Kategorie

Usługi gastronomiczne na kasie fiskalnej online - interpretacje

Adam Kuchta
Redaktor portalu Infor.pl
Kasy fiskalne online w branży gastronomicznej
fot. Fotolia
Kasy fiskalne online w branży gastronomicznej pojawiły się od 1 stycznia 2021 r. Obowiązek wymiany starych kas na nowe objął bowiem usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne. Pojawiło się jednak szereg wątpliwości interpretacyjnych związanych z nowym obowiązkiem. Oto niektóre z nich.

Kasy fiskalne online w branży gastronomicznej

W ostatnim czasie ukazało się kilka interpretacji indywidualnych dotyczących obowiązku ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących online w branży gastronomicznej. Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2021 r. kasę online muszą stosować podatnicy, którzy świadczą usługi związane z wyżywieniem - wyłącznie przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo - stosownie do art. 145b ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o VAT.

W celu udzielenia odpowiedzi na to kto ma obowiązek posiadania kasy online konieczne jest więc zdefiniowanie dwóch pojęć:

- usługi związane z wyżywieniem,

- stacjonarna placówka gastronomiczna.

W przepisach ustawy o VAT nie znajdziemy wprost odwołania do klasyfikacji statystycznych usług, jednakże bazując pomocniczo na tych klasyfikacjach organy podatkowe definiują te pojęcia mając na względzie, że:

 • usługi związane z wyżywieniem ujęte zostały w Dziale 56 PKWiU - dział ten obejmuje usługi związane z zapewnieniem pełnego wyżywienia przeznaczonego do bezpośredniej konsumpcji w restauracjach, włączając restauracje samoobsługowe i oferujące posiłki „na wynos”, z lub bez miejsc do siedzenia. Nie jest przy tym istotny rodzaj obiektu serwującego posiłki, ale fakt, że są one przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji,
 • dział 56.10.A PKD obejmuje „Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne” - podklasa ta obejmuje przygotowywanie i podawanie posiłków gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, bez względu na to czy spożywają oni przygotowywane posiłki na miejscu, biorą je na wynos czy są im dostarczane. Ww. podklasa obejmuje działalność: restauracji, kawiarni, restauracji typu fast food, barów mlecznych, barów szybkiej obsługi, lodziarni, pizzerii, miejsc z żywnością na wynos, restauracyjną lub barową prowadzoną w środkach transportu, wykonywaną przez oddzielne jednostki.

Ponadto, uściślając pojęcie stacjonarnej placówki gastronomicznej, wskazuje się, że zgodnie z definicją:

 • zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN (ww.sjp.pwn.pl), pod pojęciem gastronomii rozumie się „działalność produkcyjno-usługową obejmującą prowadzenie restauracji, barów, itp.” oraz „sztukę przyrządzania potraw”,
 • stosowaną w statystyce publicznej opracowaną przez GUS punktem gastronomicznym jest „Placówka gastronomiczna prowadząca ograniczoną działalność gastronomiczną, taka jak: smażalnia, pijalnia, lodziarnia, bufet w kinie, na stadionie, itp. Natomiast placówka gastronomiczna została zdefiniowana jako „Zakład lub punkt gastronomiczny stały lub sezonowy, którego przedmiotem działalności jest przygotowanie oraz sprzedaż posiłków i napojów do spożycia na miejscu i na wynos”.

Przejdźmy teraz do najnowszych interpretacji dotyczących tego tematu.

Prawo do odliczenia ulgi na zakup kasy rejestrującej online

Reklama

Prawo do odliczenia kwoty wydanej na zakup kas rejestrujących zostało uregulowane w art. 111 ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT. Na mocy ww. przepisu podatnicy, u których powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy w obowiązujących terminach rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w ust. 6a (online) mają prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty wydanej na zakup każdej z kas rejestrujących, w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

"(...) Jak wynika z opisu sprawy od 2 stycznia 2019 roku do 10 grudnia 2020 roku Wnioskodawca prowadził ewidencje za pomocą zwykłej kasy rejestrującej. Od 10 grudnia 2020 roku ewidencja prowadzona jest przy użyciu kasy rejestrującej online, zakupionej w związku z obowiązkiem jakim od 1 stycznia 2021 roku została objęta branża gastronomiczna. Wnioskodawca zaznaczył, że fiskalizacja kasy online nastąpiła 10 grudnia 2020 roku.

Zatem Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia ulgi na zakup kasy rejestrującej online, pod warunkiem spełniania wymagań formalnych, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika oraz rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących. W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe."

Tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 2 czerwca 2021 r., nr 0111-KDIB3-2.4012.122.2021.3.MN.

Ewidencjonowanie na kasie fiskalnej online - wyroby cukiernicze

Reklama

Jak wynika z opisu sprawy, Wnioskodawczyni prowadzi działalność zajmującą się produkcją słodkich wyrobów (tortów, ciast, muffin, itp.), które wykonywane są na indywidualne zamówienie klientów będącymi osobami fizycznymi i prawnymi. W lokalu, w którym prowadzona jest pracownia nie ma miejsca na konsumpcję, w którym klient mógłby zjeść zamówione słodkości. W pracowni następuje wyłącznie produkcja wyrobów cukierniczych, przyjmowanie zamówień w formie telefonicznej/elektronicznej, odbiór w punkcie wydawczym i zapłata za zamówiony produkt. Wnioskodawczyni oferuje także przywóz pod wskazany adres zamówionych wcześniej słodyczy oraz rozłożenie ich w miejscu wskazanym przez klienta. Wnioskodawczyni nie zajmuje się wydawaniem wyrobów cukierniczych. Wątpliwości Wnioskodawczyni dotyczą obowiązku zakupu i instalacji kasy rejestrującej online.

"(...) Co istotne nie sposób uznać, że pracownia, w której prowadzona jest działalność Wnioskodawczyni spełnia definicję stacjonarnej placówki gastronomicznej, jak wynika bowiem z opisu sprawy w lokalu, w którym prowadzona jest pracownia nie ma wydzielonego miejsca na konsumpcję, w którym klient mógłby zjeść zamówione słodkości, a także napić się ciepłych lub zimnych napojów - tego typu usługi nie są świadczone.

W pracowni następuje wyłącznie: produkcja wyrobów cukierniczych, przyjęcie zamówienia w formie telefonicznej- elektroniczne, odbiór w punkcie wydawczym i zaplata za zamówiony produkt.

Ww. pracownia, w której Wnioskodawczyni produkuje ww. wyroby cukiernicze („produkty”) nie wpisuje się zatem w zakres pojęcia stacjonarnej placówki gastronomicznej rozumianej jako zakład lub punkt gastronomiczny stały lub sezonowy, którego przedmiotem działalności jest przygotowanie oraz sprzedaż posiłków i napojów do spożycia na miejscu i na wynos.

Ponadto, należy dodać, że dla przeważającej działalności polegającej na produkcji świeżych wyrobów ciastkarskich oraz ciastek Wnioskodawczyni podaje symbol PKD 10.71.Z - zatem symbol odnoszący się do działalności w zakresie „produkcji” tego typu wyrobów, a nie symbol PKD 56.10.A obejmujący działalność restauracji i innych stałych placówek gastronomicznych, co pośrednio przemawia również za przyjęciem ww. stanowiska. Bez znaczenia pozostaje także fakt, że w ramach prowadzonej pracowni Wnioskodawczyni oferuje również możliwość przywozu pod wskazany adres zamówionych wcześniej słodkich wyrobów (w ramach tej usługi dostarcza zamówienie i rozkłada je w miejscu wskazanym przez klienta), skoro nie świadczy usług związanych z wyżywieniem w ramach stacjonarnej placówki gastronomicznej.

Tym samym, mając na uwadze zapisy art. 145b ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o VAT, oraz przedstawiony opis stanu faktycznego, należy stwierdzić, że Wnioskodawczyni nie będzie obligatoryjnie zobowiązana do prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy online."

Tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 27 maja 2021 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.7.2021.1.KF

Odliczenie ulgi z tytułu zakupu kasy rejestrującej online

W opisie sprawy Wnioskodawca wskazał, że w związku z obowiązkiem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu za pomocą kas/drukarek fiskalnych online od 1 stycznia 2021 r. Spółka dokonała zakupu i wymiany kas/drukarek fiskalnych zarówno w listopadzie 2020 r. (10 szt.), na których ewidencję sprzedaży rozpoczęła w terminie do 1 stycznia 2021 roku jak i w grudniu 2020 r. (33 szt.), na których ewidencję sprzedaży rozpoczęła po 1 stycznia 2021. Każda drukarka posiada odpowiednie certyfikaty i zezwolenia, a ich zakup potwierdzony jest fakturami VAT. Do każdej transakcji zakupu kas online Spółka posiada fakturę VAT oraz dowód zapłaty całej należności. Czy w związku z zakupem kas w ramach obowiązkowej wymiany, Spółce przysługuje prawo do odliczenia od podatku należnego tzw. ulgi z tytułu zakupu kasy rejestrującej określonej w art. 111 ust. 4 Ustawy o VAT?

"(...) Odnosząc powyższe przepisy do wątpliwości Wnioskodawcy wskazać należy, że skoro jak wskazał Wnioskodawca, dokonał zakupu i wymiany kas/drukarek fiskalnych w listopadzie 2020 r. (10 szt.) oraz w grudniu 2020 r. (33 szt.), na których ewidencję sprzedaży rozpoczął w obowiązującym terminie, przy czym w odniesieniu do każdej kasy zakupionej on-line jest w posiadaniu faktury potwierdzającej zakup tej kasy oraz dowodu zapłaty całej należności za jej zakup, to Wnioskodawcy przysługuje prawo do skorzystania z ulgi na zakup tych kas on-line.

W kwestii wskazanego w art. 111 ust. 4 ustawy o VAT oraz w § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczenia lub zwrotu kwot wydanych za zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika, terminu 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji należy stwierdzić, że nie ma on zastosowania do podatników zobligowanych do wymiany kas na kasy online, gdyż sprzeczne byłoby to z obowiązkiem wynikającym z art. 145b ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, z którego wynika, że podatnicy świadczący usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, mogły ewidencjonować sprzedaż na kasach z elektronicznym zapisem kopii wyłącznie do 31 grudnia 2020 r.

Zatem w przedmiotowej sprawie, w przypadku spełniania wymagań formalnych, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika oraz rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących, Wnioskodawca ma prawo do odliczenia ulgi na zakup kas rejestrujących online, które zakupił przed 1 stycznia 2021 r., stosownie do art. 145b ust. 1 pkt 2 ustawy w zw. z § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 10 czerwca 2020 r. Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe."

Tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 19 maja 2021 r., nr 0113-KDIPT1-3.4012.81.2021.2.ALN.

Obowiązek ewidencji na kasie fiskalnej online - stacjonarna placówka gastronomiczna

Jak wynika z opisu sprawy, Wnioskodawca prowadzi osiedlowy sklep wielobranżowy z przeważającą sprzedażą żywności i napojów. W ramach asortymentu sklep sprzedaje posiłki (dania) gotowe. Dania gotowe nie wymagają żadnej obróbki, zostają jedynie podgrzane. Czynności te nie stanowią żadnym wypadku głównej działalności sklepu - sprzedawcy dokonują ich w trakcie obsługi klienta przy kasie. Sklep nie posiada wewnętrznych ani zewnętrznych miejsc przeznaczonych na konsumpcję towarów. W sklepie nie ma zatrudnionych kelnerów, kucharzy, pomocy kuchennych i innego personelu przygotowującego pokarmy. Nie ma też infrastruktury zwykle towarzyszącej restauracji, takiej jak toalety, szatnie.

Sprzedaż gotowych produktów wymaga dodatkowych czynności polegających na podaniu takich produktów obróbce termicznej, np. podgrzaniu w mikrofalówce (jak w przypadku zapiekanek) lub grillowaniu na opiekaczu rolkowym (jak w przypadku parówek do hot-dogów) lub pieczeniu w piecu konwekcyjno-parowym jak w przypadku kurczaka czy innych mięs. Do niektórych z proponowanych produktów gotowych klient może zażyczyć sobie dodania sosu, musztardy czy ketchupu jak w przypadku hot-dogów (produkcja i sprzedaż hot-dogów i zapiekanek w naszym sklepie wygląda dokładnie tak samo jak to ma miejsce np. na stacjach benzynowych). Z uwagi na różnorodność proponowanego asortymentu, klienci mają możliwość dowolnie łączyć ze sobą różnego rodzaju proponowane produkty jak np. do kurczaka z rożna klient może dobrać frytki lub ziemniaczki ćwiartki (gotowe produkty mrożone przeznaczone do zrobienia w piecu konwekcyjno-parowym) lub mix warzyw (produkowane z gotowych mrożonych mieszanek warzyw podgrzewanych na parze w piecu konwekcyjno-parowym). Wszystkie proponowane dania gotowe przeznaczone są do spożycia poza sklepem.

Wnioskodawca wyjaśnił, że mowa jest o takich produktach gotowych jak: zapiekanki, hot-dogi, różnego rodzaju pierogi, kurczak z rożna, udko z rożna, ziemniaczki ćwiartki, frytki, schab z pieca, golonko z pieca, różnego rodzaju ryby z pieca, kiełbasa z pieca, kaszanka z pieca, kotlety mielone z pieca, kotlety schabowe z pieca, rolady z pieca, żeberka z pieca czy mix różnych warzyw. Wszystkie wymienione produkty powstają z gotowych mrożonych lub chłodzonych półproduktów, wymagających dalszej obróbki termicznej.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej online od 1 stycznia 2021 r.

"(...) Odnosząc powyższe do sprawy będącej przedmiotem niniejszego wniosku należy stwierdzić, że prowadząc punkt sprzedaży, w którym sprzedawane będą uprzednio przygotowane przez Wnioskodawcę z półproduktów wyroby gastronomiczne, tj. dania gotowe podgrzane, Wnioskodawca świadczy usługi związane z wyżywieniem w stacjonarnych placówkach gastronomicznych. Nie ma w tym przypadku znaczenia fakt, że sklep nie posiada wewnętrznych ani zewnętrznych miejsc przeznaczonych na konsumpcję towarów, że nie ma zatrudnionych kelnerów, kucharzy, pomocy kuchennych i innego personelu przygotowującego pokarmy oraz to, że nie ma też infrastruktury zwykle towarzyszącej restauracji, takiej jak toalety, szatnie.

Tym samym, mając na uwadze powyższe regulacje prawne wynikające z powołanych przepisów należy stwierdzić, że skoro – jak wynika z opisu sprawy – w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca prowadzi placówkę (sklep), w której sprzedawane są gotowe wyroby gastronomiczne, tj. uprzednio przygotowane do bezpośredniego spożycia dania np. pierogi, kurczak z rożna, udko z rożna, ziemniaczki ćwiartki, frytki, schab z pieca, golonko z pieca, różnego rodzaju ryby z pieca, kiełbasa z pieca, kaszanka z pieca, kotlety mielone z pieca, kotlety schabowe z pieca, rolady z pieca, żeberka z pieca, zapiekanki, hot-dogi, mix różnych warzyw, pochodzące z gotowych mrożonych lub chłodzonych półproduktów, poddane dalszej obróbce termicznej do których klient może zażyczyć sobie np. dodania sosu, musztardy czy ketchupu lub dobrać frytki, ziemniaczki ćwiartki lub mix warzyw, to stosownie do zapisu art. 145b ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy w zw. z § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 10 czerwca 2020 r., Wnioskodawca zobowiązany jest w tej placówce do prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych od 1 stycznia 2021 r. przy użyciu kas on-line, tj. kas umożliwiających połączenie i przesyłanie danych między kasami rejestrującymi, a Centralnym Repozytorium Kas, z uwzględnieniem przepisu art. 145b ust. 2 ustawy. Zatem stanowisko Wnioskodawcy, jest nieprawidłowe."

Tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 19 kwietnia 2021 r., nr 0111-KDIB3-2.4012.1.2021.2.MN.

Obowiązek stosowania kasy fiskalnej online - sklep stacjonarny firmowy

Jak wynika z opisu sprawy, Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą - piekarnię. Piekarnia zajmuje się produkcją oraz sprzedażą świeżego pieczywa. Pieczywo sprzedawane jest w pięciu sklepach firmowych ewidencjonując sprzedaż przy zastosowaniu kas rejestrujących. W sklepach firmowych, które są jedynie sklepami piekarniczymi, sprzedawane są jedynie własne wyroby oraz dodatkowo soki i woda mineralna w szklanych butelkach o poj. 0,33l.

Kawa, herbata i gorąca czekolada sprzedawana jest na wynos w kubeczkach papierowych z plastikowym wieczkiem. Ww. gorące napoje sprzedawane są tylko i wyłącznie w dwóch sklepach firmowych. Wnioskodawca nie oferuje do sprzedaży produktów wymagających obróbki termicznej, takich jak: zapiekanki, tosty, gotowe dania itp. Wnioskodawca nie oferuje także kanapek. W swojej sprzedaży Wnioskodawca oferuje oprócz chleba różnego rodzaju, bułki, drożdżówki, pączki, bułki z pieczarkami, małe pizzerinki, kołacz śląski, ciasteczka (tzw. galanteria piekarnicza), które sprzedawane są klientom bez obróbki termicznej. Sklepy nie posiadają na wyposażeniu mikrofal.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą obowiązku ewidencjonowania od 1 stycznia 2021 r. sprzedaży przy zastosowaniu kas online.

"(...) Odnosząc powyższe do sprawy będącej przedmiotem niniejszego wniosku należy stwierdzić, że prowadząc sprzedaż w sklepach stacjonarnych firmowych, w których sprzedawane będą na wynos uprzednio przygotowane przez Wnioskodawcę gorące napoje, tj. kawa, herbata czy gorąca czekolada, Wnioskodawca świadczy usługi związane z wyżywieniem w stacjonarnych placówkach gastronomicznych (sklepy stacjonarne firmowe).

Tym samym, mając na uwadze powyższe regulacje prawne wynikające z powołanych przepisów należy stwierdzić, że skoro – jak wynika z opisu sprawy – w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca prowadzi sklepy stacjonarne firmowe, w których sprzedawane są na wynos uprzednio przygotowane przez Wnioskodawcę gorące napoje, tj. kawa, herbata czy gorąca czekolada, to stosownie do zapisu art. 145b ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy w zw. z § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 10 czerwca 2020 r., Wnioskodawca zobowiązany jest w tych sklepach do prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych od 1 stycznia 2021 r. przy użyciu kas on-line, tj. kas umożliwiających połączenie i przesyłanie danych między kasami rejestrującymi, a Centralnym Repozytorium Kas, z uwzględnieniem przepisu art. 145b ust. 2 ustawy. W związku z tym, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe."

Tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 15 kwietnia 2021 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.75.2021.2.MPE.

Kasa fiskalna online a sprzedaż z przyczepy

Jak wynika z opisu sprawy, Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą polegającą na przyrządzaniu kurczaków z rożna i ich sprzedaży. Jest to sprzedaż w przyczepie ruchomej przystosowanej do jej działalności gospodarczej. Przyczepa może zmieniać miejsce położenia. Obecnie znajduje się na terenie zamieszkania Wnioskodawczyni. Przyczepa będzie także wykorzystywana na festynach i wtedy zmieni miejsce położenia i sprzedaży posiłków. Kody dla działalności to: PKD. 56.10.B, 10.71.Z, 56.21.Z.

Wątpliwości Wnioskodawczyni dotyczą obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej online.

" (...) trudno uznać ww. przyczepę za placówkę gastronomiczną o charakterze stacjonarnym, skoro pojazd ten, nie znajduje się na stałe w jednym miejscu, ale zmienia swoje położenie co jakiś czas (w zależności od czasu i miejsca odbywania się poszczególnych wydarzeń, w trakcie których w przyczepie dokonywana jest/będzie sprzedaż kurczaków z rożna). Również z punktu widzenia klientów nie można uznać, że placówka ta jest placówką stacjonarną, nie jest ona bowiem zlokalizowana w jednym konkretnym miejscu (nie ma stałego adresu), do którego klient może się zawsze udać i skorzystać z oferowanych usług gastronomicznych.

Mając na uwadze opis sprawy oraz ww. przepisy prawa podatkowego wskazać należy, że skoro prowadzona sprzedaż kurczaków z rożna będzie z mobilnej placówki gastronomicznej typu „przyczepa” a nie w stacjonarnej placówki gastronomicznej, to Wnioskodawczyni nie będzie miała obowiązku ewidencjonowania przedmiotowej sprzedaży na kasie online, w konsekwencji, po dniu 1 stycznia 2021 r. może używać zwykłą kasę. Zatem stanowisko Wnioskodawczyni, jest prawidłowe."

Tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 16 lutego 2021 r., nr 0112-KDIL3.4012.7.2021.1.MS.

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  21 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Akcyza. Wzory deklaracji uproszczonych AKC-UA i AKC-UAKZ

  Wzory deklaracji akcyzowych. Ukazało się rozporządzenie dotyczące wzorów deklaracji uproszczonych w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych, chodzi o wzory AKC-UA i AKC-UAKZ. Nowe deklaracje mają zastosowanie począwszy od rozliczenia za trzeci kwartał 2021 r.

  22 czerwca 2021 roku przypada "Dzień Wolności Podatkowej"

  Dzień Wolności Podatkowej. W tym roku "Dzień Wolności Podatkowej" przypada 22 czerwca w 173. dniu roku. Na opłacenie wszystkich danin, czyli podatków i opłat, które są przymusowe niezależnie od tego, jak się nazywają, pracujemy 172 dni z 365, czyli o 12 dni dłużej niż w 2020 r. - poinformowało w poniedziałek Centrum im. Adama Smitha. W 2020 roku Dzień Wolności Podatkowej przypadał 10 czerwca, w 2019 roku 8 czerwca, a w roku 2018 - 6 czerwca.

  Rejestracja samochodu ciężarowego do 3,5 tony - nowy obowiązek akcyzowy od 1 lipca 2021 r.

  Rejestracja samochodu ciężarowego do 3,5 tony. Od 1 lipca 2021 r., aby zarejestrować samochód ciężarowy i specjalny o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, sprowadzany z innego kraju UE, będziemy musieli przedłożyć w wydziale komunikacji odpowiedni dokument z urzędu skarbowego, który potwierdzi, że nie musimy zapłacić akcyzy od tego samochodu. Jest to nowy obowiązek.

  Stawki VAT w gastronomii - dania na wynos z 5% czy 8% VAT?

  Stawki VAT w gastronomii. Sprzedaż w lokalach gastronomicznych dań na wynos jest dostawą towarów, dlatego mogła być opodatkowana stawką 5% zamiast 8%. Tak wynika z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE z 22 kwietnia 2021 r. w sprawie C-703/19, dotyczącej polskiego podatnika. Wyrok ma praktyczne konsekwencje głównie w stanie prawnym obowiązującym do 30 czerwca 2020 r. Zawiera jednak przydatne wskazówki odnoszące się również do stosowania obecnych przepisów, po wprowadzeniu nowej matrycy stawek VAT.

  Specjalista ds. e-przetargów

  Specjalista ds. e-przetargów. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 1 stycznia 2021 roku, wprowadziła kilka istotnych zmian, które mają na celu usprawnienie procesów zakupowych wśród wykonawców i zamawiających. Nowe prawo pokazuje, że niezbędne jest także posiadanie dodatkowych kompetencji przez specjalistów z tego sektora. Czy można zatem mówić o tworzeniu się nowego stanowiska pracy, które da się określić mianem specjalisty ds. e-przetargów?

  Niższych podatków, stabilnego prawa - czego życzyć przedsiębiorcom?

  Dzień Przedsiębiorcy jest obchodzony w dniu 21 czerwca. Czego można im życzyć? Stabilnego prawa, mniej uciążliwych formalności oraz niższych podatków i składek ZUS – wynika z badania zleconego przez inFakt agencji ARC Rynek i Opinia. Równie ważne jest, aby pomimo niesprzyjających warunków do prowadzenia biznesu nadal odczuwali satysfakcję ze swojej działalności.

  Zamówienia publiczne w 2021 roku - nowe przepisy, problemy wykonawców i zamawiających

  Zamówienia publiczne. Powszechny dostęp do szczepień i stopniowe luzowanie obostrzeń to w końcu czas na odbudowanie gospodarki. Będzie miało to bezpośredni wpływ na wzrost procesów zakupowych, również w sektorze zamówień publicznych. Trudny okres pandemii, szczególnie w pierwszych jej miesiącach, spowolnił lub całkowicie sparaliżował niektóre branże. Zmiany w Prawie zamówień publicznych (Pzp), które weszły w życie od 1 stycznia 2021 r. miały usprawnić procesy zakupowe. Czy zamawiający i wykonawcy są gotowi na zmierzenie się z nową rzeczywistością wynikającą z nowelizacji ustawy?

  Strategia podatkowa a schematy podatkowe

  MDR to skrót od Mandatory Disclosure Rules – są to przepisy prawa związane z obowiązkiem przekazywania (raportowania) do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) informacji o schematach podatkowych. Regulacje te mają istotny wpływ na działalność podatników – w określonych przypadkach nakładają na podatników obowiązek raportowy, jak również obowiązek wdrożenia i stosowania tzw. procedury wewnętrznej.

  Franszyza redukcyjna a PIT

  Franszyza redukcyjna a PIT. Czy kwota franszyzy redukcyjnej, która została wypłacona poszkodowanemu przez ubezpieczonego sprawcę szkody jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

  Ceny transferowe: nowe obowiązki także dla podmiotów niepowiązanych

  Ceny transferowe. W celu zabezpieczenia przedsiębiorstwa i zarządu przed ryzykiem surowych kar w związku z niewywiązaniem się z obowiązków w zakresie cen transferowych za 2021 r., kluczowe znaczenie ma jak najszybsza identyfikacja transakcji jednorodnych. Chodzi o te, których wartość może przekroczyć na koniec roku 500 tys. zł netto. Konieczna jest też implementacja procedury badania rzeczywistego właściciela, np. w formie wprowadzenia odpowiednich zapisów do umów zawieranych z kontrahentami.

  Zmiana pracy 2021. Oczekiwania pracowników i możliwości rozwoju

  Rynek pracy 2021. Pandemia koronawirusa nie tylko nie zakończyła rynku pracownika, ale poprzez geometrycznie rosnące zapotrzebowanie na niektóre specjalizacje, wręcz zaostrzyła walkę o talenty. Przedstawiamy analizę wyników badań przeprowadzonych wśród ponad 3 tys. respondentów z 20 dominujących na rynku pracy branż.

  Wyprowadzanie pieniędzy do rajów podatkowych - dwa nowe narzędzia fiskusa

  Wyprowadzanie pieniędzy do rajów podatkowych. W 2021 r. w związku z realizacją tzw. transakcji jednorodnej o wartości przekraczającej 500 tys. zł netto, po zakończeniu roku obrotowego konieczne będzie zbadanie, czy kontrahent nie dokonywał jakichkolwiek rozliczeń z podmiotem rajowym. Jeżeli tak – powstanie domniemanie nakazujące przyjęcie, że rzeczywisty właściciel jest podmiotem rajowym. Wskutek domniemania przedsiębiorca wejdzie w reżim przepisów o cenach transferowych. Oznacza to konieczność wypełnienia szeregu obowiązków sprawozdawczych.

  Wpływ pandemii na dochody firm w Polsce

  Polscy przedsiębiorcy a pandemia. Kryzys wywołany przez COVID-19 obniżył dochody 6 na 10 firm w Polsce i zmniejszył lukę płatniczą. Takie wnioski płyną z raportu ”European Payment Report 2021”. Jak pandemia wpłynęła na biznes w Polsce?

  Podatek u źródła - zmiany od 2022 roku

  Podatek u źródła. Ministerstwo Finansów chce kolejny raz przedłużyć (tym razem do końca 2021 roku) obecne przepisy dot. podatku u źródła (WHT - Withholding Tax). Jednocześnie w Ministerstwie Finansów przygotowywany jest projekt kompleksowej nowelizacji przepisów dotyczących zasad poboru podatku u źródła. Projekt ten jest częścią zmian podatkowych w ramach Polskiego Ładu. Nowe przepisy mają wejść w życie od początku 2022 roku.

  Podatkowe problemy z dziedziczeniem majątku w USA

  Dziedziczenie majątku w USA a podatki. Polak, który nigdy nie był w USA wpadł w duże długi podatkowe. To dlatego, że był dzieckiem obywatela Stanów Zjednoczonych i jako syn nie płacił w tym kraju podatku dochodowego.

  Pakiet VAT e-commerce od 1 lipca 2021 r.

  Pakiet VAT e-commerce ma wejść w życiu już od 1 lipca 2021 r. Pojawią się m.in. zmiany w zakresie rozliczania sprzedaży wysyłkowej. Na co powinni przygotować się podatnicy? Jakie nowe przepisy zawiera pakiet VAT e-commerce?

  Umorzone subwencje z Tarczy PFR 1.0 - bez podatku w czerwcu

  Zwolnienie z podatku od umorzonej subwencji PFR. Firmy, którym umorzyliśmy częściowo lub całkowicie subwencje z Tarczy PFR 1.0, nie zapłacą podatku w czerwcu - powiedział wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk.

  ECOFIN o reformie stawek VAT i unii bankowej

  Reforma stawek VAT w UE. Reforma stawek podatku VAT, unia bankowa i usługi finansowe – to tematy posiedzenia Rady ECOFIN, które odbyło się 18 czerwca 2021 r. Dyskutowane przez Radę rozwiązania na tym etapie uwzględniają większość głównych priorytetów negocjacyjnych Polski w zakresie stosowania obniżonych stawek VAT. Polska liczy na ich przyjęcie w trakcie Prezydencji Słowenii w Radzie UE. Było to ostatnie planowane posiedzenie ECOFIN za Prezydencji Portugalii.

  Wymiana danych podatkowych w czasie rzeczywistym - Finlandia i Estonia są pierwsze

  Wymiana danych podatkowych. O przystąpieniu do elektronicznej wymiany informacji podatkowych w czasie rzeczywistym poinformowały w 18 czerwca 2021 r. władze Finlandii i Estonii. Według organów podatkowych dwóch sąsiednich krajów tego typu rozwiązanie jest "unikatowe" w skali światowej.

  Transakcje z rajami podatkowymi – kolejne obowiązki dla podmiotów powiązanych i niepowiązanych

  Transakcje z rajami podatkowymi. Od 1 stycznia 2021 r. obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla podatników CIT, PIT i spółek niebędącymi osobami prawnymi dla transakcji o wartości powyżej 500 tys. PLN dotyczy zarówno podmiotów powiązanych, jak i niepowiązanych, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, czyli w raju podatkowym.

  Wartość początkowa środka trwałego - jak ustalić

  Wartość początkowa środka trwałego. Przepisy ustawy o podatkach dochodowych (ustawa o PIT i ustawa o CIT) określają dość dokładnie zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych. Ustalenie wartości początkowej wg wyceny podatnika jest możliwością daną przez przepisy jedynie w wyjątkowych przypadkach - jeżeli nie można ustalić tej wartości wg ceny zakupu. Podatnicy nabywający środki trwałe (np. samochody) i remontujący je mogą ustalić wartość początkową z uwzględnieniem wydatków poniesionych (do dnia oddania środka trwałego do użytkowania) na naprawę, remont, czy modernizację - o ile mogą udokumentować te wydatki.

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier na rynku wewnętrznym (wydanie II)

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowało 16 czerwca 2021 r. już drugą Czarną Księgę barier (administracyjnych i prawnych) na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, które utrudniają działalność transgraniczną polskich przedsiębiorców.

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT - 300 zł więcej netto

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT. Proponowana przez rząd podwyżka najniższej krajowej (płacy minimalnej) w 2022 r. do poziomu 3000 zł brutto (tj. o 7,1 proc. w porównaniu do minimalnego wynagrodzenia 2021 roku) nie jest rewolucyjna - wskazują ekonomiści. Jednocześnie zauważają, że efekt podwyżki będzie wzmocniony przez zapowiedziane w Polskim Ładzie zmiany w systemie podatkowym (głównie w podatku dochodowym pd osób fizycznych - PIT). Szacuje się, że wynagrodzenie netto osoby zarabiającej płacę minimalną wzrośnie w 2022 roku o ok. 300 zł miesięcznie.

  Problematyczne transakcje z rajami podatkowymi – ceny transferowe, dokumentacja, odpowiedzialność

  Transakcje z rajami podatkowymi a ceny transferowe. Od pewnego czasu polski ustawodawca wyjątkowo chętnie wykorzystuje przepisy z zakresu cen transferowych do pobierania informacji o transakcjach realizowanych z podmiotami zarejestrowanymi w rajach podatkowych. Obowiązki nakładane na polskich podatników w tym zakresie są coraz szersze i wymagają coraz większych nakładów administracyjnych. Jednocześnie, wprowadzane przepisy często są tworzone w sposób chaotyczny i nie zawsze uzasadniony.

  Fiskus zajął majątek firmy mimo braku dowodów

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego na majątku podatnika. Urząd skarbowy zajął konto firmy i należny jej zwrot VAT mimo braku dowodów i nieprawidłowości. Czy miał do tego prawo?