reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > Zmiany w Komitecie Standardów Rachunkowości

Zmiany w Komitecie Standardów Rachunkowości

Minister Finansów przygotował projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości. Najważniejsze zmiany to zmniejszenie liczby członków Komitetu (z 18 do 16), zwiększenie liczby przedstawicieli ministra finansów (z 5 do 7) oraz zmniejszenie liczby przedstawicieli Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (z 5 do 3) oraz Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (z 5 do 3). Kadencja Komitetu trwać ma 3 lata (obecnie 2 lata). Nowe rozporządzenie ma wejść w życie jeszcze w 2018 r. z 14-dniowym vacatio legis.

Komitet Standardów Rachunkowości

Komitet Standardów Rachunkowości (dalej: Komitet) działa przy Ministrze Finansów na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 749). Do zakresu działania Komitetu należy w szczególności wydawanie krajowych standardów rachunkowości oraz stanowisk w problematycznych kwestiach z zakresu rachunkowości.

Zgodnie z przepisami art. 10 ust. 3 ustawy o rachunkowości, w sprawach nieuregulowanych przepisami tej ustawy, przyjmując zasady (politykę) rachunkowości, jednostki mogą stosować krajowe standardy rachunkowości wydane przez Komitet Standardów Rachunkowości.

Członków Komitetu desygnuje minister właściwy do spraw finansów publicznych. W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele ministra właściwego do spraw finansów publicznych, ministra właściwego do spraw gospodarki (aktualnie Minister Przedsiębiorczości i Technologii), Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego oraz największych organizacji zawodowych z zakresu rachunkowości – Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

Komitet ma być mniej liczny z większym udziałem przedstawicieli Ministra Finansów

Zdaniem Ministra Finansów, przede wszystkim z uwagi na fakt, że Komitet działa przy Ministrze Finansów oraz jest finansowany ze środków publicznych, celowym jest dokonanie zmian, które zwiększają udział przedstawicieli ministra właściwego do spraw finansów publicznych w procesie wydawania standardów i stanowisk zapewniając jednocześnie ciągłość działania Komitetu.

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym:

1) podmioty uprawnione do zgłoszenia Ministrowi Finansów kandydatów na członków Komitetu zgłaszają łącznie 18 osób na członków Komitetu na dwuletnią kadencję;

2) liczba zgłaszanych kandydatów jest równa liczbie członków Komitetu;

3) przewodniczącego Komitetu wyznacza Minister właściwy do spraw finansów publicznych spośród członków Komitetu;

4) w ramach Komitetu nie występuje funkcja zastępcy przewodniczącego Komitetu;

5) przepisy nie określają terminu dla podmiotów zgłaszających swoich kandydatów do Komitetu, w przypadku odwołania członka (wygaśnięcia członkostwa);

6) przepisy określają, iż wynagrodzenie dla członków Komitetu oraz sekretarza za udział w posiedzeniach nie może przekroczyć 1,5-krotności najniższego wynagrodzenia pracowników za pracę.

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Minister Finansów w omawianym projekcie rozporządzenia proponuje:

1) zmniejszenie liczby członków Komitetu z 18 na 16,

2) zwiększenie liczby przedstawicieli ministra właściwego do spraw finansów publicznych z 5 do 7 (w tym co najmniej 3 będących pracownikami Ministerstwa Finansów),

3) zmniejszenie liczby przedstawicieli Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z 5 do 3 (w tym co najmniej 2 z tytułem naukowym),

3) zmniejszenie liczby przedstawicieli Polskiej Izby Biegłych Rewidentów z 5 do 3 (będących biegłymi rewidentami wykonującymi zawód).

Liczba przedstawicieli ministra właściwego do spraw gospodarki, Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, a także Prezesa Narodowego Banku Polskiego – pozostaje bez zmian.

Nie ulega zmianie katalog podmiotów uprawnionych do zgłoszenia ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych kandydatów na członków Komitetu, natomiast zwiększa się liczba rekomendowanych kandydatów na członków Komitetu.

Proponuje się, aby minister właściwy do spraw gospodarki, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Prezes Narodowego Banku Polskiego, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz Polskiej Izby Biegłych Rewidentów rekomendowali (nie później niż 60 dni przed upływem kadencji Komitetu) dwukrotnie większą liczbę kandydatów.

2 kandydatów – ma być rekomendowanych przez ministra właściwego do spraw gospodarki;

2 kandydatów – ma być rekomendowanych przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego; 

2 kandydatów – ma być rekomendowanych przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego;

6 kandydatów, w tym co najmniej 4 z tytułem naukowym – ma być rekomendowanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce;

6 kandydatów będących biegłymi rewidentami wykonującymi zawód – ma być rekomendowanych przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów.

Następnie Minister Finansów będzie dokonywał wyboru spośród rekomendowanych kandydatów, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia odpowiedniego, merytorycznego oraz zróżnicowanego składu Komisji dającego gwarancję i rękojmię właściwej realizacji jej zadań.

Określone będzie wprost, że wysokość wynagrodzenia członka Komitetu odpowiada wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 oraz z 2018 r. poz. 650).

Zgodnie z proponowanymi w omawianym projekcie przepisami przejściowymi Komitet oraz sekretarz, powołani na podstawie przepisów dotychczasowych, działają do czasu powołania Komitetu w oparciu o znowelizowane rozporządzenie.

Osoby wchodzące w skład IX kadencji Komitetu (powołanego na podstawie przepisów dotychczasowych) mają zachować funkcje do czasu powołania nowego składu Komitetu.

Minister Finansów powoła nowy Komitet, w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie zmienionych przepisów rozporządzenia, podmioty uprawnione dokonują rekomendacji swoich kandydatów w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie zmienionych przepisów rozporządzenia.

Nowe rozporządzenie ma wejść w życie jeszcze w 2018 roku z 14-dniowym vacatio legis.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Rzecznik Ubezpieczonych

Rzecznik Ubezpieczonych reprezentuje interesy osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków funduszy emerytalnych, uczestników pracowniczych programów emerytalnych, osób otrzymujących emeryturę kapitałową lub osób przez nie uposażonych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama