Kategorie

Kary za błędy w JPK_VAT - wysokość, czynny żal, jak uniknąć kary

Kary za błędy w JPK_VAT - wysokość, czynny żal, jak uniknąć kary
Kary za błędy w JPK_VAT - wysokość, czynny żal, jak uniknąć kary
Jakie sankcje z Kodeksu karnego skarbowego (k.k.s.) grożą za błędy w ewidencji i nowym JPK_VAT? Czy złożenie czynnego żalu zawsze jest niezbędne, aby uniknąć sankcji z k.k.s.? Kiedy grożą kary pieniężne za błędy w ewidencji JPK_VAT?

Dotychczas podatnicy, korygując JPK_VAT, aby uniknąć sankcji z k.k.s., nie musieli składać czynnego żalu. JPK_VAT był traktowany jak informacja podatkowa. Sytuacja uległa zmianie, kiedy wprowadzono nowy JPK_VAT, składający się z części ewidencyjnej i deklaracyjnej. Obecnie podatnicy po stwierdzeniu błędów w części ewidencyjnej, świadczących o nierzetelności prowadzonych ksiąg, muszą złożyć czynny żal, aby uniknąć sankcji z Kodeksu karnego skarbowego. Dodatkowo grozi im kara w wysokości 500 zł za każdy błąd. Jej też można uniknąć.

Podatnicy popełniający błędy w ewidencji VAT oraz w nowym pliku JPK_VAT mogą być pociągnięci do odpowiedzialności karnej skarbowej. Grożą im również kary pieniężne wynikające z ustawy o VAT za błędy w ewidencji (500 zł za każdy błąd).

Polecamy: Biuletyn VAT

Jakie sankcje z k.k.s. grożą za błędy w ewidencji i nowym JPK_VAT?

Obecnie podatnik może ponieść odpowiedzialność z Kodeksu karnego skarbowego (dalej: k.k.s.) z tytułu popełnionych błędów:

 1. w prowadzonej przez niego ewidencji VAT (przesyłanej następnie w ramach pliku JPK_VAT),
 2. w części ewidencyjnej nowego pliku JPK_VAT,
 3. w części deklaracyjnej nowego pliku JPK_VAT.

Należy pamiętać, że w przypadku gdy podatnik popełni czyn, który wyczerpuje znamiona określone w dwóch albo więcej przepisach kodeksu, przypisuje się mu tylko jedno przestępstwo skarbowe lub tylko jedno wykroczenie skarbowe na podstawie wszystkich zbiegających się przepisów (np. niewskazanie faktury sprzedażowej w ewidencji i części ewidencyjnej oraz deklaracyjnej nowego JPK_VAT). Sąd wymierza karę na podstawie przepisu przewidującego karę najsurowszą, a jeżeli zbiegające się przepisy przewidują zagrożenia takie same - na podstawie przepisu, którego znamiona najpełniej charakteryzują czyn sprawcy.

Zanim przystąpimy do omówienia sankcji k.k.s za błędy w ewidencji i JPK_VAT zdefiniujmy pojęcia, jakimi posługuje się ustawodawca.

Tabela 1. Definicje z k.k.s.

Rodzaj definiowanego pojęcia

Kiedy ma zastosowanie

Kara grzywny za wykroczenia skarbowe

Kara grzywny może być wymierzona w granicach:

 • od jednej dziesiątej (w 2020 r. - 260 zł, a w 2021 r. 280 zł) do dwudziestokrotnej (w 2020 r. - 52 000 zł, a w 2021 r. - 56 000 zł) wysokości minimalnego wynagrodzenia, chyba że kodeks stanowi inaczej,
 • nieprzekraczających podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia (w 2020 r. - 5200 zł, a w 2021 r. - 5600 zł), gdy jest nakładana mandatem karnym,
 • nieprzekraczających dziesięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia (w 2020 r. - 26 000 zł, a w 2021 r. - 28 000 zł), gdy jest nakładana wyrokiem nakazowym.

Uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu

Uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, gdy kwota uszczuplenia nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia (w 2020 r. jest to kwota 13 000 zł, a w 2021 r. - 14 000 zł).

Wypadek mniejszej wagi

Jest to czyn, który zawiera niski stopień społecznej szkodliwości, w szczególności gdy:

 • uszczuplona kwota VAT nie przekracza pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia (w 2020 r. jest to kwota 13 000 zł, a w 2021 r. - 14 000 zł),
 • sposób i okoliczności jego popełnienia nie wskazują na rażące lekceważenie przez sprawcę porządku finansowo-prawnego lub reguł ostrożności wymaganych w danych okolicznościach albo
 • sprawca dopuszczający się czynu zabronionego, którego przedmiot nie przekracza kwoty małej wartości (dwustukrotna wysokość minimalnego wynagrodzenia), czyni to z pobudek zasługujących na uwzględnienie.

Stawka dzienna

Ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe.

Stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia (w 2020 r. - 86,67 zł, a w 2021 r. - 93,33 zł) ani przekraczać jej czterystukrotności (w 2020 r. - 1 040 000 zł, a w 2021 r. - 1 120 000 zł).

Sankcje z k.k.s. za błędy w prowadzonej ewidencji VAT

Ewidencja VAT stanowi księgę w rozumieniu k.k.s. Jednocześnie przepisami art. 61 k.k.s. określone są czyny zabronione polegające na nierzetelnym prowadzeniu księgi, tj. niezgodnie ze stanem rzeczywistym (art. 53 § 22 k.k.s.) i wadliwym, tj. niezgodnie z przepisami prawa (art. 53 § 23 k.k.s.).

Tabela 2. Kary z k.k.s. za błędy w ewidencji VAT

Rodzaj błędu

Wysokość i rodzaj kary

Nierzetelne prowadzenie ewidencji

 • kara grzywny za wykroczenie skarbowe - w wypadkach mniejszej wagi,
 • kara grzywny do 240 stawek dziennych za przestępstwo skarbowe - w pozostałych przypadkach.

Wadliwe prowadzenie ewidencji

Kara grzywny za wykroczenie skarbowe.

Reklama

Przykład
W październiku 2020 r. podatnik przez pomyłkę nie wykazał jednej faktury sprzedaży w ewidencji VAT, przez co zaniżył VAT o kwotę 2300 zł. Za błąd ten podatnikowi grozi kara grzywny za wykroczenie skarbowe, gdyż kwota zaniżenia nie przekroczyła 13 000 zł.

Przykład
W ewidencji VAT za listopad 2020 r. podatnik przez pomyłkę nie oznaczył jednej z wykazanych w niej dostaw towarów kodem GTU_03. Za błąd ten podatnikowi grozi kara grzywny za wykroczenie skarbowe (wadliwe prowadzenie księgi).

Kary z k.k.s. za błędy w części ewidencyjnej nowego pliku JPK_VAT

Czyny zabronione związane z przesyłaniem ewidencji VAT w ramach nowego pliku JPK_VAT określa art. 61a k.k.s.

Tabela 3. Kary z k.k.s. za błędy lub nieprzesłanie ewidencji w pliku JPK_VAT

Rodzaj błędu

Wysokość i rodzaj kary

Nieprzesłanie ewidencji w ramach pliku JPK_VAT

 • kara grzywny za wykroczenie skarbowe - w wypadkach mniejszej wagi,
 • kara grzywny do 240 stawek dziennych za przestępstwo skarbowe - w pozostałych przypadkach.

Przesłanie nierzetelnej (niezgodnej ze stanem rzeczywistym) ewidencji w ramach pliku JPK_VAT

 • kara grzywny za wykroczenie skarbowe - w wypadkach mniejszej wagi,
 • kara grzywny do 240 stawek dziennych za przestępstwo skarbowe - w pozostałych przypadkach.

Przesłanie ewidencji w ramach pliku JPK_VAT po terminie

Kara grzywny za wykroczenia skarbowe.

Przesłanie wadliwej (wypełnionej niezgodnie z przepisami) ewidencji w ramach pliku JPK_VAT

Kara grzywny za wykroczenia skarbowe.

Reklama

Przykład
W październiku 2020 r. podatnik przez pomyłkę nie wykazał w części ewidencyjnej nowego pliku JPK_VAT jednej faktury sprzedaży (mimo wykazania tej faktury w ewidencji VAT). Za błąd ten podatnikowi grozi kara grzywny za wykroczenie skarbowe, gdy kwota uszczuplenia nie przekracza 13 000 zł.

Przykład
W części ewidencyjnej nowego pliku JPK_VAT za październik podatnik przez pomyłkę nie wskazał wartości 1 w polu GTU_03 (mimo że w ewidencji VAT dostawa towaru, której dotyczy ten wpis, została wykazana z oznaczeniem 03). Za błąd ten podatnikowi grozi kara grzywny za wykroczenie skarbowe.

Kary z k.k.s. za błędy w części deklaracyjnej nowego pliku JPK_VAT

Czyny zabronione związane ze składaniem deklaracji (w tym deklaracji VAT) określają przepisy art. 56 k.k.s.

Tabela 4. Kary z k.k.s. za błędy lub nieprzesłanie deklaracji w pliku JPK_VAT

Rodzaj błędu

Wysokość kary

Podanie w deklaracji nieprawdy lub zatajenie prawdy, przez co VAT został uszczuplony

 • kara grzywny za wykroczenie skarbowe - jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu (zob. tabelę 1),

 • kara grzywny do 720 stawek dziennych za przestępstwo skarbowe - jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości (zob. tabelę 1),

 • kara grzywny do 720 stawek dziennych albo kara pozbawienia wolności, albo obie te kary łącznie - w pozostałych przypadkach.

Przesłanie deklaracji VAT w ramach nowego pliku JPK_VAT po terminie

Kara grzywny za wykroczenie skarbowe.

Przesłanie deklaracji VAT w ramach nowego pliku JPK_VAT inaczej niż za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Kara grzywny za wykroczenie skarbowe.

Przykład
Na skutek błędu rachunkowego podatnik zawyżył w części deklaracyjnej nowego pliku JPK_VAT za październik 2020 r. kwotę podatku naliczonego podlegającego odliczeniu o 2500 zł, a w konsekwencji zaniżył kwotę do zapłaty za ten miesiąc. Za błąd ten podatnikowi grozi kara grzywny za wykroczenie skarbowe, gdyż kwota uszczuplenia nie przekroczyła 13 000 zł.

Przykład
Podatnik przesłał nowy plik JPK_VAT za październik 2020 r. dopiero 3 grudnia 2020 r. W związku z tym podatnikowi grozi kara grzywny za wykroczenie skarbowe.

Czy złożenie czynnego żalu zawsze jest niezbędne, aby uniknąć sankcji z k.k.s.?

Podatnicy mogą się uchronić przed karami z k.k.s., gdy złożą czynny żal, czyli zawiadomią urząd skarbowy o popełnieniu czynu zabronionego, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu.

Kiedy składanie czynnego żalu nie jest konieczne mimo popełnionych błędów w JPK_VAT?

Od zasady, że złożenie czynnego żalu jest konieczne, aby uniknąć sankcji z k.k.s., istnieje wyjątek. Podatnik nie musi składać czynnego żalu i nie poniesie kary, jeśli złoży prawnie skuteczną korektę deklaracji podatkowej. Dodatkowo musi w całości uiścić, niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ, należność publicznoprawną uszczuploną lub narażoną na uszczuplenie (art. 16a k.k.s.).

Zasada ta ma zastosowanie w przypadku kar za błędy w części deklaracyjnej nowego pliku JPK_VAT. Wystarczy przesłać prawnie skuteczną korektę części deklaracyjnej nowego pliku JPK_VAT oraz w całości uiścić zaległy VAT - niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez naczelnika urzędu skarbowego, aby uniknąć sankcji.

Ważne!
Podatnik nie musi składać czynnego żalu, gdy popełnił błędy tylko w części deklaracyjnej nowego JPK_VAT, pod warunkiem że złoży prawnie skuteczną korektę pliku i wpłaci zaległy VAT.

Przykład
Na skutek błędu rachunkowego podatnik zaniżył w części deklaracyjnej nowego pliku JPK_VAT za październik 2020 r. wartość sprzedaży opodatkowanej VAT według stawki 23%, a w konsekwencji zaniżył kwotę podatku do zapłaty za ten miesiąc. Za błąd ten podatnikowi grozi kara grzywny za wykroczenie skarbowe (chyba że kwota podatku narażonego na uszczuplenie przekracza ustawowy próg, wówczas kara grożąca podatnikowi jest wyższa). Ryzyko poniesienia tej kary podatnik zminimalizuje do zera, jeżeli prześle prawnie skuteczną korektę części deklaracyjnej nowego pliku JPK_VAT za październik 2020 r. oraz uiści - niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez naczelnika urzędu skarbowego - zaniżoną kwotę podatku do zapłaty za październik 2020 r.

Czy korekta JPK_VAT uchroni od sankcji z k.k.s. w przypadku błędów w ewidencji?

Niestety, z samej możliwości złożenia skutecznej korekty nie mogą korzystać osoby, którym grozi odpowiedzialność karna skarbowa za błędy popełnione w ewidencji VAT lub w części ewidencyjnej nowego pliku JPK_VAT. Takie osoby, aby uniknąć kary, muszą złożyć czynny żal. Dotyczy to również sytuacji, gdy wskazanym błędom towarzyszą błędy w części deklaracyjnej nowego pliku JPK_VAT (co jest bardzo częstą sytuacją).

Dlatego należy złożyć czynny żal, gdy popełniono błąd:

 • w ewidencji VAT,
 • tylko w części ewidencyjnej nowego JPK_VAT,
 • zarówno w części ewidencyjnej, jak i w części deklaracyjnej nowego JPK_VAT.

Potwierdziło to Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie Dziennika Gazety Prawnej, w której czytamy, że:
(…) w przedstawionej (przez redakcję) sytuacji występuje kumulatywny zbieg przepisów, o którym mowa w art. 7 kodeksu karnego skarbowego. Jest to sytuacja, kiedy ten sam czyn wyczerpuje znamiona określone w dwóch przepisach k.k.s. W tym wypadku jest to art. 56 k.k.s. (podanie nieprawdziwych danych w deklaracji) i art. 61a k.k.s. (przesłanie nierzetelnej księgi/ewidencji). W takiej sytuacji może mieć zastosowanie czynny żal z art. 16 k.k.s., a nie czynny żal przez korektę deklaracji z art. 16a k.k.s. Wynika to z tego, że art. 16a k.k.s. dotyczy wyłącznie czynów polegających na uszczupleniu należności publicznoprawnych objętych deklaracjami podatkowymi. Natomiast w opisanej sytuacji mamy jeden czyn o złożonej kwalifikacji, obejmujący nie tylko zachowanie wyczerpujące znamiona czynu zabronionego powiązanego z elementem złożenia deklaracji, ale również zachowanie związane z nierzetelnością ksiąg (ewidencji). Dlatego też w opisanej sytuacji znajduje zastosowanie instytucja czynnego żalu z art. 16 k.k.s.

Ważne!
Podatnik, który popełnił błędy tylko w części ewidencyjnej, a także w części ewidencyjnej oraz deklaracyjnej nowego JPK_VAT, uchroni się przed sankcjami z k.k.s., jeśli złoży czynny żal. Złożenie korekty pliku JPK_VAT nie wystarczy.

Przykład
Przez pomyłkę podatnik nie uwzględnił jednej z faktur zarówno w ewidencji VAT, jak i w częściach ewidencyjnej oraz deklaracyjnej nowego pliku JPK_VAT za październik 2020 r. Aby wyłączyć ryzyko pociągnięcia do odpowiedzialności karnej skarbowej, podatnik ten musi skorzystać z czynnego żalu (nie wystarczy przesłanie prawnie skutecznej korekty części deklaracyjnej nowego pliku JPK_VAT oraz uiszczenie uszczuplonego lub narażonego na uszczuplenie VAT).

Powstaje pytanie czy trzeba wysyłać czynny żal, gdy błąd był tylko w ewidencji, został poprawiony i JPK_VAT był już wysłany z poprawnymi danymi. Najczęściej w takich przypadkach popełniony czyn nie stanowi przestępstwa skarbowego ani wykroczenia skarbowego, gdyż jego społeczna szkodliwość jest znikoma. Dlatego składanie czynnego żalu nie jest konieczne. Nie można jednak wykluczyć, że może się zdarzyć sytuacja, w której jest inaczej. I w takich przypadkach wysyłanie czynnego żalu jest konieczne.

Kiedy nie jest możliwe skorzystanie z czynnego żalu?

Pamiętać jednak należy, że skorzystanie z czynnego żalu nie jest możliwe, jeżeli zawiadomienie zostanie złożone:

 1. w czasie, kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego;
 2. po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, w szczególności przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony.

Przykład
Podatnik VAT przesłał nowy plik JPK_VAT za październik 2020 r. bez wykazania oznaczenia MPP dla dwóch transakcji. Jeżeli podatnik szybko zawiadomi naczelnika urzędu skarbowego o zaistniałej sytuacji w ramach czynnego żalu (i skoryguje przesłany nowy plik JPK_VAT), najprawdopodobniej wyłączy ryzyko kary za wykroczenie skarbowe. Jest bowiem mało prawdopodobne, aby krótko po przesłaniu nowego pliku JPK_VAT za październik 2020 r. naczelnik urzędu skarbowego miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu czynu zabronionego w tym zakresie.

Jak złożyć czynny żal?

Zawiadomienie w ramach czynnego żalu nie musi być złożone w formie papierowej. Może zostać złożone ustnie do protokołu, jak również w postaci elektronicznej.

Obecnie podatnicy mogą złożyć zawiadomienie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym skrzynki e-PUAP właściwego urzędu skarbowego lub portalu podatkowego. Ministerstwo Finansów rekomenduje korzystanie ze skrzynki ePUAP i składanie czynnego żalu na wzorze pisma ogólnego, do czasu uruchomienia funkcjonalności na portalu podatkowym. Kierujemy go do naczelnika urzędu skarbowego, w którym rozliczamy VAT.

Podkreślenia wymaga, że podatnik składa czynny żal odrębnie od dokonanej korekty. Przepisy nie przewidują bowiem, aby zawiadomienie w ramach czynnego żalu musiało być dokonywane jednocześnie z korektą ewidencji VAT lub nowego pliku JPK_VAT.

Jednocześnie nie ma technicznej możliwości załączenia zawiadomienia dotyczącego czynnego żalu do przesyłanego skorygowanego nowego pliku JPK_VAT. W konsekwencji zawiadomienie w ramach czynnego żalu musi zostać przesłane odrębnie od skorygowanego nowego pliku JPK_VAT.

Ważne!
Podatnicy mogą złożyć czynny żal za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym skrzynki e-PUAP właściwego urzędu skarbowego lub portalu podatkowego.

Czynny żal w związku z popełnionymi błędami w części ewidencyjnej nowego JPK (wzór)

Nowogard, 3 grudnia 2020 r.

Marian Wolski
ul. Poniatowskiego 7b
72-200 Nowogard
NIP: 276-232-43-20

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Goleniowie
Plac Lotników 1
72-100 Goleniów

Zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego (czynny żal)

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 19, z późn. zm.) zawiadamiam o popełnieniu przeze mnie czynu zabronionego w postaci wadliwego przesłania ewidencji VAT w ramach nowego pliku JPK_VAT za październik 2020 r., tj. wykroczenia skarbowego, o którym mowa w art. 61a § 3 w zw. z art. 61 § 2 Kodeksu karnego skarbowego.

Wskazany czyn polegał na nieoznaczeniu dwóch transakcji oznaczeniem EE i nastąpił z niewiedzy, tj. nie byłem świadomy, że stosowanie tego oznaczenia może być konieczne w przypadku odsprzedaży usług telekomunikacyjnych pracownikom. Przy jego popełnieniu nie współdziałałem z żadną osobą. Informuję jednocześnie, że bezzwłocznie skoryguję w tym zakresie część ewidencyjną nowego pliku JPK_VAT za październik 2020 r.

…………………………..
(podpis)

Kiedy grożą kary pieniężne za błędy w ewidencji JPK_VAT?

Obecnie z przepisów ustawy wynika wprost, że podatnik ma obowiązek korygowania ewidencji VAT przesłanej w ramach nowego pliku JPK_VAT, jeżeli:

 • stwierdzi błędy lub dane niezgodne ze stanem faktycznym,
 • dojdzie do zmiany danych zawartych w przesłanej ewidencji (art. 109 ust. 3e ustawy o VAT).

Na dopełnienie tego obowiązku podatnik ma14 dni od dnia wystąpienia tych zdarzeń.

Wprowadzono także regulacje, które mają na celu zobligowanie podatników do dołożenia większej staranności przy przesyłaniu ewidencji w ramach nowego pliku JPK_VAT. W związku z tym naczelnicy urzędów skarbowych otrzymali trzy nowe uprawnienia, tj. uprawnienie do:

 1. wezwania podatnika do skorygowania stwierdzonych w przesłanej ewidencji błędów, które uniemożliwiają przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji (art. 109 ust. 3f ustawy o VAT),
 2. określenia czternastodniowego terminu (liczonego od dnia doręczenia wezwania, o którym mowa w pkt 1) na przesłanie przez podatnika ewidencji skorygowanej w zakresie błędów wskazanych w wezwaniu lub złożenie wyjaśnień wskazujących, że ewidencja nie zawiera błędów, o których mowa w wezwaniu (art. 109 ust. 3g ustawy o VAT),
 3. nałożenia w drodze decyzji kary pieniężnej w wysokości 500 zł za każdy błąd w przesłanej ewidencji VAT.

Kara w wysokości 500 zł za każdy błąd może być nakładana na podatników, którzy:

  • nie prześlą skorygowanej ewidencji,
  • nie złożą wyjaśnień lub
  • złożą wyjaśnienie po terminie albo w złożonych wyjaśnieniach nie wykażą, że ewidencja nie zawiera błędów, o których mowa w wezwaniu (art. 109 ust. 3h ustawy o VAT).

Wysokość tych kar będzie ustalana w drodze decyzji. Na ich zapłatę będziemy mieli 14 dni od dnia doręczenia nam decyzji (art. 109 ust. 3k ustawy o VAT).

Kiedy kara pieniężna nie zostanie nałożona za błędy w JPK_VAT?

Podkreślić należy, że kara pieniężna za błędy w ewidencji JPK_VAT nie może być nałożona jedynie dlatego, że podatnik popełnił błąd. Konieczne jest bowiem dodatkowo, aby podatnik:

 1. nie przesłał skorygowanej ewidencji oraz
 2. nie złożył odpowiednich wyjaśnień albo złożył je po terminie lub w złożonych wyjaśnieniach nie wykazał, że ewidencja nie zawiera błędów.

Kara ta nie dotyczy błędów w ewidencji nieprzesyłanej w ramach pliku JPK_VAT oraz błędów w części deklaracyjnej pliku JPK_VAT.

Ważne!
Aby uniknąć kary w wysokości 500 zł za każdy błąd w wysłanej części ewidencyjnej nowego JPK_VAT, należy we wskazanym w wezwaniu terminie złożyć korektę pliku lub odpowiednie wyjaśnienia.

Ponadto kara pieniężna, o której mowa, nie może zostać nałożona na osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, która za ten sam czyn ponosi odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe lub przestępstwo skarbowe (art. 109 ust. 3i ustawy o VAT). W konsekwencji nie jest dopuszczalna sytuacja, że ta sama osoba fizyczna jednocześnie ponosi odpowiedzialność karną skarbową z tytułu popełnienia błędu w przesłanej ewidencji VAT oraz jest na nią nakładana kara pieniężna, o której mowa w art. 109 ust. 3h ustawy o VAT, tj. w wysokości 500 zł.

Przykład
Podatnik będący osobą fizyczną odmówił naczelnikowi urzędu skarbowego skorygowania błędu w przesłanej w ramach nowego pliku JPK_VAT ewidencji VAT oraz odmówił złożenia wyjaśnień w tym zakresie. W tej sytuacji podatnikowi w pierwszej kolejności grozi pociągnięcie do odpowiedzialności karnej skarbowej z tego tytułu. Tylko jeżeli odpowiedzialność tę podatnik wyłączył, korzystając z czynnego żalu, może zostać nałożona na niego kara pieniężna.

Podsumowanie

1. Podatnicy popełniający błędy w ewidencji VAT oraz w nowym pliku JPK_VAT mogą być pociągnięci do odpowiedzialności karnej skarbowej. Grożą im również kary pieniężne wynikające z ustawy o VAT za błędy w ewidencji (500 zł za każdy błąd).

2. Podatnicy mogą się uchronić przed karami z k.k.s., gdy złożą czynny żal, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu.

3. W przypadku kar za błędy w części deklaracyjnej nowego pliku JPK_VAT, jeśli podatnik prześle korektę oraz w całości uiścić zaległy VAT - niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez organ podatkowy, wówczas uniknie sankcji. Nie musi przy tym składać czynnego żalu.

4. Podatnik, który popełnił błędy tylko w części ewidencyjnej, a także w części ewidencyjnej oraz deklaracyjnej nowego JPK_VAT, uchroni się przed sankcjami z k.k.s., jeśli złoży czynny żal. Złożenie korekty pliku JPK_VAT nie wystarczy.

Podstawa prawna:

 • art. 16, art. 16a, art. 53, art. 56, art. 61 oraz art. 61a ustawy 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 19; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1106

 • art. 109 ust. 3e-3k ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 106; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1747

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  30 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT - zmiany od 2022 roku

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT. Od 2022 roku przy określaniu wysokości ryczałtu (określającego wartość świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych), zamiast pojemności silnika, będzie brana pod uwagę moc silnika, z podziałem na do i powyżej 60 kW. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT). Zmiana ta skutkuje także objęciem niższym ryczałtem (250 zł) udostępnienia pracownikowi elektrycznego samochodu do celów prywatnych oraz samochodu napędzanego wodorem.

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki. W dniu 25 maja 2021 r. Szef KAS wydał opinię zabezpieczającą potwierdzającą że wniesienie przez nierezydentów, w drodze wkładu niepieniężnego, polskiej spółki do kontrolowanej przez nich spółki zagranicznej, ukierunkowane na utworzenie za granicą holdingu rodzinnego nie stanowi unikania opodatkowania. Będzie tak mimo tego, iż wypłacane przez polską spółkę do holdingu dywidendy będą mogły korzystać ze zwolnienia z opodatkowania. Fragmenty opinii wydają się wskazywać, że zarówno wybór jurysdykcji w której lokalizowany jest holding jak i moment w którym następuje wypłata dywidenda, mogą być analizowane przez pryzmat zaistnienia przesłanek zastosowania GAAR (General Anti‑Avoidance Rule – czyli ogólna klauzula obejścia prawa /podatkowego/).

  Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych - jak to zrobić

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, kto ma obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CPRA), dostępnym na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Powinny to niezwłocznie uczynić m.in. podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą w akcyzie na podstawie zgłoszenia AKC-R i nie uzupełniły go o dane, które dotychczas były niewymagane.

  Konsultacje projektu zmian podatkowych wydłużone do 30 sierpnia

  Podatki 2022. Konsultacje społeczne projektów podatkowych związanych z tzw. Polskim Ładem zostały przedłużone do pięciu tygodni; potrwają do 30 sierpnia - poinformowało 28 lipca 2021 r. Ministerstwo Finansów. Resort tłumaczy, że wydłużenie konsultacji to odpowiedź na "sygnały płynące z rynku".

  Najem prywatny od 2022 roku opodatkowany tylko ryczałtem

  Najem prywatny 2022. Od przyszłego roku przychody z najmu i dzierżawy osiągane poza działalnością gospodarczą (tzw. najem prywatny) nie będą mogły być opodatkowane PIT. Jedyną formą opodatkowania tych przychodów będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% do kwoty 100 000 zł rocznych przychodów oraz 12,5% od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł przychodów. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT). Zmiana ta będzie niekorzystna dla tych najemców, którzy ponoszą wysokie koszty dotyczące przedmiotu najmu. Na przykład remontują, czy modernizują wynajmowane mieszkania lub spłacają kredyt zaciągnięty na zakup tego mieszkania. Nie będzie można też uwzględniać odpisów amortyzacyjnych.

  Karta podatkowa 2022 - zmiany

  Karta podatkowa 2022 - zmiany. W 2022 roku opodatkowanie w formie karty podatkowej będzie dotyczyło wyłącznie podatników, którzy korzystali z tej formy opodatkowania na dzień 31 grudnia 2021 r. i będą kontynuować stosowanie tej formy opodatkowania. Od 1 stycznia 2022 r. nikt nowy nie będzie mógł złożyć wniosku o zastosowanie opodatkowania w tej formie. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT).

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych. Po niespełna dwóch latach od początku funkcjonowania ulgi w podatku dochodowym dla osób do 26 roku życia, nadal istnieje szereg niejasności związanych z ograniczeniami w jej stosowaniu. Wiele wątpliwości pojawia się w momencie, kiedy beneficjenci ww. ulgi uzyskują przychody z tytułu przeniesienia praw autorskich.

  Podmioty medyczne nie muszą wymieniać kas rejestrujących

  Kasy fiskalne a usługi medyczne. Od 1 lipca 2021 r. kolejni podatnicy są zobowiązani do wymiany kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na tzw. kasy online. Obowiązek wymiany kas rejestrujących dotyczy również podatników świadczących usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów.

  Procedura zwrotu akcyzy

  Zwrot akcyzy. Jedną z cech charakterystycznych podatku akcyzowego, odróżniających go od pozostałych podatków pośrednich jest jego jednofazowość, która zakłada nałożenie akcyzy na pierwszym szczeblu obrotu, tj. w momencie wydania towarów do konsumpcji. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że wyroby opodatkowane akcyzą w jednym państwie członkowskim zostają następnie przemieszczone do innego kraju, w którym również przeznaczane są do konsumpcji, co z założenia rodzi obowiązek nałożenia na nie akcyzy. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania, polski ustawodawca wprowadził do ustawy o podatku akcyzowym procedurę zwrotu akcyzy, której założenia i warunki zostaną omówione poniżej.

  Składka zdrowotna a PIT - co się zmieni od 2022 roku?

  Składka zdrowotna a PIT. Projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT i ustawy o NFZ) przewiduje m.in. ujednolicenie stawki składki zdrowotnej do wysokości 9% dla wszystkich podatników oraz likwidację możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Kwota wolna od podatku 30 tys. zł, kwota zmniejszająca podatek 5100 zł - PIT 2022

  Kwota wolna od podatku 2022. W opublikowanym 26 lipca br. projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się m.in. nowa wysokość kwoty wolnej od podatku w PIT - 30 tys. zł - dla wszystkich podatników obliczających podatek według skali podatkowej. Taka kwota wolna od podatku w PIT uzyskana będzie dzięki podwyższeniu kwoty zmniejszającej podatek do wysokości 5100 zł (30 000 zł x 17% minus 5 100 zł = 0 zł). Ministerstwo Finansów wskazuje, że to europejski poziom kwoty wolnej od podatku, porównywalny z tym osiąganym w Niemczech czy Francji. To 10 razy większa kwota wolna niż jeszcze pięć lat temu. Nowa kwota wolna ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT.

  Ulga dla klasy średniej w PIT (ulga dla pracowników) od 2022 roku

  Ulga dla klasy średniej. W skierowanym 26 lipca br. do konsultacji projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się nowa ulga podatkowa w PIT - tzw. ulga dla klasy średniej. Ministerstwo Finansów wskazuje, że w celu ochrony klasy średniej projekt nie tylko przewiduje podwyższenie do 120 000 zł progu rocznych dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku, ale również ulgę podatkową dla pracowników. Ulga ta ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT. Na czym ma polegać ulga dla klasy średniej?

  Źródła dochodów Unii Europejskiej - zasoby własne UE

  Źródła dochodów Unii Europejskiej. W przeciwieństwie do budżetów krajowych, budżet UE jest budżetem inwestycyjnym i nie może wykazywać deficytu. Unia Europejska osiągnęła kompromis ws. wiążącego harmonogramu wprowadzania nowych źródeł dochodów UE. Jakie nowe źródła dochodów zyska Unia?

  Podatki 2022 - kto zyska na zmianach podatkowych

  Polski Ład - kto zyska na zmianach podatkowych. Podwyżka kwoty wolnej od podatku PIT do 30 tys. zł, wzrost do 120 tys. zł progu podatkowego, podatkowe fair play i podatkowy restart gospodarki – to główne elementy podatkowej części Polskiego Ładu. 26 lipca 2021 r. rozpoczęły się konsultacje pakietu zmian podatkowych. Ministerstwo Finansów planuje, że nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r. Co się zmieni w podatkach od 2022 roku? Kto zyska a kto straci na tych zmianach?

  Zmiany w PIT od 2022 roku - projekt, szczegóły, nowe ulgi

  Zmiany w PIT od 2022 roku. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano 26 lipca 2021 r. szczegółowe założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (nr UD260). Tego samego dnia gotowy projekt nowelizacji wielu przepisów podatkowych został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Projekt ten stanowi część zmian legislacyjnych w ramach Polskiego Ładu. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów oraz Prezesa Rady Ministrów zmiany w PIT mają wejść w życie od początku 2022 roku. Jakie zmiany w PIT są zapisane w tym projekcie?

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach. Przygotowany projekt ustawy podatkowej, będącej elementem Polskiego Ładu, został skierowany do konsultacji publicznych - poinformował 26 lipca 2021 r. minister finansów Tadeusz Kościński. Projekt zawiera m.in. kwotę wolną od podatku PIT w wysokości 30 tys. zł. Pierwsze czytanie tego projektu w Sejmie jest planowane za kilka tygodni, tak by proces legislacyjny zakończył się przed 30 listopada - poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"?

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"? Naczelny Sąd Administracyjny opublikował już uzasadnienie uchwały z 24 maja 2021 r. sygn. akt I FPS 1/21, zgodnie z którą sądy administracyjne są uprawnione do dokonywania oceny, czy wszczęcie postępowania karnego skarbowego miało charakter instrumentalny i czy mogło skutecznie wywołać efekt w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Uzasadnienie dostarcza cennych wskazówek, jak należy dokonywać oceny kryterium “instrumentalności”.

  Czy od 1 lipca 2021 r. złożenie JPK_VAT z oznaczeniami MPP jest błędem?

  JPK_VAT z oznaczeniami MPP. Od 1 lipca 2021 r. zmianie uległo rozporządzenie z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (ostatnia zmiana - w par. 11 uchylono pkt 2 ustępu 2, co oznacza, że ewidencja nie musi zawierać oznaczenia "MPP"). Jednocześnie ministerstwo nie zmieniło schemy JPK (zmiana będzie wprowadzona w nowym roku), zatem istnieje nadal możliwość wypełniania pola "MPP" w ewidencji. Czy obecnie - po wejściu w życie zmian w powyższym rozporządzeniu - złożenie w urzędzie JPK_VAT z oznaczeniami MPP będzie traktowane jako błąd?

  Jaka stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej?

  Stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej. Firma jest podwykonawcą. Wykonuje usługę montażu instalacji fotowoltaicznej na rzecz innego przedsiębiorcy na domu jednorodzinnym o powierzchni do 300 m2. Czy w takim przypadku można zastosować stawkę VAT 8%? Czy należy zastosować stawkę 23%?

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT. Podatnicy VAT, którzy otrzymali subwencje z Tarczy Finansowej PFR mają wątpliwości, czy rachunek do spłaty subwencji otrzymanej z PFR ma być zgłoszony na białą listę?

  Amortyzacja podatkowa i rozliczenie leasingu - będą zmiany

  Amortyzacja podatkowa i leasing. W ramach pakietu uszczelniającego podatki Ministerstwo Finansów planuje zmianę w przepisach o amortyzacji składników majątku prywatnego wprowadzanego do majątku firmy. Zmienią się także zasady rozliczenia podatkowego sprzedaży majątku firmowego (np. przedmiotów wykupionych z leasingu) przez właścicieli firm – dowiedziała się PAP.

  Pracodawca zapłaci zaległe podatki. Pakiet uszczelniający podatki CIT, PIT, VAT

  Pakiet uszczelniający podatki CIT, PIT, VAT. Ministerstwo finansów chce rozbić solidarność pracodawców i pracowników, która ma miejsce w związku w wypłatą wynagrodzeń "pod stołem". W pakiecie uszczelniającym proponuje m.in., by po ujawnieniu takiej wypłaty to pracodawca, a nie pracownik musiał zapłacić zaległe podatki - dowiedziała się PAP.

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego - procedura wydania decyzji

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego to specjalna instytucja, umożliwiająca odciążenie majątku podatnika (a w określonych przypadkach również jego małżonka). Co kluczowe dla podatnika, może ona mieć miejsce nie tylko w toku egzekucji, ale również jeszcze przed wydaniem decyzji o wysokości zobowiązania i przed terminem wymagalności takiego. To narzędzie, w sposób zdecydowany, chroni interesy wierzyciela podatkowego, zwiększając jego możliwości uzyskania zobowiązania podatkowego. Można jednak zrozumieć obawy podatników przy funkcjonowaniu takiego odformalizowanego narzędzia - takie zabezpieczenie (nazywane „przedwymiarowym”) może być przecież ograniczeniem praw podatnika.

  Beneficjenci Tarczy Finansowej PFR 1.0 zaczynają spłatę subwencji

  W poniedziałek 26 lipca 2021 r. beneficjenci Tarczy Finansowej PFR 1.0 zaczynają spłatę części subwencji, które pozostała im po umorzeniu pozostałej kwoty wsparcia z PFR - powiedział PAP wiceprezes PFR Bartosz Marczuk.

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS)

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Ministerstwo Finansów przypomina o możliwości rejestracji w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Jak to zrobić?