Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Podatek u źródła (WHT) 2019 - co się zmieniło w przepisach

Accace Polska
Accace to zespół doświadczonych ekspertów oferujących kompleksową obsługę prawną, profesjonalne usługi doradztwa podatkowego, doradztwa transakcyjnego oraz nowoczesny outsourcing księgowości, kadr i płac.
Podatek u źródła (WHT) 2019 - co się zmieniło w przepisach
Podatek u źródła (WHT) 2019 - co się zmieniło w przepisach
Jedną z istotniejszych zmian podatkowych, z którymi muszą zmierzyć się w 2019 roku przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w Polsce są nowe zasady dotyczące poboru podatku “u źródła” tzw. WHT (withholding tax). Z początkiem 2019 roku do polskiego porządku prawnego wprowadzono szereg przepisów nowelizujących m.in. art. 26 ustawy o CIT. Wejście w życie części nowych regulacji zostało odroczone do lipca 2019, jednak niektóre przepisy już obowiązują i należy je uwzględniać przy stosowaniu regulacji podatkowych. Zmiany w tym zakresie dotyczą przede wszystkim podmiotów dokonujących płatności transgranicznych, poza nimi objęte zostaną również przepisami płatności krajowe z tytułu dywidendy oraz udziału w zyskach osób prawnych.

Podatek „u źródła” i przepisy międzynarodowe

Rozliczenie podatku „u źródła” to obszar obejmujący regulacje krajowe, przepisy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz regulacje wspólnotowe.

Podstawowe regulacje na poziomie krajowym wynikają z przepisów krajowych ustawy o CIT. Ogólną zasadą wynikającą z tej ustawy jest zobowiązanie podmiotów dokonujących płatności, do pobrania z tych płatności i zapłaty podatku. Szczególnie ważna w tym wypadku jest rola, w której występują wspomniane podmioty, czyli rola płatnika.

Płatnikiem jest podmiot, który jest zobowiązany do obliczenia, poboru i wpłaty podatku w należytej wysokości, a w przypadku nienależytego wypełnienia tych obowiązków może on odpowiadać za powstałą zaległość oraz ponosić odpowiedzialność karno – skarbową.

Kategorie płatności objęte obowiązkiem poboru są wskazane w art. 21 oraz art. 22 ustawy o CIT. Najczęściej występujące w praktyce płatności to:

 • Wypłata dywidendy (również krajowa);
 • Płatność odsetek, na rzecz podmiotu zagranicznego;
 • Wynagrodzenie za usługi o niskiej wartości dodanej, np. za zarządzanie, za wsparcie administracyjne, usługi marketingowe itd. płatne na rzecz podmiotu zagranicznego;
 • Opłaty licencyjne płatne na rzecz podmiotu zagranicznego;

Najistotniejszym obowiązkiem płatnika jest potrącenie oraz zapłata do Urzędu Skarbowego podatku według stawki podstawowej. Podstawowa stawka dla dywidend to 19%, dla pozostałych kategorii płatności wskazanych powyżej 20%.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Polecamy: CIT 2019. Komentarz

Dyrektywy wspólnotowe a podatek u źródła „WHT”

Przepisy krajowe zostały zmodyfikowane przez regulacje wspólnotowe oraz umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Na poziomie wspólnotowym wprowadzono regulacje mające ograniczyć obowiązek poboru podatku u źródła przy spełnieniu określonych warunków. U podstaw wprowadzenia tych przepisów leży jeden z filarów wewnętrznego rynku wspólnotowego w postaci swobody przepływu kapitału. W tym wypadku swobodny przepływ kapitału ma zostać zapewniony przez zwolnienie płatności wewnątrzwspólnotowych dokonywanych pomiędzy podatnikami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej.

Dyrektywy unijne zostały zaimplementowane do polskiego porządku prawnego w art. 21 ust. 3 oraz art. 22 ust. 4 ustawy o CIT. Zgodnie z brzmieniem tych przepisów wypłata dywidendy podlega zwolnieniu jeśli:

 • Wypłacającym jest spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium RP;
 • Otrzymującym płatność jest spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium RP, Unii lub EOG i podlegająca w tym kraju opodatkowaniu od całości swoich dochodów niezależnie od miejsca ich osiągnięcia;
 • Odbiorca płatności posiada 10% udziałów w spółce wypłacającej przez okres dwóch lat (warunek dwóch lat może być spełniony w przyszłości);
 • Odbiorca płatności nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania od całości swoich dochodów.

Celem zastosowania powyższych zwolnień, płatnik powinien potwierdzić rezydencję podatkową certyfikatem rezydencji oraz posiadać oświadczenie odbiorcy płatności o spełnieniu powyższych warunków, dodatkowo należy potwierdzić, iż podmiot otrzymujący płatność jest faktycznym odbiorcą (beneficial owner).

W odniesieniu do płatności z tytułu odsetek oraz należności licencyjnych warunki jakie należy spełnić to:

 • Wypłacającym należność jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego od całości swoich dochodów na terytorium RP lub zakład zagranicznego podatnika podlegający opodatkowaniu na terytorium RP;
 • Uzyskującym przychody jest spółka podlegająca opodatkowaniu od całości swoich dochodów w innym niż RP kraju na terenie Unii Europejskiej lub EOG;
 • Pomiędzy uzyskującym przychody a wypłacającym istnieje powiązanie kapitałowe o wartości, co najmniej 25% kapitału zakładowego przez 2 lata;
 • Podmiot otrzymujący płatność jest rzeczywistym odbiorcą (beneficial owner) płatności;

Również w tym przypadku 2-letni warunek istnienia powiązania kapitałowego może zostać spełniony już po wypłacie wynagrodzenia. Dodatkowym obowiązkiem jest posiadanie certyfikatu rezydencji oraz oświadczenia odbiorcy płatności.

Należy podkreślić, iż powyższe zwolnienie ma zastosowanie do płatności odsetek oraz opłat licencyjnych, nie dotyczy ono płatności z tytułu usług o niskiej wartości dodanej. W tym wypadku podatek „u źródła” należy pobrać, jeśli z pomocą nie przyjdą umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania a podatek u źródła

Krajowe regulacje w zakresie podatku u źródła, są modyfikowane również poprzez regulacje umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarte przez Polskę. Nie została ustalona hierarchia pomiędzy przepisami wspólnotowymi oraz regulacjami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, dlatego to do płatnika należy decyzja, które przepisy zastosuje i w jaki sposób obliczy i potrąci podatek u źródła.

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zazwyczaj odnoszą się do poszczególnych kategorii płatności takich jak np. dywidendy, opłaty licencyjne oraz odsetki wskazując maksymalną wysokość podatku, jaką dane Państwo może nałożyć na określoną płatność.

Warunkiem skorzystania z regulacji umów o unikaniu podwójnego opodatkowania jest posiadanie certyfikatu rezydencji odbiorcy płatności, który w ten sposób musi potwierdzić, iż ma prawo do korzystania z przepisów danej umowy.

Szczególną uwagę należy w tym miejscu zwrócić na wynagrodzenie z tytułu tzw. usług o niskiej wartości dodanej, np. usług zarządzania, marketingu czy też wsparcia administracyjnego. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie odnoszą się specyficznie do tej kategorii płatności, jest ona rozwiązywana przy zastosowaniu przepisów dotyczących tzw. stałego zakładu i opodatkowania zysków przedsiębiorstwa. Przyjęta logika opiera się na regulacji art. 7 umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, zgodnie z którym zyski przedsiębiorstwa posiadającego siedzibę w danym Państwie mogą być opodatkowane tylko w tym Państwie, z wyjątkiem sytuacji gdy są osiągane za pośrednictwem stałego zakładu. Oznacza to, że zyski przedsiębiorcy zagranicznego, który nie posiada w Polsce stałego zakładu mogą być opodatkowane jedynie w kraju jego siedziby. Zastosowane umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania mają pierwszeństwo przed regulacjami krajowymi, co oznacza, iż w odniesieniu do zysków przedsiębiorstwa, Polska nie może nałożyć podatku u źródła, niemniej jednak warunkiem zastosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania jest posiadanie certyfikatu rezydencji. W przypadku jego braku, pierwszeństwo mają przepisy krajowe i podatek według stawki krajowej należy pobrać.


Nowe regulacje w zakresie podatku u źródła

Z początkiem 2019 roku do polskiego porządku prawnego wprowadzono szereg przepisów nowelizujących m.in. art. 26 ustawy o CIT. Wejście w życie części regulacji zostało odroczonych do lipca 2019, jednak niektóre przepisy już obowiązują i należy je uwzględniać przy stosowaniu regulacji podatkowych.

Celem nowych przepisów jest uszczelnienie regulacji podatkowych i zapobieganie zjawisku tzw. treaty shopping,polegającego na sztucznym wykorzystywaniu jurysdykcji podatkowych, mających korzystne umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Nowe regulacje wprowadzają szereg zmian nakładających na płatników dodatkowe obowiązki weryfikacji kontrahenta, a w szeregu przypadków zobowiązując do zapłaty podatku.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 26 ustawy o CIT, osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami dokonujący wypłat z tytułu odsetek, należności licencyjnych, dywidend lub płatności z tytułu usług o niskiej wartości dodanej, których wartość w danym roku podatkowym przekracza 2 mln PLN na rzecz jednego podatnika, są obowiązane potrącać i wpłacać podatek bez zastosowania preferencji wynikających z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz zwolnień.

W efekcie wprowadzonych zmian, szereg podmiotów korzystających dotychczas z preferencyjnych stawek podatkowych oraz zwolnień, będzie zobowiązana do odprowadzenia podatku u źródła. Obowiązek ten został odroczony w czasie do lipca 2019 r.

Dochowanie należytej staranności

Nowelizacja dotyka również innych aspektów związanych z poborem podatku u źródła, także w sytuacji gdy próg 2 mln PLN nie zostanie przekroczony. Z jednej strony możliwe jest stosowanie dotychczasowych preferencji oraz zwolnień, z drugiej strony na płatników nałożony został obowiązek weryfikacji warunków zastosowania obniżonej stawki podatku, z zachowaniem należytej staranności. Przy ocenie dochowania należytej staranności, ustawodawca nakazuje uwzględnić charakter oraz skalę prowadzonej działalności.

Przepisy w zakresie weryfikacji są nieco lakoniczne, dają jednak organom podatkowym relatywnie duże możliwości zarzucenia płatnikowi braku należytej staranności i wyciągnięcia z tego faktu negatywnych konsekwencji.

Należy podkreślić, iż obowiązywanie przepisów nakładających obowiązek weryfikacji oraz dochowania należytej staranności nie zostało odroczone w czasie, w związku z czym są one wiążące od początku 2019 r.

Zastosowanie zwolnienia lub obniżonej stawki podatku

Zwolnienie lub obniżona stawka może być zastosowana w odniesieniu do płatności przekraczających 2 mln PLN na trzy sposoby:

Pierwszy z nich to zapłata podatku, a następnie wnioskowanie o jego zwrot. Jest to procedura czasochłonna i wymagająca fizycznej zapłaty podatku, z drugiej jednak strony nie powoduje dodatkowego ryzyka po stronie płatnika, który z praktycznej perspektywy jest podmiotem ponoszącym największą odpowiedzialność za stosowanie zwolnienia lub obniżonej stawki. Należy podkreślić, iż skuteczne aplikowanie o zwrot podatku wymaga udowodnienia organowi podatkowemu, że warunki do zastosowania zwolnienia lub obniżonej stawki są spełnione, w efekcie odpowiednie informacje oraz dokumenty muszą zostać uzyskane od odbiorcy płatności.

Drugą metodą zastosowania zwolnienia lub preferencyjnej stawki podatkowej jest złożenie organom podatkowym oświadczenia potwierdzającego, że płatnik jest w posiadaniu odpowiednich dokumentów oraz w wyniku przeprowadzonej weryfikacji, nie ustalono podstaw do kwestionowania możliwości stosowania preferencji. Po złożeniu takiego oświadczenia najpóźniej w dniu dokonania płatności, możliwe jest stosowanie zwolnień lub preferencyjnych stawek opodatkowania przez dwa miesiące, po tym okresie konieczne jest ponowne złożenie oświadczenia.

Trzecią możliwością stosowania preferencji podatkowych jest uzyskanie opinii organów podatkowych o zastosowaniu zwolnienia. Jest to opinia wydana po weryfikacji warunków zastosowania zwolnienia, ważna przez 3 lata od wydania. Posiadanie takiej opinii uprawnia do stosowania zwolnień wynikających z art. 21 ust. 3 oraz 22 ust. 4 ustawy o CIT.

Przepisy wchodzące w życie od lipca, w znacznym stopniu utrudnią funkcjonowanie podmiotom dokonującym transgranicznych płatności o wartości przewyższającej 2 mln PLN rocznie, pomimo przewidzianych możliwości zwrotu lub stosowania zwolnień należy spodziewać się, iż wpływy z tytułu podatku u źródła znacznie się zwiększą, a płatnicy będą zmuszeni ponosić dalece większe ryzyko podatkowe niż obecnie. W wielu przypadkach konieczne jest wprowadzenie procedur wewnętrznych, służących weryfikacji kontrahentów oraz ewentualnych obowiązków w zakresie podatku u źródła.

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Diety przedsiębiorcy w transporcie międzynarodowym mogą być kosztem

  Dyrektor KIS potwierdził, że zmiana przepisów dotyczących czasu pracy kierowców nie wpłynęła na możliwość odliczania diety przez kierowców prowadzących działalność gospodarczą. Diety te mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w części nieprzekraczającej wysokości określonej przez ministra pracy, zarówno w przypadku krajowych, jak i zagranicznych podróży służbowych.

  Co zrobić, gdy źle przelejesz pieniądze?

  Nieprawidłowe dane w przelewie to nie powód do paniki. Pieniądze wciąż można odzyskać. Jeżeli zdarzy się pomyłka, nie należy czekać. Natychmiast skontaktuj się ze swoim bankiem i dowiedz się, co powinieneś zrobić.

  Szansa na obniżkę stóp procentowych w czwartym kwartale tego roku

  Jeżeli nie zajdą jakieś absolutnie nadzwyczajne okoliczności, jak kolejny wielki kryzys energetyczny, to inflacja będzie spadała do końca roku i jest nadzieja na obniżkę stóp procentowych jeszcze w czwartym kwartale tego roku - powiedział premier

  Kwota zwrotów podatkowych za 2022 - ok. 24 mld zł

  Zwroty podatkowe za rok 2022 to kwota ok. 24 mld złotych, a najwyższy zwrot podatku wyniósł 8,6 tys. zł – poinformował w czwartek wiceminister finansów Artur Soboń. Dla 239,5 tys. podatników korzystne okazało się rozliczenie na warunkach sprzed 1 lipca 2022 r. - dodał.

  Ponad milion złotych! Tyle wyniosła dopłata do składki zdrowotnej pewnego przedsiębiorcy

  22 maja upłynął termin rozliczania się przedsiębiorców z rocznej składki zdrowotnej za 2022 rok. Według danych ZUS-u rekordzista musiał dopłacić z tego tytułu aż 1,06 mln złotych. Z kolei najwyższa kwota zwrotu, o którą wnioskował podatnik, wyniosła 4,41 mln złotych.

  Bank ogłasza upadłość. Na co mogą liczyć jego klienci? Co gwarantuje BFG?

  Pensje, emerytury, renty czy stypendia spływają zwykle na nasze rachunki w bankach, gdzie przechowujemy także oszczędności na lokatach lub kontach. Czy w razie upadłości banku pieniądze przepadają bezpowrotnie? Na szczęście nie. Nad pokrzywdzonymi czuwa bowiem Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG).

  Półprofesjonalny przywóz wyrobów akcyzowych z UE – e-SAD - zmiany w 2023 roku. Dokumentacja, obowiązek podatkowy i inne nowości

  Jakie zmiany przepisów weszły w życie w 2023 roku w zakresie półprofesjonalnego przywozu wyrobów akcyzowych do Polski z innych państw Unii Europejskiej? Co wynika z tych zmian dla praktyki obrotu towarowego? Wyjaśnia Mirosław Siwiński, radca prawny i doradca podatkowy, partner w Advicero Nexia.

  Gdzie najchętniej korzystamy z płatności odroczonych?

  Według Juniper Research, aktualna liczba ponad 360 milionów użytkowników płatności odroczonych na świecie, wzrośnie do ponad 900 milionów do 2027 roku. Płatności odroczone, które kojarzą się z zakupami w sieci, coraz mocniej zdobywają także offline, zwłaszcza na rynku usług zdrowotnych. 

  Webinarium „Krajowy System e-Faktur (KSeF) – jak się przygotować do wersji obowiązkowej?” + certyfikat gwarantowany

  Zapraszamy na praktyczne webinarium „Krajowy System e-Faktur (KSeF) – jak się przygotować do wersji obowiązkowej?” z gwarantowanym imiennym certyfikatem, które odbędzie się 15 czerwca 2023 roku. Polecamy!

  Skale podatkowe, kwoty wolne i zwolnienia w podatku od spadków i darowizn będą podwyższone o wskaźnik inflacji. Co wynika z projektu rozporządzenia?

  Minister Finansów przygotował projekt rozporządzenia, w którym chce podnieść w 2023 roku o wskaźnik inflacji kwoty pieniędzy oraz wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnionych z podatku od spadków i darowizn i niepodlegających temu podatkowi (kwoty wolne od podatku). Podwyższone będą także przedziały nadwyżki kwot wartości rzeczy i praw majątkowych podlegających opodatkowaniu, określone w skalach podatkowych z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. 

  Ile pieniędzy potrzeba by założyć startup technologiczny? Milion złotych wystarczy?

  Inwestycja miliona złotych może wydawać się ogromna, ale czy jest wystarczająca, by zbudować przełomowy startup technologiczny? Co można osiągnąć z takim kapitałem i jakie realne oczekiwania powinno się mieć wobec projektu z takim budżetem? A przede wszystkim, jak wygląda prowadzenie takiego startupu w polskich realiach?

  Fiskus chce karać oszukanych zagranicą, sąd przeciw

  Przedsiębiorca wysyła towar, kontrahent nie płaci. Takie przypadki zdarzają się też w handlu zagranicznym. Organy podatkowe niekiedy chcą, aby przedsiębiorca płacił podatek od kwoty, na którą go oszukano.

  Obligacje skarbowe w czerwcu 2023 r. - oferta, oprocentowanie. Preferencyjna cena przy zamianie

  Ministerstwo Finansów przedstawiło czerwcową ofertę i oprocentowanie detalicznych obligacji skarbowych. Posiadacze obligacji, których termin wykupu przypada w czerwcu będą mogli skorzystać z korzystnej oferty przy zamianie tych obligacji na obligacje nowej emisji.

  ZUS: wniosek o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej na PUE ZUS prawem, nie obowiązkiem. Uwaga! Konieczne potwierdzenie rachunku bankowego

  W komunikacie z 24 maja 2023 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że złożenie wniosku o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej jest uprawnieniem płatników składek, a nie obowiązkiem. Wniosek ten można złożyć najpóźniej w czwartek 1 czerwca 2023 r.

  Pracownika po pięćdziesiątce zatrudnię od zaraz. Pracodawcy cenią dojrzałość

  Jaka jest obecnie pozycja pracowników po 50. roku życia na rynku pracy? Czy silvers pracownicy niedługo zdominują miejsca pracy?

  Nierynkowa cena – konsekwencje na gruncie PIT i VAT

  Przepisy regulujące zasadę ceny rynkowej w ustawie o podatku PIT są identyczne jak te, z którymi mamy do czynienia w ustawie o CIT. Ustawa VAT co do zasady, nie przewiduje sankcji za ustalenie ceny odbiegającej od warunków rynkowych. Wyjątek może wystąpić między podmiotami powiązanymi.

  Małe reaktory jądrowe w Polsce. Obajtek: jesteśmy bliscy wskazania pierwszej lokalizacji w okolicach Warszawy

  Daniel Obajtek prezes PKN Orlen poinformował 23 maja 2023 r., że do końca 2023 roku przedstawi 13 potencjalnych lokalizacje dla SMR-ów (tj. małych modułowych reaktorów jądrowych). 7 pierwszych potencjalnych lokalizacji przedstawiono w kwietniu br. Prezes Obajtek stwierdził, że niedługo poinformuje o lokalizacji pierwszego reaktora w okolicach Warszawy.  

  Błędy i braki formalne we wnioskach KRS – skutki dla spółek

  Jakie skutki mają błędy i braki formalne we wnioskach do KRS?

  KSeF 2023/2024. Nowa wersja struktury logicznej e-faktury FA(2) - od 1 września. Wersja robocza już dostępna. Jest harmonogram wdrożenia

  Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa poinformowały 23 maja 2023 r. o publikacji wersji roboczej struktury logicznej e-faktury FA(2). Ta nowa struktura logiczna e-faktury ma obowiązywać od 1 września 2023 r. Zgodnie z założeniami resortu finansów ma ułatwić przygotowanie się podatników do obowiązkowego wystawiania e-faktur przy użyciu KSeF, które zacznie obowiązywać od 1 lipca 2024 roku.

  Delegowanie kierowców w transporcie drogowym - rząd przyjął projekt ustawy. Co się zmieni?

  23 maja 2023 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym, przedłożony przez ministra infrastruktury. Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów unijnych, jeśli chodzi o delegowanie kierowców w sektorze transportu drogowego, w ramach tzw. Pakietu Mobilności I. Chodzi m.in. o ułatwienie poprawy warunków pracy kierowców oraz warunków prowadzenia działalności przedsiębiorstw transportowych.

  Kredyt ekologiczny dla firm – czyli spłacasz mniej niż pożyczasz!

  Od 13 czerwca 2023 r. będzie można składać wnioski o kolejny instrument wsparcia dla przedsiębiorców – tak zwany „Kredyt ekologiczny” współfinansowany w ramach Programu 3.1 - „Finansowanie działań promujących ochronę środowiska i klimat” FENG (Fundusze Unijne dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027). 

  Ulga na ekspansję. Czy połączenie spółek wyklucza odliczenie podatkowe?

  Jakie skutki dla skorzystania z ulgi na ekspansję ma połączenie spółek? Czy spółka przejmująca ma prawo do wykorzystania w ramach ulgi na ekspansję aktywa wygenerowanego przez spółkę przejmowaną?

  Zakup okularów dla pracownika a odliczenie VAT

  Czy pracodawca może odliczyć podatek VAT naliczony od okularów korygujących wzrok kupionych przez pracownika a sfinansowanych przez pracodawcę?

  SLIM VAT 3. Kto będzie mógł korzystać z HUB-u paragonowego?

  14 kwietnia 2023 r. Sejm uchwalił ustawę znaną pod nazwą SLIM VAT 3. Większość przewidzianych tam zmian w VAT wejdzie w życie od 1 lipca 2023 r. Ale dopiero od 15 września 2023 r. wejdzie w życie zmiana, która pozwoli na stworzenie systemu dystrybucji paragonów, tzw. HUB-u paragonowego. Co trzeba wiedzieć i jak się przygotować do tej zmiany?

  SLIM VAT 3 - zmiana warunków otrzymania zwrotu VAT w terminie 15 dni

  14 kwietnia 2023 r. Sejm uchwalił ustawę znaną pod nazwą SLIM VAT 3. Większość przewidzianych tam zmian w VAT wejdzie w życie od 1 lipca 2023 r. Jedną ze nowości jest zmiana warunków otrzymania zwrotu VAT w terminie 15 dni. Co trzeba wiedzieć i jak się przygotować do tej zmiany?