Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Nowe zasady rozpatrywania odwołań w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Barbara Wysocka
inforCMS
Od 12 października 2007 r. odwołania od rozstrzygnięcia protestu wnoszone do Prezesa UZP są rozpatrywane przez Krajową Izbę Odwoławczą. Zmienione zasady rozstrzygnięcia odwołań zawiera rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 2 października 2007 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpatrywaniu odwołań.

Barbara Wysocka


Odwołanie jest jednym z trzech środków ochrony prawnej przewidzianych w ustawie z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej: upzp). Przysługuje ono od rozstrzygnięcia protestu i jest wnoszone do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (dalej: UZP). Rozpoznaniem odwołania dotychczas zajmował się zespół arbitrów, natomiast od 12 października br. odwołanie rozpatruje Krajowa Izba Odwoławcza. W tym dniu weszły również w życie nowe zasady rozpatrywania odwołań, uregulowane w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 2 października 2007 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpatrywaniu odwołań (dalej: rozporządzenie).

Kiedy należy wnieść odwołanie

Utrzymana została zasada, że prawo wniesienia odwołania mają tylko te podmioty, które skorzystały z prawa do wniesienia protestu lub przystąpiły do protestu. Innymi słowy - odwołanie zawsze musi być poprzedzone protestem. Odwołanie niepoprzedzone protestem podlega odrzuceniu.

Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopię zamawiającemu (art. 184 ust. 1 upzp).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zapamiętaj!

W przeciwieństwie do protestu, złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jego wniesieniem do Prezesa UZP.

Zamawiający przekazuje kopie odwołania, w terminie nie dłuższym niż 2 dni od dnia jego otrzymania, innym uczestnikom toczącego się w wyniku wniesienia protestu postępowania, wzywając ich do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym (art. 184 ust. 3 upzp).

Uczestnik postępowania protestacyjnego może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego najpóźniej do czasu otwarcia posiedzenia składu orzekającego Izby. Zgłaszając swoje przystąpienie powinien wskazać swój interes prawny w przystąpieniu oraz stronę, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi UZP, a jego kopię - zamawiającemu i wykonawcy wnoszącemu odwołanie (art. 184 ust. 4 upzp).

Zapamiętaj!

Czynności wykonawcy, który przystąpił do postępowania odwoławczego, nie mogą pozostawać w sprzeczności z oświadczeniami strony, do której przystąpił (art. 184 ust. 5 upzp).

Elementy odwołania

Odwołanie powinno zawierać w szczególności następujące elementy (§ 1 rozporządzenia):

• imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oraz adres, numer telefonu i faksu odwołującego się,

• imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oraz adres, numer telefonu i faksu zamawiającego,

• określenie przedmiotu zamówienia,

• wskazanie numeru Biuletynu Zamówień Publicznych albo Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich, w którym zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu,

• wskazanie strony internetowej, na której została zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia, jeżeli zamawiający udostępniał ją na tej stronie,

• datę wniesienia protestu,

• zwięzłe przedstawienie zarzutów,

• wniosek co do rozstrzygnięcia odwołania,

• uzasadnienie faktyczne i prawne odwołania,

• podpis odwołującego się lub jego przedstawiciela albo pełnomocnika,

• załączniki - kopię protestu, kopię rozstrzygnięcia protestu, jeżeli protest został rozpatrzony, dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości, pełnomocnictwo, jeżeli zostało udzielone, oraz dowód przekazania kopii odwołania zamawiającemu.

Po uiszczeniu wpisu przez odwołującego Prezes UZP zawiadamia zamawiającego o wpłynięciu odwołania. Jednocześnie Prezes UZP wzywa zamawiającego do nadesłania kopii dokumentacji postępowania, z wyjątkiem wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert wykonawców, których nie dotyczą zarzuty zawarte w odwołaniu. Dokumentacja ta wymaga potwierdzenia za zgodność z oryginałem przez kierownika zamawiającego (§ 3 ust. 1 rozporządzenia).

Zapamiętaj!

Oryginał dokumentacji, wraz z wnioskami o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertami, zamawiający dostarcza do siedziby UZP nie później niż przed otwarciem posiedzenia (§ 3 ust. 2 rozporządzenia).

Wśród dokumentów nadesłanych przez zamawiającego powinny się znajdować w szczególności:

• protokół z postępowania,

• specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

• dokumentacja projektowa,

• kosztorys inwestorski,

• pisma wnoszone przez oferentów oraz odpowiedzi zamawiającego.

Postępowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą

Odwołanie rozpatruje Izba w składzie trzyosobowym, w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi UZP. Skład ustala Prezes Izby według kolejności wpływu odwołań z alfabetycznej listy członków Izby, jawnej dla stron postępowania odwoławczego. Odstępstwo od tej kolejności dopuszczalne jest tylko z powodu choroby członka Izby lub innej ważnej przyczyny (art. 186 i 187 upzp).

Postępowanie odwoławcze prowadzone jest w języku polskim (§ 18 rozporządzenia), w związku z tym uczestnik postępowania niewładający językiem polskim zobowiązany jest stawić się z tłumaczem przysięgłym. Również wszystkie dokumenty przedstawiane są w języku polskim albo z tłumaczeniem uwierzytelnionym przez tłumacza przysięgłego.

Szczegółowy tryb postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą regulują przepisy:

• upzp,

• rozporządzenia, a także

• ustawy z 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (dalej: k.p.c.) o sądzie polubownym (w sprawach nieuregulowanych).

Z uwagi na możliwość przystąpienia do postępowania odwoławczego rozporządzenie utrzymuje zasadę, że przepisy dotyczące uczestników postępowania odwoławczego mają zastosowanie do wykonawcy, który zgłosił przystąpienie do postępowania odwoławczego.

Wykonawca może zatem wycofać przystąpienie do postępowania odwoławczego do czasu zamknięcia rozprawy. Wniesione przez niego przystąpienie do odwołania nie podlega rozpatrzeniu przez skład orzekający Izby również w sytuacji, gdy odwołujący się wykonawca wycofa odwołanie. Przystąpienie do odwołania jest bowiem nierozerwalnie związane z wniesionym odwołaniem i nie podlega samodzielnemu rozpatrzeniu przez Izbę.

Reprezentacja strony

Prawo zamówień publicznych nie reguluje kwestii, kto może reprezentować strony przed Krajową Izbą Odwoławczą. W takiej sytuacji, zgodnie z art. 184 ust. 6 upzp, zastosowanie mają przepisy k.p.c.

Z orzecznictwa

Do występowania przed Izbą konieczne jest pełnomocnictwo szczególne. Nie wystarczy np. pełnomocnictwo do reprezentowania strony w przetargu. Aby pełnomocnictwo zostało uznane, musi być wyraźnie napisane, że jest to pełnomocnictwo do występowania przed Krajową Izbą Odwoławczą. W przeciwnym razie odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony podlega odrzuceniu.

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 27 stycznia 2003 r., sygn. akt V Ca 2025/02.

Przykład

Firma budowlana brała udział w przetargu nieograniczonym. Ponieważ zdaniem wykonawcy specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawierała zapisy ograniczające konkurencję, wniosła protest do zamawiającego. Zamawiający protest oddalił, w związku z tym sprawa trafiła do Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący się wyznaczył pełnomocnika do reprezentowania go przed składem orzekającym Izby. Natomiast nie skorzystał z usług adwokata czy też radcy prawnego.

Odwołujący się postąpił prawidłowo, bo nie jest on zobligowany do posługiwania się profesjonalnym pełnomocnikiem, np. adwokatem, radcą prawnym. Odwołanie jest postępowaniem, do którego w zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje się przepisy k.p.c. o sądzie polubownym. Te z kolei nie przewidują obowiązku posługiwania się profesjonalnymi pełnomocnikami. Ważne jest, aby osoba występująca przed składem orzekajacym Izby miała pełnomocnictwo szczególne w tym zakresie.

Etapy postępowania

Postępowanie odwoławcze składa się jak dotychczas z dwóch etapów (art. 193a upzp):

• posiedzenia i

• rozprawy.

Posiedzenie

Na posiedzeniu Izba dokonuje czynności formalno-prawnych i sprawdzających, które mają na celu przygotowanie rozprawy. Posiedzenie może odbywać się z udziałem stron, z tym że niestawiennictwo prawidłowo zawiadomionego uczestnika postępowania nie wstrzymuje rozpoznania odwołania. Na posiedzeniu sprawdzane jest m.in., czy strony oraz uczestnicy postępowania odwoławczego zostali prawidłowo poinformowani o terminie posiedzenia, przystąpień, a także sprawdzana jest skuteczność złożenia przystąpień do postępowania odwoławczego, po czym Izba postanawia o dopuszczeniu do postępowania odwoławczego przystępującego wykonawcy (§ 16 ust. 5 rozporządzenia).

Zapamiętaj!

Termin posiedzenia Izby wyznacza Prezes Izby, o czym informuje strony oraz uczestników postępowania odwoławczego. Zawiadomienie doręcza się na co najmniej 3 dni przed terminem posiedzenia Izby.

Rozporządzenie przewiduje również rozwiązanie na wypadek niestawiennictwa członka wyznaczonego składu w wyznaczonym terminie posiedzenia albo wyłączenia go z udziału w sprawie. Zgodnie z § 12 rozporządzenia, posiedzenie może się odbyć w danym dniu bez zachowania 3-dniowego terminu na zawiadomienie, jeżeli członek nowo wyznaczony wyrazi zgodę na rozpoznanie odwołania w takim terminie.

Istotną czynnością dokonywaną przez Izbę na posiedzeniu jest badanie treści odwołania pod względem przesłanek uzasadniających jego odrzucenie. Zgodnie z art. 187 ust. 4 upzp, Izba zobowiązana jest odrzucić odwołanie, jeśli wystąpi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

• w sprawie nie mają zastosowania przepisy upzp,

• odwołanie nie zostało poprzedzone protestem, przy czym za protest uznaje się również przystąpienie do protestu,

• protest lub odwołanie zostały wniesione przez podmiot nieuprawniony,

• protest lub odwołanie zostały wniesione z uchybieniem terminom określonym w upzp,

• odwołujący się powołuje się na te same okoliczności, które były przedmiotem rozstrzygnięcia przez Izbę w sprawie innego odwołania wniesionego przez tego samego odwołującego się w tym samym postępowaniu,

• odwołanie, wniesione przez wykonawcę wnoszącego protest lub wezwanego do protestu, dotyczy czynności, które zamawiający wykonał zgodnie z ostatecznym rozstrzygnięciem protestu,

• odwołujący się nie przekazał kopii wnoszonego odwołania zamawiającemu.

Po zamknięciu posiedzenia Izba w zależności od poczynionych ustaleń faktycznych:

• odrzuca odwołanie,

• umarza postępowanie,

• rozpoznaje odwołanie na rozprawie.

W przypadku gdy Izba rozpatruje łącznie kilka odwołań i na posiedzeniu stwierdzi, że co najmniej jedno z rozpoznawanych odwołań podlega odrzuceniu albo w odniesieniu do co najmniej jednego odwołania skutecznie złożono jego wycofanie, odrzuca to odwołanie albo umarza postępowanie w zakresie cofniętego odwołania, a pozostałe odwołanie (odwołania) kieruje na rozprawę (§ 17 ust. 2 rozporządzenia).

Rozprawa

Drugim etapem postępowania odwoławczego jest rozprawa, podczas której następuje merytoryczne rozpatrzenie odwołania.

Rozprawa jest jawna, w związku z tym mają na nią wstęp wszyscy zainteresowani, nie tylko strony postępowania. Ponadto przewodniczący składu orzekającego może wyrazić zgodę na rejestrowanie przez przedstawicieli radia, telewizji oraz prasy przebiegu rozprawy za pomocą aparatury utrwalającej obraz oraz dźwięk. Jednak udział mediów jest dopuszczalny tylko w sytuacji, gdy przemawia za tym uzasadniony interes społeczny, a ważny interes strony lub uczestnika postępowania temu się nie sprzeciwia i gdy dokonywanie tych czynności nie utrudni przeprowadzenia rozprawy (§ 19 ust. 2 rozporządzenia).

Zapamiętaj!

W przypadku gdy przy rozpatrywaniu odwołania może być ujawniona informacja stanowiąca tajemnicę ustawowo chronioną, Izba wyłącza jawność rozprawy. W razie wyłączenia jawności rozprawy odbywa się ona wyłącznie z udziałem stron, ich przedstawicieli oraz pełnomocników.

Po otwarciu rozprawy przewodniczący składu orzekającego albo sprawozdawca przedstawia stan sprawy z uwzględnieniem zarzutów zawartych w proteście oraz przedstawionych w odwołaniu (§ 20 rozporządzenia).

Dowody

Strony oraz uczestnicy postępowania mają obowiązek wskazać dowody do stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. Dowody na poparcie swych twierdzeń lub odparcie twierdzeń strony przeciwnej mogą być przedstawione aż do zamknięcia rozprawy. Dowodami są w szczególności:

• dokumenty,

• wyjaśnienia świadków,

• opinie biegłych,

• przesłuchanie stron.

Dowodu nie wymagają fakty powszechnie znane oraz fakty przyznane w toku postępowania przez stronę przeciwną, jeżeli Izba uzna, że przyznanie nie budzi wątpliwości co do swej zgodności z rzeczywistym stanem rzeczy (art. 188 upzp).

Cofnięcie odwołania

W trakcie posiedzenia lub rozprawy odwołujący może wycofać odwołanie. W razie cofnięcia odwołania Izba umarza postępowanie w drodze postanowienia. Oświadczenie o cofnięciu odwołania może być złożone na piśmie lub ustnie do protokołu posiedzenia lub rozprawy. Postanowienie o umorzeniu postępowania kończy postępowanie w sprawie. Jeżeli cofnięcie odwołania następuje przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu (art. 189 upzp).

Orzeczenie

O oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba, przed którą toczyło się postępowanie, orzeka wyrokiem. W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie. Przy orzekaniu Izba związana jest treścią protestu - nie może orzekać co do zarzutów niepodniesionych w proteście. Jedynie okoliczności skutkujące unieważnieniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Izba bierze pod uwagę z urzędu. I tak, uwzględniając odwołanie, Izba może nakazać dokonanie lub powtórzenie czynności zamawiającego albo ją unieważnić, a także unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Natomiast Izba nie może nakazać zawarcia umowy (art. 191 upzp).

Odpisy wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze wraz z uzasadnieniem doręczane jest w terminie 3 dni stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego lub ich pełnomocnikom (art. 192 ust. 5 upzp).

Protokół i rozliczenie kosztów

Z posiedzenia i rozprawy sporządzany jest protokół oraz rozliczenie kosztów postępowania, które uwzględnia również wynagrodzenie biegłego i tłumacza przysięgłego. Izba, orzekając o kosztach postępowania, zalicza na poczet kosztów kwotę uiszczoną tytułem wpisu. Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego w sprawie odwołań skierowanych do łącznego rozpoznania, Izba bierze pod uwagę całość kosztów poniesionych w postępowaniu proporcjonalnie do ilości wszystkich łącznie rozpatrywanych odwołań (art. 191 ust. 6 i 7 upzp).

Podstawy prawne

• Ustawa z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560)

• Ustawa z 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 121, poz. 831)

• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 2 października 2007 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpatrywaniu odwołań (Dz.U. Nr 187, poz. 1327)

Reklama
Źródło: Rachunkowość Budżetowa
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Spółka nie musi pobierać podatku przy wypłacie zaliczki na poczet zysku

  Do obliczenia podatku od zysku wypłaconego komplementariuszowi konieczne jest poznanie wysokości podatku należnego od spółki. Skoro PIT od zysku komplementariusza pomniejszany jest o proporcjonalną część CIT zapłaconego przez spółkę komandytową, to pierwszy z wymienionych podatków będzie mógł zostać wyliczony i pobrany dopiero po złożeniu przez spółkę rocznego zeznania i podjęciu przez wspólników uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku. Spółka, jako płatnik, nie ma więc obowiązku pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego przy wypłacie komplementariuszowi zaliczki na poczet zysku. Wyrok z 2 lutego 2023 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (sygn. akt I SA/Wr 394/22).

  Aktualizacja aplikacji mZUS 2023 - nowe funkcje i zmiana wyglądu

  31 maja 2023 r. ZUS poinformował, że udostępnił aktualizację aplikacji mobilnej mZUS. W nowej wersji zmieniony został wygląd aplikacji i rozbudowano ją o kolejne funkcje.

  Wnioski na PUE ZUS o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej można składać do 5 czerwca

  Do 5 czerwca 2023 r. prowadzący działalność gospodarczą mają czas na złożenie wniosku RZS-R o zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne wynikającej z rocznego rozliczenia. Wniosek w tej sprawie należy złożyć elektronicznie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS – poinformował 1 czerwca 2023 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

  Czy da się oszczędzić milion na emeryturę? Sprawdzamy!

  Aż 79% Polaków nie oszczędza pieniędzy na emeryturę poza obowiązującymi składkami, a 62,5% nie odkłada regularnie żadnej kwoty na żaden cel. Jednocześnie dochód rozporządzalny na 1 osobę w Polsce w 2022 roku wyniósł 2 249,79 zł. Czy daje to możliwość odłożenia miliona złotych na emeryturę?

  Mały ZUS Plus 2023/2024 - dodatkowe 12 miesięcy korzyści. Ile zaoszczędzi przedsiębiorca?

  Mały ZUS Plus będzie wydłużony o rok dla przedsiębiorców, którzy korzystają z tej preferencji (ulgi) w 2023 roku. Poinformowało o tym 31 maja 2023 r. Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Wskutek tego przedłużenia przedsiębiorcy ci zaoszczędzą nawet kilkaset złotych miesięcznie. 

  UE pozwala na obniżenie stawki VAT na odzież dziecięcą. Polska nie chce

  Obniżony VAT na odzież dziecięcą. W ostatnim czasie ożywiła się dyskusja wokół obniżenia stawki VAT na odzież i obuwie dla dzieci. Eksperci nie wykluczają, że temat powróci w najbliższej kampanii wyborczej. Na czym polega problem?

  Niezgłoszenie zmiany w KRS - konsekwencje. Postępowanie przymuszające – jakie jest zagrożenie?

  Dokonanie wpisu oraz rejestracja zmian danych ujawnionych w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) to jeden z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w formie spółki handlowej. Zgodnie z przepisami, wniosek o wpis lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców KRS powinien być złożony do sądu rejestrowego w terminie 7 dni od dnia, w którym zdarzenie uzasadniające zmianę miało miejsce. Praktyka pokazuje, że wielu przedsiębiorców zaniedbuje ten obowiązek i zgłasza zmiany za późno lub nie robi tego wcale.

  KSeF uszczelni system podatkowy. Czy zlikwiduje szarą strefę?

  Krajowy System e-Faktur (KSeF) to ważne narzędzie pomagające w zwalczaniu oszustw podatkowych. Elektroniczny proces wystawiania, przekazywania i przechowywania faktur ułatwia walkę z nieuczciwymi praktykami. Czy obowiązkowe wprowadzenie systemu zapewni skuteczne środki kontroli i wyeliminuje tzw. szarą strefę? Jakie korzyści przyniesie firmom? 

  Podatek od nadmiarowych zysków w Polsce. Czy i kiedy będzie wprowadzony? Sasin: prace trwają

  Wprowadzenie podatku od nadmiarowych zysków dla niektórych branż nie jest przesądzone - poinformował wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Zastrzegł, że nad rozwiązaniami pracuje resort klimatu.

  Podatkowe zagadnienia e-commerce ze szczególnym uwzględnieniem roli operatorów interfejsu elektronicznego

  Pakiet e-commerce, który wprowadził szereg zmian oraz nowych pojęć  głównie w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązuje od 20 maja 2021 r. Szczególnie ciekawe były zmiany, które „uporządkowały” kwestię platform ułatwiających sprzedaż wysyłkową dla konsumentów z UE (B2C).  Mowa jest tutaj głównie o interfejsach elektronicznych takich jak chociażby Amazon. Co istotne, adres siedziby dla takich platform nie ma żadnego znaczenia w rozwiązaniu, o którym będzie mowa, o ile ułatwiają one określone dostawy towarów.

  Ile zarabiają prezydent i wiceprezydenci Rzeszowa? Jaki mają majątek?

  W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowano oświadczenie majątkowe prezydenta Rzeszowa Konrada Fijołka. Wynika z niego, że prezydent zarobił ponad 250 tys. zł w 2022 roku. To o nieco ponad 107 tys. zł więcej niż w 2021 roku.

  Podatnicy nie spieszą się z testowaniem KSeF

  Od 1 lipca przyszłego roku korzystanie z KSeF będzie obowiązkowe. Obecnie jest to dobrowolne, a oficjalne dane Ministerstwa Finansów pokazują, jakie jest podejście podatników do tego tematu. Jak to wygląda? 

  Informacje z urzędu skarbowego przez telefon lub e-Urząd Skarbowy. Co się zmieni od 15 czerwca 2023 r.?

  Od 15 czerwca 2023 r. podatnicy i płatnicy podatków będą mogli uzyskać od każdego z naczelników urzędów skarbowych (niezależnie od terytorialnej właściwości działania tych organów) dane i informacje o swojej indywidualnej sytuacji podatkowo-prawnej (w tym objęte tajemnicą skarbową) telefonicznie lub za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym.

  Trybunał każe ścigać oszustów i pozorantów VAT na podstawie przepisów unijnych, a nie krajowych

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał 25 maja 2023 r. wyrok w polskiej sprawie (C-114/22) dotyczącej kwestionowania prawa do odliczenia VAT na podstawie pozorności czynności. Sprawa dotyczyła transakcji sprzedaży znaków towarowych i odliczenia podatku naliczonego w tym zakresie. 

  Aktualny rachunek bankowy trzeba zgłosić do urzędu skarbowego. Termin mija 30 czerwca 2023 r.

  Ministerstwo Finansów przypomina, że organizacje pożytku publicznego (OPP), które chcą otrzymać 1,5% podatku PIT, powinny do 30 czerwca 2023 r. zgłosić do urzędu skarbowego aktualny rachunek bankowy. Zgłoszenie nie jest konieczne jeżeli rachunek został zgłoszony w ubiegłych latach i jest nadal aktualny.

  Nabywca zwraca zakupiony towar. Jak i kiedy rozliczyć VAT?

  Jak prawidłowo rozliczyć VAT w przypadku zwrotu zakupionych towarów przez nabywcę? Wyjaśniamy na poniższym przykładzie. 

  Inwestycja w SAFE – co musisz wiedzieć, żeby nie stracić

  Inwestycje amerykańskich spółek na polskim rynku widoczne są na każdym kroku. Wbrew pozorom, ruch kapitału odbywa się jednak również w przeciwnym kierunku. Polscy inwestorzy co raz częściej lokują kapitał w zagraniczne start-up’y, w tym w innowacyjne projekty z Ameryki Północnej. Jedną z możliwości prowadzenia tego typu działań są umowy SAFE.

  Samochód wycofany z działalności rolniczej. Czy jego sprzedaż podlega VAT?

  Rolnik ryczałtowy sprzedaje samochód, który wykorzystywał w działalności rolniczej. Samochód ten został przed sprzedażą wycofany z działalności rolniczej, co zostało potwierdzone sporządzonym na tę okoliczność protokołem. Czy sprzedaż taka podlega opodatkowaniu VAT? Czy byłoby inaczej, gdyby przed sprzedażą samochód nie został wycofany z działalności rolniczej?

  Wycofanie nieruchomości z działalności gospodarczej i wynajem prywatny. Czy trzeba korygować odliczony VAT?

  Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług architektonicznych. Zamierzam wycofać z działalności gospodarczej do majątku prywatnego nieruchomość - dom, w którym dotychczas mieściła się siedziba mojej firmy. Nieruchomość stanowi środek trwały, od nabycia którego odliczyłem VAT. Po wycofaniu z działalności do majątku prywatnego dom będzie wynajmowany innej firmie, w której będzie ona prowadziła działalność gospodarczą. Zatem najem będzie podlegał opodatkowaniu stawką 23%. Czy powinienem dokonać korekty podatku odliczonego w związku z wycofaniem nieruchomości do majątku prywatnego w celu jej dalszego wynajmu?

  Rola odbiorców energii w transformacji energetycznej. Bezpłatne webinarium 15 czerwca

  Już 15 czerwca 2023 r. odbędzie się bezpłatne webinarium „Rola odbiorców energii w transformacji energetycznej”. Zapraszamy!

  Sprzedaż praw do projektu farmy (elektrowni) fotowoltaicznej - stawka VAT

  Sprzedaż praw do projektu elektrowni (farmy) fotowoltaicznej to świadczenie kompleksowe, dla którego właściwą stawką VAT jest 23 proc. Tak wynika z wyroku WSA w Olsztynie z lutego 2023 r.

  Open banking ułatwi obsługę KSeF?

  Jeszcze w tym roku Komisja Europejska ma przedstawić projekt trzeciej wersji dyrektywy PSD (Payment Service Directive). Nowe przepisy dotyczące otwartej bankowości mogą ułatwić m.in. płatność zobowiązań podatkowych oraz obsługę państwowych systemów faktur elektronicznych - m.in. powstającego w Polsce KSeF.

  MF: szerokie zmiany w egzekucji podatków

  Planowane zmiany w egzekucji administracyjnej poruszono podczas konferencji „Egzekucja administracyjna należności podatkowych” zorganizowanej przez Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego. Zmiany mają dotyczyć sposobu negocjacji pomiędzy dłużnikiem a organem egzekucyjnym.

  Oszustwo na "zdalny pulpit" (aplikacja AnyDesk). Na czym polega? Jak uniknąć wyłudzenia danych i pieniędzy?

  Co to jest oszustwo na "zdalny pulpit"? Dlaczego oprogramowanie AnyDesk jest groźne? uniknąć wyłudzenia danych i straty pieniędzy?

  Oprocentowanie lokat bankowych i kont oszczędnościowych 2023 - koniec maja, początek czerwca. Tabela

  Jakie oprocentowanie lokat terminowych i kont oszczędnościowych oferują banki pod koniec maja 2023 r.?