Kategorie

Energia elektryczna tylko raz opodatkowana akcyzą

Krzysztof Komorniczak
Doradca podatkowy, prawnik
Piotr Paszek
Doradca podatkowy
Grupa ECDP
Jedna z wiodących grup konsultingowych w Polsce
Od dnia 1 września 2010 r. obowiązuje zasada jednokrotności opodatkowania akcyzą energii elektrycznej. Warto bliżej omówić to zagadnienie, ponieważ wielu przedsiębiorców ma wątpliwości kiedy oraz na jakich zasadach można się na ww. jednokrotność opodatkowania akcyzą energii elektrycznej powołać.

Kiedy wystąpi czynność opodatkowana

Zgodnie z obowiązującym od 1 września 2010 r. przepisem art. 9 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym, jeżeli w stosunku do energii elektrycznej powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności, o których mowa w ust. 1, to nie powstaje obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem innej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, jeżeli kwota akcyzy została określona lub zadeklarowana w należnej wysokości, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

Reklama

Analiza przywołanej regulacji prowadzi do wniosku, że dla możliwości powołania się na zasadę jednokrotności opodatkowania akcyzą energii elektrycznej kluczowe znaczenie ma wystąpienie czynności opodatkowanej wymienionej w treści art. 9 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym.

W praktyce czynnością opodatkowaną, na którą najczęściej można się powołać i uzasadnić prawo do zastosowania jednokrotności opodatkowania akcyzą jest sytuacja, którą określa w obecnym brzmieniu art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Chodzi o sprzedaż energii elektrycznej nabywcy końcowemu na terytorium kraju, w tym przez podmiot nieposiadający koncesji na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, który wyprodukował tę energię.

Ażeby zatem móc się powołać na jednokrotność opodatkowania akcyzą dla energii elektrycznej musi wystąpić czynność sprzedaży energii elektrycznej do nabywcy końcowego, w ramach której podatek akcyzowy został określony bądź zadeklarowany w należnej wysokości.

W tym miejscu zasadne jest przytoczenie definicji nabywcy końcowego zawartej w treści art. 2 pkt 19 ustawy o podatku akcyzowym.

Reklama

W myśl obowiązującej definicji (definicja nabywcy końcowego została zmieniona na począwszy od 1 września 2010 r., jednakże zmiana ta miała przede wszystkim charakter redakcyjny i nie ma istotnego znaczenia dla niniejszego artykułu), nabywca końcowy to podmiot nabywający energię elektryczną, nieposiadający koncesji na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.) (….).

W celu uzyskania możliwości powołania się na jednokrotność opodatkowania akcyzą energii elektrycznej należy wykazać, że doszło do sprzedaży energii elektrycznej do nabywcy końcowego, za który uznany będzie podmiot nabywający energię elektryczną nieposiadający koncesji na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną.

Z powyższej argumentacji wynika, że na jednokrotność opodatkowania akcyzą nie będzie mógł się powołać przykładowo podmiot posiadający wyłącznie koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej, który nabywa energię elektryczną bezpośrednio od zakładu energetycznego nawet wówczas, gdy podatek akcyzowy został zapłacony przez zakład energetyczny.

Począwszy od 1 września 2010 r. przesądzone jest, że podmiot posiadający wyłącznie koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej nie jest nabywcą końcowym w zakresie energii elektrycznej nabywanej z zewnątrz. Jeżeli sprzedawca energii elektrycznej do podmiotu posiadającego wyłącznie koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej zapłaci podatek akcyzowy, to nabywca posiadający koncesję na wytwarzanie nie będzie mógł się powołać na jednokrotność opodatkowania akcyzą w celu uzasadnienia braku obowiązku zapłaty akcyzy od zużycia własnego energii elektrycznej.

Warto tu mieć na uwadze regulację zawartą w przepisach przejściowych do ustawy z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym i niektórych innych ustaw. Wedle regulacji art. 15 ust. 1 przepisów przejściowych, jeżeli okres rozliczeniowy energii elektrycznej rozpoczął się przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i obejmuje również okres po dniu jej wejścia w życie, podmiot sprzedający energię elektryczną podmiotowi posiadającemu koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej jest obowiązany na wystawianej temu podmiotowi fakturze uwzględnić podatek akcyzowy należny za energię elektryczną wydaną przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.
Jednocześnie na podstawie art. 15 ust. 2 ww. ustawy, w przypadku braku możliwości określenia ilości energii elektrycznej wydanej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy jej ilość ustala się proporcjonalnie do okresu obowiązywania w okresie rozliczeniowym ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym oraz nadanym niniejszą ustawą.

Dzieje się tak, ponieważ sprzedaż energii elektrycznej do podmiotu niebędącego nabywcą końcowym (a tym jest również podmiot posiadający wyłącznie koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej) nie jest czynnością opodatkowaną na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym. Natomiast właśnie wystąpienie czynności opodatkowanej warunkuje uzyskanie prawa do powołania się na jednokrotność opodatkowania akcyzą dla energii elektrycznej.

Polecamy: Podatek od spadków i darowizn

W okresie od 1 marca 2009 r. do 31 sierpnia 2010 r. podmiot posiadający wyłącznie koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej był przez organy podatkowe uznawany za nabywcę końcowego w zakresie energii elektrycznej nabywanej z zewnątrz. Źródłem takiego stanowiska była interpretacja Ministra Finansów z dnia 31 marca 2009 r. (sygn: AE6/033/13/IRZ/09/1772), która poprzez uznanie podmiotu posiadającego jedynie koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej za nabywcę końcowego w zakresie energii elektrycznej nabywanej z zewnątrz miała na celu usunięcie luki w ustawie o podatku akcyzowym zaistniałej po 1 marca 2009 r.

Luka ta polegała na nieokreśleniu przedmiotu opodatkowania akcyzą w zakresie energii elektrycznej nabywanej z zewnątrz na potrzeby własne przez podmiot posiadający wyłącznie koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej.

Firma wodociągowa posiadająca koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej nabyła po dniu 1 września 2010 r. energię elektryczną, od której podatek akcyzowy został uiszczony przez sprzedawcę (zakład energetyczny). W takiej sytuacji firma wodociągowa winna we własnym zakresie ustalić ilość zużytej energii elektrycznej na potrzeby własne (nieobjęte zwolnieniem) i opodatkować je akcyzą.

Okoliczność zapłaty akcyzy przez zakład energetyczny nie ma w tym wypadku znaczenia. Firma wodociągowa nie może się tu powołać na zasadę jednokrotności opodatkowania akcyzą, ponieważ w przypadku transakcji sprzedaży energii elektrycznej przez zakład energetyczny bezpośrednio do firmy wodociągowej nie doszło do wystąpienia czynności opodatkowanej akcyzą (sprzedaży energii elektrycznej do nabywcy końcowego).

Refaktura energii elektrycznej

Uznać więc należy, że modelowy przypadek, w którym możliwe będzie powołanie się na zasadę jednokrotności opodatkowania akcyzą względem energii elektrycznej jest sytuacja wystawienia tzw. refaktury za energię elektryczną przez nabywcę końcowego (dokumentującą odsprzedaż energii elektrycznej do innego nabywcy końcowego). 

Polecamy: Kontrola podatkowa


W takim wypadku czynność opodatkowania akcyzą (na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym) wystąpi na etapie sprzedaży energii elektrycznej do pierwszego nabywcy końcowego, a druga transakcja udokumentowana tzw. refakturą nie będzie wiązać się z koniecznością powtórnego uiszczenia akcyzy (zadziała wówczas zasada jednokrotności opodatkowania akcyzą energii elektrycznej).

Firma X posiadająca status nabywcy końcowego nabyła energię elektryczną od zakładu energetycznego i podatek akcyzowy z tytułu dokonania tej transakcji został uiszczony przez sprzedawcę. Jeżeli następnie Firma X odsprzeda energię elektryczną na rzecz najemcy lokalu – Firmy Y, która również posiada status nabywcy końcowego, to wówczas Firma X nie będzie obowiązana do zapłaty akcyzy od energii elektrycznej odsprzedanej do Firmy Y.
W takim wypadku możliwe będzie oparcie się o zasadę jednokrotności opodatkowania akcyzą wyrażoną w treści art. 9 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym.

Pamiętać warto, że jednokrotność opodatkowania akcyzą może w niektórych sytuacjach znaleźć zastosowanie także dla energii nabywanej przez podmiot posiadający którąś z koncesji w zakresie energii elektrycznej w sytuacji, gdy odsprzedaży energii elektrycznej (refakturowania) dokonał podmiot będący nabywcą końcowym.

Firma Z posiada jedną z koncesji w zakresie energii elektrycznej (np. koncesję na obrót energią elektryczną). Firma wynajmuje lokal użytkowy od spółdzielni mieszkaniowej. Spółdzielnia posiada status nabywcy końcowego z uwagi na nieposiadanie żadnej koncesji dotyczących energii elektrycznej.

Jeżeli spółdzielnia mieszkaniowa nabywa energię elektryczną od zakładu energetycznego z zapłaconą akcyzą, a następnie cześć nabytej energii elektrycznej (energia elektryczna zużywana przez Firmę Z w wynajmowanym lokalu) jest odsprzedawana poprzez wystawienie refaktury na Firmę Z, to wówczas Firma Z może się powołać na zasadę jednokrotności opodatkowania akcyzą.

Sprzedaż energii elektrycznej dokonana przez zakład energetyczny na rzecz spółdzielni wiąże się zaistnieniem czynności opodatkowanej na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy. Zatem Firma Z pomimo nieposiadania statusu nabywcy końcowego będzie mogła się oprzeć na regule jednokrotności opodatkowania akcyzą wyrażonej w treści art. 9 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym.

Okazuje się więc, że w przypadku nabycia energii elektrycznej od pośrednika będącego nabywcą końcowym w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym można powołać się na zasadę jednokrotności opodatkowania akcyza pod warunkiem, że podatek został uiszczony na etapie sprzedaży energii elektrycznej do nabywcy końcowego.

Źródło: Własne
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  20 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  ECOFIN o reformie stawek VAT i unii bankowej

  Reforma stawek VAT w UE. Reforma stawek podatku VAT, unia bankowa i usługi finansowe – to tematy posiedzenia Rady ECOFIN, które odbyło się 18 czerwca 2021 r. Dyskutowane przez Radę rozwiązania na tym etapie uwzględniają większość głównych priorytetów negocjacyjnych Polski w zakresie stosowania obniżonych stawek VAT. Polska liczy na ich przyjęcie w trakcie Prezydencji Słowenii w Radzie UE. Było to ostatnie planowane posiedzenie ECOFIN za Prezydencji Portugalii.

  Wymiana danych podatkowych w czasie rzeczywistym - Finlandia i Estonia są pierwsze

  Wymiana danych podatkowych. O przystąpieniu do elektronicznej wymiany informacji podatkowych w czasie rzeczywistym poinformowały w 18 czerwca 2021 r. władze Finlandii i Estonii. Według organów podatkowych dwóch sąsiednich krajów tego typu rozwiązanie jest "unikatowe" w skali światowej.

  Transakcje z rajami podatkowymi – kolejne obowiązki dla podmiotów powiązanych i niepowiązanych

  Transakcje z rajami podatkowymi. Od 1 stycznia 2021 r. obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla podatników CIT, PIT i spółek niebędącymi osobami prawnymi dla transakcji o wartości powyżej 500 tys. PLN dotyczy zarówno podmiotów powiązanych, jak i niepowiązanych, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, czyli w raju podatkowym.

  Wartość początkowa środka trwałego - jak ustalić

  Wartość początkowa środka trwałego. Przepisy ustawy o podatkach dochodowych (ustawa o PIT i ustawa o CIT) określają dość dokładnie zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych. Ustalenie wartości początkowej wg wyceny podatnika jest możliwością daną przez przepisy jedynie w wyjątkowych przypadkach - jeżeli nie można ustalić tej wartości wg ceny zakupu. Podatnicy nabywający środki trwałe (np. samochody) i remontujący je mogą ustalić wartość początkową z uwzględnieniem wydatków poniesionych (do dnia oddania środka trwałego do użytkowania) na naprawę, remont, czy modernizację - o ile mogą udokumentować te wydatki.

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier na rynku wewnętrznym (wydanie II)

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowało 16 czerwca 2021 r. już drugą Czarną Księgę barier (administracyjnych i prawnych) na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, które utrudniają działalność transgraniczną polskich przedsiębiorców.

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT - 300 zł więcej netto

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT. Proponowana przez rząd podwyżka najniższej krajowej (płacy minimalnej) w 2022 r. do poziomu 3000 zł brutto (tj. o 7,1 proc. w porównaniu do minimalnego wynagrodzenia 2021 roku) nie jest rewolucyjna - wskazują ekonomiści. Jednocześnie zauważają, że efekt podwyżki będzie wzmocniony przez zapowiedziane w Polskim Ładzie zmiany w systemie podatkowym (głównie w podatku dochodowym pd osób fizycznych - PIT). Szacuje się, że wynagrodzenie netto osoby zarabiającej płacę minimalną wzrośnie w 2022 roku o ok. 300 zł miesięcznie.

  Problematyczne transakcje z rajami podatkowymi – ceny transferowe, dokumentacja, odpowiedzialność

  Transakcje z rajami podatkowymi a ceny transferowe. Od pewnego czasu polski ustawodawca wyjątkowo chętnie wykorzystuje przepisy z zakresu cen transferowych do pobierania informacji o transakcjach realizowanych z podmiotami zarejestrowanymi w rajach podatkowych. Obowiązki nakładane na polskich podatników w tym zakresie są coraz szersze i wymagają coraz większych nakładów administracyjnych. Jednocześnie, wprowadzane przepisy często są tworzone w sposób chaotyczny i nie zawsze uzasadniony.

  Fiskus zajął majątek firmy mimo braku dowodów

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego na majątku podatnika. Urząd skarbowy zajął konto firmy i należny jej zwrot VAT mimo braku dowodów i nieprawidłowości. Czy miał do tego prawo?

  Podatki 2021: osobista odpowiedzialność członków zarządu na nowo (bezpłatne webinarium 24 czerwca)

  24 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 rozpocznie się bezpłatne webinarium (szkolenie online) poświęcone obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. przepisom rozszerzającym obowiązki z zakresu cen transferowych dla podmiotów niepowiązanych. Za brak dopełnienia należytej staranności i nowych obowiązków dokumentacyjnych odpowiadają osobiście członkowie zarządu! Webinarium poprowadzą Artur Klęsk, Partner w Enodo Advisors oraz Jakub Beym, Senior Associate w Enodo Advisors. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

  Skonta i rabaty przy rozliczaniu transakcji międzynarodowych

  W transakcjach handlowych rozróżniamy różnego rodzaju obniżki cen. Wśród najczęściej stosowanych są skonta i rabaty. Należy jednak pamiętać, że ich udzielenie ma wpływ na podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT), a tym samym także na wysokość podatku jaki zapłaci przedsiębiorca.

  Czym różni się najem prywatny od najmu w działalności gospodarczej?

  Podatek od najmu. W dniu 24 maja 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął ważną uchwałę (w składzie 7. sędziów) dotyczącą rozróżnienia najmu prywatnego i najmu prowadzonego w ramach działalności gospodarczej dla potrzeb opodatkowania PIT i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jak tę kwestię rozstrzygnął NSA?

  Czy wszyscy podatnicy muszą mieć kasę online od 1 stycznia 2023 r.?

  Kasy fiskalne online są już obowiązkowe dla wybranych grup podatników. Natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii będą dostępne tylko do końca 2022 r. Czy oznacza to, że wszyscy podatnicy będą musieli mieć kasy fiskalne online od 1 stycznia 2023 r.? Co warto wiedzieć o nowym rodzaju kas?

  Sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń i reasekuracji - zmiany od 2022 r.

  Sprawozdania finansowe. Ustawodawca rozszerza zakres wymogów sprawozdawczych dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Nowe obowiązki sprawozdawcze będą stosowane od 2022 r., tj. do sprawozdań za rok obrotowy rozpoczynający się w 2021 r.

  Estoński CIT - zmiany od 2022 roku

  Estoński CIT. Od 2022 r. ryczałt od dochodów w CIT (czyli tzw. estoński CIT) będzie mogła wybrać każda spółka kapitałowa, niezależnie od wielkości, bo zniknie limit przychodów 100 mln zł. Estoński system będzie też dla spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

  E-faktury od 2022 r. Pilotaż od października 2021 r.

  E-faktury są już na kolejnym etapie procesu legislacyjnego. Ustawodawca chce wspólnie z biznesem testować nowe rozwiązanie już od października 2021 r., tak aby jak najwięcej firm korzystało w pełni z e-faktury w 2022 r. Korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne od 2023 r.

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.