REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Kolejne zmiany uszczelniające system VAT w opinii przedsiębiorców

Kolejne zmiany uszczelniające system VAT w opinii przedsiębiorców /Fot. Fotolia
Kolejne zmiany uszczelniające system VAT w opinii przedsiębiorców /Fot. Fotolia
fot. Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Kolejna propozycja zmian uszczelniających system VAT jest krytycznie oceniana przez przedsiębiorców. Podkreślają, że ustawodawca zdecydowanie zbyt często zmienia przepisy, co nie sprzyja tak mocno postulowanej przez podatników stabilizacji prawa, w tym w szczególności prawa podatkowego.

REKLAMA

Autopromocja

Chodzi o projekt ustawy z 13 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ma wejść w życie z dniem 1 lipca 2018 r.

Propozycje przedsiębiorców do projektu ustawy o VAT

W dniu 13 marca br. dobiegł końca termin konsultacji projektu ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, który zawiera obszerną nowelizację przepisów o VAT. Poza kolejnymi zmianami legislacyjnymi zmierzającymi do likwidacji uszczupleń i wyłudzeń VAT, proponowane rozwiązania nie mają ściślej określonego celu (dotyczą m.in. kwestii definicji pierwszego zasiedlenia, składania deklaracji w formie elektronicznej, zasad wyrejestrowywania z VAT podatników, kwestii rozliczania VAT od importu i wielu innych) i tworzą zbiór różnego rodzaju zmian, zarówno technicznych, jak i punktowo merytorycznych, dla których uznano zasadność ich wprowadzenia na obecnym etapie.

Ponieważ, jak zauważa Business Centre Club (BCC), jest to kolejna już w tym roku propozycja nowelizacji przepisów ustawy o VAT, należy krytycznie odnieść się do działań Ministerstwa Finansów, które zdecydowanie zbyt często zmienia przepisy podatkowe, co zdecydowanie nie sprzyja tak mocno postulowanej przez podatników stabilizacji prawa, w tym w szczególności prawa podatkowego.

Polecamy: VAT 2018. Komentarz

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wśród propozycji zmian związanych z uszczelnianiem systemu VAT, projekt proponuje następujące zmiany:

1) wyłączenie możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego przez podatników:

a) dokonujących dostaw  na  odległość  (sprzedaż  internetowa)  niektórych  towarów  wrażliwych  na oszustwa – tj.  towarów  sklasyfikowanych według  Polskiej  Klasyfikacji  Wyrobów  i  Usług  w grupowaniach PKWiU 26 – 28 (m.in. sprzęt elektroniczny i elektryczny, rtv i agd),

b) świadczących usługi ściągania długów;

REKLAMA

Proponowana zmiana, zdaniem BCC, jakkolwiek nakierowana na walkę z wyłudzeniami, spowoduje niekorzystne zmiany w sytuacji podatkowej najmniejszych przedsiębiorców (o rocznym obrocie do 200 000 zł), gdyż zobowiązani oni będą do ponoszenia kosztów związanych z rozliczaniem i raportowaniem VAT. Działanie należy uznać za sprzeczne z deklaracjami rządu dotyczącymi ułatwień dla mikro i małych przedsiębiorców.

2) doprecyzowanie zakresu obowiązku rozliczania podatku VAT w obrocie produktami ropopochodnymi poprzez odwołanie do nowej definicji paliw ciekłych, zawartej  w  ustawie  z  10  kwietnia  1997  r. Prawo energetyczne  (Dz. U. z 2017 r. poz. 220, z późn. zm.) oraz odesłanie w  załączniku  nr  13  do  ustawy , w części dotyczącej paliw, zamiast do przepisów o podatku akcyzowym – do ustawy Prawo energetyczne;

Zmiana spowoduje dodatkowe koszty po stronie przedsiębiorców związane z koniecznością dostosowania się do nowej siatki pojęć i klasyfikacji towarów. Osiągnięcie innych celów wskazanych przez Ministerstwo Finansów jest natomiast wątpliwe.

3) doprecyzowanie przepisów dotyczących przesłanek wykreślania z urzędu z rejestru podatników VAT oraz podatników VAT UE;

Wprowadzane regulacje odpowiadają postulatom zgłaszanym przez podatników i powodują większą pewność co do statusu VAT przedsiębiorców – z zastrzeżeniem uwag wskazanych w szczegółowej części opinii.

4) wprowadzenie  dodatkowego  warunku,  od  którego  uzależnione  jest  wpisanie  podatnika  do  wykazu podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną aby podmiot przez co najmniej 12 miesięcy działał jako podatnik VAT czynny przed wpisaniem go do wykazu;

Ograniczy to nadużywanie przez podmioty nowe (wśród których występuje największe ryzyko nieprawidłowości w VAT) instytucji kaucji gwarancyjnej, której celem jest uwiarygodnienie prowadzonej sprzedaży towarów.

Propozycja narusza zasadę równego traktowania przedsiębiorców oraz znacząco ogranicza możliwość tworzenia nowych firm przez przedsiębiorców chcących działać w branży paliwowej. BCC ocenia ją negatywnie.

5) zmiany w zakresie zasad wystawiania faktur, których podstawą jest paragon fiskalny oraz korzystania z takich  faktur  (jednocześnie  wprowadzenie  stosownych  sankcji  w  tym  zakresie)  mających na  celu zapewnienie,  że  faktura  wystawiona  dla  podatnika  (oraz  wykorzystana  przez  niego)  na  podstawie  paragonu dokumentuje zakup dokonany przez tego podatnika.

Jest to propozycja słuszna – pozwoli na ukrócenie procederu związanego z niezasadnym korzystaniem z prawa do odliczenia VAT. Należy jednak oczekiwać, że – ponownie – koszty tej zmiany poniosą przedsiębiorcy, którzy będą musieli wymienić stare kasy fiskalne na nowe urządzenia umożliwiające podawanie NIP nabywcy na paragonie.

Należy również zwrócić uwagę na kilka istotnych propozycji zmian, które w ocenie BCC są najbardziej kontrowersyjne. Za taką niewątpliwie należy uznać propozycję wprowadzenia art. 87 ust. 1a, zgodnie z którym prawo do obniżenia o różnicę podatku nie przysługuje, jeżeli organ podatkowy udowodni, że obniżenie kwoty podatku należnego za następne okresy o różnicę podatku, którego ciężar został przerzucony na nabywcę towaru lub usługi albo osobę trzecią, skutkowałoby nieuzasadnionym wzbogaceniem podatnika. Przywołana regulacja stanowi doskonały przykład jak nie należy konstruować regulacji prawnych, w tym w szczególności prawno-podatkowych określających prawa i obowiązki podatników. Przepis dotyczy kluczowego elementu systemu VAT (tj. prawa do odliczenia podatku naliczonego), na co wielokrotnie wskazywał zarówno Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jak i polskie sądy administracyjne, a także samo Ministerstwo Finansów. Ograniczenia prawa do odliczenia VAT naliczonego wpływają bezpośrednio na zagrożenie zasady neutralności podatku VAT, która to zasada stanowi element konstrukcyjny podatku. Wprowadzone przez projekt kolejne ograniczenie prawa do odliczenia zawiera szereg nieostrych i niezdefiniowanych pojęć, co w efekcie spowoduje, iż nie będzie możliwe precyzyjne odczytanie tej normy przez podatników. W szczególności, posługiwanie się niezdefiniowanym w ustawie zwrotem „nieuzasadnionego wzbogacenia podatnika” – w odniesieniu do określenia przypadków odbierających podatnikowi prawo do odliczenia VAT naliczonego – należy uznać za niezgodne zarówno z krajowymi, jak i wspólnotowymi normami i zasadami.


Kolejną propozycją, którą należy ocenić negatywnie jest propozycja dotycząca zmiany w  ustawie z  28  lutego  2003 r. – Prawo upadłościowe, w której proponuje się zmiany związane z wyłączeniem z masy upadłości kaucji gwarancyjnej, o której mowa  w art. 105b ust. 1 ustawy o VAT. Propozycja niewątpliwie powoduje pokrzywdzenie pozostałych wierzycieli, którzy nie będą mogli zaspokoić swoich roszczeń z tej części majątku podatnika. Takie rozwiązanie stoi również w sprzeczności z ideą i konstrukcją kaucji gwarancyjnej VAT, gdyż środki te stanowiły majątek przedsiębiorcy (podatnika) i powinny być mu zwrócone w każdej sytuacji innej niż wymienione w ustawie o VAT jako powodujące zatrzymanie tej kaucji po stronie Skarbu Państwa – a przypadki te związane były wyłącznie z przesłankami solidarnej odpowiedzialności podatkowej za nierozliczenie podatku przez dostawcę. Proponowana zmiana łamie tę zasadę prowadząc do tego, że nie jest to już w ogóle konstrukcja kaucyjna.

Szczegółowe propozycje przedsiębiorców

Szczegółowe propozycje BCC dotyczące zmian treści przepisów projektu przedstawia poniższa tabela.

Lp.

Treść przepisu

Uwagi/komentarz

Propozycja brzmienia przepisu

1.

Art. 87 ust. 1a: „Prawo do obniżenia o różnicę podatku nie przysługuje, jeżeli  organ podatkowy udowodni, że obniżenie kwoty podatku należnego za następne okresy o różnicę podatku, którego ciężar został przerzucony na nabywcę towaru lub usługi lub osobę trzecią, skutkowałoby nieuzasadnionym wzbogaceniem podatnika”

Brak zdefiniowania pojęć przerzucenia ciężaru na nabywcę oraz nieuzasadnionego wzbogacenia podatnika. Przepis wprowadza ograniczenie prawa do odliczenia podatku naliczonego, które nie jest przewidziane we wspólnotowych przepisach o VAT.

Proponujemy usunąć przepis w całości.

2.

Art. 96 ust. 9h: „Naczelnik  urzędu skarbowego przywraca zarejestrowanie  podatnika, o którym mowa w ust. 9a pkt 2, jako podatnika VAT czynnego bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego, jeżeli podatnik złoży brakujące deklaracje. Przywrócenia dokonuje się na  wniosek podatnika złożony w  terminie dwóch  miesięcy od dnia wykreślenia z rejestru jako podatnika VAT”

Zgodnie z brzmieniem ustawy o VAT, o wykreśleniu ze statusu podatnika czynnego przedsiębiorcy nie są informowani. Z tego względu proponowany w Projekcie 2-miesięczny termin na złożenie wniosku o przywrócenie statusu podatnika VAT czynnego będzie trudny do zachowania przez przedsiębiorców. Z tego względu proponuję zmianę sposobu określenia początku biegu terminu na złożenie wniosku o przywrócenie statusu podatnika VAT czynnego.

„Naczelnik  urzędu skarbowego przywraca zarejestrowanie  podatnika, o którym mowa w ust. 9a pkt 2, jako podatnika VAT czynnego, bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego, jeżeli podatnik złoży brakujące deklaracje. Przywrócenia dokonuje się na  wniosek podatnika, złożony w  terminie dwóch  miesięcy od dnia, w którym dowiedział się on o wykreśleniu go z rejestru jako podatnika VAT.”

3.

Art. 72 §3 Ordynacji podatkowej : „Przepisu §1  pkt 1  nie stosuje się, jeżeli organ podatkowy udowodni, że dokonanie  zwrotu kwoty nadpłaconego lub  nienależnie zapłaconego podatku, którego ciężar został przerzucony na  nabywcę towaru lub usługi lub na osobę trzecią, skutkowałoby nieuzasadnionym wzbogaceniem podatnika”

Brak zdefiniowania pojęć przerzucenia ciężaru na nabywcę oraz nieuzasadnionego wzbogacenia podatnika. Przepis wprowadza ograniczenie prawa do odliczenia podatku naliczonego, które nie jest przewidziane we wspólnotowych przepisach o VAT.

Proponujemy usunąć przepis w całości.

4.

Art. 274d.” „Organ podatkowy, w związku z prowadzonym postępowaniem podatkowym, kontrolą podatkową lub czynnościami sprawdzającymi w zakresie  określonym w  art.  72 §   3, może żądać od nabywcy towarów i usług lub osoby trzeciej przedstawienia dokumentów potwierdzających poniesienie ciężaru podatku. Przepis art.  274c § 2 stosuje się odpowiednio.”

Przepis wprowadzony wyłącznie w celu dookreślenia przesłanek zastosowania art. 72 §3, który proponuję usunąć w całości. Konsekwentnie, również przywołany przepis powinien zostać usunięty.

Proponujemy usunąć przepis w całości.

5.

Art. 274e.: „Przepis art. 274c §   2   i  art. 274d  zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio w przypadku, o   którym mowa w    art. 87 ust. 1a ustawy z dnia 11  marca 2004 r.   o   podatku  od towarów i usług”

Przepis wprowadzony wyłącznie w celu dookreślenia przesłanek zastosowania art. 72 §3, który proponuję usunąć w całości. Konsekwentnie, również przywołany przepis powinien zostać usunięty

Proponujemy usunąć przepis w całości.

Autor: Michał Borowski, ekspert BCC ds. prawa podatkowego

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Rozliczenie PIT w 2024 roku. Rekordowo szybkie zwroty podatku - średnio 15 dni od złożenia deklaracji

Krajowa Administracja Skarbowa podsumowała ostatni "sezon  PIT-owy", czyli rozliczenie podatkowe dochodów osób fizycznych uzyskanych w 2023 roku. 95%, czyli ponad 23 mln deklaracji podatkowych za 2023 r. podatnicy złożyli elektronicznie, z czego większość, bo aż 13,8 mln przez usługę Twój e-PIT. Tylko 1,4 mln zeznań wpłynęło w wersji papierowej. W tym roku urzędy skarbowe rekordowo szybko zwracały nadpłaty podatku – średnio w ciągu 15 dni. Pierwszy raz z usługi Twój e-PIT skorzystali przedsiębiorcy, którzy złożyli w ten sposób ponad 910 tys. dokumentów. OPP mogą w tym roku otrzymać rekordowa sumę 1,9 mld zł.

Kolejna wygrana podatnika w NSA: Organy podatkowe nie wykazały nienależytej staranności podatnika przy weryfikacji rzetelności dostawców przy odliczeniu VAT

W dniu 29 maja 2024 r. Naczelny Sąd Administracyjny (NSA), po dwukrotnym odraczaniu publikacji orzeczenia (pierwotna data rozprawy: 8 maja 2024 r.), uchylił zaskarżony przez podatnika wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku o sygn. akt I SA/Gd 703/19 z 29 października 2019 r., przyjmując że wbrew wydanemu wyrokowi WSA organy podatkowe nie zgromadziły wystarczających dowodów na podważenie dobrej wiary podatnika. W wyroku o sygn. akt I FSK 423/20 NSA nie zgodził się z sądem pierwszej instancji odnośnie wykazania przez organy zasadności pozbawienia podatnika prawa do odliczenia VAT wykazanego na fakturach dokumentujących zakupy towarów i usług. 

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia od 2025 roku. 53% średniej płacy. Hojność na cudzy koszt. Wyższe koszty pracy podniosą ceny i będą przerzucone na konsumentów

W czwartek 13 czerwca 2024 r. Rada Ministrów przyjęła propozycję podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2025 roku do kwoty 4626 zł brutto (3 483,51 zł netto). Jednocześnie w przyszłym roku minimalna stawka godzinowa na zleceniu i podobnych umowach cywilnoprawnych wynosić ma 30,20 zł brutto. Te propozycje rządu skomentował nieprzychylnie Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Publikujemy poniżej treść stanowiska Rzecznika MŚP w sprawie wzrostu płacy minimalnej od przyszłego roku.

Przedsiębiorcy MŚP: Stanowczo sprzeciwiamy się podniesieniu kwoty pensji minimalnej do ponad 4600 zł brutto od początku 2025 roku

Zdaniem przedsiębiorców nowa pensja minimalna zabije sektor MŚP. "Stanowczo sprzeciwiamy się podniesieniu kwoty pensji minimalnej do ponad 4600 zł brutto od początku 2025 roku. Na negatywny wpływ znaczących wzrostów wysokości pensji minimalnej na działanie sektora MŚP zwracaliśmy uwagę już w 10 postulatach handlu dla nowego rządu" - piszą w komunikacie.

REKLAMA

Znów zmiany w akcyzie na wino. Co to oznacza dla cen tego trunku? Czy smakosze win zapłacą więcej?

Minister Finansów planuje przedłużyć o 1 rok (czyli do końca 2025 roku) okres ważności znaków akcyzy (banderol) naniesionych na opakowania jednostkowe win i wyrobów winiarskich, które są obecnie na rynku. Chodzi o wina wprowadzone do obrotu przed 2022 rokiem, które są oznaczone tzw. „starymi” znakami akcyzy. Ważność banderol akcyzowych tych win była już wcześniej dwukrotnie przedłużana. Ta zmiana, dokonywana w interesie firm z branży winiarskiej – by dać im więcej czasu na sprzedaż zapasów tych win – nie powinna skutkować podwyżką cen win.

Najniższa krajowa 2025 - ile od stycznia? Jakie brutto w umowie, ile netto do wypłaty na rękę? Jakie koszty pracodawcy płacy minimalnej?

W 2025 roku minimalne wynagrodzenie za pracę (zwane też najniższą krajową lub płacą minimalną) ma wynieść 4626 zł brutto. Natomiast minimalna stawka godzinowa dla umów zlecenia i podobnych umów cywilnoprawnych od 1 stycznia 2025 r. wynosić ma 30,20 zł brutto. Takie są propozycje Rady Ministrów przedstawione 13 czerwca 2024 r.

Błędna stawka VAT na paragonie z NIP nabywcy. Jak dokonać korekty i ująć w ewidencji i JPK V7M?

W praktyce zdarza się nie tak rzadko, że wystawiony paragon z NIP nabywcy zawiera błędną stawkę VAT. Czy i jak można skorygować taki paragon z błędną stawką VAT?

Fiskus dowie się, że prowadzisz działalność gospodarczą bez rejestracji. Zmiany od 1 lipca 2024 r. Co wynika z nowych przepisów?

W dniu 5 czerwca 2024 r. Senat przyjął bez poprawek rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw, który implikuje unijną dyrektywę DAC7 uszczelniającą system podatkowy we wszystkich krajach UE. Jeśli Prezydent podpisze ustawę, zacznie ona obowiązywać już od 1 lipca br. Nowe przepisy związane są z wprowadzeniem obowiązku raportowania danych przez platformy sprzedażowe tj. Allegro, OLX czy Booking dotyczących ilości oraz wartości transakcji dokonywanych przez ich użytkowników

REKLAMA

Kiedy i w jakich okolicznościach pracodawca ma obowiązek zwiększyć wymiar urlopu wypoczynkowego? Czy każdy pracownik może na to liczyć?

W jakich sytuacjach i terminach pracownik nabywa prawo do zwiększonego wymiaru urlopu wypoczynkowego? Kiedy pracodawca ma obowiązek udzielić dodatkowych dni urlopu? Co wynika z przepisów?

Zwolnienie z VAT dla małych firm. Minister Finansów szykuje istotne zmiany w ustawie o VAT

Nowelizacja ustawy o VAT ma pozwolić na korzystanie ze zwolnienia podmiotowego w VAT w Polsce przez małe firmy (do 200 tys. zł rocznej wartości sprzedaży) mające siedzibę w innym państwie członkowskim UE. A polskie małe firmy będą mogły również korzystać ze zwolnienia z VAT w innych państwach członkowskich UE. Tak wynika z założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, które zostały opublikowane 12 czerwca 2024 r. w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

REKLAMA