Kategorie

KONTROLA PODATKOWA - nie daj się zaskoczyć i znaj swoje prawa

Leszek Syguła
Kontrola podatkowa
Kontrola podatkowa
inforCMS
Kontrola podatkowa to coś co może spotkać każdego podatnika. Fiskus ma prawo skontrolować, czy prawidłowo płacimy podatki. Ale my też mamy swoje prawa podczas kontroli. Ważne byśmy je znali.

WSZCZĘCIE KONTROLI PODATKOWEJ


Kontrolujący – czyli kto może przyjść z „wizytą kontrolną”.


Co do zasady kontrolującym jest organ podatkowy pierwszej instancji tj. naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego, wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa – wszyscy stosownie do swojej właściwości.

W rzeczywistości kontrolę przeprowadzają pracownicy upoważnieni przez organ podatkowy.

Kontrolę przeprowadzać może co najmniej dwóch kontrolujących.


Kontrolowany – czyli my.


Kontrolowanym może być podatnik, płatnik, inkasent oraz ich następca prawny.


Cel kontroli podatkowej – czyli co jest badane.


Celem kontroli podatkowej jest sprawdzenie, czy wywiązujesz się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Badana jest więc zgodność stanu faktycznego z prawem. Jeżeli kontrola będzie:

1) pozytywna, zostaną stwierdzone niezgodności będziesz zobowiązany do działań zmierzających do ich usunięcia, bądź ich ewentualnych skutków, jak również mogą zastać nałożone na Ciebie sankcje,

2) negatywna, nie poniesiesz żadnych konsekwencji.

Polecamy: serwis PIT


Wyznacz osobę, która będzie Cię reprezentować w razie ewentualnej kontroli podatkowej.


Masz prawo wyznaczyć (w formie pisemnego upoważnienia) osobę (lub osoby), która będzie Cię reprezentować w trakcie przyszłej kontroli. Osobę tę zgłasza się w urzędzie skarbowym, w którym rozliczasz się z podatku dochodowego.

W upoważnieniu nie musisz wpisywać zakresu czynności, do których będzie uprawniona osoba Cię reprezentująca. Masz prawo także zawęzić zakres upoważnienia do niektórych czynności, takich jak:
•    odbiór zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej,
•    wyrażenia zgody na przeprowadzenie kontroli przed upływem terminu określonego w zawiadomieniu,
•    odbiór upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej,
•    zakończenia kontroli podatkowej,
•    złożenia wyjaśnień i zastrzeżeń do protokołu kontroli,
•    wszystkich czynności kontrolnych.


Wyznaczenie osoby jest Twoim przywilejem, a nie obowiązkiem.


Nie możesz żądać kontroli podatkowej - Kontrola podatkowa jest wszczynana wyłącznie z urzędu.


Nie pozwól na kontrolę, gdy sprawa jest już rozstrzygnięta decyzją ostateczną.


Co do zasady, prawo chroni Cię przed ponownym wszczynaniem kontroli podatkowej w tej samej sprawie. Jeżeli otrzymałeś decyzję dotyczącą np. podatku dochodowego od osób fizycznych za 2006 r. i jest ona ostateczna (nie przysługuje Ci od niej odwołanie) to organ podatkowy nie powinien już kontrolować tego okresu.

Kontrolujący musi się zapowiedzieć

Organ podatkowy ma obowiązek zawiadomić Cię o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej (z nielicznymi wyjątkami, o których mowa niżej).

Wzór zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej (ZAW-K)

Kontrola może być wszczęta nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia Ci zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Wysłanie zawiadomienia nie obliguje organu podatkowego do wszczęcia kontroli podatkowej.
Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia.

Na wszczęcie kontroli przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia musisz wyrazić zgodę (wypełniasz część E w formularzu ZAW-K).


Kiedy nie otrzymasz zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej

Nie zawiadamia się o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, jeżeli:
1)    kontrola:
a)    dotyczy zasadności zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług,
b)    ma być wszczęta na żądanie organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
c)    dotyczy opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych,
d)    dotyczy niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej,
e)    ma być podjęta w oparciu o informacje uzyskane na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu,
f)    zostaje wszczęta „na legitymację kontrolującego”, tj. w sytuacji, gdy czynności kontrolne są niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia,
g)    ma charakter doraźny dotyczący ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej, użytkowania kasy rejestrującej lub sporządzania spisu z natury;
2)    organ podatkowy posiada informacje, z których wynika, że kontrolowany:
a)    został prawomocnie skazany w Rzeczypospolitej Polskiej za popełnienie przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, przestępstwa z ustawy o rachunkowości lub wykroczenia polegającego na utrudnianiu kontroli (w przypadku osoby prawnej ten warunek odnosi się do każdego członka zarządu lub osoby zarządzającej, a w przypadku spółek niemających osobowości prawnej - do każdego wspólnika),
b)    jest zobowiązanym w postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
c)    nie ma miejsca zamieszkania lub adresu siedziby albo doręczanie pism na podane adresy było bezskuteczne lub utrudnione.

Organ podatkowy ma obowiązek dostarczyć Ci zawiadomienie w formie pisemnej o przyczynie braku zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.

Reklama


Sprzeciwiaj się kontroli bez otrzymania zawiadomienia o zamiarze jej wszczęcia

Od dnia 7 marca 2009 r. znowelizowane przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97) dają Ci możliwość złożenia sprzeciwu wobec podjęcia i wykonywania kontroli, rozpoczętej z naruszeniem przepisów o konieczności zawiadomienia o zamiarze jej wszczęcia.

Sprzeciw wnosi się do organu podejmującego i wykonującego kontrolę (np. naczelnika urzędu skarbowego) w terminie 3 dni roboczych od dnia wszczęcia kontroli. Musisz uzasadnić wniesienie sprzeciwu.

Wniesienie sprzeciwu powoduje wstrzymanie czynności kontrolnych, z chwilą doręczenia kontrolującym zawiadomienia o wniesieniu sprzeciwu do czasu rozpatrzenia sprzeciwu, a w przypadku wniesienia zażalenia do czasu jego rozpatrzenia. Kontrolerzy mają jednak prawo do zabezpieczenia dowodów (w drodze postanowienia) mających związek z przedmiotem i zakresem kontroli, na czas rozpatrzenia sprzeciwu. 

Reklama

W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprzeciwu organ podejmujący i wykonujący kontrolę, rozpatruje go oraz wydaje postanowienie o:
•    odstąpieniu od czynności kontrolnych;
•    kontynuowaniu czynności kontrolnych.

Jeżeli nadal nie zgadzasz się z postanowieniem organu podejmującego i wykonującego kontrolę, możesz wnieść na nie zażalenie do organu II instancji (np. dyrektora izby skarbowej). Rozstrzygnięcie zażalenia następuje w drodze postanowienia, nie później niż w terminie 7 dni od dnia jego wniesienia.

Sprzeciw możesz wnieść także w sytuacji:
•    prowadzenia czynności kontrolnych bez Twojej obecności lub osoby przez Ciebie upoważnionej,
•    podjęcia i prowadzenia u Ciebie więcej niż jednej kontroli (np. przez Państwową Inspekcję Pracy i naczelnika urzędu skarbowego) – z wyłączeniem sytuacji wskazanych w ustawie,
•    przekroczenia limitu czasu trwania wszystkich kontroli organu kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym (określonego w art. 83 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.).


Milczenie organu oznacza odstąpienie od kontroli

Nierozpatrzenie sprzeciwu w ciągu trzech dni od dnia jego dostarczenia organowi podejmującemu kontrolę oznacza odstąpienie od kontroli.

Odbierz upoważnienie do kontroli i żądaj okazania legitymacji – nie wpuszczaj niepożądanych osób do firmy.


Regułą jest, że wszczęcie kontroli podatkowej następuje przez doręczenie kontrolowanemu upoważnienia do jej przeprowadzenia oraz okazanie legitymacji służbowej.


Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli jest urzędowym formularzem, określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej (Dz. U. Nr 101, poz. 677). Dokument ten zawiera:

1) oznaczenie organu, datę i miejsce wystawienia,

2) wskazanie podstawy prawnej,

3) imię i nazwisko kontrolującego,

4) numer legitymacji służbowej kontrolującego,

5) oznaczenie kontrolowanego,

6) określenie zakresu kontroli,

7) datę rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia kontroli,

8) podpis osoby udzielającej upoważnienia, z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji,

9) pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego wynikających z przepisów niniejszego działu.

Sprawdź dokładnie, czy upoważnienie spełnia powyższe wymagania. Jeżeli w upoważnieniu nie będzie wpisanego np. numeru legitymacji służbowej, wówczas nie stanowi ono podstawy do przeprowadzenia kontroli.


Od dnia 1 stycznia 2009 r. zmienił się wzór upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej.

Wzór upoważnienia do kontroli podatkowej

Żądaj okazania legitymacji służbowej przez pracownika urzędu, który nie będzie mógł przystąpić do kontroli, jeżeli tego nie zrobi. Sprawdź, czy legitymacja nie utraciła ważności.


Kontrola na legitymację, czyli wyjątkowy przypadek wszczęcia kontroli.


Pracownik urzędu może przystąpić do kontroli po okazaniu legitymacji służbowej, wyłącznie gdy czynności kontrolne są niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia.

Jeżeli kontrola została wszczęta na tzw. legitymację, to obowiązkiem kontrolującego jest dostarczyć Ci w terminie 3 dni upoważnienie do jej przeprowadzenia, w którym będzie wskazany jej zakres, przedmiot i okres. Jeżeli kontrolujący naruszy wskazany obowiązek dokumenty z czynności kontrolnych nie będą stanowić dowodu w postępowaniu podatkowym..


PROWADZENIE KONTROLI PODATKOWEJ


Wskaż reprezentanta w czynnościach kontrolnych podczas Twojej nieobecności.


Po wszczęciu kontroli musisz wskazać osobę, która będzie Cię reprezentować w czasie Twojej nieobecności. Obowiązek ten ciąży na Tobie, nawet wówczas, gdy sam zamierzasz brać czynny udział w kontroli. Nie wskazujesz osoby do reprezentowania w trakcie Twojej nieobecności, jeżeli wyznaczyłeś i zgłosiłeś organowi kontrolującemu osobę do reprezentacji na wypadek ewentualnej kontroli podatkowej.


Nie masz czasu na czynności kontrolne – złóż pisemne oświadczenie.


Masz prawo złożyć pisemne oświadczenie o rezygnacji z prawa uczestniczenia w czynnościach kontrolnych. Wówczas będzie Cię zastępować wskazana osoba. Jeżeli i ona nie będzie mogła, kontrola będzie prowadzona w obecności innego Twojego pracownika lub przywołanego świadka, którym powinien być funkcjonariusz publiczny, niebędący jednak pracownikiem organu przeprowadzającego kontrolę.


Nie pozwól kontrolującym wykraczać poza przedmiot kontroli.


Zakres kontroli, rodzaj podatku i jej okres wskazany jest w upoważnieniu, które otrzymałeś od pracownika urzędu. Kontrolujący nie prawa kontrolować innego podatku lub okresu rozliczeniowego, dopóki nie dostarczy Ci kolejnego upoważnienia.

W upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli wskazany został:
1) zakres przeprowadzenia kontroli – stosowanie stawek podatkowych w podatku od towarów i usług,
2) rodzaj podatku – podatek od towarów i usług,
3) okres objęty kontrolą – październik 2007 r.
Kontrolujący może żądać od Ciebie wyłącznie dokumentów (np. faktur), które dotyczą podatku od towarów i usług za okres październik 2007 .

Nie musisz okazywać dokumentów sprzedaży np. za styczeń 2007 r., chyba, że kontrolujący doręczy Ci kolejne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli


Kontrola nie powinna trwać wiecznie.


Kontrola powinna zostać zakończona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie wskazanym w upoważnieniu.

Prawo chroni Cię ograniczając czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli (np. naczelnika urzędu skarbowego). W jednym roku kalendarzowym nie może on przekraczać:
1)    w odniesieniu do mikroprzedsiębiorców – 12 dni roboczych,
2)    w odniesieniu do małych przedsiębiorców – 18 dni roboczych,
3)    w odniesieniu do średnich przedsiębiorców – 24 dni roboczych,
4)    w odniesieniu do pozostałych przedsiębiorców – 48 dni roboczych.

Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1)    zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
2)    osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1)    zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
2)    osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1)    zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
2)    osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

Do czasu trwania kontroli nie wlicza się czasu Twojej nieobecności lub osoby przez Ciebie upoważnionej, jeżeli stanowi to przeszkodę w przeprowadzeniu czynności kontrolnych.

Przedłużenie czasu trwania kontroli

Przedłużenie czasu trwania kontroli jest możliwe, jeżeli w toku kontroli zostanie ujawnione zaniżenie przez Ciebie zobowiązania podatkowego lub zawyżenie straty w wysokości przekraczającej równowartość 10% kwoty zadeklarowanego przez Ciebie zobowiązania podatkowego lub straty, albo w przypadku ujawnienia faktu niezłożenia deklaracji pomimo takiego obowiązku.

We wskazanej sytuacji czas trwania kontroli nie może przekroczyć dwukrotności rocznego limitu czasu kontroli. Uzasadnienie przedłużenia czasu trwania kontroli kontrolujący zamieszczają w książce kontroli i protokole kontroli.

Powtórna kontrola – tylko w wyjątkowych przypadkach

Jeżeli wyniki kontroli wykażą rażące naruszenie przepisów prawa, kontrolujący mogą przeprowadzić powtórną kontrolę w tym samym zakresie przedmiotowym w danym roku kalendarzowym, a czas jej trwania nie będzie mógł przekraczać 7 dni. Czasu trwania powtórnej kontroli nie wlicza się do rocznego limitu czasu kontroli.

Jeżeli kontrola podatkowa nie zakończy się w terminie wskazanym w upoważnieniu kontrolujący ma obowiązek zawiadomić Cię pisemnie o tym, podając przyczyny przedłużenia terminu zakończenia wraz ze wskazaniem nowego terminu.

Przyczyny przedłużenia kontroli muszą być związane z istotą kontroli, a nie np. z osobą kontrolującego np. zaangażowanie w inne czynności służbowe.

Ponaglenie – sposób na przedłużającą się kontrolę


Jeżeli kontrola nie została zakończona w terminie wskazanym w upoważnieniu złóż ponaglenie do organu wyższego stopnia (np. jeżeli kontrolę prowadzi naczelnik urzędu skarbowego, ponaglenie składa się do dyrektora izby skarbowej).

Wzór ponaglenia

Warszawa, dnia 2008 r.

Jan Nowak

ul. Biwakowa 15

00-950 Warszawa

NIP 000-000-00-00

Dyrektor Izby Skarbowej

w Warszawie

ul. Alojzego Felińskiego 2B

01-513 Warszawa

Znak sprawy: KP/214-9/08

Ponaglenie

Na podstawie art. 141 § 1 w związku z art. 284b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) składam ponaglenie na działanie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Ursynów, ponieważ kontrola podatkowa wszczęta dnia 15 stycznia 2008 r. nie została zakończona w terminie wskazanym w upoważnieniu tj. dnia 29 stycznia 2008 r., wnosząc jednocześnie o:

1) uznanie ponaglenia za uzasadnione,

2) wyznaczenie dodatkowego terminu załatwienia sprawy.


Uzasadnienie

W dniu 15 stycznia 2008 r. pracownicy Urzędu Skarbowego Warszawa Ursynów doręczyli mi upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, w którym zostało wskazane, że zostanie ona zakończona dnia 29 stycznia 2008 r.

Zgodnie z art. 284b § 1 Ordynacji podatkowej kontrola powinna zostać zakończona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie wskazanym w upoważnieniu.

Pomimo upływu wskazanego w upoważnieniu terminu, do dnia złożenia ponaglenia kontrola nie została zakończona. Nie otrzymałem również zawiadomienia o niezakończeniu kontroli w terminie.

Mając na uwadze powyższe, składam ponaglenie i wnoszę jak na wstępie.

(podpis)


Dokumenty zebrane po zakończeniu czasu kontroli są stanowią dowodu


Jeżeli z jakiś względów pracownicy urzędu prowadzą u Ciebie kontrolę, pomimo iż upłynął czas wskazany w upoważnieniu, zebrany materiał dowodowy nie będzie stanowił dowodu w postępowaniu podatkowym. Wyjątkiem będzie sytuacja, gdy organ kontroli wskazał Ci nowy termin zakończenia kontroli.


Kontrola w jednym czasie przez dwa organy – tego już za wiele


Masz prawo omówić rozpoczęcia czynności kontrolnych, jeżeli w Twojej firmie prowadzona jest już kontrola przez inny organ. Wyjątkiem od powyższej sytuacji jest m.in. kontrola zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i usług przed dokonaniem tego zwrotu lub kontrola zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i usług na podstawie przepisów o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

Pamiętaj o książce kontroli


Kontrole w Twojej firmie zapisywane są w książce kontroli, którą masz obowiązek prowadzić i przechowywać, a także udostępniać ją na żądanie organu kontroli.

Książka kontroli może być prowadzona także w formie elektronicznej, lecz nie zwalnia Cię to z prowadzenia książki w formie papierowej (stanowisko Departamentu Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Gospodarki z dnia 11 lutego 2009 r.). 

Jeżeli prowadzisz książkę kontroli w formie elektronicznej, dokonujesz w niej wpisów oraz aktualizacji danych zawartych w papierowej książce kontroli.

Książka kontroli zawiera wpisy dokonywane przez organ kontroli. Wpisy obejmują:

1) oznaczenie organu kontroli,

2) oznaczenie upoważnienia do kontroli,

3) zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli,

4) daty podjęcia i zakończenia kontroli,

5) zalecenia pokontrolne oraz określenie zastosowanych środków pokontrolnych.

Wzór książki kontroli

Wpis informujący o wykonaniu zaleceń pokontrolnych bądź wpis o ich uchyleniu przez organ kontroli lub jego organ nadrzędny albo sąd administracyjny należy do Twoich obowiązków.

Musisz przyjąć kontrolujących


Zasadą jest, że czynności kontrolne prowadzone są w:

1) Twojej siedzibie,

2) innym miejscu przechowywania dokumentacji,

3) miejscach związanych z prowadzoną przez Ciebie działalnością,

4) lokalu mieszkalnym (wówczas, gdy prowadzisz w nim działalność).


Jeżeli księgi podatkowe są prowadzone lub przechowywane poza Twoją siedzibą masz obowiązek, na żądanie pracownika urzędu zapewnić mu dostęp do nich w Twojej siedzibie. Ewentualnie w miejscu prowadzenia lub przechowywania ksiąg, jeżeli udostępnienie ich w siedzibie może w znacznym stopniu utrudnić prowadzenie Twojej bieżącej działalności.

Kontrola lub poszczególne czynności kontrolne mogą być za Twoją zgodą przeprowadzane również w siedzibie organu podatkowego, jeżeli może to usprawnić prowadzenie kontroli lub kontrolowany zrezygnował z uczestniczenia w czynnościach kontrolnych.


Oświadczenie o stanie majątkowym – niekonieczne


Jeżeli zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że nie ujawniłeś wszystkich obrotów lub przychodów mających znaczenie dla wysokości zobowiązania podatkowego, pracownik urzędu może zwrócić się do Ciebie o złożenie oświadczenia o stanie majątkowym na określony dzień.

W ustawie (art. 285a § 3 Ordynacji podatkowej) użyty jest termin „kontrolujący może zwrócić się”, co wskazuje, że naruszenie tego obowiązku, w postaci niezłożenia oświadczenia, nie pozwala na Ciebie nałożyć sankcji, ani w postaci kary porządkowej, ani kary za przestępstwo lub wykroczenie karne skarbowe.

Poznaj uprawnienia pracownika urzędu


W zakresie wynikającym z upoważnienia kontrolujący jest uprawniony do:

1) wstępu na Twój grunt oraz do budynków, lokali lub innych pomieszczeń,

2) wstępu do lokalu mieszkalnego, ale wyłącznie w celu zweryfikowania zgodności stanu faktycznego z danymi wynikającymi ze złożonej przez Ciebie deklaracji oraz z innych dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków na cele mieszkaniowe,

3) żądania okazania majątku podlegającego kontroli oraz do dokonania jego oględzin,

4) żądania udostępniania akt, ksiąg i wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z przedmiotem kontroli oraz do sporządzania z nich odpisów, kopii, wyciągów, notatek, wydruków i udokumentowanego pobierania danych w formie elektronicznej,

5) zbierania innych niezbędnych materiałów w zakresie objętym kontrolą,

6) zabezpieczania zebranych dowodów,

7) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości, jeżeli jest to niezbędne dla potrzeb kontroli,

8) żądania przeprowadzenia spisu z natury,

9) przesłuchiwania świadków, Ciebie oraz innych osób np. Twoich pracowników,

10) zasięgania opinii biegłych.

Zakres Twoich obowiązków i uprawnień jest wskazany na 2 stronie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.

Nie utrudniaj czynności kontrolnych


Jeżeli będziesz udaremniał lub utrudniał wykonanie czynności kontrolnych pracownik urzędu może wezwać do pomocy Policję, Straż Graniczną lub straż miejską.


Twoje obowiązki podczas kontroli


Masz obowiązek udzielać wszelkich wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli w wyznaczonym przez pracownika urzędu terminie, dostarczać kontrolującemu żądane dokumenty oraz zapewnić kontrolującemu warunki do pracy, a w tym w miarę możliwości udostępnić samodzielne pomieszczenie i miejsce do przechowywania dokumentów.

Twoi pracownicy również mają obowiązek udzielić wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli, w zakresie wynikającym z wykonywanych przez nich czynności lub zadań.


Masz prawo brać udział w przeprowadzanych dowodach


Pracownik urzędu ma obowiązek zawiadomić Cię (lub osobę przez Ciebie wskazaną) o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu z zeznań świadków, opinii biegłych przynajmniej na 3 dni przed terminem ich przeprowadzenia, a dowodu z oględzin nie później niż bezpośrednio przed podjęciem tej czynności.


ZAKOŃCZENIE KONTROLI


Protokół – lektura obowiązkowa


Przebieg kontroli dokumentowany jest przez pracownika urzędu w protokole. Zawiera on w szczególności:

1) Twoje dane,

2) dane kontrolujących,

3) określenie przedmiotu i zakresu kontroli,

4) określenie miejsca i czasu przeprowadzenia kontroli,

5) opis dokonanych ustaleń faktycznych,

6) dokumentację dotyczącą przeprowadzonych dowodów,

7) ocenę prawną sprawy będącej przedmiotem kontroli,

8) pouczenie o prawie złożenia zastrzeżeń lub wyjaśnień oraz prawie złożenia korekty deklaracji.

9) pouczenie o obowiązku zawiadomienia organu podatkowego o każdej zmianie Twojego adresu dokonanej w ciągu 6 miesięcy od dnia zakończenia kontroli podatkowej, jeżeli w toku kontroli podatkowej ujawniono nieprawidłowości, oraz skutkach niedopełnienia tego obowiązku.


Wraz z doręczeniem protokołu kontroli zakończona zostaje kontrola podatkowa


Ocena prawna – tam znajdziesz ewentualne nieprawidłowości.


Jeżeli kontrolujący dopatrzyli się różnicy pomiędzy zastanym u Ciebie stanem faktycznym, a zawartymi w przepisach prawa wyznaczeniami muszą napisać to w protokole.


CZYNNOŚCI POKONTROLNE


Nie zgadzasz się z protokołem, złóż zastrzeżenia


Jeżeli nie zgadzasz się z protokołem uważasz, że pracownicy urzędu pominęli istotne okoliczności i dowody je potwierdzające, Twoim zagwarantowanym prawem jest złożenie zastrzeżeń lub wyjaśnień. Trzeba to zrobić w formie pisemnej.

Termin na złożenie zastrzeżeń wynosi 14 dni od jego otrzymania. Pamiętaj jeżeli nie dokonasz czynności w terminie, możesz żądać przywrócenia terminu, jeżeli uchybienie nie nastąpiło z Twojej winy.


O sposobie załatwienia zastrzeżeń zostaniesz zawiadomiony w terminie 14 dni od dnia ich złożenia w urzędzie skarbowym. Kontrolujący wskaże również, które zastrzeżenia nie zostały uwzględnione, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym.


Jeżeli pomyliłeś się, masz prawo do złożenia korekty deklaracji


Jeżeli po doręczeniu protokołu uważasz ustalenia w nim zawarte za prawidłowe, możesz złożyć korektę deklaracji. Gdy nie zgadzasz się ze stanowiskiem kontrolujących poczekaj na decyzję podatkową i odwołaj się od niej. Wówczas to organ odwoławczy stwierdzi kto miał rację.

W przypadku:
- ujawnienia przez kontrolę podatkową nieprawidłowości co do wywiązywania się przez Ciebie  z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz
- jeżeli nie złożysz deklaracji lub nie dokonasz jej korekty w całości uwzględniającej ujawnione nieprawidłowości
postępowanie podatkowe (w sprawie, która była przedmiotem kontroli podatkowej) zostanie wszczęte przez organ podatkowy nie później niż w terminie 6 miesięcy od zakończenia kontroli.


ODSZKODOWANIE ZA BŁĘDY KONTROLUJĄCYCH


Jeżeli jesteś przedsiębiorcą i poniosłeś szkodę na skutek przeprowadzenia czynności kontrolnych z naruszeniem przepisów prawa w zakresie kontroli Twojej działalności gospodarczej, przysługuje odszkodowanie. Swoje roszczenie musisz dochodzić przed sądem powszechnym w trybie przepisów prawa cywilnego.

Jeżeli czynności kontrolne zakłócają w istotny sposób Twoją działalność gospodarczą, możesz w formie pisemnej domagać się uzasadnienia takiego działania kontrolujących w protokole kontroli. Dowody takie mogą się okazać pomocne w razie ewentualnego postępowania sądowego.


CO BUDZI SZCZEGÓLNE ZAINTERESOWANIE URZĘDÓW SKARBOWYCH


Obszary szczególnego zainteresowania organów podatkowych.


Administracja podatkowa wdraża strategię zarządzaniem ryzykiem zewnętrznym, która ma na celu zwiększenie dyscypliny podatkowej. Co roku opracowywane są obszary ryzyka, w których według organów podatkowych, dochodzi do częstego popełniania błędów, a w 2007 r. były nimi:

1) transakcje wewnątrzwspólnotowe,

2) straty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej,

3) usługi budowlane,

4) obowiązek rejestracji w podatku od towarów i usług,

5) usługi niematerialne,

6) podatnicy „uśpieni”,

7) obrót paliwami,

8) kasy fiskalne,

9) zaniżanie wysokości obrotu w podatku od towarów i usług,

10) handel używanymi pojazdami samochodowymi,

11) brak wpłat zryczałtowanego podatku dochodowego.


Wszystkie wyżej wymienione obszary zostały szczegółowo opisane w opracowania Ministerstwa Finansów – Departamentu Administracji Podatkowej zatytułowanym „Podstawowe Zakresy Obszarów Kontroli Podatkowej na 2007 r.”

A co budzi największe zainteresowanie kontroli podatkowej w 2009 roku (.pdf)

Leszek Syguła
ekspert podatkowy, prawnik,
doktorant Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  31 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Upadłości i restrukturyzacje firm w 2021 roku

  Upadłości i restrukturyzacje firm. W pierwszej połowie 2021 r. sądy ogłosiły upadłość wobec 201 firm. 36 proc. z nich było notowanych w Krajowym Rejestrze Długów już rok przed ogłoszeniem upadłości przez sąd, a w dniu bankructwa 58 proc. Znacznie większa liczba przedsiębiorstw została objęta postępowaniem restrukturyzacyjnym - aż 1064.

  Opłata koncesyjna dla magazynów energii i zmiana opłaty dla offshore

  Wysokość opłat koncesyjnych dla magazynowania energii elektrycznej oraz zmiana wysokości opłaty koncesyjnej na wytwarzanie energii w morskich farmach wiatrowych zostanie uregulowana w III kwartale br.; nastąpi to w rozporządzeniu Rady Ministrów - wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu.

  VAT e-commerce - nowe regulacje podatkowe w transgranicznej sprzedaży

  VAT e-commerce. Pakiet e-commerce to nic innego, jak szereg zmian w ustawie o podatku od towarów i usług w międzynarodowym handlu elektronicznym i imporcie w relacjach B2C. Adresowany jest do przedsiębiorców, którzy dokonują transgranicznych dostaw towarów i świadczą transgraniczne usługi unijnym konsumentom w transakcjach B2C.

  Uwalnianie pieniędzy z rachunku VAT w 2021 roku

  Uwalnianie pieniędzy z rachunku VAT. W pierwszych sześciu miesiącach 2021 r. wpłynęło prawie 20% mniej wniosków o uwolnienie środków zgromadzonych na rachunku VAT w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Jednak z danych resortu finansów wynika, że zgodzono się uwolnić kwotę prawie 80% większą niż wcześniej. W analizowanych okresach wydano niemal po tyle samo odmów. Ale w tym roku zablokowano znacznie więcej środków. Ostatnio negatywne postanowienia dotyczą głównie wnioskodawców bez wiodącego PKD.

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT - zmiany od 2022 roku

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT. Od 2022 roku przy określaniu wysokości ryczałtu (określającego wartość świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych), zamiast pojemności silnika, będzie brana pod uwagę moc silnika, z podziałem na do i powyżej 60 kW. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT). Zmiana ta skutkuje także objęciem niższym ryczałtem (250 zł) udostępnienia pracownikowi elektrycznego samochodu do celów prywatnych oraz samochodu napędzanego wodorem.

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki. W dniu 25 maja 2021 r. Szef KAS wydał opinię zabezpieczającą potwierdzającą że wniesienie przez nierezydentów, w drodze wkładu niepieniężnego, polskiej spółki do kontrolowanej przez nich spółki zagranicznej, ukierunkowane na utworzenie za granicą holdingu rodzinnego nie stanowi unikania opodatkowania. Będzie tak mimo tego, iż wypłacane przez polską spółkę do holdingu dywidendy będą mogły korzystać ze zwolnienia z opodatkowania. Fragmenty opinii wydają się wskazywać, że zarówno wybór jurysdykcji w której lokalizowany jest holding jak i moment w którym następuje wypłata dywidenda, mogą być analizowane przez pryzmat zaistnienia przesłanek zastosowania GAAR (General Anti‑Avoidance Rule – czyli ogólna klauzula obejścia prawa /podatkowego/).

  Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych - jak to zrobić

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, kto ma obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CPRA), dostępnym na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Powinny to niezwłocznie uczynić m.in. podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą w akcyzie na podstawie zgłoszenia AKC-R i nie uzupełniły go o dane, które dotychczas były niewymagane.

  Konsultacje projektu zmian podatkowych wydłużone do 30 sierpnia

  Podatki 2022. Konsultacje społeczne projektów podatkowych związanych z tzw. Polskim Ładem zostały przedłużone do pięciu tygodni; potrwają do 30 sierpnia - poinformowało 28 lipca 2021 r. Ministerstwo Finansów. Resort tłumaczy, że wydłużenie konsultacji to odpowiedź na "sygnały płynące z rynku".

  Najem prywatny od 2022 roku opodatkowany tylko ryczałtem

  Najem prywatny 2022. Od przyszłego roku przychody z najmu i dzierżawy osiągane poza działalnością gospodarczą (tzw. najem prywatny) nie będą mogły być opodatkowane PIT. Jedyną formą opodatkowania tych przychodów będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% do kwoty 100 000 zł rocznych przychodów oraz 12,5% od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł przychodów. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT). Zmiana ta będzie niekorzystna dla tych najemców, którzy ponoszą wysokie koszty dotyczące przedmiotu najmu. Na przykład remontują, czy modernizują wynajmowane mieszkania lub spłacają kredyt zaciągnięty na zakup tego mieszkania. Nie będzie można też uwzględniać odpisów amortyzacyjnych.

  Karta podatkowa 2022 - zmiany

  Karta podatkowa 2022 - zmiany. W 2022 roku opodatkowanie w formie karty podatkowej będzie dotyczyło wyłącznie podatników, którzy korzystali z tej formy opodatkowania na dzień 31 grudnia 2021 r. i będą kontynuować stosowanie tej formy opodatkowania. Od 1 stycznia 2022 r. nikt nowy nie będzie mógł złożyć wniosku o zastosowanie opodatkowania w tej formie. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT).

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych. Po niespełna dwóch latach od początku funkcjonowania ulgi w podatku dochodowym dla osób do 26 roku życia, nadal istnieje szereg niejasności związanych z ograniczeniami w jej stosowaniu. Wiele wątpliwości pojawia się w momencie, kiedy beneficjenci ww. ulgi uzyskują przychody z tytułu przeniesienia praw autorskich.

  Podmioty medyczne nie muszą wymieniać kas rejestrujących

  Kasy fiskalne a usługi medyczne. Od 1 lipca 2021 r. kolejni podatnicy są zobowiązani do wymiany kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na tzw. kasy online. Obowiązek wymiany kas rejestrujących dotyczy również podatników świadczących usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów.

  Procedura zwrotu akcyzy

  Zwrot akcyzy. Jedną z cech charakterystycznych podatku akcyzowego, odróżniających go od pozostałych podatków pośrednich jest jego jednofazowość, która zakłada nałożenie akcyzy na pierwszym szczeblu obrotu, tj. w momencie wydania towarów do konsumpcji. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że wyroby opodatkowane akcyzą w jednym państwie członkowskim zostają następnie przemieszczone do innego kraju, w którym również przeznaczane są do konsumpcji, co z założenia rodzi obowiązek nałożenia na nie akcyzy. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania, polski ustawodawca wprowadził do ustawy o podatku akcyzowym procedurę zwrotu akcyzy, której założenia i warunki zostaną omówione poniżej.

  Składka zdrowotna a PIT - co się zmieni od 2022 roku?

  Składka zdrowotna a PIT. Projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT i ustawy o NFZ) przewiduje m.in. ujednolicenie stawki składki zdrowotnej do wysokości 9% dla wszystkich podatników oraz likwidację możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Kwota wolna od podatku 30 tys. zł, kwota zmniejszająca podatek 5100 zł - PIT 2022

  Kwota wolna od podatku 2022. W opublikowanym 26 lipca br. projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się m.in. nowa wysokość kwoty wolnej od podatku w PIT - 30 tys. zł - dla wszystkich podatników obliczających podatek według skali podatkowej. Taka kwota wolna od podatku w PIT uzyskana będzie dzięki podwyższeniu kwoty zmniejszającej podatek do wysokości 5100 zł (30 000 zł x 17% minus 5 100 zł = 0 zł). Ministerstwo Finansów wskazuje, że to europejski poziom kwoty wolnej od podatku, porównywalny z tym osiąganym w Niemczech czy Francji. To 10 razy większa kwota wolna niż jeszcze pięć lat temu. Nowa kwota wolna ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT.

  Ulga dla klasy średniej w PIT (ulga dla pracowników) od 2022 roku

  Ulga dla klasy średniej. W skierowanym 26 lipca br. do konsultacji projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się nowa ulga podatkowa w PIT - tzw. ulga dla klasy średniej. Ministerstwo Finansów wskazuje, że w celu ochrony klasy średniej projekt nie tylko przewiduje podwyższenie do 120 000 zł progu rocznych dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku, ale również ulgę podatkową dla pracowników. Ulga ta ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT. Na czym ma polegać ulga dla klasy średniej?

  Źródła dochodów Unii Europejskiej - zasoby własne UE

  Źródła dochodów Unii Europejskiej. W przeciwieństwie do budżetów krajowych, budżet UE jest budżetem inwestycyjnym i nie może wykazywać deficytu. Unia Europejska osiągnęła kompromis ws. wiążącego harmonogramu wprowadzania nowych źródeł dochodów UE. Jakie nowe źródła dochodów zyska Unia?

  Podatki 2022 - kto zyska na zmianach podatkowych

  Polski Ład - kto zyska na zmianach podatkowych. Podwyżka kwoty wolnej od podatku PIT do 30 tys. zł, wzrost do 120 tys. zł progu podatkowego, podatkowe fair play i podatkowy restart gospodarki – to główne elementy podatkowej części Polskiego Ładu. 26 lipca 2021 r. rozpoczęły się konsultacje pakietu zmian podatkowych. Ministerstwo Finansów planuje, że nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r. Co się zmieni w podatkach od 2022 roku? Kto zyska a kto straci na tych zmianach?

  Zmiany w PIT od 2022 roku - projekt, szczegóły, nowe ulgi

  Zmiany w PIT od 2022 roku. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano 26 lipca 2021 r. szczegółowe założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (nr UD260). Tego samego dnia gotowy projekt nowelizacji wielu przepisów podatkowych został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Projekt ten stanowi część zmian legislacyjnych w ramach Polskiego Ładu. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów oraz Prezesa Rady Ministrów zmiany w PIT mają wejść w życie od początku 2022 roku. Jakie zmiany w PIT są zapisane w tym projekcie?

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach. Przygotowany projekt ustawy podatkowej, będącej elementem Polskiego Ładu, został skierowany do konsultacji publicznych - poinformował 26 lipca 2021 r. minister finansów Tadeusz Kościński. Projekt zawiera m.in. kwotę wolną od podatku PIT w wysokości 30 tys. zł. Pierwsze czytanie tego projektu w Sejmie jest planowane za kilka tygodni, tak by proces legislacyjny zakończył się przed 30 listopada - poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"?

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"? Naczelny Sąd Administracyjny opublikował już uzasadnienie uchwały z 24 maja 2021 r. sygn. akt I FPS 1/21, zgodnie z którą sądy administracyjne są uprawnione do dokonywania oceny, czy wszczęcie postępowania karnego skarbowego miało charakter instrumentalny i czy mogło skutecznie wywołać efekt w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Uzasadnienie dostarcza cennych wskazówek, jak należy dokonywać oceny kryterium “instrumentalności”.

  Czy od 1 lipca 2021 r. złożenie JPK_VAT z oznaczeniami MPP jest błędem?

  JPK_VAT z oznaczeniami MPP. Od 1 lipca 2021 r. zmianie uległo rozporządzenie z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (ostatnia zmiana - w par. 11 uchylono pkt 2 ustępu 2, co oznacza, że ewidencja nie musi zawierać oznaczenia "MPP"). Jednocześnie ministerstwo nie zmieniło schemy JPK (zmiana będzie wprowadzona w nowym roku), zatem istnieje nadal możliwość wypełniania pola "MPP" w ewidencji. Czy obecnie - po wejściu w życie zmian w powyższym rozporządzeniu - złożenie w urzędzie JPK_VAT z oznaczeniami MPP będzie traktowane jako błąd?

  Jaka stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej?

  Stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej. Firma jest podwykonawcą. Wykonuje usługę montażu instalacji fotowoltaicznej na rzecz innego przedsiębiorcy na domu jednorodzinnym o powierzchni do 300 m2. Czy w takim przypadku można zastosować stawkę VAT 8%? Czy należy zastosować stawkę 23%?

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT. Podatnicy VAT, którzy otrzymali subwencje z Tarczy Finansowej PFR mają wątpliwości, czy rachunek do spłaty subwencji otrzymanej z PFR ma być zgłoszony na białą listę?

  Amortyzacja podatkowa i rozliczenie leasingu - będą zmiany

  Amortyzacja podatkowa i leasing. W ramach pakietu uszczelniającego podatki Ministerstwo Finansów planuje zmianę w przepisach o amortyzacji składników majątku prywatnego wprowadzanego do majątku firmy. Zmienią się także zasady rozliczenia podatkowego sprzedaży majątku firmowego (np. przedmiotów wykupionych z leasingu) przez właścicieli firm – dowiedziała się PAP.