Kategorie

Korekta w nowym JPK_V7 - jak to zrobić?

Korekta w nowym JPK_V7 - jak to zrobić?
Korekta w nowym JPK_V7 - jak to zrobić?
Korekta w nowym JPK_V7 - jak to zrobić? Podatnicy mają za sobą złożenie pierwszego JPK_V7. W związku z tym należy poznać zasady dokonywania korekt w nowym JPK_V7. Tak jak było do tej pory, korekta w zależności od rodzaju błędu będzie dokonywana w bieżącym pliku JPK_V7 lub poprzez jego korektę. Gdy korekta będzie dotyczyła okresów rozliczeniowych sprzed 1 października 2020 r., należy złożyć korektę JPK_VAT lub deklaracji VAT-7/VAT-7K. Dokonując korekty, podatnik może być zobowiązany do stosowania kodów GTU lub transakcyjnych. Jak prawidłowo skorygować JPK_V7?

Jak prawidłowo skorygować JPK_V7?

1. Zasady składania korekty nowego JPK_V7

Składając korektę JPK_V7M/JPK_V7K, należy wypełnić pozycję Celzlożenia, wpisując cyfrę 2, niezależnie od liczby korekt za ten okres.

Mimo że JPK_V7 zawiera zarówno ewidencję, jak i deklarację, nie będzie potrzeby wypełniania obu części, gdy dokonujemy korekty np. tylko części ewidencyjnej. Jednak zawsze korygowana część musi być wypełniona w całości (wszystkie wypełnione pierwotnie pozycje, nie tylko korygowane).

Korygując wyłącznie:

 • ewidencję - podatnik w schemacie głównym pozostawia pusty element Deklaracja. W części Naglowek puste pozostają zaś KodFormularzaDekl oraz WariantFormularzaDekl;

Dokonanie w przesłanej ewidencji korekty, która nie ma wpływu na część deklaracyjną zawartą we wspólnym pliku, nie będzie wywoływało skutków dla rozliczenia podatku, np. nie przesunie terminu zwrotu.

 • deklarację - podatnik w schemacie głównym pozostawia puste elementy: SprzedazWiersz, SprzedazCtrl, ZakupWiersz, ZakupCtrl. W elemencie Naglowek wypełniane są pola: KodFormularzaDekl, WariantFormularzaDekl.

Dokonanie korekty wyłącznie w części deklaracyjnej (np. zmiana wysokości kwoty nadwyżki z poprzedniej deklaracji) nie będzie miało wpływu na dane zawarte w części ewidencyjnej.

Sposób dokonania korekty JPK_V7K(kwartalne rozliczenie) w związku z korektą ewidencji dla dwóch pierwszych miesięcy kwartału będzie wyglądać analogicznie jak dla pierwotnych plików JPK_V7K za te okresy (wypełniamy tylko część ewidencyjną). Korygując wyłącznie:

 • ewidencję - podatnik w schemacie głównym pozostawia pusty element Deklaracja. W części Naglowek puste pozostają natomiast: Kwartal, KodFormularzaDekl i WariantFormularzaDekl;
 • deklarację - podatnik w schemacie głównym pozostawia puste elementy: SprzedazWiersz, SprzedazCtrl, ZakupWiersz, ZakupCtrl. W elemencie Naglowek wypełniane są pola: Kwartal, KodFormularzaDekl, WariantFormularzaDekl.

Z uwagi na fakt, że pole Miesiac w elemencie Naglowek jest obowiązkowe, podatnik przy korekcie deklaracji JPK_V7K wskazuje ostatni miesiąc kwartału, tj. odpowiednio 3, 6, 9, 12.

Po raz pierwszy został określony termin na skorygowanie ewidencji i przesłanie JPK_VAT. Podatnik ma 14 dni liczone od stwierdzenia błędu lub od zmiany danych zapisanych w ewidencji.

2. Korekta wpływająca na wysokość podatku u sprzedawcy

Na podatniku, który zastosował niewłaściwą stawkę VAT, cenę czy np. liczbę towarów, ciąży obowiązek korekty, szczególnie gdy w związku z tym zaniżył VAT. Przyczyną korekty mogą być również nowe okoliczności, które powstały po wystawieniu faktury pierwotnej, wtedy korekty dokonujemy w bieżącym JPK_V7. Sposób korekty zależy od rodzaju błędu.

Jeśli w wyniku popełnionego błędu:

 • zaniżono VAT - korekty dokonujemy w rozliczeniu za okres, kiedy rozliczono pierwotnie transakcję, składając korektę JPK_V7 albo VAT-7 i JPK_VAT;
 • zawyżono VAT - korekty dokonuje się w bieżącym JPK_V7, po spełnieniu warunków wskazanych w art. 29a ust. 13 ustawy o VAT do rozliczenia faktury korygującej.

Zapisów korekty w ewidencji sprzedaży nowego JPK_V7 dokonujemy na podstawie:

 • faktury korygującej,
 • ewidencji korekt,
 • dokumentu wewnętrznego.

Jeżeli wielkości korekt przyjmują wartości ujemne, tak też (tj. ze znakiem "minus") należy je wykazać w JPK_V7.

2.1. Zapis korekty w nowym JPK_V7 na podstawie faktury korygującej

Podstawą zapisu korekty w części ewidencyjnej nowego JPK_V7, gdy wystawiana jest faktura korygująca, jest właśnie ta faktura. Wpisujemy ją za ten okres, za który zgodnie z przepisami ustawy o VAT powinna nastąpić korekta.

Jeżeli wielkości korekt przyjmują wartości ujemne, tak też (tj. ze znakiem "minus") należy je wykazać w JPK_V7.

Gdy faktura pierwotna i korygująca mają być rozliczane za ten sam okres rozliczeniowy, można dokonać jednego wpisu uwzględniającego wartości z faktury korygującej. Wtedy podstawą wpisu jest faktura pierwotna.

Przykład
5 listopada wystawiono fakturę na kwotę netto 10 000 zł i VAT 2300 zł. Sprzedawca zorientował się, że zaniżył liczbę sprzedanych towarów. Dlatego 23 listopada wystawił fakturę korygującą na kwotę netto 1000 zł, VAT 230 zł. W JPK_V7M może dokonać zbiorczego wpisu, którego podstawą będzie faktura pierwotna: wartość netto 11 000 zł, VAT 2520 zł.

2.1.1. Oznaczanie kodami GTU faktur korygujących

W nowym JPK_V7 oznaczaniu kodami GTU podlegają także faktury korygujące. Kodami GTU należy oznaczać fakturę korygującą w przypadku korekty dotyczącej towaru/usługi objętych oznaczeniami GTU. Natomiast gdy korekta dotyczy wyłącznie towaru/usługi nieobjętych oznaczeniami GTU, faktury korygującej nie należy oznaczać w ten sposób.

Przykład
Spółka wystawiła fakturę korygującą do faktury, na której były dwie pozycje: alkohol i soki owocowe. Korekta dotyczyła pozycji soki. Dlatego wystawiona faktura korygująca nie będzie oznaczona w nowym JPK_V7 kodem GTU_01.

Faktury korygujące w nowym JPK_VAT z deklaracją muszą mieć w ewidencji oznaczenie kodami GTU, mimo że faktura pierwotna była rozliczona przed wprowadzeniem nowego JPK_VAT z deklaracją. Potwierdziło to MF w odpowiedzi na pytanie podatnika, czy do takich faktur korygujących ma stosować kody GTU:

Wskazanemu oznaczeniu podlegają również faktury korygujące wystawione do faktur otrzymanych przed wprowadzeniem nowego JPK_VAT z deklaracją.

Przykład
We wrześniu podatnik sprzedał 5 laptopów i wystawił fakturę. Sprzedaż została rozliczona w deklaracji za wrzesień. W październiku klient zwrócił jednego laptopa. Podatnik otrzymał potwierdzenie odbioru faktury korygującej dopiero 27 listopada. Dlatego fakturę korygującą rozlicza w nowym JPK_V7M za listopad, oznaczając ją kodem GTU_06.

2.1.2. Oznaczanie kodami transakcyjnymi faktur korygujących

Kodami transakcyjnymi oznaczamy nie tylko faktury korygujące wystawione do faktur pierwotnych rozliczonych już w nowym JPK_V7. Tak jak w przypadku kodów GTU, kody transakcyjne mają również zastosowanie do faktur korygujących wystawionych do faktur pierwotnych, które były rozliczone przed wprowadzeniem nowego JPK. Oznaczamy faktury korygujące do pozycji w fakturze pierwotnej, które powinny być oznaczone kodem transakcyjnym.

2.1.3. Stosowanie kodu TP do faktur korygujących

Problem może pojawić się z kodem TP, którym oznaczane są dokumenty, gdy między kontrahentami istnieją powiązania wskazane w ustawie o VAT. Powstaje pytanie, na jaki moment należy ustalać istnienie tych powiązań. MF na pytanie podatnika: "Jaki moment jest istotny dla oceny występowania powiązań między kontrahentami oznaczanych w ewidencji znacznikiem TP?" odpowiedziało:

Taka ocena ma się odbywać każdorazowo na moment dostawy towarów lub wykonania usługi, względnie otrzymania zaliczki bądź przedpłaty w przypadku tzw. faktur zaliczkowych.

To oznacza, że jeśli faktura pierwotna była oznaczona kodem TP, to stosujemy go również do faktury korygującej.

2.1.4. Zasady stosowania kodu MPP do faktur korygujących

Najwięcej problemów w stosowaniu kodów transakcyjnych do faktur korygujących powoduje stosowanie kodu MPP. Obowiązek zawierania na fakturach korygujących wyrazów "mechanizm podzielonej płatności" obejmuje transakcje dotyczące pozycji z załącznika nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy kwota faktury pierwotnej, po uwzględnieniu faktury korygującej, nadal opiewa na kwotę brutto wyższą niż 15 000 zł. Takie faktury korygujące powinny być oznaczone kodem MPP w ewidencji nowego JPK.

Rozważmy następujące przypadki:

1) w wyniku korekty transakcja nadal podlega obowiązkowemu split payment

Gdy w wyniku korekty transakcja jest nadal objęta obowiązkowym split payment, faktura korygująca, tak jak pierwotna, powinna być oznaczona w pliku JPK_V7 kodem MPP. Wyjątek dotyczy przypadku, gdy korekta odnosi się do pozycji faktury pierwotnej, w której wymienione towary lub usługi nie podlegają obowiązkowemu split payment (nie zostały wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT).

Przykład

Spółka wystawiła fakturę korygującą do faktury na kwotę 24 600 zł objętą split payment, która zawierała dwie pozycje:

 1. usługa budowlana

 2. materiały budowlane.

Korekta dotyczyła drugiej pozycji faktury. Mimo że w wyniku korekty kwota brutto nadal przekracza 15 000 zł, faktura korygująca nie będzie oznaczana w nowym JPK_V7 kodem MPP.

2) w wyniku korekty transakcja przestała podlegać obowiązkowemu split payment

Gdy w wyniku korekty transakcja nie jest objęta obowiązkowym split payment, faktura korygująca nie powinna być oznaczona w pliku jako MPP. Oznaczeniu temu podlega jedynie faktura pierwotna.

Przykład
Spółka A wystawiła spółce B fakturę za usługi budowlane na kwotę brutto 15 990 zł z oznaczeniem "mechanizm podzielonej płatności". W związku ze stwierdzonymi usterkami udzieliła rabatu w wysokości 10% (wartość netto - 1300 zł, VAT - 299 zł). Po korekcie transakcja nie była już objęta obowiązkowym split payment. Dlatego faktura korygująca nie powinna mieć oznaczenia MPP w nowym JPK_V7.

W przypadku gdy na moment przesyłania pliku pierwotnego za dany miesiąc podatnik wie, że ostatecznie transakcja nie podlega obowiązkowi stosowania mechanizmu podzielonej płatności (np. na skutek korekty wartość transakcji jest poniżej 15 000 zł), możliwe jest wykazanie także faktury pierwotnej bez oznaczenia MPP. Bez znaczenia pozostaje przy tym, kiedy dokonywana jest płatność. Potwierdził to MF w odpowiedzi na pytanie podatnika.

3) w wyniku korekty transakcja zaczęła podlegać obowiązkowemu split payment

Obowiązek umieszczenia na fakturze wyrazów "mechanizm podzielonej płatności" odnosi się również do faktur korygujących:

 • dotyczących pozycji z załącznika nr 15 do ustawy o VAT,
 • opiewających na kwotę wyższą niż 15 000 zł brutto (tj. faktur, na których kwota po korekcie jest wyższa niż 15 000 zł brutto),

w przypadku gdy korygowana faktura pierwotna opiewała na kwotę niższą niż 15 000 zł brutto. W tej sytuacji faktura pierwotna i faktura korygująca dokumentują jednorazową dostawę towaru/wykonanie usługi z załącznika nr 15 do ustawy o VAT o wartości powyżej 15 000 zł brutto.

Bez znaczenia pozostaje natomiast przyczyna wystawienia faktury korygującej. Taka faktura korygująca powinna zawierać oznaczenie "mechanizm podzielonej płatności" i być oznaczona w nowym JPK kodem MPP, gdy:

 • przyczyną korekty była pomyłka i faktura pierwotna powinna od początku być wystawiona na kwotę wyższą niż 15 000 zł brutto, a także
 • podwyższenie podstawy opodatkowania i podatku należnego na fakturze korygującej nastąpiło wskutek wystąpienia nowych okoliczności.

2.2. Zapis w nowym JPK_V7 faktury korygującej, gdy faktura pierwotna miała oznaczenie FP

Jeśli faktura korygująca została wystawiona do faktury pierwotnej, która w nowym JPK miała oznaczenie FP, to zdaniem MF istnieją dwa alternatywne sposoby prezentowania w pliku takich faktur korygujących. Przypomnijmy, że kodem FP oznaczane są faktury wystawione do paragonu. Faktury z kodem FP nie są wliczane do sum kontrolnych ewidencji.

Zarówno faktury, jak i faktury korygujące z kodem FP nie są wliczane do sum kontrolnych ewidencji JPK_V7.

Gdy wystawiono fakturę korygującą do faktury oznaczonej kodem FP, możliwe jest jej wpisanie do JPK_V7:

 • z kodem FP - w takim przypadku kwota korekty, która wynika z takiej faktury (na plus lub na minus), musi być uwzględniana w raporcie kasowym - odpowiednio powiększonym lub pomniejszonym; w przypadku korekt na plus różnica może też być dodatkowo zaewidencjonowana na kasie fiskalnej i w ten sposób uwzględniona w pliku, albo
 • bez kodu FP - w takim przypadku kwota korekty wynikająca z takiej faktury (na plus lub na minus) nie może być uwzględniana w raporcie kasowym, który nie jest wówczas powiększany lub pomniejszany; sposób ten (wpisywanie faktur korygujących bez kodu FP) jest wykluczony w przypadku korekt na plus, jeśli są one dodatkowo zaewidencjonowane na kasie fiskalnej i w ten sposób uwzględnione.

2.3. Zapis w nowym JPK_V7 korekty, gdy podstawą wpisu jest ewidencja korekt lub dokument wewnętrzny

Gdy korygujemy sprzedaż zaewidencjonowaną na kasie, do której nie wystawiono faktury, podstawą wpisu jest wtedy ewidencja korekt. Dopuszczalne są dwa sposoby dokonywania wpisu:

 • w jednym wierszu - sprzedaż z raportu kasowego z oznaczeniem RO, pomniejszona o korekty (bez względu na przyczyny korekty);
 • w dwóch wierszach: osobno sprzedaż z raportu kasowego z oznaczeniem RO, a następnie w osobnym wierszu korekty ze znakiem (-) z oznaczeniem RO; można również dokonać osobnych wpisów dla oczywistych pomyłek, dla reklamacji, dla zwrotu towarów.

Zapisów takiej korekty nie oznaczamy kodami GTU ani transakcyjnymi.

Gdy podstawą wpisu jest dokument wewnętrzny, oznaczamy go kodem WEW. Może istnieć obowiązek oznaczenia go kodami transakcyjnymi, np. TP.

Polecamy: Nowy JPK_VAT z kodami GTU

Polecamy: VAT 2020. Komentarz

Polecamy: Biuletyn VAT

3. Korekta wpływająca na wysokość podatku u nabywcy

Obowiązki związane z korektą spoczywają również na nabywcy, który otrzymał fakturę i odlicza z niej VAT.

Podstawą zapisu w JPK_V7 jest faktura korygująca. Jeżeli wielkości korekt przyjmują wartości ujemne, tak też (tj. ze znakiem "minus") należy je wykazać w JPK_V7.

Gdy podatnik w rozliczeniu za ten sam okres odlicza VAT i uwzględnia korektę, może dokonać jednego wpisu. Wtedy podstawą wpisu jest faktura pierwotna pomniejszona lub powiększona o dane z faktury korygującej.

Faktury korygujące podlegają również oznaczeniu kodem MPP, na takich samych zasadach jak u sprzedawcy (zob. pkt 2.1.4).

Gdy faktura korygująca została wystawiona do faktury z oznaczeniem "metoda kasowa", w ewidencji zakupów oznaczamy ją kodem MK. Powstaje pytanie, czy zawsze? Należy kierować się oznaczeniem na fakturze otrzymanej od sprzedawcy. Gdy zawiera dopisek "metoda kasowa", należy w ewidencji oznaczyć ją kodem MK.

4. Pomyłki w danych sprzedawcy lub nabywcy

Wystawiając fakturę, sprzedawca może popełnić błąd w swoich danych lub w danych nabywcy, polegający na wpisaniu niewłaściwej nazwy, adresu albo NIP. Nie wszystkie te błędy wymagają złożenia korekty części ewidencyjnej JPK_V7.

Tabela. Zasady korekt JPK_V7 w przypadku błędów w danych sprzedawcy lub nabywcy

Lp.

Rodzaj błędu/przyczyna korekty

Czy zdaniem MF należy składać korektę i jak to zrobić

1.

Błędna wielkość liter w numerze faktury wprowadzanej do JPK_V7

Nie trzeba składać korekty JPK_V7; wielkość liter w numerze faktury nie ma znaczenia.

2.

W JPK_V7 została wykazana sprzedaż z błędnym NIP kontrahenta

W przypadku błędu w danych nabywcy (NIP) należy złożyć korektę JPK_V7.

3.

W JPK_V7 została wykazana sprzedaż z błędem w adresie

W przypadku błędu w adresie nabywcy nie ma konieczności złożenia korekty JPK_V7.

4.

W JPK_V7 wpisano błędną datę wystawienia lub otrzymania faktury

Przy pomyłce w datach dokumentów należy skorygować JPK_V7.

Jeśli podatnik przesłał JPK_V7, to korekty błędnego wpisu niewpływającego na wysokość podatku należnego lub naliczonego dokonuje się zdaniem MF poprzez:

 • jego wystornowanie, tj. wpisanie ze znakiem przeciwnym całego wpisu, oraz
 • ponowne dodanie prawidłowego wpisu z podaniem pierwotnego numeru dokumentu (np. DowodSprzedazy, NrKontrahenta lub NazwaKontrahenta); powinien on być oznaczony wymaganymi kodami.

Natomiast gdy podatnik jeszcze nie przesłał pliku za dany okres rozliczeniowy, dopuszczalne jest ujęcie tylko jednego zapisu z poprawnymi danymi.

Często plik JPK za dany okres jest korygowany kilkukrotnie. Powstaje pytanie, co w przypadku gdy składamy ponownie korektę. Czy jest nadal konieczne prezentowanie uprzednich korekt w podziale na: jak było i jak powinno być. Należy uznać, że nie. Jedynie bieżące korekty należy zapisać w formule zapisu korygowanego i korygującego?

5. Korekta, gdy zastosowano błędny kod w nowym JPK_V7

Jeśli podatnik przesłał JPK_V7, to korekty wpisu oznaczonego błędnym kodem lub nieoznaczonego kodem mimo takiego obowiązku, jako niepływającej na kwotę VAT, dokonuje się zdaniem MF poprzez:

 • wystornowanie zaewidencjonowanej transakcji, tj. wpisanie ze znakiem przeciwnym całego wpisu, który byl oznaczony błędnym kodem lub nieoznaczony mimo takiego obowiązku oraz
 • ponowne dodanie prawidłowego wpisu ze wszystkimi wymaganymi danymi, w tym z prawidłwym kodem lub kodami.

Gdy podatnik w pierwotnym wpisie zastosował kod, a dana transakcja nie powinna być oznaczona żadnym kodem, to w nowym wpisie już go nie podaje.

6. Korekta w JPK_V7 u wierzyciela, gdy korzysta z ulgi na złe długi

Sprzedawca, który rozlicza ulgę na złe długi, musi dokonać odpowiednich zapisów zarówno w części ewidencyjnej, jak i w części deklaracyjnej nowego JPK_V7. Organy podatkowe wymagają, aby każda faktura była wpisywana odrębnie. Podatnicy nie mogą posługiwać się zbiorczym dokumentem. MF potwierdziło natomiast, że nie trzeba będzie posługiwać się kodami towarowymi lub transakcyjnymi, wpisując faktury objęte korektą.

Podatnik, korzystając z ulgi na złe długi, nie oznacza kodami faktury będącej podstawą korekty, nawet gdy pierwotnie była oznaczona takimi kodami.

W nowym JPK_V7M i JPK_V7K podatnicy muszą w części ewidencyjnej wpisywać odrębnie każdą fakturę, która została objęta korektą. Wartości z tych faktur wpisujemy ze znakiem (-), chyba że jest to ponowna korekta, gdy dłużnik uregulował fakturę. Jeśli na korygowanej fakturze jest sprzedaż opodatkowana stawką:

 • 23% - podatnik wpisuje wartości z korygowanej faktury opodatkowane tą stawką w poz. K_19 - wartość netto, K_20 - VAT,
 • 8% - podatnik wpisuje wartości z korygowanej faktury opodatkowane tą stawką w poz. K_17 - wartość netto, K_18 - VAT,
 • 5% - podatnik wpisuje wartości z korygowanej faktury opodatkowane tą stawką w poz. K_15 - wartość netto, K_16 - VAT.

MF potwierdziło również, że w nowym JPK_V7M/JPK_V7K z deklaracją korekty z tytułu tzw. ulgi na złe długi nie trzeba będzie dodatkowo oznaczać w ewidencji jako dokumentu wewnętrznego "WEW", gdyż podstawą wpisu jest faktura.

W przypadku korekty, zgodnej z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy o podatku od towarów i usług, do ewidencji sprzedaży wprowadza się dane z faktury i kwoty ujemne lub dodatnie w odpowiednich dla stawek pozycjach. Ponadto podaje się wartość "1" w polu "KorektaPodstawyOpodt".

Podatnik, wysyłając nowy JPK_VAT, nie dołącza już zawiadomienia VAT-ZD o skorzystaniu z ulgi na złe długi. W nowym JPK zawiadomienia dokonuje poprzez wpisanie cyfry "1" w polu KorektaPodstawyOpodt dla korygowanych pozycji.

Następnie w deklaracji w polu P_68 i P_69 podatnik podaje ze znakiem "minus" odpowiednio zbiorczą wysokość korekty podstawy opodatkowania oraz podatku należnego, która została uwzględniona w pozycjach od K_15 do K_20.

Pola P_68 i P_69 przyjmują wyłącznie wartość ujemną lub 0. W przypadku braku korekty w danej deklaracji pole pozostaje puste.

Gdy dłużnik ureguluje należność za fakturę w całości lub w części, wówczas sprzedawca w ewidencji wypełnia dla całego dokumentu pole KorektaPodstawyOpodt poprzez zaznaczenie "1"oraz wykazuje pojedynczo korekty podstawy opodatkowania oraz podatku należnego ze znakiem "in plus" z podziałem na stawki podatku.

Przykład

15 października minęło 90 dni od ustalonego terminu płatności. Ponieważ do 25 listopada dłużnik nie uregulował płatności za fakturę (wartość netto 10 000 zł, VAT 2300 zł), spółka postanowiła skorzystać z ulgi na złe długi, gdyż spełniała wszystkie warunki. W tym przypadku zapis w ewidencji JPK będzie wyglądał w następujący sposób:

NrKontrahenta

NazwaKontrahenta

Dowodsprzedazy

Datawystawienia

Datasprzedazy

KorektaPodstawyOpodt

K_19

K_20

526123456

Alfa sp. z o.o.

F/526/03/2020

2020-03-10

1

- 10 000

-2300

7. Korekta w nowym JPK u dłużnika

Sprzedawca może skorzystać z ulgi na złe długi. Natomiast kupujący, który nie opłaci faktury, nie ma wyboru. Korekty musi dokonać w deklaracji za okres, w którym minie 90 dni, gdy do końca tego okresu nie opłaci faktury.

Tak jak u sprzedawcy w JPK każda faktura musi być wpisana odrębnie. Korekta jest wpisywana ze znakiem (-), chyba że podatnik dokonuje ponownej korekty po opłaceniu faktury. Inaczej niż w przypadku korekty u wierzyciela dłużnik będzie wpisywał kwoty podatku naliczonego w pozycji K_46. Jak czytamy w objaśnieniach MF do tej pozycji:

Korektę podatku naliczonego ujmuje się pojedynczo, podając wszystkie elementy wymagane dla faktur dokumentujących dostawy towarów lub świadczenie usług ze znakiem "in minus". W przypadku braku - pole pozostaje puste.

Następnie w części deklaracyjnej w polu P_46 podatnik będzie wpisywał zbiorczo kwotę podatku naliczonego z poz. K_46.

Gdy dłużnik ureguluje należność za fakturę, może ponownie powiększyć podatek naliczony. Wypełnia wtedy pozycję K_47, wpisując odrębnie każdą fakturę, i zbiorczo wpisuje sumę podatku naliczonego podlegającego ponownej korekcie w polu P_47.

Podsumowanie

1. Mimo że JPK_V7 zawiera zarówno ewidencję, jak i deklarację, nie ma potrzeby wypełniania obu części, gdy np. będziemy poprawiali tylko część ewidencyjną.

2. W nowym JPK_V7 oznaczaniu kodami GTU podlegają także faktury korygujące. Kodami GTU należy oznaczać fakturę korygującą w przypadku korekty dotyczącej towaru/usługi objętych oznaczeniami GTU.

3. Kodem MPP powinny być oznaczone faktury korygujące dokumentujące korekty dotyczące pozycji z załącznika nr 15 do ustawy o VAT, w sytuacji gdy kwota faktury pierwotnej, po uwzględnieniu faktury korygującej, nadal opiewa na kwotę brutto wyższą niż 15 000 zł.

4. Faktura korygująca wystawiona do faktury oznaczonej kodem FP musi również zawierać ten kod, jeśli rozliczamy korektę na podstawie raportu kasowego.

5. Jeśli podatnik przesłał JPK_V7, to korekty wpisu oznaczonego błędnym kodem lub nieoznaczonego kodem mimo takiego obowiązku dokonuje poprzez wystornowanie błędnego wpisu (ze znakiem "minus") i dokonanie następnie prawidłowego wpisu.

Podstawa prawna:

Marcin Jasiński, ekspert w zakresie VAT

Więcej na ten temat przeczytasz w naszej publikacji
JPK_VAT od 1 lipca 2021 r.
JPK_VAT od 1 lipca 2021 r.
Tylko teraz
Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  20 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Ryczałt w 2022 r. Co zmieni Polski Ład?

  Ryczałt 2022. W ramach Polskiego Ładu mają zostać ujednolicone zasady opodatkowania przychodów z najmu lub dzierżawy. Ustawodawca planuje także zmiany w stawkach ryczałtu. Jakie nowości mogą się pojawić od przyszłego roku?

  Podatek od korporacji zapłacą prawie wszystkie firmy

  Minimalny podatek od korporacji zapłacą prawie wszystkie firmy, w tym MŚP, spółki Skarbu Państwa, startupy, a nawet mikrofirmy. Nowy podatek doprowadzi do znaczącej podwyżki cen wielu towarów i spowoduje ucieczkę dużych firm do innych krajów UE - ocenia Konfederacja Lewiatan.

  System viaTOLL tylko do 30 września 2021 r.

  System viaTOLL będzie działać wyłącznie do 30 września br. Od 1 października zostanie wyłączony, a jedynym systemem umożliwiającym opłacanie przejazdów ciężkich po drogach płatnych będzie system e-TOLL – powiedziała Magdalena Rzeczkowska, Szefowa Krajowej Administracji Skarbowej.

  Zasady ustalania rezydencji podatkowej

  Rezydencja podatkowa. Jak wyglądają zasady ustalania rezydencji podatkowej na podstawie objaśnień Ministerstw Finansów z 29 kwietnia 2021 r.?

  Sprzedaż nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej a PIT

  Odpłatne zbycie nieruchomości wykorzystywanej na potrzeby związane z działalnością gospodarczą, która nie była środkiem trwałym i nie podlegała ujęciu w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej. Taką interpretację przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) został zaprezentowany w uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego (podjętej w składzie siedmiu sędziów) z 17 lutego 2014 r. (sygn. akt II FPS 8/13). Tak samo uważają organy podatkowe, w tym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

  Minimalne wynagrodzenie otrzymuje 2,2 mln Polaków. Podwyżka już w 2022 r.

  Płaca minimalna w 2022 roku. Rząd podniósł minimalne wynagrodzenie oraz godzinową stawkę minimalną od 2022 roku. Najniższe wynagrodzenie dla zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wyniesie brutto 3010 złotych, a stawka godzinowa dla samozatrudnionych i zleceniobiorców – 19,70 złotych brutto. Obecnie w Polsce 2,2 miliona osób otrzymuje płace na poziomie minimalnego wynagrodzenia.

  Minimalny podatek dochodowy od wielkich korporacji, a obciążenie małych i średnich firm

  Minimalny podatek dochodowy. Na wzór rozwiązań stosowanych w USA czy Kanadzie, polski ustawodawca wprowadził w ramach pakietu zmian do ustaw podatkowych tzw. „Polski Ład” minimalny podatek dochodowy. Jako cel wprowadzenia nowego obciążenia Ministerstwo Finansów wskazało konieczność wsparcia gospodarki osłabionej w wyniku pandemii COVID – 19 oraz załatanie luki budżetowej powstałej w podatku dochodowym od osób prawnych.

  Korekta JPK_V7M - błędna nazwa dostawcy

  Korekta JPK_V7M. Podatnik otrzymał fakturę korygującą dotyczącą sprzedaży z czerwca 2021 r. Korekta jest na 0,00 zł i dotyczy wyłącznie zmiany danych sprzedawcy. Firma sprzedawcy się przekształciła, w związku z czym zmieniła się jego nazwa (NIP został ten sam). Czy podatnik powinien korygować JPK za czerwiec 2021 r.?

  Projekt zmian w ustawach podatkowych w ramach Polskiego Ładu

  Polski Ład a podatki. Sejm skierował do komisji projekt zmian w ustawach podatkowych w ramach Polskiego Ładu. Zgłoszony przez Koalicję Obywatelską wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu nie uzyskał większości.

  Komornicze e-licytacje nieruchomości od 19 września 2021 r.

  Komornicze e-licytacje nieruchomości. Od 19 września 2021 r. zaczęły obowiązywać przepisy dotyczące możliwości sprzedaży nieruchomości w drodze komorniczej licytacji elektronicznej. Resort sprawiedliwości ocenia, że zmiana pozwoli na likwidację zmów między licytantami oraz zapewni transparentność i bezpieczeństwo postępowań.

  Windykacja należności na własną rękę, czy przez firmę windykacyjną?

  Windykacja należności. Aż 73 proc. małych i średnich przedsiębiorstw wskazuje, że firmy korzystające z profesjonalnej windykacji są postrzegane jako wiarygodne i odpowiedzialnie traktują zapłatę za swoją pracę – wynika z badania Kaczmarski Inkasso. Mimo to wiele z nich decyduje się na samodzielne dochodzenie należności od kontrahentów. Uważają, że tak będzie taniej i prościej. Jak jest naprawdę?

  Wzrosła liczba faktur przekazywanych do odzyskania

  Faktury przekazywane do odzyskania. O 1/3 zwiększyła się od sierpnia ub. r. do sierpnia 2021 r. liczba faktur przekazywanych przez przedsiębiorców do odzyskania, a średni okres przeterminowania faktur skrócił się w tym czasie od 222 do 180 dni - wynika z danych Kaczmarski Inkasso, partnera Krajowego Rejestru Długów.

  Rekompensaty dla firm w związku ze stanem wyjątkowym - Sejm uchwalił ustawę

  Stan wyjątkowy - rekompensaty dla firm. 17 września 2021 r. Sejm przyjął ustawę ws. rekompensaty dla podmiotów gospodarczych w związku ze stanem wyjątkowym. Uprawnione podmioty mogą ubiegać się o rekompensatę na poziomie 65 proc. średniego miesięcznego przychodu z trzech letnich miesięcy - czerwca, lipca i sierpnia.

  Zmiana umów podatkowych z Maltą i Holandią - uszczelnienie przepisów

  Zmiana umów podatkowych z Maltą i Holandią, która przewiduje wprowadzenie rozwiązań ograniczających agresywną optymalizację podatkową, zwiększy wpływy do polskiego budżetu - ocenia Dyrektor Departamentu Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów Przemysław Szymczyk.

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) od 2022 r.

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR). W ramach Polskiego Ładu ustawodawca planuje wprowadzenie ulgi dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę. Ulga na CSR ma wejść w życie od 2022 roku.

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich - projekt ustawy

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich. Jest zgoda na prace nad tzw. ustawą antylichwiarską, której projekt uzyskał wpis do planu prac rządu. To daje resortowi "zielone światło" do kolejnych kroków legislacyjnych i działań, aby projekt ten mógł być jak najszybciej przyjęty - powiedział PAP wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.

  Czasowa rejestracja samochodu a zwrot akcyzy

  Zwrot akcyzy od samochodu. Fiskus nie może odmówić zwrotu akcyzy przedsiębiorcy tylko dlatego, że ten przed sprzedażą samochodu dokonał jego czasowej rejestracji w Polsce - tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

  Informacje TPR - będą zmiany rozporządzeń

  Informacje TPR. Ministerstwo Finansów informuje, że na stronach Rządowego Centrum Legislacji zostały opublikowane projekty rozporządzeń zmieniających rozporządzenia TPR w zakresie podatku PIT i CIT.

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodów

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodu. Istnieje wiele profesji w których wymagane jest korzystanie z określonego rodzaju garderoby. Mogą to być ubrania wskazane jako konieczne dla bezpieczeństwa pracowników – np. specjalny stój na budowie - zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, lub też ze względu na inne regulacje prawne – jak na przykład obowiązkowa toga dla adwokata podczas rozprawy na sali sądowej. Poza ścisłymi regulacjami wynikającymi z przepisów istnieją również reguły wyznaczane przez tradycje czy zwyczaje – chociażby konieczność dostosowania stroju do oficjalnych wystąpień publicznych, czy na wysokiej rangi spotkaniach biznesowych. W wielu sytuacjach zakup stroju staje się więc obowiązkiem pracodawcy lub przedsiębiorcy. Powstaje więc pytanie - jakie wydatki związane z garderobą stanowić mogą koszty uzyskania przychodu? Na jakich zasadach oceniać konieczność, prawidłowość oraz wysokość zakupu?

  Granice opodatkowania budynku w podatku od nieruchomości

  Budynek jako przedmiot opodatkowania podatkiem do nieruchomości to „obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach”.

  Zmiany w opodatkowaniu gruntów kolejowych

  Opodatkowanie gruntów kolejowych. Podatkiem od nieruchomości zostaną objęte grunty, na których przedsiębiorstwa kolejowe prowadzą działalność komercyjną inną niż kolejową - tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

  Kantor wymiany walut - wymogi formalne

  Prowadzenie kantoru wymiany walut to jedna z tych form działalności, które w ostatnich latach cieszą się ogromną popularnością. Łatwy dostęp do podróżowania i powszechność emigracji z kraju np. w celach zarobkowych, to główne powody, dla których taki biznes jest szczególnie opłacalny. Kantor to punkt usługowy oferujący sprzedaż i zakup obcej waluty po określonych kursach. Wydawałoby się, że to dość prosta sprawa, jednak samo założenie takiej firmy nie jest łatwe. Jeżeli chcemy prowadzić kantor, musimy uzyskać zezwolenie i spełnić kilka istotnych warunków.

  Wirtualna kasa fiskalna nie będzie musiała drukować paragonów

  Wirtualne kasy fiskalne. Kasa fiskalna w postaci oprogramowania (czyli tzw. wirtualna kasa fiskalna) nie będzie musiała drukować paragonów, jeśli została umieszczona w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług. Taka zmiana wynika z projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowanego w czwartek 16 września 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

  Kwota wolna od podatku w 2022 roku

  Kwota wolna od podatku. W ramach Polskiego Ładu ustawodawca proponuje podwyższenie do 30 000 zł kwoty wolnej od podatku. Zmiana ma wejść w życie od 2022 roku.

  Składy podatkowe - zmiany w akcyzie

  Składy podatkowe. Jeśli dany podmiot przejmie od innego skład podatkowy, to dotychczasowy posiadacz składu nie będzie musiał zapłacić akcyzy od produktów znajdujących się w nim - przewiduje projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, który trafi do dalszych prac w sejmowej komisji energii.