Kategorie

Wynagrodzenie cudzoziemca a zamknięcie firmy z powodu epidemii - pracownik, zleceniobiorca

Wynagrodzenie cudzoziemca a zamknięcie firmy z powodu epidemii - pracownik, zleceniobiorca
Wynagrodzenie cudzoziemca a zamknięcie firmy z powodu epidemii - pracownik, zleceniobiorca
Fotolia
Wynagrodzenie pracownika a zamknięcie firmy. Czy w przypadku zamknięcia firmy na mocy przepisów ograniczających prowadzenie działalności gospodarczej w okresie epidemii COVID-19, wskutek czego nie było możliwe powierzenie pracy cudzoziemcowi w wymiarze czasu pracy lub liczbie godzin określonej w oświadczeniu, zezwoleniu na pracę lub zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę, należy wypłacić cudzoziemcowi wynagrodzenie tylko za faktycznie przepracowane godziny, czy również za czas nieprzepracowany z powodu zamknięcia firmy? Prezentujemy wyjaśnienia Państwowej Inspekcji Pracy w tym zakresie dotyczące pracowników i zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych (np. zleceniobiorców).

Odpowiedź na zadane pytanie zależy od tego, czy z cudzoziemcem (na podstawie treści wydanego dla niego zezwolenia lub oświadczenia) została zawarta umowa o pracę, czy umowa cywilnoprawna (może to być w szczególności umowa zlecenia, na przykładzie której poniżej przedstawiono wyjaśnienie problemu w odniesieniu do umów cywilnoprawnych).

Wynagrodzenie pracownika w czasie zamknięcia zakładu pracy z powodu epidemii

Jeżeli z pracownikiem nawiązano umowę o pracę i pracodawca jest zmuszony zamknąć zakład pracy albo jego część z powodu obowiązywania przepisów ograniczających prowadzenie działalności gospodarczej w związku z epidemią COVID-19, a nie możliwości polecenia pracownikowi wykonywania pracy zdalnej – niezależnie od tego, czy sytuacja ta dotyczy obywatela polskiego, czy cudzoziemca – znajdzie zastosowanie art. 81 § 1 Kodeksu pracy. Jest to jeden z przepisów wyrażających zasadę ryzyka pracodawcy, z której wynika, m.in. że w określonych sytuacjach pracodawca ponosi ujemne konsekwencje nieświadczenia pracy przez pracownika i ma obowiązek wypłacić mu wynagrodzenie za ten okres.

W myśl art. 81 § 1 k.p., pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie:

 • wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną – dotyczy to pracowników wynagradzanych w stałej stawce godzinowej (np. 20 zł za godzinę) albo w stałej stawce miesięcznej (np. 4 tys. zł miesięcznie), którym także za okres gotowości do wykonywania pracy przysługują powyższe stawki wynagrodzenia,
 • a jeżeli stawka godzinowa lub miesięczna nie została wyodrębniona przy określaniu warunków wynagradzania – 60% wynagrodzenia (dotyczy to m.in. pracowników otrzymujących wynagrodzenie akordowe lub prowizyjne, uzależnione od ilości wytworzonych produktów bądź osiągniętego przychodu, dochodu, zysku itp.).

W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2021 r. wynosi ono 2800 zł brutto miesięcznie – w przypadku pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy).

W kontekście rozpatrywanej sytuacji należy uznać, że konieczność zamknięcia zakładu na podstawie przepisów o zapobieganiu i przeciwdziałaniu COVID-19 stanowi przyczynę dotyczącą pracodawcy – pomimo że będzie to przyczyna przez niego niezawiniona, podobnie jak np. brak dopływu energii elektrycznej do firmy, powódź, która zalała zakład pracy itp.

Wynagrodzenie z umowy cywilnoprawnej (np. zlecenia) w czasie zamknięcia zakładu pracy z powodu epidemii

Rozwiązanie omawianego problemu będzie inne, w przypadku gdy dana osoba (obywatel polski lub cudzoziemiec) wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej (poniższe wyjaśnienie oparto na przykładzie umowy zlecenia).

Zgodnie z art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy praca powierzona cudzoziemcowi na podstawie oświadczenia wpisanego do ewidencji oświadczeń w powiatowym urzędzie pracy powinna odbywać się na warunkach określonych w oświadczeniu. Jest to bowiem jedna z niezbędnych przesłanek legalności powierzenia pracy cudzoziemcowi. Analogiczna zasada w odniesieniu do zezwolenia na pracę wynika z art. 2 ust. 1 pkt 22a w związku z art. 88f ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a w stosunku do zezwolenia na pobyt czasowy i pracę – z art. 2 ust. 1 pkt 22a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w związku z art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

Stosownie do art. 88z ust. 1 pkt 3 lit. g i art. 88f ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz art. 118 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach, a także obowiązujących wzorów oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi i zezwolenia na pracę – określonych w załącznikach do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń – warunkami wskazanymi w oświadczeniu i zezwoleniu na pracę są m.in. liczba godzin pracy w tygodniu lub w miesiącu (w przypadku umowy cywilnoprawnej, np. zlecenia) albo wymiar czasu pracy – etat (w przypadku umowy o pracę).

W związku z tym podmiot powierzający pracę ma obowiązek zapewnić cudzoziemcowi pracę w takim wymiarze czasu pracy albo w takiej liczbie godzin w tygodniu lub miesiącu, które zostały określone w oświadczeniu lub zezwoleniu.

Z ustawowego obowiązku powierzania pracy cudzoziemcowi na warunkach określonych w powyższych dokumentach – w szczególności w zakresie liczby godzin pracy w tygodniu lub miesiącu w przypadku umowy cywilnoprawnej – wynikają z kolei poniższe szczegółowe obowiązki podmiotu powierzającego pracę, tj.:

 • obowiązek uwzględnienia zawartych w oświadczeniu lub zezwoleniu warunków w pisemnej umowie z cudzoziemcem, tzn. umowne zagwarantowanie mu, że warunki te – m.in. w postaci liczby godzin pracy – zostaną cudzoziemcowi rzeczywiście zapewnione (art. 88h ust. 1 pkt 1ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy);
 • faktyczne zapewnienie cudzoziemcowi pracy w takiej liczbie godzin w tygodniu lub miesiącu, która została określona w oświadczeniu lub zezwoleniu, co pozwoli obcokrajowcowi osiągnąć kwotę wynagrodzenia w wysokości co najmniej równej kwocie wskazanej w tych dokumentach jako najniższe wynagrodzenie, jakie może on otrzymywać.

W stanowiskach poprzednio wyrażanych w podobnych sprawach Departament Legalności Zatrudnienia Głównego Inspektoratu Pracy przyjmował, że:

 • W przypadku niezapewnienia cudzoziemcowi pracy w liczbie godzin wskazanej w oświadczeniu lub zezwoleniu – z przyczyn leżących po stronie podmiotu powierzającego pracę – podmiot ten powinien wypłacić cudzoziemcowi wynagrodzenie w wysokości, jaką cudzoziemiec by otrzymał za przepracowanie liczby godzin, która powinna zostać mu zapewniona przez ten podmiot zgodnie z warunkami określonymi w oświadczeniu lub zezwoleniu.
 • Jeżeli cudzoziemiec – z przyczyn leżących po jego stronie i niezależnych od podmiotu powierzającego pracę, np. w związku z wyjazdem do swojego kraju lub ze względu na samowolne zaprzestanie pracy w danym podmiocie, pomimo wiążącej go umowy – nie wypracuje liczby godzin określonej w oświadczeniu bądź zezwoleniu, podmiot powierzający pracę może wypłacić cudzoziemcowi wynagrodzenie odpowiadające liczbie godzin rzeczywiście przez niego przepracowanych.

Przedstawione wyżej stanowisko nie uwzględnia jednak nadzwyczajnych okoliczności, jakie występują w związku z epidemią COVID-19, w tym wprowadzonych z tego powodu ograniczeń i zakazów, dotyczących m.in. wykonywania określonego rodzaju działalności gospodarczej, np. polegającej na prowadzeniu siłowni, basenów, centrów fitness itp. Z uwagi na powyższe okoliczności właściwe wydaje się następujące rozwiązanie rozpatrywanego problemu:

W myśl art. 734 § 1 Kodeksu cywilnego, przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Art. 735 k.c. stanowi z kolei, że – jeśli ani z umowy, ani z okoliczności nie wynika, że przyjmujący zlecenie zobowiązał się wykonać je bez wynagrodzenia - za wykonanie zlecenia należy się wynagrodzenie. Jeżeli nie ma obowiązującej taryfy, a nie umówiono się o wysokość wynagrodzenia, należy się wynagrodzenie odpowiadające wykonanej pracy.

Zawierane w praktyce umowy, nazywane potocznie „umowami zlecenia”, są najczęściej w istocie umowami o świadczenie usług. Na mocy art. 750 k.c. do umów takich, jeśli nie są one uregulowane innymi przepisami – stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu.

Na podstawie umowy, o której mowa w treści pytania, z jednej strony – cudzoziemiec zobowiązuje się do wykonania określonych czynności (świadczenia oznaczonych usług) na rzecz firmy, a z drugiej strony – w zamian firma zobowiązuje się do zapłaty na rzecz cudzoziemca wynagrodzenia w kwocie wynikającej z zawartej umowy i oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pobyt czasowy i pracę). Jest to zatem umowa wzajemna – w rozumieniu art. 487 § 2 k.c. Zgodnie z powołanym przepisem umowa jest wzajemna, gdy obie strony zobowiązują się w taki sposób, że świadczenie jednej z nich ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej.

Jeżeli w zawartej umowie nie przewidziano innych rozwiązań, należy uznać, że w rozpatrywanym przypadku zachodzi niemożliwość świadczenia, za którą nie odpowiada żadna ze stron umowy, czyli sytuacja uregulowana w art. 495 k.c. Stanowi on, że jeśli jedno ze świadczeń wzajemnych stało się niemożliwe wskutek okoliczności, za które żadna ze stron odpowiedzialności nie ponosi, strona, która miała to świadczenie spełnić, nie może żądać świadczenia wzajemnego, a w wypadku, gdy je już otrzymała, obowiązana jest do zwrotu według przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. Jeśli świadczenie jednej ze stron stało się niemożliwe tylko częściowo, strona ta traci prawo do odpowiedniej części świadczenia wzajemnego.

Strona, której świadczenie stało się częściowo niemożliwe, jest zatem zwolniona od niego w takim zakresie, w jakim jest ono objęte niemożliwością i może żądać tylko odpowiedniej części świadczenia wzajemnego (tak: Fras Mariusz /red./, Habdas Magdalena /red./, Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania. Część ogólna /art. 353-534/, Wolters Kluwer Polska 2018).

W przedstawionej sytuacji, z powodu epidemii COVID-19, doszło do zamknięcia firmy. Są to niewątpliwie okoliczności niezawinione przez żadną ze stron umowy, niezależne od stron, za których wystąpienie nie ponoszą one odpowiedzialności. W związku z zaistniałą sytuacją spełnienie przez cudzoziemca świadczenia polegającego na wykonaniu określonych w umowie usług stało się niemożliwe. Według przytoczonego wyżej art. 495 k.c., cudzoziemiec nie może więc żądać świadczenia wzajemnego, tj. wypłaty przez firmę wynagrodzenia za usługi, które zostałyby wykonane, gdyby nie wprowadzono zakazu działalności siłowni.

Odnosząc powyższe do regulacji zawartych w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, należy wskazać, że stosownie do art. 8b ust. 1 i 2 tej ustawy, w przypadku umów zlecenia i umów o świadczenie usług, do których stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu, strony określają w umowie sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług. W przypadku gdy strony w umowie nie określą sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi (czyli w rozpatrywanym przypadku cudzoziemiec) przedkłada w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informację o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia.

W związku z powyższym cudzoziemiec powinien otrzymać wynagrodzenie ustalone na podstawie potwierdzonej w sposób określony w umowie liczby godzin świadczenia usług lub – w razie braku takich postanowień umownych – na podstawie przedstawionej przez cudzoziemca (w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej) informacji o liczbie godzin świadczenia usług.

Jeśli natomiast cudzoziemiec uważa, że przysługuje mu wynagrodzenie za okres zamknięcia firmy, ma prawo wystąpić w tej sprawie na drogę sądową.

Jak już wspomniano na wstępie, wynikający z przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wymóg, aby powierzenie pracy cudzoziemcowi odbywało się na warunkach określonych w wydanym dla danego cudzoziemca oświadczeniu lub zezwoleniu (do których należy m.in. liczba godzin pracy), jest konieczną przesłanką legalności zatrudnienia cudzoziemca. Z formalnego punktu widzenia w przypadku powierzania pracy cudzoziemcowi w innej liczbie godzin niż wskazana w powyższych dokumentach może mieć miejsce wykroczenie określone w art. 120 ust. 1 powołanej ustawy, polegające na powierzeniu cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy.

O tym, czy w konkretnej sytuacji doszło do popełnienia wykroczenia decyduje inspektor pracy prowadzący postępowanie kontrolne i następnie ewentualnie postępowanie w sprawach o wykroczenia. W gestii inspektora pracy pozostaje również wybór formy reakcji na wykroczenie. Warto zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 1 § 2 Kodeksu wykroczeń nie popełnia wykroczenia sprawca czynu zabronionego, jeżeli nie można mu przypisać winy w czasie czynu. Należy zaznaczyć, że prowadzący postępowanie inspektor pracy jest obowiązany wziąć pod uwagę wszelkie okoliczności sprawy. Jeśli w okresie zagrożenia epidemicznego lub epidemii COVID-19 miało miejsce powierzenie pracy cudzoziemcowi na innych warunkach niż wskazane w oświadczeniu lub zezwoleniu – przy stosowaniu ewentualnych sankcji inspektor powinien niewątpliwie uwzględnić okoliczności i skutki spowodowane epidemią.

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Tylko teraz
Źródło: Państwowa Inspekcja Pracy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  25 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Podatek minimalny w CIT - kto zapłaci i jak będzie liczony?

  Podatek minimalny w CIT. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (przygotowany w ramach Polskiego Ładu), przewiduje m.i. wprowadzenie nowego podatku – podatku minimalnego dla dużych korporacji. Przy czym korporacje na potrzeby podatku minimalnego rząd definiuje podobnym kluczem jak klasę średnią na potrzeby kalkulacji składki zdrowotnej.

  Ulga abolicyjna w PIT - zmiany 2021

  Ulga abolicyjna w PIT - zmiany 2021. Wejście w życie nowych przepisów ograniczających ulgę abolicyjną spowodowało, że od 1 stycznia 2021 r. polscy rezydenci podatkowi osiągający przychody w państwach, z którymi na mocy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania stosuje się metodę proporcjonalnego odliczenia zapłacą wyższy PIT.

  Jaka inflacja w 2022 roku?

  Inflacja w 2022 roku. Rada Polityki Pieniężnej podtrzymuje strategię średniookresowego celu inflacyjnego na poziomie 2,5 proc. z symetrycznym przedziałem odchyleń +/- 1 pkt. proc. - wynika z opublikowanych przez NBP "Założeń polityki pieniężnej" na 2022 rok.

  Jak odzyskać pieniądze przelane pomyłkowo na inny rachunek bankowy?

  Pomyłkowy przelew - jak odzyskać pieniądze. Wykonując przelew bankowy należy upewnić się, czy numer rachunku odbiorcy jest właściwy. Rzecznik Finansowy ostrzega, że przelanie środków finansowych na zły numer rachunku, może skutkować całkowitą utratą pieniędzy. Jeśli jednak taki błąd nam się przydarzy, nie załamujmy się. Klienci instytucji finansowych dysponują pewnymi możliwościami prawnymi, by dochodzić zwrotu własnych pieniędzy. O szczegółach informuje Rzecznik Finansowy w przygotowanym poradniku, który powstał na bazie konkretnych spraw zgłaszanych przez klientów do biura Rzecznika Finansowego.

  Wysokość przeciętnego dochodu w gospodarstwach rolnych w 2020 r.

  Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2020 r. 3819 zł - wynika z obwieszczenia Prezesa GUS opublikowanego w Monitorze Polskim.

  Klimat i biznes: oczekiwania po publikacji raportu IPCC

  Zmiany klimatu a biznes. Opublikowany w sierpniu szósty raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmiany Klimatu (IPCC) jednoznacznie potwierdza, że ograniczanie emisji CO2, a tym samym postępowania globalnego ocieplenia, absolutnie nie może być odkładane w czasie. Działać trzeba natychmiast. Dokument zawiera analizę badań z zakresu nauk o klimacie i jest podsumowaniem prac osób zajmujących się badaniem zjawiska zmian klimatu. W dobie nagłych i nieprzewidywalnych zjawisk pogodowych oraz innych skutków zmian klimatu, których teraz nie jesteśmy w stanie przewidzieć, sektor biznesu powinien zewrzeć szyki i wspólnie zastanowić się nad tym, jak sprostać negatywnym konsekwencjom aktywności przemysłowej i skutecznie zapobiegać dalszej degradacji środowiska. Stawka, jak wszyscy wiemy, jest wysoka. Ten temat komentuje dr Agata Rudnicka z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

  Ulga dla dużych rodzin - rozwiązanie potrzebne, ale czy optymalne

  Ulga dla dużych rodzin to ruch we właściwym kierunku i rozwiązanie, które było potrzebne. Ale można mieć wątpliwości, czy podobnego efektu nie da się osiągnąć w inny sposób – powiedział ekonomista prof. Marek Kośny. Ekspert podkreślał też konieczność poprawy sytuacji mieszkaniowej rodzin.

  Jak uzyskać dni wolne na opiekę nad chorym dzieckiem?

  Opieka nad chorym dzieckiem. Rozpoczynający się okres jesienny sprzyja infekcjom, zwłaszcza u najmłodszych. Pracownicy, którzy muszą zaopiekować się chorym dzieckiem, mają dwie możliwości uzyskania w tym celu dni wolnych.

  Ulga dla samotnych rodziców w PIT (1,5 tys. zł) zamiast wspólnego rozliczenia

  Ulga dla samotnych rodziców w PIT. Poprawka zgłoszona do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastąpi wspólne rozliczanie nową ulgą dla samotnych rodziców w wysokości 1,5 tys. zł. Wiceminister rodziny Barbara Socha zapewnia, że rozwiązania przewidziane w Polskim Ładzie będą dla rodziców korzystniejsze od obecnych.

  Podatek od nieruchomości a schematy podatkowe

  Schematy podatkowe nie omijają podatku od nieruchomości. Z wydanych w tym zakresie Objaśnień podatkowych wynika bezpośrednio, że Szef KAS jest zainteresowany także tym obszarem (str. 12). Wspiera to również kształt formularza MDR-1, w którym – w części, w której należy określić transakcje/zagadnienia obejmujące schemat podatkowy – wskazano dla przykładu: zwolnienia i definicje pojęcia budowla/budynek na gruncie podatku od nieruchomości.

  Polski Ład. Zmiany podatkowe z ulgą dla dużych rodzin

  Polski Ład. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła zmiany w ustawach podatkowych, jakie mają zostać wprowadzone w ramach Polskiego Ładu. Wśród wprowadzonych poprawek znalazł się zapis wprowadzający ulgę dla rodzin z czworgiem lub większą liczbą dzieci.

  E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r. Czy znikną faktury papierowe?

  E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r.. Nadciąga rewolucja w fakturowaniu. Znane do tej pory faktury papierowe, jak i stosowane obecnie faktury elektroniczne nie będą jedynymi dopuszczalnymi formami dokumentowania transakcji. Faktury ustrukturyzowane mają być wprowadzone na zasadach dobrowolności od 1 stycznia 2022 roku.

  Polski Ład - duże rodziny bez podatku

  Polski Ład. Jesteśmy otwarci na poprawkę w Polskim Ładzie wspierającą rodziny - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller odpowiadając na pytanie o dodatkowe wsparcie podatkowe dla dużych rodzin. Dodał, że jest pakiet kilku rozwiązań wnoszonych przez parlamentarzystów PiS, są one poważnie rozważane.

  Stałe miejsce prowadzenia działalności a obecność pracowników

  Stałe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb podatku VAT jest istotne, ponieważ determinuje miejsce (kraj), na terytorium którego usługi powinny być opodatkowane. Jest to często kwestia sporna, będąca przedmiotem orzeczeń nie tylko krajowych sądów administracyjnych, ale także Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Ulga na powrót w PIT - zmiany od 2022 roku

  Ulga na powrót w PIT. Po konsultacjach związanych z podatkową częścią Polskiego Ładu, rząd zdecydował się zmienić niektóre z jego założeń, m.in. w zakresie konstrukcji ulgi na powrót. Przypomnijmy, że w pierwotnych założeniach Polskiego Ładu ulga na powrót miała mieć konstrukcję odliczenia od podatku indywidualnie wyliczonej kwoty, która miała być ustalona na podstawie podatku należnego za poprzednie lata.

  Czy darowizna od brata jest zwolniona z podatku?

  Darowizna od brata a podatek od spadków i darowizn. Czy darowizna, którą podatnik otrzyma od brata, podlega zwolnieniu z podatku zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn?

  Praca zdalna a obowiązek składania deklaracji CIT-ST

  Deklaracja CIT-ST a praca zdalna. Pandemia wirusa COVID-19 wymusiła na pracodawcach zmiany organizacji pracy w zakładach pracy. Gdzie tylko było to możliwe, pracownicy zostali skierowani do wykonywania pracy w formie zdalnej (home office). Było to ogromne wyzwanie logistyczne, w których dotychczas praca była świadczona głównie stacjonarnie w siedzibie pracodawcy. Zmiana sposobu świadczenia pracy przez osoby zatrudnione wpłynęła na wiele kwestii z zakresu prawa pracy, między innymi wymusiła na rządzących zajęcie się tematem uregulowania pracy zdalnej. Przepisy w tym zakresie są obecnie konsultowane w ramach Rady Dialogu Społecznego. Praca zdalna stawia przed nami jednak o wiele więcej pytań. Jednym z problemów, jaki pojawia się w nawiązaniu do tego tematu, jest obowiązek składania deklaracji CIT-ST do urzędu skarbowego w przypadku, gdy pracodawca posiada zakłady (oddziały) na terenie innej jednostki samorządu niż siedziba przedsiębiorstwa. Czy w przypadku świadczenia pracy zdalnej przez pracowników również możemy mówić o obowiązku składania deklaracji CIT-ST przez podmioty, które przed pandemią nie były do tego zobowiązane?

  Polski Ład w podatkach - jak uniknąć negatywnych zmian

  Polski Ład w podatkach. Już teraz pojawiają się różne pomysły mające na celu uniknięcie negatywnych dla podatników skutków Polskiego Ładu. Są to np.: przekształcenie w spółkę z o.o., w spółkę komandytowo-akcyjną, ucieczka za granicę, przejście na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych albo estoński CIT. Eksperci przestrzegają jednak: każdy przedsiębiorca musi indywidualnie przeanalizować, co mu się opłaca. Radzą też wstrzymać się jeszcze z decyzjami.

  Spłata zaległości jest bez VAT. Problem z korektą odliczenia

  Spłata zaległości a VAT. Kto zalega z podatkiem wobec gminy, może uregulować dług, przekazując jej własność rzeczy lub prawa majątkowego. Ale co w sytuacji, gdy wcześniej przy ich zakupie odliczył VAT naliczony?

  Polski Ład z pakietem ulg podatkowych

  Polski Ład. Już wkrótce podatnicy, po uchwaleniu projektu z dnia 28 czerwca 2021 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, będą mogli skorzystać z wybranych ulg podatkowych. Jakie muszą spełnić warunki, by móc po nie sięgnąć?

  Pośrednictwo w sprzedaży gwarancji a odliczenie VAT

  Transakcje pośrednictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Podatnik prowadzący działalność handlową powinien ujmować w mianowniku proporcji VAT również, zwolnione z VAT, transakcje pośrednictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Nie są one bowiem „pomocniczymi transakcjami finansowymi” - tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Zerowy PIT dla rodzin 4 plus

  Zerowy PIT. Rodzice co najmniej czwórki dzieci nie zapłacą podatku, jeśli ich wspólne dochody nie przekroczą 170 tys. zł rocznie. Taki jest najbardziej prawdopodobny wariant kolejnej poprawki klubu PiS do Polskiego Ładu - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".

  Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych już w październiku w Targach Kielce

  Spotkanie, to coś czego brakowało nam wszystkim w ostatnim czasie. A jeśli połączyć to z merytorycznymi wystąpieniami, warsztatami ze specjalistami, a także bankietem? To równanie oznacza tylko jedno – II Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych! Patronem medialnym wydarzenia jest Infor.

  Usługi świadczone przez wspólnika na rzecz spółki komandytowej

  Spółka komandytowa. Organy podatkowe nie kwestionują zakupu usług doradczych od komplementariusza, o ile spełnione będą warunki uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu.

  Efekty zwalczania luki VAT

  Zwalczanie luki VAT przyczynia się do tego, że rząd może o 80 mld zł zwiększyć prognozę dochodów na rok 2021 – powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski podczas konferencji „Uczciwy VAT, zysk dla wszystkich”.