| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Podatki osobiste > Podatnik w urzędzie > KONTROLA PODATKOWA - nie daj się zaskoczyć i znaj swoje prawa

KONTROLA PODATKOWA - nie daj się zaskoczyć i znaj swoje prawa

Kontrola podatkowa to coś co może spotkać każdego podatnika. Fiskus ma prawo skontrolować, czy prawidłowo płacimy podatki. Ale my też mamy swoje prawa podczas kontroli. Ważne byśmy je znali.

WSZCZĘCIE KONTROLI PODATKOWEJ


Kontrolujący – czyli kto może przyjść z „wizytą kontrolną”.


Co do zasady kontrolującym jest organ podatkowy pierwszej instancji tj. naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego, wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa – wszyscy stosownie do swojej właściwości.

W rzeczywistości kontrolę przeprowadzają pracownicy upoważnieni przez organ podatkowy.

Kontrolę przeprowadzać może co najmniej dwóch kontrolujących.


Kontrolowany – czyli my.


Kontrolowanym może być podatnik, płatnik, inkasent oraz ich następca prawny.


Cel kontroli podatkowej – czyli co jest badane.


Celem kontroli podatkowej jest sprawdzenie, czy wywiązujesz się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Badana jest więc zgodność stanu faktycznego z prawem. Jeżeli kontrola będzie:

1) pozytywna, zostaną stwierdzone niezgodności będziesz zobowiązany do działań zmierzających do ich usunięcia, bądź ich ewentualnych skutków, jak również mogą zastać nałożone na Ciebie sankcje,

2) negatywna, nie poniesiesz żadnych konsekwencji.

Polecamy: serwis PIT


Wyznacz osobę, która będzie Cię reprezentować w razie ewentualnej kontroli podatkowej.


Masz prawo wyznaczyć (w formie pisemnego upoważnienia) osobę (lub osoby), która będzie Cię reprezentować w trakcie przyszłej kontroli. Osobę tę zgłasza się w urzędzie skarbowym, w którym rozliczasz się z podatku dochodowego.

W upoważnieniu nie musisz wpisywać zakresu czynności, do których będzie uprawniona osoba Cię reprezentująca. Masz prawo także zawęzić zakres upoważnienia do niektórych czynności, takich jak:
•    odbiór zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej,
•    wyrażenia zgody na przeprowadzenie kontroli przed upływem terminu określonego w zawiadomieniu,
•    odbiór upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej,
•    zakończenia kontroli podatkowej,
•    złożenia wyjaśnień i zastrzeżeń do protokołu kontroli,
•    wszystkich czynności kontrolnych.


Wyznaczenie osoby jest Twoim przywilejem, a nie obowiązkiem.


Nie możesz żądać kontroli podatkowej - Kontrola podatkowa jest wszczynana wyłącznie z urzędu.


Nie pozwól na kontrolę, gdy sprawa jest już rozstrzygnięta decyzją ostateczną.


Co do zasady, prawo chroni Cię przed ponownym wszczynaniem kontroli podatkowej w tej samej sprawie. Jeżeli otrzymałeś decyzję dotyczącą np. podatku dochodowego od osób fizycznych za 2006 r. i jest ona ostateczna (nie przysługuje Ci od niej odwołanie) to organ podatkowy nie powinien już kontrolować tego okresu.

Kontrolujący musi się zapowiedzieć

Organ podatkowy ma obowiązek zawiadomić Cię o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej (z nielicznymi wyjątkami, o których mowa niżej).

Wzór zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej (ZAW-K)

Kontrola może być wszczęta nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia Ci zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Wysłanie zawiadomienia nie obliguje organu podatkowego do wszczęcia kontroli podatkowej.
Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia.

Na wszczęcie kontroli przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia musisz wyrazić zgodę (wypełniasz część E w formularzu ZAW-K).


Kiedy nie otrzymasz zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej

Nie zawiadamia się o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, jeżeli:
1)    kontrola:
a)    dotyczy zasadności zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług,
b)    ma być wszczęta na żądanie organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
c)    dotyczy opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych,
d)    dotyczy niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej,
e)    ma być podjęta w oparciu o informacje uzyskane na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu,
f)    zostaje wszczęta „na legitymację kontrolującego”, tj. w sytuacji, gdy czynności kontrolne są niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia,
g)    ma charakter doraźny dotyczący ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej, użytkowania kasy rejestrującej lub sporządzania spisu z natury;
2)    organ podatkowy posiada informacje, z których wynika, że kontrolowany:
a)    został prawomocnie skazany w Rzeczypospolitej Polskiej za popełnienie przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, przestępstwa z ustawy o rachunkowości lub wykroczenia polegającego na utrudnianiu kontroli (w przypadku osoby prawnej ten warunek odnosi się do każdego członka zarządu lub osoby zarządzającej, a w przypadku spółek niemających osobowości prawnej - do każdego wspólnika),
b)    jest zobowiązanym w postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
c)    nie ma miejsca zamieszkania lub adresu siedziby albo doręczanie pism na podane adresy było bezskuteczne lub utrudnione.

Organ podatkowy ma obowiązek dostarczyć Ci zawiadomienie w formie pisemnej o przyczynie braku zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.


Sprzeciwiaj się kontroli bez otrzymania zawiadomienia o zamiarze jej wszczęcia

Od dnia 7 marca 2009 r. znowelizowane przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97) dają Ci możliwość złożenia sprzeciwu wobec podjęcia i wykonywania kontroli, rozpoczętej z naruszeniem przepisów o konieczności zawiadomienia o zamiarze jej wszczęcia.

Sprzeciw wnosi się do organu podejmującego i wykonującego kontrolę (np. naczelnika urzędu skarbowego) w terminie 3 dni roboczych od dnia wszczęcia kontroli. Musisz uzasadnić wniesienie sprzeciwu.

Wniesienie sprzeciwu powoduje wstrzymanie czynności kontrolnych, z chwilą doręczenia kontrolującym zawiadomienia o wniesieniu sprzeciwu do czasu rozpatrzenia sprzeciwu, a w przypadku wniesienia zażalenia do czasu jego rozpatrzenia. Kontrolerzy mają jednak prawo do zabezpieczenia dowodów (w drodze postanowienia) mających związek z przedmiotem i zakresem kontroli, na czas rozpatrzenia sprzeciwu. 

W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprzeciwu organ podejmujący i wykonujący kontrolę, rozpatruje go oraz wydaje postanowienie o:
•    odstąpieniu od czynności kontrolnych;
•    kontynuowaniu czynności kontrolnych.

Jeżeli nadal nie zgadzasz się z postanowieniem organu podejmującego i wykonującego kontrolę, możesz wnieść na nie zażalenie do organu II instancji (np. dyrektora izby skarbowej). Rozstrzygnięcie zażalenia następuje w drodze postanowienia, nie później niż w terminie 7 dni od dnia jego wniesienia.

Sprzeciw możesz wnieść także w sytuacji:
•    prowadzenia czynności kontrolnych bez Twojej obecności lub osoby przez Ciebie upoważnionej,
•    podjęcia i prowadzenia u Ciebie więcej niż jednej kontroli (np. przez Państwową Inspekcję Pracy i naczelnika urzędu skarbowego) – z wyłączeniem sytuacji wskazanych w ustawie,
•    przekroczenia limitu czasu trwania wszystkich kontroli organu kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym (określonego w art. 83 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.).

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Siwek Gaczyński & Partners

Kancelaria prawnicza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »