Kategorie

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę – o czym powinien pamiętać pracownik

Karolina Dołęgowska
Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę – o czym powinien pamiętać pracownik /Fotolia
Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę – o czym powinien pamiętać pracownik /Fotolia
Fotolia
Pracownik, który otrzymuje od pracodawcy wypowiedzenie umowy o pracę, nawet jeżeli się go spodziewał, zazwyczaj reaguje emocjonalnie. Nie zawsze w takiej sytuacji pamięta o dopilnowaniu wszystkich spraw, które należy w tym czasie sprawdzić. Oto krótki przewodnik postępowania w takiej sytuacji.

Strona formalna

Pierwszym krokiem powinno być sprawdzenie wypowiedzenia pod względem formalnym. Pracodawca, który chce rozwiązać umowę z pracownikiem powinien wręczyć mu wypowiedzenie na piśmie. Pracownik otrzymując taki dokument musi sprawdzić czy zawiera on wszystkie konieczne elementy. Wypowiedzenie powinno wskazywać jaka umowa ulega rozwiązaniu – jest to szczególnie ważne, jeżeli pracodawcę i pracownika łączy kilka umów.

Ponadto pracodawca powinien wskazać datę wypowiedzenia, od której będzie płynął okres wypowiedzenia oraz datę rozwiązania umowy. Jeżeli wypowiedzenie dotyczy umowy na czas nieokreślony powinno zawierać uzasadnienie. Podstawy zwolnienia pracownika powinny być wskazane jasno i wyraźnie. Nie mogą być to ogólne sformułowania, bez powoływania się na konkretne zachowania pracownika.

Terminy

Następnie pracownik powinien skontrolować czy pracodawca zastosował wobec niego poprawny okres wypowiedzenia i czy dobrze obliczył datę rozwiązania umowy. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy umowy na czas określony mają dwutygodniowy okres wypowiedzenia, ale tylko wtedy, gdy takie postanowienie znalazło się w umowie o pracę.

W przypadku umów na czas nieokreślony okres wypowiedzenia zależny jest od stażu pracy u danego pracodawcy i wynosi odpowiednio: 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy; 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy; 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata. Należy pamiętać, że okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność zawsze kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca.

Powierzenie pracownikowi innej pracy bez wypowiedzenia zmieniającego

Przykład

Pracownik 12 lutego 2015 r. otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę. Obowiązuje go miesięczny okres wypowiedzenia. Umowa o pracę rozwiąże się dopiero 31 marca 2015 r.

Nieświadczenia pracy w okresie wypowiedzenia

Kolejną kwestią, którą pracownik powinien ustalić, jest to czy pracodawca oczekuje od niego świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia. Zgodnie z Kodeksem pracy pracownik jest obowiązany wykorzystać w okresie wypowiedzenia przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu. Pracownik może zostać zobowiązany nie tylko do wykorzystania urlopu z bieżącego roku, ale też zaległych urlopów z poprzednich lat. Urlop w okresie wypowiedzenia jest udzielany bez wniosku pracownika, a pracownik ma obowiązek ten urlop wykorzystać.

Jeżeli pracodawca nie życzy sobie obecności zwalnianego pracownika w firmie może zwolnić go z obowiązku świadczenia pracy. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy nie jest równoznaczne z udzieleniem urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia. Jeżeli pracodawca w sposób wyraźny nie udzieli pracownikowi urlopu, ale zwolni go z obowiązku świadczenia pracy, pracownik po rozwiązaniu umowy będzie mógł domagać się ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy od przymusowego urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia różni też to, że pracodawca nie może dokonać zwolnienia w drodze jednostronnej decyzji, konieczne jest zawarcie porozumienia z pracownikiem. Ten obowiązek wynika z tego, że takie zwolnienie nie zawsze będzie korzystne dla pracownika. Może na tym ucierpieć jego prestiż, a brak praktyki przez długi okres wypowiedzenia może obniżyć jego umiejętności. Ponadto na takim zwolnieniu mogą ucierpieć finanse pracownika. Najczęściej pracodawcy zwalniając pracownika z obowiązku pojawiania się w firmie nie wypłacają im za ten okres pełnego wynagrodzenia za pracę. Zazwyczaj za taki okres pracownik otrzymuje wynagrodzenie takie jak w czasie przestoju, a więc niższe od podstawowego. Pracownik, powinien więc poważnie zastanowić się czy wyraża zgodę na zwolnienie go z obowiązku świadczenia pracy. Musi jednak pamiętać, że w pewnych sytuacjach brak takiej zgody może zostać potraktowany jako działanie na szkodę firmy i pracodawca może podjąć w tej kwestii kroki prawne. Jeżeli pracownik zgodzi się na zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy, a pracodawca po pewnym czasie będzie chciał to zwolnienie cofnąć, może to nastąpić jedynie za zgodą pracownika.

Polecamy: Nowe umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne – PDF


Świadczenia pieniężne

Kodeks pracy przewiduje, że wynagrodzenie powinno być wypłacone niezwłocznie po ustaleniu jego wysokości. Jeżeli umowa pracownika rozwiązuje się w połowie miesiąca, a na jego wynagrodzenie nie składają się zmienne składniki, to teoretycznie pracodawca nie powinien zwlekać z wypłatą pensji do końca miesiąca. Pracownik, który otrzymał wypowiedzenie, powinien też sprawdzić czy jego wynagrodzenie zostało poprawnie wyliczone, czy i w jakiej wysokości otrzymał wynagrodzenie za okres wypowiedzenia.

Poza wynagrodzeniem, zwalnianej osobie należy się także ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop. Pracownik może domagać się pieniężnej rekompensaty także za zaległy urlop z poprzednich lat, o ile nie doszło do przedawnienia tych świadczeń.

Sądowe przywrócenie do pracy to nie wszystko

Przykład

Pracownik jest zatrudniony w firmie X od 2007 r. 30 stycznia 2015 r. otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę. Obowiązuje go 3 miesięczny okres wypowiedzenia. Pracodawca nie udziela mu urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia. Po sprawdzeniu akt pracowniczych pracownik dowiaduje się, że w roku 2008 nie wykorzystał 7 dni przysługującego mu urlopu wypoczynkowego. Ma do wykorzystania również proporcjonalny urlop z 2015 r. Może domagać się wypłaty ekwiwalentu jedynie za urlop z 2015 r., ponieważ roszczenie o zaległy urlop z 2008 r. przedawniło się: minęły 3 lata od momentu, w którym mógł go wykorzystać.

Zobowiązania dodatkowe

Po otrzymaniu wypowiedzenia pracownik powinien zastanowić się czy nie zawierał z pracodawcą dodatkowych umów i zbadać jak na ich realizację wpłynie fakt rozwiązania umowy o pracę. Do takich umów związanych ze stosunkiem pracy można zaliczyć np. umowę o podnoszenie kwalifikacji czy umowę o zakazie konkurencji.

Umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych może nakładać na pracownika obowiązek pozostawania przez  pewien czas po zakończeniu nauki w zatrudnieniu u pracodawcy, który zdecyduje się wesprzeć pracownika w zdobywaniu nowych umiejętności. W razie niespełnienie tego obowiązku pracownik może zostać zobowiązany do zwrotu poniesionych przez pracodawcę kosztów. Jeżeli jednak to pracodawca decyduje się na rozwiązanie umowy z pracownikiem bez jego winy, to zgodnie z przepisami Kodeksu pracy nie może domagać się takiego zwrotu. Nie zawsze pracodawca zawiera z pracownikiem dodatkową umowę o podnoszenie kwalifikacji, czasami zapisy dotyczące uczestnictwa w szkoleniach czy kursach znajdują się w umowie o pracę. Otrzymując wypowiedzenie, pracownik powinien sprawdzić czy z powodu rozwiązania umowy o pracę nie będzie musiał zwrócić pracodawcy kosztów szkoleń, w których wziął udział.

Jeżeli pracownik miał dostęp do istotnych informacji i pracodawca zawarł z nim umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, rozwiązanie umowy o pracę wiąże się dla tego pracownika zarówno z obowiązkami, jak i prawami. Poszukując nowej pracy taka osoba musi dokładnie sprawdzać czy podejmując nowe zatrudnienie nie będzie prowadzić działalności konkurencyjnej i nie narazi się na zapłatę kary wobec poprzedniego pracodawcy. Odchodzącemu pracownikowi, który zobowiązał się do powstrzymywania od działalności konkurencyjnej należy się od pracodawcy odszkodowanie. Minimalną wysokość tego odszkodowania wskazuje Kodeks pracy: odszkodowanie nie może być niższe od 25% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed ustaniem stosunku pracy przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji. Pracownik może otrzymać odszkodowanie w formie jednorazowego świadczenia, ale możliwe są wypłaty w miesięcznych ratach. Jeżeli pracodawca nie będzie wypłacał odszkodowania, pracownik nie będzie zobowiązany do przestrzegania zakazu działalności konkurencyjnej.


Świadectwo pracy

W związku z rozwiązaniem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy. Świadectwo powinno zostać wydane niezwłocznie  i nie można uzależniać tego od rozliczenia się pracownika z pracodawcą.

W świadectwie pracy  powinny znaleźć się informacje na temat okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a ponadto inne informacje, które będą potrzebne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. W świadectwie nie umieszcza się wysokości wynagrodzenia, które pracownik otrzymywał. Pracownik może jednak zażądać aby takie informacje w świadectwie pracy się znalazły. Ponadto na żądanie pracownika pracodawca może zamieścić w świadectwie pracy wzmiankę o uzyskanych przez niego kwalifikacjach, może to być cenne z punktu widzenia szukania nowej pracy.

Jeżeli pracownik uważa, że w świadectwie wydanym przez pracodawcę znajdują się błędy, może w ciągu 7 dni zwrócić się do pracodawcy o jego sprostowanie. Jeżeli pracodawca odmówi zmiany, pracownik może zwrócić się do sądu.

Umowa o pracę - najczęstsze błędy

Niewydanie świadectwa pracy  lub wydanie niewłaściwego świadectwa może spowodować szkodę pracownikowi np. pracownik nie otrzymał nowej pracy ponieważ nie dostarczył w terminie świadectwa pracy. W takiej sytuacji pracownik może wystąpić do sądu o odszkodowanie.

Wypowiedzenie nieuzasadnione lub niezgodne z prawem

Jeżeli pracownik po analizie wypowiedzenie dojdzie do wniosku, że wypowiedzenie złożone przez pracodawcę było nieuzasadnione lub niezgodne z prawem, w ciągu 7 dni powinien złożyć odwołanie do sądu pracy. Jeżeli sąd przyzna pracownikowi rację i okres wypowiedzenia jeszcze nie upłynął, sąd orzeknie o bezskuteczności wypowiedzenia. Jeżeli umowa o pracę uległa już rozwiązaniu sąd może zadecydować o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o przyznaniu mu odszkodowaniu. Sąd powinien uwzględnić w tej kwestii żądania pracownika zawarte w pozwie. Nie musi jednak tego robić, jeżeli uzna, że spełnienie żądań  jest niemożliwe lub niecelowe. W takim wypadku pracownik otrzyma odszkodowanie.

autor: Karolina Dołęgowska


Podyskutuj o tym na naszym FORUM

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  26 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Podatek minimalny w CIT - kto zapłaci i jak będzie liczony?

  Podatek minimalny w CIT. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (przygotowany w ramach Polskiego Ładu), przewiduje m.i. wprowadzenie nowego podatku – podatku minimalnego dla dużych korporacji. Przy czym korporacje na potrzeby podatku minimalnego rząd definiuje podobnym kluczem jak klasę średnią na potrzeby kalkulacji składki zdrowotnej.

  Ulga abolicyjna w PIT - zmiany 2021

  Ulga abolicyjna w PIT - zmiany 2021. Wejście w życie nowych przepisów ograniczających ulgę abolicyjną spowodowało, że od 1 stycznia 2021 r. polscy rezydenci podatkowi osiągający przychody w państwach, z którymi na mocy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania stosuje się metodę proporcjonalnego odliczenia zapłacą wyższy PIT.

  Jaka inflacja w 2022 roku?

  Inflacja w 2022 roku. Rada Polityki Pieniężnej podtrzymuje strategię średniookresowego celu inflacyjnego na poziomie 2,5 proc. z symetrycznym przedziałem odchyleń +/- 1 pkt. proc. - wynika z opublikowanych przez NBP "Założeń polityki pieniężnej" na 2022 rok.

  Jak odzyskać pieniądze przelane pomyłkowo na inny rachunek bankowy?

  Pomyłkowy przelew - jak odzyskać pieniądze. Wykonując przelew bankowy należy upewnić się, czy numer rachunku odbiorcy jest właściwy. Rzecznik Finansowy ostrzega, że przelanie środków finansowych na zły numer rachunku, może skutkować całkowitą utratą pieniędzy. Jeśli jednak taki błąd nam się przydarzy, nie załamujmy się. Klienci instytucji finansowych dysponują pewnymi możliwościami prawnymi, by dochodzić zwrotu własnych pieniędzy. O szczegółach informuje Rzecznik Finansowy w przygotowanym poradniku, który powstał na bazie konkretnych spraw zgłaszanych przez klientów do biura Rzecznika Finansowego.

  Wysokość przeciętnego dochodu w gospodarstwach rolnych w 2020 r.

  Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2020 r. 3819 zł - wynika z obwieszczenia Prezesa GUS opublikowanego w Monitorze Polskim.

  Klimat i biznes: oczekiwania po publikacji raportu IPCC

  Zmiany klimatu a biznes. Opublikowany w sierpniu szósty raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmiany Klimatu (IPCC) jednoznacznie potwierdza, że ograniczanie emisji CO2, a tym samym postępowania globalnego ocieplenia, absolutnie nie może być odkładane w czasie. Działać trzeba natychmiast. Dokument zawiera analizę badań z zakresu nauk o klimacie i jest podsumowaniem prac osób zajmujących się badaniem zjawiska zmian klimatu. W dobie nagłych i nieprzewidywalnych zjawisk pogodowych oraz innych skutków zmian klimatu, których teraz nie jesteśmy w stanie przewidzieć, sektor biznesu powinien zewrzeć szyki i wspólnie zastanowić się nad tym, jak sprostać negatywnym konsekwencjom aktywności przemysłowej i skutecznie zapobiegać dalszej degradacji środowiska. Stawka, jak wszyscy wiemy, jest wysoka. Ten temat komentuje dr Agata Rudnicka z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

  Ulga dla dużych rodzin - rozwiązanie potrzebne, ale czy optymalne

  Ulga dla dużych rodzin to ruch we właściwym kierunku i rozwiązanie, które było potrzebne. Ale można mieć wątpliwości, czy podobnego efektu nie da się osiągnąć w inny sposób – powiedział ekonomista prof. Marek Kośny. Ekspert podkreślał też konieczność poprawy sytuacji mieszkaniowej rodzin.

  Jak uzyskać dni wolne na opiekę nad chorym dzieckiem?

  Opieka nad chorym dzieckiem. Rozpoczynający się okres jesienny sprzyja infekcjom, zwłaszcza u najmłodszych. Pracownicy, którzy muszą zaopiekować się chorym dzieckiem, mają dwie możliwości uzyskania w tym celu dni wolnych.

  Ulga dla samotnych rodziców w PIT (1,5 tys. zł) zamiast wspólnego rozliczenia

  Ulga dla samotnych rodziców w PIT. Poprawka zgłoszona do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastąpi wspólne rozliczanie nową ulgą dla samotnych rodziców w wysokości 1,5 tys. zł. Wiceminister rodziny Barbara Socha zapewnia, że rozwiązania przewidziane w Polskim Ładzie będą dla rodziców korzystniejsze od obecnych.

  Podatek od nieruchomości a schematy podatkowe

  Schematy podatkowe nie omijają podatku od nieruchomości. Z wydanych w tym zakresie Objaśnień podatkowych wynika bezpośrednio, że Szef KAS jest zainteresowany także tym obszarem (str. 12). Wspiera to również kształt formularza MDR-1, w którym – w części, w której należy określić transakcje/zagadnienia obejmujące schemat podatkowy – wskazano dla przykładu: zwolnienia i definicje pojęcia budowla/budynek na gruncie podatku od nieruchomości.

  Polski Ład. Zmiany podatkowe z ulgą dla dużych rodzin

  Polski Ład. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła zmiany w ustawach podatkowych, jakie mają zostać wprowadzone w ramach Polskiego Ładu. Wśród wprowadzonych poprawek znalazł się zapis wprowadzający ulgę dla rodzin z czworgiem lub większą liczbą dzieci.

  E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r. Czy znikną faktury papierowe?

  E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r.. Nadciąga rewolucja w fakturowaniu. Znane do tej pory faktury papierowe, jak i stosowane obecnie faktury elektroniczne nie będą jedynymi dopuszczalnymi formami dokumentowania transakcji. Faktury ustrukturyzowane mają być wprowadzone na zasadach dobrowolności od 1 stycznia 2022 roku.

  Polski Ład - duże rodziny bez podatku

  Polski Ład. Jesteśmy otwarci na poprawkę w Polskim Ładzie wspierającą rodziny - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller odpowiadając na pytanie o dodatkowe wsparcie podatkowe dla dużych rodzin. Dodał, że jest pakiet kilku rozwiązań wnoszonych przez parlamentarzystów PiS, są one poważnie rozważane.

  Stałe miejsce prowadzenia działalności a obecność pracowników

  Stałe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb podatku VAT jest istotne, ponieważ determinuje miejsce (kraj), na terytorium którego usługi powinny być opodatkowane. Jest to często kwestia sporna, będąca przedmiotem orzeczeń nie tylko krajowych sądów administracyjnych, ale także Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Ulga na powrót w PIT - zmiany od 2022 roku

  Ulga na powrót w PIT. Po konsultacjach związanych z podatkową częścią Polskiego Ładu, rząd zdecydował się zmienić niektóre z jego założeń, m.in. w zakresie konstrukcji ulgi na powrót. Przypomnijmy, że w pierwotnych założeniach Polskiego Ładu ulga na powrót miała mieć konstrukcję odliczenia od podatku indywidualnie wyliczonej kwoty, która miała być ustalona na podstawie podatku należnego za poprzednie lata.

  Czy darowizna od brata jest zwolniona z podatku?

  Darowizna od brata a podatek od spadków i darowizn. Czy darowizna, którą podatnik otrzyma od brata, podlega zwolnieniu z podatku zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn?

  Praca zdalna a obowiązek składania deklaracji CIT-ST

  Deklaracja CIT-ST a praca zdalna. Pandemia wirusa COVID-19 wymusiła na pracodawcach zmiany organizacji pracy w zakładach pracy. Gdzie tylko było to możliwe, pracownicy zostali skierowani do wykonywania pracy w formie zdalnej (home office). Było to ogromne wyzwanie logistyczne, w których dotychczas praca była świadczona głównie stacjonarnie w siedzibie pracodawcy. Zmiana sposobu świadczenia pracy przez osoby zatrudnione wpłynęła na wiele kwestii z zakresu prawa pracy, między innymi wymusiła na rządzących zajęcie się tematem uregulowania pracy zdalnej. Przepisy w tym zakresie są obecnie konsultowane w ramach Rady Dialogu Społecznego. Praca zdalna stawia przed nami jednak o wiele więcej pytań. Jednym z problemów, jaki pojawia się w nawiązaniu do tego tematu, jest obowiązek składania deklaracji CIT-ST do urzędu skarbowego w przypadku, gdy pracodawca posiada zakłady (oddziały) na terenie innej jednostki samorządu niż siedziba przedsiębiorstwa. Czy w przypadku świadczenia pracy zdalnej przez pracowników również możemy mówić o obowiązku składania deklaracji CIT-ST przez podmioty, które przed pandemią nie były do tego zobowiązane?

  Polski Ład w podatkach - jak uniknąć negatywnych zmian

  Polski Ład w podatkach. Już teraz pojawiają się różne pomysły mające na celu uniknięcie negatywnych dla podatników skutków Polskiego Ładu. Są to np.: przekształcenie w spółkę z o.o., w spółkę komandytowo-akcyjną, ucieczka za granicę, przejście na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych albo estoński CIT. Eksperci przestrzegają jednak: każdy przedsiębiorca musi indywidualnie przeanalizować, co mu się opłaca. Radzą też wstrzymać się jeszcze z decyzjami.

  Spłata zaległości jest bez VAT. Problem z korektą odliczenia

  Spłata zaległości a VAT. Kto zalega z podatkiem wobec gminy, może uregulować dług, przekazując jej własność rzeczy lub prawa majątkowego. Ale co w sytuacji, gdy wcześniej przy ich zakupie odliczył VAT naliczony?

  Polski Ład z pakietem ulg podatkowych

  Polski Ład. Już wkrótce podatnicy, po uchwaleniu projektu z dnia 28 czerwca 2021 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, będą mogli skorzystać z wybranych ulg podatkowych. Jakie muszą spełnić warunki, by móc po nie sięgnąć?

  Pośrednictwo w sprzedaży gwarancji a odliczenie VAT

  Transakcje pośrednictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Podatnik prowadzący działalność handlową powinien ujmować w mianowniku proporcji VAT również, zwolnione z VAT, transakcje pośrednictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Nie są one bowiem „pomocniczymi transakcjami finansowymi” - tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Zerowy PIT dla rodzin 4 plus

  Zerowy PIT. Rodzice co najmniej czwórki dzieci nie zapłacą podatku, jeśli ich wspólne dochody nie przekroczą 170 tys. zł rocznie. Taki jest najbardziej prawdopodobny wariant kolejnej poprawki klubu PiS do Polskiego Ładu - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".

  Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych już w październiku w Targach Kielce

  Spotkanie, to coś czego brakowało nam wszystkim w ostatnim czasie. A jeśli połączyć to z merytorycznymi wystąpieniami, warsztatami ze specjalistami, a także bankietem? To równanie oznacza tylko jedno – II Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych! Patronem medialnym wydarzenia jest Infor.

  Usługi świadczone przez wspólnika na rzecz spółki komandytowej

  Spółka komandytowa. Organy podatkowe nie kwestionują zakupu usług doradczych od komplementariusza, o ile spełnione będą warunki uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu.

  Efekty zwalczania luki VAT

  Zwalczanie luki VAT przyczynia się do tego, że rząd może o 80 mld zł zwiększyć prognozę dochodów na rok 2021 – powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski podczas konferencji „Uczciwy VAT, zysk dla wszystkich”.