Kategorie

Rejestracja samochodu ciężarowego do 3,5 tony - nowy obowiązek akcyzowy od 1 lipca 2021 r.

Rejestracja samochodu ciężarowego do 3,5 tony - nowy obowiązek akcyzowy od 1 lipca 2021 r.
Rejestracja samochodu ciężarowego do 3,5 tony - nowy obowiązek akcyzowy od 1 lipca 2021 r.
Opel
Rejestracja samochodu ciężarowego do 3,5 tony. Od 1 lipca 2021 r., aby zarejestrować samochód ciężarowy i specjalny o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, sprowadzany z innego kraju UE, będziemy musieli przedłożyć w wydziale komunikacji odpowiedni dokument z urzędu skarbowego, który potwierdzi, że nie musimy zapłacić akcyzy od tego samochodu. Jest to nowy obowiązek.

Nowy obowiązek dla podatników akcyzy

Reklama

Nowelizacja ustawy akcyzowej z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (dalej nowelizacja) wprowadziła nowy obowiązek dla podatników, którzy chcą zarejestrować samochód ciężarowy albo specjalny o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Od 1 lipca 2021 r., aby zarejestrować taki samochód, który został nabyty wewnątrzwspólnotowo, należy przedłożyć w wydziale komunikacji odpowiedni dokument z urzędu skarbowego. Podobnie należy postąpić w przypadku, gdy w takim pojeździe dokonano przeróbek konstrukcyjnych wymagających wprowadzenia zmian w dowodzie rejestracyjnym.

Obowiązek uzyskania właściwego dokumentu z urzędu skarbowego dotyczyć będzie obecnie również tych pojazdów, które dotychczas nie podlegały i nadal nie będą podlegać akcyzie. Nie jest to zatem dodatkowa danina nakładana na te pojazdy, ale obowiązek potwierdzenia w urzędzie skarbowym, jeszcze przed rejestracją pojazdu, czy podlega on akcyzie, czy też nie.

W przypadku rejestracji i przerejestrowywania samochodów ciężarowych i specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony tylko złożenie w wydziale komunikacji wniosku o rejestrację (zawiadomienia o zmianach) przed 1 lipca 2021 r. pozwoli nam na dokończenie tego procesu na dotychczasowych zasadach. Późniejsze złożenie wymagać będzie już dołączenia odpowiedniego dokumentu z urzędu skarbowego (art. 30 nowelizacji).

Ważne!
Wnioski o rejestrację i przerejestrowanie samochodów ciężarowych i specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, złożone w wydziale komunikacji przed 1 lipca 2021 r., będą załatwione na dotychczasowych zasadach, tj. bez obowiązku dostarczenia odpowiedniego dokumentu z urzędu skarbowego.

Rejestracja samochodu ciężarowego sprowadzanego z innego kraju UE

Zmiany wprowadzone do art. 72 ustawy - Prawo o ruchu drogowym (art. 3 nowelizacji) określają obowiązek okazania przy rejestracji stosownego dokumentu z urzędu skarbowego. Konieczność przedstawienia takiego dokumentu dotyczyć będzie od 1 lipca 2021 r. sprowadzanych z innego kraju Unii Europejskiej następujących rodzajów samochodów:

 • osobowych - pojazdów rodzaju "samochodowy inny", podrodzaj "czterokołowiec" (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj "czterokołowiec lekki" (kategoria homologacyjna L6e),
 • ciężarowych (kategoria homologacyjna N1) - podrodzaj "furgon", "furgon/podest", "ciężarowo-osobowy", "terenowy", "wielozadaniowy" lub "van",
 • specjalnych (kategoria homologacyjna M1 i N1).

Tabela. Kategorie pojazdów, w przypadku rejestracji których konieczne może być uzyskanie potwierdzenia braku obowiązku zapłaty akcyzy

Lp.

Kategoria homologacyjna

Rodzaje pojazdów należące do kategorii homologacyjnej

1.

L7e

Czterokołowce

2.

L6e

czterokołowce lekkie

3.

N1

pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków i mające maksymalną masę całkowitą nieprzekraczającą 3,5 tony

4.

M1

pojazdy do przewozu osób, mające nie więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy

Jeśli nabyliśmy jeden ze wskazanych pojazdów, będziemy musieli wystąpić do naczelnika urzędu skarbowego o wydanie dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju.

Jeżeli urząd stwierdzi, że nasz pojazd podlega akcyzie i zgodzimy się z tym, to musimy albo ją zapłacić (patrz instrukcja: Jak rozliczyć akcyzę od sprowadzanego samochodu osobowego od 1 lipca 2021 r., BV nr 2/2021) albo złożyć do właściwego naczelnika urzędu skarbowego wniosek o wydanie zaświadczenia o zwolnieniu z akcyzy, jeżeli spełniamy warunki do skorzystania z danego zwolnienia.

Obecnie możemy skorzystać z następujących zwolnień przewidzianych dla:

 • pojazdów elektrycznych i napędzanych wodorem (art. 109a ustawy o podatku akcyzowym),
 • pojazdów hybrydowych o pojemności silnika spalinowego równej 2000 centymetrów sześciennych lub niższej (art. 163a ustawy o podatku akcyzowym),
 • pojazdów stanowiących tzw. mienie przesiedlenia lub przywożone w związku ze ślubem (art. 110 ustawy o podatku akcyzowym),
 • specjalistycznych karetek (art. 110a ustawy o podatku akcyzowym),
 • pojazdów czasowo przywożonych przez osobę zagraniczną przybywającą prywatnie, zawodowo lub w związku ze studiami (art. 111 ustawy o podatku akcyzowym).

W przypadku dwóch pierwszych zwolnień należy pamiętać, że chodzi tu o pojazdy, które spełniają odpowiednie definicje z ustawy z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Sprzedaż przed rejestracją nabytego wewnątrzwspólnotowo samochodu ciężarowego lub specjalnego

Reklama

W przypadku sprzedaży nabytego wewnątrzwspólnotowo samochodu ciężarowego lub specjalnego, niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju, sprzedawca jest obowiązany przekazać nabywcy dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju. To oznacza, że obowiązek zdobycia takiego dokumentu spoczywa na podmiocie, który go sprowadził z UE. Wyjątkiem są przypadki, gdy zakup odbywa się za pośrednictwem wyspecjalizowanego salonu sprzedaży.

Definicja
Przez wyspecjalizowany salon sprzedaży należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej prowadzącą salon sprzedaży samochodów osobowych autoryzowany przez producenta samochodów osobowych lub jego upoważnionego przedstawiciela.

Oryginału takiego dokumentu może nie przekazywać:

 • podmiot dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodów osobowych, prowadzący sprzedaż nowych samochodów na rzecz wyspecjalizowanych salonów sprzedaży, posiadający z nimi długoterminowe umowy. Musi przekazać salonowi kopię tego dokumentu, która powinna zawierać jego oświadczenie o posiadaniu przez niego oryginału tego dokumentu. Wtedy salon jest obowiązany dołączyć kupującemu do faktury oświadczenie, że posiada kopię dokumentu;
 • wyspecjalizowany salon sprzedaży, który otrzymał go od podmiotu dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia nabywcy samochodu, jeżeli dołączy do faktury oświadczenie, że posiada oryginał tego dokumentu.

Jeżeli oświadczenie jest czytelnie podpisane, może być również złożone na wystawionej fakturze.

Zgłoszenie zmian konstrukcyjnych w samochodzie

Nowością w akcyzie samochodowej od 1 lipca 2021 r. będą obowiązki związane z dokonaniem zmian konstrukcyjnych w samochodzie.

Przerobienie samochodu ciężarowego na osobowy

Jeżeli skutkiem przeróbki samochodu ciężarowego lub specjalnego do 3,5 tony będzie samochód osobowy w rozumieniu akcyzy, to musimy uiścić od niego akcyzę, niezależnie od tego, czy był już on kiedyś zarejestrowany w Polsce, czy też nie. Dotychczas przeróbka samochodu po rejestracji nie podlegała akcyzie.

W tym miejscu należy przypomnieć, że zgodnie z ugruntowanym od bardzo wielu lat stanowiskiem sądów administracyjnych dla celów akcyzy zupełnie niewiążące są krajowe i zagraniczne dowody rejestracyjne czy homologacje i zawarte w nich zapisy odnoszące się do rodzaju pojazdu (osobowy czy ciężarowy). W akcyzie stosuje się własną klasyfikację, opartą na kodach CN (Taryfie Celnej) - patrz: wyrok NSA z 10 maja 2012 r., sygn. akt I GSK 370/12.

Definicja samochodu osobowego
Samochodami osobowymi w rozumieniu akcyzy są pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne objęte pozycją CN 8703, przeznaczone zasadniczo do przewozu osób, inne niż objęte pozycją 8702, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi, z wyłączeniem pojazdów samochodowych i pozostałych pojazdów, które nie wymagają rejestracji zgodnie z przepisami o ruchu drogowym (art. 100 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym).

O wskazanej w definicji "zasadniczości" przeznaczenia do przewozu osób decydują różne elementy wyposażenia pojazdu. Przykładowo samo istnienie fabrycznych mocowań foteli pasażerów i miejsc mocowania pasów bezpieczeństwa, bez samego fizycznego ich zamontowania, pozwala organom skarbowym na zaklasyfikowanie danego pojazdu jako osobowego. Wytyczne klasyfikacyjne w tym zakresie wynikają przede wszystkim z prawa unijnego, a same kody CN, czyli kody Taryfy Celnej, są ustalane przez UE, a czasami są dookreślane przez wyroki unijnego Trybunału Sprawiedliwości (np. wyrok z 6 grudnia 2007 r., sygn. akt C-486/06).

Należy pamiętać, że art. 29 nowelizacji wprowadza odroczenie płatności akcyzy od samochodów ciężarowych przerabianych na samochody osobowe (w tym kempingowe). Dokonanie takiej przeróbki w okresie od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. nie będzie wymagało natychmiastowej zapłaty akcyzy. Obowiązek podatkowy z tego tytułu powstanie dopiero z dniem 1 lipca 2022 r., a więc będziemy musieli zapłacić tą akcyzę w lipcu 2022 r. Przez ten rok, wyłącznie dla celów rejestracji, urząd skarbowy wyda nam co prawda w takim przypadku dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju, ale pod koniec lipca 2022 r. na pewno upomni się o deklarację podatkową i wpłatę należnej akcyzy.

Przerobienie samochodu osobowego na ciężarowy lub specjalny do 3,5 tony

Jeżeli natomiast w wyniku przebudowy (zmian konstrukcyjnych) albo w wyniku nabycia wewnątrzwspólnotowego staniemy się posiadaczem samochodu ciężarowego lub specjalnego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony i będziemy uważać, że nie podlega on akcyzie, to i tak będzie konieczna wizyta w urzędzie skarbowym.

Musimy uzyskać dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy.

Wniosek o uzyskanie dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy

Uzyskanie dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy jest bezpłatne, gdyż art. 10 nowelizacji wprowadza zwolnienie z obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej za jego wydanie.

Trzeba jednak pamiętać, że do wniosku o wydanie dokumentu należy, w przypadku zarówno nabycia wewnątrzwspólnotowego, jak i przebudowy, dołączyć dokumenty dotyczące samochodu, w szczególności:

 • fotografie,
 • plany, schematy,
 • katalogi,
 • informacje od producenta lub
 • inne dostępne dokumenty umożliwiające organowi podatkowemu wydanie dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju (art. 109 ust. 2c ustawy o podatku akcyzowym).

Ponadto mając na uwadze dotychczasowe orzecznictwo, można spodziewać się, że w wielu przypadkach konieczne będzie dostarczenie do urzędu skarbowego czasami kosztownych dokumentów (np. opinii biegłych), które zostaną uznane przez dany urząd za "wystarczające" do wydania pożądanego przez nas dokumentu.

Podstawa prawna:

 • art. 3, art. 10, art. 29, art. 30 ustawy z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. z 2021 r. poz. 694

 • art. 14 ust. 6a, art. 100 ust. 1a, art. 102, art. 109 ust. 2c, art. 109a, art. 110, art. 110a, art. 111, art. 112 ust. 3a, art. 113a, art. 163a ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 770; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 802

Dorota Kowalczyk, ekspert w zakresie akcyzy

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(1)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • Biuro rachunkowe Modrzejewski
  2021-06-25 15:10:36
  Zapraszamy do skorzystania z naszych usług księgowych tel. 12 376 72 41
  0
QR Code
Księgowość
1 sty 2000
27 lip 2021
Zakres dat:
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Kwota wolna od podatku 30 tys. zł, kwota zmniejszająca podatek 5100 zł - PIT 2022

Kwota wolna od podatku 2022. W opublikowanym 26 lipca br. projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się m.in. nowa wysokość kwoty wolnej od podatku w PIT - 30 tys. zł - dla wszystkich podatników obliczających podatek według skali podatkowej. Taka kwota wolna od podatku w PIT uzyskana będzie dzięki podwyższeniu kwoty zmniejszającej podatek do wysokości 5100 zł (30 000 zł x 17% minus 5 100 zł = 0 zł). Ministerstwo Finansów wskazuje, że to europejski poziom kwoty wolnej od podatku, porównywalny z tym osiąganym w Niemczech czy Francji. To 10 razy większa kwota wolna niż jeszcze pięć lat temu. Nowa kwota wolna ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT.

Ulga dla klasy średniej w PIT (ulga dla pracowników) od 2022 roku

Ulga dla klasy średniej. W skierowanym 26 lipca br. do konsultacji projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się nowa ulga podatkowa w PIT - tzw. ulga dla klasy średniej. Ministerstwo Finansów wskazuje, że w celu ochrony klasy średniej projekt nie tylko przewiduje podwyższenie do 120 000 zł progu rocznych dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku, ale również ulgę podatkową dla pracowników. Ulga ta ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT. Na czym ma polegać ulga dla klasy średniej?

Źródła dochodów Unii Europejskiej - zasoby własne UE

Źródła dochodów Unii Europejskiej. W przeciwieństwie do budżetów krajowych, budżet UE jest budżetem inwestycyjnym i nie może wykazywać deficytu. Unia Europejska osiągnęła kompromis ws. wiążącego harmonogramu wprowadzania nowych źródeł dochodów UE. Jakie nowe źródła dochodów zyska Unia?

Podatki 2022 - kto zyska na zmianach podatkowych

Polski Ład - kto zyska na zmianach podatkowych. Podwyżka kwoty wolnej od podatku PIT do 30 tys. zł, wzrost do 120 tys. zł progu podatkowego, podatkowe fair play i podatkowy restart gospodarki – to główne elementy podatkowej części Polskiego Ładu. 26 lipca 2021 r. rozpoczęły się konsultacje pakietu zmian podatkowych. Ministerstwo Finansów planuje, że nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r. Co się zmieni w podatkach od 2022 roku? Kto zyska a kto straci na tych zmianach?

Zmiany w PIT od 2022 roku - projekt, szczegóły, nowe ulgi

Zmiany w PIT od 2022 roku. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano 26 lipca 2021 r. szczegółowe założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (nr UD260). Tego samego dnia gotowy projekt nowelizacji wielu przepisów podatkowych został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Projekt ten stanowi część zmian legislacyjnych w ramach Polskiego Ładu. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów oraz Prezesa Rady Ministrów zmiany w PIT mają wejść w życie od początku 2022 roku. Jakie zmiany w PIT są zapisane w tym projekcie?

Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach

Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach. Przygotowany projekt ustawy podatkowej, będącej elementem Polskiego Ładu, został skierowany do konsultacji publicznych - poinformował 26 lipca 2021 r. minister finansów Tadeusz Kościński. Projekt zawiera m.in. kwotę wolną od podatku PIT w wysokości 30 tys. zł. Pierwsze czytanie tego projektu w Sejmie jest planowane za kilka tygodni, tak by proces legislacyjny zakończył się przed 30 listopada - poinformował premier Mateusz Morawiecki.

Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"?

Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"? Naczelny Sąd Administracyjny opublikował już uzasadnienie uchwały z 24 maja 2021 r. sygn. akt I FPS 1/21, zgodnie z którą sądy administracyjne są uprawnione do dokonywania oceny, czy wszczęcie postępowania karnego skarbowego miało charakter instrumentalny i czy mogło skutecznie wywołać efekt w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Uzasadnienie dostarcza cennych wskazówek, jak należy dokonywać oceny kryterium “instrumentalności”.

Czy od 1 lipca 2021 r. złożenie JPK_VAT z oznaczeniami MPP jest błędem?

JPK_VAT z oznaczeniami MPP. Od 1 lipca 2021 r. zmianie uległo rozporządzenie z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (ostatnia zmiana - w par. 11 uchylono pkt 2 ustępu 2, co oznacza, że ewidencja nie musi zawierać oznaczenia "MPP"). Jednocześnie ministerstwo nie zmieniło schemy JPK (zmiana będzie wprowadzona w nowym roku), zatem istnieje nadal możliwość wypełniania pola "MPP" w ewidencji. Czy obecnie - po wejściu w życie zmian w powyższym rozporządzeniu - złożenie w urzędzie JPK_VAT z oznaczeniami MPP będzie traktowane jako błąd?

Jaka stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej?

Stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej. Firma jest podwykonawcą. Wykonuje usługę montażu instalacji fotowoltaicznej na rzecz innego przedsiębiorcy na domu jednorodzinnym o powierzchni do 300 m2. Czy w takim przypadku można zastosować stawkę VAT 8%? Czy należy zastosować stawkę 23%?

Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT

Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT. Podatnicy VAT, którzy otrzymali subwencje z Tarczy Finansowej PFR mają wątpliwości, czy rachunek do spłaty subwencji otrzymanej z PFR ma być zgłoszony na białą listę?

Amortyzacja podatkowa i rozliczenie leasingu - będą zmiany

Amortyzacja podatkowa i leasing. W ramach pakietu uszczelniającego podatki Ministerstwo Finansów planuje zmianę w przepisach o amortyzacji składników majątku prywatnego wprowadzanego do majątku firmy. Zmienią się także zasady rozliczenia podatkowego sprzedaży majątku firmowego (np. przedmiotów wykupionych z leasingu) przez właścicieli firm – dowiedziała się PAP.

Pracodawca zapłaci zaległe podatki. Pakiet uszczelniający podatki CIT, PIT, VAT

Pakiet uszczelniający podatki CIT, PIT, VAT. Ministerstwo finansów chce rozbić solidarność pracodawców i pracowników, która ma miejsce w związku w wypłatą wynagrodzeń "pod stołem". W pakiecie uszczelniającym proponuje m.in., by po ujawnieniu takiej wypłaty to pracodawca, a nie pracownik musiał zapłacić zaległe podatki - dowiedziała się PAP.

Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego - procedura wydania decyzji

Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego to specjalna instytucja, umożliwiająca odciążenie majątku podatnika (a w określonych przypadkach również jego małżonka). Co kluczowe dla podatnika, może ona mieć miejsce nie tylko w toku egzekucji, ale również jeszcze przed wydaniem decyzji o wysokości zobowiązania i przed terminem wymagalności takiego. To narzędzie, w sposób zdecydowany, chroni interesy wierzyciela podatkowego, zwiększając jego możliwości uzyskania zobowiązania podatkowego. Można jednak zrozumieć obawy podatników przy funkcjonowaniu takiego odformalizowanego narzędzia - takie zabezpieczenie (nazywane „przedwymiarowym”) może być przecież ograniczeniem praw podatnika.

Beneficjenci Tarczy Finansowej PFR 1.0 zaczynają spłatę subwencji

W poniedziałek 26 lipca 2021 r. beneficjenci Tarczy Finansowej PFR 1.0 zaczynają spłatę części subwencji, które pozostała im po umorzeniu pozostałej kwoty wsparcia z PFR - powiedział PAP wiceprezes PFR Bartosz Marczuk.

Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS)

Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Ministerstwo Finansów przypomina o możliwości rejestracji w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Jak to zrobić?

Umorzenie subwencji PFR - ujęcie w księgach rachunkowych

Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że umorzenie subwencji finansowej (z Tarczy Finansowej PFR), które nastąpiło w 2021 roku powinno zostać ujęte w księgach rachunkowych roku, w którym nastąpiło to umorzenie. Zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych przez beneficjentów wsparcia począwszy od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

Ceny benzyny w 2021 roku będą nadal rosły. Kiedy 6 zł za litr?

Ceny benzyny. Zdaniem analityków e-petrol, sytuacja cenowa na rynku paliw w Polsce cały czas nie daje kierowcom podstaw do optymizmu. Według nich, spadek cen paliw w rafineriach w tym tygodniu nie zwiastuje dalszych obniżek i jednocześnie jest zbyt mały, by pokazał się w cenach paliw na stacjach.

Nadgodziny kierowców - jak obliczyć prawidłowo?

Nadgodziny kierowców - jak obliczyć? Państwowa Inspekcja Pracy wyjątkowo polubiła się z branżą transportową i tematem nadgodzin. Dlaczego? Dlatego, że praca „za kółkiem” i nadgodziny są tak samo nierozłączne jak bajkowy Bolek i Lolek czy też filmowy Flip i Flap. Dlatego nie ma się co dziwić inspektorom, którzy pierwsze co biorą pod lupę, w przypadku firmy transportowej, to rozliczenia godzinowe.

Dochody z pracy za granicą – gdzie trzeba płacić podatek dochodowy (PIT)?

Dochody z pracy za granicą a podatek. Miejsce zamieszkania osoby fizycznej wpływa na ustalenie czy podlega ona nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Trzeba podkreślić, że jeśli podatnik będzie miał stałe miejsce zamieszkania za granicą, to w Polsce będzie płacił podatek tylko od dochodów (przychodów) uzyskanych w danym roku podatkowym w Polsce.

Płaca minimalna w 2022 roku wyniesie 3 tys. zł

Płaca minimalna w 2022 roku. Od 1 stycznia 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę (tzw. najniższa krajowa) ma wynosić 3 tys. zł, a minimalna stawka godzinowa ma być na poziomie 19,60 zł - zakłada projekt rozporządzenia Rady Ministrów.

VAT e-commerce - rewolucja w handlu elektronicznym

VAT e-commerce. Na pewno każdemu z nas zdarza się zamówić coś przez Internet. Z punktu widzenia konsumenta nie jest to nic trudnego – dodajemy produkt do koszyka, płacimy za niego i po jakimś czasie zamówienie dostarcza kurier we wskazane miejsce. Sprawa wygląda jednak zgoła inaczej z punktu widzenia przedsiębiorcy zajmującego się e-handlem. Zwłaszcza z podatkowego punktu widzenia rozliczenie tego rodzaju sprzedaży może być dość problematyczne. Dodatkowo do końca czerwca unijni sprzedawcy internetowi mogli być w nieco gorszej sytuacji niż ich konkurencja z USA czy Chin, która nie zawsze dbała o odprowadzenie podatku VAT. Między innymi z tych powodów 1 lipca 2021 r. w całej Unii Europejskiej weszły w życie przepisy podatkowe wprowadzające szereg zmian dotyczących handlu elektronicznego i importu tzw. małych przesyłek do Unii Europejskiej.

Paczki spoza UE - zasady i koszty obsługi zgłoszeń celno-podatkowych od 1 lipca 2021 r.

Paczki spoza UE - cło i podatki. Od 1 lipca 2021 r. na terenie całej Unii Europejskiej (także w Polsce) weszły w życie nowe przepisy (tzw. pakiet VAT e-commerce) dotyczące składania zgłoszeń celnych oraz poboru podatku VAT przez operatorów pocztowych. Od tego dnia każdy odbiorca towarów pochodzących spoza Unii Europejskiej (np. z Chin) jest zobowiązany do zapłaty należności celno-podatkowych. Obsługą tego procesu, z pewnymi wyjątkami, zajmuje się Poczta Polska, która przejęła obsługę celną przesyłek spoza UE, stając się podmiotem dokonującym zgłoszeń celnych działającym na rzecz odbiorcy przesyłki, czyli tzw. przedstawicielem pośrednim. Oznacza to, że pocztowcy mogą dokonać zgłoszenia celnego za klienta sprowadzającego towary ze sklepów internetowych np. w Azji.

Rejestracja w e-TOLL - konieczna przed 30 września

Rejestracja w e-TOLL. Do 30 września 2021 r. obowiązuje okres przejściowy, w którym funkcjonują dwa systemy – e-TOLL i viaTOLL. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa zachęcają przewoźników do szybkiej zmiany viaTOLL na e-TOLL i nie zostawiania tego na ostatni moment. Oprócz ulgi na zakup urządzeń OBU/ZSL, MF i KAS przygotowały pakiet kolejnych ułatwień dla przewoźników.

Telewizor w kosztach podatkowych firmy

Telewizor w kosztach firmy. Wydatek na zakup telewizora (używanego jako duży ekran komputerowy do wideokonferencji i sądowych rozpraw on-line) może zaliczyć do kosztów podatkowych przedsiębiorca (prawnik), który częściowo świadczy swoje usługi zdalnie ze swojego mieszkania. Jeżeli cena zakupu nie przekracza 10 tys. zł, to wydatek ten jest kosztem uzyskania przychodów w miesiącu oddania telewizora do używania. Natomiast nie może być kosztem telewizor, jeżeli nie będzie wykorzystywany dla celów prowadzonej działalności gospodarczej i służyć będzie celom osobistym podatnika.

Kiedy przedsiębiorca nie musi tworzyć PPK?

Kiedy przedsiębiorca nie musi tworzyć PPK? Z dniem 1 stycznia 2021 r. przepisy Ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych – dalej ustawa o PPK, objęły ostatnią grupę pracodawców. Tym samym wszystkie podmioty, które zatrudniają choćby jedną osobę są zobowiązane wdrożyć PPK w swoim zakładzie pracy. Warto przy tym pamiętać, że definicja osoby zatrudnionej na gruncie wspomnianej ustawy obejmuje nie tylko pracowników (zatrudnionych na podstawie umowy o pracę), ale m.in. także osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia (lub innej o świadczenie usług), jeżeli z tego tytułu podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Niski próg ilościowy – wystarczy zatrudnianie jednej osoby – w połączeniu z szeroką definicją osoby zatrudnionej, ma urzeczywistniać jedną z nadrzędnych cech programu, tj. powszechność PPK. Powstaje pytanie, czy nie ma wyjątków od tak ustanowionej zasady?