Kategorie

Nierezydentom przysługują odsetki od nieterminowego zwrotu VAT

PwC Studio
Serwis prawno-podatkowy PwC
Nierezydentom przysługują odsetki od nieterminowego zwrotu VAT
Nierezydentom przysługują odsetki od nieterminowego zwrotu VAT
Podmiotowi zagranicznemu, który otrzymał nieterminowy zwrot VAT, przysługują odsetki w wysokości takiej samej jak odsetki od nadpłaty

W polskim prawie brak jest przepisów, które wprost przyznawałyby prawo do otrzymania odsetek od nieterminowego zwrotu VAT podmiotom zagranicznym.

Tym niemniej, odmowa przyznania podmiotowi z innego kraju członkowskiego uprawnienia do żądania odsetek od nieterminowego zwrotu podatku VAT, w sytuacji gdy uprawnienie to przysługuje podmiotom krajowym, oznaczałaby dyskryminacyjne traktowanie podmiotu z innego państwa członkowskiego, co jest niedopuszczalne w świetle prawa wspólnotowego oraz zasad konstytucyjnych.

Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 21 kwietnia 2011 r. (III SA/Wa 2010/10).

Stan faktyczny

Sprawa dotyczyła spółki, mającej siedzibę w jednym z krajów członkowskich Unii Europejskiej, która wystąpiła do polskich organów podatkowych z wnioskiem o zwrot podatku VAT za okres od października do grudnia 2004 r.

Reklama

Zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom (dalej: Rozporządzenie), termin na zwrot podatku w przypadku podmiotów nieposiadających stałej siedziby na terenie Polski wynosił 6 miesięcy od daty złożenia odpowiedniego wniosku. Tymczasem Spółka otrzymała należny zwrot podatku z przeszło trzyletnim opóźnieniem.

Spółka zwróciła się do organu podatkowego o wypłatę należnych odsetek z tytułu nieterminowego zwrotu podatku VAT argumentując, że kwota zwrócona po upływie terminu wskazanego w Rozporządzeniu stanowi nadpłatę podlegającą oprocentowaniu. 

Naczelnik urzędu skarbowego odmówił naliczenia i wypłaty odsetek. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia podkreślił, że przepisy dotyczące kwestii zwrotu VAT nierezydentom nie zawierają uregulowań, które wprowadzałyby oprocentowanie od niewypłaconych w terminie kwot zwrotu podatku.

W ocenie organu podatkowego w przypadku nierezydentów nie mogą znaleźć odpowiedniego zastosowania przepisy Ordynacji podatkowej dotyczące nadpłaty, gdyż w myśl przepisu art. 75 § 1 i 2 Ordynacji podatkowej prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty przysługuje wyłącznie podatnikowi. Organ podatkowy podkreślił, że nierezydent, który ubiega się o zwrot podatku, nie jest traktowany jak podatnik, lecz jako podmiot uprawniony do zwrotu, zgodnie z § 2 Rozporządzenia.

Po wyczerpaniu toku instancyjnego, spółka złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

WSA: obiektywne kryteria

Reklama

Sąd podzielił jej argumenty. Podkreślił, że status podatnika VAT ma charakter obiektywny i przysługuje każdemu podmiotowi, który dokonuje czynności opodatkowanych. Zarówno podmioty uznane za podatników VAT na podstawie ustawy o VAT, jak i podmioty uprawnione do otrzymania zwrotu na podstawie Rozporządzenia odznaczają się tą samą cechą – dokonują opodatkowanych zakupów towarów i usług na terytorium kraju, co przesądza o ich statusie jako podatnika tego podatku.

Dlatego też, w ocenie sądu, z chwilą przekroczenia przez organ podatkowy terminu zwrotu podatku obie wymienione grupy stają się wierzycielami budżetu państwa z tytułu VAT, należnego im z tytułu zrealizowania prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Polecamy: Faktura VAT od A do Z

Kalkulator odsetek podatkowych

Sąd przyznał, że w stanie prawnym obowiązującym w dniu wydania zaskarżonej decyzji przepisy dotyczące zwrotu VAT nierezydentom nie regulowały wprost kwestii oprocentowania nieterminowego zwrotu podatku. Sąd stwierdził jednak, że prawo do odsetek przysługuje na mocy odpowiedniej wykładni przepisów ustawy o VAT oraz Rozporządzenia, dokonywanej w świetle prawa wspólnotowego oraz konstytucyjnej zasady równości.

Przyjęcie odmiennego stanowiska oznaczałoby dyskryminacyjne traktowanie podmiotów zagranicznych w porównaniu do podmiotów krajowych znajdujących się w tej samej sytuacji faktycznej.

Można powołać się bezpośrednio na przepisy dyrektywy

Jest to kolejny wyrok potwierdzający utrwaloną już linię orzeczniczą w zakresie prawa podmiotów zagranicznych do otrzymania odsetek od opóźnionych zwrotów podatku VAT.

Zgodnie z przepisami dotyczącymi zwrotu VAT dla podmiotów zagranicznych, które obowiązywały do końca 2009 r., zwrot podatku powinien nastąpić w ciągu sześciu miesięcy od dnia złożenia wniosku przez podatnika. Regułą stało się jednak przekraczanie tego terminu przez organy podatkowe.

Często dochodziło do sytuacji, takich jak opisana w stanie faktycznym komentowanego wyroku, że zwrot podatku następował nawet z kilkuletnim opóźnieniem. Organy podatkowe odmawiały jednak wnioskującym wypłaty oprocentowania z tego tytułu powołując się na brak podstawy prawnej do wypłaty takich odsetek.

W komentowanym wyroku, tak jak i w poprzednich podobnych orzeczeniach, sąd nie podzielił stanowiska organów podatkowych. W ocenie sądu fakt, iż kwestia odsetek od nieterminowego zwrotu podatku VAT na rzecz nierezydentów nie została wyraźnie uregulowana w przepisach odpowiedniego rozporządzenia wykonawczego nie przesądza, że podstawa prawna do wypłaty takiego oprocentowania nie istnieje.

Podstawą do wypłaty oprocentowania są bowiem odpowiednie przepisy ustawy o VAT oraz przepisy Ordynacji podatkowej. Sąd słusznie zauważył, że w przypadku przyjęcia odmiennego stanowiska podmioty zagraniczne byłyby dyskryminowane w stosunku do podmiotów krajowych zarejestrowanych dla celów VAT, co naruszałoby zasadę neutralności VAT oraz stałoby w sprzeczności z zasadą równości wyrażoną w Konstytucji.

Warto zwrócić uwagę, że w zmienionym Rozporządzeniu z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie zwrotu podatku VAT niektórym podmiotom, które obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 r., polski prawodawca podjął próbę dokonania implementacji Dyrektywy Rady 2008/9/WE. W efekcie w § 11 Rozporządzenia wprowadzona została regulacja dotycząca naliczania odsetek od nieterminowych zwrotów VAT na rzecz nierezydentów.

Zgodnie z tym przepisem, od kwoty podatku niezwróconej przez urząd skarbowy w terminie 10 dni od dnia wydania decyzji o wysokości uznanej kwoty zwrotu podatku, naliczane są odsetki analogicznie jak dla podatników krajowych.

Warto jednak zauważyć, że wprowadzając powyższy przepis polski ustawodawca dokonał niepełnej implementacji Dyrektywy 2008/9/WE, wskutek czego nie zostały usunięte wszystkie wątpliwości związane z kwestią zwrotu podatku VAT na rzecz nierezydentów. Obecnie bowiem organy podatkowe, powołując się na regulację zawartą w § 11 Rozporządzenia, mogą stwierdzić, że odsetki będą się należały nierezydentom wyłącznie w sytuacji, gdy zwrot podatku nastąpił w terminie późniejszym, niż 10 dni od momentu wydania decyzji o wysokości uznanej kwoty zwrotu podatku.

Tym samym, istnieje prawdopodobieństwo, że organy nie będą uznawały prawa podatnika do odsetek, jeżeli sama decyzja została wydana z przekroczeniem terminu (lub w ogóle nie zostanie wydana). Tymczasem z przepisów Dyrektywy 2008/9/WE wyraźnie wynika, że odsetki przysługują co do zasady w przypadku wydania decyzji po upływie 4 miesięcy od momentu otrzymania przez organ wniosku o zwrot podatku.

W sytuacji odmowy wypłaty odsetek, podatnicy mogą bezpośrednio powoływać się na przepisy Dyrektywy 2008/9/WE i bezpośrednio wywodzić z nich korzystne dla siebie skutki prawne. Taka możliwość istnieje bowiem w sytuacji, gdy Dyrektywa nie została implementowana do krajowego porządku prawnego bądź została implementowana w sposób niewłaściwy lub niepełny.

Ewa Szkolnicka, konsultant w dziale prawno-podatkowym PwC

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  1 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Upadłości i restrukturyzacje firm w 2021 roku

  Upadłości i restrukturyzacje firm. W pierwszej połowie 2021 r. sądy ogłosiły upadłość wobec 201 firm. 36 proc. z nich było notowanych w Krajowym Rejestrze Długów już rok przed ogłoszeniem upadłości przez sąd, a w dniu bankructwa 58 proc. Znacznie większa liczba przedsiębiorstw została objęta postępowaniem restrukturyzacyjnym - aż 1064.

  Opłata koncesyjna dla magazynów energii i zmiana opłaty dla offshore

  Wysokość opłat koncesyjnych dla magazynowania energii elektrycznej oraz zmiana wysokości opłaty koncesyjnej na wytwarzanie energii w morskich farmach wiatrowych zostanie uregulowana w III kwartale br.; nastąpi to w rozporządzeniu Rady Ministrów - wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu.

  VAT e-commerce - nowe regulacje podatkowe w transgranicznej sprzedaży

  VAT e-commerce. Pakiet e-commerce to nic innego, jak szereg zmian w ustawie o podatku od towarów i usług w międzynarodowym handlu elektronicznym i imporcie w relacjach B2C. Adresowany jest do przedsiębiorców, którzy dokonują transgranicznych dostaw towarów i świadczą transgraniczne usługi unijnym konsumentom w transakcjach B2C.

  Uwalnianie pieniędzy z rachunku VAT w 2021 roku

  Uwalnianie pieniędzy z rachunku VAT. W pierwszych sześciu miesiącach 2021 r. wpłynęło prawie 20% mniej wniosków o uwolnienie środków zgromadzonych na rachunku VAT w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Jednak z danych resortu finansów wynika, że zgodzono się uwolnić kwotę prawie 80% większą niż wcześniej. W analizowanych okresach wydano niemal po tyle samo odmów. Ale w tym roku zablokowano znacznie więcej środków. Ostatnio negatywne postanowienia dotyczą głównie wnioskodawców bez wiodącego PKD.

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT - zmiany od 2022 roku

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT. Od 2022 roku przy określaniu wysokości ryczałtu (określającego wartość świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych), zamiast pojemności silnika, będzie brana pod uwagę moc silnika, z podziałem na do i powyżej 60 kW. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT). Zmiana ta skutkuje także objęciem niższym ryczałtem (250 zł) udostępnienia pracownikowi elektrycznego samochodu do celów prywatnych oraz samochodu napędzanego wodorem.

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki. W dniu 25 maja 2021 r. Szef KAS wydał opinię zabezpieczającą potwierdzającą że wniesienie przez nierezydentów, w drodze wkładu niepieniężnego, polskiej spółki do kontrolowanej przez nich spółki zagranicznej, ukierunkowane na utworzenie za granicą holdingu rodzinnego nie stanowi unikania opodatkowania. Będzie tak mimo tego, iż wypłacane przez polską spółkę do holdingu dywidendy będą mogły korzystać ze zwolnienia z opodatkowania. Fragmenty opinii wydają się wskazywać, że zarówno wybór jurysdykcji w której lokalizowany jest holding jak i moment w którym następuje wypłata dywidenda, mogą być analizowane przez pryzmat zaistnienia przesłanek zastosowania GAAR (General Anti‑Avoidance Rule – czyli ogólna klauzula obejścia prawa /podatkowego/).

  Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych - jak to zrobić

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, kto ma obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CPRA), dostępnym na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Powinny to niezwłocznie uczynić m.in. podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą w akcyzie na podstawie zgłoszenia AKC-R i nie uzupełniły go o dane, które dotychczas były niewymagane.

  Konsultacje projektu zmian podatkowych wydłużone do 30 sierpnia

  Podatki 2022. Konsultacje społeczne projektów podatkowych związanych z tzw. Polskim Ładem zostały przedłużone do pięciu tygodni; potrwają do 30 sierpnia - poinformowało 28 lipca 2021 r. Ministerstwo Finansów. Resort tłumaczy, że wydłużenie konsultacji to odpowiedź na "sygnały płynące z rynku".

  Najem prywatny od 2022 roku opodatkowany tylko ryczałtem

  Najem prywatny 2022. Od przyszłego roku przychody z najmu i dzierżawy osiągane poza działalnością gospodarczą (tzw. najem prywatny) nie będą mogły być opodatkowane PIT. Jedyną formą opodatkowania tych przychodów będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% do kwoty 100 000 zł rocznych przychodów oraz 12,5% od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł przychodów. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT). Zmiana ta będzie niekorzystna dla tych najemców, którzy ponoszą wysokie koszty dotyczące przedmiotu najmu. Na przykład remontują, czy modernizują wynajmowane mieszkania lub spłacają kredyt zaciągnięty na zakup tego mieszkania. Nie będzie można też uwzględniać odpisów amortyzacyjnych.

  Karta podatkowa 2022 - zmiany

  Karta podatkowa 2022 - zmiany. W 2022 roku opodatkowanie w formie karty podatkowej będzie dotyczyło wyłącznie podatników, którzy korzystali z tej formy opodatkowania na dzień 31 grudnia 2021 r. i będą kontynuować stosowanie tej formy opodatkowania. Od 1 stycznia 2022 r. nikt nowy nie będzie mógł złożyć wniosku o zastosowanie opodatkowania w tej formie. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT).

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych. Po niespełna dwóch latach od początku funkcjonowania ulgi w podatku dochodowym dla osób do 26 roku życia, nadal istnieje szereg niejasności związanych z ograniczeniami w jej stosowaniu. Wiele wątpliwości pojawia się w momencie, kiedy beneficjenci ww. ulgi uzyskują przychody z tytułu przeniesienia praw autorskich.

  Podmioty medyczne nie muszą wymieniać kas rejestrujących

  Kasy fiskalne a usługi medyczne. Od 1 lipca 2021 r. kolejni podatnicy są zobowiązani do wymiany kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na tzw. kasy online. Obowiązek wymiany kas rejestrujących dotyczy również podatników świadczących usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów.

  Procedura zwrotu akcyzy

  Zwrot akcyzy. Jedną z cech charakterystycznych podatku akcyzowego, odróżniających go od pozostałych podatków pośrednich jest jego jednofazowość, która zakłada nałożenie akcyzy na pierwszym szczeblu obrotu, tj. w momencie wydania towarów do konsumpcji. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że wyroby opodatkowane akcyzą w jednym państwie członkowskim zostają następnie przemieszczone do innego kraju, w którym również przeznaczane są do konsumpcji, co z założenia rodzi obowiązek nałożenia na nie akcyzy. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania, polski ustawodawca wprowadził do ustawy o podatku akcyzowym procedurę zwrotu akcyzy, której założenia i warunki zostaną omówione poniżej.

  Składka zdrowotna a PIT - co się zmieni od 2022 roku?

  Składka zdrowotna a PIT. Projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT i ustawy o NFZ) przewiduje m.in. ujednolicenie stawki składki zdrowotnej do wysokości 9% dla wszystkich podatników oraz likwidację możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Kwota wolna od podatku 30 tys. zł, kwota zmniejszająca podatek 5100 zł - PIT 2022

  Kwota wolna od podatku 2022. W opublikowanym 26 lipca br. projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się m.in. nowa wysokość kwoty wolnej od podatku w PIT - 30 tys. zł - dla wszystkich podatników obliczających podatek według skali podatkowej. Taka kwota wolna od podatku w PIT uzyskana będzie dzięki podwyższeniu kwoty zmniejszającej podatek do wysokości 5100 zł (30 000 zł x 17% minus 5 100 zł = 0 zł). Ministerstwo Finansów wskazuje, że to europejski poziom kwoty wolnej od podatku, porównywalny z tym osiąganym w Niemczech czy Francji. To 10 razy większa kwota wolna niż jeszcze pięć lat temu. Nowa kwota wolna ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT.

  Ulga dla klasy średniej w PIT (ulga dla pracowników) od 2022 roku

  Ulga dla klasy średniej. W skierowanym 26 lipca br. do konsultacji projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się nowa ulga podatkowa w PIT - tzw. ulga dla klasy średniej. Ministerstwo Finansów wskazuje, że w celu ochrony klasy średniej projekt nie tylko przewiduje podwyższenie do 120 000 zł progu rocznych dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku, ale również ulgę podatkową dla pracowników. Ulga ta ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT. Na czym ma polegać ulga dla klasy średniej?

  Źródła dochodów Unii Europejskiej - zasoby własne UE

  Źródła dochodów Unii Europejskiej. W przeciwieństwie do budżetów krajowych, budżet UE jest budżetem inwestycyjnym i nie może wykazywać deficytu. Unia Europejska osiągnęła kompromis ws. wiążącego harmonogramu wprowadzania nowych źródeł dochodów UE. Jakie nowe źródła dochodów zyska Unia?

  Podatki 2022 - kto zyska na zmianach podatkowych

  Polski Ład - kto zyska na zmianach podatkowych. Podwyżka kwoty wolnej od podatku PIT do 30 tys. zł, wzrost do 120 tys. zł progu podatkowego, podatkowe fair play i podatkowy restart gospodarki – to główne elementy podatkowej części Polskiego Ładu. 26 lipca 2021 r. rozpoczęły się konsultacje pakietu zmian podatkowych. Ministerstwo Finansów planuje, że nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r. Co się zmieni w podatkach od 2022 roku? Kto zyska a kto straci na tych zmianach?

  Zmiany w PIT od 2022 roku - projekt, szczegóły, nowe ulgi

  Zmiany w PIT od 2022 roku. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano 26 lipca 2021 r. szczegółowe założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (nr UD260). Tego samego dnia gotowy projekt nowelizacji wielu przepisów podatkowych został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Projekt ten stanowi część zmian legislacyjnych w ramach Polskiego Ładu. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów oraz Prezesa Rady Ministrów zmiany w PIT mają wejść w życie od początku 2022 roku. Jakie zmiany w PIT są zapisane w tym projekcie?

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach. Przygotowany projekt ustawy podatkowej, będącej elementem Polskiego Ładu, został skierowany do konsultacji publicznych - poinformował 26 lipca 2021 r. minister finansów Tadeusz Kościński. Projekt zawiera m.in. kwotę wolną od podatku PIT w wysokości 30 tys. zł. Pierwsze czytanie tego projektu w Sejmie jest planowane za kilka tygodni, tak by proces legislacyjny zakończył się przed 30 listopada - poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"?

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"? Naczelny Sąd Administracyjny opublikował już uzasadnienie uchwały z 24 maja 2021 r. sygn. akt I FPS 1/21, zgodnie z którą sądy administracyjne są uprawnione do dokonywania oceny, czy wszczęcie postępowania karnego skarbowego miało charakter instrumentalny i czy mogło skutecznie wywołać efekt w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Uzasadnienie dostarcza cennych wskazówek, jak należy dokonywać oceny kryterium “instrumentalności”.

  Czy od 1 lipca 2021 r. złożenie JPK_VAT z oznaczeniami MPP jest błędem?

  JPK_VAT z oznaczeniami MPP. Od 1 lipca 2021 r. zmianie uległo rozporządzenie z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (ostatnia zmiana - w par. 11 uchylono pkt 2 ustępu 2, co oznacza, że ewidencja nie musi zawierać oznaczenia "MPP"). Jednocześnie ministerstwo nie zmieniło schemy JPK (zmiana będzie wprowadzona w nowym roku), zatem istnieje nadal możliwość wypełniania pola "MPP" w ewidencji. Czy obecnie - po wejściu w życie zmian w powyższym rozporządzeniu - złożenie w urzędzie JPK_VAT z oznaczeniami MPP będzie traktowane jako błąd?

  Jaka stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej?

  Stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej. Firma jest podwykonawcą. Wykonuje usługę montażu instalacji fotowoltaicznej na rzecz innego przedsiębiorcy na domu jednorodzinnym o powierzchni do 300 m2. Czy w takim przypadku można zastosować stawkę VAT 8%? Czy należy zastosować stawkę 23%?

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT. Podatnicy VAT, którzy otrzymali subwencje z Tarczy Finansowej PFR mają wątpliwości, czy rachunek do spłaty subwencji otrzymanej z PFR ma być zgłoszony na białą listę?

  Amortyzacja podatkowa i rozliczenie leasingu - będą zmiany

  Amortyzacja podatkowa i leasing. W ramach pakietu uszczelniającego podatki Ministerstwo Finansów planuje zmianę w przepisach o amortyzacji składników majątku prywatnego wprowadzanego do majątku firmy. Zmienią się także zasady rozliczenia podatkowego sprzedaży majątku firmowego (np. przedmiotów wykupionych z leasingu) przez właścicieli firm – dowiedziała się PAP.