REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Obiekty kontenerowe w podatku od nieruchomości

BG TAX & LEGAL
Spółka BG TAX & LEGAL od 2015 r. świadczy usługi profesjonalnego doradztwa podatkowego na rzecz średnich i dużych przedsiębiorstw, specjalizując się w bieżącym doradztwie podatkowym, jak i transakcyjnym.
Paula Kołodziejska, aplikant radcowski, BG Tax & Legal
Obiekty kontenerowe w podatku od nieruchomości
Obiekty kontenerowe w podatku od nieruchomości

REKLAMA

REKLAMA

Punktem wyjścia rozważań o podatku od nieruchomości z całą pewnością jest definicja budynku. Skonstruowanie jej poprzez pozytywne wyliczenie cech tego obiektu budowlanego (trwałe związanie z gruntem, wydzielenie z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, fundament, dach), stanowi podstawę negatywnej definicji budowli (zgodnie z którą – w dużym uproszczeniu – budowlą jest to, co nie jest budynkiem lub obiektem małej architektury). W ocenie autora tekstu, w przypadku potencjalnego opodatkowania podatkiem od nieruchomości kontenerów, przytoczyć należy także definicję obiektu budowlanego i tymczasowego obiektu budowlanego. Pomocna (albo nawet kluczowa) przy ocenie prawidłowości ich kwalifikacji, może okazać się nawet istota podatku od nieruchomości.

Przez obiekt budowlany, na potrzeby ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (dalej także jako ,,UPOL”), należy rozumieć obiekt budowlany w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (dalej także jako ,,PB”). Obiektem budowalnym jest zatem budynek, budowla bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych. Definicja ta, oprócz wyliczenia trzech kategorii obiektów, które co do zasady stanowią obiekt budowlany, zdaje się ujawniać w szczególności istotę omawianej regulacji. Mianowicie, reżimem ustawy o podatkach i opłatach lokalnych powinny być objęte wyłącznie takie obiekty, którym można przypisać walor budowlany. Mając to na uwadze, już w tym momencie można uznać, iż opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie powinny podlegać kontenery, które są jedynie wykorzystywaną w transporcie metalową skrzynią.

Autopromocja

Zauważyć jednak należy, iż kontener, to nie tylko metalowa skrzynia, ale nierzadko także modułowy obiekt, który może być wykorzystywany w celach innych niż przewóz rzeczy danego rodzaju. Przy czym w tym wariancie, kontener ów należy określić ściślej jako obiekt kontenerowy. Takiego rozróżnienia dokonał także ustawodawca, który konstytuując definicję tymczasowego obiektu budowlanego wskazał ww. obiekt kontenerowy jako jeden z możliwych przykładów niepołączonego trwale z gruntem obiektu budowlanego. Zgodnie z art. 3 pkt 5 PB, przez tymczasowy obiekt budowlany należy rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe, przenośne wolno stojące maszty antenowe.

Wobec powyższego należy mieć na względzie, iż definicja tymczasowych obiektów budowlanych traktuje o obiektach kontenerowych niepołączonych trwale z gruntem. Nie oznacza to równolegle, iż każdy obiekt tego rodzaju jest tej funkcjonalności pozbawiony. W rezultacie, celem prawidłowej kwalifikacji obiektu budowlanego jako podlegającego ewentualnie opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, każdorazowo należy w pierwszej kolejności ustalić czy nie spełnia on cech konstrukcyjnych budynku – w szczególności wtedy, gdy jest trwale połączony z gruntem.

Dyskusja dot. ewentualnego opodatkowania obiektów kontenerowych podatkiem od nieruchomości, nie może odbyć się bez przytoczenia uchwały 7 sędziów Naczelnego Sądu administracyjnego z dnia z dnia 3 lutego 2014 r. o sygn. II FPS 11/13. Zgodnie z tej treścią, Tymczasowy obiekt budowlany, o którym mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409), może być budowlą w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. ż 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), jeżeli jest budowlą wprost wymienioną w art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego lub w innych przepisach tej ustawy oraz w załączniku do niej, stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami w rozumieniu art. 3 pkt 1 lit. b/ Prawa budowlanego. Spełniający wskazane kryterium tymczasowy obiekt budowlany, o ile jest związany z prowadzeniem działalności gospodarczej, podlega opodatkowaniu na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Z powyżej cytowanego wyroku zdaje się płynąć niebagatelny wniosek o braku możliwości traktowania jako budowli obiektów, które nie są wymienione bezpośrednio w art. 3 pkt 3 PB, ani w ustawie (tj. Prawo budowlane) i załączniku do niej – nawet jeśli są podobne do tych, które ustawodawca zdecydował się wskazać expressis verbis. Innymi słowy, zgodnie ze stanowiskiem NSA, w przypadku tymczasowego obiektu budowlanego, który nie został wymieniony jako przykład budowli w szczególności w treści art. 3 pkt 3 PB, dany obiekt budowlany nie powinien podlegać opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Powyższe potwierdza także przykładowo wyrok NSA z dnia 18 października 2019 r. o sygn. II FSK 982/19, zgodnie z którym tymczasowy obiekt budowlany, o którym mowa w art. 3 pkt 5 p.b., nie jest wymieniony wprost jako budowla w art. 3 pkt 3 p.b. lub w innych przepisach tej ustawy oraz załączniku do niej, co wyklucza uznanie kontenerów mobilnych za budowle w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 2 u.p.o.l. i uznanie ich za przedmiot opodatkowania.

Co istotne, NSA w wydawanych wyrokach odwołuje się do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2017 r. o sygn. SK 48/15. Zgodnie z jego treścią Mając na uwadze, że w odniesieniu do tymczasowych obiektów budowlanych decydujące znaczenie posiadają dwie cechy, tj. czasowość użytkowania albo brak trwałego połączenia z gruntem, trzeba zauważyć, iż w pierwszym wypadku możliwość zakwalifikowania obiektu budowlanego jako budynku nie budzi wątpliwości. Taka wątpliwość dotyczy jednak obiektów budowlanych przykładowo wymienionych jako nietrwale związane z gruntem, w tym obiektów kontenerowych. Trzeba jednak zauważyć, że w tym zakresie mamy do czynienia z konkurencją regulacji prawnych. Obiekty kontenerowe są w świetle art. 3 pkt 5 p.b. obiektami budowlanymi, a zatem - wykluczając możliwość uznania ich za obiekty małej architektury - muszą zostać uznane albo za budynki, albo za budowle. Omawiany przepis prawny traktuje je wprawdzie jako obiekty niepołączone trwale z gruntem, jednak nie należy tego interpretować jako ustanowienia fikcji prawnej, zgodnie z którą w wypadku każdego obiektu kontenerowego nie występuje trwałe związanie z gruntem. Decydujące znaczenie ma bowiem okoliczność, czy dany obiekt kontenerowy jest faktycznie połączony z gruntem w sposób trwały, czy też nie. W pierwszej sytuacji pierwszeństwo ma kwalifikacja obiektu jako budynku, a jedynie w drugiej sytuacji należy uznać, że możemy mieć do czynienia z budowlą. NSA przytaczając powyżej cytowany wyrok przyjmuje, że obiekt kontenerowy co prawda mógłby podlegać opodatkowaniu jako budowla, niemniej jednak z uwagi na brak szczególnej regulacji prawnej w tym zakresie – w aktualnym stanie prawnym – brak jest takiej możliwości. Tym samym, podtrzymując stanowisko wyrażone w uchwale 7 sędziów, NSA nie ignoruje jednocześnie wyroku Trybunału Konstytucyjnego i łączy oba rozstrzygnięcia, co daje korzystny dla podatników rezultat.

Niemniej jednak, o ile ww. konkluzja, co do zasady, nie budzi wątpliwości w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, o tyle stanowisko organów podatkowych w tym zakresie, trudno jednoznacznie określić jako z nim zbieżne lub przynajmniej wewnętrznie konsekwentne. Co niestety często dostrzegalne w przestrzeni podatku od nieruchomości, podejście wojewódzkich sądów administracyjnych w przedmiocie opodatkowania obiektów kontenerowych, także nie jest jednolite. Zgodnie z przykładowym wyrokiem WSA w Szczecinie z dnia 15 lipca 2020 r. o sygn. I SA/Sz 883/19, Kontenery niezwiązane trwale z gruntem nie są budynkami, a ze względu na funkcję nie są także obiektami małej architektury; stanowią więc budowle w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 2 u.p.o.l. Wskazać przy tym należy, iż podstawą argumentacji przedmiotowego rozstrzygnięcia także jest powyżej cytowany wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Niemniej jednak brak globalnej perspektywy, tj. pominięcie w toku wykładni wcześniejszego wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 września 2011 r. o sygn. P 33/09 (zgodnie z którym jedynie budowle wymienione expressis verbis w art. 3 pkt 3 PB, w innych przepisach tej ustawy lub w załączniku do niej, mogą podlegać opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości) może skutkować rozszerzeniem definicji budowli.

Podatek od nieruchomości, pomimo zwięzłej regulacji w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, od lat budzi liczne kontrowersje. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można przyjąć, iż część z nich jest wynikiem istniejącego odwołania do Prawa budowlanego, a raczej jego oddziaływania na ustawę podatkową. Nie bez znaczenia podnosi się zatem konieczność dokonania nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem modyfikacji definicji budowli poprzez sformułowanie jej w autonomiczny lub przynajmniej bardziej precyzyjny sposób. Jest to o tyle uzasadnione, iż zaistniałych wątpliwości – nie tylko w kontekście obiektów kontenerowych – nie usunęła definitywnie ani uchwała 7 sędziów NSA, ani wyrok Trybunału Konstytucyjnego, a doniosłość zasady in dubio pro tributario nadal jest marginalizowana.

Paula Kołodziejska, aplikant radcowski BG TAX & LEGAL

Polecamy: Nowoczesna księgowość – stacjonarnie czy online. Poradnik Gazety Prawnej 7/2020

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Podatek u źródła (WHT) w świetle nowych technologii

Podatek u źródła (WHT) może stanowić wyzwanie dla branży informatycznej, w kontekście stale rozwijającej się technologii. Z chęci świadczenia kompleksowych usług, przedsiębiorstwa nabywają różnego rodzaju oprogramowania, dostępy do platform, usługi w chmurze, serwery, urządzenia przemysłowe czy usługi niematerialne. Wykorzystanie najnowszej technologii jest niezbędne, aby oferowane usługi pozostały konkurencyjne na rynku. Często dostawcami takich produktów są zagraniczne spółki, co rodzi wątpliwości – czy nabycie tego rodzaju usług wiąże się z ryzykiem w podatku u źródła?

Obligacje skarbowe - czerwiec 2024 r. Zmiana oprocentowania obligacji oszczędnościowych (detalicznych)

Ministerstwo Finansów w komunikacie z 24 kwietnia 2024 r. poinformowało o oprocentowaniu i ofercie obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa nowych emisji, które będą sprzedawane w czerwcu 2024 roku. Oprocentowanie i marże tych obligacji uległy zmianie w porównaniu do oferowanych w maju br. Od 27 maja można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany.

Zwrot podatku z Austrii – ile, dla kogo, jak uzyskać (formalności)

Austria to zyskujący na popularności kierunek emigracji zarobkowej wśród Polaków. Jeśli podejmowane zatrudnienie jest legalne, z łatwością można ubiegać się o zwrot podatku z tego kraju. Wysokość zwrotu może być naprawdę spora, przy małym nakładzie wysiłku ze strony podatnika. 

Dłuższy okres ważności znaków akcyzy do końca 2024 r.

Aktualnie znajdują się w legalnej sprzedaży wyroby winiarskie oznaczone znakami akcyzy, których ważność została przedłużona do 31 grudnia 2024 r.

Sanatorium na koszt ZUS 2024 - choroby psychosomatyczne. Nerwice, lęki, depresja, ciężki stres i inne. Jak uzyskać skierowanie?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że cały czas – także w 2024 roku - można skorzystać z rehabilitacji leczniczej w sanatorium na koszt ZUSu. Dotyczy to różnych schorzeń, także psychosomatycznych. 

Podatek od nieruchomości w przypadku najmu lokali mieszkalnych. Kiedy stawka niższa a kiedy nawet 28 razy wyższa?

Wynajęcie swojego mieszkania lub domu nie zwalnia właściciela z obowiązku zapłaty podatku od nieruchomości. Ale w tym przypadku wątpliwe jest jaka stawka podatku od nieruchomości jest właściwa. Ta dla budynków mieszkalnych, czy dla budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej? Problem jest istotny, bo ta druga stawka jest ponad 28 razy wyższa.

Jak długo przechowywać firmowe dokumenty podatkowe?

Jak długo przechowywać firmowe dokumenty podatkowe? Przepisy wskazują na obowiązek przechowania dokumentacji podatkowej do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, czyli przez pięć lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (o ile nie został zawieszony/przerwany bieg terminu przedawnienia).

Wniosek o zaliczenie nadpłaty na przyszłe podatki

Wniosek o zaliczenie nadpłaty na przyszłe podatki. Podatnikowi przysługuje możliwość złożenia wniosku o zaliczenie w całości lub w części nadpłaty podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. Ma do tego prawo, gdy spełnione są przesłanki zawarte w przepisach Ordynacji podatkowej.

Ulgi w spłacie podatków (odroczenie, rozłożenie na raty, umorzenie). Dla kogo? Kiedy? Warunki udzielenia

Ordynacja podatkowa przewiduje w szczególnych sytuacjach możliwość zastosowania wobec podatnika trzech ulg w spłacie podatków lub zaległości podatkowej. Chodzi o odroczenie terminu płatności, rozłożenie zapłaty na raty lub umorzenie całości lub części podatku lub zaległości podatkowej. Kiedy można liczyć na taki gest fiskusa?

Kontrola podatkowa: czy musi być zapowiedziana. Zasada i wyjątki

Kontrola podatkowa, to oczywiście nic przyjemnego dla podatnika ale czasem się zdarza. Na taką okoliczność trzeba być przygotowanym. W szczególności warto wiedzieć, że taka kontrola z urzędu skarbowego powinna być w większości przypadków zapowiedziana z 7-dniowym wyprzedzeniem. Ale od tej zasady są niestety liczne wyjątki. Zobaczmy co na ten temat mówią przepisy.

REKLAMA