Kategorie

Usługi o niskiej wartości dodanej - opis oraz problemy praktyczne

Grupa ECDP
Jedna z wiodących grup konsultingowych w Polsce
Usługi o niskiej wartości dodanej - opis oraz problemy praktyczne
Usługi o niskiej wartości dodanej - opis oraz problemy praktyczne
Nowelizacja rozporządzenia Ministra Finansów z 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych (Dz. U. Nr 160, poz. 1268, dalej: Rozporządzenie wykonawcze), która weszła w życie z dniem 18 lipca 2013 r., zawiera nową regulację dotyczącą usług o niskiej wartości dodanej.

Zgodnie z § 22a ust.2 Rozporządzenia wykonawczego, przez usługi o niskiej wartości dodanej rozumie się usługi o charakterze rutynowym, wspomagające działalność główną usługobiorcy, ogólnie bądź łatwo dostępne, które nie przyczyniają się do powstania wartości dodanej dla usługodawcy lub usługobiorcy.

Podany w załączniku nr 1 do Rozporządzenia wykonawczego katalog usług o niskiej wartości dodanej ma charakter otwarty i zaliczyć do niego można np. usługi informatyczne, prawne, marketingowe, techniczne, księgowe i administracyjne. Dotyczyć ma przede wszystkim usług, które charakteryzują się niskim poziomem ryzyka gospodarczego i nie mają istotnego wpływu na pozycję rynkową stron transakcji.

Reklama

Należy pamiętać również, iż w gestii podatnika pozostaje decyzja, czy dana usługa będzie zakwalifikowana do tego katalogu usług. Podstawą jest jednak odpowiednie uzasadnienie zakwalifikowania danej czynności jako usługi o niskiej wartości dodanej.

W odniesieniu do usług, a więc również tych zaliczonych do usług o niskiej wartości dodanej, organy podatkowe lub organy kontroli skarbowej będą w pierwszej kolejności badać, czy niezależne, racjonalnie działające podmioty zawarłby taką transakcję na warunkach, jakie ustaliłby podmioty powiązane (§ 19 Rozporządzenia wykonawczego).

Analizowana będzie także zasadność podejmowanych działań, tj. czy oczekiwane korzyści podmiotu zawierającego taką transakcję są w sposób oczywisty wyższe niż poniesione w związku z nią wydatki. Jeżeli korzyści będą mniejsze, a podmiot nie uzasadni przyczyn poniesienia wyższych wydatków, organy podatkowe lub kontroli skarbowej zbadają prawidłowość określenia wysokości poniesionych wydatków.

Polecamy: Samochód po zmianach od 1 kwietnia 2014 - multipakiet

Zapisz się na nasz newsletter

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

Reklama

Jeżeli podatnik (podmiot powiązany zgodnie z art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r., Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zmianami - dalej: ustawa CIT) przedstawi organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej opis transakcji, dotyczącej usług o niskiej wartości dodanej, organy te dokonują badania, o którym mowa w § 19 Rozporządzenia wykonawczego, w pierwszej kolejności na podstawie przedstawionego opisu.

Przedstawiona procedura ma w założeniu uprościć proces postępowania wyżej wskazanych organów podczas kontroli, przede wszystkim z uwagi na, w założeniu, mało skomplikowany przebieg transakcji, będących usługami o niskiej wartości dodanej. Tym samym, jeśli podatnik przedstawi organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej opis transakcji, określony szczegółowo w § 22a ust. 3 Rozporządzenia wykonawczego, zastosowany zostanie uproszczony tok postępowania kontrolnego. Opis takiej transakcji powinien obejmować:

 1. wskazanie rodzaju świadczonej usługi wraz z uzasadnieniem zakwalifikowania usługi jako usługi o niskiej wartości;
 2. potwierdzenie, że usługa została wykonana, oraz szczegółowe wyjaśnienie dotyczące racjonalności nabycia usług, w tym uzyskanych lub oczekiwanych korzyści;
 3. opis i uzasadnienie sposobu świadczenia usług;
 4. wykaz wydatków ponoszonych przez podmioty powiązane, związanych ze świadczonymi usługami, wraz z ich opisem i analizą;
 5. wykaz wydatków akcjonariusza;
 6. opis klucza podziału kosztów;
 7. katalog usług na żądanie wraz z ich opisem;
 8. wskazanie sposobu kalkulacji wynagrodzenia należnego za świadczone usługi oraz jego wysokości wraz z uzasadnieniem dla zastosowanej metody i sposobu jej stosowania;
 9. dokumentację możliwą do przedstawienia.

Zasadniczo wprowadzenie do Rozporządzenia wykonawczego kategorii usług o niskiej wartości dodanej należy uznać za jak najbardziej korzystne, zarówno z punktu widzenia podatnika, jak i administracji podatkowej. Sporządzenie odpowiedniego opisu transakcji powinno dać podatnikowi gwarancję, że usługa będzie kontrolowana w mniej wnikliwy sposób. Z kolei organy podatkowe otrzymają dane niezbędne do uznania, czy wartość transakcji, ustalona między podmiotami powiązanymi, odpowiada warunkom rynkowym.

Niestety polskie przepisy w tym zakresie różnią się - na naszą niekorzyść - od Wytycznych Wspólnego Forum UE ds. Cen Transferowych działającego przy Komisji Europejskiej - „Wytyczne w sprawie usług o niskiej wartości dodanej świadczonych wewnątrz grup” (dalej: Wytyczne), na bazie których regulacja została opracowana.

Wprawdzie lista informacji - zgodnie z Wytycznymi - które powinny się znaleźć w opisie usług o niskiej wartości dodanej, jest znacznie dłuższa (16 podpunktów) w stosunku do polskich przepisów, jednak jej katalog ma charakter otwarty. Ponadto, nie wszystkie informacje muszą się w takim opisie znaleźć. Jest to uzależnione od kontrolera, przy czym istotny jest fakt, że informacje mogą być udostępniane i podawane do wiadomości w różny sposób, tj. zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej. Kluczowe jest wyjaśnienie charakteru świadczonej usługi oraz rozwianie ewentualnych wątpliwości administracji podatkowej w kwestii tego, czy usługa faktycznie została wykonana. Nasze regulacje odnoszą się jedynie do opisu transakcji, co sugeruje jego pisemny charakter.

Należy zaznaczyć, iż polskie przepisy, dotyczące przedmiotowej kwestii, odnoszą się głównie do pozycji kosztowych. Zdefiniowane zostały m.in.: szczegółowa informacja o tzw. wydatkach akcjonariusza (wydatki ponoszone przez podmiot posiadający udział lub akcje w drugim podmiocie, które przynoszą korzyści tylko temu pierwszemu podmiotowi), opis wydatków, związanych z wykonywanymi usługami o niskiej wartości dodanej (koszty bezpośrednie i pośrednie, z wyłączeniem wydatków akcjonariusza) oraz sposób podziału kosztów ponoszonych przez podmioty powiązane (powinny być analizowane przy uwzględnieniu warunków, jakie ustaliłyby pomiędzy sobą podmioty niezależne). Trzeba mieć jednak na uwadze fakt, że mowa jest o usługach, które zasadniczo powinny generować niewielką wartość dodaną (marżę).

Oczywiście, kluczowe w tym zakresie jest stworzenie odpowiedniej podstawy kosztowej, jednak w opracowaniu Wspólnego Forum UE ds. Cen Transferowych temat marż został potraktowany dużo bardziej szczegółowo. Podkreśla się między innymi możliwość niestosowania marż dla tego rodzaju usług, powołując przy tym brzmienie „Wytycznych dotyczących cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych i administracji podatkowych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)”, zgodnie z którymi istnieją sytuacje, w których nie jest konieczne doliczanie marży.

W pozostałych przypadkach stosowanie marż jest zasadne, lecz ich wysokość nie powinna być znacząca. Bazując na doświadczeniu ekspertów wskazano, że zwykle uzgadniane marże zawierają się w przedziale od 3% do 10%, a najczęściej oscylują w granicach 5%. Uzależnione jest to przede wszystkim od okoliczności, które mogą stanowić uzasadnienie dla zastosowania innej wielkości marży.


Wytyczne, poza informacjami o stosowanej marży, w dużo szerszy sposób opisują również koszty, związane ze świadczeniem usług o niskiej wartości dodanej. Przykładowo wskazane zostały powszechnie stosowane klucze, jakie mogą być wykorzystywane przy podziale kosztów, np. liczba komputerów (usługi IT), liczba pracowników (zasoby ludzkie, usługi szkoleniowe), obrót (usługi marketingowe). Istotne jest, aby stosowanie klucza podziału było uzasadnione i spójne. Pozostałe rozdziały odnoszą się między innymi do kwestii puli (bazy) kosztów, podejścia do fakturowania, kosztów akcjonariusza, metodologii, itp. W znowelizowanej treści Rozporządzenia wykonawczego, brak jakichkolwiek informacji na ten temat. Odniesiono się jedynie do ogólnych definicji, które mogą powodować wiele problemów interpretacyjnych.

Wątpliwości w zakresie zapisów § 22a ust. 3 Rozporządzenia wykonawczego mogą dotyczyć również kwestii, czy opis usług o niskiej wartości dodanej nie jest następnym obowiązkiem dokumentacyjnym w zakresie cen transferowych (art. 9a ustawy CIT nakłada na podatników obowiązek sporządzania szczegółowej dokumentacji podatkowej dla transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi). Warto jednak zaznaczyć, iż posiadanie takiego opisu nie stanowi obowiązku podatnika, którego niedopełnienie wiązać by się mogło z ewentualnymi sankcjami.

Sankcje odnoszą się tylko do nieposiadania dokumentacji podatkowej, zgodnej z art. 9a ustawy CIT - wówczas różnicę między dochodem zadeklarowanym przez podatnika, a określonym przez organy, opodatkowuje się stawką 50%. Warto zatem mieć na uwadze, iż sporządzenie opisu transakcji niekoniecznie zwalnia podatnika z obowiązku dokumentacyjnego, wyrażonego w powyższej regulacji. Przepisy odnoszące się do opisu usług o niskiej wartości dodanej są wskazówką dla administracji podatkowej, określającą czynniki, jakie należy w pierwszej kolejności wziąć pod uwagę, weryfikując rynkowy charakter tych usług. Ewentualne konsekwencje zakwestionowania tych usług mogą powodować ryzyko sankcyjnego opodatkowania.

Należy również zaznaczyć, iż opis usług o niskiej wartości dodanej, który powinien zawierać 9 elementów wskazanych w Rozporządzeniu wykonawczym, może okazać się dużo bardziej szczegółowy niż dokumentacja podatkowa w rozumieniu art. 9a ustawy CIT, a w konsekwencji opracowanie takiego opisu będzie bardziej czasochłonne i kosztowe. Ponadto, nie zabezpiecza on podatnika w taki sposób, jak dokumentacja z zakresu cen transferowych.

Trzeba mieć nadzieję, że wszystkie wątpliwości, związane z wykładnią nowych przepisów, zostaną wyjaśnione w najbliższej przyszłości, w związku z nową linią orzecznictwa w tym zakresie.

Michał Serafin

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  30 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT - zmiany od 2022 roku

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT. Od 2022 roku przy określaniu wysokości ryczałtu (określającego wartość świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych), zamiast pojemności silnika, będzie brana pod uwagę moc silnika, z podziałem na do i powyżej 60 kW. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT). Zmiana ta skutkuje także objęciem niższym ryczałtem (250 zł) udostępnienia pracownikowi elektrycznego samochodu do celów prywatnych oraz samochodu napędzanego wodorem.

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki. W dniu 25 maja 2021 r. Szef KAS wydał opinię zabezpieczającą potwierdzającą że wniesienie przez nierezydentów, w drodze wkładu niepieniężnego, polskiej spółki do kontrolowanej przez nich spółki zagranicznej, ukierunkowane na utworzenie za granicą holdingu rodzinnego nie stanowi unikania opodatkowania. Będzie tak mimo tego, iż wypłacane przez polską spółkę do holdingu dywidendy będą mogły korzystać ze zwolnienia z opodatkowania. Fragmenty opinii wydają się wskazywać, że zarówno wybór jurysdykcji w której lokalizowany jest holding jak i moment w którym następuje wypłata dywidenda, mogą być analizowane przez pryzmat zaistnienia przesłanek zastosowania GAAR (General Anti‑Avoidance Rule – czyli ogólna klauzula obejścia prawa /podatkowego/).

  Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych - jak to zrobić

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, kto ma obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CPRA), dostępnym na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Powinny to niezwłocznie uczynić m.in. podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą w akcyzie na podstawie zgłoszenia AKC-R i nie uzupełniły go o dane, które dotychczas były niewymagane.

  Konsultacje projektu zmian podatkowych wydłużone do 30 sierpnia

  Podatki 2022. Konsultacje społeczne projektów podatkowych związanych z tzw. Polskim Ładem zostały przedłużone do pięciu tygodni; potrwają do 30 sierpnia - poinformowało 28 lipca 2021 r. Ministerstwo Finansów. Resort tłumaczy, że wydłużenie konsultacji to odpowiedź na "sygnały płynące z rynku".

  Najem prywatny od 2022 roku opodatkowany tylko ryczałtem

  Najem prywatny 2022. Od przyszłego roku przychody z najmu i dzierżawy osiągane poza działalnością gospodarczą (tzw. najem prywatny) nie będą mogły być opodatkowane PIT. Jedyną formą opodatkowania tych przychodów będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% do kwoty 100 000 zł rocznych przychodów oraz 12,5% od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł przychodów. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT). Zmiana ta będzie niekorzystna dla tych najemców, którzy ponoszą wysokie koszty dotyczące przedmiotu najmu. Na przykład remontują, czy modernizują wynajmowane mieszkania lub spłacają kredyt zaciągnięty na zakup tego mieszkania. Nie będzie można też uwzględniać odpisów amortyzacyjnych.

  Karta podatkowa 2022 - zmiany

  Karta podatkowa 2022 - zmiany. W 2022 roku opodatkowanie w formie karty podatkowej będzie dotyczyło wyłącznie podatników, którzy korzystali z tej formy opodatkowania na dzień 31 grudnia 2021 r. i będą kontynuować stosowanie tej formy opodatkowania. Od 1 stycznia 2022 r. nikt nowy nie będzie mógł złożyć wniosku o zastosowanie opodatkowania w tej formie. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT).

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych. Po niespełna dwóch latach od początku funkcjonowania ulgi w podatku dochodowym dla osób do 26 roku życia, nadal istnieje szereg niejasności związanych z ograniczeniami w jej stosowaniu. Wiele wątpliwości pojawia się w momencie, kiedy beneficjenci ww. ulgi uzyskują przychody z tytułu przeniesienia praw autorskich.

  Podmioty medyczne nie muszą wymieniać kas rejestrujących

  Kasy fiskalne a usługi medyczne. Od 1 lipca 2021 r. kolejni podatnicy są zobowiązani do wymiany kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na tzw. kasy online. Obowiązek wymiany kas rejestrujących dotyczy również podatników świadczących usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów.

  Procedura zwrotu akcyzy

  Zwrot akcyzy. Jedną z cech charakterystycznych podatku akcyzowego, odróżniających go od pozostałych podatków pośrednich jest jego jednofazowość, która zakłada nałożenie akcyzy na pierwszym szczeblu obrotu, tj. w momencie wydania towarów do konsumpcji. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że wyroby opodatkowane akcyzą w jednym państwie członkowskim zostają następnie przemieszczone do innego kraju, w którym również przeznaczane są do konsumpcji, co z założenia rodzi obowiązek nałożenia na nie akcyzy. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania, polski ustawodawca wprowadził do ustawy o podatku akcyzowym procedurę zwrotu akcyzy, której założenia i warunki zostaną omówione poniżej.

  Składka zdrowotna a PIT - co się zmieni od 2022 roku?

  Składka zdrowotna a PIT. Projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT i ustawy o NFZ) przewiduje m.in. ujednolicenie stawki składki zdrowotnej do wysokości 9% dla wszystkich podatników oraz likwidację możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Kwota wolna od podatku 30 tys. zł, kwota zmniejszająca podatek 5100 zł - PIT 2022

  Kwota wolna od podatku 2022. W opublikowanym 26 lipca br. projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się m.in. nowa wysokość kwoty wolnej od podatku w PIT - 30 tys. zł - dla wszystkich podatników obliczających podatek według skali podatkowej. Taka kwota wolna od podatku w PIT uzyskana będzie dzięki podwyższeniu kwoty zmniejszającej podatek do wysokości 5100 zł (30 000 zł x 17% minus 5 100 zł = 0 zł). Ministerstwo Finansów wskazuje, że to europejski poziom kwoty wolnej od podatku, porównywalny z tym osiąganym w Niemczech czy Francji. To 10 razy większa kwota wolna niż jeszcze pięć lat temu. Nowa kwota wolna ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT.

  Ulga dla klasy średniej w PIT (ulga dla pracowników) od 2022 roku

  Ulga dla klasy średniej. W skierowanym 26 lipca br. do konsultacji projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się nowa ulga podatkowa w PIT - tzw. ulga dla klasy średniej. Ministerstwo Finansów wskazuje, że w celu ochrony klasy średniej projekt nie tylko przewiduje podwyższenie do 120 000 zł progu rocznych dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku, ale również ulgę podatkową dla pracowników. Ulga ta ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT. Na czym ma polegać ulga dla klasy średniej?

  Źródła dochodów Unii Europejskiej - zasoby własne UE

  Źródła dochodów Unii Europejskiej. W przeciwieństwie do budżetów krajowych, budżet UE jest budżetem inwestycyjnym i nie może wykazywać deficytu. Unia Europejska osiągnęła kompromis ws. wiążącego harmonogramu wprowadzania nowych źródeł dochodów UE. Jakie nowe źródła dochodów zyska Unia?

  Podatki 2022 - kto zyska na zmianach podatkowych

  Polski Ład - kto zyska na zmianach podatkowych. Podwyżka kwoty wolnej od podatku PIT do 30 tys. zł, wzrost do 120 tys. zł progu podatkowego, podatkowe fair play i podatkowy restart gospodarki – to główne elementy podatkowej części Polskiego Ładu. 26 lipca 2021 r. rozpoczęły się konsultacje pakietu zmian podatkowych. Ministerstwo Finansów planuje, że nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r. Co się zmieni w podatkach od 2022 roku? Kto zyska a kto straci na tych zmianach?

  Zmiany w PIT od 2022 roku - projekt, szczegóły, nowe ulgi

  Zmiany w PIT od 2022 roku. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano 26 lipca 2021 r. szczegółowe założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (nr UD260). Tego samego dnia gotowy projekt nowelizacji wielu przepisów podatkowych został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Projekt ten stanowi część zmian legislacyjnych w ramach Polskiego Ładu. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów oraz Prezesa Rady Ministrów zmiany w PIT mają wejść w życie od początku 2022 roku. Jakie zmiany w PIT są zapisane w tym projekcie?

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach. Przygotowany projekt ustawy podatkowej, będącej elementem Polskiego Ładu, został skierowany do konsultacji publicznych - poinformował 26 lipca 2021 r. minister finansów Tadeusz Kościński. Projekt zawiera m.in. kwotę wolną od podatku PIT w wysokości 30 tys. zł. Pierwsze czytanie tego projektu w Sejmie jest planowane za kilka tygodni, tak by proces legislacyjny zakończył się przed 30 listopada - poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"?

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"? Naczelny Sąd Administracyjny opublikował już uzasadnienie uchwały z 24 maja 2021 r. sygn. akt I FPS 1/21, zgodnie z którą sądy administracyjne są uprawnione do dokonywania oceny, czy wszczęcie postępowania karnego skarbowego miało charakter instrumentalny i czy mogło skutecznie wywołać efekt w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Uzasadnienie dostarcza cennych wskazówek, jak należy dokonywać oceny kryterium “instrumentalności”.

  Czy od 1 lipca 2021 r. złożenie JPK_VAT z oznaczeniami MPP jest błędem?

  JPK_VAT z oznaczeniami MPP. Od 1 lipca 2021 r. zmianie uległo rozporządzenie z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (ostatnia zmiana - w par. 11 uchylono pkt 2 ustępu 2, co oznacza, że ewidencja nie musi zawierać oznaczenia "MPP"). Jednocześnie ministerstwo nie zmieniło schemy JPK (zmiana będzie wprowadzona w nowym roku), zatem istnieje nadal możliwość wypełniania pola "MPP" w ewidencji. Czy obecnie - po wejściu w życie zmian w powyższym rozporządzeniu - złożenie w urzędzie JPK_VAT z oznaczeniami MPP będzie traktowane jako błąd?

  Jaka stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej?

  Stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej. Firma jest podwykonawcą. Wykonuje usługę montażu instalacji fotowoltaicznej na rzecz innego przedsiębiorcy na domu jednorodzinnym o powierzchni do 300 m2. Czy w takim przypadku można zastosować stawkę VAT 8%? Czy należy zastosować stawkę 23%?

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT. Podatnicy VAT, którzy otrzymali subwencje z Tarczy Finansowej PFR mają wątpliwości, czy rachunek do spłaty subwencji otrzymanej z PFR ma być zgłoszony na białą listę?

  Amortyzacja podatkowa i rozliczenie leasingu - będą zmiany

  Amortyzacja podatkowa i leasing. W ramach pakietu uszczelniającego podatki Ministerstwo Finansów planuje zmianę w przepisach o amortyzacji składników majątku prywatnego wprowadzanego do majątku firmy. Zmienią się także zasady rozliczenia podatkowego sprzedaży majątku firmowego (np. przedmiotów wykupionych z leasingu) przez właścicieli firm – dowiedziała się PAP.

  Pracodawca zapłaci zaległe podatki. Pakiet uszczelniający podatki CIT, PIT, VAT

  Pakiet uszczelniający podatki CIT, PIT, VAT. Ministerstwo finansów chce rozbić solidarność pracodawców i pracowników, która ma miejsce w związku w wypłatą wynagrodzeń "pod stołem". W pakiecie uszczelniającym proponuje m.in., by po ujawnieniu takiej wypłaty to pracodawca, a nie pracownik musiał zapłacić zaległe podatki - dowiedziała się PAP.

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego - procedura wydania decyzji

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego to specjalna instytucja, umożliwiająca odciążenie majątku podatnika (a w określonych przypadkach również jego małżonka). Co kluczowe dla podatnika, może ona mieć miejsce nie tylko w toku egzekucji, ale również jeszcze przed wydaniem decyzji o wysokości zobowiązania i przed terminem wymagalności takiego. To narzędzie, w sposób zdecydowany, chroni interesy wierzyciela podatkowego, zwiększając jego możliwości uzyskania zobowiązania podatkowego. Można jednak zrozumieć obawy podatników przy funkcjonowaniu takiego odformalizowanego narzędzia - takie zabezpieczenie (nazywane „przedwymiarowym”) może być przecież ograniczeniem praw podatnika.

  Beneficjenci Tarczy Finansowej PFR 1.0 zaczynają spłatę subwencji

  W poniedziałek 26 lipca 2021 r. beneficjenci Tarczy Finansowej PFR 1.0 zaczynają spłatę części subwencji, które pozostała im po umorzeniu pozostałej kwoty wsparcia z PFR - powiedział PAP wiceprezes PFR Bartosz Marczuk.

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS)

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Ministerstwo Finansów przypomina o możliwości rejestracji w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Jak to zrobić?