REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Podatek „miedziowy” – od wydobycia kopalin miedzi i srebra

Podatek od wydobycia kopalin miedzi i srebra od 2012 roku
Podatek od wydobycia kopalin miedzi i srebra od 2012 roku

REKLAMA

REKLAMA

Od 18 kwietnia 2012 roku obowiązuje ustawa z 3 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin. Te „niektóre kopaliny”, to miedź i srebro.

Podatek od wydobycia miedzi i srebra

Przedmiot opodatkowania – wydobycie miedzi i srebra (metali, a nie rud tych metali).

Autopromocja

Podatnicy - osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne dokonujące wydobycia miedzi oraz srebra.

Podstawa opodatkowania - masa wydobytej miedzi oraz srebra zawarta w koncentracie (albo w samej rudzie gdy podatnik wydobywający rudę miedzi nie przetwarza jej w koncentrat).

Moment powstania obowiązku podatkowego - dzień wyprodukowania koncentratu z wydobytej rudy miedzi w procesie wzbogacania rudy (albo w dniu wydobycia rudy miedzi – gdy podatnik wydobywający rudę miedzi nie przetwarza jej w koncentrat).

Stawki podatku - ustalane odrębnie dla jednej tony wydobytej miedzi oraz dla jednego kilograma wydobytego srebra. W zależności od średniej ceny miedzi i srebra, stawka podatkowa jest ustalona kwotowa lub według określonego wzoru.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Miedź - stawki podatkowe:

Gdy średnia cena miedzi nie przekracza 15.000 zł za tonę , stawkę podatku oblicza się wg następującego wzoru:
Stawka = (średnia cena miedzi - 12.000 zł) x 0,44  - ale stawka podatku nie może być niższa niż 0,5% średniej ceny miedzi.

Gdy średnia cena miedzi przekracza 15.000 zł za tonę – stawkę podatku oblicza się wg następującego wzoru:
Stawka = 0,033 x średnia cena miedzi + (0,001 x średnia cena miedzi)2,5 (czyli do potęgi 2,5) - ale stawka podatku nie może być wyższa niż 16.000 zł za tonę

Srebro - stawki podatkowe:

Gdy średnia cena srebra nie przekracza 1.200 złotych za kilogram – stawkę podatku oblicza się wg następującego wzoru:
Stawka = (średnia cena srebra - 1.000 zł) x 0,75  - ale stawka podatku nie może być niższa niż 0,5% średniej ceny srebra.

Gdy średnia cena srebra przekracza 1.200 złotych za kilogram – stawkę podatku oblicza się wg następującego wzoru:
Stawka = 0,125 x średnia cena srebra + (0,001 x średnia cena srebra)4 (czyli do potęgi 4) - ale stawka podatku nie może być wyższa niż 2100 zł za kilogram.

Dla wartości, w których został wprowadzony wzór, zarówno przy wydobyciu miedzi, jak i srebra, zastosowana została progresja. Im wyższa cena miedzi lub srebra, tym większa stawką podatkowa. Uzasadnione jest to faktem, że w czasach dobrej koniunktury, jednostkowy koszt produkcji miedzi pozostaje na niezmienionym poziomie, zatem im wyższa cena miedzi lub srebra, tym większe zyski z tytułu prowadzonej działalności wydobywczej. Zastosowanie stawki liniowej spowodowałoby, że podatek stałby się regresywny.

Określono również średnie ceny miedzi i srebra, których przekroczenie spowoduje zastosowanie stawki kwotowej. Uzasadnione jest to potrzebą ustalenia górnej granicy progresji – stosowanie stawki podatkowej na poziomie 70% – 80% średniej ceny miedzi mogłoby okazać się destrukcyjne dla podatnika. Przyjęty próg uwzględnia również jednostkowy koszt produkcji miedzi – wydobycie miedzi oraz srebra będzie nadal opłacalne po uwzględnieniu podatku.

Autopromocja

Średnia cena – Minister Finansów ogłasza w drodze obwieszczenia, w Monitorze Polskim średnią cenę miedzi i srebra wyrażone w złotych - za każdy miesiąc, do 10 dnia następnego miesiąca.

Te średnie ceny będą ustalane przez Ministra na podstawie  kursów notowań metali na rynkach światowych oraz kursu dolara amerykańskiego, a w szczególności:

1. na podstawie średniej arytmetycznej średnich kursów NBP  USD do złotówki;

2. średniej arytmetycznej dziennych notowań miedzi (official settlement price, czyli ceny ustalanej od godz. 12.12 do godz. 13.15 - publikowanej od godz. 12.30 do godz. 13.20) na Londyńskiej Giełdzie Metali - London Metal Exchange (LME) oraz kursów zamknięcia notowań miedzi na COMEX – Commodity Exchange, Inc. ( jedna z dwóch głównych dywizji giełdy The New York Mercantile Exchange) – w danym miesiącu;

3. średniej arytmetycznej dziennych notowań srebra (PM fixing) ustalanych na Londyńskim Stowarzyszeniu Rynku Kruszców - London Bullion Market Association (LBMA) - oraz kursów zamknięcia notowań srebra na COMEX - w danym miesiącu;

Właściwość organów podatkowych

Organami podatkowymi właściwymi w zakresie podatku od wydobycia niektórych kopalin są naczelnik urzędu celnego oraz dyrektor izby celnej, właściwi ze względu na adres siedziby podatnika – w przypadku osób prawnych albo jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, albo miejsce zamieszkania podatnika – w przypadku osób fizycznych.

Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej w sposób określony w ust. 1, właściwymi organami podatkowymi w sprawach podatku są Naczelnik Urzędu Celnego w Legnicy oraz Dyrektor Izby Celnej we Wrocławiu.

 Minister właściwy do spraw finansów publicznych określa, w drodze rozporządzenia, urzędy celne i izby celne, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi w zakresie podatku, a także terytorialny zasięg ich działania, uwzględniając gospodarcze potrzeby podatników.

Rejestr podatników

Organ wydający koncesje na wydobycie miedzi oraz srebra informuje ministra właściwego do spraw finansów publicznych o wydaniu, zmianie treści, wygaśnięciu oraz cofnięciu koncesji na wydobycie miedzi oraz srebra, oraz o ich treści, w terminie 7 dni od dnia wydania, zmiany treści, wygaśnięcia oraz cofnięcia koncesji.

Właściwy naczelnik urzędu celnego prowadzi rejestr podatników. Rejestr zawiera dane zawarte w ww. informacjach.

Deklaracja podatkowa oraz termin płatności podatku

Podatnik podatku od wydobycia niektórych kopalin jest obowiązany, bez wezwania:
1) składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklarację podatkową,
2) obliczać i wpłacać podatek na rachunek właściwej izby celnej
– za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Minister Finansów określa, w drodze rozporządzenia, wzór deklaracji podatkowej, wraz z objaśnieniami co do sposobu, terminu i miejsca jej składania oraz pouczenia podatnika, uwzględniając specyfikę wydobycia miedzi oraz srebra, a także zapewnienie prawidłowości obliczenia wysokości podatku.

Podatnik podatku od wydobycia niektórych kopalin zobowiązany jest do pomiaru rudy miedzi i wyprodukowanego koncentratu przy wykorzystaniu urządzeń zalegalizowanych przez właściwe organy pod rygorem odpowiedzialności karnej skarbowej.

Podatek od wydobycia niektórych kopalin ten nie jest uznawany za koszt uzyskania przychodu w podatkach dochodowych - omawiana ustawa zmieniła odpowiednio zarówno ustawę o PIT, jak i ustawę o CIT.

Ustawa z 3 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin  - Dz.U. z 2012 r., poz. 362


Minister Finansów tłumaczył w uzasadnieniu projektu omawianej ustawy, że praktycznie wszystkie państwa dysponujące istotnymi zasobami surowców mineralnych nałożyły na sektor wydobywczy specjalne podatki lub też prowadzą prace nad wprowadzeniem takich podatków. Brak podobnego instrumentu fiskalnego w Polsce sprawia, iż udział Skarbu Państwa w zyskach pochodzących z wydobycia surowców mineralnych w Polsce, w tym wydobycia rud zawierających miedź i srebro, jest znacznie niższy niż w innych państwach.

Przykładowo udział państwa w zyskach z tytułu produkcji rud miedzi wynosi:

- w Chile ok. 57%,

- w Botswanie – 55%,

- w Indonezji – 45%,

podczas gdy w Polsce oscyluje w okolicy 20%.

Te 20% uzyskuje się w Polsce z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) i z opłaty eksploatacyjnej. Podatek dochodowy (CIT) pełni jednak inną funkcję niż specjalny podatek od wydobycia określonych kopalin i nie ma związku z prawem własności Skarbu Państwa do surowców mineralnych. Natomiast opłata eksploatacyjna (pobierana na podstawie ustawy z 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze) nie uwzględnia rynkowych cen wydobywanej kopaliny.

Warto pamiętać, że zgodnie z Prawem geologicznym i górniczym rudy metali objęte są własnością górniczą, do której prawo przysługuje Skarbowi Państwa. To Skarb Państwa jest wyłącznym właścicielem wnętrza skorupy ziemskiej obejmującej strukturę geologiczną w ramach przestrzeni położonej na terytorium Polski.

Wynika to zarówno z:

- obowiązującej do końca 2011 roku ustawy z 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (tj. Dz. U. z 2005 r., Nr 228, poz. 1947, z późn. zm., dalej jako: „PGiG 1994”),

- jak i z art. 10 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2012 r. ustawy z 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. nr 163 poz. 981, dalej jako: „PGiG 2011”)

Jakie opłaty obowiązują firmy wydobywcze od 1 stycznia 2012 r.

Przedsiębiorcy działający w sektorze wydobywczym, oprócz standardowych obciążeń podatkiem dochodowym, zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia 2012 r. regulacjami ustawy PGiG 2011, ponoszą następujące dodatkowe opłaty:

1) opłatę za wydanie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie kopalin, której wysokość zależy od wielkości obszaru objętego koncesją

– na podstawie PGiG 2011 stawka opłaty za koncesję na poszukiwanie złóż kopalin objętych własnością górniczą, innych niż węgiel kamienny, rudy uranu lub węgiel brunatny, wynosi 105,81 zł/km2, z kolei na rozpoznawanie oraz łącznie na poszukiwanie i rozpoznawanie kopalin – 211,62 zł/km2, jednocześnie w przypadku koncesji na wydobywanie kopalin odpowiednia opłata nie występuje; jeżeli natomiast okres obowiązywania koncesji ulega przedłużeniu, organ koncesyjny jest zobowiązany do ponownego ustalenia opłaty;

2) opłatę (wynagrodzenie) za ustanowienie użytkowania górniczego, która ustalana jest w umowie między koncesjonariuszem (użytkownikiem górniczym) a Skarbem Państwa, reprezentowanym przez ministra właściwego do spraw środowiska;

Wysokość tej opłaty nie jest regulowana przepisami prawa. Ustala się ją według wewnętrznych zasad opracowanych w Ministerstwie Środowiska. Wysokość tego wynagrodzenia stanowi promil lub ułamkową część promila wartości kopaliny wyliczonej wg założeń organu zagospodarowania złoża. Umowy o ustanowieniu użytkowania górniczego zawarte przed wejściem w życie ustawy PGiG 1994 są umowami nieodpłatnymi.

3) opłatę eksploatacyjną za wydobytą kopalinę, wysokości 3,10 zł za tonę rudy miedzi oraz 50% tej stawki w odniesieniu do srebra i innych kopalin towarzyszących (określoną na podstawie Załącznika do PGiG 2011), która stanowi dochód gminy i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Stawka podstawowa w wysokości 3,10 zł/t jest waloryzowana jedynie o wskaźnik inflacji i nie uwzględnia rynkowych cen miedzi i srebra. W konsekwencji wartość opłaty wyliczona przy pomocy tej stawki jest znikoma w stosunku do potencjalnych dochodów ze sprzedaży tych metali.

Kalkulator odsetek podatkowych

Polecamy: Kontrola podatkowa

Zdaniem Ministra Finansów wszystkie te należności publicznoprawne z tytułu wydobywania rud miedzi i współwystępujących metali nie gwarantują państwu udziału w rencie surowcowej w należytej wysokości, tj. udziału podobnego do uzyskiwanego przez inne państwa.

Minister uważa, że diagnozy tej nie zmienia okoliczność, iż Skarb Państwa, jako właściciel 31,79% akcji w spółce KGHM Polska Miedź S.A., będącej obecnie monopolistą w sektorze wydobycia rud miedzi, uczestniczy w podziale dywidendy tej spółki. Prawo do dywidendy wynika z prawa handlowego, zatem dywidenda nie stanowi daniny publicznej i nie może być zakwalifikowana jako element przejęcia części renty surowcowej.

Renta surowcowa - wynagrodzenie płacone na rzecz właściciela surowców mineralnych (czyli Skarbu Państwa) w zamian za udzieloną przedsiębiorcy zgodę na ich wydobycie, które najczęściej wiąże się z wyczerpywaniem lub ubożeniem tych dóbr.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Dlaczego gospodarka strefy euro słabnie wobec USA od czasu wprowadzenia waluty euro?

  W ciągu 25 lat od wprowadzenia euro przewaga gospodarcza Stanów Zjednoczonych nad strefą euro zwiększyła się niemal trzykrotnie. W 1999 r. roku, kiedy wprowadzono walutę euro, gospodarka USA była o 11% większa niż gospodarka strefy euro pod względem parytetu siły nabywczej. Od tego czasu różnica ta wzrosła do 30% - piszą eksperci Allianz Trade w obszernym opracowaniu Allianz Research: „Europa wydaje się pozostawać w tyle za Stanami Zjednoczonymi na wielu frontach” w lutym 2024 r.

  Masz czteroletnie obligacje skarbowe indeksowane inflacją? Opłaca się teraz sprzedać i kupić nowe takie same

  Czteroletnie obligacje indeksowane inflacją otrzymają w marcu 2024 r. oprocentowanie niższe niż Ministerstwo Finansów oferuje za nowe papiery tego samego typu. Ze strony inwestorów racjonalnym działaniem byłoby umorzenie starszych serii i zakup nowych papierów. Konwersja może dotyczyć papierów o wartości około…  84 mld zł. Tak radzi w komentarzu z 23 lutego 2024 r. Emil Szweda z Obligacje.pl,

  Zakup startupu - jak nie kupić kota w worku? Kluczowe: due dilligence. Poradnik dla inwestora

  Akwizycja firmy jest inwestycją, która ma się opłacać. To oczywiste twierdzenie staje się jeszcze bardziej prawdziwe w przypadku nabycia startupu, który kupuje się po to, by rozwijać biznes z pomysłem, mający duży potencjał. Zakup startupu zazwyczaj jest łatwiejszy niż założenie firmy od zera, szczególnie takiej, która ma się okazać jednorożcem w świecie biznesu. Jednak podjęcie takiego kroku jest obarczone sporym ryzykiem. Aż 9 na 10 nowo tworzonych startupów upada, z czego 20 proc. kończy działalność w ciągu pierwszego roku, a kolejne 50 proc. nie utrzymuje się na rynku dłużej niż 5 lat [Źródło: Startup Genome]. Można dyskutować z tymi statystykami, ale jeżeli nawet są prawdziwie tylko w połowie, to i tak wskazują na pewne negatywne zjawisko. Ryzyka biznesowego przy zakupie startupu nie da się zupełnie wyeliminować, ale można zadbać o to, by ograniczyć je do minimum. 

  Żądanie zmniejszenia kary umownej – sąd nie może sam z urzędu podejmować się miarkowania. Orzeczenie Sądu Najwyższego

  Występując o zmniejszenie kary umownej dłużnik jest zobligowany wskazać, do jakiej wysokości zmniejszenia żąda. Wyinterpretować to może również sąd, pod warunkiem, że taką możliwość daje całokształt działań procesowych dłużnika. Sąd nie może sam z urzędu podejmować się miarkowania, jeśli z działań strony nie wynika chęć zgłoszenia żądania o to - orzekł w wyroku z 16 listopada 2022 r. Sąd Najwyższy (sygn. akt II CSKP 578/22).

  Przekształcenie, połączenie, wniesienie aportu a możliwość stosowania estońskiego CIT

  Estoński CIT staje się coraz bardziej popularną formą opodatkowania spółek. Warto jednak wskazać, że wiąże się z nią szereg ograniczeń i warunków, jakie musi spełnić spółka, aby móc korzystać z dobrodziejstw estońskiego CIT.

  MF: Kasowy PIT od 2025 roku. Niedługo pojawi się projekt

  W Ministerstwie Finansów toczą się już prace nad projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dot. wdrożenia w polskim systemie podatkowym kasowego PIT. W najbliższych dniach projekt ten ma zostać wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Takie informacje przekazał 22 lutego 2024 r. w Sejmie wiceminister finansów Jarosław Neneman. Ale te nowe przepisy wejdą w życie nie wcześniej niż od 2025 roku.

  Jakie są kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe?

  Jakie są kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe w 2024 roku? Od czego zależy wysokość kary?

  Składka zdrowotna na ryczałcie - progi przychodów w 2024 roku

  O wysokości składki zdrowotnej dla podatników na ryczałcie decydują progi osiąganych przychodów oraz wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Jak prawidłowo obliczyć składkę zdrowotną dla ryczałtu w 2024 roku?

  Ulga dla seniorów przed otrzymaniem emerytury - co mówi prawo?

  Czy seniorzy mogą korzystać z ulgi podatkowej w PIT przed otrzymaniem emerytury, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego? Chodzi o zwolnienie w podatku dochodowym nazywane „ulgą dla pracujących seniorów”.

  Niestaranny pracodawca zapłaci podatek za oszustwo pracownika. Wyrok TSUE nie usuwa wszystkich wątpliwości i nie daje wytycznych

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 30 stycznia 2024 r. orzekł, że pracownik wykorzystujący dane swego pracodawcy do wystawiania fałszywych faktur jest zobowiązany do zapłaty wskazanej w nich kwoty podatku  Ale takie konsekwencje powinny dotknąć pracownika pod warunkiem, że pracodawca (podatnik VAT) dochował należytej staranności, rozsądnie wymaganej w celu kontrolowania działań swojego pracownika. Jeżeli pracodawca takiej staranności nie dochował, to poniesie konsekwencje sam i będzie musiał zapłacić podatek.

  REKLAMA