Kategorie

Korekta w nowym JPK_V7 - jak to zrobić?

Korekta w nowym JPK_V7 - jak to zrobić?
Korekta w nowym JPK_V7 - jak to zrobić? Podatnicy mają za sobą złożenie pierwszego JPK_V7. W związku z tym należy poznać zasady dokonywania korekt w nowym JPK_V7. Tak jak było do tej pory, korekta w zależności od rodzaju błędu będzie dokonywana w bieżącym pliku JPK_V7 lub poprzez jego korektę. Gdy korekta będzie dotyczyła okresów rozliczeniowych sprzed 1 października 2020 r., należy złożyć korektę JPK_VAT lub deklaracji VAT-7/VAT-7K. Dokonując korekty, podatnik może być zobowiązany do stosowania kodów GTU lub transakcyjnych. Jak prawidłowo skorygować JPK_V7?

Jak prawidłowo skorygować JPK_V7?

1. Zasady składania korekty nowego JPK_V7

Składając korektę JPK_V7M/JPK_V7K, należy wypełnić pozycję Celzlożenia, wpisując cyfrę 2, niezależnie od liczby korekt za ten okres.

Mimo że JPK_V7 zawiera zarówno ewidencję, jak i deklarację, nie będzie potrzeby wypełniania obu części, gdy dokonujemy korekty np. tylko części ewidencyjnej. Jednak zawsze korygowana część musi być wypełniona w całości (wszystkie wypełnione pierwotnie pozycje, nie tylko korygowane).

Korygując wyłącznie:

 • ewidencję - podatnik w schemacie głównym pozostawia pusty element Deklaracja. W części Naglowek puste pozostają zaś KodFormularzaDekl oraz WariantFormularzaDekl;

Dokonanie w przesłanej ewidencji korekty, która nie ma wpływu na część deklaracyjną zawartą we wspólnym pliku, nie będzie wywoływało skutków dla rozliczenia podatku, np. nie przesunie terminu zwrotu.

 • deklarację - podatnik w schemacie głównym pozostawia puste elementy: SprzedazWiersz, SprzedazCtrl, ZakupWiersz, ZakupCtrl. W elemencie Naglowek wypełniane są pola: KodFormularzaDekl, WariantFormularzaDekl.

Dokonanie korekty wyłącznie w części deklaracyjnej (np. zmiana wysokości kwoty nadwyżki z poprzedniej deklaracji) nie będzie miało wpływu na dane zawarte w części ewidencyjnej.

Sposób dokonania korekty JPK_V7K(kwartalne rozliczenie) w związku z korektą ewidencji dla dwóch pierwszych miesięcy kwartału będzie wyglądać analogicznie jak dla pierwotnych plików JPK_V7K za te okresy (wypełniamy tylko część ewidencyjną). Korygując wyłącznie:

 • ewidencję - podatnik w schemacie głównym pozostawia pusty element Deklaracja. W części Naglowek puste pozostają natomiast: Kwartal, KodFormularzaDekl i WariantFormularzaDekl;
 • deklarację - podatnik w schemacie głównym pozostawia puste elementy: SprzedazWiersz, SprzedazCtrl, ZakupWiersz, ZakupCtrl. W elemencie Naglowek wypełniane są pola: Kwartal, KodFormularzaDekl, WariantFormularzaDekl.

Z uwagi na fakt, że pole Miesiac w elemencie Naglowek jest obowiązkowe, podatnik przy korekcie deklaracji JPK_V7K wskazuje ostatni miesiąc kwartału, tj. odpowiednio 3, 6, 9, 12.

Po raz pierwszy został określony termin na skorygowanie ewidencji i przesłanie JPK_VAT. Podatnik ma 14 dni liczone od stwierdzenia błędu lub od zmiany danych zapisanych w ewidencji.

2. Korekta wpływająca na wysokość podatku u sprzedawcy

Na podatniku, który zastosował niewłaściwą stawkę VAT, cenę czy np. liczbę towarów, ciąży obowiązek korekty, szczególnie gdy w związku z tym zaniżył VAT. Przyczyną korekty mogą być również nowe okoliczności, które powstały po wystawieniu faktury pierwotnej, wtedy korekty dokonujemy w bieżącym JPK_V7. Sposób korekty zależy od rodzaju błędu.

Jeśli w wyniku popełnionego błędu:

 • zaniżono VAT - korekty dokonujemy w rozliczeniu za okres, kiedy rozliczono pierwotnie transakcję, składając korektę JPK_V7 albo VAT-7 i JPK_VAT;
 • zawyżono VAT - korekty dokonuje się w bieżącym JPK_V7, po spełnieniu warunków wskazanych w art. 29a ust. 13 ustawy o VAT do rozliczenia faktury korygującej.

Zapisów korekty w ewidencji sprzedaży nowego JPK_V7 dokonujemy na podstawie:

 • faktury korygującej,
 • ewidencji korekt,
 • dokumentu wewnętrznego.

Jeżeli wielkości korekt przyjmują wartości ujemne, tak też (tj. ze znakiem "minus") należy je wykazać w JPK_V7.

2.1. Zapis korekty w nowym JPK_V7 na podstawie faktury korygującej

Podstawą zapisu korekty w części ewidencyjnej nowego JPK_V7, gdy wystawiana jest faktura korygująca, jest właśnie ta faktura. Wpisujemy ją za ten okres, za który zgodnie z przepisami ustawy o VAT powinna nastąpić korekta.

Jeżeli wielkości korekt przyjmują wartości ujemne, tak też (tj. ze znakiem "minus") należy je wykazać w JPK_V7.

Gdy faktura pierwotna i korygująca mają być rozliczane za ten sam okres rozliczeniowy, można dokonać jednego wpisu uwzględniającego wartości z faktury korygującej. Wtedy podstawą wpisu jest faktura pierwotna.

Przykład
5 listopada wystawiono fakturę na kwotę netto 10 000 zł i VAT 2300 zł. Sprzedawca zorientował się, że zaniżył liczbę sprzedanych towarów. Dlatego 23 listopada wystawił fakturę korygującą na kwotę netto 1000 zł, VAT 230 zł. W JPK_V7M może dokonać zbiorczego wpisu, którego podstawą będzie faktura pierwotna: wartość netto 11 000 zł, VAT 2520 zł.

2.1.1. Oznaczanie kodami GTU faktur korygujących

Reklama

W nowym JPK_V7 oznaczaniu kodami GTU podlegają także faktury korygujące. Kodami GTU należy oznaczać fakturę korygującą w przypadku korekty dotyczącej towaru/usługi objętych oznaczeniami GTU. Natomiast gdy korekta dotyczy wyłącznie towaru/usługi nieobjętych oznaczeniami GTU, faktury korygującej nie należy oznaczać w ten sposób.

Przykład
Spółka wystawiła fakturę korygującą do faktury, na której były dwie pozycje: alkohol i soki owocowe. Korekta dotyczyła pozycji soki. Dlatego wystawiona faktura korygująca nie będzie oznaczona w nowym JPK_V7 kodem GTU_01.

Faktury korygujące w nowym JPK_VAT z deklaracją muszą mieć w ewidencji oznaczenie kodami GTU, mimo że faktura pierwotna była rozliczona przed wprowadzeniem nowego JPK_VAT z deklaracją. Potwierdziło to MF w odpowiedzi na pytanie podatnika, czy do takich faktur korygujących ma stosować kody GTU:

Wskazanemu oznaczeniu podlegają również faktury korygujące wystawione do faktur otrzymanych przed wprowadzeniem nowego JPK_VAT z deklaracją.

Przykład
We wrześniu podatnik sprzedał 5 laptopów i wystawił fakturę. Sprzedaż została rozliczona w deklaracji za wrzesień. W październiku klient zwrócił jednego laptopa. Podatnik otrzymał potwierdzenie odbioru faktury korygującej dopiero 27 listopada. Dlatego fakturę korygującą rozlicza w nowym JPK_V7M za listopad, oznaczając ją kodem GTU_06.

2.1.2. Oznaczanie kodami transakcyjnymi faktur korygujących

Kodami transakcyjnymi oznaczamy nie tylko faktury korygujące wystawione do faktur pierwotnych rozliczonych już w nowym JPK_V7. Tak jak w przypadku kodów GTU, kody transakcyjne mają również zastosowanie do faktur korygujących wystawionych do faktur pierwotnych, które były rozliczone przed wprowadzeniem nowego JPK. Oznaczamy faktury korygujące do pozycji w fakturze pierwotnej, które powinny być oznaczone kodem transakcyjnym.

2.1.3. Stosowanie kodu TP do faktur korygujących

Problem może pojawić się z kodem TP, którym oznaczane są dokumenty, gdy między kontrahentami istnieją powiązania wskazane w ustawie o VAT. Powstaje pytanie, na jaki moment należy ustalać istnienie tych powiązań. MF na pytanie podatnika: "Jaki moment jest istotny dla oceny występowania powiązań między kontrahentami oznaczanych w ewidencji znacznikiem TP?" odpowiedziało:

Taka ocena ma się odbywać każdorazowo na moment dostawy towarów lub wykonania usługi, względnie otrzymania zaliczki bądź przedpłaty w przypadku tzw. faktur zaliczkowych.

To oznacza, że jeśli faktura pierwotna była oznaczona kodem TP, to stosujemy go również do faktury korygującej.

2.1.4. Zasady stosowania kodu MPP do faktur korygujących

Najwięcej problemów w stosowaniu kodów transakcyjnych do faktur korygujących powoduje stosowanie kodu MPP. Obowiązek zawierania na fakturach korygujących wyrazów "mechanizm podzielonej płatności" obejmuje transakcje dotyczące pozycji z załącznika nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy kwota faktury pierwotnej, po uwzględnieniu faktury korygującej, nadal opiewa na kwotę brutto wyższą niż 15 000 zł. Takie faktury korygujące powinny być oznaczone kodem MPP w ewidencji nowego JPK.

Rozważmy następujące przypadki:

1) w wyniku korekty transakcja nadal podlega obowiązkowemu split payment

Gdy w wyniku korekty transakcja jest nadal objęta obowiązkowym split payment, faktura korygująca, tak jak pierwotna, powinna być oznaczona w pliku JPK_V7 kodem MPP. Wyjątek dotyczy przypadku, gdy korekta odnosi się do pozycji faktury pierwotnej, w której wymienione towary lub usługi nie podlegają obowiązkowemu split payment (nie zostały wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT).

Przykład

Spółka wystawiła fakturę korygującą do faktury na kwotę 24 600 zł objętą split payment, która zawierała dwie pozycje:

 1. usługa budowlana

 2. materiały budowlane.

Korekta dotyczyła drugiej pozycji faktury. Mimo że w wyniku korekty kwota brutto nadal przekracza 15 000 zł, faktura korygująca nie będzie oznaczana w nowym JPK_V7 kodem MPP.

2) w wyniku korekty transakcja przestała podlegać obowiązkowemu split payment

Gdy w wyniku korekty transakcja nie jest objęta obowiązkowym split payment, faktura korygująca nie powinna być oznaczona w pliku jako MPP. Oznaczeniu temu podlega jedynie faktura pierwotna.

Reklama

Przykład
Spółka A wystawiła spółce B fakturę za usługi budowlane na kwotę brutto 15 990 zł z oznaczeniem "mechanizm podzielonej płatności". W związku ze stwierdzonymi usterkami udzieliła rabatu w wysokości 10% (wartość netto - 1300 zł, VAT - 299 zł). Po korekcie transakcja nie była już objęta obowiązkowym split payment. Dlatego faktura korygująca nie powinna mieć oznaczenia MPP w nowym JPK_V7.

W przypadku gdy na moment przesyłania pliku pierwotnego za dany miesiąc podatnik wie, że ostatecznie transakcja nie podlega obowiązkowi stosowania mechanizmu podzielonej płatności (np. na skutek korekty wartość transakcji jest poniżej 15 000 zł), możliwe jest wykazanie także faktury pierwotnej bez oznaczenia MPP. Bez znaczenia pozostaje przy tym, kiedy dokonywana jest płatność. Potwierdził to MF w odpowiedzi na pytanie podatnika.

3) w wyniku korekty transakcja zaczęła podlegać obowiązkowemu split payment

Obowiązek umieszczenia na fakturze wyrazów "mechanizm podzielonej płatności" odnosi się również do faktur korygujących:

 • dotyczących pozycji z załącznika nr 15 do ustawy o VAT,
 • opiewających na kwotę wyższą niż 15 000 zł brutto (tj. faktur, na których kwota po korekcie jest wyższa niż 15 000 zł brutto),

w przypadku gdy korygowana faktura pierwotna opiewała na kwotę niższą niż 15 000 zł brutto. W tej sytuacji faktura pierwotna i faktura korygująca dokumentują jednorazową dostawę towaru/wykonanie usługi z załącznika nr 15 do ustawy o VAT o wartości powyżej 15 000 zł brutto.

Bez znaczenia pozostaje natomiast przyczyna wystawienia faktury korygującej. Taka faktura korygująca powinna zawierać oznaczenie "mechanizm podzielonej płatności" i być oznaczona w nowym JPK kodem MPP, gdy:

 • przyczyną korekty była pomyłka i faktura pierwotna powinna od początku być wystawiona na kwotę wyższą niż 15 000 zł brutto, a także
 • podwyższenie podstawy opodatkowania i podatku należnego na fakturze korygującej nastąpiło wskutek wystąpienia nowych okoliczności.

2.2. Zapis w nowym JPK_V7 faktury korygującej, gdy faktura pierwotna miała oznaczenie FP

Jeśli faktura korygująca została wystawiona do faktury pierwotnej, która w nowym JPK miała oznaczenie FP, to zdaniem MF istnieją dwa alternatywne sposoby prezentowania w pliku takich faktur korygujących. Przypomnijmy, że kodem FP oznaczane są faktury wystawione do paragonu. Faktury z kodem FP nie są wliczane do sum kontrolnych ewidencji.

Zarówno faktury, jak i faktury korygujące z kodem FP nie są wliczane do sum kontrolnych ewidencji JPK_V7.

Gdy wystawiono fakturę korygującą do faktury oznaczonej kodem FP, możliwe jest jej wpisanie do JPK_V7:

 • z kodem FP - w takim przypadku kwota korekty, która wynika z takiej faktury (na plus lub na minus), musi być uwzględniana w raporcie kasowym - odpowiednio powiększonym lub pomniejszonym; w przypadku korekt na plus różnica może też być dodatkowo zaewidencjonowana na kasie fiskalnej i w ten sposób uwzględniona w pliku, albo
 • bez kodu FP - w takim przypadku kwota korekty wynikająca z takiej faktury (na plus lub na minus) nie może być uwzględniana w raporcie kasowym, który nie jest wówczas powiększany lub pomniejszany; sposób ten (wpisywanie faktur korygujących bez kodu FP) jest wykluczony w przypadku korekt na plus, jeśli są one dodatkowo zaewidencjonowane na kasie fiskalnej i w ten sposób uwzględnione.

2.3. Zapis w nowym JPK_V7 korekty, gdy podstawą wpisu jest ewidencja korekt lub dokument wewnętrzny

Gdy korygujemy sprzedaż zaewidencjonowaną na kasie, do której nie wystawiono faktury, podstawą wpisu jest wtedy ewidencja korekt. Dopuszczalne są dwa sposoby dokonywania wpisu:

 • w jednym wierszu - sprzedaż z raportu kasowego z oznaczeniem RO, pomniejszona o korekty (bez względu na przyczyny korekty);
 • w dwóch wierszach: osobno sprzedaż z raportu kasowego z oznaczeniem RO, a następnie w osobnym wierszu korekty ze znakiem (-) z oznaczeniem RO; można również dokonać osobnych wpisów dla oczywistych pomyłek, dla reklamacji, dla zwrotu towarów.

Zapisów takiej korekty nie oznaczamy kodami GTU ani transakcyjnymi.

Gdy podstawą wpisu jest dokument wewnętrzny, oznaczamy go kodem WEW. Może istnieć obowiązek oznaczenia go kodami transakcyjnymi, np. TP.

Polecamy: Nowy JPK_VAT z kodami GTU

Polecamy: VAT 2020. Komentarz

Polecamy: Biuletyn VAT

3. Korekta wpływająca na wysokość podatku u nabywcy

Obowiązki związane z korektą spoczywają również na nabywcy, który otrzymał fakturę i odlicza z niej VAT.

Podstawą zapisu w JPK_V7 jest faktura korygująca. Jeżeli wielkości korekt przyjmują wartości ujemne, tak też (tj. ze znakiem "minus") należy je wykazać w JPK_V7.

Gdy podatnik w rozliczeniu za ten sam okres odlicza VAT i uwzględnia korektę, może dokonać jednego wpisu. Wtedy podstawą wpisu jest faktura pierwotna pomniejszona lub powiększona o dane z faktury korygującej.

Faktury korygujące podlegają również oznaczeniu kodem MPP, na takich samych zasadach jak u sprzedawcy (zob. pkt 2.1.4).

Gdy faktura korygująca została wystawiona do faktury z oznaczeniem "metoda kasowa", w ewidencji zakupów oznaczamy ją kodem MK. Powstaje pytanie, czy zawsze? Należy kierować się oznaczeniem na fakturze otrzymanej od sprzedawcy. Gdy zawiera dopisek "metoda kasowa", należy w ewidencji oznaczyć ją kodem MK.

4. Pomyłki w danych sprzedawcy lub nabywcy

Wystawiając fakturę, sprzedawca może popełnić błąd w swoich danych lub w danych nabywcy, polegający na wpisaniu niewłaściwej nazwy, adresu albo NIP. Nie wszystkie te błędy wymagają złożenia korekty części ewidencyjnej JPK_V7.

Tabela. Zasady korekt JPK_V7 w przypadku błędów w danych sprzedawcy lub nabywcy

Lp.

Rodzaj błędu/przyczyna korekty

Czy zdaniem MF należy składać korektę i jak to zrobić

1.

Błędna wielkość liter w numerze faktury wprowadzanej do JPK_V7

Nie trzeba składać korekty JPK_V7; wielkość liter w numerze faktury nie ma znaczenia.

2.

W JPK_V7 została wykazana sprzedaż z błędnym NIP kontrahenta

W przypadku błędu w danych nabywcy (NIP) należy złożyć korektę JPK_V7.

3.

W JPK_V7 została wykazana sprzedaż z błędem w adresie

W przypadku błędu w adresie nabywcy nie ma konieczności złożenia korekty JPK_V7.

4.

W JPK_V7 wpisano błędną datę wystawienia lub otrzymania faktury

Przy pomyłce w datach dokumentów należy skorygować JPK_V7.

Jeśli podatnik przesłał JPK_V7, to korekty błędnego wpisu niewpływającego na wysokość podatku należnego lub naliczonego dokonuje się zdaniem MF poprzez:

 • jego wystornowanie, tj. wpisanie ze znakiem przeciwnym całego wpisu, oraz
 • ponowne dodanie prawidłowego wpisu z podaniem pierwotnego numeru dokumentu (np. DowodSprzedazy, NrKontrahenta lub NazwaKontrahenta); powinien on być oznaczony wymaganymi kodami.

Natomiast gdy podatnik jeszcze nie przesłał pliku za dany okres rozliczeniowy, dopuszczalne jest ujęcie tylko jednego zapisu z poprawnymi danymi.

Często plik JPK za dany okres jest korygowany kilkukrotnie. Powstaje pytanie, co w przypadku gdy składamy ponownie korektę. Czy jest nadal konieczne prezentowanie uprzednich korekt w podziale na: jak było i jak powinno być. Należy uznać, że nie. Jedynie bieżące korekty należy zapisać w formule zapisu korygowanego i korygującego?

5. Korekta, gdy zastosowano błędny kod w nowym JPK_V7

Jeśli podatnik przesłał JPK_V7, to korekty wpisu oznaczonego błędnym kodem lub nieoznaczonego kodem mimo takiego obowiązku, jako niepływającej na kwotę VAT, dokonuje się zdaniem MF poprzez:

 • wystornowanie zaewidencjonowanej transakcji, tj. wpisanie ze znakiem przeciwnym całego wpisu, który byl oznaczony błędnym kodem lub nieoznaczony mimo takiego obowiązku oraz
 • ponowne dodanie prawidłowego wpisu ze wszystkimi wymaganymi danymi, w tym z prawidłwym kodem lub kodami.

Gdy podatnik w pierwotnym wpisie zastosował kod, a dana transakcja nie powinna być oznaczona żadnym kodem, to w nowym wpisie już go nie podaje.

6. Korekta w JPK_V7 u wierzyciela, gdy korzysta z ulgi na złe długi

Sprzedawca, który rozlicza ulgę na złe długi, musi dokonać odpowiednich zapisów zarówno w części ewidencyjnej, jak i w części deklaracyjnej nowego JPK_V7. Organy podatkowe wymagają, aby każda faktura była wpisywana odrębnie. Podatnicy nie mogą posługiwać się zbiorczym dokumentem. MF potwierdziło natomiast, że nie trzeba będzie posługiwać się kodami towarowymi lub transakcyjnymi, wpisując faktury objęte korektą.

Podatnik, korzystając z ulgi na złe długi, nie oznacza kodami faktury będącej podstawą korekty, nawet gdy pierwotnie była oznaczona takimi kodami.

W nowym JPK_V7M i JPK_V7K podatnicy muszą w części ewidencyjnej wpisywać odrębnie każdą fakturę, która została objęta korektą. Wartości z tych faktur wpisujemy ze znakiem (-), chyba że jest to ponowna korekta, gdy dłużnik uregulował fakturę. Jeśli na korygowanej fakturze jest sprzedaż opodatkowana stawką:

 • 23% - podatnik wpisuje wartości z korygowanej faktury opodatkowane tą stawką w poz. K_19 - wartość netto, K_20 - VAT,
 • 8% - podatnik wpisuje wartości z korygowanej faktury opodatkowane tą stawką w poz. K_17 - wartość netto, K_18 - VAT,
 • 5% - podatnik wpisuje wartości z korygowanej faktury opodatkowane tą stawką w poz. K_15 - wartość netto, K_16 - VAT.

MF potwierdziło również, że w nowym JPK_V7M/JPK_V7K z deklaracją korekty z tytułu tzw. ulgi na złe długi nie trzeba będzie dodatkowo oznaczać w ewidencji jako dokumentu wewnętrznego "WEW", gdyż podstawą wpisu jest faktura.

W przypadku korekty, zgodnej z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy o podatku od towarów i usług, do ewidencji sprzedaży wprowadza się dane z faktury i kwoty ujemne lub dodatnie w odpowiednich dla stawek pozycjach. Ponadto podaje się wartość "1" w polu "KorektaPodstawyOpodt".

Podatnik, wysyłając nowy JPK_VAT, nie dołącza już zawiadomienia VAT-ZD o skorzystaniu z ulgi na złe długi. W nowym JPK zawiadomienia dokonuje poprzez wpisanie cyfry "1" w polu KorektaPodstawyOpodt dla korygowanych pozycji.

Następnie w deklaracji w polu P_68 i P_69 podatnik podaje ze znakiem "minus" odpowiednio zbiorczą wysokość korekty podstawy opodatkowania oraz podatku należnego, która została uwzględniona w pozycjach od K_15 do K_20.

Pola P_68 i P_69 przyjmują wyłącznie wartość ujemną lub 0. W przypadku braku korekty w danej deklaracji pole pozostaje puste.

Gdy dłużnik ureguluje należność za fakturę w całości lub w części, wówczas sprzedawca w ewidencji wypełnia dla całego dokumentu pole KorektaPodstawyOpodt poprzez zaznaczenie "1"oraz wykazuje pojedynczo korekty podstawy opodatkowania oraz podatku należnego ze znakiem "in plus" z podziałem na stawki podatku.

Przykład

15 października minęło 90 dni od ustalonego terminu płatności. Ponieważ do 25 listopada dłużnik nie uregulował płatności za fakturę (wartość netto 10 000 zł, VAT 2300 zł), spółka postanowiła skorzystać z ulgi na złe długi, gdyż spełniała wszystkie warunki. W tym przypadku zapis w ewidencji JPK będzie wyglądał w następujący sposób:

NrKontrahenta

NazwaKontrahenta

Dowodsprzedazy

Datawystawienia

Datasprzedazy

KorektaPodstawyOpodt

K_19

K_20

526123456

Alfa sp. z o.o.

F/526/03/2020

2020-03-10

1

- 10 000

-2300

7. Korekta w nowym JPK u dłużnika

Sprzedawca może skorzystać z ulgi na złe długi. Natomiast kupujący, który nie opłaci faktury, nie ma wyboru. Korekty musi dokonać w deklaracji za okres, w którym minie 90 dni, gdy do końca tego okresu nie opłaci faktury.

Tak jak u sprzedawcy w JPK każda faktura musi być wpisana odrębnie. Korekta jest wpisywana ze znakiem (-), chyba że podatnik dokonuje ponownej korekty po opłaceniu faktury. Inaczej niż w przypadku korekty u wierzyciela dłużnik będzie wpisywał kwoty podatku naliczonego w pozycji K_46. Jak czytamy w objaśnieniach MF do tej pozycji:

Korektę podatku naliczonego ujmuje się pojedynczo, podając wszystkie elementy wymagane dla faktur dokumentujących dostawy towarów lub świadczenie usług ze znakiem "in minus". W przypadku braku - pole pozostaje puste.

Następnie w części deklaracyjnej w polu P_46 podatnik będzie wpisywał zbiorczo kwotę podatku naliczonego z poz. K_46.

Gdy dłużnik ureguluje należność za fakturę, może ponownie powiększyć podatek naliczony. Wypełnia wtedy pozycję K_47, wpisując odrębnie każdą fakturę, i zbiorczo wpisuje sumę podatku naliczonego podlegającego ponownej korekcie w polu P_47.

Podsumowanie

1. Mimo że JPK_V7 zawiera zarówno ewidencję, jak i deklarację, nie ma potrzeby wypełniania obu części, gdy np. będziemy poprawiali tylko część ewidencyjną.

2. W nowym JPK_V7 oznaczaniu kodami GTU podlegają także faktury korygujące. Kodami GTU należy oznaczać fakturę korygującą w przypadku korekty dotyczącej towaru/usługi objętych oznaczeniami GTU.

3. Kodem MPP powinny być oznaczone faktury korygujące dokumentujące korekty dotyczące pozycji z załącznika nr 15 do ustawy o VAT, w sytuacji gdy kwota faktury pierwotnej, po uwzględnieniu faktury korygującej, nadal opiewa na kwotę brutto wyższą niż 15 000 zł.

4. Faktura korygująca wystawiona do faktury oznaczonej kodem FP musi również zawierać ten kod, jeśli rozliczamy korektę na podstawie raportu kasowego.

5. Jeśli podatnik przesłał JPK_V7, to korekty wpisu oznaczonego błędnym kodem lub nieoznaczonego kodem mimo takiego obowiązku dokonuje poprzez wystornowanie błędnego wpisu (ze znakiem "minus") i dokonanie następnie prawidłowego wpisu.

Podstawa prawna:

Marcin Jasiński, ekspert w zakresie VAT

Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  13 cze 2021
  Zakres dat:

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Usługi gastronomiczne na kasie fiskalnej online - interpretacje

  Kasy fiskalne online w branży gastronomicznej pojawiły się od 1 stycznia 2021 r. Obowiązek wymiany starych kas na nowe objął bowiem usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne. Pojawiło się jednak szereg wątpliwości interpretacyjnych związanych z nowym obowiązkiem. Oto niektóre z nich.

  Polski Ład. Ile będą kosztowały zmiany podatkowe?

  Polskie Ład. Najważniejsze zmiany jeśli chodzi o kwestie ubytku PIT to jest ok. 22 mld zł dla całego sektora, dodatkowo przewidujemy ok. 4-4,5 mld zł kosztów z tego pakietu ulg dla małych i średnich przedsiębiorstw - powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski.

  Przeniesienie firmy za granicę a podatek w Polsce

  Przeniesienie działalności gospodarczej za granicę. Zapowiadane zmiany w ramach Polskiego Ładu, rosnące koszty prowadzenia firmy, niejasne przepisy i nadmierna biurokracja – to czynniki, przez które wielu przedsiębiorców rozważa przeniesienie działalność za granicę. Jednak samo zarejestrowanie firmy w innym kraju (nawet w UE) nie zwalnia automatycznie z płacenia podatków i składek ubezpieczeniowych w Polsce.

  Kiedy osoba fizyczna ma rezydencję podatkową w Polsce?

  Polska rezydencja podatkowa. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe z 29 kwietnia 2021 r. dotyczące zasad ustalania rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku osoby fizycznej w Polsce. Zdaniem ekspertów PwC te objaśnienia mogą być postrzegane jako zapowiedź szczególnego zainteresowania władz podatkowych rezydencją osób fizycznych, które utraciły lub utracą rezydencję podatkową w Polsce.

  Czy opodatkowanie firm w Czechach jest niższe?

  Opodatkowanie działalności gospodarczej w Czechach nie jest znacząco korzystniejsze niż w Polsce - stwierdza Polski Instytut Ekonomiczny. Analitycy zwracają uwagę, że zależy ono m.in. od branży, w której działa firma, poziomu przychodów oraz relacji między przychodami a kosztami.

  Kto musi mieć kasę fiskalną online od 1 lipca 2021 r.?

  Kasy fiskalne online. Od 1 lipca 2021 r. kolejna grupa podatników zobowiązana jest do obowiązkowego ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych online. Których podatników dotyczy ten obowiązek?

  Obowiązek podatkowy drugiego stopnia w akcyzie

  Podmiotowość podatników akcyzy z tytułu obowiązku podatkowego drugiego stopnia jest przedmiotem daleko idących kontrowersji, zresztą z wielu powodów – pisze profesor Witold Modzelewski.

  Pusta faktura wymaga udowodnienia

  Puste faktury. Urząd skarbowy oskarżył firmę o nabycie pustych faktur, mimo że zeznania świadków wyraźnie stwierdzały co innego. Sprawę rozstrzygnął sąd administracyjny.

  Skutki podatkowe wycofania samochodu ze spółki cywilnej

  Skutki podatkowe wniesienia i wycofania samochodu do spółki cywilnej - cz. II wycofanie samochodu ze spółki cywilnej.

  Zwrot VAT niektórym podmiotom - zmiany od 1 lipca 2021 r.

  Zwrot VAT. Ustawodawca przygotował projekt nowego rozporządzenia w zakresie zwrotu VAT niektórym podmiotom. Nowe regulacje zaczną obowiązywać od 1 lipca 2021 r. Co się zmieni?

  Zarobki w Szwecji. Ile można zarobić zbierając jagody?

  Zarobki w Szwecji. Z danych Szwedzkiego Urzędu Statystycznego wynika, że średnia pensja w Szwecji wynosi 35,3 tys. koron brutto (ok. 15 tys. zł). Mediana wynosi 31,7 tys. koron brutto (ok. 14 tys. zł).

  Raportowanie niefinansowe ESG zyskuje na znaczeniu

  Raportowanie niefinansowe ESG (environmental, social i governance). Inwestorzy coraz częściej szukają informacji o wpływie spółek na środowisko i społeczeństwo. Polskie firmy rzadko jednak raportują takie kwestie. Dlaczego warto raportować? Co powinny zawierać raporty ESG?

  Globalna stawka CIT a realna działalność gospodarcza

  Globalna stawka CIT. Polska nie poprze planu wprowadzenia globalnego minimalnego poziomu podatku od przedsiębiorstw, o ile nie będzie klauzuli wyłączającej z niego istotną działalność gospodarczą prowadzoną w kraju - powiedział dziennikowi "Financial Times" minister finansów Tadeusz Kościński.

  ZUS w Polsce vs. ZUS w Anglii

  Ubiegły miesiąc okazał się niezwykle istotny dla polskiej gospodarki. Premier Morawiecki ogłosił główne założenia „Nowego Ładu”, czyli programu ekonomiczno-społecznego, którego założeniem ma być zniwelowanie strat, jakie w naszej gospodarce poczyniła pandemia koronawirusa. Jednakże nie dla wszystkich plan ten okazał się dobrym pomysłem; co więcej, wzbudził wśród pewnej części społeczeństwa spore obawy.

  Nowelizacja ustawy o AML – nowe obowiązki dla rynku walut wirtualnych

  Nowelizacja ustawy o AML. Wirtualne waluty to ekspresowo rozwijająca się branża z dziedziny nowoczesnych technologii. Jednak zarówno wydobycie, sprzedaż, wymiana i spekulacja walutami nie jest zarezerwowana wyłącznie dla przedsiębiorców jako inwestycja czy środek płatniczy. Walutę wirtualną często wykorzystuje się również do realizacji nieuczciwych celów i w ramach działań niezgodnych z prawem. W związku z tym pojawiają się kolejne regulacje prawne – zarówno krajowe, jak i międzynarodowe – dotyczące AML/CFT. 15 maja 2021 weszła w życie nowelizacja ustawy o AML. Co warto o niej wiedzieć?

  Blockchain w księgowości – przyszłość, która już zapukała do drzwi

  Blockchain w księgowości. Wiele wskazuje na to, że rachunkowość oparta o nowe technologie, w tym technologię blockchain to nieodległa przyszłość. Prowadzenie księgowości z wykorzystaniem rejestru rozproszonego i inteligentnych umów może pomóc przedsiębiorcom osiągać większe dochody szybciej i łatwiej. Jednocześnie, wprowadzanie nowych rozwiązań zawsze wiąże się z pewnymi wyzwaniami. Czy wątpliwości branży księgowej związane z blockchainem są uzasadnione?

  Ulga na ekspansję - kto skorzysta i na jakich zasadach?

  Ulga na ekspansję, która została zaproponowana w ramach Polskiego Ładu, ma objąć przedsiębiorstwa, w tym małe i średnie podmioty, które podejmują ekspansją na rynki zagraniczne. Na jakich warunkach będzie można korzystać z ulgi na ekspansję? Kiedy ulga wejdzie w życie?

  Dodatkowe prace a opodatkowanie VAT kar umownych

  VAT od kar umownych - dodatkowe prace. W trakcie realizacji projektu budowlanego mogą wystąpić nowe okoliczności, takie jak np. problemy z gruntem czy wady dokumentacji projektowej. Może to spowodować konieczność podjęcia dodatkowych prac, a tym samym poniesienia dodatkowych kosztów przez wykonawcę, które powinny obciążać zamawiającego. Strony umowy budowlanej muszą ustalić, czy taka kara umowna podlega, czy nie podlega opodatkowaniu VAT.

  Jak postrzegamy księgowych? Sowa, mrówka czy leniwiec?

  Księgowi są nazywani zaufanymi doradcami i wysokiej klasy specjalistami. Chociaż te określenia brzmią poważnie, po pracy często rozwijają nietypowe zainteresowania, jak sporty ekstremalne, sztuki walki, żeglarstwo bądź śpiew w chórze. Sposób, w jaki ich odbieramy, pokazują też metafory. Księgowego można porównać do wielu zwierząt – mądrej sowy, walecznego tygrysa bądź pracowitej mrówki. Z okazji Dnia Księgowego postanowiliśmy przyjrzeć się wizerunkowi specjalistów od rachunkowości.

  Nowy podatek od elektroniki uderzy w twórców i konsumentów

  Opłata reprograficzna. Nowy podatek od elektroniki uderzy w kieszenie konsumentów i przedsiębiorców, nie pomoże twórcom - stwierdził Związek Cyfrowa Polska, wydając negatywną ocenę do projektu ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego w ramach konsultacji społecznych resortu kultury.

  Podatkowa grupa kapitałowa – rozliczenie straty

  Podatkowa grupa kapitałowa. Spośród pięciu spółek tworzących grupę jedna przyniosła stratę, a cztery dochody. Spółka dominująca pomniejszyła o tę stratę podatek dochodowy wykazany i zaliczkowany przez cztery rentowne spółki, zachowując powstałą na plus różnicę zaliczek CIT, a następnie rozdysponowując ją pomiędzy siebie i spółkę przynoszącą straty. Była pewna, że to działanie będzie obojętne podatkowo, ale fiskus stwierdził, że jest to przysporzenie majątku tych spółek i musi zostać opodatkowane jak zwykły przychód. Spór między przedsiębiorcą a Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej rozstrzygnął sąd, stwierdzając, że: „Stanowisko KIS jest nie tylko nieprawidłowe, ale także nielogiczne i sprzeczne wewnętrznie. Jest również wyrazem nadmiernego fiskalizmu państwa”.

  Podatnik Bezgotówkowy od 2022 roku - jakie korzyści dla firm?

  Podatnik Bezgotówkowy od 2022 roku. Ministerstwo Finansów proponuje przedsiębiorcom program Podatnik Bezgotówkowy. To propozycja dla tych firm, które większość transakcji płatniczych przeprowadzają w systemie cashless. Uzyskanie takiego statusu „Klienta Premium” będzie możliwe od 2022 roku. Firma, która go uzyska, skorzysta z najszybszego zwrotu VAT w Europie. Pieniądze znajdą się na ich kontach w maksymalnie 15 dni.

  Jaka stawka ryczałtu dla usług gastronomicznych?

  Stawka ryczałtu - usługi gastronomiczne. Czy sprzedaż usług gastronomicznych (przygotowywanie gotowych posiłków na rzecz kontrahentów) można opodatkować na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ze stawką 3%?