Kategorie

Korekta podatku należnego z tytułu ulgi na złe długi

Adam Czekalski
inforCMS
Prowadzę działalność w zakresie sprzedaży części samochodowych w ramach spółki z o.o. W okresie całego 2005 r. kilku moich byłych odbiorców nie regulowało swoich zobowiązań z tytułu nabycia towarów od mojego przedsiębiorstwa. Czy mogę „odzyskać” VAT z tytułu niezapłaconych faktur? Nadmieniam, że wszystkie podatki (VAT i CIT) z tych transakcji zostały zapłacone, a wierzytelności zostały odpisane jako koszty podatkowe. Jakie przesłanki należy spełnić, by odzyskać VAT z 2005 r.? Czy mam korygować podatek należny wstecz czy też na bieżąco, w danym miesiącu?

Reklama

Tak, ma Pan prawo w przedstawionym przypadku do „odzyskania” VAT w ramach tzw. ulgi na złe długi. Fakt, że kontrahenci nie płacili za nabywane towary, uprawnia Pana do skorygowania należnego VAT. Jednakże prawo to dotyczy jedynie faktur wystawionych po 1 czerwca 2005 r. Przepisy o VAT wyraźnie wskazują tę datę jako granicę do „odzyskania” VAT. Wobec tego regulacji o rozliczeniu podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności nie stosuje się do faktur wystawionych w terminie do 31 maja 2005 r. Przepisy o VAT przewidują, że podatnik VAT może skorygować podatek należny z tytułu dostawy (odp. świadczenia usług) na terytorium Polski, w przypadku wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, stanowiących koszty uzyskania przychodów. Tytułem uzupełnienia należy dodać, że korekta podatku może dotyczyć również kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności odpisanej jako nieściągalne.

Należy podkreślić, że oprócz spełnienia przesłanek wynikających z przepisów o VAT w celu skorzystania z ulgi na tzw. złe długi wierzytelności powinny być odpisane jako nieściągalne (stanowiące koszt uzyskania przychodów). Z informacji przedstawionych przez Pana wynika, że wierzytelności zostały uznane za koszty uzyskania przychodów. W związku z tym kwestie dotyczące ujęcia wierzytelności w podatku CIT pozostaną bez dalszej analizy.

Status podatnika VAT czynnego

Reklama

W ustawie o VAT ustawodawca wskazuje enumeratywny katalog warunków, które należy spełnić, by móc dokonać korekty VAT. Przede wszystkim nabywca towarów (usług) musi być podatnikiem VAT czynnym (niebędącym w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji). W zakresie potwierdzenia statusu nabywcy jako podmiotu w likwidacji (upadłości) należy uznać, że analiza tego stanu powinna być dokonana w chwili pierwotnej sprzedaży. Z odrębnych przepisów wynika bowiem, że podmiot w likwidacji (upadłości) ma obowiązek uwidocznić w danych firmy swój status. Jak przewiduje kodeks spółek handlowych w odniesieniu np. do spółki z o.o., otwarcie likwidacji następuje z dniem uprawomocnienia się orzeczenia o rozwiązaniu spółki przez sąd, powzięcia uchwały przez wspólników o rozwiązaniu spółki lub zaistnienia innej przyczyny jej rozwiązania. Likwidację prowadzi się pod firmą spółki z dodaniem oznaczenia „w likwidacji”.

Korekta podatku należnego jest wykluczona, w przypadku gdy nabywcą była osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej oraz rolnik ryczałtowy (względnie inny podmiot niebędący podatnikiem VAT). Ustawodawca wprost odwołuje się do nazwy podatnik VAT czynny, co oznacza, że jeżeli dłużnik jest podatnikiem VAT, ale zwolnionym, uniemożliwia to dokonanie korekty podatku należnego. Jednocześnie wymaga się, by podatnicy (tak wierzyciel, jak i dłużnik) byli podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni (na dzień dokonania korekty). W związku z tym powinien Pan ustalić, czy kontrahenci są zarejestrowani jako podatnicy VAT. Brak potwierdzenia statusu dłużnika jako podatnika VAT może zostać zakwestionowane przez organy podatkowe. Przepisy prawa podatkowego dają każdemu podatnikowi prawo do uzyskania informacji o statusie podatkowym swoich kontrahentów. Na wniosek zainteresowanego naczelnik urzędu skarbowego jest obowiązany potwierdzić, czy podatnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny czy zwolniony.

Zainteresowanym w rozumieniu przepisów o VAT może być zarówno sam podatnik, jak i osoba trzecia mająca interes prawny w złożeniu wniosku. W Pana przypadku interesem prawnym uprawniającym do złożenia wniosku jest dokonanie korekty podatku, o której mowa w art. 89a ustawy o VAT. Przepisy nie określają formy i treści tego wniosku. W związku z tym należy kierować się wytycznymi z ordynacji podatkowej dotyczącymi składania pism i podań. Wniosek powinien zawierać określenie, od kogo pochodzi (nazwa firmy - spółki, adres, numer NIP), treść żądania (potwierdzenie zarejestrowania kontrahenta jako podatnika VAT) oraz dokładne wskazanie danych dłużnika (nazwa, adres, numer NIP itp.). Dodatkowo w piśmie należy wskazać na fakt przygotowywania korekty podatku należnego (z tytułu ulgi na tzw. złe długi). Ponadto stosownie do przepisów o zasadach ewidencji i identyfikacji płatników i podatników podatnicy mają obowiązek podawać NIP na wszelkich dokumentach związanych z wykonywaniem zobowiązań podatkowych oraz niepodatkowych należności budżetowych, do których poboru obowiązane są organy podatkowe oraz celne. Przepisy nie wskazują terminu, w jakim urząd skarbowy powinien potwierdzić status dłużnika jako podatnika VAT czynnego. Należy uznać, że powinno to nastąpić bez zbędnej zwłoki.

Obrót opodatkowany

Drugim z warunków niezbędnych do dokonania korekty VAT należnego jest fakt, by wierzytelności zostały uprzednio wykazane w deklaracji podatkowej VAT-7 jako obrót opodatkowany. Obrotem jest kwota należna (całość świadczenia należnego) od nabywcy. Fakt nieuregulowania przez nabywcę należności nie determinuje braku możliwości wykazania kwoty z faktury jako podatku należnego. Ponadto ustawa wymaga, by wierzytelności nie zostały uregulowane w jakikolwiek sposób oraz nie zostały zbyte. W tym miejscu należy podkreślić, by od daty wystawienia faktury (będącej podstawą do odpisania wierzytelności) nie upłynęło więcej niż 5 lat - licząc od początku roku, w którym wystawiono fakturę.

Zawiadomienie dłużnika

Ostatnim warunkiem przewidzianym w ustawie o VAT jest zawiadomienie dłużnika przez wierzyciela o odpisaniu wierzytelności jako nieściągalnej, a dłużnik w terminie 28 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie uregulował należności w jakiejkolwiek formie. Do zawiadomień, o których mowa powyżej, stosuje się odpowiednio przepisy o doręczeniach z ordynacji podatkowej. Jest to jedna z niewielu regulacji, które przewidują, że przepisy właściwe dla organów podatkowych mogą być stosowane również przez podatników. W celu potwierdzenia doręczenia pisma (zawiadomienia) dłużnikowi oraz dla celów dowodowych przed organami podatkowymi wystarczy zwrotne potwierdzenie odbioru podpisane przez dłużnika (przy korzystaniu z usług Poczty Polskiej). W tym miejscu należy przybliżyć zasady, w sytuacji gdy dłużnik zwleka z odbiorem pisma. W takim przypadku trzeba skorzystać z instytucji doręczenia zastępczego. Jeżeli nie ma możliwości doręczenia pisma, Poczta Polska przechowuje pismo przez okres 14 dni w swojej placówce pocztowej. Adresata zawiadamia się dwukrotnie o pozostawieniu pisma. Ponowna próba doręczenia następuje w razie niepodjęcia pisma w terminie 7 dni. W przypadku dalszego braku odbioru pisma doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu, o którym mowa powyżej, a pismo (zawiadomienie wierzyciela) pozostawia się w dokumentacji podatkowej. Ponadto, jeżeli podany przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej adres jej siedziby nie istnieje lub jest niezgodny z odpowiednim rejestrem i nie można ustalić miejsca prowadzenia działalności, pismo pozostawia się w dokumentacji wierzyciela ze skutkiem doręczenia. Analogicznie, jeżeli adresat odmawia przyjęcia zawiadomienia, pismo zwraca się wierzycielowi z adnotacją o odmowie jego przyjęcia i datą odmowy. Pismo wraz z adnotacją włącza się do akt sprawy. W takim przypadku uznaje się, że pismo zostało doręczone w dniu odmowy jego przyjęcia przez dłużnika.

Termin korekty

Po otrzymaniu potwierdzenia odbioru przez dłużnika zawiadomienia lub upływu stosownego terminu (w przypadku doręczenia zastępczego) podatnik może dokonać korekty podatku należnego. Korekta rozliczenia może nastąpić w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dłużnik otrzymał zawiadomienie. Jeżeli podatnik (wierzyciel) nie dokona korekty w tym miesiącu, nie może jej dokonać w rozliczeniu za miesiąc następny. W takiej sytuacji może jedynie zrobić korektę podatku w drodze deklaracji korygującej za właściwy (pierwotny) miesiąc. Obowiązkiem podatnika jest przesłanie wraz z deklaracją podatkową (w której jest dokonywana korekta) zawiadomienia o korekcie do naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Zawiadomienie powinno zawierać również określenie kwot korekty podatku należnego. Moim zdaniem, zawiadomienie nie wymaga odrębnego pisma i może być ujęte w pisemnym uzasadnieniu przyczyn korekty deklaracji, o którym mowa w ordynacji podatkowej. Zgodnie z art. 81 § 2 ww. ustawy skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie deklaracji korygującej wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. Ustawa o VAT wymaga dodatkowo od wierzyciela, by w terminie 7 dni od dnia dokonania korekty zawiadomił dłużnika o tej czynności. Kopię zawiadomienia należy przesłać do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Warto podkreślić, że ustawodawca wyłącza możliwość skorzystania z ulgi na tzw. złe długi, jeżeli między wierzycielem a dłużnikiem zachodzi związek o charakterze kapitałowym, zarządczym lub rodzinnym. Innymi słowy, jeżeli pomiędzy Pana spółką a dłużnikami zachodzi jeden z ww. związków, to nie ma Pan prawa do korekty podatku należnego. Powiązaniami rodzinnymi w rozumieniu przepisów o VAT jest małżeństwo oraz pokrewieństwo lub powinowactwo do drugiego stopnia. Powiązaniami o charakterze „zarządczym” są takie powiązania, gdy pomiędzy kontrahentami lub osobami pełniącymi u kontrahentów funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne zachodzą powiązania o charakterze rodzinnym lub z tytułu przysposobienia, kapitałowym, majątkowym lub wynikające ze stosunku pracy. Związek ten istnieje także wówczas, gdy jedna z ww. osób łączy funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne u kontrahentów. Natomiast powiązaniami kapitałowymi są przypadki, w których jedna z osób lub jeden z kontrahentów posiada prawo głosu wynoszące co najmniej 5 proc. wszystkich praw głosu lub dysponuje bezpośrednio lub pośrednio takim prawem.

Adam Czekalski

doradca podatkowy,

uczestnik seminarium doktoranckiego na Wydziale Prawa i Administracji UW

Podstawa prawna:

• art. 32, 89a-89b, art. 96 ust. 13 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn.zm.),

• art. 8 ustawy z 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 90, poz. 756).

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: Prawo Przedsiębiorcy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  25 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS)

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Ministerstwo Finansów przypomina o możliwości rejestracji w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Jak to zrobić?

  Umorzenie subwencji PFR - ujęcie w księgach rachunkowych

  Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że umorzenie subwencji finansowej (z Tarczy Finansowej PFR), które nastąpiło w 2021 roku powinno zostać ujęte w księgach rachunkowych roku, w którym nastąpiło to umorzenie. Zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych przez beneficjentów wsparcia począwszy od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

  Ceny benzyny w 2021 roku będą nadal rosły. Kiedy 6 zł za litr?

  Ceny benzyny. Zdaniem analityków e-petrol, sytuacja cenowa na rynku paliw w Polsce cały czas nie daje kierowcom podstaw do optymizmu. Według nich, spadek cen paliw w rafineriach w tym tygodniu nie zwiastuje dalszych obniżek i jednocześnie jest zbyt mały, by pokazał się w cenach paliw na stacjach.

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć prawidłowo?

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć? Państwowa Inspekcja Pracy wyjątkowo polubiła się z branżą transportową i tematem nadgodzin. Dlaczego? Dlatego, że praca „za kółkiem” i nadgodziny są tak samo nierozłączne jak bajkowy Bolek i Lolek czy też filmowy Flip i Flap. Dlatego nie ma się co dziwić inspektorom, którzy pierwsze co biorą pod lupę, w przypadku firmy transportowej, to rozliczenia godzinowe.

  Dochody z pracy za granicą – gdzie trzeba płacić podatek dochodowy (PIT)?

  Dochody z pracy za granicą a podatek. Miejsce zamieszkania osoby fizycznej wpływa na ustalenie czy podlega ona nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Trzeba podkreślić, że jeśli podatnik będzie miał stałe miejsce zamieszkania za granicą, to w Polsce będzie płacił podatek tylko od dochodów (przychodów) uzyskanych w danym roku podatkowym w Polsce.

  Płaca minimalna w 2022 roku wyniesie 3 tys. zł

  Płaca minimalna w 2022 roku. Od 1 stycznia 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę (tzw. najniższa krajowa) ma wynosić 3 tys. zł, a minimalna stawka godzinowa ma być na poziomie 19,60 zł - zakłada projekt rozporządzenia Rady Ministrów.

  VAT e-commerce - rewolucja w handlu elektronicznym

  VAT e-commerce. Na pewno każdemu z nas zdarza się zamówić coś przez Internet. Z punktu widzenia konsumenta nie jest to nic trudnego – dodajemy produkt do koszyka, płacimy za niego i po jakimś czasie zamówienie dostarcza kurier we wskazane miejsce. Sprawa wygląda jednak zgoła inaczej z punktu widzenia przedsiębiorcy zajmującego się e-handlem. Zwłaszcza z podatkowego punktu widzenia rozliczenie tego rodzaju sprzedaży może być dość problematyczne. Dodatkowo do końca czerwca unijni sprzedawcy internetowi mogli być w nieco gorszej sytuacji niż ich konkurencja z USA czy Chin, która nie zawsze dbała o odprowadzenie podatku VAT. Między innymi z tych powodów 1 lipca 2021 r. w całej Unii Europejskiej weszły w życie przepisy podatkowe wprowadzające szereg zmian dotyczących handlu elektronicznego i importu tzw. małych przesyłek do Unii Europejskiej.

  Paczki spoza UE - zasady i koszty obsługi zgłoszeń celno-podatkowych od 1 lipca 2021 r.

  Paczki spoza UE - cło i podatki. Od 1 lipca 2021 r. na terenie całej Unii Europejskiej (także w Polsce) weszły w życie nowe przepisy (tzw. pakiet VAT e-commerce) dotyczące składania zgłoszeń celnych oraz poboru podatku VAT przez operatorów pocztowych. Od tego dnia każdy odbiorca towarów pochodzących spoza Unii Europejskiej (np. z Chin) jest zobowiązany do zapłaty należności celno-podatkowych. Obsługą tego procesu, z pewnymi wyjątkami, zajmuje się Poczta Polska, która przejęła obsługę celną przesyłek spoza UE, stając się podmiotem dokonującym zgłoszeń celnych działającym na rzecz odbiorcy przesyłki, czyli tzw. przedstawicielem pośrednim. Oznacza to, że pocztowcy mogą dokonać zgłoszenia celnego za klienta sprowadzającego towary ze sklepów internetowych np. w Azji.

  Rejestracja w e-TOLL - konieczna przed 30 września

  Rejestracja w e-TOLL. Do 30 września 2021 r. obowiązuje okres przejściowy, w którym funkcjonują dwa systemy – e-TOLL i viaTOLL. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa zachęcają przewoźników do szybkiej zmiany viaTOLL na e-TOLL i nie zostawiania tego na ostatni moment. Oprócz ulgi na zakup urządzeń OBU/ZSL, MF i KAS przygotowały pakiet kolejnych ułatwień dla przewoźników.

  Telewizor w kosztach podatkowych firmy

  Telewizor w kosztach firmy. Wydatek na zakup telewizora (używanego jako duży ekran komputerowy do wideokonferencji i sądowych rozpraw on-line) może zaliczyć do kosztów podatkowych przedsiębiorca (prawnik), który częściowo świadczy swoje usługi zdalnie ze swojego mieszkania. Jeżeli cena zakupu nie przekracza 10 tys. zł, to wydatek ten jest kosztem uzyskania przychodów w miesiącu oddania telewizora do używania. Natomiast nie może być kosztem telewizor, jeżeli nie będzie wykorzystywany dla celów prowadzonej działalności gospodarczej i służyć będzie celom osobistym podatnika.

  Kiedy przedsiębiorca nie musi tworzyć PPK?

  Kiedy przedsiębiorca nie musi tworzyć PPK? Z dniem 1 stycznia 2021 r. przepisy Ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych – dalej ustawa o PPK, objęły ostatnią grupę pracodawców. Tym samym wszystkie podmioty, które zatrudniają choćby jedną osobę są zobowiązane wdrożyć PPK w swoim zakładzie pracy. Warto przy tym pamiętać, że definicja osoby zatrudnionej na gruncie wspomnianej ustawy obejmuje nie tylko pracowników (zatrudnionych na podstawie umowy o pracę), ale m.in. także osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia (lub innej o świadczenie usług), jeżeli z tego tytułu podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Niski próg ilościowy – wystarczy zatrudnianie jednej osoby – w połączeniu z szeroką definicją osoby zatrudnionej, ma urzeczywistniać jedną z nadrzędnych cech programu, tj. powszechność PPK. Powstaje pytanie, czy nie ma wyjątków od tak ustanowionej zasady?

  System podatkowy w Wielkiej Brytanii - rodzaje podatków, stawki, główne zasady

  System podatkowy w Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania znana jest w świecie jako jurysdykcja przyjazna dla biznesu. Czy na ten wizerunek wpływa tamtejszy system podatkowy? Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące podatków w Zjednoczonym Królestwie, które pozwolą rozstrzygnąć, czy to właśnie one są najważniejszym czynnikiem przyciągającym tam przedsiębiorców z wielu krajów, w tym z Polski.

  Czy odprawy z tytułu zwolnień grupowych są opodatkowane PIT?

  Odprawy z tytułu zwolnień grupowych a PIT. Zwolnienie z pracy jest trudnym momentem dla pracownika. Emocjonalnie może nie mieć tutaj znaczenia, czy następuje ono z przyczyn prawa pracy, cywilnych, czy innych. W zakresie konsekwencji podatkowych, może to mieć jednak znaczenie zasadnicze. Podstawa wypłaty odprawy oraz jej ocena i charakter odszkodowawczy lub zadośćuczynienia, mogą bowiem wpływać wprost na obowiązki podatkowe, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

  Rezygnacja ze zwolnienia z VAT przy sprzedaży nieruchomości w akcie notarialnym

  Podatnik korzystający ze zwolnienia z VAT przy dostawie nieruchomości, która jest sprzedawana 2 lata po pierwszym zasiedleniu, może zastosować zwolnienie lub z niego zrezygnować. Obecnie zawiadomienie o rezygnacji ze zwolnienia należy złożyć do urzędu przed dokonaniem dostawy. Od 1 października 2021 r. w ramach pakietu SLIM VAT 2 zostanie wprowadzona zmiana, która umożliwi rezygnację ze zwolnienia poprzez oświadczenie w akcie notarialnym. Jest to reakcja na dość wyraźny sygnał płynący z orzecznictwa sądów administracyjnych, które już obecnie uznają takie oświadczenia za skuteczne.

  Faktura korygująca "in minus" dokumentująca zwrot towarów - rozliczenie VAT kupującego

  Jak rozliczyć fakturę korygującą "in minus", jeśli uzgodnienia i zwrot towaru nastąpiły w maju 2021 r. (reklamacja), natomiast w czerwcu 2021 r. podatnik otrzymał fakturę korygującą (faktura wystawiona 2 czerwca 2021 r.)? Kontrahent wyjaśnił, iż nie ma możliwości poprawienia tego błędu. Czy fakturę korygującą należy ująć w rozliczeniu VAT za czerwiec 2021 r.?

  Nowe, kwartalne deklaracje akcyzowe - kto będzie je składał za III kwartał 2021 roku?

  Kwartalne deklaracje akcyzowe. Od rozliczenia za III kwartał 2021 r. podatnicy dokonujący obrotu niektórymi wyrobami zwolnionymi z akcyzy lub opodatkowanymi stawką zerową albo zużywający te wyroby będą składać w formie elektronicznej nowe deklaracje kwartalne AKC-KZ. Natomiast wewnątrzwspólnotowe nabycie wyrobów opodatkowanych stawką zerową trzeba wykazać w deklaracji AKC-UAKZ. Są to nowe obowiązki.

  JPK_VAT, GTU, oznaczenia transakcji - co się zmieniło od 1 lipca 2021 r.

  JPK_VAT, GTU, oznaczenia transakcji. Od 1 lipca 2021 r. zmieniły się zasady prowadzenia ewidencji VAT, oznaczania sprzedaży kodami GTU oraz stosowania oznaczeń niektórych transakcji. Oznacza to, że już w rozliczeniu za lipiec 2021 r. podatnik musi przygotować plik JPK_VAT zgodnie z nowymi zasadami.

  VAT od usług finansowych - planowane zmiany od 2022 roku

  VAT od usług finansowych. Na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano skierowany do prekonsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (w tym ustawy o VAT), stanowiący część podatkowego pakietu Polskiego Ładu.

  Korekta VAT w ramach ulgi na złe długi po wyroku TSUE – jak to zrobić?

  Korekta VAT w ramach ulgi na złe długi. Nieuregulowanie przez kontrahenta należności wynikającej z faktury w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności uprawnia wierzyciela do skorygowania podstawy opodatkowania oraz kwoty VAT należnego. Dłużnik jest wówczas obowiązany do odpowiedniej korekty podatku naliczonego odliczonego na podstawie nieopłaconej faktury. Wyrok TSUE zakwestionował polskie przepisy, co oznacza, że nie musimy stosować warunków ustawowych. Od 1 października 2021 r. w ramach pakietu SLIM VAT 2 zostaną wprowadzone zmiany w tym zakresie.

  Usługi budowlane a kasa fiskalna

  Usługi budowlane a kasa fiskalna. Prowadzę firmę budowlaną. Świadczę usługi dla osób prywatnych i firm. Czy muszę stosować kasę fiskalną, jeżeli całą sprzedaż dokumentuję fakturami?

  Jak znaleźć rachunek bankowy? Centralna informacja o rachunkach

  Jak uzyskać informację o rachunkach bankowych (także o rachunkach w SKOK-ach) osób zmarłych (np. spadkodawców), „zapomnianych” rachunkach osób fizycznych oraz rachunkach osób wskazanych przez sąd, komornika, policję lub inne uprawnione organy? Można w tym celu skorzystać z Centralnej informacji o rachunkach. Jak to zrobić?

  Paragony fiskalne - dlaczego warto je brać?

  Paragony fiskalne. Pod hasłem „Weź paragon” rusza coroczna, ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna Ministerstwa Finansów. Akcja ma uświadomić Polakom znaczenie brania i wydawania paragonu fiskalnego. Kampania będzie prowadzona do końca sierpnia 2021 roku. Ministerstwo Finansów tłumaczy m.in. jak wygląda prawidłowy paragon i jak rozpoznać błędny.

  Czy warto inwestować w obligacje w 2021 roku?

  Opłacalność obligacji w 2021 roku. Boom na obligacje niezmiennie przybiera na sile - wynika z danych Ministerstwa Finansów. Popyt jest dziś o połowę wyższy niż przed rokiem, a już rok temu Polacy wydali na detaliczne papiery najwięcej w historii. Popularność obligacji wynika stąd, że dają 2-3 razy więcej odsetek niż depozyt.

  Przeniesienie własności mieszkania spółdzielczego w zamian za dożywotnią opiekę i pomoc finansową a PCC

  Umowa dożywocia dot. mieszkania spółdzielczego a PCC. Czy umowa podobna do umowy dożywocia, polegająca na przeniesieniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na inną osobę, w zamian za zobowiązanie się do dożywotniej opieki i pomocy finansowej, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

  Legalny hazard w internecie. Lista legalnych bukmacherów i stron z grami hazardowymi

  Legalny hazard w internecie. Ministerstwo Finansów przypomina, że udział w zagranicznej grze hazardowej (art. 107 § 2 kodeksu karnego skarbowego) lub w grze hazardowej urządzanej lub prowadzonej wbrew przepisom ustawy o grach hazardowych lub warunkom koncesji lub zezwolenia (art. 109 kodeksu karnego skarbowego), podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych - czyli kara grzywny może wynieść od 933,33 złotych do 4.479.984,00 złotych, zgodnie z art. 23 § 1 i 3 kodeksu karnego skarbowego. Przedstawiamy wykaz legalnych domen internetowych z grami hazardowymi.