Kategorie

Podatek u źródła (WHT) 2019 - co się zmieniło w przepisach

Accace Polska
Accace to zespół doświadczonych ekspertów oferujących kompleksową obsługę prawną, profesjonalne usługi doradztwa podatkowego, doradztwa transakcyjnego oraz nowoczesny outsourcing księgowości, kadr i płac.
Podatek u źródła (WHT) 2019 - co się zmieniło w przepisach
Jedną z istotniejszych zmian podatkowych, z którymi muszą zmierzyć się w 2019 roku przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w Polsce są nowe zasady dotyczące poboru podatku “u źródła” tzw. WHT (withholding tax). Z początkiem 2019 roku do polskiego porządku prawnego wprowadzono szereg przepisów nowelizujących m.in. art. 26 ustawy o CIT. Wejście w życie części nowych regulacji zostało odroczone do lipca 2019, jednak niektóre przepisy już obowiązują i należy je uwzględniać przy stosowaniu regulacji podatkowych. Zmiany w tym zakresie dotyczą przede wszystkim podmiotów dokonujących płatności transgranicznych, poza nimi objęte zostaną również przepisami płatności krajowe z tytułu dywidendy oraz udziału w zyskach osób prawnych.

Podatek „u źródła” i przepisy międzynarodowe

Rozliczenie podatku „u źródła” to obszar obejmujący regulacje krajowe, przepisy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz regulacje wspólnotowe.

Podstawowe regulacje na poziomie krajowym wynikają z przepisów krajowych ustawy o CIT. Ogólną zasadą wynikającą z tej ustawy jest zobowiązanie podmiotów dokonujących płatności, do pobrania z tych płatności i zapłaty podatku. Szczególnie ważna w tym wypadku jest rola, w której występują wspomniane podmioty, czyli rola płatnika.

Płatnikiem jest podmiot, który jest zobowiązany do obliczenia, poboru i wpłaty podatku w należytej wysokości, a w przypadku nienależytego wypełnienia tych obowiązków może on odpowiadać za powstałą zaległość oraz ponosić odpowiedzialność karno – skarbową.

Kategorie płatności objęte obowiązkiem poboru są wskazane w art. 21 oraz art. 22 ustawy o CIT. Najczęściej występujące w praktyce płatności to:

 • Wypłata dywidendy (również krajowa);
 • Płatność odsetek, na rzecz podmiotu zagranicznego;
 • Wynagrodzenie za usługi o niskiej wartości dodanej, np. za zarządzanie, za wsparcie administracyjne, usługi marketingowe itd. płatne na rzecz podmiotu zagranicznego;
 • Opłaty licencyjne płatne na rzecz podmiotu zagranicznego;

Najistotniejszym obowiązkiem płatnika jest potrącenie oraz zapłata do Urzędu Skarbowego podatku według stawki podstawowej. Podstawowa stawka dla dywidend to 19%, dla pozostałych kategorii płatności wskazanych powyżej 20%.

Polecamy: CIT 2019. Komentarz

Dyrektywy wspólnotowe a podatek u źródła „WHT”

Reklama

Przepisy krajowe zostały zmodyfikowane przez regulacje wspólnotowe oraz umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Na poziomie wspólnotowym wprowadzono regulacje mające ograniczyć obowiązek poboru podatku u źródła przy spełnieniu określonych warunków. U podstaw wprowadzenia tych przepisów leży jeden z filarów wewnętrznego rynku wspólnotowego w postaci swobody przepływu kapitału. W tym wypadku swobodny przepływ kapitału ma zostać zapewniony przez zwolnienie płatności wewnątrzwspólnotowych dokonywanych pomiędzy podatnikami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej.

Dyrektywy unijne zostały zaimplementowane do polskiego porządku prawnego w art. 21 ust. 3 oraz art. 22 ust. 4 ustawy o CIT. Zgodnie z brzmieniem tych przepisów wypłata dywidendy podlega zwolnieniu jeśli:

 • Wypłacającym jest spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium RP;
 • Otrzymującym płatność jest spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium RP, Unii lub EOG i podlegająca w tym kraju opodatkowaniu od całości swoich dochodów niezależnie od miejsca ich osiągnięcia;
 • Odbiorca płatności posiada 10% udziałów w spółce wypłacającej przez okres dwóch lat (warunek dwóch lat może być spełniony w przyszłości);
 • Odbiorca płatności nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania od całości swoich dochodów.

Celem zastosowania powyższych zwolnień, płatnik powinien potwierdzić rezydencję podatkową certyfikatem rezydencji oraz posiadać oświadczenie odbiorcy płatności o spełnieniu powyższych warunków, dodatkowo należy potwierdzić, iż podmiot otrzymujący płatność jest faktycznym odbiorcą (beneficial owner).

W odniesieniu do płatności z tytułu odsetek oraz należności licencyjnych warunki jakie należy spełnić to:

 • Wypłacającym należność jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego od całości swoich dochodów na terytorium RP lub zakład zagranicznego podatnika podlegający opodatkowaniu na terytorium RP;
 • Uzyskującym przychody jest spółka podlegająca opodatkowaniu od całości swoich dochodów w innym niż RP kraju na terenie Unii Europejskiej lub EOG;
 • Pomiędzy uzyskującym przychody a wypłacającym istnieje powiązanie kapitałowe o wartości, co najmniej 25% kapitału zakładowego przez 2 lata;
 • Podmiot otrzymujący płatność jest rzeczywistym odbiorcą (beneficial owner) płatności;

Również w tym przypadku 2-letni warunek istnienia powiązania kapitałowego może zostać spełniony już po wypłacie wynagrodzenia. Dodatkowym obowiązkiem jest posiadanie certyfikatu rezydencji oraz oświadczenia odbiorcy płatności.

Należy podkreślić, iż powyższe zwolnienie ma zastosowanie do płatności odsetek oraz opłat licencyjnych, nie dotyczy ono płatności z tytułu usług o niskiej wartości dodanej. W tym wypadku podatek „u źródła” należy pobrać, jeśli z pomocą nie przyjdą umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania a podatek u źródła

Reklama

Krajowe regulacje w zakresie podatku u źródła, są modyfikowane również poprzez regulacje umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarte przez Polskę. Nie została ustalona hierarchia pomiędzy przepisami wspólnotowymi oraz regulacjami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, dlatego to do płatnika należy decyzja, które przepisy zastosuje i w jaki sposób obliczy i potrąci podatek u źródła.

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zazwyczaj odnoszą się do poszczególnych kategorii płatności takich jak np. dywidendy, opłaty licencyjne oraz odsetki wskazując maksymalną wysokość podatku, jaką dane Państwo może nałożyć na określoną płatność.

Warunkiem skorzystania z regulacji umów o unikaniu podwójnego opodatkowania jest posiadanie certyfikatu rezydencji odbiorcy płatności, który w ten sposób musi potwierdzić, iż ma prawo do korzystania z przepisów danej umowy.

Szczególną uwagę należy w tym miejscu zwrócić na wynagrodzenie z tytułu tzw. usług o niskiej wartości dodanej, np. usług zarządzania, marketingu czy też wsparcia administracyjnego. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie odnoszą się specyficznie do tej kategorii płatności, jest ona rozwiązywana przy zastosowaniu przepisów dotyczących tzw. stałego zakładu i opodatkowania zysków przedsiębiorstwa. Przyjęta logika opiera się na regulacji art. 7 umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, zgodnie z którym zyski przedsiębiorstwa posiadającego siedzibę w danym Państwie mogą być opodatkowane tylko w tym Państwie, z wyjątkiem sytuacji gdy są osiągane za pośrednictwem stałego zakładu. Oznacza to, że zyski przedsiębiorcy zagranicznego, który nie posiada w Polsce stałego zakładu mogą być opodatkowane jedynie w kraju jego siedziby. Zastosowane umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania mają pierwszeństwo przed regulacjami krajowymi, co oznacza, iż w odniesieniu do zysków przedsiębiorstwa, Polska nie może nałożyć podatku u źródła, niemniej jednak warunkiem zastosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania jest posiadanie certyfikatu rezydencji. W przypadku jego braku, pierwszeństwo mają przepisy krajowe i podatek według stawki krajowej należy pobrać.


Nowe regulacje w zakresie podatku u źródła

Z początkiem 2019 roku do polskiego porządku prawnego wprowadzono szereg przepisów nowelizujących m.in. art. 26 ustawy o CIT. Wejście w życie części regulacji zostało odroczonych do lipca 2019, jednak niektóre przepisy już obowiązują i należy je uwzględniać przy stosowaniu regulacji podatkowych.

Celem nowych przepisów jest uszczelnienie regulacji podatkowych i zapobieganie zjawisku tzw. treaty shopping,polegającego na sztucznym wykorzystywaniu jurysdykcji podatkowych, mających korzystne umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Nowe regulacje wprowadzają szereg zmian nakładających na płatników dodatkowe obowiązki weryfikacji kontrahenta, a w szeregu przypadków zobowiązując do zapłaty podatku.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 26 ustawy o CIT, osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami dokonujący wypłat z tytułu odsetek, należności licencyjnych, dywidend lub płatności z tytułu usług o niskiej wartości dodanej, których wartość w danym roku podatkowym przekracza 2 mln PLN na rzecz jednego podatnika, są obowiązane potrącać i wpłacać podatek bez zastosowania preferencji wynikających z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz zwolnień.

W efekcie wprowadzonych zmian, szereg podmiotów korzystających dotychczas z preferencyjnych stawek podatkowych oraz zwolnień, będzie zobowiązana do odprowadzenia podatku u źródła. Obowiązek ten został odroczony w czasie do lipca 2019 r.

Dochowanie należytej staranności

Nowelizacja dotyka również innych aspektów związanych z poborem podatku u źródła, także w sytuacji gdy próg 2 mln PLN nie zostanie przekroczony. Z jednej strony możliwe jest stosowanie dotychczasowych preferencji oraz zwolnień, z drugiej strony na płatników nałożony został obowiązek weryfikacji warunków zastosowania obniżonej stawki podatku, z zachowaniem należytej staranności. Przy ocenie dochowania należytej staranności, ustawodawca nakazuje uwzględnić charakter oraz skalę prowadzonej działalności.

Przepisy w zakresie weryfikacji są nieco lakoniczne, dają jednak organom podatkowym relatywnie duże możliwości zarzucenia płatnikowi braku należytej staranności i wyciągnięcia z tego faktu negatywnych konsekwencji.

Należy podkreślić, iż obowiązywanie przepisów nakładających obowiązek weryfikacji oraz dochowania należytej staranności nie zostało odroczone w czasie, w związku z czym są one wiążące od początku 2019 r.

Zastosowanie zwolnienia lub obniżonej stawki podatku

Zwolnienie lub obniżona stawka może być zastosowana w odniesieniu do płatności przekraczających 2 mln PLN na trzy sposoby:

Pierwszy z nich to zapłata podatku, a następnie wnioskowanie o jego zwrot. Jest to procedura czasochłonna i wymagająca fizycznej zapłaty podatku, z drugiej jednak strony nie powoduje dodatkowego ryzyka po stronie płatnika, który z praktycznej perspektywy jest podmiotem ponoszącym największą odpowiedzialność za stosowanie zwolnienia lub obniżonej stawki. Należy podkreślić, iż skuteczne aplikowanie o zwrot podatku wymaga udowodnienia organowi podatkowemu, że warunki do zastosowania zwolnienia lub obniżonej stawki są spełnione, w efekcie odpowiednie informacje oraz dokumenty muszą zostać uzyskane od odbiorcy płatności.

Drugą metodą zastosowania zwolnienia lub preferencyjnej stawki podatkowej jest złożenie organom podatkowym oświadczenia potwierdzającego, że płatnik jest w posiadaniu odpowiednich dokumentów oraz w wyniku przeprowadzonej weryfikacji, nie ustalono podstaw do kwestionowania możliwości stosowania preferencji. Po złożeniu takiego oświadczenia najpóźniej w dniu dokonania płatności, możliwe jest stosowanie zwolnień lub preferencyjnych stawek opodatkowania przez dwa miesiące, po tym okresie konieczne jest ponowne złożenie oświadczenia.

Trzecią możliwością stosowania preferencji podatkowych jest uzyskanie opinii organów podatkowych o zastosowaniu zwolnienia. Jest to opinia wydana po weryfikacji warunków zastosowania zwolnienia, ważna przez 3 lata od wydania. Posiadanie takiej opinii uprawnia do stosowania zwolnień wynikających z art. 21 ust. 3 oraz 22 ust. 4 ustawy o CIT.

Przepisy wchodzące w życie od lipca, w znacznym stopniu utrudnią funkcjonowanie podmiotom dokonującym transgranicznych płatności o wartości przewyższającej 2 mln PLN rocznie, pomimo przewidzianych możliwości zwrotu lub stosowania zwolnień należy spodziewać się, iż wpływy z tytułu podatku u źródła znacznie się zwiększą, a płatnicy będą zmuszeni ponosić dalece większe ryzyko podatkowe niż obecnie. W wielu przypadkach konieczne jest wprowadzenie procedur wewnętrznych, służących weryfikacji kontrahentów oraz ewentualnych obowiązków w zakresie podatku u źródła.

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  15 cze 2021
  Zakres dat:

  Wpłaty do PPK - kiedy pobrać zaliczkę na PIT?

  Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika oszczędzającego w PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na PIT zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT w 2022 roku – jak być powinno

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT. Jak rozwiązać problem składki na ubezpieczenie zdrowotne w nowym systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych (PIT), który ma obowiązywać od 2022 roku? Profesor Witold Modzelewski proponuje, by – przy spełnieniu dwóch innych warunków - kwota składki była dla wszystkich podatników kosztem uzyskania przychodów lub była wyłączona z podstawy opodatkowania.

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów. Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach Polskiego Ładu zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne i organizacyjne mające na celu przyciąganie do Polski strategicznych inwestorów. Już w 2022 roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów ma stać się (wg zamierzeń MF i Rządu) wizytówką naszego kraju. Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i Interpretacja 590. Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów (w tym PGK VAT) i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych.

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” - to nowy standard rachunkowości, którego projekt został właśnie skierowany do dyskusji publicznej. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 8 sierpnia 2021 r. Co zawiera nowy KSR?

  SLIM VAT 2. Korekta deklaracji importowej

  SLIM VAT 2 zawiera rozwiązanie, które umożliwi podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku.

  Kolejne deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym

  Deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym. Ministerstwo Finansów planuje poszerzenie listy deklaracji podatkowych, które mogą być podpisywane elektronicznie o deklaracje akcyzowe AKC-UAKZ i AKC-KZ. Ponadto możliwe będzie opatrywanie podpisem zaufanym albo podpisem osobistym - deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US) oraz podań w sprawach dotyczących podatku akcyzowego − przesyłanych przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

  Nadużywanie prawa przez organy podatkowe będzie utrudnione

  Postępowanie podatkowe. Fiskus decydując się na bezpodstawne wszczęcie postępowania podatkowego naraża się na ryzyko uchylenia decyzji administracyjnej i utratę kompetencji do zmiany rozliczenia podatkowego podatnika.

  Spłata zaległości podatkowej przez członka zarządu

  Zobowiązania podatkowe spółki. Organ podatkowy dochodził od członka zarządu spółki spłaty zobowiązań podatkowych, które już nie istniały.

  MF zaprasza na XII Forum Cen Transferowych – 24 czerwca 2021 r.

  Ministerstwo Finansów informuje, że XII edycja Forum Cen Transferowych (FCT) odbędzie się online 24 czerwca 2021 r. Zgłoszenie udziału można przesłać do 18 czerwca 2021 r. (piątek).

  Crowdfunding (finansowanie społecznościowe) - nowe przepisy od listopada 2021 r.

  Crowdfunding - nowe przepisy od listopada 2021 r. Trwają prace nad przepisami (ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych), które uregulują rynek finansowania społecznościowego. Platformy, które się tym zajmują, zgodnie z proponowaną ustawą będą działać zgodnie z licencją i podlegać nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Zwiększy się jednak kwota – z 1 mln do 5 mln euro – którą będą mogły pozyskać w ramach crowdfundingu. Podwyższony limit zacznie obowiązywać od listopada 2023 roku. – W krótkim terminie nowe przepisy zapewnią w miarę bezpieczne funkcjonowanie rynku, w długiej perspektywie mogą umożliwić rozwój platform, również za granicą – ocenia Artur Granicki, prezes Navigator Crowd.

  Polskie Ład. Wyższe dopłaty do paliwa rolniczego od 2022 r.

  Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze od 2022 r. W ramach programu Polski Ład ma nastąpić podniesienie stawki dopłaty do 110 zł na hektar. Wypłata dopłat według podwyższonej stawki ma nastąpić w I połowie 2022 r.

  Polski Ład - wsparcie dla rolnictwa

  Polski Ład - rolnictwo. 12 czerwca 2021 r. premier Mateusz Morawiecki podczas debaty dot. Polskiego Ładu dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Instytucie Zootechniki w Balicach koło Krakowa, przedstawił szereg pozytywnych zmian jakie czekają rolników. Ważniejsze zmiany, to: wyższe dopłaty do paliwa dla rolników, uwolnienie rolniczego handlu detalicznego, ustawa o rodzinnych gospodarstwach rolnych, kodeks rolny, E-okienko dla rolnika, cyfrowy system pozwalający na identyfikowanie żywności „od pola do stołu”, centralny system informatyczny zasobu państwowej ziemi.

  Podwyżki stawek podatkowych i podatki korporacyjne

  Podwyżki podatków. Poza klasyczną podwyżką stawek podatkowych, kraje decydują się na dodatkowe podatki korporacyjne - stwierdza w analizie Polski Instytut Ekonomiczny. Zwraca uwagę, że największym zmianom podlegają w ostatnim roku obciążenia środowiskowe.

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Usługi gastronomiczne na kasie fiskalnej online - interpretacje

  Kasy fiskalne online w branży gastronomicznej pojawiły się od 1 stycznia 2021 r. Obowiązek wymiany starych kas na nowe objął bowiem usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne. Pojawiło się jednak szereg wątpliwości interpretacyjnych związanych z nowym obowiązkiem. Oto niektóre z nich.

  Polski Ład. Ile będą kosztowały zmiany podatkowe?

  Polskie Ład. Najważniejsze zmiany jeśli chodzi o kwestie ubytku PIT to jest ok. 22 mld zł dla całego sektora, dodatkowo przewidujemy ok. 4-4,5 mld zł kosztów z tego pakietu ulg dla małych i średnich przedsiębiorstw - powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski.

  Przeniesienie firmy za granicę a podatek w Polsce

  Przeniesienie działalności gospodarczej za granicę. Zapowiadane zmiany w ramach Polskiego Ładu, rosnące koszty prowadzenia firmy, niejasne przepisy i nadmierna biurokracja – to czynniki, przez które wielu przedsiębiorców rozważa przeniesienie działalność za granicę. Jednak samo zarejestrowanie firmy w innym kraju (nawet w UE) nie zwalnia automatycznie z płacenia podatków i składek ubezpieczeniowych w Polsce.

  Kiedy osoba fizyczna ma rezydencję podatkową w Polsce?

  Polska rezydencja podatkowa. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe z 29 kwietnia 2021 r. dotyczące zasad ustalania rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku osoby fizycznej w Polsce. Zdaniem ekspertów PwC te objaśnienia mogą być postrzegane jako zapowiedź szczególnego zainteresowania władz podatkowych rezydencją osób fizycznych, które utraciły lub utracą rezydencję podatkową w Polsce.

  Czy opodatkowanie firm w Czechach jest niższe?

  Opodatkowanie działalności gospodarczej w Czechach nie jest znacząco korzystniejsze niż w Polsce - stwierdza Polski Instytut Ekonomiczny. Analitycy zwracają uwagę, że zależy ono m.in. od branży, w której działa firma, poziomu przychodów oraz relacji między przychodami a kosztami.

  Kto musi mieć kasę fiskalną online od 1 lipca 2021 r.?

  Kasy fiskalne online. Od 1 lipca 2021 r. kolejna grupa podatników zobowiązana jest do obowiązkowego ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych online. Których podatników dotyczy ten obowiązek?

  Obowiązek podatkowy drugiego stopnia w akcyzie

  Podmiotowość podatników akcyzy z tytułu obowiązku podatkowego drugiego stopnia jest przedmiotem daleko idących kontrowersji, zresztą z wielu powodów – pisze profesor Witold Modzelewski.

  Pusta faktura wymaga udowodnienia

  Puste faktury. Urząd skarbowy oskarżył firmę o nabycie pustych faktur, mimo że zeznania świadków wyraźnie stwierdzały co innego. Sprawę rozstrzygnął sąd administracyjny.

  Skutki podatkowe wycofania samochodu ze spółki cywilnej

  Skutki podatkowe wniesienia i wycofania samochodu do spółki cywilnej - cz. II wycofanie samochodu ze spółki cywilnej.