Kategorie

Informacja podsumowująca w zakresie mechanizmu odwróconego obciążenia – wyjaśnienia MF

Informacja podsumowująca w zakresie mechanizmu odwróconego obciążenia – wyjaśnienia MF / Fot. Fotolia
Od 1 lipca 2015 r. razem ze zmianami przepisów dotyczących mechanizmu odwróconego obciążenia (reverse charge), wprowadzono obowiązek składania informacji podsumowującej w obrocie krajowym oraz obowiązek korygowania tej informacji, jeżeli dane zawarte w informacji ulegają zmianie. W artykule prezentujemy wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w tym zakresie.

Wzór informacji podsumowującej/korekty informacji podsumowującej (VAT-27) został określony rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru informacji podsumowującej w obrocie krajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 849).

Informacja podsumowująca w obrocie krajowym

Obowiązek składania Informacji dotyczy podatników, dokonujących dostawy towarów lub świadczących usługi (sprzedawców), dla których podatnikiem jest nabywca, w przypadkach, gdy sprzedawca i nabywca prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Polski. Podstawa prawna: art. 101a ust. 1 ustawy o VAT

Odwrotne obciążenie w obrocie sprzętem elektronicznym - jak zweryfikować nabywcę?

Sprzedawca składa Informację za okresy rozliczeniowe, w których powstał obowiązek podatkowy, w terminach przewidzianych dla złożenia deklaracji dla podatku od towarów i usług (zwanych dalej deklaracjami VAT). 

Oznacza to, że sprzedawca składa Informację, jeżeli w okresie rozliczeniowym wystąpiły dostawy lub świadczenie usług, od których to transakcji powstał obowiązek podatkowy u nabywcy (w tym z tytułu dokonanych wpłat zaliczek), w terminie przewidzianym dla złożenia deklaracji VAT przez sprzedawcę, tj. do 25 miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym, w którym wystąpiły te transakcje. W przypadku gdy takie transakcje nie wystąpiły sprzedawca nie składa Informacji.

Polecamy produkt: VAT po zmianach od 1 lipca 2015 r.

Okresem rozliczeniowym jest miesiąc lub kwartał, w zależności od tego, za jakie okresy sprzedawca jest obowiązany składać deklaracje VAT

Oznacza to, że jeżeli np. podatnik (sprzedawca) jest obowiązany składać deklaracje podatkowe za okresy miesięczne, jest on również obowiązany do składania VAT-27 za okresy miesięczne.

Sprzedawca sporządza Informację zbiorczo, podając nazwę i NIP nabywców, łączną wartość transakcji sprzedaży towarów (w części C) oraz usług (w części D) dla poszczególnych nabywców, w danym okresie rozliczeniowym.

Uwaga!

W przypadku zmiany wartości dostaw towarów lub świadczonych usług - objętych obowiązkiem informacyjnym (VAT-27), korekty tych wartości dokonuje się za okres, w którym sprzedawca dokonuje korekty podstawy opodatkowania w deklaracji VAT.

Przykład:

Podatnik (sprzedawca X) składający deklaracje za okresy miesięczne (VAT-7), w lipcu 2015 r. dokonał dostawy telefonów komórkowych (w ramach jednolitej gospodarczo transakcji)  na rzecz nabywcy Y będącego podatnikiem VAT zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny, o łącznej wartości 120 000 zł. 

Sprzedawca X w informacji podsumowującej (VAT-27) za lipiec 2015 r. w części C wykazał przedmiotową dostawę. 

We wrześniu 2015 r. nabywca Y zwrócił sprzedawcy X część zakupionych w lipcu telefonów na kwotę 20 000 zł. 

Sprzedawca X zmniejszając podstawę opodatkowania w rozliczeniu (deklaracji VAT-7) za wrzesień 2015 r., jednocześnie w informacji podsumowującej VAT-27 za wrzesień 2015 r. pomniejsza wartość dostaw dokonywanych na rzecz nabywcy Y o kwotę 20 000 zł. W przypadku, gdy we wrześniu podatnik X nie dokonywał dostaw (objętych odwrotnym obciążeniem) na rzecz tego podatnika, w informacji VAT-27 wykazuje nazwę oraz NIP podatnika Y oraz łączną wartość dostaw „-20 000,00” (wartość ujemna).

Odwrotne obciążenie VAT od 1 lipca 2015 r. – wyjaśnienia MF

Korekta Informacji w obrocie krajowym 

Korektę należy złożyć niezwłocznie, jeżeli w złożonej uprzednio Informacji: wystąpił błąd w jakiejkolwiek pozycji lub wystąpiła konieczność zmiany (korekty) wartości dostaw lub świadczonych usług, z innego powodu niż błąd. 

Korektę składa się podobnie jak korektę deklaracji VAT, na tym samym formularzu (VAT-27) zaznaczając w poz. 8 kwadrat „2. Korekta informacji”. Korekta informacji powinna zawierać wszystkie prawidłowe dane wykazane w złożonej wcześniej informacji podsumowującej oraz poprawione dane (które wymagały korekty). Jeżeli korekta dotyczyła kolumny „b”, „c” lub „d” w części C lub D formularza, w kolumnie „a” należy zaznaczyć kwadrat „Tak”. W przypadku skorygowania w kolumnie „d” wartości do zera (0), w kolumnach „b” i „c” należy powtórzyć dane nabywcy, a w kolumnie „d” wpisać „0,00”  i w kolumnie „a” zaznaczyć kwadrat „Tak”.

Polecamy produkt: Dokumentacja VAT  po zmianach od 1 lipca 2015 r.

Przykład:

Podatnik (sprzedawca A) w lipcu 2015 r. dokonał dostawy prętów stalowych na rzecz nabywcy B, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, o wartości 50 000 zł. Wystawiając fakturę sprzedawca pomylił się wpisując kwotę 5 000 zł, taką kwotę ujął w ewidencji prowadzonej dla celów podatku VAT, przez co zaniżył podstawę opodatkowania w deklaracji VAT-7, a także w informacji podsumowującej złożonej za lipiec 2015 r. wykazał łączną wartość transakcji dla nabywcy B w kwocie 5 000 zł. Po złożeniu informacji podatnik zorientował się, że zaniżył wartość dostaw. Powinien więc niezwłocznie (obok dokonania korekty faktury i złożenia korekty deklaracji VAT-7) złożyć korektę informacji podsumowującej za lipiec 2015 r., powtarzając wszystkie prawidłowe dane z wcześniej złożonej informacji podsumowującej oraz prawidłową wartość dostaw (50 000,00) dla nabywcy B, zaznaczając jednocześnie w kolumnie „a” kwadrat „TAK”. 

Uwaga!!!

Informację podsumowującą/korektę informacji podsumowującej w obrocie krajowym można składać w wersji papierowej albo elektronicznej

W wersji papierowej, w sytuacji, gdy liczba nabywców przekroczy liczbę wierszy przeznaczonych do ich wpisywania, podatnik musi wypełnić kolejną Informację i oznaczyć ją kolejnym nr załącznika, w ogólnej liczbie złożonych załączników (w poz. 6). W związku z powyższą sytuacją pozycje 11 i 12 „razem” są wypełniane tylko na ostatnim załączniku.  W przypadku wersji elektronicznej (interaktywnej) formularza, nie funkcjonują załączniki, a wiersze w części C i D stanowią listę rozwijalną.

Podstawa prawna: 

 • art. 101a ust. 1 i 4 ustawy o VAT ,
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru informacji podsumowującej w obrocie krajowym  

Zmiany w deklaracjach dla podatku od towarów i usług (VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-9M, VAT-8)

VAT-7(15), VAT-7K(9) i VAT-7D(6) 

Nowe wzory deklaracji, oparte na wzorach obowiązujących do 30 czerwca br. na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku i usług (Dz. U. poz. 394), zostały wprowadzone przede wszystkim w związku ze zmianami, które dotyczą rozszerzonego i doprecyzowanego mechanizmu odwrotnego obciążenia. Wiążą się one z wprowadzonym obowiązkiem składania informacji podsumowującej w obrocie krajowym (VAT-27). Zmiana wzorów deklaracji ma na celu, z jednej strony, umożliwić podatnikom bardziej precyzyjne rozliczenie dostawy towarów i świadczenia usług, dla których podatnikiem jest nabywca (przez dostawców i nabywców odrębnie), z drugiej strony, ma zapewnić organom podatkowym większą skuteczność kontroli stosowania mechanizmu reverse charge. 

Wprowadzone zmiany w stosunku do obowiązujących do 30 czerwca br. wzorach deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D dotyczą, m.in.:

1) wiersza 11 i 11a i - są to zmiany o charakterze technicznym – w nowej wersji usunięto wiersz 11a, który został umieszczony, w odrębnym, kolejnym wierszu – 12; z wiersza 11 wyłączono import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej;

2) wiersza 12 (przed zmianą), który został podzielony na 3 wiersze:

 • „13. Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia dostawca)”,
 • „14. Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca)”,
 • „15. Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia nabywca)”;
Reklama

wiersze 13 i 15 nowego wzoru (poz. 31, 34 i 35) służą do rozliczenia dostaw towarów i świadczenia usług, dla których podatnikiem jest nabywca, objętych obowiązkiem informacyjnym nałożonym na sprzedawcę (obowiązek składania informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27), przy czym wiersz 13 przeznaczony jest do wypełnienia przez sprzedawcę tylko w zakresie podstawy opodatkowania, a wiersz 15 – przez nabywcę zarówno w zakresie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego.

Ponadto, uwzględniając dotychczasowe doświadczenia w stosowaniu wcześniej obowiązujących wzorów deklaracji, w części D.3. dodano wiersz „Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 1 ustawy”. W wierszu tym (poz. 47) dłużnik wykazuje korektę podatku naliczonego (ze znakiem minus), jeżeli nie uregulował należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 150 dni od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze. Powyższa zmiana ułatwi porównanie kwot korekty podatku należnego z tytułu nieściągalnych wierzytelności dokonanej przez wierzyciela (i podanych przez wierzyciela w zawiadomieniu VAT-ZD złożonym w urzędzie skarbowym wraz z deklaracja VAT) z korektą podatku naliczonego dokonaną przez dłużnika, bez konieczności podejmowania czynności sprawdzających.

Wzory VAT-8(6) i VAT-9M(4) 

Deklaracje VAT-8 i VAT-9M wypełniają co do zasady podatnicy zwolnieni z VAT (nie mający obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K lub VAT-7D), jeżeli dokonują wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów (VAT-8), importu usług lub nabyć towarów otrzymanych w ramach dostaw dla których podatnikiem jest nabywca (VAT-8 lub VAT-9M).

Zmiana ww. wzorów, tak jak w przypadku zmian wzorów deklaracji VAT-7, VAT-7K i VAT-7D, wynika przede wszystkim ze zmian dotyczących mechanizmu reverse charge.

W nowych wzorach dokonano następujących zmian:  

1) wiersz „Import usług” otrzymał nowe brzmienie „Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy”

Reklama

2) wiersz „w tym nabycie od podatników podatku od wartości dodanej usług, do których stosuje się art. 28b ustawy”, otrzymał nowe brzmienie „Import usług nabywany od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy”;

zmiana w ww. wierszach (poz. 10 -13 deklaracji VAT-9M, poz. 12 - 15 deklaracji VAT-8) ma charakter techniczny i polega na wyłączeniu z wiersza pierwszego importu usług, o którym mowa w wyodrębnionym wierszu drugim;

3) wiersz „Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca

(wypełnia nabywca)”, który otrzymał nowe brzmienie „Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca)”;  zmiana ta wynika przede wszystkim ze zmiany art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT, zgodnie z którą od 1 lipca 2015 r. dostawa towarów w transakcjach krajowych do podatników zwolnionych podmiotowo z VAT nie jest już objęta mechanizmem  reverse charge; podatnik zwolniony z VAT nabywając więc towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy o VAT zapłaci sprzedawcy kwotę brutto, tj. łącznie z podatkiem VAT, i nie będzie w tym zakresie obowiązany do rozliczania podatku należnego od tej transakcji;

4) z ww. wiersza (w poprzednim brzmieniu) wydzielono nowy wiersz „Świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca, o którym jest mowa w art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy

(wypełnia nabywca)”;  wydzielenie odrębnych pozycji dla poszczególnych transakcji ma na celu ułatwienie  podatnikom rozliczania tych transakcji, a jednocześnie pozwoli na uzyskanie danych ułatwiających organom podatkowym monitoring stosowania przez podatników mechanizmu reverse charge.

Przepisy przejściowe

Wszystkie wzory deklaracji VAT (VAT-7(14), VAT-7K(8), VAT-7D(5), VAT-8(5), VAT9M(3)) obowiązujące do 30 czerwca 2015 r., mogą być stosowane do końca 2015 r. przez podatników, którzy w okresie rozliczeniowym nie dokonają w obrocie krajowym dostaw towarów, świadczenia usług oraz nabyć towarów i usług – dla których transakcji podatnikiem jest nabywca (§3 niżej wymienionego rozporządzenia Ministra Finansów)

Nabywcy towarów zwolnieni podmiotowo z podatku VAT, którzy zgodnie z przepisami obowiązującymi przed 1 lipca 2015 r., obowiązani byli rozliczać podatek należny od dostaw, dla których nabywca jest podatnikiem (art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT), dokonujący nabycia towarów po 30 czerwca 2015 r. na poczet, którego przed 1 lipca 2015 r. uiścili całość lub część zapłaty, obowiązani są do rozliczenia podatku należnego od tego nabycia w deklaracji VAT-9M lub VAT-8 wg wzoru obowiązującego przed zmianą (§4 niżej wymienionego rozporządzenia).

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2015 r. poz. 914) – dostępne na stronie http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/914/1.

oprac. Adam Kuchta

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  18 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  ECOFIN o reformie stawek VAT i unii bankowej

  Reforma stawek VAT w UE. Reforma stawek podatku VAT, unia bankowa i usługi finansowe – to tematy posiedzenia Rady ECOFIN, które odbyło się 18 czerwca 2021 r. Dyskutowane przez Radę rozwiązania na tym etapie uwzględniają większość głównych priorytetów negocjacyjnych Polski w zakresie stosowania obniżonych stawek VAT. Polska liczy na ich przyjęcie w trakcie Prezydencji Słowenii w Radzie UE. Było to ostatnie planowane posiedzenie ECOFIN za Prezydencji Portugalii.

  Wymiana danych podatkowych w czasie rzeczywistym - Finlandia i Estonia są pierwsze

  Wymiana danych podatkowych. O przystąpieniu do elektronicznej wymiany informacji podatkowych w czasie rzeczywistym poinformowały w 18 czerwca 2021 r. władze Finlandii i Estonii. Według organów podatkowych dwóch sąsiednich krajów tego typu rozwiązanie jest "unikatowe" w skali światowej.

  Transakcje z rajami podatkowymi – kolejne obowiązki dla podmiotów powiązanych i niepowiązanych

  Transakcje z rajami podatkowymi. Od 1 stycznia 2021 r. obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla podatników CIT, PIT i spółek niebędącymi osobami prawnymi dla transakcji o wartości powyżej 500 tys. PLN dotyczy zarówno podmiotów powiązanych, jak i niepowiązanych, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, czyli w raju podatkowym.

  Wartość początkowa środka trwałego - jak ustalić

  Wartość początkowa środka trwałego. Przepisy ustawy o podatkach dochodowych (ustawa o PIT i ustawa o CIT) określają dość dokładnie zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych. Ustalenie wartości początkowej wg wyceny podatnika jest możliwością daną przez przepisy jedynie w wyjątkowych przypadkach - jeżeli nie można ustalić tej wartości wg ceny zakupu. Podatnicy nabywający środki trwałe (np. samochody) i remontujący je mogą ustalić wartość początkową z uwzględnieniem wydatków poniesionych (do dnia oddania środka trwałego do użytkowania) na naprawę, remont, czy modernizację - o ile mogą udokumentować te wydatki.

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier na rynku wewnętrznym (wydanie II)

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowało 16 czerwca 2021 r. już drugą Czarną Księgę barier (administracyjnych i prawnych) na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, które utrudniają działalność transgraniczną polskich przedsiębiorców.

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT - 300 zł więcej netto

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT. Proponowana przez rząd podwyżka najniższej krajowej (płacy minimalnej) w 2022 r. do poziomu 3000 zł brutto (tj. o 7,1 proc. w porównaniu do minimalnego wynagrodzenia 2021 roku) nie jest rewolucyjna - wskazują ekonomiści. Jednocześnie zauważają, że efekt podwyżki będzie wzmocniony przez zapowiedziane w Polskim Ładzie zmiany w systemie podatkowym (głównie w podatku dochodowym pd osób fizycznych - PIT). Szacuje się, że wynagrodzenie netto osoby zarabiającej płacę minimalną wzrośnie w 2022 roku o ok. 300 zł miesięcznie.

  Problematyczne transakcje z rajami podatkowymi – ceny transferowe, dokumentacja, odpowiedzialność

  Transakcje z rajami podatkowymi a ceny transferowe. Od pewnego czasu polski ustawodawca wyjątkowo chętnie wykorzystuje przepisy z zakresu cen transferowych do pobierania informacji o transakcjach realizowanych z podmiotami zarejestrowanymi w rajach podatkowych. Obowiązki nakładane na polskich podatników w tym zakresie są coraz szersze i wymagają coraz większych nakładów administracyjnych. Jednocześnie, wprowadzane przepisy często są tworzone w sposób chaotyczny i nie zawsze uzasadniony.

  Fiskus zajął majątek firmy mimo braku dowodów

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego na majątku podatnika. Urząd skarbowy zajął konto firmy i należny jej zwrot VAT mimo braku dowodów i nieprawidłowości. Czy miał do tego prawo?

  Podatki 2021: osobista odpowiedzialność członków zarządu na nowo (bezpłatne webinarium 24 czerwca)

  24 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 rozpocznie się bezpłatne webinarium (szkolenie online) poświęcone obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. przepisom rozszerzającym obowiązki z zakresu cen transferowych dla podmiotów niepowiązanych. Za brak dopełnienia należytej staranności i nowych obowiązków dokumentacyjnych odpowiadają osobiście członkowie zarządu! Webinarium poprowadzą Artur Klęsk, Partner w Enodo Advisors oraz Jakub Beym, Senior Associate w Enodo Advisors. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

  Skonta i rabaty przy rozliczaniu transakcji międzynarodowych

  W transakcjach handlowych rozróżniamy różnego rodzaju obniżki cen. Wśród najczęściej stosowanych są skonta i rabaty. Należy jednak pamiętać, że ich udzielenie ma wpływ na podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT), a tym samym także na wysokość podatku jaki zapłaci przedsiębiorca.

  Czym różni się najem prywatny od najmu w działalności gospodarczej?

  Podatek od najmu. W dniu 24 maja 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął ważną uchwałę (w składzie 7. sędziów) dotyczącą rozróżnienia najmu prywatnego i najmu prowadzonego w ramach działalności gospodarczej dla potrzeb opodatkowania PIT i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jak tę kwestię rozstrzygnął NSA?

  Czy wszyscy podatnicy muszą mieć kasę online od 1 stycznia 2023 r.?

  Kasy fiskalne online są już obowiązkowe dla wybranych grup podatników. Natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii będą dostępne tylko do końca 2022 r. Czy oznacza to, że wszyscy podatnicy będą musieli mieć kasy fiskalne online od 1 stycznia 2023 r.? Co warto wiedzieć o nowym rodzaju kas?

  Sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń i reasekuracji - zmiany od 2022 r.

  Sprawozdania finansowe. Ustawodawca rozszerza zakres wymogów sprawozdawczych dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Nowe obowiązki sprawozdawcze będą stosowane od 2022 r., tj. do sprawozdań za rok obrotowy rozpoczynający się w 2021 r.

  Estoński CIT - zmiany od 2022 roku

  Estoński CIT. Od 2022 r. ryczałt od dochodów w CIT (czyli tzw. estoński CIT) będzie mogła wybrać każda spółka kapitałowa, niezależnie od wielkości, bo zniknie limit przychodów 100 mln zł. Estoński system będzie też dla spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

  E-faktury od 2022 r. Pilotaż od października 2021 r.

  E-faktury są już na kolejnym etapie procesu legislacyjnego. Ustawodawca chce wspólnie z biznesem testować nowe rozwiązanie już od października 2021 r., tak aby jak najwięcej firm korzystało w pełni z e-faktury w 2022 r. Korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne od 2023 r.

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.