Kategorie

Podatek u źródła (WHT) 2019 - co się zmieniło w przepisach

Accace Polska
Accace to zespół doświadczonych ekspertów oferujących kompleksową obsługę prawną, profesjonalne usługi doradztwa podatkowego, doradztwa transakcyjnego oraz nowoczesny outsourcing księgowości, kadr i płac.
Podatek u źródła (WHT) 2019 - co się zmieniło w przepisach
Podatek u źródła (WHT) 2019 - co się zmieniło w przepisach
Jedną z istotniejszych zmian podatkowych, z którymi muszą zmierzyć się w 2019 roku przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w Polsce są nowe zasady dotyczące poboru podatku “u źródła” tzw. WHT (withholding tax). Z początkiem 2019 roku do polskiego porządku prawnego wprowadzono szereg przepisów nowelizujących m.in. art. 26 ustawy o CIT. Wejście w życie części nowych regulacji zostało odroczone do lipca 2019, jednak niektóre przepisy już obowiązują i należy je uwzględniać przy stosowaniu regulacji podatkowych. Zmiany w tym zakresie dotyczą przede wszystkim podmiotów dokonujących płatności transgranicznych, poza nimi objęte zostaną również przepisami płatności krajowe z tytułu dywidendy oraz udziału w zyskach osób prawnych.

Podatek „u źródła” i przepisy międzynarodowe

Rozliczenie podatku „u źródła” to obszar obejmujący regulacje krajowe, przepisy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz regulacje wspólnotowe.

Podstawowe regulacje na poziomie krajowym wynikają z przepisów krajowych ustawy o CIT. Ogólną zasadą wynikającą z tej ustawy jest zobowiązanie podmiotów dokonujących płatności, do pobrania z tych płatności i zapłaty podatku. Szczególnie ważna w tym wypadku jest rola, w której występują wspomniane podmioty, czyli rola płatnika.

Płatnikiem jest podmiot, który jest zobowiązany do obliczenia, poboru i wpłaty podatku w należytej wysokości, a w przypadku nienależytego wypełnienia tych obowiązków może on odpowiadać za powstałą zaległość oraz ponosić odpowiedzialność karno – skarbową.

Kategorie płatności objęte obowiązkiem poboru są wskazane w art. 21 oraz art. 22 ustawy o CIT. Najczęściej występujące w praktyce płatności to:

 • Wypłata dywidendy (również krajowa);
 • Płatność odsetek, na rzecz podmiotu zagranicznego;
 • Wynagrodzenie za usługi o niskiej wartości dodanej, np. za zarządzanie, za wsparcie administracyjne, usługi marketingowe itd. płatne na rzecz podmiotu zagranicznego;
 • Opłaty licencyjne płatne na rzecz podmiotu zagranicznego;

Najistotniejszym obowiązkiem płatnika jest potrącenie oraz zapłata do Urzędu Skarbowego podatku według stawki podstawowej. Podstawowa stawka dla dywidend to 19%, dla pozostałych kategorii płatności wskazanych powyżej 20%.

Polecamy: CIT 2019. Komentarz

Dyrektywy wspólnotowe a podatek u źródła „WHT”

Przepisy krajowe zostały zmodyfikowane przez regulacje wspólnotowe oraz umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Na poziomie wspólnotowym wprowadzono regulacje mające ograniczyć obowiązek poboru podatku u źródła przy spełnieniu określonych warunków. U podstaw wprowadzenia tych przepisów leży jeden z filarów wewnętrznego rynku wspólnotowego w postaci swobody przepływu kapitału. W tym wypadku swobodny przepływ kapitału ma zostać zapewniony przez zwolnienie płatności wewnątrzwspólnotowych dokonywanych pomiędzy podatnikami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej.

Dyrektywy unijne zostały zaimplementowane do polskiego porządku prawnego w art. 21 ust. 3 oraz art. 22 ust. 4 ustawy o CIT. Zgodnie z brzmieniem tych przepisów wypłata dywidendy podlega zwolnieniu jeśli:

 • Wypłacającym jest spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium RP;
 • Otrzymującym płatność jest spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium RP, Unii lub EOG i podlegająca w tym kraju opodatkowaniu od całości swoich dochodów niezależnie od miejsca ich osiągnięcia;
 • Odbiorca płatności posiada 10% udziałów w spółce wypłacającej przez okres dwóch lat (warunek dwóch lat może być spełniony w przyszłości);
 • Odbiorca płatności nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania od całości swoich dochodów.

Celem zastosowania powyższych zwolnień, płatnik powinien potwierdzić rezydencję podatkową certyfikatem rezydencji oraz posiadać oświadczenie odbiorcy płatności o spełnieniu powyższych warunków, dodatkowo należy potwierdzić, iż podmiot otrzymujący płatność jest faktycznym odbiorcą (beneficial owner).

W odniesieniu do płatności z tytułu odsetek oraz należności licencyjnych warunki jakie należy spełnić to:

 • Wypłacającym należność jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego od całości swoich dochodów na terytorium RP lub zakład zagranicznego podatnika podlegający opodatkowaniu na terytorium RP;
 • Uzyskującym przychody jest spółka podlegająca opodatkowaniu od całości swoich dochodów w innym niż RP kraju na terenie Unii Europejskiej lub EOG;
 • Pomiędzy uzyskującym przychody a wypłacającym istnieje powiązanie kapitałowe o wartości, co najmniej 25% kapitału zakładowego przez 2 lata;
 • Podmiot otrzymujący płatność jest rzeczywistym odbiorcą (beneficial owner) płatności;

Również w tym przypadku 2-letni warunek istnienia powiązania kapitałowego może zostać spełniony już po wypłacie wynagrodzenia. Dodatkowym obowiązkiem jest posiadanie certyfikatu rezydencji oraz oświadczenia odbiorcy płatności.

Należy podkreślić, iż powyższe zwolnienie ma zastosowanie do płatności odsetek oraz opłat licencyjnych, nie dotyczy ono płatności z tytułu usług o niskiej wartości dodanej. W tym wypadku podatek „u źródła” należy pobrać, jeśli z pomocą nie przyjdą umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania a podatek u źródła

Krajowe regulacje w zakresie podatku u źródła, są modyfikowane również poprzez regulacje umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarte przez Polskę. Nie została ustalona hierarchia pomiędzy przepisami wspólnotowymi oraz regulacjami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, dlatego to do płatnika należy decyzja, które przepisy zastosuje i w jaki sposób obliczy i potrąci podatek u źródła.

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zazwyczaj odnoszą się do poszczególnych kategorii płatności takich jak np. dywidendy, opłaty licencyjne oraz odsetki wskazując maksymalną wysokość podatku, jaką dane Państwo może nałożyć na określoną płatność.

Warunkiem skorzystania z regulacji umów o unikaniu podwójnego opodatkowania jest posiadanie certyfikatu rezydencji odbiorcy płatności, który w ten sposób musi potwierdzić, iż ma prawo do korzystania z przepisów danej umowy.

Szczególną uwagę należy w tym miejscu zwrócić na wynagrodzenie z tytułu tzw. usług o niskiej wartości dodanej, np. usług zarządzania, marketingu czy też wsparcia administracyjnego. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie odnoszą się specyficznie do tej kategorii płatności, jest ona rozwiązywana przy zastosowaniu przepisów dotyczących tzw. stałego zakładu i opodatkowania zysków przedsiębiorstwa. Przyjęta logika opiera się na regulacji art. 7 umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, zgodnie z którym zyski przedsiębiorstwa posiadającego siedzibę w danym Państwie mogą być opodatkowane tylko w tym Państwie, z wyjątkiem sytuacji gdy są osiągane za pośrednictwem stałego zakładu. Oznacza to, że zyski przedsiębiorcy zagranicznego, który nie posiada w Polsce stałego zakładu mogą być opodatkowane jedynie w kraju jego siedziby. Zastosowane umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania mają pierwszeństwo przed regulacjami krajowymi, co oznacza, iż w odniesieniu do zysków przedsiębiorstwa, Polska nie może nałożyć podatku u źródła, niemniej jednak warunkiem zastosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania jest posiadanie certyfikatu rezydencji. W przypadku jego braku, pierwszeństwo mają przepisy krajowe i podatek według stawki krajowej należy pobrać.


Nowe regulacje w zakresie podatku u źródła

Z początkiem 2019 roku do polskiego porządku prawnego wprowadzono szereg przepisów nowelizujących m.in. art. 26 ustawy o CIT. Wejście w życie części regulacji zostało odroczonych do lipca 2019, jednak niektóre przepisy już obowiązują i należy je uwzględniać przy stosowaniu regulacji podatkowych.

Celem nowych przepisów jest uszczelnienie regulacji podatkowych i zapobieganie zjawisku tzw. treaty shopping,polegającego na sztucznym wykorzystywaniu jurysdykcji podatkowych, mających korzystne umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Nowe regulacje wprowadzają szereg zmian nakładających na płatników dodatkowe obowiązki weryfikacji kontrahenta, a w szeregu przypadków zobowiązując do zapłaty podatku.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 26 ustawy o CIT, osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami dokonujący wypłat z tytułu odsetek, należności licencyjnych, dywidend lub płatności z tytułu usług o niskiej wartości dodanej, których wartość w danym roku podatkowym przekracza 2 mln PLN na rzecz jednego podatnika, są obowiązane potrącać i wpłacać podatek bez zastosowania preferencji wynikających z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz zwolnień.

W efekcie wprowadzonych zmian, szereg podmiotów korzystających dotychczas z preferencyjnych stawek podatkowych oraz zwolnień, będzie zobowiązana do odprowadzenia podatku u źródła. Obowiązek ten został odroczony w czasie do lipca 2019 r.

Dochowanie należytej staranności

Nowelizacja dotyka również innych aspektów związanych z poborem podatku u źródła, także w sytuacji gdy próg 2 mln PLN nie zostanie przekroczony. Z jednej strony możliwe jest stosowanie dotychczasowych preferencji oraz zwolnień, z drugiej strony na płatników nałożony został obowiązek weryfikacji warunków zastosowania obniżonej stawki podatku, z zachowaniem należytej staranności. Przy ocenie dochowania należytej staranności, ustawodawca nakazuje uwzględnić charakter oraz skalę prowadzonej działalności.

Przepisy w zakresie weryfikacji są nieco lakoniczne, dają jednak organom podatkowym relatywnie duże możliwości zarzucenia płatnikowi braku należytej staranności i wyciągnięcia z tego faktu negatywnych konsekwencji.

Należy podkreślić, iż obowiązywanie przepisów nakładających obowiązek weryfikacji oraz dochowania należytej staranności nie zostało odroczone w czasie, w związku z czym są one wiążące od początku 2019 r.

Zastosowanie zwolnienia lub obniżonej stawki podatku

Zwolnienie lub obniżona stawka może być zastosowana w odniesieniu do płatności przekraczających 2 mln PLN na trzy sposoby:

Pierwszy z nich to zapłata podatku, a następnie wnioskowanie o jego zwrot. Jest to procedura czasochłonna i wymagająca fizycznej zapłaty podatku, z drugiej jednak strony nie powoduje dodatkowego ryzyka po stronie płatnika, który z praktycznej perspektywy jest podmiotem ponoszącym największą odpowiedzialność za stosowanie zwolnienia lub obniżonej stawki. Należy podkreślić, iż skuteczne aplikowanie o zwrot podatku wymaga udowodnienia organowi podatkowemu, że warunki do zastosowania zwolnienia lub obniżonej stawki są spełnione, w efekcie odpowiednie informacje oraz dokumenty muszą zostać uzyskane od odbiorcy płatności.

Drugą metodą zastosowania zwolnienia lub preferencyjnej stawki podatkowej jest złożenie organom podatkowym oświadczenia potwierdzającego, że płatnik jest w posiadaniu odpowiednich dokumentów oraz w wyniku przeprowadzonej weryfikacji, nie ustalono podstaw do kwestionowania możliwości stosowania preferencji. Po złożeniu takiego oświadczenia najpóźniej w dniu dokonania płatności, możliwe jest stosowanie zwolnień lub preferencyjnych stawek opodatkowania przez dwa miesiące, po tym okresie konieczne jest ponowne złożenie oświadczenia.

Trzecią możliwością stosowania preferencji podatkowych jest uzyskanie opinii organów podatkowych o zastosowaniu zwolnienia. Jest to opinia wydana po weryfikacji warunków zastosowania zwolnienia, ważna przez 3 lata od wydania. Posiadanie takiej opinii uprawnia do stosowania zwolnień wynikających z art. 21 ust. 3 oraz 22 ust. 4 ustawy o CIT.

Przepisy wchodzące w życie od lipca, w znacznym stopniu utrudnią funkcjonowanie podmiotom dokonującym transgranicznych płatności o wartości przewyższającej 2 mln PLN rocznie, pomimo przewidzianych możliwości zwrotu lub stosowania zwolnień należy spodziewać się, iż wpływy z tytułu podatku u źródła znacznie się zwiększą, a płatnicy będą zmuszeni ponosić dalece większe ryzyko podatkowe niż obecnie. W wielu przypadkach konieczne jest wprowadzenie procedur wewnętrznych, służących weryfikacji kontrahentów oraz ewentualnych obowiązków w zakresie podatku u źródła.

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
Tylko teraz
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  19 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) od 2022 r.

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR). W ramach Polskiego Ładu ustawodawca planuje wprowadzenie ulgi dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę. Ulga na CSR ma wejść w życie od 2022 roku.

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich - projekt ustawy

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich. Jest zgoda na prace nad tzw. ustawą antylichwiarską, której projekt uzyskał wpis do planu prac rządu. To daje resortowi "zielone światło" do kolejnych kroków legislacyjnych i działań, aby projekt ten mógł być jak najszybciej przyjęty - powiedział PAP wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.

  Czasowa rejestracja samochodu a zwrot akcyzy

  Zwrot akcyzy od samochodu. Fiskus nie może odmówić zwrotu akcyzy przedsiębiorcy tylko dlatego, że ten przed sprzedażą samochodu dokonał jego czasowej rejestracji w Polsce - tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

  Informacje TPR - będą zmiany rozporządzeń

  Informacje TPR. Ministerstwo Finansów informuje, że na stronach Rządowego Centrum Legislacji zostały opublikowane projekty rozporządzeń zmieniających rozporządzenia TPR w zakresie podatku PIT i CIT.

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodów

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodu. Istnieje wiele profesji w których wymagane jest korzystanie z określonego rodzaju garderoby. Mogą to być ubrania wskazane jako konieczne dla bezpieczeństwa pracowników – np. specjalny stój na budowie - zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, lub też ze względu na inne regulacje prawne – jak na przykład obowiązkowa toga dla adwokata podczas rozprawy na sali sądowej. Poza ścisłymi regulacjami wynikającymi z przepisów istnieją również reguły wyznaczane przez tradycje czy zwyczaje – chociażby konieczność dostosowania stroju do oficjalnych wystąpień publicznych, czy na wysokiej rangi spotkaniach biznesowych. W wielu sytuacjach zakup stroju staje się więc obowiązkiem pracodawcy lub przedsiębiorcy. Powstaje więc pytanie - jakie wydatki związane z garderobą stanowić mogą koszty uzyskania przychodu? Na jakich zasadach oceniać konieczność, prawidłowość oraz wysokość zakupu?

  Granice opodatkowania budynku w podatku od nieruchomości

  Budynek jako przedmiot opodatkowania podatkiem do nieruchomości to „obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach”.

  Zmiany w opodatkowaniu gruntów kolejowych

  Opodatkowanie gruntów kolejowych. Podatkiem od nieruchomości zostaną objęte grunty, na których przedsiębiorstwa kolejowe prowadzą działalność komercyjną inną niż kolejową - tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

  Kantor wymiany walut - wymogi formalne

  Prowadzenie kantoru wymiany walut to jedna z tych form działalności, które w ostatnich latach cieszą się ogromną popularnością. Łatwy dostęp do podróżowania i powszechność emigracji z kraju np. w celach zarobkowych, to główne powody, dla których taki biznes jest szczególnie opłacalny. Kantor to punkt usługowy oferujący sprzedaż i zakup obcej waluty po określonych kursach. Wydawałoby się, że to dość prosta sprawa, jednak samo założenie takiej firmy nie jest łatwe. Jeżeli chcemy prowadzić kantor, musimy uzyskać zezwolenie i spełnić kilka istotnych warunków.

  Wirtualna kasa fiskalna nie będzie musiała drukować paragonów

  Wirtualne kasy fiskalne. Kasa fiskalna w postaci oprogramowania (czyli tzw. wirtualna kasa fiskalna) nie będzie musiała drukować paragonów, jeśli została umieszczona w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług. Taka zmiana wynika z projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowanego w czwartek 16 września 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

  Kwota wolna od podatku w 2022 roku

  Kwota wolna od podatku. W ramach Polskiego Ładu ustawodawca proponuje podwyższenie do 30 000 zł kwoty wolnej od podatku. Zmiana ma wejść w życie od 2022 roku.

  Składy podatkowe - zmiany w akcyzie

  Składy podatkowe. Jeśli dany podmiot przejmie od innego skład podatkowy, to dotychczasowy posiadacz składu nie będzie musiał zapłacić akcyzy od produktów znajdujących się w nim - przewiduje projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, który trafi do dalszych prac w sejmowej komisji energii.

  Czy dobrowolne opłaty za toalety podlegają VAT?

  Dobrowolne opłaty za toalety a VAT. Czy otrzymane środki pieniężne (dobrowolne opłaty za skorzystanie z toalety) powinny być uznane za podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług?

  TSUE kontra Belgia. Zwolnienia podatkowe niezgodne z prawem UE

  Zwolnienia podatkowe. Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że zwolnienia podatkowe przyznawane przez Belgię przedsiębiorstwom międzynarodowym stanowią system pomocy państwowej niezgodnej z prawem Unii. Przyznał tym samym rację Komisji Europejskiej i uchylił wyrok Sądu UE z 2019 roku.

  Jaka stawka ryczałtu od przychodów z działalności produkcyjnej (wytwórczej)

  Stawka ryczałtu dla działalności produkcyjnej. Ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych można opodatkować przychody osiągane przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Przychody z działalności produkcyjnej (wytwórczej) mogą być opodatkowane albo stawką 8,5% albo 5,5%. Od czego zależy zastosowanie jednej z tych stawek do działalności produkcyjnej?

  Grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2022 roku

  Grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2022 roku. W roku 2022 podatnikom grozić będą wyższe niż w 2021 r. kwoty grzywien, jakie można wymierzyć za popełnienie przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.

  Kiedy e-faktury będą obligatoryjne? Jak się przygotować?

  E-faktury. Z końcem sierpnia br. Rada Ministrów przyjęła projekt zmian do ustawy VAT wdrażającej Krajowy System e-Faktur (KSeF). Choć początkowo z powyższego rozwiązania będzie można korzystać dobrowolnie, już od 2023 roku stanie się ono obligatoryjne. Jakie są korzyści i wyzwania dla przedsiębiorców wynikające z jego wdrożenia?

  Prosta Spółka Akcyjna – jak założyć, jak działa

  Prosta Spółka Akcyjna (PSA) jest szczególnie atrakcyjna dla młodych innowatorów, którzy dysponują unikalnym know-how i chcą otworzyć biznes, ale nie mają na to własnego majątku. Możesz ją szybko zarejestrować, a jej obsługa jest bardzo prosta. O tym, jak krok po kroku założyć PSA i jakie płyną z tego korzyści dla przedsiębiorców, rozmawiali 15 września 2021 r. uczestniczy konferencji online, zorganizowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości.

  Drugi samochód w jednoosobowej działalności a koszty podatkowe

  Samochód w działalności gospodarczej. W związku z tym, że przepisy nie zabraniają posiadania więcej niż jednego samochodu w ramach prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, przedsiębiorcy decydują się na zakup kolejnego pojazdu do swojej działalności. Część z nich ma jednak pewne wątpliwości i dostrzega potencjalne ryzyko podatkowe związane z zakupem drugiego auta. Dlatego decyduje się wystąpić o potwierdzenie planowanego zakupu oraz jego skutków podatkowych w ramach interpretacji indywidualnej. Stanowisko fiskusa jest korzystne dla podatników, jednak zawiera pewne warunki.

  Polski Ład. Przedsiębiorcy będą rezygnować z podatku liniowego

  Polski Ład. Około 700 tys. przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym zostanie najmocniej dotkniętych planowanymi zmianami w ramach Polskiego Ładu. Zwiększenie im obciążeń, nawet jeśli wyniesie 4,9 proc. zamiast 9 proc., bez możliwości odliczenia kwoty wolnej od podatku, czyli planowanych 30 tys. zł, może spowodować, że część przedsiębiorców zrezygnuje z tej formy opodatkowania. – Tymczasem od 2004 roku, kiedy ją wprowadzono, przyniosła ona wiele korzyści zarówno dla firm, jak i budżetu państwa – mówi Rzecznik MŚP Adam Abramowicz, który zbiera podpisy pod petycją w sprawie zablokowania niekorzystnych zmian. Podpisało ją już ponad 52 tys. osób.

  Polski Ład a „szara strefa” w zatrudnieniu

  Polski Ład a „szara strefa” w zatrudnieniu. Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego skala „szarej strefy” w zatrudnieniu w Polsce szacowana jest na 880 tysięcy osób (ok. 5,4% ogólnej liczby pracujących) [1]. Trzeba jednak zaznaczyć, że badania statystyczne nie odkrywają rzeczywistej skali zjawiska. Realnie praca nierejestrowana może obejmować nawet 16% osób w wieku produkcyjnym [2].

  Polski Ład. Kontrola podatkowa na wniosek

  Polski Ład. Podatnik, który dostanie od szefa Krajowej Administracji Skarbowej ostrzeżenie przed podejrzanym kontrahentem, będzie mógł wnioskować o przeprowadzenie kontroli podatkowej w zakresie będącym przedmiotem tego ostrzeżenia.

  Przekształcasz działalność gospodarczą w jednoosobową sp. z o.o.? Sprawdź co zmieni się w Twojej księgowości!

  Zmiana dotychczasowej formy prawnej firmy z jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oznacza rewolucję w obowiązkach księgowych. Jeśli przed przekształceniem prowadziłeś podatkową księgę przychodów i rozchodów, zakładając spółkę z o.o. musi przejść na księgi rachunkowe.

  PIT od działalności gospodarczej w 2022 roku - skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt

  PIT od działalności gospodarczej w 2022 roku. Kluczowym elementem nowego Polskiego Ładu są istotne zmiany w podatkach. Zmiany te obejmą system opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce, wsparcie innowacyjnych rozwiązań, pobudzenie inwestycji o nowe rozwiązania dla inwestorów strategicznych.

  Ulga na powrót od 1 stycznia 2022 r.

  Ulga na powrót. Polski Ład przewiduje wprowadzenie ulgi w podatku dochodowym dla podatników osiedlających się w Polsce, tzw. ulga na powrót. Proponuje się, aby ulga na powrót weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Kto będzie miał prawo do nowej ulgi i jaka będzie jej wysokość?

  Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm - wnioski do 30 września

  Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm. Polski Fundusz Rozwoju ponownie uruchomił Tarczę Finansową dla Dużych Firm. 14 września 2021 r. PFR poinformował o udostępnieniu możliwości składania wniosków o finansowanie preferencyjne w ramach tej Tarczy. Finansowanie służy pokryciu szkody powstałej na skutek zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki w związku z COVID-19. Program został uruchomiony w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów zmian do programu rządowego Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm, po uzyskaniu uprzednio decyzji Komisji Europejskiej. Termin na zgłoszenie wniosków upływa 30 września 2021 r.