Kategorie

Projekt ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych - opinia BCC

Projekt ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych - opinia BCC
Projekt ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych - opinia BCC
Business Centre Club pozytywnie ocenia projekt ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych. Celem regulacji jest ograniczenie lub usunięcie barier występujących w obrocie transgranicznym, w szczególności wynikających z jednoczesnego współwystępowania niejednolitych i niekompatybilnych wymogów prawnych oraz przepisów technicznych dotyczących możliwości fakturowania elektronicznego.

Główną metodą realizacji ma być zobowiązanie organów administracji państwowej w Polsce, w ramach procedur przewidzianych w ustawach prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. Poz. 1579 z późn. zm.) oraz o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1920 z późn. zm.), do akceptowania przewidzianych w projekcie ustrukturyzowanych faktur w postaci elektronicznej, zgodnych z europejską normą FprEN 16931-1, przy jednoczesnym pozostawieniu wykonawcom decyzji co do stosowania tej formy fakturowania.

BCC proponuje dopracowanie zakresu zastosowania przepisów oraz części jego postanowień, w szczególności w odniesieniu do terminów wykonania zobowiązań przez zamawiających, innych ustrukturyzowanych dokumentów oraz ochrony danych osobowych.

Projekt ustawy o fakturowaniu elektronicznym w zamówieniach publicznych

Szczegółowe uwagi i propozycje:

Reklama

Przechodząc do rozważań szczegółowych, należy pozytywnie ocenić z perspektywy techniki legislacyjnej proponowaną regulację art. 1 i art. 2 projektu, która trafnie określa zakres zastosowania projektu oraz w sposób zgodny z Dyrektywą i spójny z pozostałą częścią projektu definiuje pojęcia w nim używane.

W art. 3 trafnie wyłączono z zakresu zastosowania projektu możliwość jego stosowania do inwestycji w trybie Prawa zamówień publicznych (p.z.p). lub Umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi (u.k.r.b.u.) dotyczące obronności i bezpieczeństwa. Jakkolwiek, nie wskazano tego wprost w uzasadnieniu, można domniemywać, że wyłączenie to wynika ze względu na często występujące w zakresie tego typu inwestycji klauzule poufności, tajności i ścisłej tajności, a także ze względu na ochronę przed możliwością zapoznania się z dokumentami w formie elektronicznej przez osoby nieuprawnione. W opinii BCC, wyłączenie takie jest zgodne z postanowieniami Dyrektywy, której stosowanie powinno być, zgodnie z motywem 16 oraz art. 1 zd. 2 Dyrektywy, wyłączone w odniesieniu do realizacji zamówień, które określono jako tajne, lub którym towarzyszą szczególne środki bezpieczeństwa.

Art. 4 i art. 10 projektu, jako implementujące postanowienia art. 7 Dyrektywy także oceniamy, co do zasady, pozytywnie.

Art. 4 ust. 1 projektu zawiera jasne zobowiązanie Zamawiającego w rozumieniu p.z.p. i u.k.r.b.u. do odbierania od wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesyłanych za pośrednictwem przewidzianej w projekcie platformy.

Jednocześnie w art. 4 ust. 2 projektu trafnie przewidziano możliwość, a nie obowiązek, korzystania z platformy przez wykonawcę.

NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Polecamy: INFORLEX Biznes

Reklama

Krytycznie należy odnieść się przy tym do przewidzianej w art. 4 ust. 3 projektu możliwości rezygnacji przez zamawiającego (co wymaga podkreślenia – w rozumieniu p.z.p. lub u.k.r.b.u.) w odniesieniu do zamówień publicznych oraz umów w odniesieniu do których nie stosuje się przepisów p.z.p. oraz u.k.r.b.u. w szczególności w kontekście proponowanej regulacji art. 11 ust. 2 projektu przewidującego stosowanie Projektu w stosunku do zamówień publicznych, w których zasadniczo nie stosuje się przepisów p.z.p. oraz u.k.r.b.u. Proponowany przepis art. 4 ust. 3 projektu jest zatem nie tylko w warstwie językowej sprzeczny sam ze sobą, ale jeśli korzystanie z ustandaryzowanych faktur elektronicznych w stosunkach z podmiotami o charakterze publicznym ma mieć rzeczywiście charakter powszechny, i ma prawidłowo implementować Dyrektywę, to zastrzeżenie w nim zawarte powinno zostać usunięte lub co najmniej ograniczone przez doprecyzowanie przesłanek takiego wyłączenia.

Z aprobatą należy odnieść się natomiast do proponowanego brzmienia art. 4 ust. 4 projektu, w którym, w sposób szerszy niż przewidziano w Dyrektywie, umożliwiono stosowanie platformy do wysyłania i odbierania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych w postępowaniu jeśli zamawiający i wykonawca wyrażą na to zgodę, albo jeśli postępowanie toczy się w trybie art. 10a ust. 1 p.z.p. Przepis ten wymaga jednak, w opinii BCC dopracowania w aspekcie językowym, w szczególności w zakresie drugiej części zdania po słowach „za pośrednictwem platformy”. Bardziej zrozumiałym i spójnym językowo sformułowaniem, byłoby, sformułowanie: „jeżeli zamawiający i wykonawca wyrażą na to zgodę, albo jeżeli do postępowania o udzielenie zamówienia ma zastosowania art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych.”. Przy zastosowaniu zaproponowanego sformułowania nie będzie wątpliwości co do rozdzielności obu przesłanek, z których wystarczy by jedna była spełniona dla wykorzystywania platformy dla wysyłania i odbierania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych.

Co do zasady, pozytywnie należy ocenić proponowaną regulację art. 10 projektu nakładającego na zamawiającego obowiązek założenia konta na platformie służącej do przesyłania faktur elektronicznych. Trafnie przy tym pozostawiono poza regulacją ustawową metodę założenia konta i stosowania platformy, w szczególności w kontekście proponowanych możliwości korzystania z platformy poprzez logowanie za pomocą przeglądarki internetowej (tzw. „wersja web”), przez specjalną aplikację informatyczną instalowaną na urządzeniach zamawiającego (tzw. „wersja aplikacja”) jak i poprzez pełną integrację platformy z systemami informatycznymi zamawiających. Sformułowanie ustawowego obowiązku założenia konta stanowi przy tym minimalny wymóg do korzystania z platformy przez zamawiających i wykonawców, a sam sposób obsługi platformy przez zamawiającego pozostawiony będzie co do zasady do wyboru Zamawiającego i skutkować będzie uzasadnioną elastycznością proponowanej regulacji.

Krytycznie należy natomiast ocenić proponowany termin założenia przez zamawiającego konta na platformie określony jako dzień „przed upływem pierwszego określonego w umowie w sprawie zamówienia publicznego terminu zapłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy, który upływa po dniu 17 kwietnia 2019 r.” ze względu na częstą konieczność wystawiania przez wykonawców faktur w odpowiednim czasie przed terminem płatności (lub termin ten ma nawet wynikać z faktury wystawionej zgodnie z umową). W takim przypadku, w teorii, pierwsza faktura wystawiana przez wykonawcę musiałaby być fakturą w dotychczasowej formie, a dopiero przed upływem terminu jej płatności Zamawiający byłby zobowiązany do założenia konta na platformie.

Proponowana regulacja w zupełności pomija również potrzebę i możliwość wystawiania w formie elektronicznej nierzadko stosowanych w obrocie tzw. faktur pro-forma określających wysokość i termin płatności zobowiązania, poprzedzających wystawienie „pełnej” faktury, zgodnie z regulacjami ustawy o podatku od towarów i usług. Biorąc to pod uwagę, BCC proponuje częściową zmianę art. 10 projektu poprzez przeformułowanie tego przepisu na przykład na „Zamawiający obowiązany jest założyć konto, o którym mowa w art. 6 ust. 3, i rozpocząć korzystanie z platformy, o której mowa w art. 6 ust. 1, przed nadejściem określonego w umowie w sprawie zamówienia publicznego terminu wystawienia przez wykonawcę dokumentu, który może być przesyłany w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy, nie później niż przed upływem pierwszego określonego w umowie w sprawie zamówienia publicznego terminu zapłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy, który upływa po dniu 17 kwietnia 2019 r.

Przepisy art. 5 – 7 projektu zawierają dodatkowe elementy jakie musi zawierać ustrukturyzowana faktura elektroniczna oraz przepisy techniczne oraz kompetencyjne dla właściwego ministra dotyczące organizacji i funkcjonowania platformy, za pośrednictwem której faktury mają być odbierane i wysyłane. Mając na uwadze specyficzny rodzaj dokumentu jakim jest dokument elektroniczny, BCC proponuje modyfikację proponowanego art. 5 poprzez dodanie do niego ust. 2 na przykład o treści „2. Inne ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne, oprócz elementów wymaganych na mocy przepisów szczególnych, zawierają wskazanie umowy o udzielenie zamówienia publicznego, której dotyczą”. Dodanie takiego zastrzeżenia pozwoli na ograniczenie potencjalnych błędów, które mogą występować w szczególności na początkowym etapie stosowania platformy przez zamawiających i wykonawców.

Co do zasady z aprobatą należy odnieść się do proponowanej regulacji art. 8 projektu, ustanawiającej właściwego ministra administratorem danych osobowych i ograniczającej w dopuszczalnym zakresie stosowanie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Wskazać jedynie należy, w odniesieniu do proponowanego art. 8 ust. 3 projektu, że ze względu na brak utrwalonej praktyki w stosowaniu RODO oraz brak krajowych przepisów dostosowujących polskie prawo do wymogów RODO, uzasadnione wydaje się wskazanie w jakim celu i na jakiej podstawie wyłączono stosowanie art. 12-22 i art. 34 RODO, w szczególności poprzez wskazanie jednego lub kilku celów określonych w art. 23 ust. 1 RODO.

Ponadto, pomimo braku utrwalonej praktyki oraz dostosowujących przepisów krajowych, należy zauważyć, że proponowane w art. 8 ust. 3 projektu wyłączenie może nie okazać się skuteczne ze względu na brak precyzyjnego wskazania w projekcie informacji wymaganych na podstawie art. 23 ust. 2 RODO.

Źródło regulacji:
Projekt ustawy dotyczy przede wszystkim wdrożenia do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych (Dz. Urz. UE L 133 z 6.05.2014, str. 1). Jak wskazano w uzasadnieniu załączonym do projektu zakres obejmuje również kwestie zaimplementowanych do polskiego systemu prawnego: dyrektywy 2009/81/WE z 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniającej dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 216 z 20.08.2009, str. 1), dyrektywy 2014/23/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji (Dz. Urz. UE L 94 z 28. 03. 2014, str. 1), dyrektywy 2014/24/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE. L 94 z 28. 03. 2014, str. 65), dyrektywy 2014/25/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dziennik Urzędowy UE. L 94 z 28. 03. 2014, str. 243).

Projekt ustawy o fakturowaniu elektronicznym w zamówieniach publicznych

dr Łukasz Bernatowicz
ekspert BCC ds. infrastruktury, prawa budowlanego i zamówień publicznych
członek Rady Dialogu Społecznego, członek Rady Zamówień Publicznych
tel. 502 066 619
e-mail: lukasz.bernatowicz@bcc.org.pl

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  4 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Program motywacyjny opcji menedżerskich jako finansowy katalizator w okresie pandemii

  Koszty oraz specyfika programu motywacyjnego opcji na akcje i warrantów subskrypcyjnych - wycena opcji menedżerskich zgodnie z MSSF 2.

  Ulga na zabytki w PIT i ryczałcie od 2022 roku

  Ulga na zabytki. Od 2022 r. ma zostać wprowadzona nowa ulga podatkowa dla podatników podatku PIT (płacących podatek wg skali podatkowej i 19% stawki podatku) oraz podatników ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, będących właścicielami lub współwłaścicielami zabytków nieruchomych (zabytkowych nieruchomości wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków). Odliczone od dochodu (przychodu - w przypadku ryczałtu) będą mogły być wydatki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane (także wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej) dotyczące ww. zabytkowej nieruchomości. Odliczeniu będą mogły podlegać także wydatki na odpłatne nabycie ww. zabytkowej nieruchomości - pod warunkiem, że podatnik poniósł na ten zabytek wydatek o charakterze remontowo-konserwatorskim. Ulga na zabytki jest przewidziana w projekcie (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT), przygotowanego w ramach tzw. Polskiego Ładu. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Podatek dochodowy: co można wliczyć w firmowe koszty?

  Wrzucić w koszty, czy nie wrzucić? Oto jest pytanie, które zadaje sobie każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą. Odpowiedź ma niebagatelne znaczenie, bo decyduje o wysokości podatku dochodowego. Poza tym nieprawidłowe zakwalifikowanie wydatku może narazić przedsiębiorcę na kłopoty z urzędem skarbowym.

  Polski Ład. Nowe ulgi podatkowe

  Ulgi podatkowe Polskiego Ładu. Wsparcie od fiskusa dostaną sponsorzy przekazujący pieniądze na sport, kulturę i naukę, a także kupujący zabytki. Preferencje mają sprzyjać również rozwojowi firm i ekspansji na nowe rynki.

  Wspólne rozliczenie PIT - zmiany od 2022 roku

  Wspólne rozliczenie PIT. Przygotowany w ramach tzw. Polskiego Ładu projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) przewiduje m.in. istotne zmiany w zakresie wspólnego rozliczenia podatku dochodowego przez małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Czynności opodatkowane PCC a zwolnienie z VAT

  Opodatkowanie PCC a VAT. Jakie są skutki zwolnienia z podatku VAT jednej ze stron czynności cywilnoprawnej dla jej opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

  Dział podatkowy w firmie - 6 globalnych trendów

  Dział podatkowy w firmie. Działy podatkowe mogą odegrać strategiczną rolę w procesie transformacji biznesowej. Zdaniem połowy liderów działów podatkowych pandemia zwiększyła produktywność pracowników. Na podstawie rozmów z liderami działów podatkowych, eksperci Deloitte wyróżnili sześć trendów, które będą definiować pracę specjalistów podatkowych i finansowych.

  Nowe Prawo własności przemysłowej - szykują się duże zmiany

  Prawo własności przemysłowej. Zmiany w zakresie zgłaszania wzorów użytkowych, ochrony wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i wynalazków przewiduje projekt (UD263) nowego Prawa własności przemysłowej, który został opublikowany w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Projekt ten jest przygotowywany w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii i ma zostać przyjęty przez rząd w IV kwartale 2021 roku.

  Polski Ład - co się zmieni w podatkach?

  Polski Ład - zmiany w podatkach. Przedstawiamy raport nt. podatkowych zmian w Polskim Ładzie, przygotowany przez prof. Adama Mariańskiego, przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Profesor Adam Mariański analizuje w nim projekt zmian przepisów podatkowych i wskazuje które z proponowanych przez Ministerstwo Finansów rozwiązań są korzystne dla podatników, a które doprowadzą do zwiększenia obciążeń podatkowych i pogłębienia się nierówności.

  Abolicja podatkowa dla firm wracających z zagranicy

  W ramach Nowego Ładu rząd zapowiada wprowadzenie amnestii fiskalnej dla przedsiębiorców wracających do Polski z zagranicy. Od lipca do końca roku 2022 będzie można zgłosić osiągnięty w przeszłości dochód, który nie został opodatkowany. Rząd zapewnia przedsiębiorców, że gdy wrócą do Polski z majątkiem i dochodami, nie będą ścigani za unikanie opodatkowania.

  Opodatkowanie VAT usługi najmu świadczonej na rzecz unijnego kontrahenta

  VAT od najmu. O ile w przypadku świadczenia usług najmu nieruchomości na rzecz podatnika mającego siedzibę na terenie Polski ulega wątpliwości, że usługa ta podlega opodatkowaniu w Polsce, o tyle takie wątpliwości pojawiają się często w przypadku świadczenia ww. usług na rzecz podmiotów mających siedzibę prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium UE.

  Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

  Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. Krajowa Administracja Skarbowa od początku epidemii COVID-19 wydała już około 90 tys. decyzji o przyznaniu ulg na łączną kwotę ok. 8,1 mld zł.

  Co wchodzi w skład ksiąg rachunkowych?

  Księgi rachunkowe. Z jakich elementów składają się księgi rachunkowe? Jak prowadzić konta księgi głównej oraz konta ksiąg pomocniczych? Co powinno zawierać zestawienie obrotów i sald?

  Zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego -zmiany od 2022 roku

  Zwrot akcyzy od paliwa rolnikom 2022. Rada Ministrów przyjęła 30 lipca projekt nowelizacji ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego. Nowe przepisy zwiększą m.in. limit oleju napędowego, zużywanego na 1 ha upraw rolnych.

  Wzrost otwartych postępowań restrukturyzacyjnych

  Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Gospodarka z nadziejami, ale firmy wciąż mają problemy. Rynek restrukturyzacyjny odnotował bezprecedensowy wskaźnik otwartych postępowań na poziomie 460 w kwartale.

  Zasady opodatkowania nieruchomości komercyjnych

  Podatek od nieruchomości komercyjnych. Kto podlega opodatkowaniu? Co stanowi podstawę opodatkowania? Kiedy przysługuje zwolnienie z podatku od nieruchomości komercyjnych?

  Jak rząd powinien wspierać biznes - rekomendacje AICPA® i CIMA®

  Jak rząd powinien wspierać biznes. Association of International Certified Professional Accountants, reprezentujące AICPA & CIMA, wzywa polski rząd do podjęcia dalszych kroków w zakresie wspierania odbudowy gospodarczej w Polsce poprzez wdrażanie programów dla sektora MŚP w obszarze cyfryzacji i nowych technologii, wzmacnianie kluczowych zasobów Polski, takich jak wysoko wykwalifikowana pula talentów oraz wspieranie przedsiębiorstw w ich dążeniach do zrównoważonego rozwoju. Sugestie oraz rekomendacje dotyczące dalszego wsparcia przez polski rząd biznesu i rozwoju przemysłu zostały opracowane czerpiąc z szerokiego doświad¬czenia i dogłębnej, specjalistycznej wiedzy członków Instytutu Rachunkowości Zarządczej CIMA w Polsce.

  Zasady rozliczania kryptowalut w PIT

  Kryptowaluty a PIT. W ostatnich latach inwestycje w kryptowaluty rozwijają się bardzo dynamicznie. Już nie tylko bitcoin, ale dziesiątki innych walut wirtualnych pojawiają się na portalach inwestycyjnych. Warto przyjrzeć się jak wyglądają podstawowe zasady podatkowego rozliczenia dochodu z obrotu krytpowalutami.

  Podatki 2022 - co nowego dla firm?

  Podatki 2022 - co nowego dla firm? W przedstawionym przez rząd projekcie zmian w systemie podatkowym pozytywnie ocenić można m. in. rozszerzenie estońskiego CIT, zmiany w VAT i koncepcję spółki holdingowej. Projekt przewiduje też jednak szereg niekorzystnych rozwiązań i firmy będą musiały liczyć się ze wzrostem obciążeń - oceniają eksperci z KPMG. Wprowadzanie fundamentalnych zmian w systemie w tak krótkim czasie, w warunkach pandemii, niepokoi biznes.

  Likwidacja odliczenia składki zdrowotnej od podatku

  Składka zdrowotna. Jedną z najważniejszych dla osób prowadzących działalność gospodarczą zmian, zaplanowanych w Polskim Ładzie, jest likwidacja możliwości odliczenia zapłaconej składki zdrowotnej od podatku – wynika z analizy przygotowanej przez doradców podatkowych z Kancelarii Ożóg Tomczykowski.

  Stawka 5% VAT dla dostaw towarów na wynos

  Stawka VAT - jedzenie na wynos. W sprawach toczących się przy udziale Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach w sprawach połączonych I FSK 1290/18, I FSK 1678/18, I FSK 1461/18, I FSK 1749/18, I FSK 1516/18, I FSK 1649/18 wskazał, że dla dostaw towarów na wynos zastosowanie znajduje stawka 5% VAT.

  Upadłości i restrukturyzacje firm w 2021 roku

  Upadłości i restrukturyzacje firm. W pierwszej połowie 2021 r. sądy ogłosiły upadłość wobec 201 firm. 36 proc. z nich było notowanych w Krajowym Rejestrze Długów już rok przed ogłoszeniem upadłości przez sąd, a w dniu bankructwa 58 proc. Znacznie większa liczba przedsiębiorstw została objęta postępowaniem restrukturyzacyjnym - aż 1064.

  Opłata koncesyjna dla magazynów energii i zmiana opłaty dla offshore

  Wysokość opłat koncesyjnych dla magazynowania energii elektrycznej oraz zmiana wysokości opłaty koncesyjnej na wytwarzanie energii w morskich farmach wiatrowych zostanie uregulowana w III kwartale br.; nastąpi to w rozporządzeniu Rady Ministrów - wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu.

  VAT e-commerce - nowe regulacje podatkowe w transgranicznej sprzedaży

  VAT e-commerce. Pakiet e-commerce to nic innego, jak szereg zmian w ustawie o podatku od towarów i usług w międzynarodowym handlu elektronicznym i imporcie w relacjach B2C. Adresowany jest do przedsiębiorców, którzy dokonują transgranicznych dostaw towarów i świadczą transgraniczne usługi unijnym konsumentom w transakcjach B2C.

  Uwalnianie pieniędzy z rachunku VAT w 2021 roku

  Uwalnianie pieniędzy z rachunku VAT. W pierwszych sześciu miesiącach 2021 r. wpłynęło prawie 20% mniej wniosków o uwolnienie środków zgromadzonych na rachunku VAT w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Jednak z danych resortu finansów wynika, że zgodzono się uwolnić kwotę prawie 80% większą niż wcześniej. W analizowanych okresach wydano niemal po tyle samo odmów. Ale w tym roku zablokowano znacznie więcej środków. Ostatnio negatywne postanowienia dotyczą głównie wnioskodawców bez wiodącego PKD.