Kategorie

Programy dofinansowania przedsiębiorstw w 2018 r.

Accreo
Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.
Programy dofinansowania przedsiębiorstw w 2018 r.
Programy dofinansowania przedsiębiorstw w 2018 r.
Fotolia
W roku 2018 przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z wielu atrakcyjnych programów dofinansowania działalności, m.in. takich jak: Inteligentny Rozwój (POIR), Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) czy Polska Wschodnia (POPW). Prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące możliwości dofinansowania w ramach poszczególnych programów oraz harmonogramy naboru wniosków.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój jest jednym z najbardziej atrakcyjnych programów w 2018 roku, a to głównie za sprawą konkursów na wsparcie projektów B+R oraz innowacyjnych inwestycji w przedsiębiorstwach. Wzorem lat ubiegłych planowane są nabory w ramach flagowych konkursów takich jak Szybka Ścieżka, Badanie na rynek czy Programy Sektorowe. Szybka Ścieżka, oferuje wsparcie do 80% kosztów na badania przemysłowe i do maksymalnie 60% na eksperymentalne prace rozwojowe. Wsparcie jest przeznaczone dla firm sektora MŚP oraz dużych przedsiębiorców. Schemat naborów jest podobny do harmonogramu z roku 2017. Pierwsze konkursy rozpoczną się już w marcu 2018 roku, a alokacja przeznaczona na wszystkie 5 naborów w ramach tego działania to 2,85 mld złotych.

Rok 2018 to także planowane nabory w ramach działania 1.2 Sektorowe programy B+R. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przygotowało wsparcie dla czterech sektorów. Trzy z nich to kontynuacje działań dotychczas prowadzonych: Innomoto - dedykowany branży motoryzacyjnej, Innowacyjny Recykling - przewidziany jako wsparcie sektora recyklingu surowców mineralnych i drewna oraz InnoNeuroPharm, którego celem jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności polskiego sektora farmaceutycznego, w tym neuromedycyny. Wartym uwagi jest planowany konkurs przeznaczony dla nowej branży tj. sektora stoczniowego - InnoShip. Na wsparcie produkcji stoczniowej, wpisującej się w zakres tematyczny konkursu, ma być przeznaczona dotacja w wysokości ponad 120 mln zł. Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursów InnoMoto oraz InnoShip planowany jest na II kwartał przyszłego roku, natomiast pozostałe działania rozpoczną się w III kwartale 2018 roku. Wnioskodawcami w programach sektorowych mogą być zarówno przedsiębiorstwa z sektora MŚP, jak również duże firmy i konsorcja przemysłowe. Podobnie jak w Szybkiej Ścieżce, poziom dofinansowania projektów zależy m.in. od wielkości firmy. Wnioskodawcy mogą liczyć na wsparcie do 80% kosztów na badania przemysłowe i maksymalnie 60% na eksperymentalne prace rozwojowe.

Kontynuowany będzie nabór na poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek, w ramach którego przedsiębiorstwa MŚP mogą pozyskać dofinansowanie na wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych samodzielnie lub nabytych, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych produktów lub usług. Realizowane projekty muszą wpisywać się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje, a nabór wniosków przewidywany jest od marca 2018 roku. Alokacja na konkurs to kwota 1,25 mld zł, z czego 500 mln zł jest przewidzianych na wsparcie projektów w miastach średnich. Przedsiębiorstwa mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości maksymalnie 45% dla małego przedsiębiorcy oraz 35% dla średniego przedsiębiorcy w części badawczej, maksymalnie 50% w części doradczej oraz w części inwestycyjnej zgodnie z mapą pomocy regionalnej. Ważną informacją dla przedsiębiorstw z Warszawy jest zmiana poziomu dofinansowania pomocy inwestycyjnej udzielanej zgodnie z mapą pomocy regionalnej. Od stycznia 2018 r. poziom wsparcia dla Warszawy zmniejszy się z obecnych 15% do 10% kosztów kwalifikowanych.

Fundusze unijne to nie tylko dotacje, ale również instrumenty zwrotne w postaci m.in. preferencyjnych kredytów i pożyczek. W tym obszarze dużą popularnością cieszyły się nabory organizowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR. Dofinansowanie kierowane będzie na projekty dotyczące wdrożenia innowacji technologicznych, które umożliwiają wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Polski, towarów, procesów lub usług. Wsparcie dla przedsiębiorstw z sektora MŚP to premia technologiczna stanowiąca spłatę części kredytu technologicznego, udzielonego przez bank komercyjny na realizację inwestycji technologicznej. Udział premii technologicznej w odniesieniu do wartości kosztów kwalifikowanych ustalany jest zgodnie z pułapami określonymi w mapie pomocy regionalnej, a maksymalna jej wysokość to 6 mln zł. W pierwszym kwartale 2018 roku będzie można się starać o dofinansowanie inwestycji z przeznaczonej na ten cel kwoty 550 mln zł.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oferuje w 2018 roku mniej możliwości niż dotychczas, a na uwagę zasługą dwie osie priorytetowe:

- I Zmniejszenie emisyjności gospodarki,

- II Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu.

Działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach, to dofinansowanie na projekty inwestycyjne dla zwiększenia efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach. Nabór wniosków przewidziany jest na pierwszy kwartał. Kwota na dofinansowanie projektów to 100 mln zł, a pomoc dla dużych przedsiębiorstw oferowana jest w formie instrumentu zwrotnego, z możliwością uzyskania bezzwrotnej premii technologicznej w wysokości do 15% kosztów kwalifikowanych. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przewidział również wsparcie w ramach działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu. Na ten cel przeznaczone zostały środki w wysokości 100 mln zł, a o dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy, JST oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne, jak również spółdzielnie mieszkaniowe. Nabór wniosków rozpocznie się w maju. W drugim kwartale 2018 roku rozpocznie się natomiast nabór wniosków z działania 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego. Alokacja przeznaczona na ten cel to 100 mln zł.

Polecamy: INFORLEX Księgowość i Kadry

Szansę na pozyskanie dofinansowania będą miały również JST w ramach działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska oraz ,w ramach działania 2.2, Gospodarka odpadami komunalnymi. Nabory zaplanowane są w II kwartale 2018 roku, a kwota dla każdego działania to 200 mln zł.

Warte zainteresowania, z uwagi na wysokie progi dofinansowania (nawet do 70% kosztów kwalifikowanych), są konkursy w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Program obejmuje 5 województw: lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. W 2018 roku planowanych jest wsparcie działań w ramach czterech obszarów tematycznych:

- Platformy startowe dla nowych pomysłów – poddziałanie 1.1.1

- Internacjonalizacja MŚP – poddziałanie 1.2

- Wdrażanie innowacji przez MŚP - poddziałanie 1.3.1

- Wzór na konkurencję – poddziałanie 1.4

Zobacz także: Moja firma


W przypadku pomocy inwestycyjnej, wysokość wsparcia uzależniona jest od regionu (zgodnie z mapą pomocy regionalnej) oraz statusu przedsiębiorstwa. Wsparcie w ramach poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, zakłada stworzenie kompleksowego programu inkubacji innowacyjnych startupów przez ośrodki innowacji programu POPW. Kwota zostanie określona po uzyskaniu decyzji od Komisji Europejskiej. Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o dofinansowanie są wyłącznie ośrodki innowacji typu: parki naukowo-technologiczne, parki naukowe, parki technologiczne lub inkubatory technologiczne. Nabór rozpocznie się w drugim kwartale.

Wnioski w ramach Internacjonalizacji MŚP będzie można składać w drugim i trzecim kwartale 2018 roku. Zakładana kwota to 100 mln zł, która może być przeznaczona na opracowanie i przygotowanie do wdrożenia nowego modelu biznesowego w MŚP związanego z internacjonalizacją działalności. Maksymalna kwota dofinansowania udzielana jednemu Wnioskodawcy na realizację projektu wynosi 550 tys zł. Na przełomie II i III kwartału w 2018 możliwe będzie składanie wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP. Możliwości dofinansowania podlegają projekty prowadzące do stworzenia innowacyjnych (przynajmniej na poziomie kraju) produktów (wyrobów lub usług) poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R. Przedsiębiorstwa będą mogły ubiegać się o dofinansowanie z przeznaczonej na ten cel kwoty 100 mln zł.

Wzór na konkurencję to szansa dla MŚP z Polski Wschodniej, które chcą budować swoją przewagę konkurencyjną dzięki wykorzystaniu wzornictwa. Wsparcie udzielane jest dwuetapowo, a w 2018 roku przewidziane są nabory na oba etapy konkursu:

- Etap I: firmy mogą starać się o dotację (o maksymalnej wartości 100 tys. zł) na przeprowadzenie z pomocą ekspertów audytu wzorniczego i opracowanie na jego podstawie strategii, co do dalszych działań w firmie.

- Etap II: przedsiębiorstwa z gotową strategią wzorniczą (opracowaną w I etapie) mogą aplikować o dotację (do 3 mln zł) na wdrożenie zaplanowanych działań. Efektem realizacji strategii będzie wprowadzenie na rynek innowacji wykorzystującej wzornictwo.

Przedsiębiorcy planujący inwestycje finansowane z Funduszy Europejskich w 2018 roku będą mieli szansę otrzymać dofinansowanie m.in. na rozwój działalności badawczo-rozwojowej, stworzenie proinnowacyjnych rozwiązań, czy skorzystać ze wsparcia w obszarze energetyki lub ochrony środowiska. Warto pomyśleć o wsparciu działań firmy środkami zewnętrznymi, zwłaszcza, że o środki finansowe będą mogły starać się zarówno innowacyjne startupy, przedsiębiorstwa z sektora MŚP, jak również duże firmy, konsorcja czy jednostki samorządu terytorialnego. Rok 2018 to również kolejne dostępne środki w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Z uwagi na zmiany ustawy wdrożeniowej, konkursy będą prowadzone w nieco zmienionej, nowej formule. Jest to niewątpliwie pozytywna informacja i zachęta dla wielu wnioskodawców, gdyż zmiany te ułatwią aplikowanie o fundusze europejskie.

Autor: Małgorzata Leszczewicz, Konsultant w Zespole Doradztwa Europejskiego Accreo Sp. z o.o.

Poszerzaj swoją wiedzę z naszej publikacji
Zmiany w zasiłkach i ubezpieczeniach ZUS – rewolucja w rozliczeniach
Zmiany w zasiłkach i ubezpieczeniach ZUS – rewolucja w rozliczeniach
Tylko teraz
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  26 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Podatek minimalny w CIT - kto zapłaci i jak będzie liczony?

  Podatek minimalny w CIT. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (przygotowany w ramach Polskiego Ładu), przewiduje m.i. wprowadzenie nowego podatku – podatku minimalnego dla dużych korporacji. Przy czym korporacje na potrzeby podatku minimalnego rząd definiuje podobnym kluczem jak klasę średnią na potrzeby kalkulacji składki zdrowotnej.

  Ulga abolicyjna w PIT - zmiany 2021

  Ulga abolicyjna w PIT - zmiany 2021. Wejście w życie nowych przepisów ograniczających ulgę abolicyjną spowodowało, że od 1 stycznia 2021 r. polscy rezydenci podatkowi osiągający przychody w państwach, z którymi na mocy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania stosuje się metodę proporcjonalnego odliczenia zapłacą wyższy PIT.

  Jaka inflacja w 2022 roku?

  Inflacja w 2022 roku. Rada Polityki Pieniężnej podtrzymuje strategię średniookresowego celu inflacyjnego na poziomie 2,5 proc. z symetrycznym przedziałem odchyleń +/- 1 pkt. proc. - wynika z opublikowanych przez NBP "Założeń polityki pieniężnej" na 2022 rok.

  Jak odzyskać pieniądze przelane pomyłkowo na inny rachunek bankowy?

  Pomyłkowy przelew - jak odzyskać pieniądze. Wykonując przelew bankowy należy upewnić się, czy numer rachunku odbiorcy jest właściwy. Rzecznik Finansowy ostrzega, że przelanie środków finansowych na zły numer rachunku, może skutkować całkowitą utratą pieniędzy. Jeśli jednak taki błąd nam się przydarzy, nie załamujmy się. Klienci instytucji finansowych dysponują pewnymi możliwościami prawnymi, by dochodzić zwrotu własnych pieniędzy. O szczegółach informuje Rzecznik Finansowy w przygotowanym poradniku, który powstał na bazie konkretnych spraw zgłaszanych przez klientów do biura Rzecznika Finansowego.

  Wysokość przeciętnego dochodu w gospodarstwach rolnych w 2020 r.

  Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2020 r. 3819 zł - wynika z obwieszczenia Prezesa GUS opublikowanego w Monitorze Polskim.

  Klimat i biznes: oczekiwania po publikacji raportu IPCC

  Zmiany klimatu a biznes. Opublikowany w sierpniu szósty raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmiany Klimatu (IPCC) jednoznacznie potwierdza, że ograniczanie emisji CO2, a tym samym postępowania globalnego ocieplenia, absolutnie nie może być odkładane w czasie. Działać trzeba natychmiast. Dokument zawiera analizę badań z zakresu nauk o klimacie i jest podsumowaniem prac osób zajmujących się badaniem zjawiska zmian klimatu. W dobie nagłych i nieprzewidywalnych zjawisk pogodowych oraz innych skutków zmian klimatu, których teraz nie jesteśmy w stanie przewidzieć, sektor biznesu powinien zewrzeć szyki i wspólnie zastanowić się nad tym, jak sprostać negatywnym konsekwencjom aktywności przemysłowej i skutecznie zapobiegać dalszej degradacji środowiska. Stawka, jak wszyscy wiemy, jest wysoka. Ten temat komentuje dr Agata Rudnicka z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

  Ulga dla dużych rodzin - rozwiązanie potrzebne, ale czy optymalne

  Ulga dla dużych rodzin to ruch we właściwym kierunku i rozwiązanie, które było potrzebne. Ale można mieć wątpliwości, czy podobnego efektu nie da się osiągnąć w inny sposób – powiedział ekonomista prof. Marek Kośny. Ekspert podkreślał też konieczność poprawy sytuacji mieszkaniowej rodzin.

  Jak uzyskać dni wolne na opiekę nad chorym dzieckiem?

  Opieka nad chorym dzieckiem. Rozpoczynający się okres jesienny sprzyja infekcjom, zwłaszcza u najmłodszych. Pracownicy, którzy muszą zaopiekować się chorym dzieckiem, mają dwie możliwości uzyskania w tym celu dni wolnych.

  Ulga dla samotnych rodziców w PIT (1,5 tys. zł) zamiast wspólnego rozliczenia

  Ulga dla samotnych rodziców w PIT. Poprawka zgłoszona do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastąpi wspólne rozliczanie nową ulgą dla samotnych rodziców w wysokości 1,5 tys. zł. Wiceminister rodziny Barbara Socha zapewnia, że rozwiązania przewidziane w Polskim Ładzie będą dla rodziców korzystniejsze od obecnych.

  Podatek od nieruchomości a schematy podatkowe

  Schematy podatkowe nie omijają podatku od nieruchomości. Z wydanych w tym zakresie Objaśnień podatkowych wynika bezpośrednio, że Szef KAS jest zainteresowany także tym obszarem (str. 12). Wspiera to również kształt formularza MDR-1, w którym – w części, w której należy określić transakcje/zagadnienia obejmujące schemat podatkowy – wskazano dla przykładu: zwolnienia i definicje pojęcia budowla/budynek na gruncie podatku od nieruchomości.

  Polski Ład. Zmiany podatkowe z ulgą dla dużych rodzin

  Polski Ład. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła zmiany w ustawach podatkowych, jakie mają zostać wprowadzone w ramach Polskiego Ładu. Wśród wprowadzonych poprawek znalazł się zapis wprowadzający ulgę dla rodzin z czworgiem lub większą liczbą dzieci.

  E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r. Czy znikną faktury papierowe?

  E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r.. Nadciąga rewolucja w fakturowaniu. Znane do tej pory faktury papierowe, jak i stosowane obecnie faktury elektroniczne nie będą jedynymi dopuszczalnymi formami dokumentowania transakcji. Faktury ustrukturyzowane mają być wprowadzone na zasadach dobrowolności od 1 stycznia 2022 roku.

  Polski Ład - duże rodziny bez podatku

  Polski Ład. Jesteśmy otwarci na poprawkę w Polskim Ładzie wspierającą rodziny - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller odpowiadając na pytanie o dodatkowe wsparcie podatkowe dla dużych rodzin. Dodał, że jest pakiet kilku rozwiązań wnoszonych przez parlamentarzystów PiS, są one poważnie rozważane.

  Stałe miejsce prowadzenia działalności a obecność pracowników

  Stałe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb podatku VAT jest istotne, ponieważ determinuje miejsce (kraj), na terytorium którego usługi powinny być opodatkowane. Jest to często kwestia sporna, będąca przedmiotem orzeczeń nie tylko krajowych sądów administracyjnych, ale także Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Ulga na powrót w PIT - zmiany od 2022 roku

  Ulga na powrót w PIT. Po konsultacjach związanych z podatkową częścią Polskiego Ładu, rząd zdecydował się zmienić niektóre z jego założeń, m.in. w zakresie konstrukcji ulgi na powrót. Przypomnijmy, że w pierwotnych założeniach Polskiego Ładu ulga na powrót miała mieć konstrukcję odliczenia od podatku indywidualnie wyliczonej kwoty, która miała być ustalona na podstawie podatku należnego za poprzednie lata.

  Czy darowizna od brata jest zwolniona z podatku?

  Darowizna od brata a podatek od spadków i darowizn. Czy darowizna, którą podatnik otrzyma od brata, podlega zwolnieniu z podatku zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn?

  Praca zdalna a obowiązek składania deklaracji CIT-ST

  Deklaracja CIT-ST a praca zdalna. Pandemia wirusa COVID-19 wymusiła na pracodawcach zmiany organizacji pracy w zakładach pracy. Gdzie tylko było to możliwe, pracownicy zostali skierowani do wykonywania pracy w formie zdalnej (home office). Było to ogromne wyzwanie logistyczne, w których dotychczas praca była świadczona głównie stacjonarnie w siedzibie pracodawcy. Zmiana sposobu świadczenia pracy przez osoby zatrudnione wpłynęła na wiele kwestii z zakresu prawa pracy, między innymi wymusiła na rządzących zajęcie się tematem uregulowania pracy zdalnej. Przepisy w tym zakresie są obecnie konsultowane w ramach Rady Dialogu Społecznego. Praca zdalna stawia przed nami jednak o wiele więcej pytań. Jednym z problemów, jaki pojawia się w nawiązaniu do tego tematu, jest obowiązek składania deklaracji CIT-ST do urzędu skarbowego w przypadku, gdy pracodawca posiada zakłady (oddziały) na terenie innej jednostki samorządu niż siedziba przedsiębiorstwa. Czy w przypadku świadczenia pracy zdalnej przez pracowników również możemy mówić o obowiązku składania deklaracji CIT-ST przez podmioty, które przed pandemią nie były do tego zobowiązane?

  Polski Ład w podatkach - jak uniknąć negatywnych zmian

  Polski Ład w podatkach. Już teraz pojawiają się różne pomysły mające na celu uniknięcie negatywnych dla podatników skutków Polskiego Ładu. Są to np.: przekształcenie w spółkę z o.o., w spółkę komandytowo-akcyjną, ucieczka za granicę, przejście na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych albo estoński CIT. Eksperci przestrzegają jednak: każdy przedsiębiorca musi indywidualnie przeanalizować, co mu się opłaca. Radzą też wstrzymać się jeszcze z decyzjami.

  Spłata zaległości jest bez VAT. Problem z korektą odliczenia

  Spłata zaległości a VAT. Kto zalega z podatkiem wobec gminy, może uregulować dług, przekazując jej własność rzeczy lub prawa majątkowego. Ale co w sytuacji, gdy wcześniej przy ich zakupie odliczył VAT naliczony?

  Polski Ład z pakietem ulg podatkowych

  Polski Ład. Już wkrótce podatnicy, po uchwaleniu projektu z dnia 28 czerwca 2021 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, będą mogli skorzystać z wybranych ulg podatkowych. Jakie muszą spełnić warunki, by móc po nie sięgnąć?

  Pośrednictwo w sprzedaży gwarancji a odliczenie VAT

  Transakcje pośrednictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Podatnik prowadzący działalność handlową powinien ujmować w mianowniku proporcji VAT również, zwolnione z VAT, transakcje pośrednictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Nie są one bowiem „pomocniczymi transakcjami finansowymi” - tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Zerowy PIT dla rodzin 4 plus

  Zerowy PIT. Rodzice co najmniej czwórki dzieci nie zapłacą podatku, jeśli ich wspólne dochody nie przekroczą 170 tys. zł rocznie. Taki jest najbardziej prawdopodobny wariant kolejnej poprawki klubu PiS do Polskiego Ładu - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".

  Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych już w październiku w Targach Kielce

  Spotkanie, to coś czego brakowało nam wszystkim w ostatnim czasie. A jeśli połączyć to z merytorycznymi wystąpieniami, warsztatami ze specjalistami, a także bankietem? To równanie oznacza tylko jedno – II Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych! Patronem medialnym wydarzenia jest Infor.

  Usługi świadczone przez wspólnika na rzecz spółki komandytowej

  Spółka komandytowa. Organy podatkowe nie kwestionują zakupu usług doradczych od komplementariusza, o ile spełnione będą warunki uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu.

  Efekty zwalczania luki VAT

  Zwalczanie luki VAT przyczynia się do tego, że rząd może o 80 mld zł zwiększyć prognozę dochodów na rok 2021 – powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski podczas konferencji „Uczciwy VAT, zysk dla wszystkich”.