| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Koszty > Co nie jest kosztem > Podatek „miedziowy” – od wydobycia kopalin miedzi i srebra

Podatek „miedziowy” – od wydobycia kopalin miedzi i srebra

Od 18 kwietnia 2012 roku obowiązuje ustawa z 3 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin. Te „niektóre kopaliny”, to miedź i srebro.

Podatek od wydobycia miedzi i srebra

Przedmiot opodatkowania – wydobycie miedzi i srebra (metali, a nie rud tych metali).

Podatnicy - osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne dokonujące wydobycia miedzi oraz srebra.

Podstawa opodatkowania - masa wydobytej miedzi oraz srebra zawarta w koncentracie (albo w samej rudzie gdy podatnik wydobywający rudę miedzi nie przetwarza jej w koncentrat).

Moment powstania obowiązku podatkowego - dzień wyprodukowania koncentratu z wydobytej rudy miedzi w procesie wzbogacania rudy (albo w dniu wydobycia rudy miedzi – gdy podatnik wydobywający rudę miedzi nie przetwarza jej w koncentrat).

Stawki podatku - ustalane odrębnie dla jednej tony wydobytej miedzi oraz dla jednego kilograma wydobytego srebra. W zależności od średniej ceny miedzi i srebra, stawka podatkowa jest ustalona kwotowa lub według określonego wzoru.

Miedź - stawki podatkowe:

Gdy średnia cena miedzi nie przekracza 15.000 zł za tonę , stawkę podatku oblicza się wg następującego wzoru:
Stawka = (średnia cena miedzi - 12.000 zł) x 0,44  - ale stawka podatku nie może być niższa niż 0,5% średniej ceny miedzi.

Gdy średnia cena miedzi przekracza 15.000 zł za tonę – stawkę podatku oblicza się wg następującego wzoru:
Stawka = 0,033 x średnia cena miedzi + (0,001 x średnia cena miedzi)2,5 (czyli do potęgi 2,5) - ale stawka podatku nie może być wyższa niż 16.000 zł za tonę

Srebro - stawki podatkowe:

Gdy średnia cena srebra nie przekracza 1.200 złotych za kilogram – stawkę podatku oblicza się wg następującego wzoru:
Stawka = (średnia cena srebra - 1.000 zł) x 0,75  - ale stawka podatku nie może być niższa niż 0,5% średniej ceny srebra.

Gdy średnia cena srebra przekracza 1.200 złotych za kilogram – stawkę podatku oblicza się wg następującego wzoru:
Stawka = 0,125 x średnia cena srebra + (0,001 x średnia cena srebra)4 (czyli do potęgi 4) - ale stawka podatku nie może być wyższa niż 2100 zł za kilogram.

Dla wartości, w których został wprowadzony wzór, zarówno przy wydobyciu miedzi, jak i srebra, zastosowana została progresja. Im wyższa cena miedzi lub srebra, tym większa stawką podatkowa. Uzasadnione jest to faktem, że w czasach dobrej koniunktury, jednostkowy koszt produkcji miedzi pozostaje na niezmienionym poziomie, zatem im wyższa cena miedzi lub srebra, tym większe zyski z tytułu prowadzonej działalności wydobywczej. Zastosowanie stawki liniowej spowodowałoby, że podatek stałby się regresywny.

Określono również średnie ceny miedzi i srebra, których przekroczenie spowoduje zastosowanie stawki kwotowej. Uzasadnione jest to potrzebą ustalenia górnej granicy progresji – stosowanie stawki podatkowej na poziomie 70% – 80% średniej ceny miedzi mogłoby okazać się destrukcyjne dla podatnika. Przyjęty próg uwzględnia również jednostkowy koszt produkcji miedzi – wydobycie miedzi oraz srebra będzie nadal opłacalne po uwzględnieniu podatku.

Średnia cena – Minister Finansów ogłasza w drodze obwieszczenia, w Monitorze Polskim średnią cenę miedzi i srebra wyrażone w złotych - za każdy miesiąc, do 10 dnia następnego miesiąca.

Te średnie ceny będą ustalane przez Ministra na podstawie  kursów notowań metali na rynkach światowych oraz kursu dolara amerykańskiego, a w szczególności:

1. na podstawie średniej arytmetycznej średnich kursów NBP  USD do złotówki;

2. średniej arytmetycznej dziennych notowań miedzi (official settlement price, czyli ceny ustalanej od godz. 12.12 do godz. 13.15 - publikowanej od godz. 12.30 do godz. 13.20) na Londyńskiej Giełdzie Metali - London Metal Exchange (LME) oraz kursów zamknięcia notowań miedzi na COMEX – Commodity Exchange, Inc. ( jedna z dwóch głównych dywizji giełdy The New York Mercantile Exchange) – w danym miesiącu;

3. średniej arytmetycznej dziennych notowań srebra (PM fixing) ustalanych na Londyńskim Stowarzyszeniu Rynku Kruszców - London Bullion Market Association (LBMA) - oraz kursów zamknięcia notowań srebra na COMEX - w danym miesiącu;

Właściwość organów podatkowych

Organami podatkowymi właściwymi w zakresie podatku od wydobycia niektórych kopalin są naczelnik urzędu celnego oraz dyrektor izby celnej, właściwi ze względu na adres siedziby podatnika – w przypadku osób prawnych albo jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, albo miejsce zamieszkania podatnika – w przypadku osób fizycznych.

Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej w sposób określony w ust. 1, właściwymi organami podatkowymi w sprawach podatku są Naczelnik Urzędu Celnego w Legnicy oraz Dyrektor Izby Celnej we Wrocławiu.

 Minister właściwy do spraw finansów publicznych określa, w drodze rozporządzenia, urzędy celne i izby celne, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi w zakresie podatku, a także terytorialny zasięg ich działania, uwzględniając gospodarcze potrzeby podatników.

Rejestr podatników

Organ wydający koncesje na wydobycie miedzi oraz srebra informuje ministra właściwego do spraw finansów publicznych o wydaniu, zmianie treści, wygaśnięciu oraz cofnięciu koncesji na wydobycie miedzi oraz srebra, oraz o ich treści, w terminie 7 dni od dnia wydania, zmiany treści, wygaśnięcia oraz cofnięcia koncesji.

Właściwy naczelnik urzędu celnego prowadzi rejestr podatników. Rejestr zawiera dane zawarte w ww. informacjach.

Deklaracja podatkowa oraz termin płatności podatku

Podatnik podatku od wydobycia niektórych kopalin jest obowiązany, bez wezwania:
1) składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklarację podatkową,
2) obliczać i wpłacać podatek na rachunek właściwej izby celnej
– za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Minister Finansów określa, w drodze rozporządzenia, wzór deklaracji podatkowej, wraz z objaśnieniami co do sposobu, terminu i miejsca jej składania oraz pouczenia podatnika, uwzględniając specyfikę wydobycia miedzi oraz srebra, a także zapewnienie prawidłowości obliczenia wysokości podatku.

Podatnik podatku od wydobycia niektórych kopalin zobowiązany jest do pomiaru rudy miedzi i wyprodukowanego koncentratu przy wykorzystaniu urządzeń zalegalizowanych przez właściwe organy pod rygorem odpowiedzialności karnej skarbowej.

Podatek od wydobycia niektórych kopalin ten nie jest uznawany za koszt uzyskania przychodu w podatkach dochodowych - omawiana ustawa zmieniła odpowiednio zarówno ustawę o PIT, jak i ustawę o CIT.

Ustawa z 3 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin  - Dz.U. z 2012 r., poz. 362

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Wiesław Dzikowski

Księgowy, współwłaściciel i pełniący rolę wiceprezesa w firmie BR Progres sp. z o.o. Z księgowością związany od 2003 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »