Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zaliczki na poczet zysku komplementariusza - opodatkowanie

Zaliczki na poczet zysku komplementariusza - opodatkowanie CIT
Zaliczki na poczet zysku komplementariusza - opodatkowanie CIT
Zaliczki na poczet zysku komplementariusza - opodatkowanie. Sądy administracyjne wydają pierwsze wyroki dotyczące zasad opodatkowania spółek komandytowych po zmianach od 1 stycznia 2021 r. Potwierdzają, że od wypłacanych komplementariuszom zaliczek na poczet zysku Spółka nie musi potrącać podatku w trakcie roku.

Spółki komandytowe podatnikami CIT

Z dniem 1 stycznia 2021 r. (w niektórych przypadkach 1 maja 2021 r.) spółki komandytowe stały się podatnikami CIT. Od tego momentu spółka komandytowa posiadająca siedzibę na terytorium Polski podlega tutaj opodatkowaniu od całości swoich dochodów (kwalifikując przychody podatkowe oraz koszty uzyskania przychodów na podstawie ustawy o CIT), w tym także z uwzględnieniem podziału na źródła dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów.

Innymi słowy spółka komandytowa przestała być spółką transparentną podatkowo. W konsekwencji, działalność prowadzona przez spółkę komandytową nie może być traktowana jak działalność prowadzona przez wspólnika.

W stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2020 r., dochody uzyskiwane w ramach wszystkich spółek osobowych (w tym niewypłacony zysk) podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym jako przychody z działalności jej wspólników. Wspólnicy samodzielnie rozliczali podatki, w zależności od tego czy wspólnikiem spółki komandytowej była osoba fizyczna, czy osoba prawna.

Wraz z nowelizacją przepisów skutkującą zmianą statusu spółek komandytowych na podatnika CIT, zmianie uległy również zasady opodatkowania wspólników.

Skoro spółki komandytowe są opodatkowane jak inne osoby prawne na gruncie CIT, uznaje się, że mówiąc o udziale w zyskach osób prawnych - oznacza to również udział w zyskach spółek, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o CIT, a zatem również w zyskach spółek komandytowych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Opodatkowanie zysku wspólników spółek komandytowych

Zatem wspólnik uzyskujący przychody z tytułu udziału w zysku spółek komandytowych powinien zakwalifikować te przychody jako przychody z zysków kapitałowych.

Podatek dochodowy od przychodów z dywidend oraz innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu.

Odliczenie

Przepisy przewidują jednak, że komplementariusze mogą odliczyć od podatku kwotę podatku CIT zapłaconego przez Spółkę w proporcji przypadającej na wspólnika, tym samym realna stopa opodatkowania wspólnika może się zmniejszyć.

Zarówno w przypadku komplementariusza będącego osobą fizyczną, jak i osobą prawną, podatek od przychodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowej, pomniejsza się o kwotę odpowiadającą iloczynowi procentowego udziału komplementariusza w zysku tej spółki i podatku należnego od dochodu tej spółki za rok podatkowy, z którego przychód z tytułu udziału w zysku został uzyskany (por. art. 22 ust. 1a ustawy o CIT oraz art. 30a ust. 6a ustawy o PIT).

Zastrzec należy, że kwota pomniejszenia, o którym mowa powyżej, nie może przekroczyć kwoty podatku obliczonego według stawki 19%.

Przepis o odliczeniu stosuje się również w przypadku, gdy przychód z tytułu udziału w zysku spółki komandytowej, za dany rok podatkowy zostanie uzyskany przez komplementariusza w innym roku niż rok następujący po danym roku podatkowym, jednak nie dłużej niż przez 5 kolejnych lat podatkowych, licząc od końca roku podatkowego następującego po roku, w którym zysk został osiągnięty.

W efekcie tego przepisu obciążenie finansowe z tytułu podatku dochodowego po stronie komplementariusza pozostanie na tym samym poziomie, co przed zmianą przepisów. Komplementariusz będzie mógł odliczyć podatek CIT zapłacony przez spółkę komandytową, przypadający na niego stosownie do udziału w zysku.

Co z zaliczkami wypłacanymi na poczet zysku w ciągu roku?

Należy zauważyć, że w wielu spółkach w trakcie roku podatkowego wypłacane są zaliczki na poczet zysku wspólników. Sytuacja ta zrodziła problem, czy spółka komandytowa występująca w tej sytuacji w roli płatnika podatku ma obowiązek pobrać podatek od tej zaliczki na poczet zysku wspólnika na bieżąco, czy dopiero po zakończeniu roku podatkowego.

Jednocześnie kwestią, która rodzi wątpliwości w stosowaniu omówionego odliczenia pozostaje to, czy opisane obniżenie można stosować już na etapie wypłaconej w trakcie roku zaliczki na poczet zysku spółki komandytowej. Wówczas bowiem nie jest chociażby jeszcze znana wysokość podatku należnego od spółki komandytowej za dany rok.

Należy zauważyć, że obowiązek pobrania 19% podatku od wypłat zysku komplementariuszowi przez spółkę, jako płatnika, nałożony został w art. 22 ust. 1 ustawy o CIT oraz odpowiednio w art. 41 ust. 4e ustawy o PIT. Jednoznacznie wynika z niego, że pobór zryczałtowanego podatku powinien nastąpić z uwzględnieniem odliczeń wskazanych w art. 22 ust. 1a ustawy o CIT oraz w art. 30a ust. 6a-6e. Wydaje się zatem, że przepis jest jasny i ustawodawca wprost wskazał w jaki sposób płatnik powinien obliczyć podatek.

Interpretacje podatkowe

Odmienne jest natomiast rozumienie powyższych przepisów przez organy podatkowe. Zdaniem Dyrektora KIS wykładnia literalna art. 22 ust. 1a ustawy o CIT oraz art. 30a ust. 6a ustawy o PIT, prowadzi do wniosku, że kwotę pomniejszenia podatku można ustalić dopiero, gdy znana jest wartość podatku dochodowego od osób prawnych należnego od dochodu spółki za rok podatkowy, w którym uzyskany został zysk dzielony między wspólników. Przesądza o tym użycie przez ustawodawcę w treści art. 22 ust. 1a ustawy o CIT sformułowania "za rok podatkowy".

„Skoro w art. 22 ust. 1a ww. ustawy, mowa jest o podatku należnym obliczonym wg art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, to oznacza to, że chodzi wyłącznie o możliwość odliczenia od zryczałtowanego podatku od osób prawnych równowartości odpowiedniej części należności podatku dochodowego od osób prawnych wynikającej z zeznania rocznego CIT-8. Należy zatem stwierdzić, że do czasu kiedy nie będzie znany/obliczony roczny należny podatek od dochodu spółki komandytowej za rok podatkowy z którego wypłacany jest zysk, zastosowanie odliczenia, o którym mowa w art. 22 ust. 1a nie jest możliwe” (por. interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 8 czerwca 2021 r., znak 0114-KDIP2-1.4010.91.2021.4.KS).Tym samym zdaniem organów podatkowych, w związku z wypłatą komplementariuszom przez spółkę komandytową w trakcie roku podatkowego zaliczki na poczet ich udziałów w zysku za dany rok podatkowy, brak jest możliwości dokonania pomniejszenia podatku zryczałtowanego o kwotę odpowiadającą iloczynowi procentowego udziału komplementariusza w zysku tej spółki i należnej zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych od dochodu spółki komandytowej.

Sądy administracyjne po stronie podatników

Odmienne stanowisko prezentują natomiast sądy administracyjne, które stanęły po stronie podatników. W wyroku z 31 sierpnia 2021 r., sygn. I SA/Gl 881/21, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wskazał, że „Jeżeli do obliczenia wysokości podatku od komplementariusza, zgodnie z art. 30a ust. 6a u.p.d.o.f., konieczne jest poznanie wysokości podatku należnego spółki, to obowiązek podatkowy komplementariusza powstały z chwilą wypłaty mu zaliczki na poczet udziału w zyskach, przekształci się w zobowiązanie podatkowe w momencie obliczenia dochodu tej spółki na podstawie art. 19 u.p.d.o.p. Dopiero wówczas znana będzie wysokość podatku do zapłaty przez komplementariusza”. W konsekwencji w tym momencie płatnik będzie mógł zrealizować swój obowiązek w postaci obliczenia podatku, zaś w dalszej kolejności pobrania go i wpłacenia właściwemu organowi podatkowemu. W ocenie WSA w Gliwicach prowadzi to do wniosku, że wypłacając komplementariuszom w trakcie roku podatkowego zaliczki na poczet zysku, spółka komandytowa nie ma obowiązku pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego. Sąd jednoznacznie podkreślił, że przepisy nie wprowadzają w przypadku zaliczkowej wypłaty zysku komplementariuszowi, obowiązku pobierania przez spółkę zaliczek na podatek.

Warto również dodać, że sądy administracyjne powyższą zasadę o braku obowiązku poboru podatek od zaliczek na poczet zysku komplementariuszy opierają na ugruntowanym orzecznictwie dotyczących spółek komandytowo- akcyjnych. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyrokach z 13 lipca 2021 r., które zapadły w analogicznych sprawach o sygn. akt I SA/Kr 789-795/21, dotyczących siedmiu innych wspólników spółki komandytowej wskazał, że aktualne pozostaje orzeczenie NSA z 3 grudnia 2020 r., sygn. akt II FSK 2048/18, które mimo, iż odnosi się do opodatkowania przychodu komplementariuszy spółki komandytowo-akcyjnej, to z uwagi na zawartą w nim interpretację tych samych przepisów, które od 1 stycznia 2021 r. mają zastosowanie do przychodu komplementariuszy spółki komandytowej, tezy w nim zawarte pozostają w pełni adekwatne w odniesieniu do zagadnień w zakresie komplementariuszy spółki komandytowej.

Wskazać należy, że przytoczone powyżej orzeczenia wojewódzkich sądów administracyjnych zapadły na gruncie przepisów ustawy o PIT, tj. odliczenia przewidzianego dla komplementariuszy będących osobami fizycznymi na podstawie art. 30a ust. 6a-6e w zw. z art. 41 ust. 4e ustawy o PIT. Należy jednak wyrażać nadzieję, że w najbliższym czasie wydane zostaną również pozytywne wyroki w odniesieniu do sytuacji komplementariuszy będących spółkami kapitałowymi.

Przytoczone w treści niniejszego artykułu orzeczenia wojewódzkich sądów administracyjnych z 2021 r. są nieprawomocne. Wydaje się jednak, że w świetle orzeczenia NSA sygn. II FSK 2048/18 dotyczącego spółek komandytowo- akcyjnych, w najbliższym czasie NSA wyda tożsame orzeczenie w zakresie opodatkowania wspólników spółek komandytowych.

Wioleta Kosińska, doradca podatkowy, Kierownik Zespołu ds. podatków bezpośrednich w Taxeo Komorniczak i wspólnicy sp. k.

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Zwrot niemieckiego podatku jest niższy niż spodziewany. Co można zrobić?

  Składając roczne rozliczenie podatku dochodowego, podatnicy mają nadzieję na otrzymanie jak najwyższego zwrotu podatku. Zdarza się, że decyzja wydana przez niemiecki urząd skarbowy (Finanzamt) przynosi rozczarowanie, gdy wysokość zwrotu w danym roku jest niższa niż spodziewana lub gdy odbiega od kwot uzyskiwanych w latach poprzednich. Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy?

  Zapłata podatku kartą płatniczą w każdym urzędzie skarbowym

  Ministerstwo Finansów poinformowało 31 marca 2023 r., że można już płacić podatki w urzędzie skarbowym za pośrednictwem terminala płatniczego. Płatności kartą przyjmują też organy egzekucyjne – w urzędzie i w miejscu zamieszkania zobowiązanego.

  KSeF obowiązkowy od 1 lipca 2024 r. Kary od 2025 r. Jak uniknąć błędów?

  Od 1 lipca 2024 r. polscy podatnicy będą zobowiązani do wystawiania faktur przy użyciu Krajowego Systemu eFaktur (KSeF). Dla wielu firm wiązać się to będzie z poważnymi zmianami w procesie płatności, a niedopełnienie obowiązków może wiązać się z otrzymaniem kary finansowej. Przesyłanie dokumentów w formie cyfrowej co prawda zmniejsza ryzyko popełnienia błędu w fakturowaniu, jednak całkowicie go nie wyklucza. Na co zwracać uwagę, żeby spełnić wymogi KSeF i uniknąć niespodziewanych sankcji?

  Niedziela 2 kwietnia 2023 r. Czy sklepy będą otwarte?

  W niedzielę, 2 kwietnia sklepy będą otwarte. Jest to niedziela handlowa przed Wielkanocą. Następna niedziela handlowa przypada 30 kwietnia 2023 r.

  Likwidacja podatku od czynności cywilnoprawnych przy zakupie pierwszego mieszkania na rynku wtórnym

  Rząd zamierza zlikwidować podatek od czynności cywilno-prawnych przy zakupie pierwszego mieszkania na rynku wtórnym - poinformował 31 marca 2023 r. minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Przy hurtowych zakupach mieszkań PCC wyniesie 6% od od szóstego i kolejnych mieszkań kupowanych w danej inwestycji (budynku).

  Oszczędzanie w walutach zyskuje na popularności

  Rosnąca inflacja, sytuacja gospodarcza na świecie oraz kolejne doniesienia ekonomiczne ze świata sprawiają, że coraz więcej osób zaczyna się interesować oszczędzaniem i inwestycjami w waluty obce. Optymizmem nie napawa też pozycja polskiej złotówki, która w ostatnim czasie nie ma zbyt wielu impulsów do umocnienia. Czy inwestycja w waluty obce się opłaca? Z jakim ryzykiem musimy się liczyć oraz czym kierować się podczas wyboru odpowiedniej waluty? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w tekście, jednak nie jest on zachętą do inwestowania, tylko pakietem informacji o zakupie waluty obcej. 

  Jak można (było) zostać milionerem w 2023 roku? Wystarczyło 2-3 tys. zł inwestować miesięcznie przez 15 lat

  Aby w 2023 roku stać się milionerem wystarczyło przez ostatnich 15 lat inwestować trochę ponad 2-3 tys. zł miesięcznie – sugerują szacunki HRE Investment Trust. I wcale nie trzeba było w tym czasie kupować bitcoinów. Wystarczyły nieruchomości, złoto, obligacje lub szkockie trunki. Najtrudniej w ostatnich latach było budować majątek z pomocą lokat i akcji największych giełdowych spółek. 

  Odwrotne obciążenie VAT - zmiany od 1 kwietnia 2023 r.

  Ministerstwo Finansów informuje, że odwrotne obciążenie VAT będzie stosowane do giełdowych transakcji dotyczących gazu, energii i uprawnień do emisji CO2. Nowe przepisy w tym zakresie mają charakter przepisów epizodycznych i będą obowiązywać od 1 kwietnia 2023 r. do 28 lutego 2025 r.

  Ukraińcy z numerem PESEL ze statusem UKR mogą ubiegać się o zezwolenia na pobyt czasowy

  Od 31 marca 2023 r. obywatele Ukrainy, którzy posiadają numer PESEL ze statusem UKR, mogą ubiegać się o udzielenie zezwoleń na pobyt czasowy w celu podejmowania pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej - poinformował rzecznik prasowy Urzędu do Spraw Cudzoziemców Jakub Dudziak.

  Uchwała NSA - zawieszenie terminów w administracji w trakcie pandemii

  27 marca Naczelny Sąd Administracyjny zajął się bardzo istotną sprawą, która dotyczyła regulacji zagadnienia zawieszenia terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych na gruncie tzw. ustawy covidowej. Należy wskazać, iż powyższy temat pozostawał obiektem sporu między podatnikami a fiskusem i znaczna część spraw z tym związana oczekuje nadal na rozstrzygnięcie przez sądy administracyjne.

  Podwyżka wynagrodzeń pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wstecznie od 1 stycznia 2023 r. Ile zarabia się w KPRM?

  Wstecznie – od 1 stycznia 2023 r. - wzrosły „widełki” (czyli minimalne i maksymalne stawki) wynagrodzeń zasadniczych pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na poszczególnych stanowiskach. Tak wynika z opublikowanego 30 marca 2023 r. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (Dz. U. 2023, poz. 609). Rozporządzenie to zostało podpisane przez premiera Morawieckiego i opublikowane w Dzienniku Ustaw tego samego dnia, w którym projekt tego rozporządzenia został opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

  Kredyt z WIBOR-em. Czy można go podważyć, tak jak kredyt frankowy? KNF: zarzuty wobec WIBOR są instrumentalne

  "Przy kredytach opartych o wskaźnik WIBOR wszyscy powinniśmy wyciągnąć wnioski ze sprawy frankowej, że jeśli nie będzie odpowiednio wczesnej i stanowczej reakcji instytucji, które mają stać na straży stabilności sektora finansowego, sytuacja może się wymknąć spod kontroli” – powiedział PAP Biznes Jacek Jastrzębski, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego. 

  Bezrobocie w Polsce 2023. Ile wynosi? Będzie spadać, czy rosnąć?

  Z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że stopa bezrobocia w Polsce w styczniu 2023 roku wyniosła 5,5%. Oznacza to, że na 1,2 mln osób w wieku produkcyjnym, 64,1 tysiące było bezrobotnych. Każdego miesiąca sytuacja się poprawia.

  Zmiana sposobu wykorzystania leasingowanego samochodu. Czy trzeba korygować odliczony VAT?

  Zmiana przeznaczenia pojazdu samochodowego na wykorzystywany również do celów innych niż działalność gospodarcza wymaga korekty podatku naliczonego odliczonego przy jego nabyciu. Obniżenia kwoty podatku naliczonego dokonuje się wówczas w wartości proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty. Podatnicy mają jednak wątpliwości, czy zasady te znajdują również odpowiednie zastosowanie do pojazdów użytkowanych na podstawie umów leasingu.

  Opłata za wcześniejsze rozwiązanie umowy a VAT

  Uiszczana przez abonenta kwota pieniężna, określana jako roszczenie z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, stanowi w istocie wynagrodzenie za świadczenie usług. Dlatego jej zapłata powinna być rozliczona w VAT. Takie stanowisko zajął w styczniu 2023 r. Szef KAS, zmieniając kilka interpretacji na ten temat uznających to dotychczas świadczenie za odszkodowanie niepodlegające VAT.

  ZUS zwróci nadpłatę składki zdrowotnej. Warunek to wypełnienie wniosku

  Po dokonaniu rocznego rozliczenia składki zdrowotnej przedsiębiorca może dodatkowo złożyć wniosek o zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne. Uwaga: może być na to tylko kilka dni, w zależności od dnia złożenia rozliczenia rocznego.

  Emerytury 2023 - od 1 kwietnia emerytury obliczane przez ZUS będą niższe

  Jak informuje prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - od 1 kwietnia 2023 roku ZUS będzie korzystał z nowej tablicy średniego dalszego trwania życia opublikowanej przez Główny Urząd Statystyczny. wskutek tego emerytury obliczane po 1 kwietnia 2023 roku będą niższe o ponad 6 proc. Zmiana nie dotyczy osób, które już przeszły na emeryturę.

  2 mld zł z na inwestycje w produkcję amunicji w Polsce. Narodowy Program Amunicyjny

  Zobowiązaliśmy się w najbliższym czasie przeznaczyć do 2 mld zł ze środków publicznych na Narodowy Program Amunicyjny; to zobowiązanie, które zwiększy potencjał do pozyskania arsenału amunicyjnego i jego produkcji w Polsce - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki 29 marca 2023 r..

  Ulga CSR (sponsoringowa) - kryterium niezarobkowej działalności

  Niezarobkowa działalność podmiotu sponsorowanego jest głównym kryterium dla zastosowania ulgi dla wspierających sport, kulturę i edukację (ulga sponsoringowa, ulga CSR). Jak trzeba oceniać charakter działalności podmiotu sponsorowanego?

  Wydatki promocyjne a odliczenie VAT. Jak to jest w gminie?

  Gmina nie ma prawa do odliczenia VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki z tytułu zakupu materiałów reklamowych i informacyjnych oraz prezentów małej wartości, a także wydatki poniesione w związku z organizacją jarmarku i zamieszczeniem życzeń świątecznych w gazecie lokalnej.

  Wynagrodzenia kadry kierowniczej mogą stanowić koszt kwalifikowany w uldze B+R

  Spółki chcące w pełni wykorzystać potencjał ulgi B+R często spotykają się z nieuzasadnionym oporem ze strony organów podatkowych wydających interpretacje indywidualne. Przykładem takiej postawy może być kwestionowanie przez Dyrektora KIS możliwości uwzględnienia w kosztach kwalifikowanych wynagrodzeń kadry kierowniczej nadzorującej prace B+R. Przynajmniej w teorii wątpliwości te powinien rozwiać wyrok NSA z 23 marca 2023 r. (sygn. II FSK 2217/20), w którym potwierdzono pozytywne dla podatników stanowisko.

  Stopy procentowe NBP 2023/2024. Kiedy zaczną spadać?

  Rada Polityki Pieniężnej obniży stopę referencyjną o 50 pb. w listopadzie 2023 r. i będzie to początek cyklu redukcji stóp procentowych w Polsce - prognozują ekonomiści Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Ich zdaniem, w 2024 r. Rada zetnie stopy o kolejne 150 pb., w efekcie czego na koniec przyszłego roku stopa referencyjna wyniesie 4,75 proc.

  Których ulg podatkowych nie uwzględnia automatycznie Twój e-PIT? Rozliczenie PIT za 2022 rok w 2023 roku.

  Sezon PIT-owy 2023 mija półmetek. Zostało już niewiele ponad miesiąc do 2 maja, który to dzień jest ostatecznym terminem złożenia PIT-a za 2022 rok. Ministerstwo Finansów radzi, by sprawdzić swoje dane i rozliczenie dostępne w usłudze Twój e-PIT. Warto też wiedzieć, których ulg podatkowych Twój e-PIT automatycznie nie uzupełnia oraz na jakie pułapki uważać, żeby nie stracić zmianach podatkowych, które zaszły w zeszłym roku.

  e-Doręczenia - od kiedy? Usługi zaufania najpóźniej od 1 stycznia 2024 r.

  W lutym 2023 roku rząd podjął decyzję o przesunięciu terminu wejścia w życie przepisów zobowiązujących firmy do wdrożenia usługi e-Doręczeń. Zresztą nie pierwszy raz. Według aktualnych informacji elektroniczna komunikacja z urzędami ruszy nie później niż z początkiem stycznia 2024 r. Ponadto komunikat wskazujący konkretną datę implementacji odpowiednich systemów zostanie opublikowany w dzienniku ustaw z przynajmniej 90-dniowym wyprzedzeniem, a organizacje figurujące w KRS będą zmuszone dostosować się do zmian legislacyjnych w ciągu 30 dni. 

  Dwie duże nowelizacje kodeksu pracy w 2023 roku. Kiedy wejdą w życie liczne zmiany w prawie pracy? Najważniejsze nowości dla pracowników i pracodawców (lista)

  Na wejście w życie oczekują dwie duże nowelizacje kodeksu pracy – jedna dotyczy pracy zdalnej i badania trzeźwości pracowników a druga wdraża do kodeksu pracy dwie unijne dyrektywy (m.in. zmiany w umowie na okres próbny, umowach na czas określony, nowy urlop opiekuńczy, dłuższe przerwy w pracy, zmiany dot. zasiłku macierzyńskiego i wiele innych). Od kiedy zaczną obowiązywać nowe przepisy kodeksu pracy? Które z tych zmian są najważniejsze dla pracowników i pracodawców?