Kategorie

Świadczenie z tytułu wypadku w drodze do pracy i z pracy

Paulina Piekarska
Radca prawny
Świadczenie z tytułu wypadku w drodze do pracy i z pracy
Świadczenie z tytułu wypadku w drodze do pracy i z pracy
Ryzykiem w ubezpieczeniu rentowym jest niezdolność do pracy w dwóch odmianach: jako niezdolność z ogólnego stanu zdrowia i z wypadku w drodze do lub z pracy. Każdy rodzaj ryzyka wiąże się z określonym rodzajem ochrony. W sytuacji, w której pracownik ulegnie wypadkowi w drodze do pracy, powinien on wiedzieć, iż przysługują mu ustawowo uregulowane świadczenia. Warto podkreślić, iż w takim przypadku poszkodowanemu przysługuje 100% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego oraz wynagrodzenie za czas choroby. Podpowiadamy kiedy i jak skutecznie ubiegać się o to świadczenie.

Ustawowa definicja wypadku w drodze do i z pracy

Czasowa niezdolność do pracy spowodowana wypadkiem przy pracy jest ryzykiem ubezpieczenia wypadkowego. Pojęcie wypadku w drodze do i z pracy uregulowane zostało w ustawie z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w art. 57b gdzie czytamy, że "za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana”.   

Wskazany wyżej artykuł już na samym początku wskazuje szereg przesłanek, których spełnienie warunkuje uznanie wypadku za wypadek w drodze do pracy a mianowicie:

a. nagłe zdarzenie spowodowane jest przyczyną zewnętrzną,

b. zdarzenie nastąpiło w drodze do lub z miejsca pracy

c. pokonywana droga musi być najkrótszą i nie została przerwana.

Komplet Kodeks pracy 2015 z komentarzem + CD + PDF

Przesłanki uznania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy

Nagłość zdarzenia

Według doktryny, nagłym zdarzeniem jest krótkie, zwykle jednorazowe oraz gwałtowne działanie spowodowane działaniem przyczyny zewnętrznej – tak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 16.02.2000 r. w sprawie II UKN 425/99. Warto jednak dodać, że jak podkreślił Sąd Najwyższy w uchwale składu 7 sędziów z 11.02.1963r. „nie odbiera jednak zdarzeniu cechy nagłości niejednorazowe działanie przyczyny sprawczej, lecz powtarzające się i trwające przez niezbyt długi okres.”(III PO 16/62).

Odliczanie VAT od eksploatacji samochodu służbowego, którym pracownik jeździ z domu do pracy i z powrotem

Reklama

Z kolei za przyczynę sprawczą należy uznać każdorazowy czynnik zewnętrzny- tj. taki, który nie wynika z wewnętrznych właściwości człowieka-  zdolny w zaistniałych warunkach wywołać ujemne skutki, w tym także pogorszyć stan zdrowia schorowanego już pracownika.

Zgodnie z utrwalonym już w orzecznictwie poglądem, za przyczynę zewnętrzną uznać należy m.in. działanie maszyn zewnętrznych, warunki atmosferyczne, uderzenie spowodowane spadającym przedmiotem, podźwignięcie się pracownika czy nawet niezręczny ruch jego ręki lub potknięcie się na gładkiej powierzchni  i uszkodzenie ciała. (uchwała składu 7 sędziów Sądy Najwyższego z 11.02.1963r. III PO 16/62). Jednakże w przypadku, w którym do wypadku dojdzie gdy pracownik wprowadził się w stan nietrzeźwości, pracownik nie będzie mógł domagać się świadczeń za powstałe w skutek tego zdarzenia negatywne skutki. Spożywanie bowiem alkoholu przez pracownika w zakładzie pracy w czasie, w którym zobowiązany on jest do wykonywania swoich obowiązków traktowane jest jako przerwanie związku zdarzenia z pracą.

Podkreśla się jednak, iż przyczyna zewnętrzna nie musi być wyłączna. Wystarczy bowiem, iż będzie ona współprzyczyną zdarzenia powodującego wypadek, ale przy tym zasadnicza i współdecydująca o zaistnieniu tego zdarzenia – tak Sąd Apelacyjny w Rzeszowie w wyroku  z dnia 24.01.2013r. w sprawie III AUa 1040/12.

100 pytań o samochód w firmie + CD

Droga do i z pracy

Za drogę do pracy lub z pracy uważa się, oprócz drogi z domu do pracy lub z pracy do domu, drogę do miejsca lub z miejsca:

 1. innego zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego;
 2. zwykłego wykonywania funkcji lub zadań zawodowych albo społecznych;
 3. zwykłego spożywania posiłków;
 4. odbywania nauki lub studiów.
Reklama

Użyte w definicji pojęcie „droga” nie dotyczy wyłącznie dróg publicznych i traktów znajdujących się na zewnątrz pomieszczeń. „Drogą” jest także ścieżka prowadząca przez teren prywatny, w tym posesję należącą do osoby poszkodowanej. W przypadku budynku wielorodzinnego, „drogą” jest ogólnie dostępna klatka schodowa na zewnątrz mieszkania. Nie ma również znaczenia fakt, ile razy poszkodowany przemieszczał się tą drogą w dniu wypadku.

W orzecznictwie sądowym występują różne poglądy na temat pojęcia „drogi do pracy i z pracy”. Można spotkać się ze stanowiskiem, wg którego tą drogą jest tylko odcinek zaczynający się lub kończący w miejscu zamieszkania, a jej punktem wyjściowym lub docelowym jest miejsce zatrudnienia.

Z definicji wypadku w drodze do pracy i z pracy wynika, że nie jest traktowany jako droga z pracy odcinek między miejscem pracy a miejscem załatwiania prywatnej sprawy w sytuacji, gdy nastąpi powrót do pracy, po załatwieniu sprawy. Jest to droga odbywana w czasie przerwy w świadczeniu pracy.

O drodze z pracy do domu można natomiast mówić w sytuacji, gdy będzie miało miejsce wcześniejsze wyjście z pracy z zamiarem załatwienia sprawy prywatnej, ale bez powrotu do pracy. Przerwa w drodze do domu może być w tym przypadku potraktowana jako „życiowo uzasadniona”. Co to oznacza w praktyce?

Samochód osobowy (środek trwały) używany dla celów firmowych i prywatnych - rozliczanie kosztów

Orzecznictwo stoi na stanowisku, że za życiowo uzasadnioną potrzebę można zaliczyć załatwianie spraw osobistych – w tym rodzinnych i zdrowotnych, naprawę usterek w samochodzie, zawiezienie lub odbiór dziecka ze szkoły. – tak Sąd Najwyższy w wyroku z 22 stycznia 1989 r., II UKN 462/97, oraz Sądu Apelacyjnego w Katowicach w wyroku z 19 kwietnia 2000 r., III AUa 1823/99.

Także droga na obiad (do domu lub innego miejsca) w czasie regulaminowej przerwy na spożycie posiłku, może być traktowana jako droga z pracy do domu.

Warto jednak zauważyć, że o wypadku w drodze do pracy lub z pracy, mówi się w sytuacjach, w których droga ta została przerwana. Warunkiem jest jednak, aby przerwa ta była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby. Powyższe stosować należy także w przypadku, gdy pracownik wybierze drogę, która nie będzie najkrótsza, jednak ze względów komunikacyjnych będzie dla ubezpieczonego  najdogodniejsza. Takie stanowisko zaprezentowane zostało w wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 10 kwietnia 2002 r. w sprawie III AUa 163/02.

Przysługujące świadczenia

Wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy

Spełnienie wskazanych wyżej przesłanek łącznie powoduje, że poszkodowany pracownik uprawniony jest do wystąpienia do organu rentowego o wypłatę przysługującego mu świadczenia z tytułu doznanego wypadku.  Przede wszystkim poszkodowanemu w ten sposób pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe wypłacane przez pracodawcę za czas, w jakim w jakim pracownik pozostaje niezdolny do pracy.

Świadczenie to zostaje wypłacane, jeśli okres niezdolności do pracy wynosi łącznie nie dłużej niż 33 dni, a w przypadku pracownika który ukończył 50. rok życia 14 dni. Ważnym jest przy tym, że wynagrodzenie to przysługuje pracownikowi wówczas  bez okresu wyczekiwania, tj. od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego. Jeżeli jednak niezdolność do pracy trwa dłużej niż w/w okresy, pracownik uprawniony jest wtedy do otrzymania zasiłku chorobowego już od 34 dnia, w którym ubezpieczony pozostaje niezdolny do pracy.  Jak zostało już wcześniej wspomniane, w przedstawionych okolicznościach pracownik zachowuje prawo do 100% podstawy wymiaru zasiłku.

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

Świadczenie rehabilitacyjne

Jeżeli pracownik wskutek wypadku do lub z pracy pozostaje niezdolny do pracy dłużej niż 182 dni, a dalsze rehabilitacje i leczenia nie rokują poprawy zdrowia ubezpieczonego, wówczas ma on prawo do ubiegania o świadczenie rehabilitacyjne, a to na podstawie art. 18 i nast. ustawy z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Zgodnie z przepisami w/w ustawy, świadczenie rehabilitacyjne przysługuje za cały okres niezbędny do przywrócenia pracownikowi zdolności do pracy, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy. W pierwszym kwartale wysokość wypłacanego świadczenia wynosi 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego a w pozostałym okresie 75%. Jeżeli jednak niezdolność do pracy dotyczy kobiet w ciąży, wówczas świadczenie wypłacane jest w wysokości 100% tej podstawy.

Wartym podkreślenia jest fakt, że świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje pracownikowi w ogóle, jeśli zachowuje on prawo do wynagrodzenia na podstawie innych przepisów.


Renta

W sytuacji, w której pracownik po wyczerpaniu powyższych świadczeń w dalszym ciągu pozostaje niezdolny do pracy ma prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. Warunkiem ich wypłaty przez organ rentowy jest przyjęcie, że zdarzenie będące powodem niezdolności pracownika do pracy rzeczywiście było wypadkiem w drodze do lub z pracy w rozumieniu przepisu art. 57b. ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Powyższe podlega ocenie lekarza orzecznika Zakładowego Urzędu Społecznego w formie orzeczenia.

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  4 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Program motywacyjny opcji menedżerskich jako finansowy katalizator w okresie pandemii

  Koszty oraz specyfika programu motywacyjnego opcji na akcje i warrantów subskrypcyjnych - wycena opcji menedżerskich zgodnie z MSSF 2.

  Ulga na zabytki w PIT i ryczałcie od 2022 roku

  Ulga na zabytki. Od 2022 r. ma zostać wprowadzona nowa ulga podatkowa dla podatników podatku PIT (płacących podatek wg skali podatkowej i 19% stawki podatku) oraz podatników ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, będących właścicielami lub współwłaścicielami zabytków nieruchomych (zabytkowych nieruchomości wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków). Odliczone od dochodu (przychodu - w przypadku ryczałtu) będą mogły być wydatki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane (także wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej) dotyczące ww. zabytkowej nieruchomości. Odliczeniu będą mogły podlegać także wydatki na odpłatne nabycie ww. zabytkowej nieruchomości - pod warunkiem, że podatnik poniósł na ten zabytek wydatek o charakterze remontowo-konserwatorskim. Ulga na zabytki jest przewidziana w projekcie (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT), przygotowanego w ramach tzw. Polskiego Ładu. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Podatek dochodowy: co można wliczyć w firmowe koszty?

  Wrzucić w koszty, czy nie wrzucić? Oto jest pytanie, które zadaje sobie każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą. Odpowiedź ma niebagatelne znaczenie, bo decyduje o wysokości podatku dochodowego. Poza tym nieprawidłowe zakwalifikowanie wydatku może narazić przedsiębiorcę na kłopoty z urzędem skarbowym.

  Polski Ład. Nowe ulgi podatkowe

  Ulgi podatkowe Polskiego Ładu. Wsparcie od fiskusa dostaną sponsorzy przekazujący pieniądze na sport, kulturę i naukę, a także kupujący zabytki. Preferencje mają sprzyjać również rozwojowi firm i ekspansji na nowe rynki.

  Wspólne rozliczenie PIT - zmiany od 2022 roku

  Wspólne rozliczenie PIT. Przygotowany w ramach tzw. Polskiego Ładu projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) przewiduje m.in. istotne zmiany w zakresie wspólnego rozliczenia podatku dochodowego przez małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Czynności opodatkowane PCC a zwolnienie z VAT

  Opodatkowanie PCC a VAT. Jakie są skutki zwolnienia z podatku VAT jednej ze stron czynności cywilnoprawnej dla jej opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

  Dział podatkowy w firmie - 6 globalnych trendów

  Dział podatkowy w firmie. Działy podatkowe mogą odegrać strategiczną rolę w procesie transformacji biznesowej. Zdaniem połowy liderów działów podatkowych pandemia zwiększyła produktywność pracowników. Na podstawie rozmów z liderami działów podatkowych, eksperci Deloitte wyróżnili sześć trendów, które będą definiować pracę specjalistów podatkowych i finansowych.

  Nowe Prawo własności przemysłowej - szykują się duże zmiany

  Prawo własności przemysłowej. Zmiany w zakresie zgłaszania wzorów użytkowych, ochrony wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i wynalazków przewiduje projekt (UD263) nowego Prawa własności przemysłowej, który został opublikowany w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Projekt ten jest przygotowywany w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii i ma zostać przyjęty przez rząd w IV kwartale 2021 roku.

  Polski Ład - co się zmieni w podatkach?

  Polski Ład - zmiany w podatkach. Przedstawiamy raport nt. podatkowych zmian w Polskim Ładzie, przygotowany przez prof. Adama Mariańskiego, przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Profesor Adam Mariański analizuje w nim projekt zmian przepisów podatkowych i wskazuje które z proponowanych przez Ministerstwo Finansów rozwiązań są korzystne dla podatników, a które doprowadzą do zwiększenia obciążeń podatkowych i pogłębienia się nierówności.

  Abolicja podatkowa dla firm wracających z zagranicy

  W ramach Nowego Ładu rząd zapowiada wprowadzenie amnestii fiskalnej dla przedsiębiorców wracających do Polski z zagranicy. Od lipca do końca roku 2022 będzie można zgłosić osiągnięty w przeszłości dochód, który nie został opodatkowany. Rząd zapewnia przedsiębiorców, że gdy wrócą do Polski z majątkiem i dochodami, nie będą ścigani za unikanie opodatkowania.

  Opodatkowanie VAT usługi najmu świadczonej na rzecz unijnego kontrahenta

  VAT od najmu. O ile w przypadku świadczenia usług najmu nieruchomości na rzecz podatnika mającego siedzibę na terenie Polski ulega wątpliwości, że usługa ta podlega opodatkowaniu w Polsce, o tyle takie wątpliwości pojawiają się często w przypadku świadczenia ww. usług na rzecz podmiotów mających siedzibę prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium UE.

  Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

  Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. Krajowa Administracja Skarbowa od początku epidemii COVID-19 wydała już około 90 tys. decyzji o przyznaniu ulg na łączną kwotę ok. 8,1 mld zł.

  Co wchodzi w skład ksiąg rachunkowych?

  Księgi rachunkowe. Z jakich elementów składają się księgi rachunkowe? Jak prowadzić konta księgi głównej oraz konta ksiąg pomocniczych? Co powinno zawierać zestawienie obrotów i sald?

  Zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego -zmiany od 2022 roku

  Zwrot akcyzy od paliwa rolnikom 2022. Rada Ministrów przyjęła 30 lipca projekt nowelizacji ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego. Nowe przepisy zwiększą m.in. limit oleju napędowego, zużywanego na 1 ha upraw rolnych.

  Wzrost otwartych postępowań restrukturyzacyjnych

  Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Gospodarka z nadziejami, ale firmy wciąż mają problemy. Rynek restrukturyzacyjny odnotował bezprecedensowy wskaźnik otwartych postępowań na poziomie 460 w kwartale.

  Zasady opodatkowania nieruchomości komercyjnych

  Podatek od nieruchomości komercyjnych. Kto podlega opodatkowaniu? Co stanowi podstawę opodatkowania? Kiedy przysługuje zwolnienie z podatku od nieruchomości komercyjnych?

  Jak rząd powinien wspierać biznes - rekomendacje AICPA® i CIMA®

  Jak rząd powinien wspierać biznes. Association of International Certified Professional Accountants, reprezentujące AICPA & CIMA, wzywa polski rząd do podjęcia dalszych kroków w zakresie wspierania odbudowy gospodarczej w Polsce poprzez wdrażanie programów dla sektora MŚP w obszarze cyfryzacji i nowych technologii, wzmacnianie kluczowych zasobów Polski, takich jak wysoko wykwalifikowana pula talentów oraz wspieranie przedsiębiorstw w ich dążeniach do zrównoważonego rozwoju. Sugestie oraz rekomendacje dotyczące dalszego wsparcia przez polski rząd biznesu i rozwoju przemysłu zostały opracowane czerpiąc z szerokiego doświad¬czenia i dogłębnej, specjalistycznej wiedzy członków Instytutu Rachunkowości Zarządczej CIMA w Polsce.

  Zasady rozliczania kryptowalut w PIT

  Kryptowaluty a PIT. W ostatnich latach inwestycje w kryptowaluty rozwijają się bardzo dynamicznie. Już nie tylko bitcoin, ale dziesiątki innych walut wirtualnych pojawiają się na portalach inwestycyjnych. Warto przyjrzeć się jak wyglądają podstawowe zasady podatkowego rozliczenia dochodu z obrotu krytpowalutami.

  Podatki 2022 - co nowego dla firm?

  Podatki 2022 - co nowego dla firm? W przedstawionym przez rząd projekcie zmian w systemie podatkowym pozytywnie ocenić można m. in. rozszerzenie estońskiego CIT, zmiany w VAT i koncepcję spółki holdingowej. Projekt przewiduje też jednak szereg niekorzystnych rozwiązań i firmy będą musiały liczyć się ze wzrostem obciążeń - oceniają eksperci z KPMG. Wprowadzanie fundamentalnych zmian w systemie w tak krótkim czasie, w warunkach pandemii, niepokoi biznes.

  Likwidacja odliczenia składki zdrowotnej od podatku

  Składka zdrowotna. Jedną z najważniejszych dla osób prowadzących działalność gospodarczą zmian, zaplanowanych w Polskim Ładzie, jest likwidacja możliwości odliczenia zapłaconej składki zdrowotnej od podatku – wynika z analizy przygotowanej przez doradców podatkowych z Kancelarii Ożóg Tomczykowski.

  Stawka 5% VAT dla dostaw towarów na wynos

  Stawka VAT - jedzenie na wynos. W sprawach toczących się przy udziale Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach w sprawach połączonych I FSK 1290/18, I FSK 1678/18, I FSK 1461/18, I FSK 1749/18, I FSK 1516/18, I FSK 1649/18 wskazał, że dla dostaw towarów na wynos zastosowanie znajduje stawka 5% VAT.

  Upadłości i restrukturyzacje firm w 2021 roku

  Upadłości i restrukturyzacje firm. W pierwszej połowie 2021 r. sądy ogłosiły upadłość wobec 201 firm. 36 proc. z nich było notowanych w Krajowym Rejestrze Długów już rok przed ogłoszeniem upadłości przez sąd, a w dniu bankructwa 58 proc. Znacznie większa liczba przedsiębiorstw została objęta postępowaniem restrukturyzacyjnym - aż 1064.

  Opłata koncesyjna dla magazynów energii i zmiana opłaty dla offshore

  Wysokość opłat koncesyjnych dla magazynowania energii elektrycznej oraz zmiana wysokości opłaty koncesyjnej na wytwarzanie energii w morskich farmach wiatrowych zostanie uregulowana w III kwartale br.; nastąpi to w rozporządzeniu Rady Ministrów - wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu.

  VAT e-commerce - nowe regulacje podatkowe w transgranicznej sprzedaży

  VAT e-commerce. Pakiet e-commerce to nic innego, jak szereg zmian w ustawie o podatku od towarów i usług w międzynarodowym handlu elektronicznym i imporcie w relacjach B2C. Adresowany jest do przedsiębiorców, którzy dokonują transgranicznych dostaw towarów i świadczą transgraniczne usługi unijnym konsumentom w transakcjach B2C.

  Uwalnianie pieniędzy z rachunku VAT w 2021 roku

  Uwalnianie pieniędzy z rachunku VAT. W pierwszych sześciu miesiącach 2021 r. wpłynęło prawie 20% mniej wniosków o uwolnienie środków zgromadzonych na rachunku VAT w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Jednak z danych resortu finansów wynika, że zgodzono się uwolnić kwotę prawie 80% większą niż wcześniej. W analizowanych okresach wydano niemal po tyle samo odmów. Ale w tym roku zablokowano znacznie więcej środków. Ostatnio negatywne postanowienia dotyczą głównie wnioskodawców bez wiodącego PKD.