Kategorie

Zasiłki i świadczenia rodzinne zwolnione z PIT

Opracował Paweł Huczko
Zasiłki i świadczenia rodzinne zwolnione z PIT; Zasiłek pielęgnacyjny - czy jest opodatkowany?
Fotolia
Wiele z zasiłków, dodatków, zapomóg i innych świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, związanych z macierzyństwem i rodzicielstwem korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego. Zwolnione z PIT są np. zasiłek rodzinny i dodatki do niego, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, becikowe, czy popularne 500 plus. Które zasiłki i świadczenia rodzinne są zwolnione z PIT?

Które zasiłki i świadczenia rodzinne są zwolnione z PIT?

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8-9 ustawy o PIT zwolnione z podatku dochodowego są:

- świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych,

- dodatki rodzinne i pielęgnacyjne,

- zasiłki dla opiekunów otrzymane na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

- świadczenia pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,

- zasiłki porodowe otrzymane na podstawie odrębnych przepisów ("zasiłek porodowy" funkcjonował w ustawie z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa do 15 stycznia 2002 r.;  zasiłek ten został zastąpiony macierzyńskim zasiłkiem okresowym oraz macierzyńskim zasiłkiem jednorazowym. Te zasiłki od 1 maja 2004 r. zostały zastąpione dodatkiem do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, określonym w ustawie z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, który obowiązuje obecnie).

- świadczenie wychowawcze otrzymane na podstawie przepisów o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;

- zasiłek macierzyński otrzymany na podstawie ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników;

- jednorazowe świadczenie otrzymane na podstawie ustawy z 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 i 1818);

- jednorazowe zasiłki z tytułu urodzenia dziecka, wypłacane z funduszów związków zawodowych.

Zwolnienie z PIT oznacza w szczególności, że uzyskanych z ww. tytułów przychodów nie trzeba wykazywać w rocznych zeznaniach podatkowych PIT i nie oblicza się od nich ani nie płaci podatku dochodowego.

Poniżej zostały wskazane rodzaje i podstawy prawne świadczeń, które są zwolnione z podatku dochodowego na podstawie ww. art. 21 ust. 1 pkt 8-9 ustawy o PIT.

Świadczenia rodzinne zwolnione z PIT

Zgodnie z art. 2 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku, poz. 111), świadczeniami rodzinnymi są:

1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;

w myśl art. 8 ww. ustawy do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:
- urodzenia dziecka (art. 9),
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (art. 10),
- samotnego wychowywania dziecka (art. 11a),
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (art. 12a),
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (art. 13),
- rozpoczęcia roku szkolnego (art. 14),
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (art. 15).

2) świadczenia opiekuńcze:
- zasiłek pielęgnacyjny (art. 16),
- specjalny zasiłek opiekuńczy (art. 16a) oraz
- świadczenie pielęgnacyjne (art. 17);

3) zapomoga wypłacana przez gminy, na podstawie art. 22a; chodzi tu o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka (tzw. gminne/samorządowe becikowe) wypłacaną rodzicom mieszkającym na terenie danej gminy;

3a) świadczenia wypłacane przez gminy na podstawie art. 22b; chodzi tu o przewidziane w uchwale danej gminy świadczenia na rzecz rodziny inne niż określone w pkt 1–3, 4 i 5.

4) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe) finansowana z budżetu państwa, uzależniona m.in. od dochodu na osobę w rodzinie (art. 15b);

5) świadczenie rodzicielskie (art. 17c).

Dodatki rodzinne i pielęgnacyjne

Reklama

W tym przypadku niestety ustawa o PIT nie odsyła do konkretnych przepisów, na podstawie których są przyznawane wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT „dodatki rodzinne i pielęgnacyjne”.Wydaje się, że nie chodzi tu o świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, bo one zostały wcześniej wymienione w tym przepisie.

Biorąc pod uwagę treść art. 12 ust. 7 ustawy o PIT:
7. Przez emeryturę lub rentę rozumie się łączną kwotę świadczeń emerytalnych i rentowych, w tym kwoty emerytur kapitałowych wypłacanych na podstawie ustawy o emeryturach kapitałowych, wraz ze wzrostami i dodatkami, z wyłączeniem dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz dodatków dla sierot zupełnych do rent rodzinnych.
można domniemywać, że te zwolnione z PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT „dodatki rodzinne i pielęgnacyjne” to rodzaje świadczeń otrzymywanych przez emerytów lub rencistów z ZUS.

Zatem najprawdopodobniej chodzi tu o:

- dodatek pielęgnacyjny przyznawany na podstawie art. 75 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; dodatek ten przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty, jeżeli osoba ta została uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo ukończyła 75 lat życia;

a być może także o

- dodatek do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej, przyznawany na podstawie art. 76 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Trudno się oprzeć komentarzowi, że taka niepewność co do świadczeń zwolnionych z PIT jest niedopuszczalna i wskazana jest interwencja legislacyjna w celu usunięcia tych wątpliwości.

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

W odpowiedzi na pytania naszej redakcji w tym zakresie Ministerstwo Finansów w dniu 18 lutego 2021 r. przedstawiło następujące wyjaśnienia:

Przepisy ustawy PIT są skonstruowanie z uwzględnieniem unijnej zasady swobody przepływu osób i kapitału. Stąd też zwolnienia przedmiotowe obejmują również świadczenia przyznane na podstawie, równoważnych do polskich rozwiązań, przepisów wydanych w innych krajach.
Stąd też pojęcie dodatków rodzinnych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 8 oraz w art. 12 ust. 7 ustawy PIT, obejmuje swoim zakresem świadczenia przyznawane na podstawie przepisów obowiązujących w państwie innym niż Polska. Z uwagi na możliwe lub faktyczne zróżnicowanie tych przepisów w poszczególnych krajach, ustawa PIT nie odwołuje się do konkretnych podstaw prawnych. Każdy przypadek tego rodzaju świadczenia analizowany jest indywidualnie w oparciu o posiadane informacje, w tym przedstawione np. we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.

Odnosząc się natomiast do pojęcia dodatku pielęgnacyjnego, to podobnie, jak w przypadku dodatku rodzinnego, dotyczy ono świadczeń przyznanych na podstawie przepisów obowiązujących w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska (co oznacza, że również każdy przypadek analizowany jest odrębnie), ale także na podstawie regulacji krajowych takich jak
art. 75 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53, z późn. zm.), do którego odwołuj się między innymi:
- art. 12 ustawy z 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz. 1790),
- art. 27 ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2002 r. poz. 174, z późn. zm.),
- art. 16 ust. 4 ustawy z 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2020 r. poz. 517),
- art. 25 ust. 1 ustawy z 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz. 586), art. 25 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz. 723),
- art. 19 ust. 2 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1205),
- art. 19 ustawy z 19 grudnia 2008 r. o rentach pomostowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1924),
- art. 11 ustawy z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 128).

Zasiłki dla opiekunów zwolnione z PIT

Na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1297) przysługują zasiłki dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Zasiłki te są zwolnione z PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT.

Wypłaty z funduszu alimentacyjnego zwolnione z PIT

W przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów osoba uprawniona może otrzymać świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane na zasadach określonych w ustawie z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity: Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 808; ostatnia zmiana: Dz.U. z 2020 r., poz. 1517). Świadczenia otrzymane z funduszu alimentacyjnego są zwolnione z PIT na mocy ww. art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT.

500 plus zwolnione z PIT

Świadczenie wychowawcze, zwane potocznie "500 plus", jest przyznawane osobom uprawnionym otrzymane na podstawie przepisów ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tekst jednolity: Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 2407).

Zasiłek macierzyński z ubezpieczenia społecznego rolników zwolniony z PIT

Wyżej wskazany art. 21 ust. 1 pkt 8a) zwalnia z podatku dochodowego zasiłek macierzyński otrzymany na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Zasiłek macierzyński opodatkowany PIT
Natomiast warto wskazać, że zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (w tym np. zasiłek macierzyński) są co do zasady opodatkowane PIT jako przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o PIT.

Jednorazowe świadczenie „Za życiem” bez PIT

Na podstawie ustawy z 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (tekst jednolity: Dz.U. rok 2020 poz. 1329) przyznawane jest jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. To jednorazowe świadczenie, które przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód, jest zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8b) ustawy o PIT.

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  17 cze 2021
  Zakres dat:

  E-faktury od 2022 r. Pilotaż od października 2021 r.

  E-faktury są już na kolejnym etapie procesu legislacyjnego. Ustawodawca chce wspólnie z biznesem testować nowe rozwiązanie już od października 2021 r., tak aby jak najwięcej firm korzystało w pełni z e-faktury w 2022 r. Korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne od 2023 r.

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.

  Jak firmy wpływają na edukację ekologiczną?

  Zrównoważony rozwój trafia do domu Kowalskich, czyli jak firmy i marketing wpływają na edukację ekologiczną.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych. Ministerstwo Finansów udzieliło informacji i wyjaśnień odnośnie obowiązujących od 1 lipca 2021 r. zmian w zakresie deklaracji podatkowych w podatku akcyzowym. Zmiany te są wprowadzane do ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym przez ustawę z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694).

  Podmioty akcyzowe - aktualizacja zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r.

  Podmioty akcyzowe już zarejestrowane muszą dokonać aktualizacji zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r. Aktualizacja to efekt uruchomienia Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA).

  Interpretacja 590, czyli porozumienie inwestycyjne z MF

  Interpretacja 590 (porozumienie inwestycyjne) oznacza wiążącą opinię dla inwestorów strategicznych o wszystkich skutkach podatkowych planowanej inwestycji. Jest to nowe rozwiązanie zaproponowane w ramach Polskiego Ładu. Na czym konkretnie będzie polegało? Kiedy wejdzie w życie?

  Polski Ład - ryczałt szansą dla przedsiębiorców?

  Polski Ład - ryczałt. Konferencja Premiera Mateusza Morawieckiego z 2 czerwca br. na temat Polskiego Ładu przyniosła nowe wskazówki odnośnie zmiany zasad opodatkowania jednoosobowych działalności gospodarczych od 2022 r. Z zapowiedzi wynika, że promowaną przez rządzących formą opodatkowania zarobków przedsiębiorców podatkiem PIT będzie ryczałt.

  Podatkowe Grupy Kapitałowe - zmiany w ramach Polskiego Ładu

  Podatkowe Grupy Kapitałowe. Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanych ułatwieniach dla Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK) w ramach Polskiego Ładu: obniżenie minimalnego kapitału zakładowego uprawniającego do stworzenia PGK, więcej możliwości w powiązaniach spółek, zlikwidowanie warunku rentowności, korzystniejsze warunki rozliczania strat.

  Profil zaufany - zmiany od 17 czerwca 2021 r.

  Profil zaufany. Od 17 czerwca 2021 r. w trakcie wideospotkania z urzędnikiem będzie można założyć tradycyjny, a nie tymczasowy profil zaufany (PZ) - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Ponadto od 17 czerwca wydane wcześniej tymczasowe PZ staną się "tradycyjnymi" profilami zaufanymi, ważnymi przez 3 lata (tymczasowy profil był ważny tylko 3 miesiące).

  Polski Ład. Tworzenie Grup VAT

  Tworzenie Grup VAT (PGK VAT) to nowe rozwiązanie Polskiego Ładu, w ramach którego spółki należące do podatkowej grupy kapitałowej nie będą musiały w transakcjach między sobą rozliczać VAT. Na czym będzie polegało tworzenie Grupy VAT? Od kiedy będzie to możliwe?

  Fundacja rodzinna z ulgą repolonizacyjną

  Fundacje rodzinne. Propozycje zawarte w projekcie ustawy o fundacji rodzinnej zostały uzupełnione; ich skutkiem ma być niższe niż w oryginalnym projekcie opodatkowanie fundacji rodzinnych. Planowane jest m.in. wprowadzenie ulgi repolonizacyjnej, skierowanej do osób które chciałyby przenieść kapitał gromadzony w zagranicznych fundacjach czy trustach do polskiej fundacji rodzinnej.

  Wpłaty do PPK - kiedy pobrać zaliczkę na PIT?

  Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika oszczędzającego w PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na PIT zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT w 2022 roku – jak być powinno

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT. Jak rozwiązać problem składki na ubezpieczenie zdrowotne w nowym systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych (PIT), który ma obowiązywać od 2022 roku? Profesor Witold Modzelewski proponuje, by – przy spełnieniu dwóch innych warunków - kwota składki była dla wszystkich podatników kosztem uzyskania przychodów lub była wyłączona z podstawy opodatkowania.

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów. Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach Polskiego Ładu zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne i organizacyjne mające na celu przyciąganie do Polski strategicznych inwestorów. Już w 2022 roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów ma stać się (wg zamierzeń MF i Rządu) wizytówką naszego kraju. Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i Interpretacja 590. Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów (w tym PGK VAT) i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych.

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” - to nowy standard rachunkowości, którego projekt został właśnie skierowany do dyskusji publicznej. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 8 sierpnia 2021 r. Co zawiera nowy KSR?