Kategorie

Wzrost kosztów działalności i obciążeń podatkowych w 2018 r.

Business Centre Club
Wzrost kosztów działalności i obciążeń podatkowych w 2018 r. /Fotolia
Wzrost kosztów działalności i obciążeń podatkowych w 2018 r. /Fotolia
Fotolia
Z przeprowadzonych badań wynika, że ponad czterech na pięciu przedsiębiorców zakłada wzrost kosztów działalności w 2018 roku w porównaniu do roku ubiegłego. Natomiast zdaniem trzech czwartych przedsiębiorców w 2018 roku wzrosną również obciążenia podatkowe. Pomimo rosnących kosztów i podatków blisko czterech na pięciu przedsiębiorców zamierza w tym roku zwiększyć wynagrodzenia.

Aby dowiedzieć się, jak przedsiębiorcy oceniają kondycję swoich firm na koniec 2017 roku oraz jakie widzą perspektywy w nowym – 2018 r., Business Centre Club kolejny raz przeprowadził pod koniec grudnia internetowy sondaż wśród swoich członków – menedżerów i właścicieli firm z całego kraju.*

Wynika z nich, że:

- blisko 40% przedstawicieli firm uważa, że w nowym roku sytuacja finansowa ich przedsiębiorstwa poprawi się, 37,5% przewiduje, że pozostanie ona zbliżona do tej w 2017 r., zaś zdaniem 22,9% będzie ona gorsza niż w ub. roku,

- czterech na pięciu przedsiębiorców (79,6%) zamierza w 2018 r. zwiększyć wynagrodzenia, a ok. 43% planuje wzrost zatrudnienia,

- czterech na pięciu przedsiębiorców zakłada wzrost kosztów działalności w 2018 roku w porównaniu do poprzedniego, a trzech na czterech – wzrost obciążeń podatkowych,

- niemal połowa (49%) ankietowanych przedsiębiorców zamierza pozostawić nakłady inwestycyjne na zbliżonym do 2017 roku poziomie, znaczne zwiększenie inwestycji w środki trwałe planuje 26,5% z nich, natomiast w przypadku 14,3% firm będą one znacznie mniejsze niż w ub. roku,

- niemalże dziewięciu na dziesięciu badanych przedsiębiorców uważa, że rząd nie poprawił w ostatnim roku warunków prowadzenia działalności gospodarczej,

- zdaniem ankietowanych, najbardziej zagrażające prowadzeniu biznesu w 2018 roku będą: trudności z pozyskaniem wykwalifikowanych pracowników (79,2%), wysokie obciążenia podatkowe i para-podatkowe (62,5%) oraz zbyt częste zmiany przepisów (60,4%),

- w ocenie ponad czterech na pięciu przedstawicieli firm ogólna sytuacja w Polsce w 2018 r. nie będzie sprzyjać prowadzeniu biznesu.

Co przyniesie 2018 rok?

Blisko 40% przedsiębiorstw – członków BCC – przewiduje poprawę swojej sytuacji finansowej w 2018 roku, 37,5% ocenia, że pozostanie ona zbliżona do tej w 2017 r., zaś zdaniem 22,9% będzie ona gorsza niż w ubiegłym roku.

Planowane w 2018 roku przez firmy wydatki inwestycyjne w przypadku 49% badanych przedsiębiorców będą na podobnym poziomie jak w 2017 roku, 26,5% planuje znaczne zwiększenie nakładów inwestycyjnych, 10,2% nie planuje żadnych nowych inwestycji, zaś 14,3% – znaczne ich ograniczenie.

Niezmiennie od lat, firmy inwestują głównie z własnych pieniędzy. Aż 91,5% badanych obecnie firm zamierza finansować swój rozwój w 2018 roku ze środków własnych (w 2017 roku odpowiedziało tak 81,2% respondentów), 42,6% będzie posiłkować się kredytami, a 27,7% – środkami z Unii Europejskiej (w ubiegłym roku odpowiednio: 49,4% i 22,4%), choć wielu przedsiębiorców martwi zbyt niska absorpcja funduszy z obecnej perspektywy na poziomie centralnym. Na inne źródła finansowania, takie jak obligacje czy leasing wskazało 10,6% przedsiębiorców, a 4,3% – na rynek kapitałowy (w ub. roku po 7,1%).

Ok 41% firm prognozuje wzrost sprzedaży powyżej 10%, a niemalże jedna na cztery (24,5%) w przedziale między 5 a 10%. Wzrostu sprzedaży pomiędzy 0 – 5% spodziewa się 20,4% badanych przedsiębiorstw.

Wzrost wynagrodzeń, pomimo rosnących kosztów i podatków

Aż blisko czterech na pięciu przedsiębiorców (79,6%) zamierza w 2018 r. zwiększyć wynagrodzenia, a 42,8% planuje wzrost zatrudnienia. W co piątej firmie (20,4%) pensje pozostaną na podobnym poziomie jak w ubiegłym roku, a żadna nie zakłada scenariusza obniżenia wynagrodzeń. Nieco inaczej wygląda kwestia zatrudnienia: 47% ankietowanych firm planuje, że stan osobowy pozostanie ten sam co w 2017 roku, a 10,2% liczy się ze scenariuszem zmniejszenia zatrudnienia, co może wynikać z dużej rotacji pracowników na rynku i podkupowania tych najlepszych przez firmy z powodu niskiej podaży pracy (zmiany demograficzne oraz obniżenie wieku emerytalnego w IV kw. 2017 roku).

Polecamy: Pakiet żółtych książek - Podatki 2018

Ponad czterech na pięciu przedsiębiorców (81,6%) zakłada wzrost kosztów działalności w nowym roku w porównaniu do 2017. Według 14,3% badanych pozostaną one zbliżone do ubiegłego roku. Zdaniem trzech czwartych przedsiębiorców w 2018 roku wzrosną również obciążenia podatkowe, według 22,9% pozostaną na podobnym poziomie co w minionym roku, a tylko 2,1% zakłada ich zmniejszenie.

Zagrożenia dla biznesu w 2018 roku

Podobnie jak w 2017 roku, większość ankietowanych przedsiębiorców wskazuje, że istotnymi barierami oraz czynnikami ryzyka w nowym roku będą trudności z pozyskaniem pracowników o odpowiednich kwalifikacjach (79,2%), wysokie obciążenia podatkowe i para-podatkowe (62,5%), zbyt częste zmiany przepisów i problemy z dostosowaniem się do nich (60,4%) oraz zbyt szybko rosnące płace (58,3%), za którymi nie nadąża wydajność pracy. Mniej niż połowa firm obawia się wysokiej presji konkurencyjnej na ceny i w rezultacie niskich marż zysku (47,9%), a 43,8% zbyt opresyjnego i/lub niesprawiedliwego potraktowania przez instytucje kontrolne państwa.

Zobacz także: Moja firma


Przedsiębiorcy wskazują również na niekorzystne uwarunkowania społeczne i polityczne w Polsce i na świecie: narastające antagonizmy oparte na nacjonalizmie ksenofobii, coraz gorsze postrzeganie Polski na świecie, nieprzewidywalne zachowania naszego rządu w stosunku do Unii Europejskiej, czy wywołane zmianami prawnymi problemy branżowe: zmiana sytuacji rynkowej związana z pakietem nowych ustaw zdrowotnych i regulujących rynek wyrobów medycznych.

Na pytanie czy w nadchodzącym roku sytuacja w Polsce będzie sprzyjać prowadzeniu biznesu 83,3% badanych przedsiębiorców odpowiedziało nie. Jako powód wskazują, m.in. na:

 • zbyt częste zmiany przepisów i różną ich interpretację
 • zbyt dużą opresyjność kontroli
 • brak stabilności prawnej w gospodarce, niepewność przepisów
 • niską absorpcję funduszy unijnych
 • populistyczną politykę rządu
 • niekonstytucyjne  zmiany w sądownictwie
 • wzrost płac, malejące bezrobocie i brak wystarczającej ilości fachowców
 • konsekwencje wprowadzenia przez UE paragrafu 7.
 • kurs walut
 • większą biurokrację i opresyjność państwa
 • gospodarka nie jest priorytetem dla rządu

– Polski eksport opiera się w 82% na eksporcie do UE, jednak rząd prowadzi niezrozumiałą politykę względem UE i pogarsza wzajemne relacje. Z perspektywy prowadzenia biznesu opartego na ścisłym współdziałaniu z zagranicznymi partnerami będzie to miało mocny i zdecydowany negatywny wpływ na międzynarodową kooperację naszej gospodarki ze światem – komentuje jeden z ankietowanych przedsiębiorców.

Ci przedsiębiorcy, których zdaniem sytuacja w Polsce nadchodzącym roku będzie sprzyjać prowadzeniu biznesu (16,7%), wskazują na dobrą koniunkturę, zauważalny, zwiększony popyt oraz rosnący optymizm konsumentów.

Ocena kondycji przedsiębiorstw na koniec 2017 roku

Zapytaliśmy przedsiębiorców zrzeszonych w BCC jak oceniają kondycję swojej firmy na koniec 2017 roku – 47% przedsiębiorców oceniło ją jako dobrą, a 26,5% jako bardzo dobrą. Umiarkowanie kondycję swojego przedsiębiorstwa postrzega 24,5% ankietowanych, a jedynie 2% jako złą.

Rok wcześniej, podsumowując sytuację w swoich firmach w 2016 r., blisko dwie trzecie przedsiębiorców określiło ją jako dobrą lub bardzo dobrą (odpowiednio 53% i 12,9%), 30,6% ankietowanych oceniło ją jako umiarkowaną, a jedynie 3,5% jako złą. Podobnie jak obecnie, nie było ani jednej, skrajnej oceny definiowanej jako „bardzo zła”.

W ubiegłym roku, najwięcej problemów przysporzyły przedsiębiorcom trudności z pozyskaniem pracowników o odpowiednich kwalifikacjach (73,5%), zbyt częste zmiany przepisów (67,4%), wysokie obciążenia podatkowe i para-podatkowe (53,1%). Inne, niekorzystnie oddziałujące na biznes czynniki w 2017 roku to wysoka presja konkurencyjna na ceny i w rezultacie niskie marże zysku (53,1%), zbyt szybko rosnące płace (38,8%) oraz nieuczciwa konkurencja ze strony czarnej i szarej strefy (również 38,8% udzielonych odpowiedzi). Dodatkowo, przedsiębiorcy wskazywali na znaczną niepewność prawną, nadmierną biurokrację i konkurencję ze strony firm państwowych.

Prawie dziewięciu na dziesięciu badanych (89,6%) przedsiębiorców uważa, że rząd nie poprawił w ostatnim roku warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

Komentarz do badań:

– Marek Goliszewski, prezes Business Centre Club

Powyższe wyniki badań wśród przedsiębiorców wskazują na najpilniejsze zadania dla rządu:

 1. ustabilizowanie prawa, wprowadzanie czytelnych regulacji bez konieczności ich interpretowania,
 2. umożliwienie przedsiębiorcom aby mogli szybciej i prościej zatrudniać cudzoziemców, również spoza Unii Europejskiej,
 3. poprawa stosunków z Unią Europejską,
 4. uproszczenie systemu podatkowego,
 5. obniżenie podatków,
 6. poprawa klimatu inwestycyjnego,
 7. prowadzenie proinnowacyjnej i proinwestycyjnej polityki,
 8. obniżenie kosztów pracy, które zbyt obciążają przedsiębiorstwa i uniemożliwiają im rozwój,
 9. ułatwienie dostępu do środków unijnych,
 10. przyjęcie strategii dla energetyki,
 11. wprowadzenie Polski do strefy euro,
 12. zreformowanie Kodeksu pracy,
 13. zmniejszenie liczby obowiązków okołobiznesowych (raportowanie, dostosowywanie firmy do ciągle zmieniających się przepisów, itp.),
 14. eliminowanie szarej strefy, w szczególności w usługach oraz w procedurach przetargowych,
 15. zwiększenie pluralizmu gospodarczego – zaprzestanie preferowania państwowych form gospodarowania,
 16. oddłużenie i zapewnienie finansowania służby zdrowia.

* INFORMACJE O BADANIU

Badanie ankietowe zostało przeprowadzone pod koniec grudnia 2017 roku wśród ok. 2000 przedsiębiorców – członków BCC. W internetowym badaniu udział wzięło: 41,3% średnich przedsiębiorstw zatrudniających od 50 do 249 pracowników, 23,9% małych firm (od 10-49 pracowników), 21,7% dużych firm (od 250 do 1000 pracowników), 8,7% mikroprzedsiębiorstw (od 1 do 9 pracowników) oraz 4,4% korporacji (zatrudniających powyżej 1000 pracowników).

Wśród ankietowanych przez BCC firm większość zajmuje się działalnością usługową (35,4%) i handlową (27,1%), przemysłowo-produkcyjną (22,8%), budownictwem (6,2%), usługami finansowymi (6,2%) lub reprezentuje inne, niewymienione branże (2,3%).

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Tylko teraz
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  21 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Polski Ład. Propozycje zmian w VAT

  Polski Ład, wśród licznych zmian przepisów prawa podatkowego, zawiera także nowe propozycje w zakresie ustawy o VAT, które mogą zacząć obowiązywać już od 2022 r. Oto najważniejsze zmiany w VAT w ramach Polskiego Ładu.

  Kościński o Polskim Ładzie: Zostawiamy więcej pieniędzy dla tych co zarabiają mniej

  Polski Ład. Chodzi tu o elementarną sprawiedliwość. Nie może być tak, że pracodawca który zarabia 30 tys. płaci mniejsze podatni niż pracownik co zarabia 3 tys. - mówi w wywiadzie minister finansów Tadeusz Kościński.

  Polski Ład ma zresetować regresywny klin podatkowy

  Polski Ład a klin podatkowy. Polski Ład ma zresetować regresywny klin podatkowy i podtrzymać wzrost gospodarczy; myślę, że to, co proponujemy, zda egzamin – powiedział minister finansów Tadeusz Kościński podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

  Ryczałt w 2022 r. Co zmieni Polski Ład?

  Ryczałt 2022. W ramach Polskiego Ładu mają zostać ujednolicone zasady opodatkowania przychodów z najmu lub dzierżawy. Ustawodawca planuje także zmiany w stawkach ryczałtu. Jakie nowości mogą się pojawić od przyszłego roku?

  Podatek od korporacji zapłacą prawie wszystkie firmy

  Minimalny podatek od korporacji zapłacą prawie wszystkie firmy, w tym MŚP, spółki Skarbu Państwa, startupy, a nawet mikrofirmy. Nowy podatek doprowadzi do znaczącej podwyżki cen wielu towarów i spowoduje ucieczkę dużych firm do innych krajów UE - ocenia Konfederacja Lewiatan.

  System viaTOLL tylko do 30 września 2021 r.

  System viaTOLL będzie działać wyłącznie do 30 września br. Od 1 października zostanie wyłączony, a jedynym systemem umożliwiającym opłacanie przejazdów ciężkich po drogach płatnych będzie system e-TOLL – powiedziała Magdalena Rzeczkowska, Szefowa Krajowej Administracji Skarbowej.

  Zasady ustalania rezydencji podatkowej

  Rezydencja podatkowa. Jak wyglądają zasady ustalania rezydencji podatkowej na podstawie objaśnień Ministerstw Finansów z 29 kwietnia 2021 r.?

  Sprzedaż nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej a PIT

  Odpłatne zbycie nieruchomości wykorzystywanej na potrzeby związane z działalnością gospodarczą, która nie była środkiem trwałym i nie podlegała ujęciu w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej. Taką interpretację przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) został zaprezentowany w uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego (podjętej w składzie siedmiu sędziów) z 17 lutego 2014 r. (sygn. akt II FPS 8/13). Tak samo uważają organy podatkowe, w tym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

  Minimalne wynagrodzenie otrzymuje 2,2 mln Polaków. Podwyżka już w 2022 r.

  Płaca minimalna w 2022 roku. Rząd podniósł minimalne wynagrodzenie oraz godzinową stawkę minimalną od 2022 roku. Najniższe wynagrodzenie dla zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wyniesie brutto 3010 złotych, a stawka godzinowa dla samozatrudnionych i zleceniobiorców – 19,70 złotych brutto. Obecnie w Polsce 2,2 miliona osób otrzymuje płace na poziomie minimalnego wynagrodzenia.

  Minimalny podatek dochodowy od wielkich korporacji, a obciążenie małych i średnich firm

  Minimalny podatek dochodowy. Na wzór rozwiązań stosowanych w USA czy Kanadzie, polski ustawodawca wprowadził w ramach pakietu zmian do ustaw podatkowych tzw. „Polski Ład” minimalny podatek dochodowy. Jako cel wprowadzenia nowego obciążenia Ministerstwo Finansów wskazało konieczność wsparcia gospodarki osłabionej w wyniku pandemii COVID – 19 oraz załatanie luki budżetowej powstałej w podatku dochodowym od osób prawnych.

  Korekta JPK_V7M - błędna nazwa dostawcy

  Korekta JPK_V7M. Podatnik otrzymał fakturę korygującą dotyczącą sprzedaży z czerwca 2021 r. Korekta jest na 0,00 zł i dotyczy wyłącznie zmiany danych sprzedawcy. Firma sprzedawcy się przekształciła, w związku z czym zmieniła się jego nazwa (NIP został ten sam). Czy podatnik powinien korygować JPK za czerwiec 2021 r.?

  Projekt zmian w ustawach podatkowych w ramach Polskiego Ładu

  Polski Ład a podatki. Sejm skierował do komisji projekt zmian w ustawach podatkowych w ramach Polskiego Ładu. Zgłoszony przez Koalicję Obywatelską wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu nie uzyskał większości.

  Komornicze e-licytacje nieruchomości od 19 września 2021 r.

  Komornicze e-licytacje nieruchomości. Od 19 września 2021 r. zaczęły obowiązywać przepisy dotyczące możliwości sprzedaży nieruchomości w drodze komorniczej licytacji elektronicznej. Resort sprawiedliwości ocenia, że zmiana pozwoli na likwidację zmów między licytantami oraz zapewni transparentność i bezpieczeństwo postępowań.

  Windykacja należności na własną rękę, czy przez firmę windykacyjną?

  Windykacja należności. Aż 73 proc. małych i średnich przedsiębiorstw wskazuje, że firmy korzystające z profesjonalnej windykacji są postrzegane jako wiarygodne i odpowiedzialnie traktują zapłatę za swoją pracę – wynika z badania Kaczmarski Inkasso. Mimo to wiele z nich decyduje się na samodzielne dochodzenie należności od kontrahentów. Uważają, że tak będzie taniej i prościej. Jak jest naprawdę?

  Wzrosła liczba faktur przekazywanych do odzyskania

  Faktury przekazywane do odzyskania. O 1/3 zwiększyła się od sierpnia ub. r. do sierpnia 2021 r. liczba faktur przekazywanych przez przedsiębiorców do odzyskania, a średni okres przeterminowania faktur skrócił się w tym czasie od 222 do 180 dni - wynika z danych Kaczmarski Inkasso, partnera Krajowego Rejestru Długów.

  Rekompensaty dla firm w związku ze stanem wyjątkowym - Sejm uchwalił ustawę

  Stan wyjątkowy - rekompensaty dla firm. 17 września 2021 r. Sejm przyjął ustawę ws. rekompensaty dla podmiotów gospodarczych w związku ze stanem wyjątkowym. Uprawnione podmioty mogą ubiegać się o rekompensatę na poziomie 65 proc. średniego miesięcznego przychodu z trzech letnich miesięcy - czerwca, lipca i sierpnia.

  Zmiana umów podatkowych z Maltą i Holandią - uszczelnienie przepisów

  Zmiana umów podatkowych z Maltą i Holandią, która przewiduje wprowadzenie rozwiązań ograniczających agresywną optymalizację podatkową, zwiększy wpływy do polskiego budżetu - ocenia Dyrektor Departamentu Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów Przemysław Szymczyk.

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) od 2022 r.

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR). W ramach Polskiego Ładu ustawodawca planuje wprowadzenie ulgi dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę. Ulga na CSR ma wejść w życie od 2022 roku.

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich - projekt ustawy

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich. Jest zgoda na prace nad tzw. ustawą antylichwiarską, której projekt uzyskał wpis do planu prac rządu. To daje resortowi "zielone światło" do kolejnych kroków legislacyjnych i działań, aby projekt ten mógł być jak najszybciej przyjęty - powiedział PAP wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.

  Czasowa rejestracja samochodu a zwrot akcyzy

  Zwrot akcyzy od samochodu. Fiskus nie może odmówić zwrotu akcyzy przedsiębiorcy tylko dlatego, że ten przed sprzedażą samochodu dokonał jego czasowej rejestracji w Polsce - tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

  Informacje TPR - będą zmiany rozporządzeń

  Informacje TPR. Ministerstwo Finansów informuje, że na stronach Rządowego Centrum Legislacji zostały opublikowane projekty rozporządzeń zmieniających rozporządzenia TPR w zakresie podatku PIT i CIT.

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodów

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodu. Istnieje wiele profesji w których wymagane jest korzystanie z określonego rodzaju garderoby. Mogą to być ubrania wskazane jako konieczne dla bezpieczeństwa pracowników – np. specjalny stój na budowie - zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, lub też ze względu na inne regulacje prawne – jak na przykład obowiązkowa toga dla adwokata podczas rozprawy na sali sądowej. Poza ścisłymi regulacjami wynikającymi z przepisów istnieją również reguły wyznaczane przez tradycje czy zwyczaje – chociażby konieczność dostosowania stroju do oficjalnych wystąpień publicznych, czy na wysokiej rangi spotkaniach biznesowych. W wielu sytuacjach zakup stroju staje się więc obowiązkiem pracodawcy lub przedsiębiorcy. Powstaje więc pytanie - jakie wydatki związane z garderobą stanowić mogą koszty uzyskania przychodu? Na jakich zasadach oceniać konieczność, prawidłowość oraz wysokość zakupu?

  Granice opodatkowania budynku w podatku od nieruchomości

  Budynek jako przedmiot opodatkowania podatkiem do nieruchomości to „obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach”.

  Zmiany w opodatkowaniu gruntów kolejowych

  Opodatkowanie gruntów kolejowych. Podatkiem od nieruchomości zostaną objęte grunty, na których przedsiębiorstwa kolejowe prowadzą działalność komercyjną inną niż kolejową - tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

  Kantor wymiany walut - wymogi formalne

  Prowadzenie kantoru wymiany walut to jedna z tych form działalności, które w ostatnich latach cieszą się ogromną popularnością. Łatwy dostęp do podróżowania i powszechność emigracji z kraju np. w celach zarobkowych, to główne powody, dla których taki biznes jest szczególnie opłacalny. Kantor to punkt usługowy oferujący sprzedaż i zakup obcej waluty po określonych kursach. Wydawałoby się, że to dość prosta sprawa, jednak samo założenie takiej firmy nie jest łatwe. Jeżeli chcemy prowadzić kantor, musimy uzyskać zezwolenie i spełnić kilka istotnych warunków.