Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych – wzór i wyjaśnienia MF

Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych – wzór i wyjaśnienia MF
Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych – wzór i wyjaśnienia MF
Ministerstwo Finansów opublikowało 19 września 2019 r. informację (w formie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania), dotyczące oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, składanego na podstawie przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. Ponadto MF opublikowało przykładowy wzór oświadczenia.

Informacja ta stanowi aktualizację i rozszerzenie komunikatu opublikowanego 18 lipca 2019 r. na portalu www.podatki.gov.pl.

Aktualizacja obejmuje rozszerzenie zestawu omawianych pytań między innymi o informacje w zakresie możliwości podpisywania oświadczenia. Zawiera także przykładowy niewiążący wzór oświadczenia.

Poniżej publikujemy w całości tą informację.

Polecamy: CIT 2019. Komentarz

Polecamy: PIT 2019. Komentarz

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych - najczęściej zadawane pytania

I. Zakres niniejszej informacji

Niniejsza informacja dotyczy sposobu składania i przykładowej treści oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, o którym mowa w art. 11m ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, dalej: „ustawa o CIT”) oraz w art. 23y ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm., dalej: „ustawa o PIT”) – dalej „oświadczenie”.

Informacja nie ma zastosowania do oświadczenia, składanego na podstawie przepisów, obowiązujących do 31 grudnia 2018 r. (tj. art. 9a ust. 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. z 2018 r. poz. 1036, oraz art. 25a ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz. U. z 2018 r. poz. 1509).

* * *

Pytania i odpowiedzi zawarte w dokumencie mają jedynie charakter informacyjny, a zatem nie stanowią ani interpretacji, ani ogólnych wyjaśnień przepisów prawa podatkowego (objaśnień podatkowych) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

II. Pytania i odpowiedzi

1. Kto jest obowiązany do składania oświadczenia?
Do składania oświadczenia obowiązane są podmioty powiązane, które objęte są obowiązkiem sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych.

2. Jaki jest termin na składanie oświadczenia?
Oświadczenie składane jest w terminie do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego (w przypadku ustawy o CIT) lub podatkowego (w przypadku ustawy o PIT).

3. Komu należy składać oświadczenie?
Oświadczenie należy składać do właściwego dla podmiotu powiązanego urzędu skarbowego.

4. Jaka jest dopuszczalna forma oświadczenia?
Oświadczenie składa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej. Nie jest dopuszczalne składanie oświadczenia w formie papierowej.

5. Jaki jest zakres oświadczenia?
W oświadczeniu podmiot powiązany potwierdza, że sporządził lokalną dokumentację cen transferowych oraz że ceny transferowe transakcji kontrolowanych objętych lokalną dokumentacją cen transferowych są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.
Jeżeli podatnik w roku podatkowym lub obrotowym dokonywał płatności lub zawierał umowy, o których mowa w art. 11o ust. 1 ustawy o CIT (lub w art. 23za ust. 1 ustawy o PIT), w oświadczeniu potwierdza on również, że warunki w zakresie tych płatności lub umów odbiegają od warunków, jakie ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane, z których żaden nie ma miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

6. Jakiego okresu dotyczy oświadczenie?
Oświadczenie składane jest w odniesieniu do transakcji kontrolowanych:

 • zawieranych w roku podatkowym (dla ustawy o PIT) lub w roku obrotowym (dla ustawy o CIT) rozpoczynającym się po 31 grudnia 2018 r. lub 
 • objętych obowiązkiem sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych zawieranych w roku podatkowym (obrotowym) rozpoczynającym się po 31 grudnia 2017 r., jeżeli na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 r. poz. 2193 z późn. zm.) podmiot powiązany wybierze stosowanie nowych regulacji w zakresie cen transferowych już za rok podatkowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2017 r.

Podmioty powiązane, stosujące do roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2017 r. przepisy obowiązujące w tym właśnie roku podatkowym (tj., art. 9a oraz art. 11 ustawy o CIT) zobowiązane będą do złożenia oświadczenia na podstawie art. 9a ust. 7 ustawy o CIT (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2018 r.). Oświadczenie zgodne z art. 11m ustawy o CIT powinno zostać złożone przez takie podmioty po raz pierwszy za rok podatkowy zaczynający się po 31 grudnia 2018 r.

7. Czy istnieje oficjalny wzór oświadczenia?
Nie. Niemniej, dla ułatwienia podmiotom powiązanym złożenia oświadczenia, Ministerstwo Finansów opublikowało przykładowy, niewiążący wzór oświadczenia stanowiący załącznik do niniejszej informacji.

8. W jaki sposób należy złożyć oświadczenie?
Oświadczenie należy składać na adres elektronicznej skrzynki podawczej urzędu skarbowego za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal). Należy wybrać usługę „Pismo ogólne do podmiotu publicznego” według aktualnego wzoru pisma ogólnego, udostępnionego w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE) ePUAP. Następnie, należy wybrać pole „Inne pismo” z listy rozwijanej. Podpisane oświadczenie powinno zostać przesłane jako załącznik do pisma ogólnego.
Skorzystanie z usługi „Wyślij pismo ogólne do podmiotu publicznego” możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem konta na platformie ePUAP. Rekomendujemy, żeby było to konto podmiotu, dla którego składane jest oświadczenie. Konto podmiotu może założyć jego dowolny pracownik, posiadający Profil Zaufany i posiadający prawo do działania w imieniu podmiotu.
Jednocześnie informujemy, że za funkcjonowanie platformy ePUAP odpowiada Ministerstwo Cyfryzacji. W przypadku jakichkolwiek problemów technicznych, prosimy o kontakt z pomocą techniczną platformy.

9. Gdzie dostępna jest usługa wysłania pisma ogólnego?

Usługa wysłania pisma ogólnego dostępna jest w szczególności pod następującymi adresami:

10. Kto jest zobowiązany do podpisania oświadczenia?
Zgodnie z art. 11m ust. 3 ustawy o CIT oraz art. 23y ust. 3 ustawy o PIT, oświadczenie podpisuje kierownik jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowości, podając pełnioną przez siebie funkcję. Funkcję podaje się w treści oświadczenia.

11. W jakiej sytuacji oświadczenie powinna podpisać więcej niż jedna osoba?
W sytuacji, o której mowa w art. 11m ust. 3 pkt 1 ustawy o CIT oraz w art. 23y ust. 3 pkt 1 ustawy o PIT (tj. w przypadku gdy kilka osób spełnia kryteria kierownika jednostki albo nie jest możliwe określenie kierownika jednostki), wymagane jest podpisanie oświadczenia przez każdą z osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu.

12. Jakim podpisem należy podpisać oświadczenie?
Oświadczenie należy podpisać za pomocą podpisu elektronicznego - podpisu zaufanego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego, zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.

13. W jaki sposób należy podpisać oświadczenie, kiedy wymagany jest podpis więcej niż jednej osoby?
W celu opatrzenia oświadczenia podpisem więcej niż jednej osoby, rekomendujemy skorzystanie z usługi „Podpisz dokument elektronicznie za pomocą podpisu zaufanego” – tzw. podpisywarki, dostępnej pod adresem: https://obywatel.gov.pl/praca-i-biznes/podpiszdokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany/uslugaonline/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER&xFormsOrigin=EXTERNAL

Usługa ta umożliwia podpisywanie dokumentów elektronicznych (także przez wiele osób) za pomocą podpisu zaufanego. Za pomocą usługi możliwe będzie opatrzenie oświadczenia podpisem zaufanym, jak również sprawdzenie czy dokument został podpisany przez inne osoby oraz czy złożone podpisy są prawidłowe. W celu skorzystania z usługi, konieczne jest posiadanie profilu zaufanego.

Szczegółowe informacje na temat usługi oraz sposobu podpisywania dokumentów „podpisywarką” znajdują się pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokumentelektronicznie---wykorzystaj-podpis-zaufany.

Jednocześnie informujemy, że za funkcjonowanie rozwiązania „podpisywarka” odpowiada Ministerstwo Cyfryzacji. W przypadku jakichkolwiek problemów technicznych z funkcjonowaniem narzędzia, prosimy o kontakt z Ministerstwem Cyfryzacji (https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/dane-kontaktowe). Jeżeli dokument nie będzie podpisywany podpisem zaufanym, do złożenia podpisów należy skorzystać z odpowiednich narzędzi umożliwiających złożenie innego rodzaju podpisu elektronicznego.

14. Czy jest możliwe podpisanie oświadczenia za pomocą podpisywarki przez wiele osób w sposób mieszany (tj. podpisem zaufanym, podpisem kwalifikowanym i podpisem osobistym)?
Podpisywarka umożliwia jedynie złożenie na dokumencie podpisu zaufanego (lub wielu podpisów zaufanych). Jeżeli w procesie podpisywania jedna z osób chciałaby użyć podpisu kwalifikowanego, może wykorzystać do tego celu oprogramowanie do podpisu kwalifikowanego. Wówczas, w oprogramowaniu należy wybrać: 
- format podpisu XAdES-BES,
- opcję dodawania kolejnego podpisu.

Możliwe jest również podpisanie oświadczenia za pomocą podpisu osobistego przy użyciu dowodu osobistego z warstwą elektroniczną, wydawanego od marca 2019 r. Istnieje techniczna możliwość złożenia wszystkich trzech rodzajów podpisów na jednym dokumencie. W przypadku jakichkolwiek problemów technicznych z podpisywaniem oświadczenia w sposób mieszany, prosimy o kontakt z Ministerstwem Cyfryzacji (https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/dane-kontaktowe).


15. Czy dla poprawności podpisania oświadczenia ma znaczenie który z podpisów (kwalifikowany, zaufany czy osobisty) zostanie złożony jako pierwszy?
Kolejność złożenia podpisów nie ma wpływu na prawidłowość podpisania dokumentu. Ponieważ jednak podpisywarka nie obsługuje podpisu osobistego, to dokument podpisany najpierw podpisem osobistym nie będzie możliwy do podpisania kolejnym podpisem w podpisywarce. Dodatkowo, jeśli dokument miałby zostać podpisany podpisem zaufanym i podpisem kwalifikowanym, to w celu zapewnienia prawidłowego wyświetlania podpisów i ich statusów w podpisywarce (możliwości ich walidacji w tym narzędziu) zalecamy, aby dokument najpierw został podpisany podpisem zaufanym, a potem dopiero kwalifikowanym podpisem elektronicznym (w innym dowolnym narzędziu do podpisywania). 
W przypadku korzystania z podpisu zaufanego i podpisu osobistego, poprawnej walidacji podpisu zaufanego można dokonać również w aplikacji e-dowód Podpis elektroniczny (dostępnej na stronie www.e-dowod.gov.pl). W takim przypadku konieczne jest jednak dodanie do zaufanych centrów CA certyfikatu wystawcy podpisu zaufanego.
W przypadku jakichkolwiek problemów technicznych z funkcjonowaniem narzędzi, prosimy o kontakt z Ministerstwem Cyfryzacji (https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/dane-kontaktowe).

16. Czy oświadczenie może być złożone poprzez wysłanie go za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail)?
Nie. Złożenie oświadczenia, nawet prawidłowo podpisanego podpisem elektronicznym, ale przesłanego jako załącznik do wiadomości e-mail, nie będzie uważane za prawidłowe złożenie tego oświadczenia. Oświadczenie, podpisane podpisem elektronicznym, należy przesłać jako załącznik do pisma ogólnego poprzez platformę ePUAP na adres skrytki właściwego urzędu skarbowego. W takim przypadku, podmiot składający oświadczenie otrzyma również generowane automatycznie urzędowe potwierdzenie odbioru (UPO).

17. Czy oświadczenie może być podpisane w wersji papierowej, a skan dołączony do pisma ogólnego i przesłany za pośrednictwem ePUAP?
Nie. Podpisanie oświadczenia w formie papierowej i przesłanie jego skanu jako załącznika do pisma ogólnego czy też maila nie będzie uważane za jego złożenie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej. Oświadczenie powinno zostać podpisane podpisem elektronicznym (kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym).

18. Czy podmiot powiązany musi składać oświadczenie, jeśli w roku obrotowym zawierał zarówno transakcje kontrolowane podlegające obowiązkowi sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, jak i nie podlegające temu obowiązkowi?
Tak. Jeśli w roku obrotowym podmiot powiązany zawierał jakiekolwiek transakcje kontrolowane podlegające obowiązkowi przygotowania lokalnej dokumentacji cen transferowych, będzie obowiązany do złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 11m ustawy o CIT i art. 23y ustawy o PIT. Dla zaistnienia tego obowiązku bez znaczenia pozostaje fakt, że podmiot powiązany obok transakcji kontrolowanych podlegających obowiązkowi sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych zawierał również transakcje kontrolowane, nie objęte tym obowiązkiem. Niemniej, w takim przypadku oświadczenie będzie dotyczyć tylko tych transakcji kontrolowanych, które są objęte obowiązkiem sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych.

19. Jaki podmiot zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w przypadku spółki należącej do podatkowej grupy kapitałowej (PGK)?
W przypadku spółki należącej do podatkowej grupy kapitałowej, oświadczenie obowiązana jest złożyć ta spółka. Obowiązek złożenia oświadczenia nie dotyczy natomiast PGK jako całości. Powyższe wynika z art. 11m ust. 1 ustawy o CIT (oraz art. 23y ust. 1 ustawy o PIT), zgodnie z którym oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych składają podmioty powiązane obowiązane do sporządzenia takiej dokumentacji. Definicję podmiotu spełnia spółka należąca do PGK, ale nie spełnia jej PGK jako całość.

20. Czy pełnomocnik lub prokurent ma prawo podpisywać oświadczenie?
Nie. Zgodnie z art. 11m ust. 3 pkt 2 ustawy o CIT (oraz art. 23y ust. 3 pkt 2 ustawy o PIT) nie jest dopuszczalne złożenie oświadczenia przez pełnomocnika. Z kolei, zgodnie z regulacjami Kodeksu Cywilnego (art. 1091 – 1099 ), prokurę traktować należy jako szczególny rodzaj pełnomocnictwa. W rezultacie, brak dopuszczalności składania oświadczenia w imieniu podmiotu powiązanego przez pełnomocnika dotyczyć będzie również prokurenta.

21. Czy oświadczenie może być podpisane przez nierezydenta?
Tak. Jeśli nierezydent pełni funkcję kierownika jednostki, powinien podpisać oświadczenie. Jeśli nierezydent nie posiada numeru PESEL i nie może skorzystać z podpisu zaufanego ani podpisu osobistego, może użyć do podpisania oświadczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Pliki do pobrania:

Reklama
Źródło: Ministerstwo Finansów
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Ryzyko podatkowe można ubezpieczyć. W jakim zakresie?

  Liczne zmiany przepisów i niejednolite interpretacje i orzeczenia w sprawach podatkowych to codzienność polskich podatników, firm i księgowych. Nie wszyscy wiedzą, że można ubezpieczyć się od ryzyka podatkowego. Ubezpieczyciele oferują w tym zakresie kompleksową ochronę ubezpieczeniową, np. ochronę skarbową dla osób fizycznych odpowiedzialnych za finanse (dot. ryzyka kar z kks), czy ochronę podatkową uruchamianą w ramach sporów podatników z organami podatkowymi. 

  Czy wynagrodzenie za funkcje kierownicze w pracach B+R stanowi koszt kwalifikowany?

  Wynagrodzenie za funkcje kierownicze i nadzorcze w pracach B+R stanowi koszt kwalifikowany.

  Wdrożenie nowej metryki programu Płatnik 7 czerwca 2023 r.

  ZUS poinformował o wdrożeniu nowej metryki programu Płatnik, które ma mieć miejsce 7 czerwca 2023 r. w godzinach wieczornych.

  Dywidenda rzeczowa - skutki podatkowe w CIT po stronie spółki wypłacającej dywidendę

  Jakie skutki podatkowe w podatku dochodowym wywołuje dywidenda rzeczowa po stronie spółki wypłacającej dywidendę?

  Slim VAT 3 - Kawa z INFORLEX 13 czerwca 2023 r.

  Kawa z INFORLEX to cykl bezpłatnych spotkań online. Spotkania odbywają się w formule „na żywo” w wybrane wtorki o godzinie 9.00. Przy porannej kawie poruszamy najbardziej aktualne tematy, które stanowią także zasób kompleksowej bazy wiedzy INFORLEX. Rozmawiamy o podatkach, księgowości, rachunkowości, kadrach, płacach oraz HR. 13 czerwca br. tematem spotkania będzie Slim VAT 3.

  Fiskus chce wiedzieć kto sprzedaje towary i usługi w internecie a nie płaci podatków. Wdrożenie dyrektywy DAC7 od 1 września 2023 r.

  Ministerstwo Finansów pracuje nad ustawą, która zobowiąże operatorów platform cyfrowych do raportowania organom podatkowym o aktywnych sprzedawcach, m.in. tych, którzy dokonali co najmniej 30 transakcji w roku lub sprzedali towary za więcej niż 2 tys. euro. Raportowane będą też dane osób, które za pośrednictwem platformy wynajmą np. swoje mieszkanie - informuje dyrektor Departamentu Polityki Podatkowej w Ministerstwie Finansów Marcin Lachowicz. 

  Stopy procentowe NBP bez zmian w czerwcu 2023 r.

  Rada Polityki Pieniężnej w czasie posiedzenia w dniach 5-6 czerwca 2023 r. nie podjęła decyzji o zmianie wysokości żadnej stopy procentowej NBP. Stopa referencyjna wynosi nadal 6,75 proc.

  Czy zwrot nadpłaty składki zdrowotnej jest przychodem?

  Przedsiębiorcy czekają na zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej. Powstaje jednak pytanie, czy środki, które oddaje ZUS, powinny zostać uznane za przychód przedsiębiorstwa. Wszystko zależy od wybranej metody rozliczania podatku.

  Czy drobny producent wina ma obowiązek stosowania e-SAD?

  W komunikacie z 5 czerwca 2023 r. Ministerstwo Finansów poinformowało, że służby Komisji Europejskiej potwierdziły, że brak jest podstaw do zwolnienia drobnych producentów wina z wymogów określonych w art. 33-43 dyrektywy 2020/262, w tym z obowiązku stosowania e-SAD przy przemieszczaniu wewnątrzwspólnotowym poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyprodukowanego przez nich wina oraz posiadania numeru akcyzowego uprawnionego/certyfikowanego wysyłającego.

  Żarty z okazji Międzynarodowego Dnia Księgowego 2023

  To dziś już dziś! Międzynarodowy Dzień Księgowego. Dziękujemy za Waszą ciężką pracę i zaangażowanie i za to, że zawsze można na Was liczyć. Zapraszamy do galerii pełnej humoru. 

  Księgowość nie jest nudna! Żarty prosto z biur rachunkowych

  Nie ustajemy w świętowaniu Międzynarodowego Dnia Księgowego. Następna porcja humoru jest już gotowa. Zapraszamy!
   

  Kaucja za butelki plastikowe, szklane i puszki od 2025 roku. Ile wyniesie?

  6 czerwca 2023 r. Rada Ministrów przyjęła i skierowała do Sejmu projekt ustawy o wprowadzeniu systemu kaucyjnego. System kaucyjny ma objąć od 2025 roku, np. butelki z tworzyw sztucznych jednorazowego użytku do 3 l, szklane wielokrotnego użytku do 1,5 l i puszki metalowe do 1 l.

  Usługi dla stałego miejsca prowadzenia działalności pod lupą NSA

  Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrzył skargę kasacyjną spółki, która toczyła spór z organem podatkowym w zakresie miejsca rozliczania VAT od usług wsparcia (orzeczenie z 14 lutego 2023 r., sygnatura I FSK 1794/19).

  Liczy się humor, czyli księgowy też człowiek!

  U nas Międzynarodowy Dzień Księgowego trwa cały tydzień! Kolejny zestaw żartów prosto od księgowych już na Was czeka!

  Nowelizacja SLIM VAT 3 to także zmiany w PIT, wyższe kwoty wolne w podatku od spadków i darowizn i odroczenie obowiązku wysyłania JPK_PIT i JPK_CIT

  W dniu 1 czerwca 2023 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (zwana potocznie SLIM VAT 3). Ta nowelizacja zawiera nie tylko zmiany w podatku VAT ale także kilka zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i wyższe kwoty wolne w podatku od spadków i darowizn. Przesunięto o rok obowiązek wysyłania JPK_PIT i JPK_CIT.

  Księgowość to fundament rozwoju firmy

  Zarówno w małych firmach, jak i w międzynarodowych przedsiębiorstwach, dział księgowości odgrywa kluczową rolę w zakresie zarządzania finansami i zapewnianiu przejrzystości informacji finansowych. Obchodzony 9 czerwca Dzień Księgowego to doskonała okazja, aby uznać i docenić wkład grupy, która zapewnia solidne podstawy do podejmowania decyzji biznesowych w firmach.

  800 plus za styczeń 2024 r. może być wypłacone w lutym

  Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opublikowało projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, który ma na celu podwyższenie świadczenia wychowawczego (tzw. 500 plus) do kwoty 800 zł miesięcznie od 2024 roku.

  "Ewa, nasza tęczowa księgowa". Historyjka napisana przez ChatGPT

  "Ewa, nasza tęczowa księgowa" - tak nazwaliśmy historyjkę o księgowej, którą napisał ChatGPT-4. Ciekawi jesteśmy jak Wam się spodoba i przede wszystkim, czy wywoła uśmiech na Waszych twarzach… a w których miejscach - to już sprawka sztucznej inteligencji!

  Przelewy bankowe w Boże Ciało 2023 i długi weekend 8-11 czerwca

  Jak działają międzybankowe systemy rozliczeniowe Elixir, Euro Elixir i Express Elixir w czasie Bożego Ciała (8 czerwca 2023 r.) i całego długiego weekendu 8-11 czerwca? Kiedy dojdzie do odbiorcy przelew bankowy wysłany w Boże Ciało?

  Księgowość na wesoło. Żarty z okazji Międzynarodowego Dnia Księgowego

  Międzynarodowy Dzień Księgowego już w najbliższy piątek - 9 czerwca. My zaczynamy świętowanie już od dziś i mamy dla Was, drodzy Księgowi i Księgowe, kolejną porcję dowcipów prosto z biur rachunkowych. Bo liczy się humor!

  WIRON stosowany do prefinansowania PROW 2014-2020 od 1 września 2023 r.

  Nowy wskaźnik referencyjny WIRON, który ma zastąpić dotychczasowy WIBOR, będzie stosowany przy prefinansowaniu działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Tak przewiduje zakłada projekt rozporządzenia opublikowany 24 maja 2023 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

  Od początku 2023 roku spadają wskaźniki WIBOR i WIRON. Co dalej?

  Trzymiesięczny WIRON spadł od początku 2023 roku z 6,18 proc. do 5,83 proc. W tym samym czasie WIBOR 3M stopniał o 10 pkt bazowych (do 6,9 proc.). Jeśli sytuacja się nie zmieni, inwestorzy po zaplanowanej na 1 stycznia 2025 r. tranzycji, będą zarabiali mniej.

  Prezydent podpisał ustawę SLIM VAT 3. Jakie zmiany i od kiedy?

  Prezydent podpisał ustawę znaną jako SLIM VAT 3. Na mocy nowych przepisów zwiększony został m.in. limit dla podatników, którzy mogą korzystać z metody kasowej rozliczania podatku VAT oraz rozliczać się kwartalnie. Próg przychodowy wzrósł z 1,2 miliona do 2 milionów euro. Ustawa wejdzie w życie 1 lipca. Jej celem jest uproszczenie regulacji podatkowych i ułatwienie prowadzenia działalności przedsiębiorcom. Jakie zmiany na nich czekają?

  Domy seniora z preferencyjną stawką podatku od nieruchomości

  Zapadł ważny wyrok dla praktyki naliczania stawki podatku od nieruchomości dla działalności opiekuńczej (domów seniora). Chodzi o wyrok z dnia 23 maja 2023 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie w sprawie o sygn. I SA/ Kr 250/23.

  Pomysły na prezent dla współpracownika odchodzącego na emeryturę

  Prezent dla współpracownika odchodzącego na emeryturę to sympatyczny gest i podziękowanie za dotychczasową wspólną pracę. Ale co kupić? Przygotowaliśmy kilka pomysłów.