Kategorie

Przedłużenie ważności zezwoleń na pracę cudzoziemców w czasie epidemii

Przedłużenie ważności zezwoleń na pracę cudzoziemców w czasie epidemii
Przedłużenie ważności zezwoleń na pracę cudzoziemców w czasie epidemii
Zezwolenia na pracę cudzoziemców w czasie COVID-19. Specjalna (anty-covidowa) ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zawiera przepisy przedłużające ważność wszystkich rodzajów zezwoleń na pracę cudzoziemców w Polsce. Dotyczy to także oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Państwowa Inspekcja Pracy wyjaśnia wątpliwości związane z tymi przepisami, dotyczące różnych stanów faktycznych.

Ważność których zezwoleń na pracę została przedłużona w czasie epidemii?

Zgodnie ze specustawą „covidową” następuje przedłużenie ważności zezwoleń na pracę, oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi oraz zezwoleń na pobyt i pracę, które miałyby się zakończyć w okresie stanu epidemii (lub zagrożenia epidemicznego). Czy dotyczy to tylko tych zezwoleń i oświadczeń, które zostały wydane (wpisane do ewidencji) i na podstawie których cudzoziemiec podjął pracę jeszcze przed ogłoszeniem tego stanu, czy również po jego ogłoszeniu?

W myśl art. 15zzq ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zwanej dalej „ustawą specjalną” – jeżeli ostatni dzień ważności zezwolenia na pracę, przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, okres ważności tego zezwolenia na pracę ulega przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. Powyższa zasada dotyczy zezwoleń na pracę wszystkich typów (niezależnie od tego, czy cudzoziemiec posiada zezwolenie na pracę typu „A”, „B”, „C”, „D”, „E” czy „S”) oraz stosuje się ją odpowiednio do decyzji o przedłużeniu zezwolenia na pracę (również bez względu na jego typ).

Z kolei na podstawie art. 15zzq ust. 3 i 4 ustawy specjalnej – jeśli w oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanym do ewidencji oświadczeń wskazano okres pracy, którego koniec przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, cudzoziemiec może wykonywać pracę określoną oświadczeniem na rzecz podmiotu, który złożył oświadczenie, w okresie lub okresach nieobjętych oświadczeniem do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni, bez zezwolenia na pracę. Dodatkowego okresu wykonywania pracy nie wlicza się do okresu wykonywania pracy, który zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, co do zasady, wynosi 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

Analogicznie – na mocy art. 15zd ust. 3 i 4 ustawy specjalnej – gdy ostatni dzień okresu ważności zezwolenia na pobyt czasowy (w tym również zezwolenia jednolitego – na pobyt czasowy i pracę) przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, okres ważności tego zezwolenia ulega przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. W takim przypadku nie wydaje się, ani nie wymienia się karty pobytu.

Przytoczone przepisy znajdują zastosowanie zarówno w sytuacji, gdy praca cudzoziemca na podstawie zezwolenia lub oświadczenia rozpoczęła się przed, jak i po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz bez względu na datę wydania zezwolenia bądź wpisania oświadczenia do ewidencji w powiatowym urzędzie pracy. Istotne jest jednak, aby ostatni dzień ważności zezwolenia przypadał w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 lub w oświadczeniu wskazany był okres pracy, którego koniec przypada w okresie takiego stanu (tj. nie wcześniej niż w dniu 14 marca 2020 r., od którego po raz pierwszy ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami tym wirusem).

Ważność oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi a zmiana pracodawcy

Cudzoziemiec wykonywał pracę na podstawie oświadczenia już po ogłoszeniu stanu epidemii. Utracił jednak zatrudnienie ze względu na zamknięcie firmy spowodowane zakazem prowadzenia działalności. Czy w takim przypadku może on zmienić pracodawcę i czy ważność oświadczenia ulegnie przedłużeniu do upływu 30. dnia po odwołaniu stanu epidemii?

Możliwość zmiany podmiotu powierzającego pracę cudzoziemcowi istnieje wyłącznie w okresie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, w którym – zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – jest dopuszczalne wykonywanie pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (okres ten liczy się łącznie – bez względu na liczbę podmiotów powierzających pracę cudzoziemcowi w jego trakcie). Oznacza to, że w przypadku cudzoziemca, który posiada takie oświadczenie, wpisane do ewidencji oświadczeń we właściwym powiatowym urzędzie pracy i chce dokonać zmiany podmiotu powierzającego pracę, nowy podmiot powinien wystawić cudzoziemcowi kolejne oświadczenie i uzyskać wpis tego oświadczenia do ewidencji w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na swoją siedzibę lub miejsce stałego pobytu.

W takiej sytuacji, na podstawie art. 15zzq ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zwanej dalej „ustawą specjalną” – jeżeli w oświadczeniu wpisanym do ewidencji na wniosek kolejnego podmiotu powierzającego pracę cudzoziemcowi został wskazany okres pracy, którego koniec przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, cudzoziemiec może wykonywać pracę określoną oświadczeniem na rzecz nowego podmiotu w okresie lub okresach nieobjętych oświadczeniem do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni, bez zezwolenia na pracę. Dodatkowego okresu wykonywania pracy nie wlicza się do okresu wykonywania pracy, o którym mowa w art. 87 ust. 3 i art. 88z ust. 2 pkt 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy).

Nie ma możliwości zmiany podmiotu powierzającego pracę cudzoziemcowi w okresie pracy cudzoziemca, który został przedłużony na podstawie art. 15zzq ust. 3 ustawy specjalnej.

Przedłużenie ważności oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi na okres krótszy niż 3 miesiące

W okresie stanu epidemii cudzoziemiec wykonywał pracę na podstawie oświadczenia i umowy o pracę, lecz do upływu okresu ważności oświadczenia (zgodnie z jego treścią) nie były to pełne 3 miesiące pracy. Następnie oświadczenie uległo przedłużeniu, zgodnie ze specustawą „covidową”, do upływu 30. dnia po odwołaniu stanu epidemii i 3 miesiące pracy cudzoziemca minęło już w czasie tego przedłużonego okresu, po czym pracodawca złożył wniosek o wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca (lub ewentualnie cudzoziemiec złożył wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę). Czy w takiej sytuacji można uznać pracę cudzoziemca za legalną do dnia wydania zezwolenia na pracę (ewentualnie zezwolenia na pobyt i pracę) lub doręczenia decyzji odmownej w tej sprawie, jak stanowi art. 88za ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy?

Zgodnie z art. 15zzq ust. 3 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zwanej dalej „ustawą specjalną” – jeżeli w oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, wpisanym do ewidencji oświadczeń, wskazano okres pracy, którego koniec przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, cudzoziemiec może wykonywać pracę określoną oświadczeniem na rzecz podmiotu, który złożył oświadczenie, w okresie lub okresach nieobjętych oświadczeniem do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni, bez zezwolenia na pracę. Dodatkowego okresu wykonywania pracy nie wlicza się do okresu 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, wskazanego w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Istota zadanego pytania sprowadza do problemu, czy można zastosować art. 88za ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w przypadku gdy oświadczenie dla danego cudzoziemca zostało wpisane do ewidencji na okres krótszy od 3 miesięcy, a wniosek o wydanie dla niego zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pobyt czasowy i pracę został złożony co prawda po upływie 3 miesięcy pracy cudzoziemca w określonym podmiocie, ale nastąpiło to już w okresie przedłużonym na mocy art. 15zzq ust. 3 ustawy specjalnej.

W myśl art. 88za ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – jeśli podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, który zatrudniał cudzoziemca przez okres nie krótszy niż 3 miesiące w związku z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanym do ewidencji oświadczeń, złożył przed upływem daty zakończenia pracy wskazanej w oświadczeniu wniosek o wydanie zezwolenia na pracę dla tego cudzoziemca na tym samym stanowisku na podstawie umowy o pracę, a wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie, pracę cudzoziemca na warunkach nie gorszych niż określone w oświadczeniu wpisanym do ewidencji oświadczeń uważa się za legalną od dnia upływu ważności tego oświadczenia do dnia wydania zezwolenia na pracę lub doręczenia decyzji odmownej w tej sprawie.

Na podstawie art. 88za ust. 3 ww. ustawy przepis ust. 1 tego artykułu stosuje się odpowiednio w przypadku wniosku cudzoziemca o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, o którym mowa w art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, w celu kontynuacji zatrudnienia u danego pracodawcy.

Warto podkreślić, że wskazany w art. 88za ust. 1 i 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy warunek zatrudnienia cudzoziemca obejmuje jedynie pracę w ramach stosunku pracy (umowy o pracę), a nie umów cywilnoprawnych, ponieważ w myśl art. 2 ust. 1 pkt 43 tej ustawy „zatrudnienie” oznacza wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą.

Ponadto, zgodnie z brzmieniem art. 88za, najpierw musi być spełniony warunek zatrudnienia cudzoziemca przez danego pracodawcę na podstawie oświadczenia i umowy o pracę przez co najmniej 3 miesiące, a następnie dopiero pracodawca składa wniosek o wydanie zezwolenia na pracę dla danego cudzoziemca lub sam cudzoziemiec składa wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w celu kontynuacji zatrudnienia u danego pracodawcy.

Należy również zaznaczyć, że – w myśl stanowiska ministerstwa właściwego do spraw pracy (aktualnie jest to Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii), które opracowało treść art. 88za – w celu zastosowania tego przepisu 3-miesięczne zatrudnienie cudzoziemca i złożenie wniosku o zezwolenie na pracę lub zezwolenie na pobyt czasowy i pracę powinno się odbyć podczas pracy cudzoziemca na podstawie tego samego oświadczenia rozumianego jako dokument (ewentualnie na podstawie dwóch lub większej liczby oświadczeń, ale przerwy w zatrudnieniu i pomiędzy oświadczeniami nie są dopuszczalne – oświadczenia „muszą się zazębiać”).

Odnosząc powyższe wyjaśnienia do sytuacji przedstawionej w pytaniu, należy stwierdzić, że w takim stanie faktycznym nie ma możliwości zastosowania art. 88za, ponieważ niezbędnym warunkiem skorzystania z rozwiązań przewidzianych w tym przepisie jest dokładne spełnienie wszystkich przesłanek określonych w jego treści.
Omawiany przepis wskazuje wyraźnie, że wniosek o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pobyt czasowy i pracę powinien zostać złożony „przed upływem daty zakończenia pracy wskazanej w oświadczeniu”, a ponadto jeszcze przed złożeniem wniosku powinien upłynąć 3-miesięczny okres zatrudnienia cudzoziemca u danego pracodawcy na podstawie oświadczenia. Innymi słowy, obydwa określone wyżej warunki muszą zostać spełnione łącznie jeszcze przed upływem daty zakończenia pracy wskazanej w dokumencie oświadczenia.

Natomiast w przedstawionej sytuacji upływ 3 miesięcy zatrudnienia cudzoziemca oraz złożenie wniosku o zezwolenie na pracę lub zezwolenie na pobyt czasowy i pracę nastąpiły po dacie zakończenia pracy wskazanej w dokumencie oświadczenia – tj. w okresie, kiedy na podstawie art. 15zzq ust. 3 ustawy specjalnej możliwa jest legalna praca cudzoziemca do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów (epidemii lub zagrożenia epidemicznego), który będzie obowiązywał jako ostatni. Złożenie któregoś ze wspomnianych wniosków w takim przypadku nie spowodowało uznania pracy cudzoziemca, wykonywanej na warunkach nie gorszych niż określone w oświadczeniu, za legalną do dnia wydania zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pobyt czasowy i pracę bądź doręczenia decyzji odmownej w tej sprawie.

W takiej sytuacji, po upływie wynikającego z art. 15zzq ust. 3 ustawy specjalnej przedłużonego okresu ważności oświadczenia, w celu legalnego wykonywania pracy przez cudzoziemca niezbędne będzie posiadanie zezwolenia na pracę.

Prawidłowy sposób postępowania w rozpatrywanym przypadku byłby taki:

 1. oświadczenie dla danego cudzoziemca powinno zostać wpisane do ewidencji na okres dłuższy niż 3 miesiące;
 2. nastąpi upływ 3 miesięcy wykonywania pracy przez tego cudzoziemca na podstawie oświadczenia i umowy o pracę (przy czym 3-miesięczny okres obliczamy w tej sytuacji nie jako 90 dni, ale zgodnie z art. 112 Kodeksu cywilnego, z którego wynika, że termin oznaczony w miesiącach kończy się z upływem dnia, który datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca);
 3. po upływie tego okresu zostanie złożony wniosek o zezwolenie na pracę lub zezwolenie na pobyt czasowy i pracę oraz wniosek ten nie zawiera braków formalnych lub zostały one uzupełnione w terminie.

W takim przypadku nastąpi skutek określony w art. 88za, tzn. praca cudzoziemca na warunkach nie gorszych niż określone w oświadczeniu wpisanym do ewidencji oświadczeń będzie uważana za legalną od dnia upływu ważności tego oświadczenia do dnia wydania zezwolenia na pracę lub doręczenia decyzji odmownej w tej sprawie (w tym okresie nie jest wymagane zezwolenie na pracę albo oświadczenie).

Dodatkowo – jeżeli w dniu, który wskazano w oświadczeniu jako datę zakończenia pracy przez cudzoziemca na jego podstawie, będzie nadal obowiązywał stan epidemii lub stan zagrożenia epidemicznego – to na powyższą sytuację nałoży się jeszcze działanie art. 15zzq ust. 3 ustawy specjalnej, w myśl którego w takim przypadku cudzoziemiec może wykonywać pracę określoną oświadczeniem na rzecz podmiotu, który złożył oświadczenie, w okresie lub okresach nieobjętych oświadczeniem do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni, bez zezwolenia na pracę (albo dalszego oświadczenia).

Poza tym należy zwrócić uwagę, że zastosowanie art. 88za nie uchyla jednoczesnego wymogu legalnego pobytu cudzoziemca na terytorium RP w formie niewykluczającej wykonywania pracy. Stosownie do art. 2 i 3 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi ma obowiązek:

 • żądać od cudzoziemca przedstawienia przed rozpoczęciem pracy ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP, w szczególności wizy, karty pobytu lub pieczęci wjazdu w ramach ruchu bezwizowego;
 • przechowywać kopię tego dokumentu (należy przyjąć, że w przypadku zatrudnienia cudzoziemca na podstawie umowy o pracę kopia ta powinna być przechowywana w aktach osobowych pracownika – na zasadach i przez okres obowiązkowego przechowywania tych akt, a w razie zawarcia z cudzoziemcem umowy cywilnoprawnej – co najmniej przez cały okres wykonywania pracy przez cudzoziemca).

Wizy przeznaczone typowo do wykonywania pracy na terytorium Polski to wizy wydane przez polskie organy, w których cel wydania został oznaczony jako:

 • „05a” – w celu wykonywania pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, wpisanego do ewidencji przez powiatowy urząd pracy;
 • „05b” – w celu wykonywania pracy sezonowej;
 • „06” – w celu wykonywania pracy, której nie obejmują powyższe wizy, tj. najczęściej na podstawie zezwolenia na pracę.

Wyżej wymienione rodzaje wiz nie są jednak jedynymi, które pozwalają cudzoziemcowi podjąć legalną pracę na terytorium Polski. Obowiązujące przepisy przyjmują bowiem zasadę, że dokument pobytowy odpowiedni do wykonywania pracy (wraz z zezwoleniem na pracę lub oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, jeżeli są wymagane) stanowi każda wiza wydana przez polskie organy (typu „C” – wiza Schengen, krótkoterminowa lub typu „D” – wiza krajowa, długoterminowa), niezależnie od celu jej wydania oraz każde zezwolenie na pobyt czasowy, z wyjątkiem wiz i zezwoleń wskazanych w przepisach jako wykluczające podjęcie pracy – zostały one wymienione poniżej.

Cudzoziemiec nie może legalnie pracować, gdy przebywa w Polsce na podstawie:

 • wizy, której cel wydania został oznaczony symbolem:
  - „01” – cel turystyczny;
  - „20” – korzystanie z ochrony czasowej;
 • zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego na podstawie art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

Ponadto, m.in. w celu podejmowania pracy, cudzoziemcy będący obywatelami określonych krajów mogą korzystać z ruchu bezwizowego (tzn. przekraczać granice bez konieczności uzyskania wizy lub innego dokumentu pobytowego) przy wjeździe na terytorium państw obszaru Schengen, w tym również Polski. Przywilej ten obejmuje m.in. obywateli Ukrainy, Mołdawii i Gruzji, ale tylko takich, którzy posiadają paszport biometryczny, wydany zgodnie z normami Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO).

W przypadku złożenia przez cudzoziemca wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę najczęściej jednak pobyt cudzoziemca na terytorium Polski odbywa się na podstawie stempla w dokumencie podróży (zazwyczaj jest to paszport), potwierdzającego złożenie wspomnianego wniosku i jego weryfikację przez urząd wojewódzki – czy wniosek nie zawiera braków formalnych lub zostały one usunięte w wyznaczonym przez urząd terminie. Możliwość taka wynika z art. 87 ust. 1 pkt 12 lit. b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w związku z art. 108 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach.

Stosownie do tego ostatniego przepisu, jeżeli termin na złożenie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy został zachowany (tzn. wniosek został złożony nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu cudzoziemca na terytorium RP) i wniosek ten nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie:

 1. wojewoda umieszcza w dokumencie podróży cudzoziemca odcisk stempla potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy;
 2. pobyt cudzoziemca na terytorium RP uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy stanie się ostateczna.

Obowiązujące przepisy nie zawierają wprawdzie zakazu wykonywania pracy przez cudzoziemca, który nie otrzymał stempla, w takiej sytuacji ma jednak miejsce stan niepewności prawnej. Dlatego Państwowa Inspekcja Pracy nie rekomenduje powierzania i podejmowania pracy w przypadku braku stempla w paszporcie. Należy bowiem zastrzec, że ewentualne świadczenie pracy przez cudzoziemca w omawianej sytuacji jest obarczone ryzykiem, że – w przypadku nieotrzymania tego stempla z powodu niespełnienia wymaganych przesłanek – wykonywanie oraz powierzanie pracy cudzoziemcowi może zostać uznane za nielegalne już od chwili upływu ważności poprzednio posiadanych dokumentów legalizujących pobyt, co grozi zarówno cudzoziemcowi, jak i pracodawcy konsekwencjami m.in. na podstawie art. 120 ust. 1 i 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (kara grzywny w stosunku do podmiotu powierzającego pracę od 1.000 do 30.000 zł, wobec cudzoziemca – od 20 do 5.000 zł).

W kontekście sytuacji epidemicznej związanej z zakażeniami koronawirusem warto dodatkowo zaznaczyć, że w myśl art. 15zd oraz art. 15z1 ust. 1 ustawy specjalnej, jeżeli ostatni dzień okresu pobytu cudzoziemca na podstawie wizy krajowej (typu „D”) lub ostatni dzień okresu ważności zezwolenia na pobyt czasowy przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 – okres pobytu na podstawie tej wizy oraz okres ważności tej wizy, a także okres ważności ww. zezwolenia ulega przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. Ponadto w przypadku cudzoziemca, który w dniu, od którego po raz pierwszy ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (tj. 14 marca 2020 r.), przebywał na terytorium RP m.in. na podstawie wizy Schengen (typu „C”), wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen, dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo obszaru Schengen lub w ramach ruchu bezwizowego – jego pobyt terytorium Polski uważa się za legalny od dnia następującego po ostatnim dniu legalnego pobytu, wynikającego z tych wiz, dokumentów lub ruchu bezwizowego, do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który obowiązywał jako ostatni. 

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Tylko teraz
Źródło: Państwowa Inspekcja Pracy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  25 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Podatek minimalny w CIT - kto zapłaci i jak będzie liczony?

  Podatek minimalny w CIT. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (przygotowany w ramach Polskiego Ładu), przewiduje m.i. wprowadzenie nowego podatku – podatku minimalnego dla dużych korporacji. Przy czym korporacje na potrzeby podatku minimalnego rząd definiuje podobnym kluczem jak klasę średnią na potrzeby kalkulacji składki zdrowotnej.

  Ulga abolicyjna w PIT - zmiany 2021

  Ulga abolicyjna w PIT - zmiany 2021. Wejście w życie nowych przepisów ograniczających ulgę abolicyjną spowodowało, że od 1 stycznia 2021 r. polscy rezydenci podatkowi osiągający przychody w państwach, z którymi na mocy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania stosuje się metodę proporcjonalnego odliczenia zapłacą wyższy PIT.

  Jaka inflacja w 2022 roku?

  Inflacja w 2022 roku. Rada Polityki Pieniężnej podtrzymuje strategię średniookresowego celu inflacyjnego na poziomie 2,5 proc. z symetrycznym przedziałem odchyleń +/- 1 pkt. proc. - wynika z opublikowanych przez NBP "Założeń polityki pieniężnej" na 2022 rok.

  Jak odzyskać pieniądze przelane pomyłkowo na inny rachunek bankowy?

  Pomyłkowy przelew - jak odzyskać pieniądze. Wykonując przelew bankowy należy upewnić się, czy numer rachunku odbiorcy jest właściwy. Rzecznik Finansowy ostrzega, że przelanie środków finansowych na zły numer rachunku, może skutkować całkowitą utratą pieniędzy. Jeśli jednak taki błąd nam się przydarzy, nie załamujmy się. Klienci instytucji finansowych dysponują pewnymi możliwościami prawnymi, by dochodzić zwrotu własnych pieniędzy. O szczegółach informuje Rzecznik Finansowy w przygotowanym poradniku, który powstał na bazie konkretnych spraw zgłaszanych przez klientów do biura Rzecznika Finansowego.

  Wysokość przeciętnego dochodu w gospodarstwach rolnych w 2020 r.

  Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2020 r. 3819 zł - wynika z obwieszczenia Prezesa GUS opublikowanego w Monitorze Polskim.

  Klimat i biznes: oczekiwania po publikacji raportu IPCC

  Zmiany klimatu a biznes. Opublikowany w sierpniu szósty raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmiany Klimatu (IPCC) jednoznacznie potwierdza, że ograniczanie emisji CO2, a tym samym postępowania globalnego ocieplenia, absolutnie nie może być odkładane w czasie. Działać trzeba natychmiast. Dokument zawiera analizę badań z zakresu nauk o klimacie i jest podsumowaniem prac osób zajmujących się badaniem zjawiska zmian klimatu. W dobie nagłych i nieprzewidywalnych zjawisk pogodowych oraz innych skutków zmian klimatu, których teraz nie jesteśmy w stanie przewidzieć, sektor biznesu powinien zewrzeć szyki i wspólnie zastanowić się nad tym, jak sprostać negatywnym konsekwencjom aktywności przemysłowej i skutecznie zapobiegać dalszej degradacji środowiska. Stawka, jak wszyscy wiemy, jest wysoka. Ten temat komentuje dr Agata Rudnicka z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

  Ulga dla dużych rodzin - rozwiązanie potrzebne, ale czy optymalne

  Ulga dla dużych rodzin to ruch we właściwym kierunku i rozwiązanie, które było potrzebne. Ale można mieć wątpliwości, czy podobnego efektu nie da się osiągnąć w inny sposób – powiedział ekonomista prof. Marek Kośny. Ekspert podkreślał też konieczność poprawy sytuacji mieszkaniowej rodzin.

  Jak uzyskać dni wolne na opiekę nad chorym dzieckiem?

  Opieka nad chorym dzieckiem. Rozpoczynający się okres jesienny sprzyja infekcjom, zwłaszcza u najmłodszych. Pracownicy, którzy muszą zaopiekować się chorym dzieckiem, mają dwie możliwości uzyskania w tym celu dni wolnych.

  Ulga dla samotnych rodziców w PIT (1,5 tys. zł) zamiast wspólnego rozliczenia

  Ulga dla samotnych rodziców w PIT. Poprawka zgłoszona do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastąpi wspólne rozliczanie nową ulgą dla samotnych rodziców w wysokości 1,5 tys. zł. Wiceminister rodziny Barbara Socha zapewnia, że rozwiązania przewidziane w Polskim Ładzie będą dla rodziców korzystniejsze od obecnych.

  Podatek od nieruchomości a schematy podatkowe

  Schematy podatkowe nie omijają podatku od nieruchomości. Z wydanych w tym zakresie Objaśnień podatkowych wynika bezpośrednio, że Szef KAS jest zainteresowany także tym obszarem (str. 12). Wspiera to również kształt formularza MDR-1, w którym – w części, w której należy określić transakcje/zagadnienia obejmujące schemat podatkowy – wskazano dla przykładu: zwolnienia i definicje pojęcia budowla/budynek na gruncie podatku od nieruchomości.

  Polski Ład. Zmiany podatkowe z ulgą dla dużych rodzin

  Polski Ład. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła zmiany w ustawach podatkowych, jakie mają zostać wprowadzone w ramach Polskiego Ładu. Wśród wprowadzonych poprawek znalazł się zapis wprowadzający ulgę dla rodzin z czworgiem lub większą liczbą dzieci.

  E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r. Czy znikną faktury papierowe?

  E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r.. Nadciąga rewolucja w fakturowaniu. Znane do tej pory faktury papierowe, jak i stosowane obecnie faktury elektroniczne nie będą jedynymi dopuszczalnymi formami dokumentowania transakcji. Faktury ustrukturyzowane mają być wprowadzone na zasadach dobrowolności od 1 stycznia 2022 roku.

  Polski Ład - duże rodziny bez podatku

  Polski Ład. Jesteśmy otwarci na poprawkę w Polskim Ładzie wspierającą rodziny - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller odpowiadając na pytanie o dodatkowe wsparcie podatkowe dla dużych rodzin. Dodał, że jest pakiet kilku rozwiązań wnoszonych przez parlamentarzystów PiS, są one poważnie rozważane.

  Stałe miejsce prowadzenia działalności a obecność pracowników

  Stałe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb podatku VAT jest istotne, ponieważ determinuje miejsce (kraj), na terytorium którego usługi powinny być opodatkowane. Jest to często kwestia sporna, będąca przedmiotem orzeczeń nie tylko krajowych sądów administracyjnych, ale także Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Ulga na powrót w PIT - zmiany od 2022 roku

  Ulga na powrót w PIT. Po konsultacjach związanych z podatkową częścią Polskiego Ładu, rząd zdecydował się zmienić niektóre z jego założeń, m.in. w zakresie konstrukcji ulgi na powrót. Przypomnijmy, że w pierwotnych założeniach Polskiego Ładu ulga na powrót miała mieć konstrukcję odliczenia od podatku indywidualnie wyliczonej kwoty, która miała być ustalona na podstawie podatku należnego za poprzednie lata.

  Czy darowizna od brata jest zwolniona z podatku?

  Darowizna od brata a podatek od spadków i darowizn. Czy darowizna, którą podatnik otrzyma od brata, podlega zwolnieniu z podatku zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn?

  Praca zdalna a obowiązek składania deklaracji CIT-ST

  Deklaracja CIT-ST a praca zdalna. Pandemia wirusa COVID-19 wymusiła na pracodawcach zmiany organizacji pracy w zakładach pracy. Gdzie tylko było to możliwe, pracownicy zostali skierowani do wykonywania pracy w formie zdalnej (home office). Było to ogromne wyzwanie logistyczne, w których dotychczas praca była świadczona głównie stacjonarnie w siedzibie pracodawcy. Zmiana sposobu świadczenia pracy przez osoby zatrudnione wpłynęła na wiele kwestii z zakresu prawa pracy, między innymi wymusiła na rządzących zajęcie się tematem uregulowania pracy zdalnej. Przepisy w tym zakresie są obecnie konsultowane w ramach Rady Dialogu Społecznego. Praca zdalna stawia przed nami jednak o wiele więcej pytań. Jednym z problemów, jaki pojawia się w nawiązaniu do tego tematu, jest obowiązek składania deklaracji CIT-ST do urzędu skarbowego w przypadku, gdy pracodawca posiada zakłady (oddziały) na terenie innej jednostki samorządu niż siedziba przedsiębiorstwa. Czy w przypadku świadczenia pracy zdalnej przez pracowników również możemy mówić o obowiązku składania deklaracji CIT-ST przez podmioty, które przed pandemią nie były do tego zobowiązane?

  Polski Ład w podatkach - jak uniknąć negatywnych zmian

  Polski Ład w podatkach. Już teraz pojawiają się różne pomysły mające na celu uniknięcie negatywnych dla podatników skutków Polskiego Ładu. Są to np.: przekształcenie w spółkę z o.o., w spółkę komandytowo-akcyjną, ucieczka za granicę, przejście na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych albo estoński CIT. Eksperci przestrzegają jednak: każdy przedsiębiorca musi indywidualnie przeanalizować, co mu się opłaca. Radzą też wstrzymać się jeszcze z decyzjami.

  Spłata zaległości jest bez VAT. Problem z korektą odliczenia

  Spłata zaległości a VAT. Kto zalega z podatkiem wobec gminy, może uregulować dług, przekazując jej własność rzeczy lub prawa majątkowego. Ale co w sytuacji, gdy wcześniej przy ich zakupie odliczył VAT naliczony?

  Polski Ład z pakietem ulg podatkowych

  Polski Ład. Już wkrótce podatnicy, po uchwaleniu projektu z dnia 28 czerwca 2021 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, będą mogli skorzystać z wybranych ulg podatkowych. Jakie muszą spełnić warunki, by móc po nie sięgnąć?

  Pośrednictwo w sprzedaży gwarancji a odliczenie VAT

  Transakcje pośrednictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Podatnik prowadzący działalność handlową powinien ujmować w mianowniku proporcji VAT również, zwolnione z VAT, transakcje pośrednictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Nie są one bowiem „pomocniczymi transakcjami finansowymi” - tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Zerowy PIT dla rodzin 4 plus

  Zerowy PIT. Rodzice co najmniej czwórki dzieci nie zapłacą podatku, jeśli ich wspólne dochody nie przekroczą 170 tys. zł rocznie. Taki jest najbardziej prawdopodobny wariant kolejnej poprawki klubu PiS do Polskiego Ładu - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".

  Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych już w październiku w Targach Kielce

  Spotkanie, to coś czego brakowało nam wszystkim w ostatnim czasie. A jeśli połączyć to z merytorycznymi wystąpieniami, warsztatami ze specjalistami, a także bankietem? To równanie oznacza tylko jedno – II Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych! Patronem medialnym wydarzenia jest Infor.

  Usługi świadczone przez wspólnika na rzecz spółki komandytowej

  Spółka komandytowa. Organy podatkowe nie kwestionują zakupu usług doradczych od komplementariusza, o ile spełnione będą warunki uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu.

  Efekty zwalczania luki VAT

  Zwalczanie luki VAT przyczynia się do tego, że rząd może o 80 mld zł zwiększyć prognozę dochodów na rok 2021 – powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski podczas konferencji „Uczciwy VAT, zysk dla wszystkich”.