reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Archiwum PITy 2008 > Rozliczamy się indywidualnie na PIT-36 - PIT-y 2008

Rozliczamy się indywidualnie na PIT-36 - PIT-y 2008

Na formularzu PIT-36 rozliczamy się gdy nasze dochody podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, a jednocześnie nie mieszczą się w zakresie PIT-37.

To drugi w rankingu popularności formularz podatkowy. Składamy na nim zeznanie nie tylko wtedy, gdy prowadzimy firmę, czy działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane według skali, uzyskiwaliśmy przychody z najmu lub dzierżawy opodatkowane na zasadach ogólnych, odliczamy straty z lat ubiegłych.

Musimy wypełnić ten formularz także wtedy, gdy np. zarobiliśmy pieniądze pracując za granicą bądź osiągnęliśmy inne przychody, które musimy opodatkować samodzielnie, czy też musimy doliczyć do naszych dochodów dochody małoletnich dzieci. Innymi słowy – składamy go wtedy, gdy nasze dochody podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, a jednocześnie nie mieszczą się w zakresie zeznania PIT-37.


Tegoroczny PIT-36, podobnie jak ubiegłoroczny, liczy aż 6 stron. Są w nim nadal rubryki przeznaczone na wykazanie przez nierezydentów zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów określonych w art. 29 ustawy o PIT (z działalności wykonywanej osobiście na podstawie umów zlecenia bądź o dzieło, odsetek, praw autorskich, itd.) bez pośrednictwa płatników.

W PIT-36 trzeba wykazać również odsetki naliczone od dnia zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie składników majątku spełniających kryteria zaliczenia ich do środków trwałych do dnia, w którym okres ich używania przekroczył rok. Dodatkowe rubryki przewidziane zostały na wykazanie należnych zaliczek odprowadzanych samodzielnie – od dochodów uzyskiwanych bez pośrednictwa płatników (m.in. z działalności gospodarczej, najmu lub dzierżawy, ze stosunku pracy z zagranicy bądź tez z emerytur i rent z zagranicy).

Podobnie jak w przypadku pozostałych formularzy, dodano w nim również rubryki wypełniane w przypadku gdy zdecydujemy się złożyć zeznanie przez pełnomocnika. Są one przeznaczone na zamieszczenie jego danych identyfikacyjnych (tj. imienia i nazwiska) oraz podpisu.


NIP


Wypełnianie PIT-36 rozpoczynamy od wpisania własnego numeru identyfikacji podatkowej (NIP). Decydując się na rozliczenie indywidualne wpisujemy tylko swój NIP (rubryka 1). Uważajmy, aby omyłkowo nie wpisać tutaj NIP innego podmiotu (np. płatnika), jeśli do zeznania będziemy przenosić dane zawarte w przekazanych nam informacjach.

Jeśli NIP nie został nam jeszcze nadany, to do zeznania rocznego mamy obowiązek dołączyć zgłoszenie identyfikacyjne na odpowiednim formularz NIP.

Następnie musimy wskazać, za jaki rok składamy zeznanie. Tą informację wpisujemy w rubryce 5 formularza. Podobnie jak w przypadku pozostałych formularzy, jej brak będzie skutkować wezwaniem nas przez urząd. Musimy też oświadczyć, czy rozliczamy się indywidualnie, czy też wybieramy rozliczenie na zasadach preferencyjnych. W pierwszym przypadku zaznaczymy w rubryce 6 kwadrat nr 1.

Wybierając rozliczenie wspólne poprzez zaznaczenie kwadratu nr 2, 3 bądź 4 wskazujemy sposób takiego rozliczenia (wspólnie z małżonkiem, ze zmarłym małżonkiem bądź jako osoba samotnie wychowująca dziecko).

Począwszy od rozliczenia za 2008 r. możliwość indywidualnego bądź wspólnego rozliczenia na PIT-36 zyskali także nierezydenci.

Chodzi tu o osoby mające miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. w Islandii, Norwegii lub Lichtensteinie) albo w Konfederacji Szwajcarskiej).

Osoby te mogą się tu rozliczyć jeżeli swoje przychody wymienione w art. 29 ustawy o PIT (m.in. z działalności wykonywanej osobiście, w tym umów zlecenia i o dzieło, z odsetek, praw autorskich i pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z tytułu świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze) - zdecydują się opodatkować na zasadach ogólnych, tj. przy zastosowaniu skali podatkowej.

W tym przypadku pobrany od tych przychodów zryczałtowany podatek dochodowy, traktuje się na równi z pobraną przez płatnika zaliczką na podatek dochodowy.

Zasady te stosuje się, jeżeli istnieje podstawa prawna wynikająca z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.


Będąc nierezydentem i chcąc skorzystać z takiego sposobu opodatkowania przychodów musimy oczywiście wybrać go poprzez zaznaczenie kwadratu w rubryce 7 bądź 8 z równoczesnym zaznaczeniem odpowiedniego kwadratu w rubryce 6 (czyli kwadratu nr 1, 2, 3 bądź 4).


Część A. Miejsce i cel składania zeznania


W tej części wskazujemy urząd właściwy do przyjęcia od nas zeznania. Jeśli mamy miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i w związku z tym podlegamy nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, to powinniśmy wskazać urząd właściwy ze względu na nasze miejsce zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego. Gdy zamieszkanie podatnika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustało przed tym dniem – właściwy ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania na jej terytorium.

Jeśli nasze miejsce zamieszkania uległo zmianie w ciągu roku, a nie poinformowaliśmy o tym fakcie urzędu w ustawowym terminie, grożą nam sankcje karne skarbowe. Możemy się od nich uwolnić, dołączając do zgłoszenia aktualizacyjnego (NIP-1 bądź NIP-3) tzw. czynny żal. Będzie on jednak skuteczny tylko wtedy, gdy do momentu złożenia NIP-u urząd nie zorientował się, że nie dotrzymaliśmy terminu na jego złożenie.

Jeśli nie mamy miejsca zamieszkania na terytorium RP dla celów podatkowych (jesteśmy nierezydentami), to nasze zeznanie powinniśmy złożyć do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, określonego w rozporządzeniu Ministra Finansów wydanym na podstawie Ordynacji podatkowej.

Miejsce zamieszkania nie zawsze jest tożsame z miejscem zameldowania. Jeśli są one różne, zeznanie składamy do urzędu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.


Musimy również wskazać urzędowi, czy składamy zeznanie roczne, czy też jego korektę. W tym celu w rubryce nr 10 zaznaczamy jeden z dwóch kwadratów (kwadrat nr 1 – złożenie zeznania, kwadrat nr 2 – korekta zeznania).


Część B. Dane identyfikacyjne i adres zamieszkania


Wpisujemy tutaj nasze dane identyfikacyjne – imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego, za który składamy zeznanie. Składając zeznanie za 2008 r. musimy, podobnie jak rok wcześniej, podać nasz numer PESEL. Ma on na celu umożliwienie dodatkowej weryfikacji poprawności wpisanych w zeznaniu danych. Jeśli nie będą one zgodne z danymi posiadanymi przez urząd, zostaniemy wezwani do wyjaśnienia tych rozbieżności.

Numer PESEL wskazują osoby, którym wcześniej nadano ten numer.


Część C. Informacje dodatkowe


W tej części poprzez zaznaczenie odpowiedniego kwadratu podajemy urzędowi dodatkowe informacje. Zaznaczając kwadrat nr 39 informujemy, że uzyskiwaliśmy w roku podatkowym wyłącznie przychody z emerytury bądź renty zagranicznej. Zaznaczenie kwadratu nr 40 to informacja dla urzędu, że mieliśmy obowiązek sporządzać dokumentację dotyczącą transakcji z podmiotami powiązanymi.

Natomiast zaznaczenie kwadratu nr 41 albo 42 sygnalizuje, że w roku podatkowym za który składane jest zeznanie korzystamy z tzw. kredytu podatkowego (czyli zwolnienia z opodatkowania dochodów osiąganych z działalności gospodarczej w roku następującym po roku jej rozpoczęcia bądź dwa lata po jej rozpoczęciu, jeśli w roku jej rozpoczęcia działalność ta nie była prowadzona co najmniej przez pełnych 10 miesięcy), bądź korzystaliśmy z niego w jednym z pięciu lat poprzedzających (rok ten podajemy wówczas w rubryce 43), a obecnie doliczamy w składanym zeznaniu przypadającą na ten rok część dochodu w celu jego opodatkowania.

Pan Tadeusz Kowalski rozpoczął działalność gospodarczą w połowie stycznia 2006 r. W 2007 r. korzystał ze zwolnienia z opodatkowania dochodu osiągniętego z prowadzonej działalności. Składając zeznanie za 2008 r. pan Kowalski zaznaczy kwadrat nr 42, informując urząd o korzystaniu z kredytu podatkowego w jednym z pięciu lat poprzedzających, a w rubryce 43 wpisze 2007 r. jako rok, w którym korzystał z tego zwolnienia.

Część D. Dochody/straty ze źródeł przychodów Tabela, w której podajemy źródła naszych przychodów, ich wysokość, koszty uzyskania, dochód (bądź stratę) z danego źródła oraz wysokość odprowadzonych w ciągu roku zaliczek, jest poszerzona o dwa dodatkowe wiersze w porównaniu do katalogu zawartego w PIT-37.

W PIT-36 wykazujemy w nich dochody (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej (wiersz 3) oraz z działów specjalnych produkcji rolnej (wiersz 4), jeśli zdecydowaliśmy się opodatkowywać je na zasadach ogólnych. Pozostałe źródła przychodów, z których dochody są wykazywane w PIT 36 to:

- należności ze stosunku pracy, służbowego, spółdzielczego i z pracy nakładczej, a także zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacone przez zakład pracy

- emerytury, renty oraz inne krajowe świadczenia, o których mowa w art. 34 ust. 7 ustawy o PIT (tj. renty strukturalne, renty socjalne, świadczenia przedemerytalne i zasiłki przedemerytalne)

- działalność wykonywana osobiście, o której jest mowa w art. 13 ustawy o PIT, czyli:

1) przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych,

2) przychody z działalności duchownych, osiągane z innego tytułu niż umowa o pracę,

3) przychody z działalności polskich arbitrów uczestniczących w procesach arbitrażowych z partnerami zagranicznymi,

4) przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek, z wyjątkiem przychodów osób należących do składów zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych,

5) przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 10, ustawy o PIT i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 9,

6) przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych,

7) przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:

a. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,

b. właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością

- z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 8,

8) przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 6.

- najem lub dzierżawa;

- prawa autorskie i inne prawa wymienione w art. 18 ustawy o PIT

- inne źródła, niewymienione wyżej (w tym emerytury – renty z zagranicy).


Wypełniając tą część musimy zatem nie tylko przenieść do odpowiednich rubryk kwoty wskazane w informacjach przekazanych nam przez płatników, jeśli to za ich pośrednictwem uzyskiwaliśmy dany dochód (wcześniej oczywiście sumując poszczególne ich rodzaje), lecz także uwzględnić dane wynikające z prowadzonych przez nas ksiąg oraz innych ewidencji. Wpisujemy tu również wysokość należnych zaliczek od tych dochodów.

Dochody ze stosunku pracy uzyskiwane za granicą, a podlegające opodatkowaniu w Polsce wykazujemy w wierszu 1 „Należności ze stosunku pracy” łącznie z dochodami krajowymi. Przenosimy je z załącznika PIT/ZG. Jeśli dochody te uzyskiwaliśmy w więcej niż jednym kraju, do zeznania przenosimy sumę dochodów z wszystkich załączników PIT/ZG (wypełnianych osobno dla każdego z krajów, w których pracowaliśmy).

Jeżeli osiągnęliśmy bez pośrednictwa płatników jednocześnie dochody m.in. ze stosunku pracy z zagranicy, z emerytur i rent z zagranicy lub z tytułu działalności wykonywanej osobiście, od których byliśmy zobowiązani samodzielnie odprowadzać należne zaliczki na podatek w trakcie roku podatkowego, to kwotę tych zaliczek wykazujemy tylko raz - w kolumnie f części D.1. formularza PIT-36

Kwotę tę możemy wykazać albo w wierszu 1 „Należności ze stosunku: pracy, służbowego, spółdzielczego i z pracy nakładczej, a także zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacone przez zakład pracy”, albo w wierszu 5 „Działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 13
ustawy o PIT(w tym umowy o dzieło i zlecenia)”, albo w wierszu 8 „Inne źródła, niewymienione w wierszach od 1 do 7 (w tym emerytury -renty z zagranicy)”.

Podobnie powinniśmy postąpić w przypadku jednoczesnego osiągania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz z najmu lub dzierżawy. Również wtedy łączną kwotę należnych z tych źródeł zaliczek wykazujemy tylko raz, w kolumnie f części D.1. albo w wierszu 3 „Pozarolnicza działalność gospodarcza”, albo w wierszu 6 „Najem lub dzierżawa”.

Zasady tej nie stosujemy, gdy wybraliśmy uproszczoną formę wpłacania zaliczek bądź korzystamy w roku podatkowym ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy o PIT.

Przenosząc dane z informacji przekazanych przez płatników pamiętajmy o ustawowych limitach kosztów wprowadzonych przez ustawodawcę. Jeśli bowiem nasze koszty ze stosunku pracy (bądź innych źródeł, do których mają zastosowanie „pracownicze” koszty) po zsumowaniu są wyższe od ustawowych limitów, w zeznaniu wolno nam je uwzględnić tylko do wysokości limitu. Nadwyżka przepada bezpowrotnie.

Pan Jerzy Malinowski zawarł z trzema spółkami umowy o zarządzanie (tzw. kontrakty menedżerskie). Wypełniając zeznanie roczne dochody z tego tytułu wykaże w wierszu 5 części D.1 w łącznej kwocie (po ich uprzednim zsumowaniu) na podstawie informacji otrzymanych od tych spółek. Każda ze spółek obliczając zaliczki na podatek dochodowy potrącała panu Malinowskiemu miesięcznie koszty uzyskania przychodów w wysokości podstawowych kosztów pracowniczych. Za cały 2008 r. łącznie potrącono zatem kwotę kosztów w wysokości 4005 zł. W zeznaniu rocznym pan Malinowski musi jednak ograniczyć je do wysokości ustawowego limitu. Może zatem uwzględnić maksymalnie kwotę 2002,05 zł.


Jeśli jesteśmy zobowiązani doliczyć do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci, to wykazujemy je w części D.3 zeznania. Doliczane kwoty przenosimy z załącznika PIT/M do zeznania, wpisując je w rubryce 131. Natomiast do rubryki 133 przenosimy z załącznika PIT/M kwotę należnej zaliczki (w tym zaliczki pobranej przez płatnika).

Doliczeniu nie podlegają dochody małoletnich dzieci z pracy, stypendiów oraz dochody z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku.


W przypadku uzyskiwania przez małoletnie dziecko tych dochodów w imieniu małoletniego dziecka zeznanie podatkowe składa jego rodzic.

Jeżeli dziecko, które uzyskuje dochód podlegający opodatkowaniu, ukończyło w roku podatkowym 18 lat, samodzielnie składa zeznanie podatkowe o wysokości dochodów osiągniętych od dnia uzyskania pełnoletności.


Koszty faktycznie poniesione możemy uwzględnić tylko w ściśle określonych sytuacjach. Bezlimitowo wykazujemy koszty poniesione na dojazd do zakładu pracy środkami komunikacji publicznej (czyli środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej) – i to zarówno w przypadku zatrudnienia w kraju, jak i za granicą. Warunkiem jest jednak ich udokumentowanie wyłącznie imiennymi biletami okresowymi


Część E. Odliczenia dochodu zwolnionego, strat i składek na ubezpieczenie społeczne Zamieszczone w tej części rubryki służą wykazaniu wymienionych odliczeń. W pierwszej kolejności odliczamy dochód zwolniony z opodatkowania z racji prowadzenia działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (rubryka 135). Natomiast w rubryce 137 wpisujemy odliczenie straty poniesionej w latach ubiegłych, wskazując równocześnie źródło, z którego została poniesiona strata.

Pamiętajmy, że w jednym roku wolno odliczyć maksymalnie 50% straty. Jeśli zatem odliczona w tym miejscu kwota będzie przekraczać powyższy limit, nie unikniemy wezwania ze strony urzędu w celu poprawienia zeznania.

Wolno nam odliczyć stratę tylko od dochodu z tego samego źródła, które przyniosło stratę.

W tym miejscu w rubryce 139 wykazujemy też odliczenie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. Wpisujemy tu łączną kwotę składek odliczanych od dochodu (w rubryce 139), zarówno potrąconych przez płatników, jak i opłaconych samodzielnie, dlatego musimy je uprzednio zsumować.

Począwszy od rozliczenia za 2008 r. w formularzu
PIT-36znalazły się specjalne rubryki przeznaczone na wykazanie składek zapłaconych do zagranicznych systemów ubezpieczeniowych. Odliczeniu podlegają zatem składki zapłacone w roku podatkowym z naszych środków na nasze własne obowiązkowe ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenie osób z nami współpracujących, zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia społecznego obowiązującymi w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej.

Warunkiem odliczenia tych składek jest istnienie podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym podatnik opłacał składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne.

Kwotę składek zapłaconych do zagranicznych systemów na nasze własne obowiązkowe ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenie osób z nami współpracujących, wcześniej uwzględnioną w składkach odliczonych odpowiednio w rubrykach 139 i 140. wykazujemy w rubrykach 141 i 142.

Kwotę wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne ustalamy wyłącznie na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie.


Nie wszystkie zapłacone składki podlegają odliczeniu. Nie wolno nam odliczyć składek:
• odliczonych od dochodów opodatkowanych stawką liniową,
• odliczonych od przychodów na podstawie przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym,
• odliczonych od dochodu na podstawie ustawy o podatku tonażowym,
• zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów,
• których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) wolny od podatku dochodowego na podstawie ustawy oraz od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku,
• których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska,
• zapłaconych i odliczonych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub w Konfederacji Szwajcarskiej od dochodu (przychodu) albo podatku osiągniętego w tym państwie, albo od podatku na podstawie art. 27b ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT


Część F. Odliczenia od dochodu/zwolnienie


Tutaj wykazujemy przysługujące nam odliczenia od dochodu, dzięki czemu możemy obniżyć wysokość należnego podatku. W tym celu, podobnie jak w przypadku PIT-37, musimy dodatkowo wypełnić załącznik PIT/O. W części B tego załącznika w pierwszej kolejności wykażemy kwoty darowizn przekazanych:
1) na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
2) na cele kultu religijnego
3) na cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi

Z odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne mogą skorzystać osoby niepełnosprawne bądź też mające na utrzymaniu taką osobę. Do wysokości limitu wynoszącego 760 zł odliczymy też wydatki poniesione na użytkowanie Internetu w miejscu zamieszkania, W tej części PIT/O wykazujemy też wydatki poniesione na nabycie nowych technologii


Do zeznania PIT-36 przeniesiemy łączną kwotę odliczeń wykazaną w rubryce 28 załącznika PIT/O.


Odliczenia z tytułu ulgi odsetkowej, do której w latach ubiegłych nabyliśmy prawo wykazujemy w części B.1 załącznika PIT/D, a następnie przenosimy je do rubryki 147 zeznania. Z kolei w rubryce 148 wykazujemy przysługujące nam na zasadzie praw nabytych odliczenia z tytułu wydatków inwestycyjnych poniesionych na terenach gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym


Odliczenia innych wydatków mieszkaniowych na zasadzie praw nabytych ujawniamy w części B.2 i B.3 załącznika PIT/D, a następnie przenosimy do rubryki 150 zeznania. W tej części zeznania wykazujemy też kwoty przysługujących odliczeń, które przenosimy na lata następne z powodu zbyt niskiego dochodu (rubryka 152).


Ostatnia pozycja do wypełnienia w tym fragmencie PIT-36 to rubryka 153. Wykazujemy w niej kwotę dochodu zwolnionego z podatku na podstawie przepisów wykonawczych do ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, w sytuacji gdy jako przedsiębiorcy prowadziliśmy działalność na terenie takiej strefy.


Część G. Kwoty zwiększające podstawę opodatkowania/zmniejszające stratę


Jeśli utraciliśmy prawo do odliczeń z tytułu ulg inwestycyjnych, odliczeń związanych z nabyciem nowych technologii bądź utraciliśmy prawo do zwolnienia na podstawie przepisów wykonawczych do ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, w rubryce 155 ujawniamy kwoty dokonanych odliczeń, do których utraciliśmy prawo.

Kolejne rubryki są przeznaczone na wpisanie kwot wpływających na zwiększenie podstawy opodatkowania bądź zmniejszenie straty z działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej. Wysokość strat z obu źródeł po zmniejszeniach wykazujemy odpowiednio w rubrykach 163 oraz 165.


Część H. Obliczenie podatku


Kwotę dochodu po wszystkich odliczeniach po zaokrągleniu do pełnego złotego wpisujemy w rubryce 167. Będzie on stanowić podstawę obliczenia podatku.

Jeśli za granicą osiągaliśmy dochody zwolnione z opodatkowania na mocy dwustronnej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i równocześnie osiągnęliśmy dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce na zasadach ogólnych, o kwotę zagranicznych dochodów musimy zwiększyć podstawę opodatkowania w celu wyliczenia stopy procentowej.

Musimy więc dokonać rozliczenia naszych dochodów w Polsce z zastosowaniem tzw. metody wyłączenia z progresją. Kwotę dochodów zagranicznych przenosimy w takim przypadku z rubryki 9 załącznika PIT/ZG do rubryki 168 zeznania.


Przeczytaj jak obliczyć podatek korzystając z jednej z metod unikania podwójnego opodatkowania

Jeśli osiągaliśmy dochody w więcej niż jednym kraju, dla każdego z nich musimy osobno wypełnić PIT/ZG. W takim przypadku do zeznania przenosimy łączną kwotę dochodu zwiększającego podstawę opodatkowania do wyliczenia stopy procentowej, po uprzednim zsumowaniu kwot tego dochodu z wszystkich załączników PIT/ZG.


W takim przypadku wynik zwiększenia o dochody zagraniczne ujawniamy w rubryce 170. Po zaokrągleniu do pełnych złotych stanowi on podstawę obliczenia podatku.

Podstawę obliczenia podatku zaokrąglamy do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomijamy, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższamy do pełnych złotych.


W takim przypadku należny podatek wyliczymy stosując ustaloną uprzednio stopę procentową. Natomiast jeśli do wyliczenia należnego podatku nie stosujemy metody wyłączenia z progresją, należny podatek wyliczymy według obowiązującej skalipodatkowej. Wynik wyliczeń ujawniamy w rubryce 171.


Rubryka 172 jest przeznaczona na wpisanie kwot, które mamy obowiązek doliczyć do podatku (wskutek utraty prawa do kontynuowania odliczeń z tytułu ulg mieszkaniowych, do których nabyliśmy prawo w okresie ich obowiązywania bądź wskutek otrzymania zwrotu uprzednio zapłaconych i odliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne albo też zwrotu zapłaconego za granicą i odliczonego podatku).

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

GKR Legal

Przejrzyste Zasady, Adekwatne Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama