Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Podatek od nieruchomości – uwaga na zmiany w prawie budowlanym

Deloitte
Audyt, konsulting, zarządzanie ryzykiem, doradztwo finansowe, podatkowe i prawne
Podatek od nieruchomości – uwaga na zmiany w prawie budowlanym
Podatek od nieruchomości – uwaga na zmiany w prawie budowlanym
Fotolia
Fotolia
Nowelizacja przepisów prawa budowlanego z września 2020 r. wprowadziła zmiany, które mogą wywrzeć wpływ na rozliczenia podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości. Nie jest to pierwszy przypadek, gdy istniejące powiązanie przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz prawa budowlanego powoduje, że nawet drobne modyfikacje w zakresie tego ostatniego powodują niezamierzone wątpliwości podatkowe.

Bez prawa budowlanego nie określisz przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości

Specyfiką polskich regulacji z zakresu opodatkowania podatkiem od nieruchomości jest powiązanie definicji przedmiotu opodatkowania (budynku i budowli) z pojęciami zdefiniowanymi w przepisach prawa budowlanego. Z uwagi na różną specyfikę obu gałęzi prawa (wymóg precyzji w odniesieniu do przepisów prawa podatkowego oraz otwarty charakter definicji prawa budowlanego) związek ten był wielokrotnie krytykowany, jednak do tej pory nie wpłynęło to na zmianę regulacji. W dalszym ciągu, zgodnie z definicją zwartą w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych (UPOL), przez stanowiący przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości budynek rozumie się jako obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Opodatkowaną budowlą jest natomiast obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Kluczowym z perspektywy podatkowej pojęciem jest zatem, zdefiniowany w prawie budowlanym, obiekt budowlany. Ustawa Prawo budowlane (UPB) wskazuje, iż obiektem budowlanym jest budynek, budowla bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych. Dla ustalenia, czym jest obiekt budowlany konieczne jest zatem przeanalizowanie trzech innych definicji: budynku, budowli oraz obiektu małej architektury. Ponieważ definicja budynku w UBP jest identyczna jak ta zawarta w przepisach UPOL, a obiekt małej architektury nie podlega podatkowi od nieruchomości, skupimy się na definicji budowli w UPB, przez którą rozumie się każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni jądrowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

Mając na uwadze powyższe przepisy, aby ustalić czy dany składnik majątkowy stanowi przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości w pierwszej kolejności należy ustalić czy stanowi on obiekt budowlany, a następnie w oparciu o definicje zawarte w UPOL przyporządkować go do kategorii budynku lub budowli. Aby jednak stwierdzić, czy mamy do czynienia z obiektem budowlanym konieczne jest również sięgnięcie do definicji budynku i budowli w UPB. Tym samym każda zmiana w definicji obiektu budowlanego, budynku i budowli w UPB wywiera niejako automatycznie wpływ na zakres opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

Zmiany poważne, choć niezamierzone

W przeszłości zmiany w prawie budowlanym niejednokrotnie wpływały na przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Jako przykład należy wskazać wprowadzoną z dniem 28 czerwca 2015 r. zmianę definicji obiektu budowlanego w UBP. W poprzednim brzmieniu obiektem budowlanym był a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, b) budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, c) obiekt małej architektury. Przytoczona wcześniej obecnie obowiązująca definicja obiektu budowlanego różni się zatem w istotny sposób: wykreślono z niej zapis o „całości techniczno-użytkowej”, dodano natomiast przesłankę wzniesienia obiektu z użyciem wyrobów budowlanych oraz zapis, zgodnie z którym elementem obiektu budowlanego są instalacje zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Co ciekawe Ministerstwo Finansów, zapytane o wpływ tej nowelizacji na rozliczenia w podatku od nieruchomości, w odpowiedzi na interpelację poselską (pismo z 5 maja 2015 r., nr 32306/15) odpowiedziało, że zmiana definicji obiektu budowlanego nie wywiera wpływu na zakres opodatkowania. Stanowisko to nie znalazło jednak akceptacji w orzecznictwie sądów administracyjnych, które opierając się na literalnym brzmieniu znowelizowanych przepisów UPB uznały m.in. że od 28 czerwca 2015 r. na gruncie rozliczeń podatkowych nie obowiązuje już m.in. przesłanka tzw. całości techniczno-użytkowej, której niektóre organy podatkowe próbowały używać jako argumentu za rozszerzeniem opodatkowania na urządzenia techniczne (tak m.in. w wyrokach NSA z 27 września 2019 r., sygn. akt II FSK 1801/18 oraz z 9 lipca 2019 r., sygn. akt II FSK 2693/17).

Innym głośnym przypadkiem zmian w zakresie podatku od nieruchomości wywołanym zmianami w prawie budowlanym była modyfikacja zasad opodatkowania elektrowni wiatrowych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. Do końca 2016 r. nie budziło wątpliwości, że opodatkowaniu jako budowle podlegają jedynie fundament i wieża elektrowni wiatrowej, co wynikało wprost z brzmienia definicji budowli zawartej w art. 3 pkt 3 UPB („przez budowlę należy rozumieć (…) części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni jądrowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń)”). Ten konsensus został zachwiany w wyniku wejścia w życie ustawy z 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (UIZEW), która wprowadziła definicję budowli elektrowni wiatrowej obejmującą nie tylko części budowlane, ale również wirnik, generator i inne urządzenia techniczne wchodzące w skład wiatraka. Co więcej, dokonano również zmiany w definicji budowli w UPB, wykreślając „elektrownię wiatrową” z nawiasu zawierającego przykładowe urządzenia techniczne, w przypadku których budowlami są jedynie części budowlane. Podatnicy broniąc się przed wielokrotnym wzrostem opodatkowania m.in. argumentowali, że zmiany w zakresie podatku od nieruchomości nie były celem wprowadzenia UIZEW. Stanowisko to nie zostało zaakceptowane w orzecznictwie. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku 7 sędziów z 22 października 2018 r. (sygn. akt II FSK 2983/17) przyznał słuszność argumentacji, zgodnie z którą uchwalenie UIZEW oraz zmiana w definicji budowli w UPB spowodowały rozszerzenie opodatkowania podatkiem od nieruchomości na całą elektrownię wiatrową, wraz z urządzeniami technicznymi.

Zmiany w prawie budowlanym w 2020 roku

Nowelizacja UPB z 19 września 2020 r. wprowadza ważne zmiany w zakresie procesu budowlanego. W szczególności celem zmian jest uporządkowanie, uproszczenie oraz przyspieszenie procesu budowlanego. Zmianą, która zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy, ma charakter porządkujący jest przewidziane w art. 57 ust. 1 pkt 4 UPB nałożenie na inwestora konieczności określenia (najpóźniej na etapie wniosku o pozwolenie na użytkowanie), które z instalacji znajdujących się w obiekcie stanowią „instalacje zapewniające możliwość korzystania z obiektu zgodnie z przeznaczeniem” i załączenie do wniosku protokołów z odbioru tych instalacji.

W przeciwieństwie do opisanych wcześniej ingerencji w definicje obiektu budowlanego oraz budowli w UPB, które jak wyjaśniliśmy są niezbędne w procesie wykładni przepisów UPOL ustalających przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości, tym razem mamy do czynienia ze zmianami, które do tych powiązanych z przepisami podatkowymi regulacji UPB w ogóle się nie odnoszą. Warto jednak przypomnieć, że zgodnie z art. 3 pkt 3 UPB obiektem budowlanym jest m.in. budynek wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Właśnie ten fragment definicji obiektu budowlanego jest często używany przez podatników jako argument przemawiający za brakiem opodatkowania różnego rodzaju instalacji wewnątrzbudynkowych. Skoro stanowią one element obiektu budowlanego w postaci budynku (opodatkowanego od powierzchni użytkowej), to nie zwiększają podstawy opodatkowania budowli (opodatkowanych od wartości). Niezdefiniowane nigdzie pojęcie „zapewniania możliwości użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem” pozwalało na dość elastyczne podejście i traktowanie w ten sposób wszystkich instalacji związanych z funkcjami realizowanymi w budynku. Jednak na gruncie nowych przepisów istnieje ryzyko, że jeżeli dana instalacja nie zostanie wskazana przez inwestora, organy podatkowe mogą kwestionować możliwość uznania jej za „zapewniającą możliwość korzystania z obiektu zgodnie z przeznaczeniem”. W konsekwencji nie można wykluczyć uznania przez organy, że tego rodzaju instalacje wewnątrzbudynkowe stanowią budowle i podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości od swojej wartości.

Ryzyko rozszerzenia zakresu opodatkowania budowli jest związane również z drugą zmianą przepisów, na którą należy zwrócić uwagę przy okazji ostatniej nowelizacji. W art. 29 UPB zawarty jest katalog obiektów, których budowa nie wymaga pozwolenia na budowę (a przypadkach niektórych z nich również zgłoszenia). Lista tego typu obiektów była rozszerzana przy okazji kilku ostatnich nowelizacji UPB i obejmuje w tej chwili m.in. stacje ładowania samochodów elektrycznych, bankomaty, automaty sprzedające, automaty do nadawania i przyjmowania przesyłek, parkometry czy też, dodane we wrześniu 2020 r. kontenerowe stacje transformatorowe oraz instalacje zbiornikowe na gaz płynny. W zamierzeniu autorów przepisów ma to być oczywiście krok w kierunku ułatwienia i przyspieszenia procesu budowlanego poprzez ograniczenie ilości niezbędnych do spełnienia formalności. Niestety zmiana ta może potencjalnie poważnie skomplikować rozliczenia podatkowe niektórych podatników.

Należy przypomnieć, że zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wykładni przepisów prawa budowlanego na potrzeby opodatkowania podatkiem od nieruchomości, przyjmuje się, że opodatkowaniu podlegają wyłącznie budowle, które zostały wymienione wprost w definicji budowli w UPB (lub definicji urządzenia budowlanego), w innych przepisach tej ustawy lub w załączniku do niej (tak w wyroku TK z 13 września 2011 r. sygn. P 33/09). Stanowisko TK z jednej strony pomogło podatnikom w sporach z organami podatkowymi, przypominając że podatkowi podlegać mogą tylko literalnie wskazane w UPB obiekty, a nie obiekty podobne do nich. Jednocześnie fragment wyroku wskazujący, że budowle mogą być wymienione nie tylko w samej definicji budowli, ale również dowolnym innym miejscu w UPB, jest źródłem poważnych wątpliwości interpretacyjnych. Przykładowo organy podatkowe w sporach dotyczących opodatkowania niektórych rodzajów urządzeń, powołują się na treść załącznika do UPB, w którym wymieniona jest np. taka kategoria jak „stacje paliw”. Okoliczność ta miałaby, zgodnie z przytoczonym podejściem, świadczyć o możliwości opodatkowania urządzeń znajdujących się na stacjach paliw jako budowle.

Odnosząc wytyczne Trybunały Konstytucyjnego w sprawie ustalania zakresu opodatkowania podatkiem od nieruchomości do treści art. 29 UPB nietrudno sobie wyobrazić, że wymienione w tym przepisie urządzenia mogą zostać potraktowane przez niektóre organy podatkowe jako specyficzne budowle, które co prawda nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę (lub zgłoszenia), niemniej jednak podlegają opodatkowaniu. Skoro bowiem ustawodawca wymienił je z nazwy w ustawie, mogłoby to świadczyć o tym, że stanowią obiekty budowlane.

Jak zabezpieczyć się przed ryzykiem podatkowym?

Z uwagi na to, że nowelizacja prawa budowlanego została wprowadzona niedawno i nie wykształciła się jeszcze praktyka stosowania zmienionych przepisów UPB na gruncie rozliczeń podatkowych, trudno określić na ile materialne są opisane powyżej ryzyka. Niemniej jednak można pokusić się o kilka wskazówek dla podatników, które pozwolą ograniczyć prawdopodobieństwo negatywnych skutków omawianych zmian.

Jeśli chodzi o wprowadzony w art. 57 ust. 1 pkt 4 UPB nakaz wskazania we wniosku o pozwolenie na użytkowanie instalacji zapewniających możliwość korzystania z obiektu zgodnie z przeznaczeniem, podatnikom podatku od nieruchomości należałoby zarekomendować zadbanie o to, by wykazywać w dokumentacji budowlanej możliwie szeroki zakres instalacji, w jakie wyposażony jest wznoszony budynek. Sprawa jest raczej prosta w przypadku instalacji mediów – trudno wyobrazić sobie, by organy nadzorujące proces budowlany dopuściły do użytkowania budynek, jeśli inwestor nie wykaże, że wykonał niezbędne dla jego funkcjonowania przyłącze energetyczne, wodne czy gazowe. Większe problemy praktyczne mogą wiązać się z instalacjami technologicznymi, w które wyposażone są np. budynki produkcyjne. Po pierwsze na etapie budowy inwestor może nie dysponować pełną listą instalacji technologicznych, w jakie docelowo wyposażony będzie budynek. Po drugie nie można wykluczyć, że organy nadzoru budowlanego będą kwestionować wykazywanie we wniosku o pozwolenie na użytkowanie instalacji o charakterze stricte technologicznym, ponieważ z ich perspektywy nie stanowią one elementu obiektu budowlanego. Czy zatem brak wykazania w pozwoleniu na użytkowanie instalacji technologicznych powoduje konieczność opodatkowania ich podatkiem od nieruchomości odrębnie od budynku, jako budowle? Zdaniem autora instalacje technologiczne stanowią element urządzeń technicznych, z którymi są technologicznie powiązane oraz nie są wznoszone z użyciem materiałów budowlanych. Z tego powodu, bez względu na ostatnią nowelizację UPB, instalacje technologiczne (takie jak instalacja sprężonego powietrza, instalacja amoniaku czy też instalacja wody lodowej) nie stanowią obiektów budowlanych, a w konsekwencji nie powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości (niezależnie od tego czy zostaną wykazane w pozwoleniu na użytkowanie budynku).

Podobne argumenty powinni zaprezentować podatnicy będący posiadaczami urządzeń wymienionych w art. 29 UPB, w przypadku gdyby po stronie organów podatkowych pojawił się pomysł potraktowania ich jako budowle opodatkowane podatkiem od nieruchomości. W opinii autora w procesie wykładni przepisów UPB, której celem jest ustalenie czy dany obiekt stanowi przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości, pierwszorzędne znaczenie ma definicja obiektu budowlanego zawarta w art. 3 pkt 1 UPB. Dopiero w dalszej kolejności można (zgodnie z wytycznymi Trybunału Konstytucyjnego) sięgać do innych przepisów tej ustawy. Tymczasem w definicji obiektu budowlanego wprost wskazano, że uznaje się za taki wyłącznie obiekt wznoszony z użyciem materiałów budowlanych. Jak wskazał WSA we Wrocławiu w wyroku z 8 lipca 2020 r. (sygn. akt I SA/Wr 100/20) z przepisu tego jednoznacznie wynika, iż obiektem budowlanym nie mogą być urządzenia wykonane w zakładach wytwórczych i zamontowane na miejscu przeznaczenia. Tym samym żadne urządzenia techniczne (za wyjątkiem specyficznych przypadków urządzeń wznoszonych z użyciem materiałów budowlanych, takich jak np. chłodnie kominowe) nie mogą być uznane za podlegające opodatkowaniu budowle. Niemniej jednak, podatnicy będący posiadaczami urządzeń wymienionych w art. 29 UPB mogą rozważyć zgromadzenie dokumentacji potwierdzającej, iż nie stanowią one obiektów budowlanych, ponieważ w przypadku tych aktywów ryzyko ewentualnego sporu z organami podatkowymi wydaje się być większe niż w odniesieniu do innych urządzeń.

dr Adam Kałążny – radca prawny, Dyrektor w Zespole ds. podatku od nieruchomości Deloitte

Polecamy: INFORLEX Biznes

Polecamy: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Ordynacja podatkowa - część 1
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść:
  płatnika
  podatnika
  urzędu skarbowego
  budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Uproszczenia w akcyzie dla producentów energii odnawialnej
  Będą uproszczenia w podatku akcyzowym dla małych producentów energii odnawialnej i dla samorządów korzystających z OZE – wynika z opublikowanej na stronie KPRM zapowiedzi nowelizacji ustawy akcyzowej.
  Podwójna nowelizacja przepisów kodeksu karnego skarbowego w 2022 r.
  Od 1 stycznia 2022 roku w życie weszło wiele zmian w przepisach, w szczególności w zakresie prawa podatkowego. Zmianami została objęta również ustawa – Kodeks karny skarbowy. Co ciekawe jednak, w trakcie roku doszło do ponownej nowelizacji tej ustawy a kolejne zmiany zaczęły obowiązywać od 1 lipca. Jakich zmian dokonano w kodeksie karnym skarbowym w 2022 roku? Poniżej wskazujemy na najciekawsze i najbardziej istotne zmiany, które warto znać.
  Slim VAT 3 a sprzedaż mieszana - co się zmieni?
  Slim VAT 3 wprowadza zmiany w systemie proporcji odliczania VAT w sprzedaży mieszanej. Znacząco zwiększona zostanie kwota, która pozwala na odliczenie 100% wysokości podatku naliczonego.
  Dzialy specjalne produkcji rolnej. Normy szacunkowe dochodu od 1 stycznia 2023 r.
  Rząd opublikował projekt rozporządzenia określającego normy szacunkowe dochodu działów specjalnych produkcji rolnej. Nowe stawki wchodzą w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Dotyczą np. uprawy w szklarniach, uprawy grzybów oraz hodowli kotów rasowych.
  Jak wypłacić zysk ze spółki z o.o.
  Jak wspólnik spółki z o.o. może wypłacić zysk ze spółki, aby było najkorzystniej?
  Straty na lokatach bankowych w 2022 roku
  Nawet ponad 13% – takie realne straty mogą dać depozyty, które kończą się w trzecim kwartale 2022 r. Tak złych wyników w przypadku lokat nie mieliśmy od wielu lat. I choć sytuacja deponentów się poprawia, to i tak trudno liczyć na to, że bankowe lokaty uchronią nasz kapitał przed inflacją.
  SLIM VAT 3 i sankcja 20% VAT - zmiany w VAT od 2023 roku
  Zaprezentowana przez Ministerstwo Finansów w 2020 roku idea „SLIM VAT” doczekała się kolejnej odsłony. 8 sierpnia 2022 roku został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, tzw. SLIM VAT 3. Pakiet ten, tak jak poprzednie, ma na celu wprowadzenie kolejnych uproszczeń w zakresie rozliczenia VAT. Projekt ustawy zakłada również implementację wyroku TSUE z dnia 15 kwietnia 2021 roku w sprawie C-935/19 dotyczącego możliwości nakładania przez organy podatkowe 20 proc. sankcji VAT. Obecnie projekt trafił do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Konsultacje projektu potrwają do 26 sierpnia 2022 roku. Z kolei planowane wejście w życie nowych przepisów przewidziano na 1 stycznia 2023 roku.
  Inflacja w Polsce. Presja inflacyjna po 7 miesiącach 2022 roku nie słabnie
  Mimo oczekiwań wielu ekspertów na osłabienie dynamiki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, według najnowszych danych GUS, inflacja nadal przyspiesza, sięgając w lipcu 2022 r. 15,6 proc., a więc była nieznacznie wyższa niż miesiąc wcześniej i najwyższa od 1997 roku.
  Fiskus promuje sprzedaż alkoholu z powodu spadku wpływów z akcyzy ... w Japonii
  W Japonii fiskus ogłosił akcję "Sake Viva!", która ma na celu zwiększenie sprzedaży alkoholu w kraju, gdzie jego konsumpcja mocno spada, co powoduje obniżenie wpływów z akcyzy - podaje w czwartek BBC.
  Informacja o realizacji strategii podatkowej - obowiązek dużych firm i grup kapitałowych
  Ministerstwo Finansów przypomina o obowiązku poinformowania naczelnika urzędu skarbowego o adresie strony internetowej, na której umieszczone są informacje o realizowanej strategii podatkowej. Obowiązek dotyczy dużych przedsiębiorstw i grup kapitałowych.
  50% koszty uzyskania przychodu a minimalne wynagrodzenie za pracę
  Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu w ramach m.in. umowy o pracę i umów cywilnoprawnych to sposób na obniżenie należności podatkowych.
  Modele SAAS, PAAS i IAAS – czym różnią się w konsekwencjach podatkowych?
  Czy zastanawiałeś się kiedyś nad świadczeniem usług za pośrednictwem chmury obliczeniowej? W skrócie polega to na dostarczaniu np. mocy obliczeniowej, ale również oprogramowania czy systemów w modelu usługowym. Problem jaki może pojawić się na Twojej drodze to wybór sposobu świadczenia tych usług oraz skutków podatkowych z nimi związanych.
  Dobrowolne zabezpieczenie zobowiązania podatkowego przez podatnika
  Podatnik, który otrzymał decyzję o zabezpieczeniu zobowiązania podatkowego lub posiada nieostateczną decyzję organu I instancji, wyprzedzając działania organu podatkowego, może skorzystać z instytucji zabezpieczenia dobrowolnego. Jak to zrobić i na czym polega dobrowolne zabezpieczenie zobowiązania podatkowego przez podatnika?
  Wystawianie faktur – terminy ustawowe
  Faktura jest podstawowym dokumentem, który potwierdza transakcję zakupową. Stanowi podstawę do obliczeń podatkowych oraz określania zobowiązania podatkowego, w określonych okresach. Nic więc dziwnego, że ustawodawca zdecydował jak powinien wyglądać dokument faktury oraz w jakim czasie minimalnym oraz maksymalnym dokument taki powinien zostać wystawiony.
  Czy członek zarządu spółki może być jej pracownikiem?
  Członek zarządu spółki z o.o. może (choć nie musi) być zatrudniony w tej spółce na podstawie umowy o pracę. Okazuje się jednak, że nie zawsze jest to możliwe.
  Firma w mieszkaniu a koszty podatkowe w PIT
  Szczególnie w trudnych gospodarczo momentach wielu przedsiębiorców zastanawia się nad minimalizacją swoich kosztów. Jedną z opcji jest prowadzenie działalności gospodarczej z prywatnego mieszkania lub domu. Często oznacza to przeznaczenie części nieruchomości na cele biurowe – jak chociażby stworzenie sali spotkań czy gabinetu, a także ponoszenie części kosztów mediów na cele prowadzonej działalności gospodarczej. Czy takie wydatki, ponoszone w prywatnym domu podatnika, ale na cele firmowe mogą być rozliczane firmowo? Czy mają wpływ na wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych?
  Kasy fiskalne w myjniach samochodowych od 1 października 2022 r. Konieczny paragon
  Nie wystarczy pozwolić klientom na zeskanowanie elektronicznego kodu QR i przesłać im linku na podany adres e-mailowy. To nie to samo, co wydanie paragonu fiskalnego – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
  50% kosztów uzyskania przychodów informatyka - jakie wymogi należy spełnić
  Polskie prawo przewiduje możliwość zastosowania preferencyjnych (50%) kosztów uzyskania przychodów przez specjalistów z branży IT, którzy w ramach realizowanych zadań działają w sposób twórczy. Jest to więc związane m.in. z grami komputerowymi i tworzeniem programów. Aby skorzystać z podwyższonych KUP, trzeba jednak spełnić konkretne przesłanki. Przedstawiamy działania po stronie pracodawcy, które pozwolą uniknąć powstania wątpliwości w razie kontroli ze strony Urzędu Skarbowego.
  Nowe przepisy dotyczące firm windykacyjnych. Co się zmieni? Od kiedy?
  Aktualnie windykacja należności, zwłaszcza ta w formie pozasądowej (polubownej), nie jest obwarowana kompleksową regulacją prawną. Odnosi się do zarówno do osoby windykatora, formy prowadzenia działalności, jak i zasad przeprowadzania windykacji pozasądowej. Bez odpowiednich regulacji może dochodzić do naruszeń ze strony firm windykacyjnych, których przedstawiciele popełniają czyny niezgodne z zasadami etyki (np. w wyniku nękania) lub niedozwolone w ramach windykacji. Właśnie dlatego ustawodawca zamierza wprowadzić nowe wymogi dla firm windykacyjnych. Wdrożenie tych zasad może wymusić znaczne przeobrażenia na podmiotach, które zajmują się odzyskiwaniem zaległych należności.
  Dane osobowe kandydatów do pracy a RODO - przechowywanie danych po rekrutacji
  Przedsiębiorca ma prawo przetwarzać dane kandydatów do pracy po zakończonej rekrutacji z uwagi na ewentualne roszczenia z tytułu dyskryminacji. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 4 sierpnia 2022 r. W ten sposób WSA zakwestionował niekorzystną dla firm wykładnię Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wyrok jest nieprawomocny ale omawiana sprawa może doprowadzić do zmiany stanowiska dotyczącego przechowywania danych osobowych kandydatów.
  W lipcu spadła liczba ofert pracy
  W lipcu spadła liczba ofert pracy - wynika z przekazanego PAP Barometru Ofert Pracy. Według analizy wysoka inflacja i restrykcyjna polityka monetarna ograniczą aktywność inwestycyjną, co spowoduje wyhamowanie tempa powstawania nowych etatów.
  PIT-2, PIT-2A, PIT-3 - nowe wzory formularzy podatkowych od 2023 roku
  Ministerstwo Finansów przygotowało nowe wzory oświadczeń/wniosków PIT-2 (wersja 9), PIT-2A (wersja 8), PIT-3 (wersja 9), składanych przez podatników płatnikom dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, które będą miały zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2023 r. Konsultacje podatkowe tych wzorów rozpoczęły się 10 sierpnia 2022 r. i potrwają do 19 sierpnia 2022 r. Po zakończeniu tych konsultacji podatkowych, wzory formularzy, zostaną udostępnione do stosowania (opublikowane) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów, zgodnie z art. 45b ustawy o PIT. Formularze te nie będą ogłoszone w drodze rozporządzenia Ministra Finansów publikowanego w Dzienniku Ustaw.
  Zmiany w prawie restrukturyzacyjnym od 2024 roku
  W 2024 roku – wraz z implementacją przez Polskę unijnej dyrektywy drugiej szansy – wejdą w życie kolejne zmiany w prawie restrukturyzacyjnym. – Nie będzie to rewolucja w naszym systemie, ale podkreślenie polityki drugiej szansy dla firm w trudnej sytuacji ekonomicznej – ocenia radca prawny Bartosz Sierakowski. W procesie restrukturyzacji pojawi się konieczność przeprowadzenia tzw. testu zaspokojenia, czyli prognozy możliwych wariantów zaspokojenia wierzycieli. To oznacza nowe obowiązki dla doradców restrukturyzacyjnych i prawdopodobnie wzrost kosztów całej procedury.
  Praca obywateli Ukrainy w Polsce a opodatkowanie PIT. Co trzeba wiedzieć po pół roku pobytu w Polsce
  Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę miliony (dosłownie) obywateli Ukrainy mniej lub bardziej tymczasowo przeniosło się do Polski, aby szukać schronienia przed wojną. W rezultacie albo rozpoczęli pracę zdalną w Polsce dla swojego pracodawcy z siedzibą na Ukrainie albo po prostu podjęli pracę w Polsce. Wykonują oni swoją pracę z polskiego adresu zamieszkania i to wkrótce zrodzi problem dotyczący opodatkowania dochodów z tej pracy omówiony poniżej.
  Slim VAT 3 - znaczące zmiany w VAT
  Slim VAT 3 trafił do konsultacji publicznych. Jest to kolejny pakiet uproszczeń w rozliczeniach VAT dla przedsiębiorców. Na czym będą polegać proponowane zmiany?