| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > ZUS i kadry > Składki > Czy członkom zarządu przysługują świadczenia z tytułu podróży służbowej

Czy członkom zarządu przysługują świadczenia z tytułu podróży służbowej

W naszej spółce funkcjonuje 3-osobowy zarząd. Jeden z członków zarządu wykonuje swoje obowiązki na podstawie umowy o pracę, a dwóch pozostałych na podstawie umowy o zarządzanie. Często członkowie ci wyjeżdżają służbowo.
Czy członkom zarządu przysługują świadczenia z tytułu podróży służbowej, np. diety, ryczałty, i czy świadczenia te będą stanowiły podstawę podatku i ZUS?

rada

Członkom zarządu przysługują świadczenia z tytułu podróży służbowej. Zasady wypłaty i wysokość świadczeń dla tego członka zarządu, który wykonuje swoje obowiązki na podstawie umowy o pracę, są regulowane przepisami wewnątrzzakładowymi, a w razie ich braku - przepisami kodeksowymi. Natomiast dla członków zarządu, którzy mają zawarte umowy o zarządzanie, prawo i wysokość tych świadczeń powinna określać umowa o zarządzanie. Dla członka zarządu - pracownika świadczenia z tytułu podróży służbowej są zwolnione z podatku i składek na ubezpieczenia społeczne. Natomiast dla członków zarządu wykonujących pracę na podstawie umowy o zarządzanie świadczenia z tytułu podróży służbowej są zwolnione tylko z podatku, ale stanowią podstawę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Zwolnienia te obowiązują jednak tylko w granicach limitów określonych w odrębnych przepisach mających zastosowanie do pracowników sfery budżetowej (art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) i b) updof). Od 1 stycznia 2007 r. jest to kwota 23 zł (wysokość diety).

uzasadnienie

Zarząd jako organ spółki powołany jest do reprezentacji spółki na zewnątrz i prowadzenia jej spraw. Może być organem jednoosobowym lub kolegialnym.

Osoby wchodzące w skład zarządu mogą wykonywać swoje obowiązki na podstawie:

l aktu powołania przez odpowiedni organ,

l umowy o pracę,

l umowy cywilnoprawnej.

Członkom zarządu odbywającym podróż w celach służbowych przysługują należności z tego tytułu, jednak pod pewnymi warunkami.

Rozliczanie kosztów podróży członka zarządu - pracownika

W sytuacji członka zarządu, który wykonuje swoje obowiązki na podstawie umowy o pracę, kwestia przyznania świadczeń z tytułu podróży służbowej jest oczywista. W jego przypadku obowiązują takie same zasady jak w przypadku pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Bez znaczenia pozostaje fakt, iż umowa o pracę jest zawarta z członkiem zarządu. W świetle prawa członek ten jest pracownikiem i przysługują mu wszystkie uprawnienia takie jak pracownikowi. Dlatego jeśli pracownik - członek zarządu udaje się w podróż służbową, będą mu przysługiwały wszelkie świadczenia wynikające z tego tytułu, np. diety, ryczałty itp. Wysokość tych świadczeń powinna zostać określona w przepisach Państwa spółki, np. regulaminach, układach zbiorowych, umowach o pracę. W przypadku gdy układ zbiorowy pracy, regulamin wynagradzania lub umowa o pracę nie zawierają uregulowań dotyczących należności za podróż służbową, pracownikowi przysługują kwoty na pokrycie kosztów podróży służbowej odpowiednio według zasad określonych dla zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej. Świadczenia z tytułu podróży służbowej przysługujące pracownikowi stanowią przychód, podlegający zwolnieniu z podatku i składek na ubezpieczenia społeczne.

Należy pamiętać, że wolne od podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne są diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika, jednak do wysokości limitów określonych w odrębnych przepisach mających zastosowanie do pracowników sfery budżetowej (art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) updof).

Rozliczanie kosztów podróży członka zarządu na kontrakcie

Natomiast umowa o zarządzanie (zwana również kontraktem menedżerskim) jest umową o świadczenie usług. Stosuje się do niej przepisy dotyczące zlecenia.

Dlatego wszelkie kwestie przyznania dodatkowych świadczeń, np. z tytułu podróży służbowych, powinny być uregulowane w umowie. Jeśli w Państwa spółce członkowie zarządu mają w umowach zagwarantowane świadczenia z tytułu podróży służbowych, to świadczenia te powinny być im wypłacone.

Należności z tytułu podróży służbowych dla osób niebędących pracownikami stanowią ich przychód. Jest on jednak zwolniony z podatku dochodowego do wysokości limitu określonego w odrębnych przepisach mających zastosowanie do pracowników sfery budżetowej - art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) updof.

Inaczej niż w przypadku pracowników przedstawia się kwestia składkowa tych świadczeń.

Z podstawy wymiaru składek zostały bowiem wyłączone diety i inne należności z tytułu podróży służbowej przysługujące pracownikom z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Członek zarządu wykonujący pracę na podstawie umowy o zarządzanie nie jest pracownikiem. Tym samym przysługujące mu świadczenia z tytułu podróży służbowej nie będą korzystały ze zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Jeśli z tytułu umowy o zarządzanie członkowie zarządu Państwa spółki podlegali obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym, to powinni Państwo uwzględnić w podstawie wymiaru składek również wartość wypłaconych należności z tytułu podróży służbowej.

PRZYKŁAD

W spółce działa 2-osobowy zarząd. Członkowie zarządu świadczą pracę na podstawie umowy o zarządzanie, która stanowi dla nich jedyny tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń. W umowie o zarządzanie określono, że przysługuje im prawo do świadczeń z tytułu podróży służbowych według zasad określonych dla zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej.

W maju z tytułu podróży służbowej członkowie otrzymali następujące świadczenia:

Diety:

- każdy z członków po 46,00 zł (2 pełne doby × 23,00 zł);

- zwrot za użycie prywatnego samochodu według przejechanych kilometrów:

 jeden z członków 820 km - 643,37 zł (820 km × stawka za kilometr 0,7846 zł),

 drugi z członków 631 km - 495,08 zł (631 km × stawka za kilometr 0,7846 zł).

1. Wypłacone członkom zarządu świadczenia nie będą stanowiły podstawy naliczenia podatku dochodowego, gdyż korzystają ze zwolnienia podatkowego (mieszczą się w granicach limitów).

2. Świadczenia te powinny im zostać doliczone do podstawy naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

l art. 775 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz.94; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 64, poz. 426

l art. 201 ustawy z 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych - Dz.U. Nr 94, poz. 1037; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1540

l § 1 i § 2 pkt 15 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - Dz.U. Nr 161, poz. 1106; ost.zm. Dz.U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2434

l art. 21 ust. 16 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 99, poz. 658

l rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju - Dz.U. Nr 236, poz. 1990; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1661

Anna Sadowska

specjalista w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, Grupa Mazars w Polsce

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

StukPuk.pl

Jesteśmy grupą młodych ludzi zdrowo stukniętych na punkcie materiałów budowlanych, którzy pewnego dnia wpadli na pomysł, aby pasję i doświadczenie przekuć w sukces.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK