Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zabezpieczenie wierzytelności w drodze ugody

Zabezpieczenie wierzytelności w drodze ugody
Zabezpieczenie wierzytelności w drodze ugody
Ugoda - zabezpieczenie wierzytelności. W czasach pandemii COVID-19 wielu przedsiębiorców boryka się z problemem uzyskiwania terminowej zapłaty z tytułu zawartych przez siebie kontraktów. Zawarte umowy często jednak wiążą się z wieloletnią współpracą pomiędzy ich stronami – a co za tym idzie – sądowe rozwiązanie sporu może zniszczyć dotychczasową kooperację między nimi. Nie zawsze bowiem brak zapłaty wynika z braku chęci wywiązania się przez dłużnika ze swoich powinności, a związane jest często z chwilowo gorszą płynnością finansową. Ugoda stanowi polubowne rozwiązanie sporu, które rokuje na możliwość kontynuowania istniejącej już współpracy. Jak wówczas przedsiębiorcy mogą się wzajemnie zabezpieczyć? Poniżej opisujemy przykładowe sposoby zabezpieczenia roszczeń stron.

Ugoda - czym jest

Ugoda, zgodnie z art. 917 Kodeksu cywilnego stanowi wzajemne ustępstwa między stronami w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego w tym celu, aby uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku lub zapewnić ich wykonanie albo by uchylić spór istniejący lub mogący powstać. Nie musi być ona zawarta w formie pisemnej, natomiast w celu zabezpieczenia interesów, warto przyjąć właśnie tę formę.

Ugoda może zostać zawarta zarówno jeszcze przed zainicjowaniem postępowania sądowego, jak i również w jego trakcie. Na jej mocy między innymi strony mogą rozłożyć płatność zobowiązania na raty, odroczyć je. Wierzyciel może także zwolnić dłużnika z obowiązku płatności części zadłużenia pod warunkiem spłaty pozostałej należności w ustalonym terminie albo zwolnić dłużnika z konieczności uiszczania odsetek.

Co powinna zawierać ugoda?

Aby ugoda w poprawny sposób zabezpieczała interesy wierzyciela, powinna zawierać przede wszystkim:

 • oznaczenie miejsca i daty zawarcia ugody,
 • poprawne oznaczenie stron, tj. wskazanie imion i nazwisk, firmy strony, jeżeli jest ona przedsiębiorcą, adresu siedziby przedsiębiorstwa, adresu do doręczenia korespondencji, rejestru, do którego wpisane jest przedsiębiorstwo (np. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, Krajowy Rejestr Sądowy), numeru NIP, numeru REGON, numeru KRS, numeru PESEL, opcjonalnie numerów telefonów i e-mail. Należy pamiętać, aby upewnić się, że osoba podpisująca ugodę jest do tego uprawniona, np. gdy ugoda podpisywana jest ze spółką prawa handlowego. Takie dane  dostępne są w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
 • określenie wysokości zobowiązania,
 • oświadczenie dłużnika o uznaniu długu,
 • dokładne opisanie, w jaki sposób zobowiązanie ma zostać spłacone. Jeżeli wierzytelność ma być płatna w ratach, wskazanie do którego dnia każdego miesiąca raty mają być płatne oraz w jakiej wysokości, dobrym rozwiązaniem jest sporządzenie załącznika do ugody, stanowiącego harmonogram płatności rat,
 • zawarcie klauzul zabezpieczających wierzyciela, między innymi: weksel in blanco, poręczenie, notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji przez dłużnika, zastaw, zastaw rejestrowy, hipoteka,
 • zawarcie klauzul zabezpieczających dłużnika: oświadczenie, że zawierana ugoda wyczerpie wszystkie roszczenia wierzyciela, które wynikają z łączącego strony stosunku zobowiązaniowego,
 • podpisy strony.

Weksel in blanco

Unormowany został w ustawie z dnia 28.04.1936 r. Prawo wekslowe. Wekslami in blanco w znacznej większości są weksle własne, tzn. te, w których wystawca (dłużnik) zobowiązuje się zapłacić remitentowi (wierzycielowi) pewną sumę, określoną w wekslu. Weksel in blanco stanowi zabezpieczenie roszczenia, którego wysokości nie można na dzień zawarcia ugody ustalić, dłużnik bowiem może wierzytelność w części spłacić. Wobec takiej okoliczności, weksel można później uzupełnić. Należy pamiętać, że obowiązkowym elementem każdego weksla in blanco jest podpis dłużnika. Oprócz tego należy sporządzić porozumienie wekslowe, w którego treści dłużnik zobowiązuje się do zapłaty uzupełnionego przez wierzyciela weksla, natomiast wierzyciel zobowiązuje się do uzupełnienia weksla in blanco zgodnie z umową. Następnie dłużnik musi upoważnić wierzyciela do uzupełnienia weksla w konkretny sposób. Porozumienie zatem powinno określać przynajmniej najważniejsze elementy zobowiązania dłużnika i wierzyciela.

Poręczenie

Unormowane zostało w art. 876 do 887 Kodeksu cywilnego. Stanowi umowę, w której poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał. Oświadczenie poręczyciela pod rygorem nieważności powinno zostać złożone na piśmie. Co istotne, dłużnik nie musi wyrazić zgody na poręczenie jego długu. W przypadku braku spłaty przez dłużnika swojego zobowiązania, poręczyciel odpowiada względem wierzyciela jako współdłużnik solidarny dłużnika głównego. Odpowiedzialność poręczyciela obejmuje nie tylko świadczenie główne, ale również należności uboczne takie jak odsetki za opóźnienie lub kary umowne. Pamiętać należy, że wierzyciel powinien niezwłocznie powiadomić poręczyciela o braku uregulowania świadczenia przez dłużnika głównego.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji (art. 777 kpc)

W dokumencie tym dłużnik dobrowolnie oświadcza, że poddaje się egzekucji względem wierzyciela. Oświadczenie to musi być sporządzone w formie aktu notarialnego. W aktualnie obowiązującym stanie prawnym istnieją trzy rodzaje takich oświadczeń, zostały uregulowane w art. 777 § 1 pkt 4, 5 i 6 Kodeksu postępowania cywilnego. W obrocie prawnym najczęściej występują dwa pierwsze. Zgodnie z art. 777 § 1 pkt 4 akt notarialny obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej lub wydania rzeczy oznaczonych co do gatunku, ilościowo w akcie określonych, albo też wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej, gdy w akcie wskazano termin wykonania obowiązku lub zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie. W art. 777 § 1 pkt 5 natomiast ujęty został obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do wysokości w akcie wprost określonej albo oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej, gdy w akcie wskazano zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie obowiązku, jak również termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności.

Na aprobatę zasługuje fakt, iż w przypadku uzyskania oświadczenia od dłużnika, wierzyciel nie musi kierować sprawy do postępowania sądowego w momencie braku spłaty wierzytelności. Oszczędza zatem koszty sądowe, które musiałby początkowo uiścić na poczet wpisu sądowego przy kierowaniu powództwa oraz przede wszystkim czas. Wystarczy, że zawnioskuje do sądu o nadanie klauzuli wykonalności na akt notarialny. Po uzyskaniu klauzuli może od razu skierować sprawę do egzekucji komorniczej.

Zastaw

Uregulowany został w art. 306 do 335 Kodeksu cywilnego, jako ograniczone prawo rzeczowe. Jest formą zabezpieczenia rzeczowego wierzytelności. Jego przedmiotem może być rzecz ruchoma będąca własnością dłużnika lub prawo zbywalne. Znajdzie swoje zastosowanie, gdy przykładowo dłużnik jest w posiadaniu wartościowych ruchomości. W ramach założeń zastawu wierzyciel będzie mógł dochodzić zaspokojenia z rzeczy lub prawa bez względu na to, czyją stała się własnością i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela rzeczy.

Do ustanowienia zastawu konieczne jest zawarcie umowy między właścicielem rzeczy a wierzycielem na piśmie z datą pewną oraz wydanie przedmiotu zastawu wierzycielowi, co uniemożliwia korzystanie z przedmiotu przez dłużnika w trakcie trwania zastawu. Forma pisemna z datą pewną oznacza urzędowe poświadczenie daty a oprócz tego stwierdzenie dokonania czynności w dokumencie urzędowym. W praktyce oznacza to, że warunek formy pisemnej z datą pewną zostanie spełniony w przypadku umieszczenia na dokumencie obejmującym czynność jakiejkolwiek wzmianki przez organ państwowy, organ jednostki samorządu terytorialnego albo przez notariusza od daty tej wzmianki. Ponadto w wypadku śmierci jednej z osób, które są podpisane na dokumencie, data złożenia przez nią podpisu jest uważana za pewną od daty śmierci tej osoby.

Zastaw rejestrowy

Innym rodzajem zastawu jest zastaw rejestrowy, który został unormowany w ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. Do jego ustanowienia niezbędne jest sporządzenie, pod rygorem nieważności, umowy o ustanowienie zastawu między osobą uprawnioną do rozporządzania przedmiotem zastawu a wierzycielem oraz wpis do rejestru zastawów.

Przedmiotem takiej umowy mogą być rzeczy ruchome i zbywalne prawa majątkowe z wyjątkiem: praw mogących być przedmiotem hipoteki, wierzytelności, na których ustanowiono hipotekę, statków morskich oraz statków w budowie mogących być przedmiotem hipoteki morskiej. I podobnie jak w przypadku zastawu zwykłego wierzytelność zabezpieczona zastawem rejestrowym podlega zaspokojeniu z przedmiotu tego zastawu z pierwszeństwem przed innymi wierzytelnościami.

Co jest również ważne, zbycie przedmiotu zastawu nie powoduje, co do zasady, jego wygaśnięcia. Istotną różnicą między zastawem zwykłym a rejestrowym jest brak konieczności wydania przedmiotu zastawu wierzycielowi. Jednocześnie adnotacja o ustanowieniu zastawu w rejestrze ogranicza możliwość pokrzywdzenia wierzyciela, na wypadek, gdyby dłużnik chciał sprzedać przedmiot zastawu. Jest to atrakcyjna forma zabezpieczenia ze względu na fakt, iż wielu dłużników często nie posiada majątku, z którego można egzekwować roszczenie, zatem mimo wygranego procesu, wierzyciel może nie odzyskać należnych mu środków ze względu na bezskuteczność egzekucji. Forma zastawu zatem daje wierzycielowi pewność, że w egzekucji będzie mógł odzyskać swoją wierzytelność.

Hipoteka

Podobnie jak w przypadku zastawu, hipoteka jest ograniczonym prawem rzeczowym, jednakże ustanowiona może zostać jedynie na nieruchomościach. Uregulowana została w ustawie z dnia 06.07.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece. Z założenia tej ustawy w celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności wynikającej z określonego stosunku prawnego można nieruchomość obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości.

Przedmiotem hipoteki może być użytkowanie wieczyste wraz z budynkami i urządzeniami na użytkowanym gruncie stanowiącym własność użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, wierzytelność zabezpieczona hipoteką. Hipoteka jest ujawniana w księdze wieczystej danej nieruchomości. Jest to zabezpieczenie, które spełni swoją rolę jedynie w przypadku, gdy dłużnik będzie jednocześnie właścicielem, użytkownikiem wieczystym nieruchomości lub będzie posiadał spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Wówczas w momencie egzekucji z nieruchomości, wierzyciel zostanie w pierwszej kolejności zaspokojony z sumy uzyskanej po jej sprzedaży. Ustanowić ją można w formie umowy zawartej między dłużnikiem i wierzycielem.

Nie jest możliwe ustanowienie hipoteki w drodze jednostronnej czynności prawnej. Nadto osoba, która obciąża swoją nieruchomość hipoteką jest zobligowana do złożenia odpowiedniego oświadczenia w formie aktu notarialnego.

Kolejnym warunkiem ustanowienia hipoteki jest dokonanie wpisu hipoteki do księgi wieczystej obciążanej nieruchomości. Należy w tym miejscu pamiętać, że za chwilę dokonania wpisu jest moment złożenia wniosku o wpis. Kolejność wpisów ustanawiających hipotekę na rzecz  wierzycieli ma znaczenie przy późniejszym egzekwowaniu wierzytelności z nieruchomości. Pierwszeństwo będą mieli ci wierzyciele, którzy zostali pierwsi wpisani. Dla dokonania wpisu hipoteki do ksiąg wieczystych należy przedłożyć oświadczenie właściciela nieruchomości o ustanowieniu hipoteki, w tym miejscu zgoda wierzyciela nie jest wymagana.

Natalia Kijaczko, aplikant adwokacki

Reklama
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(8)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • Ala
  2021-04-29 19:46:56
  Które firmy windykacyjne są najskuteczniejsze?
  0
  pokażodpowiedzi (2)
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Prezydent podpisał ustawę SLIM VAT 3. Jakie zmiany i od kiedy?

Prezydent podpisał ustawę znaną jako SLIM VAT 3. Na mocy nowych przepisów zwiększony został m.in. limit dla podatników, którzy mogą korzystać z metody kasowej rozliczania podatku VAT oraz rozliczać się kwartalnie. Próg przychodowy wzrósł z 1,2 miliona do 2 milionów euro. Ustawa wejdzie w życie 1 lipca. Jej celem jest uproszczenie regulacji podatkowych i ułatwienie prowadzenia działalności przedsiębiorcom. Jakie zmiany na nich czekają?

Domy seniora z preferencyjną stawką podatku od nieruchomości

Zapadł ważny wyrok dla praktyki naliczania stawki podatku od nieruchomości dla działalności opiekuńczej (domów seniora). Chodzi o wyrok z dnia 23 maja 2023 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie w sprawie o sygn. I SA/ Kr 250/23.

Pomysły na prezent dla współpracownika odchodzącego na emeryturę

Prezent dla współpracownika odchodzącego na emeryturę to sympatyczny gest i podziękowanie za dotychczasową wspólną pracę. Ale co kupić? Przygotowaliśmy kilka pomysłów. 

Prezydent podpisał pakiet Slim VAT 3

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o VAT – podała kancelaria prezydenta. Ustawa wprowadza pakiet Slim VAT 3, który ma uprosić rozliczanie tego podatku.

Emilewicz: projektem nowelizacji ustawy o KUKE w przyszłym tygodniu zajmie się rząd

Zakładam, że projekt ustawy o KUKE w przyszłym tygodniu trafi pod obrady rządu, byśmy zdążyli przepracować ją w Sejmie w czerwcu i lipcu - powiedziała PAP pełnomocnik rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej Jadwiga Emilewicz.

Zwrot składki zdrowotnej: wydłużenie terminu, ostatni moment

Jeżeli w wyniku rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne okaże się, że składka ta została opłacona w kwocie wyższej niż ustalona, płatnikowi składek przysługuje  jej zwrot. Termin na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty wynikającej z rocznego rozliczenia (RZS-R) został wydłużony do 5 czerwca 2023 r.

Podatek od napiwku. Kto zapłaci?

Napiwek przypisany konkretnej osobie nie jest dochodem spółki gastronomicznej, a spółka nie zapłaci podatku dochodowego. Podatek dochodowy za napiwek obciąża jednak osobę, która otrzymała napiwek.

Spółka nie musi pobierać podatku przy wypłacie zaliczki na poczet zysku

Do obliczenia podatku od zysku wypłaconego komplementariuszowi konieczne jest poznanie wysokości podatku należnego od spółki. Skoro PIT od zysku komplementariusza pomniejszany jest o proporcjonalną część CIT zapłaconego przez spółkę komandytową, to pierwszy z wymienionych podatków będzie mógł zostać wyliczony i pobrany dopiero po złożeniu przez spółkę rocznego zeznania i podjęciu przez wspólników uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku. Spółka, jako płatnik, nie ma więc obowiązku pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego przy wypłacie komplementariuszowi zaliczki na poczet zysku. Wyrok z 2 lutego 2023 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (sygn. akt I SA/Wr 394/22).

Aktualizacja aplikacji mZUS 2023 - nowe funkcje i zmiana wyglądu

31 maja 2023 r. ZUS poinformował, że udostępnił aktualizację aplikacji mobilnej mZUS. W nowej wersji zmieniony został wygląd aplikacji i rozbudowano ją o kolejne funkcje.

Wnioski na PUE ZUS o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej można składać do 5 czerwca

Do 5 czerwca 2023 r. prowadzący działalność gospodarczą mają czas na złożenie wniosku RZS-R o zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne wynikającej z rocznego rozliczenia. Wniosek w tej sprawie należy złożyć elektronicznie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS – poinformował 1 czerwca 2023 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Czy da się oszczędzić milion na emeryturę? Sprawdzamy!

Aż 79% Polaków nie oszczędza pieniędzy na emeryturę poza obowiązującymi składkami, a 62,5% nie odkłada regularnie żadnej kwoty na żaden cel. Jednocześnie dochód rozporządzalny na 1 osobę w Polsce w 2022 roku wyniósł 2 249,79 zł. Czy daje to możliwość odłożenia miliona złotych na emeryturę?

Mały ZUS Plus 2023/2024 - dodatkowe 12 miesięcy korzyści. Ile zaoszczędzi przedsiębiorca?

Mały ZUS Plus będzie wydłużony o rok dla przedsiębiorców, którzy korzystają z tej preferencji (ulgi) w 2023 roku. Poinformowało o tym 31 maja 2023 r. Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Wskutek tego przedłużenia przedsiębiorcy ci zaoszczędzą nawet kilkaset złotych miesięcznie. 

UE pozwala na obniżenie stawki VAT na odzież dziecięcą. Polska nie chce

Obniżony VAT na odzież dziecięcą. W ostatnim czasie ożywiła się dyskusja wokół obniżenia stawki VAT na odzież i obuwie dla dzieci. Eksperci nie wykluczają, że temat powróci w najbliższej kampanii wyborczej. Na czym polega problem?

Niezgłoszenie zmiany w KRS - konsekwencje. Postępowanie przymuszające – jakie jest zagrożenie?

Dokonanie wpisu oraz rejestracja zmian danych ujawnionych w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) to jeden z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w formie spółki handlowej. Zgodnie z przepisami, wniosek o wpis lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców KRS powinien być złożony do sądu rejestrowego w terminie 7 dni od dnia, w którym zdarzenie uzasadniające zmianę miało miejsce. Praktyka pokazuje, że wielu przedsiębiorców zaniedbuje ten obowiązek i zgłasza zmiany za późno lub nie robi tego wcale.

KSeF uszczelni system podatkowy. Czy zlikwiduje szarą strefę?

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to ważne narzędzie pomagające w zwalczaniu oszustw podatkowych. Elektroniczny proces wystawiania, przekazywania i przechowywania faktur ułatwia walkę z nieuczciwymi praktykami. Czy obowiązkowe wprowadzenie systemu zapewni skuteczne środki kontroli i wyeliminuje tzw. szarą strefę? Jakie korzyści przyniesie firmom? 

Podatek od nadmiarowych zysków w Polsce. Czy i kiedy będzie wprowadzony? Sasin: prace trwają

Wprowadzenie podatku od nadmiarowych zysków dla niektórych branż nie jest przesądzone - poinformował wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Zastrzegł, że nad rozwiązaniami pracuje resort klimatu.

Podatkowe zagadnienia e-commerce ze szczególnym uwzględnieniem roli operatorów interfejsu elektronicznego

Pakiet e-commerce, który wprowadził szereg zmian oraz nowych pojęć  głównie w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązuje od 20 maja 2021 r. Szczególnie ciekawe były zmiany, które „uporządkowały” kwestię platform ułatwiających sprzedaż wysyłkową dla konsumentów z UE (B2C).  Mowa jest tutaj głównie o interfejsach elektronicznych takich jak chociażby Amazon. Co istotne, adres siedziby dla takich platform nie ma żadnego znaczenia w rozwiązaniu, o którym będzie mowa, o ile ułatwiają one określone dostawy towarów.

Ile zarabiają prezydent i wiceprezydenci Rzeszowa? Jaki mają majątek?

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowano oświadczenie majątkowe prezydenta Rzeszowa Konrada Fijołka. Wynika z niego, że prezydent zarobił ponad 250 tys. zł w 2022 roku. To o nieco ponad 107 tys. zł więcej niż w 2021 roku.

Podatnicy nie spieszą się z testowaniem KSeF

Od 1 lipca przyszłego roku korzystanie z KSeF będzie obowiązkowe. Obecnie jest to dobrowolne, a oficjalne dane Ministerstwa Finansów pokazują, jakie jest podejście podatników do tego tematu. Jak to wygląda? 

Informacje z urzędu skarbowego przez telefon lub e-Urząd Skarbowy. Co się zmieni od 15 czerwca 2023 r.?

Od 15 czerwca 2023 r. podatnicy i płatnicy podatków będą mogli uzyskać od każdego z naczelników urzędów skarbowych (niezależnie od terytorialnej właściwości działania tych organów) dane i informacje o swojej indywidualnej sytuacji podatkowo-prawnej (w tym objęte tajemnicą skarbową) telefonicznie lub za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym.

Trybunał każe ścigać oszustów i pozorantów VAT na podstawie przepisów unijnych, a nie krajowych

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał 25 maja 2023 r. wyrok w polskiej sprawie (C-114/22) dotyczącej kwestionowania prawa do odliczenia VAT na podstawie pozorności czynności. Sprawa dotyczyła transakcji sprzedaży znaków towarowych i odliczenia podatku naliczonego w tym zakresie. 

Aktualny rachunek bankowy trzeba zgłosić do urzędu skarbowego. Termin mija 30 czerwca 2023 r.

Ministerstwo Finansów przypomina, że organizacje pożytku publicznego (OPP), które chcą otrzymać 1,5% podatku PIT, powinny do 30 czerwca 2023 r. zgłosić do urzędu skarbowego aktualny rachunek bankowy. Zgłoszenie nie jest konieczne jeżeli rachunek został zgłoszony w ubiegłych latach i jest nadal aktualny.

Nabywca zwraca zakupiony towar. Jak i kiedy rozliczyć VAT?

Jak prawidłowo rozliczyć VAT w przypadku zwrotu zakupionych towarów przez nabywcę? Wyjaśniamy na poniższym przykładzie. 

Inwestycja w SAFE – co musisz wiedzieć, żeby nie stracić

Inwestycje amerykańskich spółek na polskim rynku widoczne są na każdym kroku. Wbrew pozorom, ruch kapitału odbywa się jednak również w przeciwnym kierunku. Polscy inwestorzy co raz częściej lokują kapitał w zagraniczne start-up’y, w tym w innowacyjne projekty z Ameryki Północnej. Jedną z możliwości prowadzenia tego typu działań są umowy SAFE.

Samochód wycofany z działalności rolniczej. Czy jego sprzedaż podlega VAT?

Rolnik ryczałtowy sprzedaje samochód, który wykorzystywał w działalności rolniczej. Samochód ten został przed sprzedażą wycofany z działalności rolniczej, co zostało potwierdzone sporządzonym na tę okoliczność protokołem. Czy sprzedaż taka podlega opodatkowaniu VAT? Czy byłoby inaczej, gdyby przed sprzedażą samochód nie został wycofany z działalności rolniczej?