REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zawieszenie obowiązku składania deklaracji VAT-7

Elżbieta Rogala

REKLAMA

Na jaki czas przedsiębiorca może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej? Komu składa wniosek w tej sprawie? Czy w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca może zostać poddany kontroli? Których podatników nie dotyczy zwolnienie z obowiązku składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K?

20 września 2008 r. wprowadzona została prawna (legalna) możliwość zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. Zostało to uczynione ustawą z 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Skutkuje to zwolnieniem przedsiębiorcy będącego podatnikiem VAT z obowiązku składania deklaracji podatkowych VAT-7 oraz VAT-7K. Oczywiście zwolnienie dotyczy tylko i wyłącznie okresu objętego tym zawieszeniem.

Autopromocja

Regulacji pozwalającej przedsiębiorcy na zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej „nie należy traktować jako wprowadzenia prawa zawieszania wykonywania działalności gospodarczej, ponieważ prawo to przysługiwało przedsiębiorcy zwyczajowo, z tą jednak różnicą, że nie było ono usankcjonowane prawnie. Dlatego też wprowadzenie ogólnej zasady umożliwiającej zawieszanie wykonywania działalności gospodarczej do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stanowi jedynie potwierdzenie takiej możliwości i ma na celu ustanowienie wyraźnej podstawy prawnej zawieszania wykonywania działalności przez przedsiębiorcę” (tak w uzasadnieniu do rządowego projektu nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i innych ustaw).

Decyzja przedsiębiorcy o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej oraz o wznowieniu jej wykonywania po okresie zawieszenia jest jego konstytucyjnym uprawnieniem. Powinna być zatem autonomiczną decyzją tego przedsiębiorcy. Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej wywołuje skutki głównie na gruncie obowiązków przedsiębiorcy związanych z prawem podatkowym oraz prawem ubezpieczeń społecznych. Dzieje się tak m.in. przez zawieszenie obowiązku zapłaty zaliczek na podatek, składek na ubezpieczenia społeczne, a także zawieszenie obowiązku składania zeznań i deklaracji. Biorąc to pod uwagę, od 20 września 2008 r. przewidziano w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej, a także w innych przepisach, np. podatkowych czy w przepisach o ubezpieczeniach społecznych, możliwość takiego zawieszenia.

Wprowadzone zmiany obejmują aż 11 aktów prawnych, wśród nich ustawę o podatku od towarów i usług. Zmiany wprowadzono także w: kodeksie wykroczeń, ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawie - Ordynacja podatkowa, ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ustawie - Prawo działalności gospodarczej, ustawie - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej oraz ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Ogólne zasady zawieszenia działalności gospodarczej

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników, może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 1 miesiąca do 24 miesięcy (art. 14a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej oraz wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje na wniosek przedsiębiorcy złożony na piśmie właściwemu organowi ewidencyjnemu, a w przypadku przedsiębiorców podlegających obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego - właściwemu sądowi rejestrowemu. W stosunku do zobowiązań o charakterze publicznoprawnym zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej wywiera skutki prawne od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedsiębiorca złożył wniosek o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej do ostatniego dnia miesiąca, w którym przedsiębiorca złożył wniosek o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Przykład

Podatnik VAT prowadzący działalność sezonową w branży turystycznej zgłosił 22 września 2008 r. właściwemu sądowi rejestrowemu, od którego uzyskał wpis do KRS, iż z tym dniem zawiesza działalność gospodarczą na okres prawie 7 miesięcy, tj. do 11 kwietnia 2009 r. Podatnik musi jeszcze raz - w kwietniu 2009 r. - poinformować ten sam organ (tu: sąd rejestrowy) o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.

Podatnik musi jednak pamiętać, iż skutki prawnopodatkowe tego zgłoszenia rozciągają się tylko na pełne miesiące i trwają „od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedsiębiorca złożył wniosek o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, do ostatniego dnia miesiąca, w którym przedsiębiorca złożył wniosek o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej”. Oznacza to, że nieskładanie deklaracji VAT-7 dla tego podatnika VAT obejmuje okres od października 2008 r. do kwietnia 2009 r. (włącznie).

 

Organ ewidencyjny jest obowiązany do przekazania, w tym drogą elektroniczną, informacji o zawieszeniu albo wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej, właściwemu ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania przedsiębiorcy - urzędowi statystycznemu i naczelnikowi urzędu skarbowego oraz oddziałowi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwemu ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej.

Przykład

Podatnik VAT, będący osobą fizyczną, który zgłosił właściwemu organowi ewidencyjnemu gminy, iż zawiesza lub wznawia działalność gospodarczą, nie musi tego robić dodatkowo w stosunku do właściwego urzędu skarbowego. Zamiast podatnika zrobi to (także drogą elektroniczną) sam organ ewidencyjny gminy. Nie dotyczy to jednak zgłoszeń dokonanych do sądów rejestrowych. Tu podatnik VAT taką informację musi złożyć sam do właściwego urzędu skarbowego.

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa. Może także zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą. Nie może on jednak wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Autopromocja

Ma jednak prawo:

• wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;

• przyjmować należności lub regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;

• zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;

• uczestniczyć w postępowaniach sądowych, podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;

• osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej.

Przykład

Podatnik VAT w okresie zawieszenia działalności gospodarczej w okresie objętym wnioskiem (październik 2008-kwiecień 2009) chciałby nabyć w kraju dla celów tej działalności w grudniu 2008 r. samochód ciężarowy i wyposażenie do biura. Nie jest to jednak dopuszczalne. Jeśli bowiem chodzi o krajowe nabycie towarów i usług (w tym środków trwałych i wyposażenia), to żadna operacja w tym zakresie nie jest dopuszczalna w okresie objętym wnioskiem o zawieszenie działalności gospodarczej, tj. październik 2008-kwiecień 2009. W tym okresie podatnik VAT może jedynie zbywać własne środki trwałe i wyposażenie, nie może ich zaś w kraju nabywać. Inna sytuacja dotyczy nabyć z zagranicy, o czym w przykładach poniżej.

Skutki zawieszenia działalności gospodarczej dla podatnika VAT

W przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej podatnicy VAT nie mają obowiązku składania deklaracji podatkowych VAT-7 i VAT-7K za okresy rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy.

Dotyczy to także podatnika świadczącego usługi taksówek osobowych (PKWiU 60.22.11-00.00), który wybrał opodatkowanie tych usług w formie ryczałtu według stawki 3 proc., i który składa co miesiąc skróconą deklarację podatkową (art. 114 ust. 3 ustawy o VAT).

 

Zwolnienie z obowiązku składania ww. deklaracji nie dotyczy jednak (art. 99 ust. 7b ustawy o VAT):

1) podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE,

2) podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT),

3) podatników dokonujących importu usług lub nabywających towary - w zakresie których są podatnikami,

4) okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego,

5) okresów rozliczeniowych, za które podatnik jest obowiązany do rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które jest obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego.

Przykłady

1.

W okresie zawieszonej działalności gospodarczej (październik 2008-kwiecień 2009) podatnik VAT otrzymał dwie faktury nabycia z zagranicy, tj. od podatnika posiadającego siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium kraju.

Jedna faktura dotyczyła wykonanej na rzecz polskiego podatnika VAT w tym okresie (grudzień 2008 r.) usługi reklamowej przez podmiot mający siedzibę na Ukrainie. Ponieważ jest to typowy import usługi świadczonej przez podatnika posiadającego siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium kraju, podatnikiem rozliczającym VAT od tej usługi jest wyłącznie jej usługobiorca, czyli polski podatnik VAT (art. 27 ust. 4 pkt 2 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 4, ust. 2 i 3 ustawy o VAT). Za okres wykonania tej usługi pochodzącej z importu, tj. za grudzień 2008 r., podatnik VAT musi złożyć deklarację VAT-7. Wykaże w niej wynikające z faktury własnej wewnętrznej: wartość importu (nabycia) tej usługi oraz VAT w wysokości 22 proc., jaki obowiązuje na usługi reklamowe.

Z kolei druga faktura otrzymana przez podatnika VAT dotyczyła WNT. Została ona wystawiona w grudniu 2008 r. przez francuskiego podatnika podatku od wartości dodanej, który dokonał WDT na rzecz polskiego podatnika VAT. Za okres powstania obowiązku podatkowego od WNT (art. 20 ust. 5-9 ustawy o VAT), podatnik VAT będzie zobowiązany złożyć deklarację VAT-7. Najprawdopodobniej będzie to deklaracja za grudzień 2008 r. Wykaże w niej wynikające z faktury własnej wewnętrznej: podstawę opodatkowania WNT oraz VAT od nabywanych z Francji towarów wg stawek obowiązujących w Polsce.

2.

Podatnik VAT w okresie zawieszonej działalności gospodarczej (październik 2008-kwiecień 2009) otrzymał w styczniu 2009 r. od swojego kontrahenta rabat, a ślad za tym fakturę korygującą zmniejszającą wartość zakupu i zmniejszony podatek naliczony. Mimo zawieszenia działalności gospodarczej podatnik VAT będzie zobowiązany złożyć deklarację VAT-7 za styczeń 2009 r. (§ 16 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie faktur). Będzie w niej, czyli w deklaracji składanej na bieżąco, zobowiązany zmniejszyć swój podatek naliczony, który wykazał we wcześniejszej deklaracji w kwocie wyższej. Taka bowiem wówczas kwota podatku naliczonego wynikała z otrzymanej pierwotnie od kontrahenta faktury. W tym samym mniej więcej czasie, a dokładnie w momencie otrzymania potwierdzenia od nabywcy, iż ten posiada już fakturę korygującą, dostawca udzielający rabatu zmniejszy swój podatek należny (art. 16 ust. 1 ww. rozporządzenia).

Uwaga!

Wydaje się także, iż w okresie zawieszonej działalności gospodarczej możliwe będzie złożenie deklaracji VAT-7 zwiększającej VAT naliczony. I to mimo iż przepisy tego wprost nie przewidują. Mówią one bowiem tylko o obowiązku korekty podatku naliczonego, a ten występuje tylko przy zmniejszeniu tego podatku (art. 99 ust. 7b pkt 5 ustawy o VAT).

Zatem w sytuacji otrzymania faktury korygującej, w której kontrahent zwiększy podatek naliczony, nabywca mający zawieszoną działalność gospodarczą, będzie miał uprawnienie do złożenia deklaracji VAT-7. Będzie ona dotyczyła okresu, za który podatnik nie będzie obowiązany, a tylko uprawniony, do dokonania korekty podatku naliczonego. Jednakże podatnik nie może w takiej sytuacji utracić uprawnień w tym zakresie, gdyż byłoby to sprzeczne z zasadą neutralności VAT. I chociaż będzie to korekta podatku naliczonego „in plus” oraz nie obowiązek skorygowania podatku naliczonego, lecz prawo do takiego skorygowania, to wydaje się, iż takiego uprawnienia podatnik nie może być pozbawiony.

 

I jeszcze jest jedna kwestia związana z zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej.

W przypadku gdy podatnik będący osobą fizyczną nie wykonywał czynności podlegających opodatkowaniu co najmniej przez 10 miesięcy, obowiązany jest opodatkować tzw. remanent likwidacyjny, tj. towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów (art. 14 ust. 3 ustawy o VAT). Nie dotyczy to jednak podatników (osób fizycznych), którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej i poinformowali o tym odpowiedni organ ewidencyjny gminy.

Podstawa prawna:

• ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn.zm.),

• ustawa z 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 141, poz. 888),

• rozporządzenie Ministra Finansów z 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 95, poz. 798 z późn.zm.).

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Prawo Przedsiębiorcy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Obligacje skarbowe [marzec 2024 r.] - oprocentowanie i oferta obligacji oszczędnościowych (detalicznych)

  Ministerstwo Finansów w komunikacie z 23 lutego 2024 r. poinformowało o oprocentowaniu i ofercie obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa, które będą sprzedawane w marcu 2024 roku. Oprocentowanie tych obligacji nie zmieniło się w porównaniu do oferowanych w lutym br. Od 26 lutego br. można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany.

  Podatek od emisji CO2 w produkcji rolnej. Naukowcy obliczyli ile powinien wynosić

  W raporcie zamówionym przez rząd Danii eksperci zaproponowali wprowadzenie podatku od emisji CO2 w produkcji rolnej. Opłacie sprzeciwiają się rolnicy, a konsumenci obawiają się wzrostu cen mleka i mięsa.

  Składka na ubezpieczenie wypadkowe w 2024 roku. Będzie obniżenie stopy procentowej składki dla 32 grup od składek za kwiecień

  Opublikowany 23 lutego 2024 r. projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków przewiduje zmianę  kategorii ryzyka dla 32 grup działalności, dzięki czemu nastąpi obniżenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe. Tylko w przypadku jednej grupy działalności nastąpi wzrost kategorii ryzyka i tym samym wzrost stopy procentowej składki wypadkowej. Zmiany będą obowiązywać od składek należnych za kwiecień 2024 r.

  Projekt ustawy o kryptoaktywach. Będzie nadzór nad rynkiem i ochrona inwestorów

  Projekt ustawy o kryptoaktywach przewiduje wprowadzenie nowych rozwiązań w obszarze sektora rynku kryptoaktywów, mających na celu realizację prawa unijnego, w szczególności w zakresie skutecznego nadzoru nad tym rynkiem i ochrony inwestorów. Ustawa, z pewnymi wyjątkami, ma wejść w życie z dniem 30 czerwca 2024 roku.

  Rada Ministrów zajmie się projektem nowelizacji ustawy o rachunkowości

  Nowe przepisy mają wprowadzić do polskiego porządku prawnego unijne przepisy, które nakładają na duże firmy obowiązek publikacji danych o zapłaconych podatkach.

  MF ujawniło plany dotyczące podatku Belki - nie zostanie zniesiony, a jedynie zmodyfikowany

  Nie będzie całkowitego zniesienia podatku Belki, a jedynie modyfikacja obowiązujących przepisów. Tak wynika z wypowiedzi Jarosława Nenemana, wiceministra finansów. Co czeka inwestorów i oszczędzających?

  VAT 2024: czy ujemny podatek należny zwiększa podatek naliczony?

  Należy wprowadzić przepis prawa o charakterze uściślającym, który w art. 29a ustawy o VAT dotyczącego podstawy opodatkowania, oraz w art. 86 ustawy o VAT wprowadzi uprawnienie do rozliczania w czasie ujemnego podatku należnego oraz nakaz takiego rozliczania ujemnego podatku naliczonego – postuluje prof. dr hab. Witold Modzelewski

  Dlaczego gospodarka strefy euro słabnie wobec USA od czasu wprowadzenia waluty euro?

  W ciągu 25 lat od wprowadzenia euro przewaga gospodarcza Stanów Zjednoczonych nad strefą euro zwiększyła się niemal trzykrotnie. W 1999 r. roku, kiedy wprowadzono walutę euro, gospodarka USA była o 11% większa niż gospodarka strefy euro pod względem parytetu siły nabywczej. Od tego czasu różnica ta wzrosła do 30% - piszą eksperci Allianz Trade w obszernym opracowaniu Allianz Research: „Europa wydaje się pozostawać w tyle za Stanami Zjednoczonymi na wielu frontach” w lutym 2024 r.

  Masz czteroletnie obligacje skarbowe indeksowane inflacją? Opłaca się teraz sprzedać i kupić nowe takie same

  Czteroletnie obligacje indeksowane inflacją otrzymają w marcu 2024 r. oprocentowanie niższe niż Ministerstwo Finansów oferuje za nowe papiery tego samego typu. Ze strony inwestorów racjonalnym działaniem byłoby umorzenie starszych serii i zakup nowych papierów. Konwersja może dotyczyć papierów o wartości około…  84 mld zł. Tak radzi w komentarzu z 23 lutego 2024 r. Emil Szweda z Obligacje.pl,

  Ile wynosi obecnie stopa bezrobocia? Co pokazują dane GUS?

  Stopa bezrobocia wynosząc w końcu stycznia 5,4% była o 0,3 pkt proc. wyższa niż miesiąc wcześniej - tak wynika z danych GUS. Na przełomie lutego i marca stopa bezrobocia może sięgać 5,4% - 5,5% przy liczbie bezrobotnych na poziomie 840 – 850 tys. osób.

  REKLAMA