reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Podatki osobiste > Podatki i opłaty lokalne > Podatek leśny w 2019 r.

Podatek leśny w 2019 r.

Jaka jest wysokość podatku leśnego w 2019 roku? Jakie zmiany w ustawie o podatku leśnym wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku? Na te pytania odpowiadamy w niniejszym artykule. Informujemy także o obowiązkach podmiotów podlegających opodatkowaniu podatkiem leśnym.

Prezentujmy najważniejsze i niezbędne informacje dotyczące podatku leśnego, w szczególności z zakresu zasad związanych z obliczaniem stawki opodatkowania, powstawaniem i wygasaniem obowiązku podatkowego, terminami płatności oraz zwolnieniami. Artykuł uwzględnia także zmiany w ustawie o podatku leśnym wprowadzone ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym (Dz.U. z 2018 r., poz.1588), które wchodzą w życie 1 stycznia 2019 r.

Jaki jest przedmiot opodatkowania podatkiem leśnym?

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

Przy czym, lasem w rozumieniu ustawy o podatku leśnym są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy. Natomiast za działalność leśną uważa się działalność właścicieli, posiadaczy lub zarządców lasów w zakresie urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymywania i powiększania zasobów i upraw leśnych, gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania – z wyjątkiem skupu – drewna, żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a także sprzedaż tych produktów w stanie nieprzerobionym.

Co zmieni się w ustawie o podatku leśnym od 1 stycznia 2019 r.?

Mówiąc o działalności leśnej należy podkreślić, że ustawodawca wprowadza nowe wyłączenie z opodatkowania, dotyczące lasów przez które przebiegają urządzenia przesyłowe, określając tzw. inny rodzaj działalności gospodarczej niż działalność leśna.

Jeśli chodzi o konkretne rozwiązania legislacyjne, ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym (Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 1588), która wchodzi w życie 1 stycznia 2019 r., dodaje do art. 1 ustawy o podatku leśnym ust. 4 oraz ust. 5.

Zgodnie z brzemieniem tych nowych przepisów za lasy zajęte na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna nie uznaje się lasów:

1) przez które przebiegają urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 i 1104), wchodzące w skład przedsiębiorstwa przedsiębiorcy prowadzącego działalność telekomunikacyjną, działalność w zakresie przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów lub energii elektrycznej lub zajmującego się transportem wydobytego gazu ziemnego lub ropy naftowej,

2) zajętych na pasy technologiczne stanowiące grunt w otoczeniu urządzeń, o których mowa w pkt 1, konieczny dla zapewnienia właściwej eksploatacji tych urządzeń,

3) zajętych na strefy bezpieczeństwa oraz strefy kontrolowane urządzeń, o których mowa w pkt 1, służących do przesyłania lub dystrybucji ropy naftowej, paliw ciekłych lub paliw gazowych, lub transportu wydobytego gazu ziemnego lub ropy naftowej, które zostały określone w odrębnych przepisach

– chyba że lasy te są jednocześnie zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna oraz innej niż działalność, o której mowa w pkt 1.

Jednakże przepisu powyższego (tj. nowego art. 1 ust. 4 ustawy o podatku leśnym) nie stosuje się do lasów będących w posiadaniu samoistnym, użytkowaniu wieczystym lub będących własnością przedsiębiorcy (o którym mowa w art. 1 ust. 4 pkt 1 ustawy).

Kto jest podatnikiem podatku leśnego?

W świetle art. 2 ustawy o podatku leśnym podatnikami podatku leśnego (z zastrzeżeniem ust. 2) są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:

1) właścicielami lasów (z zastrzeżeniem ust. 3);

2) posiadaczami samoistnymi lasów;

3) użytkownikami wieczystymi lasów;

4) posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Jaka jest stawka podatku leśnego w 2019 r.?

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Do ceny tej nie wlicza się kwoty podatku od towarów i usług.

Przy czym dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50%.

Średnią cena sprzedaży drewna ustalana jest na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego dnia 19 października 2018 r. wydał komunikat w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. (Monitor Polski rok 2018 poz. 1005). Zgodnie z jego treścią średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r., wyniosła 191,98 zł za 1 m3.

W związku z czym podatek leśny w 2019 r. wyniesie 42,24 zł od 1 ha. Jest to bowiem równowartość pieniężna 0,220 m3 drewna, obliczana według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Natomiast obecnie, dla roku 2018 podatek leśny wynosi 43,35 zł od 1 ha. Co oznacza, że w przyszłym roku podatek leśny będzie nieznacznie niższy.

Polecamy: Komplet podatki 2019

Warto nadmienić, że ustawa dopuszcza możliwość, obniżenia przez radę gminy kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy.

Kiedy powstaje i wygasa obowiązek podatkowy?

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Wygasa natomiast ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

W przypadku gdy obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w trakcie roku podatkowego, podatek leśny za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

Jeżeli natomiast w trakcie roku podatkowego las został zajęty na wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna lub po zaprzestaniu wykonywania tej działalności przywrócono działalność leśną, albo z innych powodów jego powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu – kwota należnego podatku leśnego ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Nowodworski Estates

Biuro Nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama