REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Podatek od nieruchomości – uwaga na zmiany w prawie budowlanym

Deloitte
Audyt, konsulting, zarządzanie ryzykiem, doradztwo finansowe, podatkowe i prawne
Podatek od nieruchomości – uwaga na zmiany w prawie budowlanym
Podatek od nieruchomości – uwaga na zmiany w prawie budowlanym
Fotolia
Fotolia

REKLAMA

Nowelizacja przepisów prawa budowlanego z września 2020 r. wprowadziła zmiany, które mogą wywrzeć wpływ na rozliczenia podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości. Nie jest to pierwszy przypadek, gdy istniejące powiązanie przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz prawa budowlanego powoduje, że nawet drobne modyfikacje w zakresie tego ostatniego powodują niezamierzone wątpliwości podatkowe.

Bez prawa budowlanego nie określisz przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości

Specyfiką polskich regulacji z zakresu opodatkowania podatkiem od nieruchomości jest powiązanie definicji przedmiotu opodatkowania (budynku i budowli) z pojęciami zdefiniowanymi w przepisach prawa budowlanego. Z uwagi na różną specyfikę obu gałęzi prawa (wymóg precyzji w odniesieniu do przepisów prawa podatkowego oraz otwarty charakter definicji prawa budowlanego) związek ten był wielokrotnie krytykowany, jednak do tej pory nie wpłynęło to na zmianę regulacji. W dalszym ciągu, zgodnie z definicją zwartą w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych (UPOL), przez stanowiący przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości budynek rozumie się jako obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Opodatkowaną budowlą jest natomiast obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Kluczowym z perspektywy podatkowej pojęciem jest zatem, zdefiniowany w prawie budowlanym, obiekt budowlany. Ustawa Prawo budowlane (UPB) wskazuje, iż obiektem budowlanym jest budynek, budowla bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych. Dla ustalenia, czym jest obiekt budowlany konieczne jest zatem przeanalizowanie trzech innych definicji: budynku, budowli oraz obiektu małej architektury. Ponieważ definicja budynku w UBP jest identyczna jak ta zawarta w przepisach UPOL, a obiekt małej architektury nie podlega podatkowi od nieruchomości, skupimy się na definicji budowli w UPB, przez którą rozumie się każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni jądrowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

Mając na uwadze powyższe przepisy, aby ustalić czy dany składnik majątkowy stanowi przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości w pierwszej kolejności należy ustalić czy stanowi on obiekt budowlany, a następnie w oparciu o definicje zawarte w UPOL przyporządkować go do kategorii budynku lub budowli. Aby jednak stwierdzić, czy mamy do czynienia z obiektem budowlanym konieczne jest również sięgnięcie do definicji budynku i budowli w UPB. Tym samym każda zmiana w definicji obiektu budowlanego, budynku i budowli w UPB wywiera niejako automatycznie wpływ na zakres opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

Zmiany poważne, choć niezamierzone

W przeszłości zmiany w prawie budowlanym niejednokrotnie wpływały na przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Jako przykład należy wskazać wprowadzoną z dniem 28 czerwca 2015 r. zmianę definicji obiektu budowlanego w UBP. W poprzednim brzmieniu obiektem budowlanym był a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, b) budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, c) obiekt małej architektury. Przytoczona wcześniej obecnie obowiązująca definicja obiektu budowlanego różni się zatem w istotny sposób: wykreślono z niej zapis o „całości techniczno-użytkowej”, dodano natomiast przesłankę wzniesienia obiektu z użyciem wyrobów budowlanych oraz zapis, zgodnie z którym elementem obiektu budowlanego są instalacje zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Co ciekawe Ministerstwo Finansów, zapytane o wpływ tej nowelizacji na rozliczenia w podatku od nieruchomości, w odpowiedzi na interpelację poselską (pismo z 5 maja 2015 r., nr 32306/15) odpowiedziało, że zmiana definicji obiektu budowlanego nie wywiera wpływu na zakres opodatkowania. Stanowisko to nie znalazło jednak akceptacji w orzecznictwie sądów administracyjnych, które opierając się na literalnym brzmieniu znowelizowanych przepisów UPB uznały m.in. że od 28 czerwca 2015 r. na gruncie rozliczeń podatkowych nie obowiązuje już m.in. przesłanka tzw. całości techniczno-użytkowej, której niektóre organy podatkowe próbowały używać jako argumentu za rozszerzeniem opodatkowania na urządzenia techniczne (tak m.in. w wyrokach NSA z 27 września 2019 r., sygn. akt II FSK 1801/18 oraz z 9 lipca 2019 r., sygn. akt II FSK 2693/17).

Autopromocja

KSeF. Jak przygotować się do wystawiania e-faktur

Kup książkę:

KSeF. Jak przygotować się do wystawiania e-faktur + plakat KSeF. Krok po kroku

Innym głośnym przypadkiem zmian w zakresie podatku od nieruchomości wywołanym zmianami w prawie budowlanym była modyfikacja zasad opodatkowania elektrowni wiatrowych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. Do końca 2016 r. nie budziło wątpliwości, że opodatkowaniu jako budowle podlegają jedynie fundament i wieża elektrowni wiatrowej, co wynikało wprost z brzmienia definicji budowli zawartej w art. 3 pkt 3 UPB („przez budowlę należy rozumieć (…) części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni jądrowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń)”). Ten konsensus został zachwiany w wyniku wejścia w życie ustawy z 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (UIZEW), która wprowadziła definicję budowli elektrowni wiatrowej obejmującą nie tylko części budowlane, ale również wirnik, generator i inne urządzenia techniczne wchodzące w skład wiatraka. Co więcej, dokonano również zmiany w definicji budowli w UPB, wykreślając „elektrownię wiatrową” z nawiasu zawierającego przykładowe urządzenia techniczne, w przypadku których budowlami są jedynie części budowlane. Podatnicy broniąc się przed wielokrotnym wzrostem opodatkowania m.in. argumentowali, że zmiany w zakresie podatku od nieruchomości nie były celem wprowadzenia UIZEW. Stanowisko to nie zostało zaakceptowane w orzecznictwie. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku 7 sędziów z 22 października 2018 r. (sygn. akt II FSK 2983/17) przyznał słuszność argumentacji, zgodnie z którą uchwalenie UIZEW oraz zmiana w definicji budowli w UPB spowodowały rozszerzenie opodatkowania podatkiem od nieruchomości na całą elektrownię wiatrową, wraz z urządzeniami technicznymi.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zmiany w prawie budowlanym w 2020 roku

Nowelizacja UPB z 19 września 2020 r. wprowadza ważne zmiany w zakresie procesu budowlanego. W szczególności celem zmian jest uporządkowanie, uproszczenie oraz przyspieszenie procesu budowlanego. Zmianą, która zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy, ma charakter porządkujący jest przewidziane w art. 57 ust. 1 pkt 4 UPB nałożenie na inwestora konieczności określenia (najpóźniej na etapie wniosku o pozwolenie na użytkowanie), które z instalacji znajdujących się w obiekcie stanowią „instalacje zapewniające możliwość korzystania z obiektu zgodnie z przeznaczeniem” i załączenie do wniosku protokołów z odbioru tych instalacji.

W przeciwieństwie do opisanych wcześniej ingerencji w definicje obiektu budowlanego oraz budowli w UPB, które jak wyjaśniliśmy są niezbędne w procesie wykładni przepisów UPOL ustalających przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości, tym razem mamy do czynienia ze zmianami, które do tych powiązanych z przepisami podatkowymi regulacji UPB w ogóle się nie odnoszą. Warto jednak przypomnieć, że zgodnie z art. 3 pkt 3 UPB obiektem budowlanym jest m.in. budynek wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Właśnie ten fragment definicji obiektu budowlanego jest często używany przez podatników jako argument przemawiający za brakiem opodatkowania różnego rodzaju instalacji wewnątrzbudynkowych. Skoro stanowią one element obiektu budowlanego w postaci budynku (opodatkowanego od powierzchni użytkowej), to nie zwiększają podstawy opodatkowania budowli (opodatkowanych od wartości). Niezdefiniowane nigdzie pojęcie „zapewniania możliwości użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem” pozwalało na dość elastyczne podejście i traktowanie w ten sposób wszystkich instalacji związanych z funkcjami realizowanymi w budynku. Jednak na gruncie nowych przepisów istnieje ryzyko, że jeżeli dana instalacja nie zostanie wskazana przez inwestora, organy podatkowe mogą kwestionować możliwość uznania jej za „zapewniającą możliwość korzystania z obiektu zgodnie z przeznaczeniem”. W konsekwencji nie można wykluczyć uznania przez organy, że tego rodzaju instalacje wewnątrzbudynkowe stanowią budowle i podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości od swojej wartości.

Autopromocja

Gorące tematy dla biur rachunkowych. SLIM VAT 3, KSeF, praca zdalna

Kup książkę:

Gorące tematy dla biur rachunkowych. SLIM VAT 3, KSeF, praca zdalna - Poradnik Gazety Prawnej

Ryzyko rozszerzenia zakresu opodatkowania budowli jest związane również z drugą zmianą przepisów, na którą należy zwrócić uwagę przy okazji ostatniej nowelizacji. W art. 29 UPB zawarty jest katalog obiektów, których budowa nie wymaga pozwolenia na budowę (a przypadkach niektórych z nich również zgłoszenia). Lista tego typu obiektów była rozszerzana przy okazji kilku ostatnich nowelizacji UPB i obejmuje w tej chwili m.in. stacje ładowania samochodów elektrycznych, bankomaty, automaty sprzedające, automaty do nadawania i przyjmowania przesyłek, parkometry czy też, dodane we wrześniu 2020 r. kontenerowe stacje transformatorowe oraz instalacje zbiornikowe na gaz płynny. W zamierzeniu autorów przepisów ma to być oczywiście krok w kierunku ułatwienia i przyspieszenia procesu budowlanego poprzez ograniczenie ilości niezbędnych do spełnienia formalności. Niestety zmiana ta może potencjalnie poważnie skomplikować rozliczenia podatkowe niektórych podatników.

Należy przypomnieć, że zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wykładni przepisów prawa budowlanego na potrzeby opodatkowania podatkiem od nieruchomości, przyjmuje się, że opodatkowaniu podlegają wyłącznie budowle, które zostały wymienione wprost w definicji budowli w UPB (lub definicji urządzenia budowlanego), w innych przepisach tej ustawy lub w załączniku do niej (tak w wyroku TK z 13 września 2011 r. sygn. P 33/09). Stanowisko TK z jednej strony pomogło podatnikom w sporach z organami podatkowymi, przypominając że podatkowi podlegać mogą tylko literalnie wskazane w UPB obiekty, a nie obiekty podobne do nich. Jednocześnie fragment wyroku wskazujący, że budowle mogą być wymienione nie tylko w samej definicji budowli, ale również dowolnym innym miejscu w UPB, jest źródłem poważnych wątpliwości interpretacyjnych. Przykładowo organy podatkowe w sporach dotyczących opodatkowania niektórych rodzajów urządzeń, powołują się na treść załącznika do UPB, w którym wymieniona jest np. taka kategoria jak „stacje paliw”. Okoliczność ta miałaby, zgodnie z przytoczonym podejściem, świadczyć o możliwości opodatkowania urządzeń znajdujących się na stacjach paliw jako budowle.

Autopromocja

Bieżące aktualności o zmianach przepisów

Czy biuro rachunkowe ma nowe obowiązki w związku z wprowadzeniem KSeF? Zmiany w podatkach dochodowych na 2024 r. i innych zmianach w VAT 2024 oraz prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. I wiele innych bieżących tematów ...

IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

Odnosząc wytyczne Trybunały Konstytucyjnego w sprawie ustalania zakresu opodatkowania podatkiem od nieruchomości do treści art. 29 UPB nietrudno sobie wyobrazić, że wymienione w tym przepisie urządzenia mogą zostać potraktowane przez niektóre organy podatkowe jako specyficzne budowle, które co prawda nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę (lub zgłoszenia), niemniej jednak podlegają opodatkowaniu. Skoro bowiem ustawodawca wymienił je z nazwy w ustawie, mogłoby to świadczyć o tym, że stanowią obiekty budowlane.

Jak zabezpieczyć się przed ryzykiem podatkowym?

Z uwagi na to, że nowelizacja prawa budowlanego została wprowadzona niedawno i nie wykształciła się jeszcze praktyka stosowania zmienionych przepisów UPB na gruncie rozliczeń podatkowych, trudno określić na ile materialne są opisane powyżej ryzyka. Niemniej jednak można pokusić się o kilka wskazówek dla podatników, które pozwolą ograniczyć prawdopodobieństwo negatywnych skutków omawianych zmian.

Jeśli chodzi o wprowadzony w art. 57 ust. 1 pkt 4 UPB nakaz wskazania we wniosku o pozwolenie na użytkowanie instalacji zapewniających możliwość korzystania z obiektu zgodnie z przeznaczeniem, podatnikom podatku od nieruchomości należałoby zarekomendować zadbanie o to, by wykazywać w dokumentacji budowlanej możliwie szeroki zakres instalacji, w jakie wyposażony jest wznoszony budynek. Sprawa jest raczej prosta w przypadku instalacji mediów – trudno wyobrazić sobie, by organy nadzorujące proces budowlany dopuściły do użytkowania budynek, jeśli inwestor nie wykaże, że wykonał niezbędne dla jego funkcjonowania przyłącze energetyczne, wodne czy gazowe. Większe problemy praktyczne mogą wiązać się z instalacjami technologicznymi, w które wyposażone są np. budynki produkcyjne. Po pierwsze na etapie budowy inwestor może nie dysponować pełną listą instalacji technologicznych, w jakie docelowo wyposażony będzie budynek. Po drugie nie można wykluczyć, że organy nadzoru budowlanego będą kwestionować wykazywanie we wniosku o pozwolenie na użytkowanie instalacji o charakterze stricte technologicznym, ponieważ z ich perspektywy nie stanowią one elementu obiektu budowlanego. Czy zatem brak wykazania w pozwoleniu na użytkowanie instalacji technologicznych powoduje konieczność opodatkowania ich podatkiem od nieruchomości odrębnie od budynku, jako budowle? Zdaniem autora instalacje technologiczne stanowią element urządzeń technicznych, z którymi są technologicznie powiązane oraz nie są wznoszone z użyciem materiałów budowlanych. Z tego powodu, bez względu na ostatnią nowelizację UPB, instalacje technologiczne (takie jak instalacja sprężonego powietrza, instalacja amoniaku czy też instalacja wody lodowej) nie stanowią obiektów budowlanych, a w konsekwencji nie powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości (niezależnie od tego czy zostaną wykazane w pozwoleniu na użytkowanie budynku).

Podobne argumenty powinni zaprezentować podatnicy będący posiadaczami urządzeń wymienionych w art. 29 UPB, w przypadku gdyby po stronie organów podatkowych pojawił się pomysł potraktowania ich jako budowle opodatkowane podatkiem od nieruchomości. W opinii autora w procesie wykładni przepisów UPB, której celem jest ustalenie czy dany obiekt stanowi przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości, pierwszorzędne znaczenie ma definicja obiektu budowlanego zawarta w art. 3 pkt 1 UPB. Dopiero w dalszej kolejności można (zgodnie z wytycznymi Trybunału Konstytucyjnego) sięgać do innych przepisów tej ustawy. Tymczasem w definicji obiektu budowlanego wprost wskazano, że uznaje się za taki wyłącznie obiekt wznoszony z użyciem materiałów budowlanych. Jak wskazał WSA we Wrocławiu w wyroku z 8 lipca 2020 r. (sygn. akt I SA/Wr 100/20) z przepisu tego jednoznacznie wynika, iż obiektem budowlanym nie mogą być urządzenia wykonane w zakładach wytwórczych i zamontowane na miejscu przeznaczenia. Tym samym żadne urządzenia techniczne (za wyjątkiem specyficznych przypadków urządzeń wznoszonych z użyciem materiałów budowlanych, takich jak np. chłodnie kominowe) nie mogą być uznane za podlegające opodatkowaniu budowle. Niemniej jednak, podatnicy będący posiadaczami urządzeń wymienionych w art. 29 UPB mogą rozważyć zgromadzenie dokumentacji potwierdzającej, iż nie stanowią one obiektów budowlanych, ponieważ w przypadku tych aktywów ryzyko ewentualnego sporu z organami podatkowymi wydaje się być większe niż w odniesieniu do innych urządzeń.

dr Adam Kałążny – radca prawny, Dyrektor w Zespole ds. podatku od nieruchomości Deloitte

Polecamy: INFORLEX Biznes

Polecamy: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Szef KAS zmienia interpretację! VAT zapłacony przy aporcie nie jest przychodem podatkowym

  Szef KAS z urzędu zmienił nieprawidłową interpretację. Wnoszący aport nie zapłaci podatku dochodowego od kwoty  podatku VAT zapłaconego przez spółkę, do której wniesiono aport.

  Tabela kursów średnich NBP nr 189/A/NBP/2023 - z 29 września 2023

  Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 29 września 2023 roku. NBP nr 189/A/NBP/2023. Średni kurs euro w tym dniu to 4,6356 zł.

  MF: w e-US można złożyć wniosek o zwrot kosztów zakupu kasy fiskalnej

  W e-Urzędzie Skarbowym można już złożyć wniosek o zwrot kosztów za zakup kasy fiskalnej – podało MF w komunikacie.

  Umorzenie zaległości podatkowej. Co warto wiedzieć?

  Zaległości podatkowe to problem, z którym boryka się wielu podatników. Czasami z powodu nieprzewidzianych okoliczności nie jesteśmy w stanie uregulować zobowiązań w terminie. Dla takich sytuacji istnieje procedura umorzenia zaległości podatkowych. W tym artykule przyjrzymy się dokładnie, jak działa ten proces, kto może z niego skorzystać i jakie kroki należy podjąć.

  KAS: międzynarodowa spółka zaniżyła podatek na ponad 1,2 mln zł

  Kontrola przeprowadzona w międzynarodowej spółce przez pracowników dolnośląskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) wykazała zaniżenie podatku na ponad 1,2 mln zł – podała w piątek KAS.

  Projekt ustawy budżetowej na 2024 rok. Kluczowe wskaźniki i strategia zarządzania długiem

  Rząd przedstawił projekt ustawy budżetowej na 2024 rok, który ma na celu zapewnienie stabilności finansowej kraju. Głównymi filarami tego projektu są bezpieczeństwo, wsparcie programów społecznych, ochrona zdrowia oraz strategie minimalizujące koszty obsługi długu Skarbu Państwa. W kontekście globalnych wyzwań, takich jak konflikt na Ukrainie, jakie kluczowe wskaźniki gospodarcze i założenia zostały uwzględnione w tym projekcie? Oto przegląd najważniejszych informacji.

  KSeF jest już w innych krajach. I to nie tylko Europy. Jak e-faktury działają na całym świecie?

  E-faktury okazały się skutecznym narzędziem również w takich krajach jak np. Australia, Chiny, Hongkong, Tajwan, Japonia, Korea Południowa, Indie, Brazylia, Chile i Meksyk.

  Prawo do błędu. Kiedy przedsiębiorca uniknie kary za naruszenie przepisów?

  Każdy nowy przedsiębiorca stawia czoła wyzwaniom związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jednym z największych obaw jest nieświadome naruszenie przepisów i związane z tym konsekwencje. Na szczęście, polski system prawny wprowadził "prawo do błędu", które chroni nowych przedsiębiorców przed karami za pewne nieumyślne naruszenia. Ale jakie są zasady tego prawa i kto może z niego skorzystać?

  Podatkowe pomysły wyborcze. Co ciekawego proponują partie?

  W nadchodzących wyborach podatkowe obietnice stają się kluczowym elementem programów wyborczych największych partii w Polsce. Czy obietnice te są realne? Czy mogą przynieść korzyści dla polskich przedsiębiorców i obywateli? W poniższym artykule przyjrzymy się propozycjom podatkowym trzech komitetów wyborczych: Konfederacji, Polski 2050 oraz Prawa i Sprawiedliwości. Eksperci dokładnie przeanalizowali te propozycje, aby dać czytelnikom klarowny obraz tego, co mogą oczekiwać po ewentualnym wyborze każdej z tych partii. Zapraszamy do lektury!

  Co czeka polską gospodarkę? Znamy już odczyt ważnego wskaźnika

  Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury we wrześniu br. nie zmienił się istotnie - poinformowało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. W ocenie ekspertów konsumpcja jest słabym motorem wzrostu, a ciągłe jej stymulowanie oddala perspektywę ożywienia po stronie inwestycji.

  REKLAMA