Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Firma w Czechach - co warto wiedzieć?

Adam Kuchta
Redaktor naczelny portalu Infor.pl
Firma w Czechach - co warto wiedzieć?
Firma w Czechach - co warto wiedzieć?
Firma w Czechach. Przedsiębiorca może prowadzić działalność w Czechach jedynie pod warunkiem, że na daną działalność uzyskał uprawnienie lub zezwolenie od odpowiednich czeskich urzędów, według przepisów prawa czeskiego. Jak założyć firmę w Czechach?

Jak założyć firmę w Czechach?

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu w przewodniku pt. "Czechy - przewodnik po rynku" prowadzenie działalności gospodarczej w Republice Czeskiej regulują trzy podstawowe przepisy prawne:

- ustawa Nr 455/1991 o działalności gospodarczej (Zákon o živnostenském podnikání),

- ustawa Nr 89/2012, Kodeks cywilny (Občanský zákoník),

- ustawa Nr 90/2012 o korporacjach handlowych (Zákon o obchodních společnostech a družstvech).

Dwie ostatnie regulacje weszły w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku, znosząc równocześnie ustawę Nr 513/1991 Kodeks handlowy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Rekodyfikacja prawa czeskiego, w tym głównie uchylenie Kodeksu handlowego, wywołała potrzebę regulacji przepisów w zakresie rejestracji osób prawnych i fizycznych oraz prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby zagraniczne na rynku czeskim. W związku z powyższym od 1 stycznia 2014 roku obowiązują dwie nowe ustawy:

- ustawa Nr 304/2013 o publicznych rejestrach osób prawnych i fizycznych (Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob),

- ustawa Nr 91/2012 o międzynarodowym prawie prywatnym (Zákon o mezinárodním právu soukromém).

Przedsiębiorca może prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Republiki Czeskiej jedynie pod warunkiem, że na daną działalność uzyskał uprawnienie lub zezwolenie od odpowiednich czeskich urzędów, wg przepisów prawa czeskiego. Działalność gospodarcza bez odpowiedniego uprawnienia lub zezwolenia jest traktowana jako działalność nielegalna, podlegająca karze na podstawie Kodeksu karnego.

Każdy przedsiębiorca przed rozpoczęciem działalności gospodarczej musi zatem uzyskać odpowiednie uprawnienie do jej wykonywania na terytorium Republiki Czeskiej, bez względu na to czy jest to osoba krajowa czy zagraniczna.

Od osób fizycznych wymagane jest zgłoszenie i wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz spełnienie ogólnych warunków określonych w w/w ustawie Nr 455/1991. Od osób prawnych dodatkowo wymagana jest rejestracja w jednym z rejestrów publicznych.

Firma jedoosobowa w Czechach

Osoby fizyczne chcące wykonywać działalność jako osoby samozatrudnione powinny mieć na uwadze, że w Czechach wyodrębnione są dwa rodzaje działalności gospodarczej:

- zgłaszane (živnosti ohlašovací), których prawo do wykonywania powstaje na podstawie zgłoszenia i wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz

- koncesjonowane (koncesované živnosti), gdzie prawo do wykonywania powstaje dopiero po udzieleniu koncesji (załącznik Nr 3 do ustawy Nr 455/1991).

Działalności dzieli się na następujące rodzaje:

-  wolne (živnost volná; załącznik Nr 4 do ustawy Nr 455/1991), do wykonywania których należy spełnić tylko warunki ogólne;

- rzemieślnicze (živnosti řemeslné; załącznik Nr 1 do ustawy Nr 455/1991), w przypadku których wymagane są specjalne uprawnienia zawodowe, uzyskiwane przeważnie w wyniku nauki i praktyki w danym lub pokrewnym kierunku;

- wiązane (živnosti vázané; załącznik Nr 2 do ustawy Nr 455/1991), do wykonywania których wymagane są specjalne uprawnienia zawodowe, świadectwa lub podobne dokumenty, wydawane przedsiębiorcy przez pełnomocny organ na podstawie odrębnych przepisów.

Ustawa o działalności gospodarczej stanowi normę publicznoprawną, regulującą podstawowe warunki tej działalności. Nie obejmuje żadnych postanowień regulujących praktyczne wykonywanie poszczególnych czynności. Przedsiębiorca musi zatem przestrzegać również wszystkich postanowień wynikających z przepisów szczegółowych, normujących daną działalność.

Firma w Czechach - jakie warunki?

Warunki dopuszczenia do wykonywania działalności gospodarczej na terenie Czech są następujące:

- ukończenie 18. roku życia,

- zdolność do czynności prawnych,

- niekaralność potwierdzona wypisem z rejestru karnego.

Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w Czechach musi też przedłożyć zaświadczenie, że nie posiada zaległości podatkowych (o ile już prowadzi lub prowadziła na terytorium Czech działalność gospodarczą), nie zalega z opłatami na ubezpieczenie zdrowotne i socjalne oraz składkami na fundusz zatrudnienia.

W celu wykonywania działalności gospodarczych rzemieślniczych, wiązanych oraz koncesjonowanych należy spełnić, poza warunkami ogólnymi, również warunki szczegółowe. Należą do nich uprawnienia zawodowe lub inne warunki wyszczególnione w załącznikach do ustawy (załącznik Nr 5 ustawy Nr 455/1991) lub w przepisach odrębnych. Jeżeli osoba fizyczna ubiegająca się o uprawnienie do działalności gospodarczej nie spełnia tych warunków, ma prawo do ustanowienia swego przedstawiciela zawodowego (gwaranta), który takie warunki spełnia i może to udokumentować.

Uprawnienie do wykonywania działalności gospodarczej może być realizowane na całym terytorium Czech, lecz nie można go przenosić na inne osoby. Zaświadczeniem o posiadaniu uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej jest wypis z Rejestru Działalności Gospodarczej (výpis ze Živnostenského rejstříku).

Firma w Czechach - jak zgłosić do ewidencji?

Zgłoszenie do ewidencji można złożyć osobiście w Urzędzie ds. Działalności Gospodarczej (Živnostenský úřad), w tzw. Centralnym Punkcie Rejestracyjnym (Centrální registrační místo - CRM) lub wysłać pocztą, ewentualnie e-mailem z podpisem elektronicznym. Można też dokonać zgłoszenia osobiście w jednym z punktów kontaktowych czeskiej administracji publicznej - tzw. Czech POINT.

Urząd ds. Działalności Gospodarczej (Živnostenský úřad) jest zobowiązany do dokonania wpisu do rejestru i wydania wyciągu do 5 dni od dnia zgłoszenia. W przypadku, gdy zgłoszenie jest niekompletne, Urząd ds. Działalności Gospodarczej ma obowiązek do 5 dni wezwać przedsiębiorcę w celu usunięcia nieprawidłowości. Okres na usunięcie nieprawidłowości wynosi 15 dni (w przypadku koncesji 30 dni). Jeżeli nieprawidłowości zostaną usunięte w terminie, urząd dokona rejestracji, w przeciwnym przypadku wyda decyzję o odrzuceniu wniosku.

Zakładając działalność gospodarczą w Czechach można skorzystać z jednolitego formularza rejestracyjnego (Jednotný registrační formulář - JRF) za pomocą, którego działalność zgłasza się jednorazowo również do urzędu skarbowego, urzędu ds. ubezpieczeń społecznych, urzędu ds. ubezpieczeń zdrowotnych i urzędu pracy.

Firma w Czechach - jakie dokumenty do rejestracji?

Przy rejestracji działalności gospodarczej należy przedłożyć:

- wypełnione zgłoszenie rejestracyjne (jednotný registrační formulář), za pośrednictwem, którego można jednocześnie dokonać rejestracji podatkowej, rejestracji do obowiązkowych ubezpieczeń oraz rejestracji w Urzędzie Pracy. Formularz można uzyskać w którymkolwiek urzędzie CRM lub na stronie internetowej Ministerstwa Przemysłu i Handlu RCz (http://www.mpo.cz – Jednotný registrační formulář);

- zaświadczenie stwierdzające tytuł własności lub prawo do użytkowania obiektów lub lokali, w których wykonywana będzie działalność gospodarcza, o ile nie jest to miejsce zamieszkania wnioskodawcy;

- jeżeli osoba zagraniczna zamierza prowadzić działalność za pośrednictwem swej jednostki organizacyjnej (oddział, zakład) - dokument stwierdzający istnienie przedsiębiorstwa poza granicami RCz;

- zaświadczenie o wniesieniu opłaty administracyjnej (1.000 CZK przy pierwszej rejestracji, 500 CZK przy rejestracji następnych działalności);

Oprócz warunków ogólnych, dokumentów i zaświadczeń koniecznych w przypadku rejestracji wolnej działalności gospodarczej, przy rejestracji rzemieślniczej, wiązanej i koncesjonowanej działalności gospodarczej należy udokumentować spełnienie warunków szczegółowych (załączniki Nr 1, 2 i 3 do ustawy Nr 455/1991) oraz dodatkowo:

- w przypadku wyznaczenia przedstawiciela zawodowego (gwaranta) na rynku czeskim – dołączyć zaświadczenie o jego niekaralności oraz dokumenty poświadczające posiadanie kwalifikacji niezbędnych do realizacji działalności w danym kierunku oraz

- notarialne oświadczenie przedstawiciela zawodowego (gwaranta), że wyraża zgodę na pełnienie tej funkcji.

Przedstawiciel zawodowy może podpisać takie oświadczenie bezpośrednio w urzędzie rejestracyjnym.

Firma w Czechach - koszty

Każda firma działająca na terenie Czech otrzymuje numer statystyczny (IČO - odpowiednika polskiego REGON) podczas rejestracji w Urzędzie Rejestracji Przedsiębiorców. Osobom prawnym numer statystyczny przydziela Sąd Gospodarczy.

Po rozpoczęciu działalności gospodarczej firma powinna zgłosić ten fakt w urzędzie finansowym właściwym dla siedziby firmy na terytorium Republiki Czeskiej.

Wniosek o numer DIČ oraz formę opodatkowania składa się przy rejestracji. Živnostenský úřad przesyła odpowiednie informacje do Urzędu Finansowego, który na podstawie wniosku przydzieli numer identyfikacji podatkowej DIČ (daňové identifikační číslo - odpowiednik polskiego NIP).

Wykaz urzędów skarbowych Czech znajduje się pod tym adresem: http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/d0027.

Działalność gospodarczą można rozpocząć z dniem wydania decyzji przez urząd, wyjątkiem jest działalność wymagająca koncesji. W tym drugim przypadku działalność można rozpocząć gdy decyzja o koncesji się uprawomocni.

Formy opodatkowania i prowadzenia ewidencji w Czechach są następujące:

- pełna księgowość (spółki z o.o. i przedsiębiorcy o dużych obrotach),

- księga podatkowa (rozchodów i przychodów) zwana prostą księgowością,

- zryczałtowane odjęcie kosztów prowadzenia działalności (od wyliczonego przychodu brutto odejmuje się od 30% do 80% bez konieczności udokumentowania w postaci przyjętych faktur),

- podatek dochodowy od osób fizycznych liniowy - 15%,

- podatek dochodowy od osób prawnych - 19%,

- podatek VAT - dwie stawki 21% i 15%.

Firma w Czechach - ryczałt od 2021 r.

Od 2021 r. Czechy wprowadziły podatek ryczałtowy tzw. paušální daň, przeznaczony dla osoby prowadzącej w Czechach działalność gospodarczą na własny rachunek.

Nowy system ryczałtowy zakłada, że podatnik wpłaca jedną zaliczkę zryczałtowaną zamiast zwykłych zaliczek na podatek dochodowy, zaliczek na składki na ubezpieczenie, emerytalne oraz zaliczek na powszechne ubezpieczenie zdrowotne. Te wszystkie zaliczki są opłacane łącznie w jednej płatności, w każdym miesiącu okresu rozliczeniowego w tej samej kwocie. Podatnik nie musi precyzować, na jakie świadczenie przesyła pieniądze (czy to na podatek dochodowy, ubezpieczenie emerytalne czy publiczne ubezpieczenie zdrowotne), jeśli spełnione są wszystkie warunki prawne, nie ma już konieczności płacenia czegokolwiek lub nadpłat po zakończeniu okresu rozliczeniowego. Zaliczki ryczałtowe są wypłacane miesięcznie za cały okres, w którym podatnik jest objęty ryczałtem, nie jest konieczne składanie zeznania podatkowego i raportów ubezpieczeniowych, jeśli spełnione są wszystkie warunki prawne.

Zaliczka ryczałtowa płatna jest do 20. dnia okresu zaliczkowego (miesiąca kalendarzowego), na rachunek bankowy właściwego lokalnego czeskiego administratora podatkowego (urzędu skarbowego).

Zaliczka ryczałtowa obejmuje:

- zaliczkę podatnika w systemie zryczałtowanym na podatek dochodowy, która wynosi 100 CZK,

- zaliczkę na składki emerytalne, czyli zaliczkę podatnika na zryczałtowane składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz składkę na państwową polisę zatrudnienia,

- zaliczkę na składki na ubezpieczenie zdrowotne, czyli zaliczkę podatnika w systemie ryczałtowym na składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne.

Zaliczki na składki na ubezpieczenia emerytalne i zdrowotne w systemie ryczałtowym regulują przepisy prawa regulujące te ubezpieczenia, opierają się na minimalnych podstawach wymiaru tych składek (dla ubezpieczenia emerytalnego od minimalnej podstawy wymiaru powiększonej o 15%). Wysokość zaliczki w 2021 r .:

- 2976 CZK na ubezpieczenie emerytalne,

- 2393 CZK na ubezpieczenie zdrowotne.

W związku z powyższym, zaliczka podatnika w systemie ryczałtowym wynosi 5469 CZK miesięcznie w okresie zaliczkowym w 2021 r. (czyli około 970 zł, według kursu z połowy maja 2021 r.).

Firma w Czechach - ZUS

Osoby samozatrudnione w Czechach mają obowiązek płacić składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz politykę zatrudnienia. Obowiązkowa składka na ubezpieczenie społeczne wynosi 29,2% podstawy wymiaru. Osoba prowadząca działalność gospodarczą może także opłacać ubezpieczenie chorobowe w wysokości 2,3 % podstawy wymiaru.

Ponadto należy opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne, która dla przedsiębiorcy wynosi 13,5 % podstawy wymiaru.

W 2021 roku minimalna podstawa miesięczna do obliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 17 720,50 CZK, z tego miesięczna składka po zaokrągleniu wynosi 2 393 CZK.

Firma w Czechach - spółka

Działalność gospodarczą w Czechach można prowadzić również w formie spółek prawa handlowego:

- spółka jawna (veřejná obchodní společnost - v.o.s.).  

- spółka komandytowa (komanditní společnost - k.s.), 

- spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (společnost  s ručením  omezeným - s.r.o.), 

- spółka akcyjna (akciová společnost - a.s.).

Działalność gospodarczą w formie spółek prawa handlowego reguluje ustawa nr 90/2012 o spółkach handlowych i spółdzielniach zwana również ustawą o korporacjach handlowych, część przepisów dotyczących spółek kapitałowych, osobowych i spółdzielni od roku 2014 znalazła się w nowym Kodeksie cywilnym (ustawa nr 89/2012) oraz w ustawie o rejestrach publicznych (nr 304/2013).

Wypisy z rejestru spółek oraz oddziałów osób zagranicznych, zarejestrowanych w czeskim Rejestrze Handlowym, można bezpłatnie uzyskać w formie elektronicznej na stronach internetowych Czeskiego Ministerstwa Sprawiedliwości: https://www.justice.cz.

oprac. Adam Kuchta

na podstawie przewodnika PAIH pt. "Czechy - przewodnik po rynku"
opracowania EURES pt. "Krótki przewodnik po rynku Republiki Czeskiej"
informacji ze strony Finanční správa

Reklama
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Ryzyko podatkowe można ubezpieczyć. W jakim zakresie?

  Liczne zmiany przepisów i niejednolite interpretacje i orzeczenia w sprawach podatkowych to codzienność polskich podatników, firm i księgowych. Nie wszyscy wiedzą, że można ubezpieczyć się od ryzyka podatkowego. Ubezpieczyciele oferują w tym zakresie kompleksową ochronę ubezpieczeniową, np. ochronę skarbową dla osób fizycznych odpowiedzialnych za finanse (dot. ryzyka kar z kks), czy ochronę podatkową uruchamianą w ramach sporów podatników z organami podatkowymi. 

  Czy wynagrodzenie za funkcje kierownicze w pracach B+R stanowi koszt kwalifikowany?

  Wynagrodzenie za funkcje kierownicze i nadzorcze w pracach B+R stanowi koszt kwalifikowany.

  Wdrożenie nowej metryki programu Płatnik 7 czerwca 2023 r.

  ZUS poinformował o wdrożeniu nowej metryki programu Płatnik, które ma mieć miejsce 7 czerwca 2023 r. w godzinach wieczornych.

  Dywidenda rzeczowa - skutki podatkowe w CIT po stronie spółki wypłacającej dywidendę

  Jakie skutki podatkowe w podatku dochodowym wywołuje dywidenda rzeczowa po stronie spółki wypłacającej dywidendę?

  Slim VAT 3 - Kawa z INFORLEX 13 czerwca 2023 r.

  Kawa z INFORLEX to cykl bezpłatnych spotkań online. Spotkania odbywają się w formule „na żywo” w wybrane wtorki o godzinie 9.00. Przy porannej kawie poruszamy najbardziej aktualne tematy, które stanowią także zasób kompleksowej bazy wiedzy INFORLEX. Rozmawiamy o podatkach, księgowości, rachunkowości, kadrach, płacach oraz HR. 13 czerwca br. tematem spotkania będzie Slim VAT 3.

  Fiskus chce wiedzieć kto sprzedaje towary i usługi w internecie a nie płaci podatków. Wdrożenie dyrektywy DAC7 od 1 września 2023 r.

  Ministerstwo Finansów pracuje nad ustawą, która zobowiąże operatorów platform cyfrowych do raportowania organom podatkowym o aktywnych sprzedawcach, m.in. tych, którzy dokonali co najmniej 30 transakcji w roku lub sprzedali towary za więcej niż 2 tys. euro. Raportowane będą też dane osób, które za pośrednictwem platformy wynajmą np. swoje mieszkanie - informuje dyrektor Departamentu Polityki Podatkowej w Ministerstwie Finansów Marcin Lachowicz. 

  Stopy procentowe NBP bez zmian w czerwcu 2023 r.

  Rada Polityki Pieniężnej w czasie posiedzenia w dniach 5-6 czerwca 2023 r. nie podjęła decyzji o zmianie wysokości żadnej stopy procentowej NBP. Stopa referencyjna wynosi nadal 6,75 proc.

  Czy zwrot nadpłaty składki zdrowotnej jest przychodem?

  Przedsiębiorcy czekają na zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej. Powstaje jednak pytanie, czy środki, które oddaje ZUS, powinny zostać uznane za przychód przedsiębiorstwa. Wszystko zależy od wybranej metody rozliczania podatku.

  Czy drobny producent wina ma obowiązek stosowania e-SAD?

  W komunikacie z 5 czerwca 2023 r. Ministerstwo Finansów poinformowało, że służby Komisji Europejskiej potwierdziły, że brak jest podstaw do zwolnienia drobnych producentów wina z wymogów określonych w art. 33-43 dyrektywy 2020/262, w tym z obowiązku stosowania e-SAD przy przemieszczaniu wewnątrzwspólnotowym poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyprodukowanego przez nich wina oraz posiadania numeru akcyzowego uprawnionego/certyfikowanego wysyłającego.

  Księgowość nie jest nudna! Żarty prosto z biur rachunkowych

  Nie ustajemy w świętowaniu Międzynarodowego Dnia Księgowego. Następna porcja humoru jest już gotowa. Zapraszamy!
   

  Kaucja za butelki plastikowe, szklane i puszki od 2025 roku. Ile wyniesie?

  6 czerwca 2023 r. Rada Ministrów przyjęła i skierowała do Sejmu projekt ustawy o wprowadzeniu systemu kaucyjnego. System kaucyjny ma objąć od 2025 roku, np. butelki z tworzyw sztucznych jednorazowego użytku do 3 l, szklane wielokrotnego użytku do 1,5 l i puszki metalowe do 1 l.

  Usługi dla stałego miejsca prowadzenia działalności pod lupą NSA

  Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrzył skargę kasacyjną spółki, która toczyła spór z organem podatkowym w zakresie miejsca rozliczania VAT od usług wsparcia (orzeczenie z 14 lutego 2023 r., sygnatura I FSK 1794/19).

  Liczy się humor, czyli księgowy też człowiek!

  U nas Międzynarodowy Dzień Księgowego trwa cały tydzień! Kolejny zestaw żartów prosto od księgowych już na Was czeka!

  Nowelizacja SLIM VAT 3 to także zmiany w PIT, wyższe kwoty wolne w podatku od spadków i darowizn i odroczenie obowiązku wysyłania JPK_PIT i JPK_CIT

  W dniu 1 czerwca 2023 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (zwana potocznie SLIM VAT 3). Ta nowelizacja zawiera nie tylko zmiany w podatku VAT ale także kilka zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i wyższe kwoty wolne w podatku od spadków i darowizn. Przesunięto o rok obowiązek wysyłania JPK_PIT i JPK_CIT.

  Księgowość to fundament rozwoju firmy

  Zarówno w małych firmach, jak i w międzynarodowych przedsiębiorstwach, dział księgowości odgrywa kluczową rolę w zakresie zarządzania finansami i zapewnianiu przejrzystości informacji finansowych. Obchodzony 9 czerwca Dzień Księgowego to doskonała okazja, aby uznać i docenić wkład grupy, która zapewnia solidne podstawy do podejmowania decyzji biznesowych w firmach.

  800 plus za styczeń 2024 r. może być wypłacone w lutym

  Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opublikowało projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, który ma na celu podwyższenie świadczenia wychowawczego (tzw. 500 plus) do kwoty 800 zł miesięcznie od 2024 roku.

  "Ewa, nasza tęczowa księgowa". Historyjka napisana przez ChatGPT

  "Ewa, nasza tęczowa księgowa" - tak nazwaliśmy historyjkę o księgowej, którą napisał ChatGPT-4. Ciekawi jesteśmy jak Wam się spodoba i przede wszystkim, czy wywoła uśmiech na Waszych twarzach… a w których miejscach - to już sprawka sztucznej inteligencji!

  Przelewy bankowe w Boże Ciało 2023 i długi weekend 8-11 czerwca

  Jak działają międzybankowe systemy rozliczeniowe Elixir, Euro Elixir i Express Elixir w czasie Bożego Ciała (8 czerwca 2023 r.) i całego długiego weekendu 8-11 czerwca? Kiedy dojdzie do odbiorcy przelew bankowy wysłany w Boże Ciało?

  Księgowość na wesoło. Żarty z okazji Międzynarodowego Dnia Księgowego

  Międzynarodowy Dzień Księgowego już w najbliższy piątek - 9 czerwca. My zaczynamy świętowanie już od dziś i mamy dla Was, drodzy Księgowi i Księgowe, kolejną porcję dowcipów prosto z biur rachunkowych. Bo liczy się humor!

  WIRON stosowany do prefinansowania PROW 2014-2020 od 1 września 2023 r.

  Nowy wskaźnik referencyjny WIRON, który ma zastąpić dotychczasowy WIBOR, będzie stosowany przy prefinansowaniu działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Tak przewiduje zakłada projekt rozporządzenia opublikowany 24 maja 2023 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

  Od początku 2023 roku spadają wskaźniki WIBOR i WIRON. Co dalej?

  Trzymiesięczny WIRON spadł od początku 2023 roku z 6,18 proc. do 5,83 proc. W tym samym czasie WIBOR 3M stopniał o 10 pkt bazowych (do 6,9 proc.). Jeśli sytuacja się nie zmieni, inwestorzy po zaplanowanej na 1 stycznia 2025 r. tranzycji, będą zarabiali mniej.

  Prezydent podpisał ustawę SLIM VAT 3. Jakie zmiany i od kiedy?

  Prezydent podpisał ustawę znaną jako SLIM VAT 3. Na mocy nowych przepisów zwiększony został m.in. limit dla podatników, którzy mogą korzystać z metody kasowej rozliczania podatku VAT oraz rozliczać się kwartalnie. Próg przychodowy wzrósł z 1,2 miliona do 2 milionów euro. Ustawa wejdzie w życie 1 lipca. Jej celem jest uproszczenie regulacji podatkowych i ułatwienie prowadzenia działalności przedsiębiorcom. Jakie zmiany na nich czekają?

  Domy seniora z preferencyjną stawką podatku od nieruchomości

  Zapadł ważny wyrok dla praktyki naliczania stawki podatku od nieruchomości dla działalności opiekuńczej (domów seniora). Chodzi o wyrok z dnia 23 maja 2023 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie w sprawie o sygn. I SA/ Kr 250/23.

  Pomysły na prezent dla współpracownika odchodzącego na emeryturę

  Prezent dla współpracownika odchodzącego na emeryturę to sympatyczny gest i podziękowanie za dotychczasową wspólną pracę. Ale co kupić? Przygotowaliśmy kilka pomysłów. 

  Prezydent podpisał pakiet Slim VAT 3

  Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o VAT – podała kancelaria prezydenta. Ustawa wprowadza pakiet Slim VAT 3, który ma uprosić rozliczanie tego podatku.