Kategorie

Faktury dokumentujące czynności zwolnione z VAT

Faktury dokumentujące czynności zwolnione z VAT
Faktury dokumentujące czynności zwolnione z VAT
Fotolia
Kiedy przy działalności zwolnionej z VAT wystawia się faktury a kiedy rachunki? Jak podatnik zwolniony z VAT powinien dokumentować sprzedaż? Czy świadcząc usługi zwolnione z VAT trzeba podać podstawę prawną zwolnienia? Czy sprzedaż towarów zwolnionych z VAT wymaga podawania symbolu PKWiU na fakturze? Jak dokumentować na życzenie klienta dostawę towarów i świadczenie usług zwolnionych z VAT? Ile czasu na wystawienie faktury na żądanie nabywcy ma podatnik zwolniony z VAT? Przedstawiamy odpowiedzi na te pytania.

Czy podatnik zwolniony z VAT może wystawiać rachunki

Dopiero założyłem firmę i z pewnością w tym roku będę miał tak małe obroty, że nie przekroczę li­mitu, po którym zostaje się vatowcem. Czy mimo wszystko mam obowiązek wystawiać faktury? Czy mogę wystawiać rachunki?

Nie. Podatnicy zwolnieni z VAT - z powodu zbyt małych obrotów (jak w Pana przypadku) albo wyko­nywania czynności zwolnionych z VAT - nie muszą wystawiać faktur. To ich wybór. Fakturę muszą jednak wystawić, gdy nabywca wystąpi z takim żądaniem w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w któ­rym dostarczyli towar lub wykonali usługę bądź otrzymali całość lub część zapłaty. Od 1 stycznia 2014 r. podatnik zwolniony z VAT nie może już wystawiać rachunków.

Potwierdzają to organy podatkowe. W piśmie Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 16 kwiet­nia 2014 r. (sygn. ITPP3/443-68/14/AT), który odpowiadał na pytania podatnika zwolnionego z VAT, czy ma wystawić rachunek czy fakturę, czytamy:

Wnioskodawca winien wystawiać faktury VATna rzecz nabywców usług żądających wystawienia MF faktury przed upływem 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym wykonano usługę, bądź otrzymano całość lub część zapłaty. W przedmiotowej sprawie, gdy żądają tego nabywcy, Wnio­skodawca nie może wystawiać rachunków w rozumieniu przepisu art. 87 § 1 ustawy Ordynacja podatko­wa - przepisy art. 106b ust. 1 pkt 1 w zw. z ust. 3 pkt 2 są przepisami szczególnymi względem postano­wień Ordynacji podatkowej.

PODSTAWA PRAWNA:

• art. 106b ust. 2 i 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312.

Polecamy: 500 pytań o VAT odpowiedzi na trudne pytania z interpretacjami Ministerstwa Finansów (PDF)

Polecamy: Przewodnik po zmianach w ustawie o rachunkowości 2015/2016 (PDF)

Jak podatnik zwolniony z VAT powinien dokumentować sprzedaż samochodu na złom

Prowadzę jednoosobowo działalność gospodarczą. Korzystam ze zwolnienia z VAT ze względu na wy­sokość obrotów. Sprzedałam samochód na złom. Otrzymałam potwierdzenie wagi i kwoty od odbior­cy. Czy powinnam wystawić fakturę z adnotacją „odwrotne obciążenie"?

Nie, nie ma Pani takiego obowiązku. W przypadku, gdy sprzedawcą jest podatnik zwolniony, nie wystąpi odwrotne obciążenie. Nabywca samochodu przeznaczonego na złom nie jest zobowiązany rozliczyć VAT z tytułu tej transakcji, gdyż korzysta ona ze zwolnienia z VAT. Wprawdzie sprzedaż samochodów, które można sklasyfikować jako wraki pod symbolem PKWiU 38.11.49.0, podlega opo­datkowaniu na zasadach szczególnych (VAT rozlicza nabywca), ale wymaga to spełnienia dodatko­wych warunków.

Grupowanie to obejmuje m.in. zużyte samochody, co potwierdziło Ministerstwo Finansów w broszurze pt. Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. Można w niej przeczytać, że:

(...) w grupowaniu tym znajduje się m.in. zużyty sprzęt gospodarstwa domowego (np. lodówki, MF pralki, odkurzacze, kuchenki, telewizory, radia), zużyta elektronika użytkowa (np. komputery, monitory, laptopy itp.), zużyte transformatory, silniki, zużyte samochody, wagony kolejowe itp. Oznacza to, że podatnikami z tytułu dostaw samochodów na złom mogą być nabywcy.

Jednak zasada ta nie ma zastosowania, gdy sprzedawca - tak, jak w Pani przypadku - jest podatnikiem zwolnionym z VAT. Obecnie nie ma też wątpliwości, że zwolnienie na podstawie art. 113 ustawy o VAT obejmuje również sprzedaż samochodów osobowych innych niż nowe środki transportu, zaliczanych do środków trwałych podlegających amortyzacji.

Dlatego w omawianym przypadku ma Pani obowiązek wystawić fakturę, stosując zwolnienie, gdy na­bywca wystąpi z takim żądaniem w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dokonano do­stawy samochodu na złom. Nie może Pani natomiast wystawić faktury z adnotacją „odwrotne obciążenie".

PODSTAWA PRAWNA:

• art. 17 ust. 1 pkt 7, art. 17 ust. 2, art. 106b ust. 2, ust. 3 pkt 2, art. 113 ust. 13 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312.

Dokumentacja VAT po zmianach od 1 lipca 2015 r.

Monitor Księgowego – prenumerata

Biuletyn VAT

Kiedy przy działalności zwolnionej z VAT wystawia się faktury

Jestem technikiem dentystycznym. Moja działalność jest zwolniona z VAT. Czy to oznacza, że w żad­nym przypadku nie muszę wystawiać faktur?

Niestety, nie! Chociaż jako podatnik zwolniony z VAT nie musi Pan wystawiać faktur, o ile tylko do­konuje Pan sprzedaży zwolnionej od podatku, to są od tej reguły dwa wyjątki. Po pierwsze, może Pan oczywiście wystawiać faktury, jeśli Pan sobie tego życzy. Po drugie, ma Pan obowiązek wystawienia faktury, jeśli zażąda tego nabywca towaru lub usługi w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty. Warto dodać, że nie musi być to osoba fizyczna, bowiem z takim żądaniem może wystąpić też inny przed­siębiorca.

PODSTAWA PRAWNA:

• art. 106b ust. 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312

Czy świadcząc usługi zwolnione z VAT trzeba podać podstawę prawną zwolnienia

Jestem dentystą. W swoim gabinecie wystawiam klientom faktury. Świadczone przeze mnie usługi są zwolnione z VAT. Czy powinienem to wyraźnie zaznaczyć na fakturze?

Tak. Jeśli sprzedaje Pan towary lub świadczy usługi zwolnione z VAT ma Pan obowiązek podać na fak­turze podstawę prawną, z której to wynika. Za podstawę taką uznaje się, albo odpowiedni przepis ustawy o podatku od towarów i usług lub aktu wykonawczego do niej, albo przepis dyrektywy 2006/112/WE wprowadzający zwolnienie od podatku na sprzedawany towar lub świadczoną usługę lub innej podstawy prawnej, zgodnie z którą podatnik stosuje zwolnienie od podatku. Usługi dentystyczne są zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 lit. a) ustawy o VAT.

PODSTAWA PRAWNA:

• § 3 pkt 1 lit. h) rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur - Dz.U. z 2013 r. poz. 1485.

Czy podatnik zwolniony z VAT z powodu małych obrotów ma obowiązek podawania na fakturze podstawy prawnej zwolnienia

Dopiero rozpoczynam działalność gospodarczą i będę korzystał ze zwolnienia z VAT, bo nie przekro­czę określonego w ustawie limitu. Będę jednak wystawiał faktury. Czy muszę na nich podawać pod­stawę prawną zwolnienia z VAT?

Nie, nie musi Pan tego robić. Chociaż ustawa o VAT wprowadza zasadę, że podatnik korzystający ze zwolnienia od tego podatku ma obowiązek podawania na fakturze podstawy prawnej zwolnienia, z któ­rego korzysta, to od tej zasady przewidziano dwa wyjątki. Pierwszy dotyczy podatników korzystających ze zwolnienia ze względu na wysokość obrotów, a drugi - podatników świadczących usługi finansowo- -ubezpieczeniowe.

PODSTAWA PRAWNA:

• § 3 pkt. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 w sprawie wystawiania faktur - Dz.U. z 2013 r. poz. 1485

Czy sprzedaż towarów zwolnionych z VAT wymaga podawania symbolu PKWiU na fakturze

Prowadzę usługi zwolnione z VAT - uczę języka obcego. Czy na fakturach wystawianych moim klien­tom mam obowiązek podawać symbol PKWiU?

Nie. W przypadku świadczenia usług lub sprzedaży towarów zwolnionych z VAT - a tak jest z na­uczaniem języka obcego - nie ma Pani obowiązku podawania symbolu PKWiU na fakturze. W zamian, musi Pani wskazać na fakturze przepis ustawy lub aktu wydanego na podstawie ustawy, upoważniający do zastosowania zwolnienia. Zamiast ustawy albo aktu wydanego na jej podstawie można też podać przepis dyrektywy, który zwalnia dostawę towaru lub świadczenie usługi od podatku, albo też wskazać inną podstawę prawną, z której wynika, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnie­nia. W przypadku nauczania języka obcego na fakturze powinna Pani napisać „zwolnione na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku od towarów i usług".

PODSTAWA PRAWNA:

• art. 106e ust. 1 pkt 19 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług- j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312

Jak dokumentować na życzenie klienta dostawę towarów i świadczenie usług zwolnionych z VAT

Jestem osobą fizyczną. Należący do mnie lokal wynajmuję na cele mieszkaniowe. Czynsz z tego tytułu dostaję co miesiąc. Ostatnio lokator zażądał ode mnie, żebym mu wystawiła fakturę za zeszłomiesięczny czynsz. Nie jestem vatowcem, więc powinnam mu chyba wystawić tylko zwykły rachunek?

Nie. Od 1 stycznia 2014 r. wszyscy podatnicy zwolnieni z VAT (a najem nieruchomości o charak­terze mieszkalnym na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe jest zwolniony z podatku od towarów i usług) mają prawo wystawiać faktury. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług wprost stanowią, że w sytuacji, gdy nabywca towaru lub usługi (w Pani przypadku najemca lokalu) zażąda od Pani, jako sprzedawcy, w ciągu trzech miesięcy - licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano na jego rzecz usługę albo otrzymano część lub całość zapłaty - potwierdzenia, że doszło do takiej transakcji, to nawet podatnik zwolniony z VAT (jak Pani) musi wówczas wystawić fakturę.

Wyjątek dotyczy usług wymienionych w art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy, do których zaliczają się usługi najmu. W ich przypadku podatnik nie ma obowiązku wystawienia faktury na żądanie.

PODSTAWA PRAWNA:

• art. 106b ust. 3 pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312.


Ile czasu na wystawienie faktury na żądanie nabywcy ma podatnik zwolniony z VAT

Jestem lekarzem. Świadczone przez mnie w prywatnym gabinecie usługi są zwolnione z VAT. Jeden z moich pacjentów zażądał wystawienia faktury za wizytę, która odbyła się 15 czerwca 2014 r. Ile mam czasu na wystawienie takiego dokumentu?

Wszystko zależy od tego, kiedy Pana pacjent, czyli nabywca usługi zażądał wystawienia faktury. Jeżeli do podatnika, który nie ma obowiązku wystawienia faktury (czyli np. Pana jako lekarza prowadzącego własny gabinet i świadczącego usługi zwolnione z VAT) zwróci się nabywca z żądaniem wystawienia ta­kiego dokumentu, to powinien on zostać wystawiony:

 • jeśli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone w tym samym miesiącu, w którym nastąpiła sprze­daż (czyli pacjent był u lekarza) lub wpłacono zaliczkę - do 15. dnia miesiąca następującego po miesią­cu, w którym nastąpiła dostawa towaru lub wykonanie usługi bądź podatnik otrzymał część lub całość zapłaty przed dokonaniem sprzedaży,
 • jeżeli nabywca towaru lub usługi zażądał wystawienia faktury po miesiącu, w którym nastąpiła sprzedaż lub wpłata zaliczki - w ciągu 15 dni od dnia zgłoszenia żądania. Tak będzie w Pana przy­padku. Powinien Pan wystawić fakturę w ciągu 15 dni od dnia, w którym pacjent wystąpił z takim żądaniem.

PODSTAWA PRAWNA:

• art. 106i ust. 6 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług- j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
Tylko teraz
Źródło: 500 pytań o VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  17 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) od 2022 r.

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR). W ramach Polskiego Ładu ustawodawca planuje wprowadzenie ulgi dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę. Ulga na CSR ma wejść w życie od 2022 roku.

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich - projekt ustawy

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich. Jest zgoda na prace nad tzw. ustawą antylichwiarską, której projekt uzyskał wpis do planu prac rządu. To daje resortowi "zielone światło" do kolejnych kroków legislacyjnych i działań, aby projekt ten mógł być jak najszybciej przyjęty - powiedział PAP wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.

  Czasowa rejestracja samochodu a zwrot akcyzy

  Zwrot akcyzy od samochodu. Fiskus nie może odmówić zwrotu akcyzy przedsiębiorcy tylko dlatego, że ten przed sprzedażą samochodu dokonał jego czasowej rejestracji w Polsce - tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

  Informacje TPR - będą zmiany rozporządzeń

  Informacje TPR. Ministerstwo Finansów informuje, że na stronach Rządowego Centrum Legislacji zostały opublikowane projekty rozporządzeń zmieniających rozporządzenia TPR w zakresie podatku PIT i CIT.

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodów

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodu. Istnieje wiele profesji w których wymagane jest korzystanie z określonego rodzaju garderoby. Mogą to być ubrania wskazane jako konieczne dla bezpieczeństwa pracowników – np. specjalny stój na budowie - zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, lub też ze względu na inne regulacje prawne – jak na przykład obowiązkowa toga dla adwokata podczas rozprawy na sali sądowej. Poza ścisłymi regulacjami wynikającymi z przepisów istnieją również reguły wyznaczane przez tradycje czy zwyczaje – chociażby konieczność dostosowania stroju do oficjalnych wystąpień publicznych, czy na wysokiej rangi spotkaniach biznesowych. W wielu sytuacjach zakup stroju staje się więc obowiązkiem pracodawcy lub przedsiębiorcy. Powstaje więc pytanie - jakie wydatki związane z garderobą stanowić mogą koszty uzyskania przychodu? Na jakich zasadach oceniać konieczność, prawidłowość oraz wysokość zakupu?

  Granice opodatkowania budynku w podatku od nieruchomości

  Budynek jako przedmiot opodatkowania podatkiem do nieruchomości to „obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach”.

  Zmiany w opodatkowaniu gruntów kolejowych

  Opodatkowanie gruntów kolejowych. Podatkiem od nieruchomości zostaną objęte grunty, na których przedsiębiorstwa kolejowe prowadzą działalność komercyjną inną niż kolejową - tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

  Kantor wymiany walut - wymogi formalne

  Prowadzenie kantoru wymiany walut to jedna z tych form działalności, które w ostatnich latach cieszą się ogromną popularnością. Łatwy dostęp do podróżowania i powszechność emigracji z kraju np. w celach zarobkowych, to główne powody, dla których taki biznes jest szczególnie opłacalny. Kantor to punkt usługowy oferujący sprzedaż i zakup obcej waluty po określonych kursach. Wydawałoby się, że to dość prosta sprawa, jednak samo założenie takiej firmy nie jest łatwe. Jeżeli chcemy prowadzić kantor, musimy uzyskać zezwolenie i spełnić kilka istotnych warunków.

  Wirtualna kasa fiskalna nie będzie musiała drukować paragonów

  Wirtualne kasy fiskalne. Kasa fiskalna w postaci oprogramowania (czyli tzw. wirtualna kasa fiskalna) nie będzie musiała drukować paragonów, jeśli została umieszczona w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług. Taka zmiana wynika z projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowanego w czwartek 16 września 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

  Kwota wolna od podatku w 2022 roku

  Kwota wolna od podatku. W ramach Polskiego Ładu ustawodawca proponuje podwyższenie do 30 000 zł kwoty wolnej od podatku. Zmiana ma wejść w życie od 2022 roku.

  Składy podatkowe - zmiany w akcyzie

  Składy podatkowe. Jeśli dany podmiot przejmie od innego skład podatkowy, to dotychczasowy posiadacz składu nie będzie musiał zapłacić akcyzy od produktów znajdujących się w nim - przewiduje projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, który trafi do dalszych prac w sejmowej komisji energii.

  Czy dobrowolne opłaty za toalety podlegają VAT?

  Dobrowolne opłaty za toalety a VAT. Czy otrzymane środki pieniężne (dobrowolne opłaty za skorzystanie z toalety) powinny być uznane za podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług?

  TSUE kontra Belgia. Zwolnienia podatkowe niezgodne z prawem UE

  Zwolnienia podatkowe. Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że zwolnienia podatkowe przyznawane przez Belgię przedsiębiorstwom międzynarodowym stanowią system pomocy państwowej niezgodnej z prawem Unii. Przyznał tym samym rację Komisji Europejskiej i uchylił wyrok Sądu UE z 2019 roku.

  Jaka stawka ryczałtu od przychodów z działalności produkcyjnej (wytwórczej)

  Stawka ryczałtu dla działalności produkcyjnej. Ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych można opodatkować przychody osiągane przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Przychody z działalności produkcyjnej (wytwórczej) mogą być opodatkowane albo stawką 8,5% albo 5,5%. Od czego zależy zastosowanie jednej z tych stawek do działalności produkcyjnej?

  Grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2022 roku

  Grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2022 roku. W roku 2022 podatnikom grozić będą wyższe niż w 2021 r. kwoty grzywien, jakie można wymierzyć za popełnienie przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.

  Kiedy e-faktury będą obligatoryjne? Jak się przygotować?

  E-faktury. Z końcem sierpnia br. Rada Ministrów przyjęła projekt zmian do ustawy VAT wdrażającej Krajowy System e-Faktur (KSeF). Choć początkowo z powyższego rozwiązania będzie można korzystać dobrowolnie, już od 2023 roku stanie się ono obligatoryjne. Jakie są korzyści i wyzwania dla przedsiębiorców wynikające z jego wdrożenia?

  Prosta Spółka Akcyjna – jak założyć, jak działa

  Prosta Spółka Akcyjna (PSA) jest szczególnie atrakcyjna dla młodych innowatorów, którzy dysponują unikalnym know-how i chcą otworzyć biznes, ale nie mają na to własnego majątku. Możesz ją szybko zarejestrować, a jej obsługa jest bardzo prosta. O tym, jak krok po kroku założyć PSA i jakie płyną z tego korzyści dla przedsiębiorców, rozmawiali 15 września 2021 r. uczestniczy konferencji online, zorganizowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości.

  Drugi samochód w jednoosobowej działalności a koszty podatkowe

  Samochód w działalności gospodarczej. W związku z tym, że przepisy nie zabraniają posiadania więcej niż jednego samochodu w ramach prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, przedsiębiorcy decydują się na zakup kolejnego pojazdu do swojej działalności. Część z nich ma jednak pewne wątpliwości i dostrzega potencjalne ryzyko podatkowe związane z zakupem drugiego auta. Dlatego decyduje się wystąpić o potwierdzenie planowanego zakupu oraz jego skutków podatkowych w ramach interpretacji indywidualnej. Stanowisko fiskusa jest korzystne dla podatników, jednak zawiera pewne warunki.

  Polski Ład. Przedsiębiorcy będą rezygnować z podatku liniowego

  Polski Ład. Około 700 tys. przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym zostanie najmocniej dotkniętych planowanymi zmianami w ramach Polskiego Ładu. Zwiększenie im obciążeń, nawet jeśli wyniesie 4,9 proc. zamiast 9 proc., bez możliwości odliczenia kwoty wolnej od podatku, czyli planowanych 30 tys. zł, może spowodować, że część przedsiębiorców zrezygnuje z tej formy opodatkowania. – Tymczasem od 2004 roku, kiedy ją wprowadzono, przyniosła ona wiele korzyści zarówno dla firm, jak i budżetu państwa – mówi Rzecznik MŚP Adam Abramowicz, który zbiera podpisy pod petycją w sprawie zablokowania niekorzystnych zmian. Podpisało ją już ponad 52 tys. osób.

  Polski Ład a „szara strefa” w zatrudnieniu

  Polski Ład a „szara strefa” w zatrudnieniu. Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego skala „szarej strefy” w zatrudnieniu w Polsce szacowana jest na 880 tysięcy osób (ok. 5,4% ogólnej liczby pracujących) [1]. Trzeba jednak zaznaczyć, że badania statystyczne nie odkrywają rzeczywistej skali zjawiska. Realnie praca nierejestrowana może obejmować nawet 16% osób w wieku produkcyjnym [2].

  Polski Ład. Kontrola podatkowa na wniosek

  Polski Ład. Podatnik, który dostanie od szefa Krajowej Administracji Skarbowej ostrzeżenie przed podejrzanym kontrahentem, będzie mógł wnioskować o przeprowadzenie kontroli podatkowej w zakresie będącym przedmiotem tego ostrzeżenia.

  Przekształcasz działalność gospodarczą w jednoosobową sp. z o.o.? Sprawdź co zmieni się w Twojej księgowości!

  Zmiana dotychczasowej formy prawnej firmy z jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oznacza rewolucję w obowiązkach księgowych. Jeśli przed przekształceniem prowadziłeś podatkową księgę przychodów i rozchodów, zakładając spółkę z o.o. musi przejść na księgi rachunkowe.

  PIT od działalności gospodarczej w 2022 roku - skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt

  PIT od działalności gospodarczej w 2022 roku. Kluczowym elementem nowego Polskiego Ładu są istotne zmiany w podatkach. Zmiany te obejmą system opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce, wsparcie innowacyjnych rozwiązań, pobudzenie inwestycji o nowe rozwiązania dla inwestorów strategicznych.

  Ulga na powrót od 1 stycznia 2022 r.

  Ulga na powrót. Polski Ład przewiduje wprowadzenie ulgi w podatku dochodowym dla podatników osiedlających się w Polsce, tzw. ulga na powrót. Proponuje się, aby ulga na powrót weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Kto będzie miał prawo do nowej ulgi i jaka będzie jej wysokość?

  Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm - wnioski do 30 września

  Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm. Polski Fundusz Rozwoju ponownie uruchomił Tarczę Finansową dla Dużych Firm. 14 września 2021 r. PFR poinformował o udostępnieniu możliwości składania wniosków o finansowanie preferencyjne w ramach tej Tarczy. Finansowanie służy pokryciu szkody powstałej na skutek zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki w związku z COVID-19. Program został uruchomiony w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów zmian do programu rządowego Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm, po uzyskaniu uprzednio decyzji Komisji Europejskiej. Termin na zgłoszenie wniosków upływa 30 września 2021 r.