Kategorie

Rozliczenie i zwrot VAT u polskiego podatnika w innych krajach UE - Irlandia

Andrzej Markowski
Anna Dudkowska
Przedstawiamy kolejne opracowanie dotyczące rejestracji i rozliczeń VAT w państwach UE. W tym numerze omawiamy Irlandię.

Rejestracja w VAT

Polski podatnik nie musi się rejestrować dla celów VAT w przypadku, gdy w Irlandii dokonuje dostaw towarów lub świadczy usługi, które według irlandzkiej ustawy o VAT są:

1) zwolnione z opodatkowania (np. usługi finansowe, usługi medyczne). Przedsiębiorca wykonujący tylko czynności zwolnione nie musi spełniać wymogów dotyczących irlandzkich zasad rejestracji na potrzeby VAT, ponieważ jest zwolniony z obowiązku rejestracji dla celów tego podatku;

2) rozliczane w VAT przez irlandzkiego nabywcę:

Reklama

• przedsiębiorca z Polski, który nie ma siedziby na potrzeby swojej działalności gospodarczej w tym państwie, a jest zaangażowany w świadczenie usług reklamowych, bankowych, finansowych, ubezpieczeniowych czy konsultingowych, nie jest zobowiązany do dokonania rejestracji na terytorium irlandzkim, jeżeli irlandzki nabywca usługi ma zdolność do obliczenia i zapłaty podatku z tego tytułu na zasadzie importu usług (tj. posiada status irlandzkiego podatnika VAT),

• polski przedsiębiorca, który nie ma siedziby w tym kraju, w przypadku gdy dokonuje dostaw towarów instalowanych lub montowanych, jeżeli irlandzki nabywca towaru (podatnik, podmiot prawa publicznego, osoba prawna niebędąca podatnikiem, podmiot, który jest nabywcą wykorzystującym dostawę dla celów działalności zwolnionej z podatku) ma zdolność do obliczenia i zapłaty podatku w odniesieniu do przedmiotowych czynności,

• kiedy polski podmiot niemający siedziby w Irlandii świadczy usługi kulturalne, artystyczne, rozrywkowe lub podobne w tym państwie, agent lub osoba, która je otrzymała w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, ma obowiązek obliczenia i zapłaty VAT z tego tytułu na zasadzie odwróconego obowiązku podatkowego. W tym szczególnym przypadku żadne limity nie obowiązują.

Polski podatnik ma obowiązek zarejestrować się dla celów irlandzkiego VAT, gdy:

• wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu na terytorium Irlandii, a nie ma w tym państwie siedziby na potrzeby prowadzonej działalności. W tym przypadku ustawodawstwo tego kraju nie przewiduje bowiem żadnego limitu, poniżej którego nie występowałaby konieczność rejestracji. Ponadto obowiązkowi rejestracyjnemu w VAT będzie podlegał także ten polski podmiot, który dokonuje tylko czynności opodatkowanych 0-proc. stawką podatku od towarów i usług (np. eksport, część żywności i napojów, doustne lekarstwa, część książek), ponieważ w tym przypadku nie obowiązuje zwolnienie z konieczności złożenia zgłoszenia rejestracyjnego dla celów VAT;

• ma siedzibę w tym kraju i wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu, których wartość przekroczyła próg:

- 27 000 euro w przypadku świadczenia usług,

- 70 000 euro w przypadku dokonywania dostaw towarów.

Reklama

Przy obliczaniu tych limitów należy pamiętać, że wartość obrotu pomniejsza się o równowartość VAT nałożonego na zakup towarów w celu ich dalszej odsprzedaży. Warto tu wspomnieć, że irlandzkie przepisy stanowią, że gdy jest oczywiste, że po rozpoczęciu działalności limity zostaną przekroczone, na podatniku ciąży obowiązek zarejestrowania się w VAT jeszcze przed rozpoczęciem sprzedaży towarów lub usług podlegających opodatkowaniu. Polski przedsiębiorca, który dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu w Irlandii, ale poniżej wskazanych limitów, może się zarejestrować na potrzeby podatku od towarów i usług dobrowolnie. Po dokonaniu tego wyboru przedsiębiorca ten musi wypełniać wszystkie obowiązki podatnika VAT przewidziane przez prawo irlandzkie;

• dokonuje sprzedaży towarów w Wielkiej Brytanii na rzecz irlandzkich konsumentów i odpowiada za transport tych towarów, gdy wartość tej sprzedaży w roku kalendarzowym przekroczy 35 000 euro. W 2008 roku polscy podatnicy mają obowiązek rejestracji na terytorium irlandzkim, gdy obrót przekroczy 168 000 zł. Jeśli wartość sprzedaży nie przekroczy wskazanego progu, polski dostawca może wybrać Irlandię jako miejsce dostawy. Jeżeli podmiot ten nie osiąga wspomnianego limitu, może się zarejestrować na zasadzie dobrowolności i płacić podatek z tego tytułu w Irlandii. Jest jeden wyjątek - jeśli zagraniczny podmiot zajmuje się sprzedażą wysyłkową tylko w odniesieniu do wyrobów akcyzowych, jest zobowiązany do zarejestrowania się na potrzeby podatku od towarów i usług, niezależnie od limitów przewidzianych przez przepisy podatkowe;

• nabywa w Wielkiej Brytanii towary od dostawcy, który w innym państwie członkowskim jest zarejestrowany na potrzeby podatku od towarów i usług, jeśli całkowita wartość towarów nabywanych przekroczy kwotę 41 000 euro w roku kalendarzowym. Przedsiębiorca może zarejestrować się także dobrowolnie na potrzeby podatku od towarów i usług, jeżeli wykonuje albo też ma zamiar dokonywać nabyć wewnątrzwspólnotowych.

WAŻNE!

W Irlandii obowiązują przepisy, z których wynika, że przedsiębiorca, który przygotowuje się do rozpoczęcia działalności gospodarczej, ale jeszcze nie zaczął dostarczać towarów i świadczyć usług, może zarejestrować się dla celów podatku od towarów i usług tak szybko, jak tylko dla organów podatkowych stanie się jasne, że będzie podatnikiem. Ta rejestracja umożliwia mu bowiem otrzymanie kredytu na zakupy dokonane jeszcze przed rozpoczęciem aktywności handlowej.

Przed wypełnieniem wniosku rejestracyjnego do VAT (a także innych wymaganych irlandzkim prawem dokumentów) przedsiębiorca powinien mieć nadany numer PPS (Personal Public Service Number). Jest to numer identyfikacyjny dla celów podatkowych i związanych z nimi świadczeń socjalnych. Numer PPS może wcześniej posiadać osoba będąca obywatelem Irlandii lub spełniająca co najmniej jeden z następujących warunków:

• urodziła się w tym kraju po 1971 r.,

• zarejestrowała się do celów podatkowych po 1979 r.,

• korzystała lub korzysta z pieniężnych świadczeń socjalnych (Social Welfare Benefit),

• wydano jej Kartę Usług Socjalnych (Social Services Card).

Podmiot niespełniający żadnego z powyższych warunków powinien się zarejestrować w Ministerstwie Spraw Społecznych i Rodziny (Department of Social and Family Affairs).

W tym celu powinien się stawić w dowolnym oddziale lub lokalnym biurze Opieki Społecznej (Social Welfare), wypełnić wniosek o przyznanie numeru PPS (formularz REG 1) oraz przedłożyć wymagane w tym formularzu dokumenty potwierdzające tożsamość. O przyznanym numerze informuje Ministerstwo Spraw Społecznych i Rodziny przesłaniem zawiadomienia. Jeżeli przedsiębiorca zakłada spółkę, to ta spółka otrzyma osobny numer identyfikacyjny PPS. Podmiot zakładający spółkę będzie używał osobistego numeru PPS w przypadku dokonywania czynności związanych z jego osobistymi celami podatkowymi. Jeżeli firmę zakłada małżeństwo, to każdy z małżonków musi posiadać własny numer identyfikacyjny.

Polski przedsiębiorca, który dokonuje rejestracji dla celów VAT w Irlandii, musi wypełnić formularz TR2. Wniosek ten należy przesłać do:

Office of the Revenue Commissioners

Intelligence Registration and District Support

City Centre District

Árus Brugha,

9/10 Upper O'Connell Street

Dublin 1

Telephone +353 1 8655000

Fax +353 1 8749431

E-mail cityreg@revenue.ie

Rejestracja w VAT w Irlandii zajmuje od dwóch tygodni do miesiąca. Jeżeli złożone dokumenty są prawidłowe i kompletne, podatnik otrzymuje numer identyfikacji podatkowej. Za datę rejestracji przyjmuje się dzień, w którym wniosek rejestracyjny zostaje przetworzony lub datę wcześniejszą, po uzgodnieniu tego faktu pomiędzy wnioskodawcą i inspektorem podatkowym. W przypadku gdy rejestracja dokonywana jest na zasadzie dobrowolności, za datę rejestracji uważa się datę nie wcześniejszą niż początek okresu podatkowego, w czasie którego dokument rejestracyjny złożono (zazwyczaj jest to termin bieżący). Każda zmiana dotycząca działalności gospodarczej przedsiębiorcy (na przykład osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobową przekształca swoje przedsiębiorstwo w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością) musi być zgłoszona do organu podatkowego w terminie 30 dni od daty zmiany.

Niedługo po rejestracji podatnik może się spodziewać wizyty przedstawiciela irlandzkiego organu podatkowego w ramach New Business Visit. Celem wizyty jest rozwiązanie ewentualnych problemów, rozwianie wszelkich wątpliwości i ogólnie pojmowana pomoc podatnikowi w wypełnieniu zobowiązań podatkowych.

Przedsiębiorca, który zarejestrował się na potrzeby VAT w tym kraju, może dobrowolnie zamknąć obowiązek podatkowy (po spełnieniu warunku zwrotu nadwyżki VAT) za zgodą lokalnego organu podatkowego. Podobnie podmiot, którego obroty spadły poniżej wymaganego limitu obrotu, może się zwrócić o zamknięcie obowiązku rejestracyjnego w VAT. W sytuacji gdy przedsiębiorca przerwie działalność i zawiadomi o tym właściwy urząd, obowiązek podatkowy zamykany jest natychmiast. Organ podatkowy zamyka obowiązek podatkowy także w przypadku, gdy rejestracja nastąpiła w wyniku błędu lub gdy podmiot ma przerwę w prowadzeniu działalności.

W Irlandii nie funkcjonuje system przedstawiciela podatkowego dla podmiotów zagranicznych, w szczególności nie ma sytuacji, w których prawo wymagałoby ustanowienia przedstawiciela podatkowego. Obsługą wszelkich kwestii związanych z rejestracją na potrzeby VAT podmiotów zagranicznych zajmuje się Centralny Urząd Rejestracji Podatkowej (Taxes Central Registration Office) w Dublinie.

Irlandzkie przepisy podatkowe nie przewidują konieczności ustanawiania gwarancji bankowej w celu zabezpieczenia ewentualnych przyszłych należności podatkowych związanych z prowadzeniem działalności przez polskiego przedsiębiorcę na tym terytorium.

Zwrot VAT w Irlandii

Przedsiębiorca, który jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT na terenie Polski, może ubiegać się o zwrot zapłaconego podatku zawartego w cenie towarów i usług kupionych na terenie Irlandii (Value Added Tax). Podstawą prawną są przepisy VIII Dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich oraz irlandzkie przepisy podatkowe.

Aby otrzymać zwrot irlandzkiego VAT, polski przedsiębiorca musi spełnić następujące warunki:

1) nie może być zarejestrowany w podatku od wartości dodanej na terenie Irlandii (ani nie mieć takiego obowiązku),

2) nie może posiadać miejsca zamieszkania, siedziby ani stałego pobytu na terenie Irlandii,

3) nie może wykonywać opodatkowanych czynności na terytorium Irlandii, czyli nie może osiągać żadnych obrotów, z wyjątkiem:

- świadczenia usług, dla których podatnikiem jest usługobiorca (reverse charge),

- świadczenia usług związanych z międzynarodowym transportem towarów, zwolnionych z opodatkowania,

- świadczenia usług podlegającym określonym procedurom, świadczonych elektronicznie dla osób niebędących podatnikami podatku od wartości dodanej w Irlandii (konsumentów),

- wykonywania czynności tzw. jednorazowego opodatkowania.

Ponadto zastosowanie ma również zasada ogólna, zgodnie z którą, jeżeli na podstawie przepisów kraju zwrotu zakup określonych towarów i usług nie daje prawa do odliczenia podatku naliczonego podatnikom zarejestrowanym Polsce, przedsiębiorca również nie ma prawa do ubiegania się o zwrot, chociaż polskie przepisy taki zwrot przewidują. I odwrotnie, co oznacza, że jeżeli polskie przepisy przewidują ograniczenie do odliczenia podatku naliczonego, ale przepisy drugiego kraju tego ograniczenia nie przewidują - polski przedsiębiorca może się ubiegać o zwrot podatku od wartości dodanej zapłaconego przy zakupie tego typu towarów lub usług.

Polski przedsiębiorca nie otrzyma zwrotu podatku od zakupów, które nie są związane z jego działalnością.

Nie otrzyma również zwrotu podatku zapłaconego w cenie:

• noclegów, zakwaterowania i innych wydatków z tym związanych (wydatki reprezentacyjne, takie jak zakup poczęstunku dla kontrahentów, wydatki na rozrywkę),

• usług gastronomicznych, żywności i napojów,

• paliwa, z wyjątkiem oleju napędowego,

• nabycia, wynajmu, leasingu, importu samochodów osobowych użytkowanych na terenie Irlandii.

Zwrotu VAT od kupionych na terenie Irlandii usług transportowych, hotelarskich, gastronomicznych, rozrywkowych oraz innych usług, z których korzystają klienci (chodzi tutaj o przypadki opodatkowania na zasadzie marży), nie mogą uzyskać także organizatorzy turystycznych wycieczek objazdowych oraz biura podróży.

Polski przedsiębiorca ubiegający się o zwrot irlandzkiego VAT nie ma obowiązku ustanowienia w Irlandii przedstawiciela podatkowego.

Wniosek o zwrot podatku powinien obejmować co najmniej trzy kalendarzowe miesiące danego roku i nie może przekroczyć jednego roku kalendarzowego. Może obejmować okres krótszy niż trzy miesiące, jeżeli dotyczy to ostatnich miesięcy w roku, np. listopad - grudzień. Jednakże we wniosku mogą się znaleźć również rachunki z poprzednich okresów w ciągu danego roku kalendarzowego.

Wniosek w trakcie roku kalendarzowego musi zostać wysłany najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od końca okresu, którego dotyczy.

Wniosek za cały ubiegły rok musi zostać wysłany najpóźniej do połowy roku bieżącego (koniec czerwca). Wnioski wysyłane po terminie nie są przez władze irlandzkie rozpatrywane.

Minimalna kwota VAT do zwrotu, o jaki może się ubiegać przedsiębiorca, to 200 euro. Jeżeli dotyczy roku kalendarzowego albo ostatnich miesięcy roku, kwota nie może być mniejsza niż 25 euro. Wnioski dotyczące kwot mniejszych nie są również rozpatrywane przez władze irlandzkie.

Wniosek o zwrot podatku zapłaconego w cenie towarów i usług kupionych na terenie Irlandii należy złożyć na formularzu VAT 60 EC. Można go pobrać ze strony internetowej www.revenue.ie. Ponadto inne formularze wydawane przez państwa członkowskie Unii Europejskiej są akceptowane, ale muszą być wypełnione w języku angielskim i w walucie EUR.

We wniosku powinna zostać wymieniona każda faktura załączona do niego (można użyć w tym celu programu Exel).

Wniosek podpisuje osoba upoważniona do reprezentowania firmy albo upoważniony pełnomocnik.

Do wniosku należy dołączyć:

• oryginały faktur, rachunków, wszystkich dokumentów zakupu, na podstawie których podatek od wartości dodanej został zapłacony w Irlandii (kopie dokumentów nie są uznawane przez władze irlandzkie); rachunki powinny być wystawione zgodnie z irlandzkimi przepisami podatkowymi,

• aktualny dokument potwierdzający zarejestrowanie w VAT w Polsce,

• jeżeli w imieniu przedsiębiorcy o zwrot podatku ubiega się osoba trzecia - oryginał pełnomocnictwa.

Formularz wraz z dokumentami powinien zostać przesłany do urzędu właściwego w sprawach zwrotu podatku od wartości dodanej na adres:

VAT Repayment (Unregistered) Section

Office of Revenue Commissioners

Strategic Planning Division

Accountant General's Branch

River House - Charlotte's Quay

IE LIMERICK

Ireland

t.: + 35 361 21 27 00

f.: + 35 361 40 21 25

www.revenue.ie

Na wydanie decyzji organ irlandzki ma, co do zasady, sześć miesięcy od daty wpływu wniosku wraz z dokumentami. Jeżeli w trakcie postępowanie okaże się, że wymagane są także inne dokumenty, termin ten ulega przedłużeniu. Zwykle procedura trwa od 8 do 12 tygodni.

Jeśli zwrot zostanie przyznany, zostaje wypłacony przed upływem terminu wymienionego powyżej, zwykle przelewem na rachunek wnioskującego (kwota jest pomniejszona o koszt przelewu).

Jeżeli władze podatkowe odmówią zwrotu podatku, wówczas polskiemu przedsiębiorcy przysługuje prawo wniesienia odwołania do organów administracji podatkowej Irlandii w terminie 21 dni od daty otrzymania decyzji. Jeżeli władze podatkowe nie uwzględnią odwołania, przedsiębiorca ma prawo wniesienia sprawy do sądu w Irlandii.

Andrzej Markowski

ekspert w zakresie VAT

Anna Dudkowska

ekspert w zakresie VAT

Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  25 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Zryczałtowana składka zdrowotna przywilejem dla wybranych

  Składka zdrowotna. Według doniesień „Dziennika Gazety Prawnej” podatnicy, którzy rozliczają się według zasad ryczałtu ewidencjonowanego, będą płacić zryczałtowaną składkę zdrowotną. Rodzi się pytanie, dlaczego miałoby to dotyczyć wyłącznie tej grupy podatników? W mojej ocenie jest to dyskryminujące. Ceną rozliczania podatku w innej formie niż ryczałt byłaby bowiem wyższa składka zdrowotna.

  VAT e-commerce. Wzór zgłoszenia VIN-R

  VAT e-commerce. Wzór zgłoszenia (VIN-R) informującego w zakresie nieunijnej procedury szczególnej rozliczania VAT.

  Wspólny kredyt z rodzicami. Spłata rat kredytu to nie darowizna

  Wspólny kredyt z rodzicami a podatek. Spłata rat kredytu (zaciągniętego solidarnie przez pełnoletnią córkę wraz z rodzicami) przez samych rodziców - nie powoduje po stronie córki powstania obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn. Nie musi ona płacić podatku i składać zgłoszenia SD-Z2. Bowiem spłata rat jedynie przez rodziców w takiej sytuacji nie jest darowizną. Nawet jeżeli w zakupionym na kredyt mieszkaniu mieszka sama córka i jest ona jedyną właścicielką tego mieszkania. Dotyczy to oczywiście także innych "składów" solidarnych kredytobiorców - spokrewnionych, spowinowaconych, czy spoza kręgu rodzinnego.

  Opłata paliwowa - co warto wiedzieć?

  Opłata paliwowa. Jakie są stawki opłaty paliwowej obowiązujące w 2021 r.? Kto podlega opłacie paliwowej? Kiedy powstaje obowiązek zapłaty? Gdzie wpłacać opłatę? Jak złożyć informację w sprawie opłaty paliwowej?

  Oleje smarowe a opłata paliwowa

  Opłata paliwowa. Handel olejami smarowymi w Polsce ewoluuje w kierunku zwiększenia biurokracji oraz obciążeń podatkowych związanych z obrotem tymi towarami. Czy oleje smarowe podlegają opłacie paliwowej?

  System e-TOLL ruszył 24 czerwca

  e-TOLL. 24 czerwca 2021 r. Ministerstwo Finansów (MF) i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) uruchomiły nowy system poboru opłat za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz za przejazd po płatnych odcinkach autostrad Konin-Stryków (A2) i Wrocław-Sośnica (A4) zarówno dla pojazdów ciężkich jak i lekkich. Otwarte zostały pierwsze Miejsca Obsługi Klienta. Można już instalować na telefonach bezpłatną aplikację mobilną e-TOLL PL do wnoszenia opłat. Na miejscach poboru opłat autostrad A2 i A4 wyznaczone zostały pasy przejazdowe dedykowane dla użytkowników systemów e-TOLL i viaTOLL. Przewidziano okres przejściowy, w którym działać będą dwa systemy e-TOLL i viaTOLL.

  30 tys. zł kwoty wolnej od podatku dla rozliczających się liniowo

  Polski Ład - przedsiębiorcy chcą zmian, m.in. kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. zł dla przedsiębiorców rozliczających się liniowo. O wprowadzenie podatkowych zmian do Polskiego Ładu wystąpił do premiera Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

  Zwrot VAT zapłaconego w Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 2021 r.

  Zwrot VAT. Wielka Brytania będzie nadal przyznawać zwroty podatku VAT przedsiębiorcom z UE. Taką informację potwierdziła brytyjska administracja podatkowa - poinformowało 23 czerwca 2021 r. polskie Ministerstwo Finansów.

  Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Podatkach dla uczniów szkół ponadpodstawowych

  Krajowa Izba Doradców Podatkowych i Ministerstwo Finansów zapraszają do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Podatkach. Dwuetapowy konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, a ze względu na pandemię w tym roku zostanie przeprowadzony w formule online.

  Praktyka w stosowaniu przepisów o MDR

  Regulacje dotyczące schematów podatkowych (MDR) obowiązują w polskim porządku prawnym od 1 stycznia 2019 roku, a więc już ponad dwa lata. Co więcej, biorąc pod uwagę retrospektywny obowiązek zgłaszania schematów podatkowych, można powiedzieć, że zaraportowane do tej pory schematy podatkowe dotyczą uzgodnień, w zakresie których to pierwsza czynność miała miejsce nawet trzy lata temu (schematy transgraniczne).

  Korepetycje, kursy i inne usługi prywatnego nauczania - zwolnienie z VAT

  Prywatne nauczanie a VAT. Usługi prywatnego nauczania świadczone przez nauczycieli są zwolnione z VAT. Konieczne jest jednak posiadanie przez nauczyciela kierunkowego wykształcenia, a także świadczenie usług nauczania na podstawie umowy zawartej z uczniem (lub opiekunem prawnym ucznia). Jednak zwolnienie to nie ma zastosowania do usług świadczonych przez nauczycieli w ramach zajęć organizowanych przez podmiot trzeci.

  Zwolnienie podatkowe na inwestycję w PSI - od kiedy?

  Zwolnienie podatkowe na inwestycję w PSI. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w wyroku z 18 marca 2021 r. (sygn. I SA/Op 22/21) potwierdził, że prawo do skorzystania ze zwolnienia podatkowego w Polskiej Strefie Inwestycji (PSI) istnieje od momentu poniesienia pierwszych kosztów kwalifikowanych. Takie rozstrzygnięcie kwestionuje dotychczas powszechne wśród organów skarbowych.

  Wzór deklaracji uproszczonej AKC-US od 1 lipca 2021 r.

  Akcyza od samochodów osobowych. Ustawodawca określił nowy wzór deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US). Rozporządzenie w tej sprawie wchodzi w życie 1 lipca 2021 r.

  Globalne podatki i minimalna stawka CIT [Raport PIE]

  Globalne podatki. Transfer zysków do rajów podatkowych powoduje, że globalne wpływy z podatku CIT są corocznie zmniejszane o ok 240 mld USD. Najbogatsi ludzie świata przelewają 7,6 bln USD na zagraniczne konta, by uniknąć organów podatkowych. Polski Instytut Ekonomiczny w raporcie „Global taxes in the post-COVID-19 era” wskazuje, że wprowadzenie globalnego podatku majątkowego zapewniłoby 289 mld USD rocznie, globalnego podatku klimatycznego – 279 mld USD rocznie, a globalnej minimalnej stawki CIT – 127 mld USD rocznie. Zebrane w ten sposób środki wystarczyłyby na zaszczepienie przeciw COVID-19 każdej dorosłej osoby na świecie 4 razy w ciągu roku.

  VAT e-commerce. Procedura szczególna dla przesyłek do 150 euro

  VAT e-commerce. Resort finansów objaśnia uproszczoną procedurę w zakresie deklarowania i odroczenia płatności podatku z tytułu importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro (tzw. „USZ”). Zmiany już od 1 lipca 2021 r.

  Fundusze inwestycyjne - zmiana przepisów

  Fundusze inwestycyjne. 22 czerwca 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Projekt ten dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej, dotyczących funduszy inwestycyjnych oraz zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Zgodnie z projektem większość zmian ma wejść w życie 2 sierpnia 2021 r.

  Należyta staranność w cenach transferowych w świetle objaśnień Ministerstwa Finansów

  Należyta staranność w cenach transferowych. Pojęcie należytej staranności nie jest sprecyzowane w przepisach. Ustawodawca nie wskazuje konkretnych działań, które powinny zostać powzięte, ani informacji, które należy weryfikować. Pewne wskazówki w zakresie domniemania oraz należytej staranności, o których mowa w art. 11o ust. 1b ustawy o CIT wynikają z objaśnień podatkowych MF.

  Pakiet Slim VAT 2 z poprawkami

  Slim VAT 2. Sejmowa komisja finansów publicznych przyjęła w dniu 22 czerwca, wraz z poprawkami, nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług, której celem jest uproszczenie rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług – tzw. pakiet Slim VAT 2.

  Refakturowanie podatku od nieruchomości na dzierżawcę lub najemcę

  Refakturowanie podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości nie może być przedmiotem sprzedaży lub innej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a w efekcie nie podlega odrębnemu „refakturowaniu”. Jednak jeżeli strony umowy dzierżawy lub najmu postanowią, że wynajmujący „przerzuca” koszt podatku od nieruchomości na dzierżawcę (najemcę), wówczas koszt ten stanowi element ceny usługi dzierżawy (najmu). Innymi słowy wartość podatku od nieruchomości stanowi część zapłaty (czynszu) za usługę dzierżawy lub najmu. Dlatego też w takiej sytuacji wydzierżawiający (lub najemce) powinien wystawić fakturę, w której podstawa opodatkowania, to łączna cena (wartość) usługi dzierżawy obejmująca m.in. wartość podatku od nieruchomości, zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT. Koszty podatku od nieruchomości nie mogą bowiem stanowić samodzielnego świadczenia, lecz są elementem podstawowej czynności, jaką jest dzierżawa nieruchomości, zatem co do zasady nie powinny być wykazywane na fakturze w odrębnej pozycji.

  Transparentność wynagrodzeń w UE - jak się przygotować?

  Transparentność wynagrodzeń w UE. Projekt przygotowany przez Komisję Europejską zakłada rewolucyjne zmiany w zakresie transparentności wynagrodzeń. Jakie rozwiązania zakłada i jakie konsekwencje może za sobą nieść? Jak przygotować organizację do ujawnienia płac?

  Jaki wzrost PKB w 2021 roku?

  PKB w 2021 roku. Wzrost gospodarczy (tj. wzrost Produktu Krajowego Brutto - PKB) Polski w 2021 r. może zbliżyć się do 5 proc., ale resort finansów pozostaje konserwatywny w swoich prognozach - powiedział 22 czerwca PAP Biznes minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. Podkreślił, że w budżecie są zabezpieczone środki na wypadek kolejnej fali pandemii. Dodał, że wykonanie budżetu po czerwcu może być zbliżone do tego po maju, kiedy to w odnotowano nadwyżkę w wysokości 9,4 mld zł.

  Elektroniczny TAX FREE od początku 2022 roku

  Ustawa o VAT daje możliwość zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym. Procedura TAX FREE pozwala turystom odwiedzającym Polskę na uniknięcie podwójnego opodatkowania. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa szykują zmiany dla przedsiębiorców działających w systemie zwrotu VAT podróżnym od początku 2022 roku, polegającą na odejściu od papierowej wersji procedury i zastąpienie jej elektronicznym systemem ewidencji.

  Przedsiębiorca jako honorowych dawca krwi - co przysługuje?

  Honorowy dawca krwi, który jest pracownikiem, po oddaniu krwi może otrzymać dwa dni wolnego. Co jednak w sytuacji gdy honorowym dawcą krwi jest przedsiębiorca? Czy z tego tytułu przysługują mu jakieś preferencje?

  Zmęczenie cyfrowe w czasie pandemii

  Zmęczenie cyfrowe. 41% ankietowanych niepokoi się wpływem Internetu na dobre samopoczucie bardziej niż przed pandemią – wynika z badania EY. Jak postrzegamy obecnie korzystanie z kanałów cyfrowych?

  E-faktury - zagrożenia i ryzyka

  E-faktury. Już w październiku 2021 r. w Polsce zostaną wprowadzone e-faktury – zapowiada polski rząd. Na razie będą dobrowolną formą rozliczenia, jednak za dwa lata (od 2023 roku) system podatkowy zostanie całkowicie zdigitalizowany. Eksperci wskazują, że oprócz oczywistych korzyści, takich jak uszczelnienie systemu podatkowego czy uproszczenie rozliczeń między kontrahentami, e-faktury wiążą się też z pewnymi ryzykami. To przede wszystkim obawa przed inwigilacją i działaniami hakerów.