Kategorie

Jak wypełnić formularz ORD-OG (wniosek o wydanie interpretacji ogólnej)

Adam Kuchta
Redaktor portalu Infor.pl
Jak wypełnić wniosek o wydanie interpretacji ogólnej ORD-OG /Fot. Fotolia
Jak wypełnić wniosek o wydanie interpretacji ogólnej ORD-OG /Fot. Fotolia
Fotolia
Podatnicy zainteresowani złożeniem wniosku o wydanie interpretacji ogólnej przepisów prawa podatkowego muszą w tym celu wypełnić formularz ORD-OG. Prezentujemy wzór formularza oraz wyjaśniamy jak prawidłowo należy go wypełnić.

Wzór formularza ORD-OG

Aktualny wzór wniosku o wydanie interpretacji ogólnej wprowadzony został rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji ogólnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek (Dz. U. z 2016 r, poz. 15), które weszło w życie z dniem 5 stycznia 2016 r.

Rozporządzenie określa:

- wzór wniosku o wydanie interpretacji ogólnej ORD-OG(2) i załącznika ORD-OG/A(2)

- sposób wnoszenia opłaty - opłatę za wydanie interpretacji ogólnej uiszcza się na rachunek bieżący organu upoważnionego do wydawania w pierwszej instancji postanowienia o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosku o wydanie interpretacji ogólnej, do którego jest składany wniosek.

WZÓR WNIOSKU O WYDANIE INTERPRETACJI OGÓLNEJ ORD-OG(2)

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

WZÓR ZAŁĄCZNIKA DO WNIOSKU O WYDANIE INTERPRETACJI OGÓLNEJ ORD-OG/A(2)

infoRgrafika

infoRgrafika

Podatnik VAT bez możliwości uzyskania interpretacji w sprawie nadużycia prawa

Organ właściwy dla złożenia wniosku

Wnioski o interpretacje ogólne można składać do pięciu izb skarbowych: w Bydgoszczy, w Katowicach, w Poznaniu, w Warszawie oraz w Łodzi. Właściwość organu (dyrektora izby skarbowej) uzależniona jest od podatku, którego dotyczy wniosek.

A zatem wnioskodawcy składają wniosek do organu podatkowego (bez względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy) zgodnie z właściwością rzeczową wniosku:

1) Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy - organ właściwy dla wniosków dotyczących przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od osób fizycznych;

2) Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach - organ właściwy dla wniosków dotyczących przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od osób prawnych oraz podatku akcyzowego;

3) Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu - organ właściwy dla wniosków dotyczących przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług;

4) Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie - organ właściwy dla wniosków dotyczących przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa;

5) Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi - organ właściwy dla wniosków dotyczących przepisów prawa podatkowego w zakresie nie wymienionym w powyższych pkt 1-4.


Gdzie złożyć wniosek o wydanie interpretacji

Wnioski można składać osobiście w siedzibie właściwego dyrektora izby skarbowej lub wysłać pocztą na adres Biura Krajowej Informacji.

Organ upoważniony

Właściwe Biuro Krajowej Informacji Podatkowej

Adres

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu

ul. Św. Jakuba 20,

87-100 Toruń

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej

ul. Traugutta 2a,

43-300 Bielsko-Biała

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim

ul. Wronia 65,

97-300 Piotrków Trybunalski

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie

ul. Dekana 6,

64-100 Leszno

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku

ul. 1 Maja 10,

09-402 Płock

Opłata za wniosek

Opłata za złożenie wniosku wynosi 40 zł od każdego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem wniosku. Należy ją wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Opłatę za wniosek o wydanie interpretacji ogólnej przepisów prawa podatkowego uiszcza się na rachunek bieżący organu upoważnionego do wydawania w pierwszej instancji postanowienia o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosku o wydanie interpretacji ogólnej, do którego jest składany wniosek.

Numery kont bankowych:

Izba Skarbowa w Bydgoszczy - 52 1010 1078 0040 6622 3100 0000

Izba Skarbowa w Katowicach - 68 1010 1212 0010 3622 3100 0000

Izba Skarbowa w Łodzi - 87 1010 1371 0005 2122 3100 0000

Izba Skarbowa w Poznaniu - 29 1010 1469 0032 6122 3100 0000

Izba Skarbowa w Warszawie - 31 1010 1010 0166 4922 3100 0000

Polecamy: Klauzula przeciw unikaniu opodatkowania – praktyczny poradnik

Termin wydania interpretacji

Zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa interpretację wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku.

Do trzymiesięcznego terminu nie są wliczane terminy przewidziane dla dokonania określonych czynności np. wezwania do uzupełnienia.

Zawartość interpretacji ogólnej

Zgodnie z ustawą - Ordynacja podatkowa interpretacja ogólna powinna zawierać w szczególności:

- opis zagadnienia, w związku z którym jest dokonywana interpretacja przepisów prawa podatkowego;

- wyjaśnienie zakresu oraz sposobu stosowania interpretowanych przepisów prawa podatkowego do opisanego zagadnienia wraz z uzasadnieniem prawnym.

Wniosek o wydanie interpretacji ogólnej powinien zawierać uzasadnienie konieczności wydania interpretacji ogólnej, w szczególności:

- przedstawienie zagadnienia oraz wskazanie przepisów prawa podatkowego wymagających wydania interpretacji ogólnej;

- wskazanie niejednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego w określonych decyzjach, postanowieniach oraz interpretacjach indywidualnych wydanych przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej w takich samych stanach faktycznych lub zdarzeniach przyszłych, oraz w takich samych stanach prawnych.

Szczegółowe zasady wypełniania ORD-OG

Uwaga!

- Pamiętaj o zamieszczeniu numeru NIP lub PESEL na wniosku i na dowodzie wpłaty.

- Sprawdź czy właściwie wybrałeś organ podatkowy, do którego kierujesz wniosek i czy wybrałeś właściwy numer konta bankowego.

CZĘŚĆ A – MIEJSCE I CEL ZŁOŻENIA WNIOSKU

A.1. Organ, do którego kierowany jest wniosek

W poz. od 4 do 8 należy wybrać organ podatkowy, który właściwością rzeczową (bez względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy) obejmuje wnioski dotyczące przepisów prawa podatkowego odpowiadające wnioskodawcy.

A.2. Cel złożenia wniosku

W poz. 9 należy wybrać czy celem wniosku jest złożenie, czy też uzupełnienie wcześniej złożonego wniosku.

Nadpłata po zmianie interpretacji podatkowej - co z odsetkami

CZĘŚĆ B – DANE WNIOSKODAWCY

B.1. Dane identyfikacyjne

W poz. 10, 11, 12 zamieszcza się dane dotyczące wnioskodawcy. W przypadku, gdy wnioskodawca to:

1) osoba fizyczna – podaje: nazwisko, pierwsze imię,

2) podmiot niebędący osobą fizyczną – podaje pełną nazwę i numer REGON oraz KRS.

B.2. Adres siedziby/Adres zamieszkania

W poz. 13-22 podaje się miejsce zamieszkania lub adres siedziby.

B.3. Adres do korespondencji

Część tę (poz. 23 do 32) wypełnia się w przypadku, gdy adres korespondencyjny jest inny niż adres zamieszkania lub siedziby podany w części B.2.


CZĘŚĆ C – DANE PEŁNOMOCNIKA DO DORĘCZEŃ

Poz. 33-45 wypełnia się tylko wówczas, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika.

CZĘŚĆ D – SPOSÓB UISZCZENIA I ZWROTU OPŁATY ORAZ NUMERY KONT BANKOWYCH

Opłata za złożenie wniosku wynosi 40 zł. W poz. 49 należy wskazać sposób zwrotu nienależnej opłaty.

Uwaga!

- Wypełniając druk opłaty nie zapomnij o numerze NIP lub PESEL.

- Wnosząc wpłatę na konto bankowe, wybierz konto organu, do którego kierujesz wniosek.

- Opłatę należy uiścić w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

CZĘŚĆ E – PRZEDSTAWIENIE ZAGADNIENIA ORAZ WSKAZANIE PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO WYMAGAJĄCYCH WYDANIA INTERPRETACJI OGÓLNEJ

Opis zagadnienia (poz. 51) powinien dotyczyć konkretnej sytuacji, w której przepisy prawa podatkowego były różnie zastosowane. W przypadku braku wystarczającej ilości miejsca dalszą część opisu należy przedstawić w załączniku ORD-OG/A.

W poz. 52 należy wskazać oznaczenie przepisów (artykuł, paragraf, itd.) wraz z nazwą aktu prawnego (tytuł ustawy lub rozporządzenia), który jest przedmiotem interpretacji, bez przytaczania treści przepisu.

Uwaga!

Jeden wniosek może dotyczyć tylko jednego zagadnienia w jednym podatku. W przypadku wystąpienia więcej niż jednego zagadnienia, należy złożyć odrębne wnioski.

Kto wydaje interpretacje indywidualne od 2016 r.

CZĘŚĆ F – WSKAZANIE NIEJEDNOLITEGO STOSOWANIA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO

W poz. 53 wnioskodawca wskazuje organy wydające, daty wydania oraz sygnatury postanowień, decyzji lub interpretacji indywidualnych, w których jego zdaniem, w takiej samej sytuacji różnie zastosowano przepisy prawa podatkowego.

Uwaga!

Wniosek o wydanie interpretacji nie będzie rozpatrywany, jeśli nie będzie spełniał wymogów określonych w art. 14a § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa, tj.:

-  nie będzie zawierał wyczerpującego opisu zagadnienia oraz wskazania przepisów prawa podatkowego,

-  nie będzie zawierał wskazania niejednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego,

-  nie zostanie w terminie wniesiona opłata od wniosku, po uprzednim wezwaniu do jej uiszczenia.

CZĘŚĆ G – INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH ORD-OG/A

W poz. 54 wnioskodawca podaje liczbę dołączonych do wniosku załączników ORD-OG/A.

CZĘŚĆ H – PODPIS WNIOSKODAWCY LUB OSOBY UPOWAŻNIONEJ

W poz. 55 zamieszcza się imię i nazwisko wnioskodawcy lub osoby upoważnionej.

W przypadku, gdy z wnioskiem występuje osoba upoważniona, do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika prawo do występowania w imieniu wnioskodawcy. W przypadku ustanowienia pełnomocnika należy pamiętać, że złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635). Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej od pełnomocnictw dołączanych do wniosków ORD-OG jest prezydent miasta właściwy ze względu na siedzibę Biura Krajowej Informacji Podatkowej. Opłatę skarbową dokonuje się w kasie właściwego organu podatkowego lub na jego rachunek.

Uwaga!

Nie zapomnij o podpisie na wniosku (poz. 56). Przed złożeniem wniosku o wydanie interpretacji ogólnej przepisów prawa podatkowego sprawdź, czy:

-   podałeś numer NIP lub PESEL na wniosku i na druku opłaty,

-  wybrałeś właściwy organ, do którego adresujesz wniosek,

-   wybrałeś właściwe konto bankowe (jeżeli opłatę uiszczasz na konto),

-   przedstawiłeś wyczerpująco zagadnienie,

-   wskazałeś przepisy prawa podatkowego,

-   podpisałeś wniosek,

-   załączyłeś pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika prawo do występowania w imieniu wnioskodawcy.

Podstawa prawna:

- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji ogólnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek (Dz. U. z 2016 r, poz. 15);

- ustawa - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.);

- wyjaśnienia Ministerstwa Finansów.

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  21 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Polski Ład. Propozycje zmian w VAT

  Polski Ład, wśród licznych zmian przepisów prawa podatkowego, zawiera także nowe propozycje w zakresie ustawy o VAT, które mogą zacząć obowiązywać już od 2022 r. Oto najważniejsze zmiany w VAT w ramach Polskiego Ładu.

  Kościński o Polskim Ładzie: Zostawiamy więcej pieniędzy dla tych co zarabiają mniej

  Polski Ład. Chodzi tu o elementarną sprawiedliwość. Nie może być tak, że pracodawca który zarabia 30 tys. płaci mniejsze podatni niż pracownik co zarabia 3 tys. - mówi w wywiadzie minister finansów Tadeusz Kościński.

  Polski Ład ma zresetować regresywny klin podatkowy

  Polski Ład a klin podatkowy. Polski Ład ma zresetować regresywny klin podatkowy i podtrzymać wzrost gospodarczy; myślę, że to, co proponujemy, zda egzamin – powiedział minister finansów Tadeusz Kościński podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

  Ryczałt w 2022 r. Co zmieni Polski Ład?

  Ryczałt 2022. W ramach Polskiego Ładu mają zostać ujednolicone zasady opodatkowania przychodów z najmu lub dzierżawy. Ustawodawca planuje także zmiany w stawkach ryczałtu. Jakie nowości mogą się pojawić od przyszłego roku?

  Podatek od korporacji zapłacą prawie wszystkie firmy

  Minimalny podatek od korporacji zapłacą prawie wszystkie firmy, w tym MŚP, spółki Skarbu Państwa, startupy, a nawet mikrofirmy. Nowy podatek doprowadzi do znaczącej podwyżki cen wielu towarów i spowoduje ucieczkę dużych firm do innych krajów UE - ocenia Konfederacja Lewiatan.

  System viaTOLL tylko do 30 września 2021 r.

  System viaTOLL będzie działać wyłącznie do 30 września br. Od 1 października zostanie wyłączony, a jedynym systemem umożliwiającym opłacanie przejazdów ciężkich po drogach płatnych będzie system e-TOLL – powiedziała Magdalena Rzeczkowska, Szefowa Krajowej Administracji Skarbowej.

  Zasady ustalania rezydencji podatkowej

  Rezydencja podatkowa. Jak wyglądają zasady ustalania rezydencji podatkowej na podstawie objaśnień Ministerstw Finansów z 29 kwietnia 2021 r.?

  Sprzedaż nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej a PIT

  Odpłatne zbycie nieruchomości wykorzystywanej na potrzeby związane z działalnością gospodarczą, która nie była środkiem trwałym i nie podlegała ujęciu w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej. Taką interpretację przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) został zaprezentowany w uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego (podjętej w składzie siedmiu sędziów) z 17 lutego 2014 r. (sygn. akt II FPS 8/13). Tak samo uważają organy podatkowe, w tym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

  Minimalne wynagrodzenie otrzymuje 2,2 mln Polaków. Podwyżka już w 2022 r.

  Płaca minimalna w 2022 roku. Rząd podniósł minimalne wynagrodzenie oraz godzinową stawkę minimalną od 2022 roku. Najniższe wynagrodzenie dla zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wyniesie brutto 3010 złotych, a stawka godzinowa dla samozatrudnionych i zleceniobiorców – 19,70 złotych brutto. Obecnie w Polsce 2,2 miliona osób otrzymuje płace na poziomie minimalnego wynagrodzenia.

  Minimalny podatek dochodowy od wielkich korporacji, a obciążenie małych i średnich firm

  Minimalny podatek dochodowy. Na wzór rozwiązań stosowanych w USA czy Kanadzie, polski ustawodawca wprowadził w ramach pakietu zmian do ustaw podatkowych tzw. „Polski Ład” minimalny podatek dochodowy. Jako cel wprowadzenia nowego obciążenia Ministerstwo Finansów wskazało konieczność wsparcia gospodarki osłabionej w wyniku pandemii COVID – 19 oraz załatanie luki budżetowej powstałej w podatku dochodowym od osób prawnych.

  Korekta JPK_V7M - błędna nazwa dostawcy

  Korekta JPK_V7M. Podatnik otrzymał fakturę korygującą dotyczącą sprzedaży z czerwca 2021 r. Korekta jest na 0,00 zł i dotyczy wyłącznie zmiany danych sprzedawcy. Firma sprzedawcy się przekształciła, w związku z czym zmieniła się jego nazwa (NIP został ten sam). Czy podatnik powinien korygować JPK za czerwiec 2021 r.?

  Projekt zmian w ustawach podatkowych w ramach Polskiego Ładu

  Polski Ład a podatki. Sejm skierował do komisji projekt zmian w ustawach podatkowych w ramach Polskiego Ładu. Zgłoszony przez Koalicję Obywatelską wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu nie uzyskał większości.

  Komornicze e-licytacje nieruchomości od 19 września 2021 r.

  Komornicze e-licytacje nieruchomości. Od 19 września 2021 r. zaczęły obowiązywać przepisy dotyczące możliwości sprzedaży nieruchomości w drodze komorniczej licytacji elektronicznej. Resort sprawiedliwości ocenia, że zmiana pozwoli na likwidację zmów między licytantami oraz zapewni transparentność i bezpieczeństwo postępowań.

  Windykacja należności na własną rękę, czy przez firmę windykacyjną?

  Windykacja należności. Aż 73 proc. małych i średnich przedsiębiorstw wskazuje, że firmy korzystające z profesjonalnej windykacji są postrzegane jako wiarygodne i odpowiedzialnie traktują zapłatę za swoją pracę – wynika z badania Kaczmarski Inkasso. Mimo to wiele z nich decyduje się na samodzielne dochodzenie należności od kontrahentów. Uważają, że tak będzie taniej i prościej. Jak jest naprawdę?

  Wzrosła liczba faktur przekazywanych do odzyskania

  Faktury przekazywane do odzyskania. O 1/3 zwiększyła się od sierpnia ub. r. do sierpnia 2021 r. liczba faktur przekazywanych przez przedsiębiorców do odzyskania, a średni okres przeterminowania faktur skrócił się w tym czasie od 222 do 180 dni - wynika z danych Kaczmarski Inkasso, partnera Krajowego Rejestru Długów.

  Rekompensaty dla firm w związku ze stanem wyjątkowym - Sejm uchwalił ustawę

  Stan wyjątkowy - rekompensaty dla firm. 17 września 2021 r. Sejm przyjął ustawę ws. rekompensaty dla podmiotów gospodarczych w związku ze stanem wyjątkowym. Uprawnione podmioty mogą ubiegać się o rekompensatę na poziomie 65 proc. średniego miesięcznego przychodu z trzech letnich miesięcy - czerwca, lipca i sierpnia.

  Zmiana umów podatkowych z Maltą i Holandią - uszczelnienie przepisów

  Zmiana umów podatkowych z Maltą i Holandią, która przewiduje wprowadzenie rozwiązań ograniczających agresywną optymalizację podatkową, zwiększy wpływy do polskiego budżetu - ocenia Dyrektor Departamentu Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów Przemysław Szymczyk.

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) od 2022 r.

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR). W ramach Polskiego Ładu ustawodawca planuje wprowadzenie ulgi dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę. Ulga na CSR ma wejść w życie od 2022 roku.

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich - projekt ustawy

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich. Jest zgoda na prace nad tzw. ustawą antylichwiarską, której projekt uzyskał wpis do planu prac rządu. To daje resortowi "zielone światło" do kolejnych kroków legislacyjnych i działań, aby projekt ten mógł być jak najszybciej przyjęty - powiedział PAP wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.

  Czasowa rejestracja samochodu a zwrot akcyzy

  Zwrot akcyzy od samochodu. Fiskus nie może odmówić zwrotu akcyzy przedsiębiorcy tylko dlatego, że ten przed sprzedażą samochodu dokonał jego czasowej rejestracji w Polsce - tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

  Informacje TPR - będą zmiany rozporządzeń

  Informacje TPR. Ministerstwo Finansów informuje, że na stronach Rządowego Centrum Legislacji zostały opublikowane projekty rozporządzeń zmieniających rozporządzenia TPR w zakresie podatku PIT i CIT.

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodów

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodu. Istnieje wiele profesji w których wymagane jest korzystanie z określonego rodzaju garderoby. Mogą to być ubrania wskazane jako konieczne dla bezpieczeństwa pracowników – np. specjalny stój na budowie - zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, lub też ze względu na inne regulacje prawne – jak na przykład obowiązkowa toga dla adwokata podczas rozprawy na sali sądowej. Poza ścisłymi regulacjami wynikającymi z przepisów istnieją również reguły wyznaczane przez tradycje czy zwyczaje – chociażby konieczność dostosowania stroju do oficjalnych wystąpień publicznych, czy na wysokiej rangi spotkaniach biznesowych. W wielu sytuacjach zakup stroju staje się więc obowiązkiem pracodawcy lub przedsiębiorcy. Powstaje więc pytanie - jakie wydatki związane z garderobą stanowić mogą koszty uzyskania przychodu? Na jakich zasadach oceniać konieczność, prawidłowość oraz wysokość zakupu?

  Granice opodatkowania budynku w podatku od nieruchomości

  Budynek jako przedmiot opodatkowania podatkiem do nieruchomości to „obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach”.

  Zmiany w opodatkowaniu gruntów kolejowych

  Opodatkowanie gruntów kolejowych. Podatkiem od nieruchomości zostaną objęte grunty, na których przedsiębiorstwa kolejowe prowadzą działalność komercyjną inną niż kolejową - tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

  Kantor wymiany walut - wymogi formalne

  Prowadzenie kantoru wymiany walut to jedna z tych form działalności, które w ostatnich latach cieszą się ogromną popularnością. Łatwy dostęp do podróżowania i powszechność emigracji z kraju np. w celach zarobkowych, to główne powody, dla których taki biznes jest szczególnie opłacalny. Kantor to punkt usługowy oferujący sprzedaż i zakup obcej waluty po określonych kursach. Wydawałoby się, że to dość prosta sprawa, jednak samo założenie takiej firmy nie jest łatwe. Jeżeli chcemy prowadzić kantor, musimy uzyskać zezwolenie i spełnić kilka istotnych warunków.