Kategorie

Które wydatki na odpowiedzialność społeczną biznesu (CSR) podlegają odliczeniu VAT

Joanna Rudzka Kancelaria Doradcy Podatkowego
Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podatkowo-prawnej dużych i średnich polskich firm, międzynarodowych korporacji oraz podmiotów publicznych.
Joanna Rudzka, doradca podatkowy
Które wydatki na odpowiedzialność społeczną biznesu (CSR) podlegają odliczeniu /shutterstock.com
Które wydatki na odpowiedzialność społeczną biznesu (CSR) podlegają odliczeniu /shutterstock.com
www.shutterstock.com
W przypadku gdy nie ma związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy ponoszonymi wydatkami na odpowiedzialność społeczną biznesu (CSR) a działalnością opodatkowaną, nie przysługuje prawo do odliczenia VAT. Wydatki takie muszą choćby w sposób pośredni wpływać na sprzedaż opodatkowaną.
Reklama

W najnowszej interpretacji z 5 maja 2020 r. Dyrektor KIS odmówił prawa do odliczenia podatku naliczonego w przypadku niektórych aktywności z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Sprawa dotyczyła Spółki zajmującej się m.in. zarządzaniem nieruchomościami i infrastrukturą portową. W ramach prowadzonej działalności, Spółka angażuje się w programy z zakresu CSR, której celem jest budowanie pozytywnych i trwałych relacji zarówno z partnerami społecznymi, jak i biznesowymi. Zdaniem organu, nie można jednak zakładać, iż w każdym przypadku pośredni związek zakupów ze sprzedażą uprawnia do odliczenia podatku. Wydatki na nabycie towarów i usług, poniesione w związku z realizacją społecznej odpowiedzialności biznesu mogą być kwalifikowane jako wydatki o charakterze marketingowym i mogą mieć związek z prowadzoną przez podatnika działalnością opodatkowaną, ale nie muszą. W opinii Dyrektora KIS, nie wystarczy subiektywne przekonanie o wpływie poniesionego wydatku na osiągnięcie przyszłych obrotów.

Spółka wyjaśniła, że tworząc strategię biznesową uwzględnia wpływ, jaki wywiera na otoczenie, w którym funkcjonuje – biorąc pod uwagę interesy społeczne, aspekty środowiskowe, czy relacje z różnymi grupami interesariuszy, w szczególności pracownikami i społecznościami lokalnymi. Społeczna odpowiedzialność biznesu jest więc elementem procesu zarządzania przedsiębiorstwem, które wykracza poza obszary dotychczasowych działań, przyczyniając się do pozytywnych zmian w otoczeniu.

Obszary tematyczne, które uznano za odpowiednie dla działalności Spółki (w oparciu o Normę PN-ISO 26000) i którymi kierowano się w celu właściwego opracowania polityki społecznej odpowiedzialności biznesu to:

 • Ład organizacyjny i aspekty pracownicze – zgodność z prawem, transparentność, zasady etyczne, rozpoznanie interesariuszy, zatrudnianie i stosunki pracy, warunki pracy, opieka społeczna, dialog społeczny/pracowniczy, BHP w pracy, rozwój kapitału ludzkiego.
 • Kontrahenci i rozwój społeczny – odpowiedzialny marketing, ochrona i bezpieczeństwo danych klientów, przyciąganie klientów i spełnianie ich wymagań poprzez stałe podnoszenie jakości świadczonych usług oraz zaangażowanie w społeczności i udział we wzroście gospodarczym.
 • Środowisko, ochrona i monitorowanie limitów zanieczyszczeń – działania podejmowane w celu pozostania firmą proekologiczną.
 • Etyka biznesu – uczciwa konkurencja, wspieranie odpowiedzialności społecznej w łańcuchu dostaw, poszanowanie praw własności, zapobieganie defraudacji i korupcji.
 • Każdemu z obszarów tematycznych przyporządkowano stosowne cele polityki CSR realizowanej przez Wnioskodawcę, za które uznano:
 • Zapewnienie zrównoważonego zarządzania zasobami ludzkimi;
 • Zapewnienie dialogu z interesariuszami;
 • Realizacja działań na rzecz społeczności lokalnej;
 • Promowanie i realizowanie działań proekologicznych;
 • Promowanie zasad „etycznego biznesu”.

Organ interpretacyjny wskazał, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie precyzują, jaki związek musi istnieć pomiędzy zakupami a sprzedażą, żeby podatnik mógł skorzystać z prawa do odliczenia. Związek ten może być bezpośredni, bądź pośredni. O związku bezpośrednim dokonywanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy nabywane towary służą, np. dalszej odsprzedaży (towary handlowe) lub też nabywane towary i usługi są niezbędne do wytworzenia towarów lub usług będących przedmiotem dostawy. Bezpośrednio wiążą się więc z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika. Natomiast pośredni związek nabywanych towarów i usług z działalnością przedsiębiorcy występuje wówczas, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania przedsiębiorstwa – mają pośredni związek z działalnością gospodarczą, a tym samym z osiąganym przez podatnika obrotem opodatkowanym. Aby jednak można było wskazać, że określone zakupy mają chociażby pośredni związek z działalnością podmiotu, istnieć musi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług, a powstaniem obrotu. O pośrednim związku dokonanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy zakup towarów i usług nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania obrotu przez podatnika, np. poprzez ich odsprzedaż, lecz poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości, przyczynia się do generowania przez podmiot obrotu.

Reklama

Zdaniem organu, nie można zakładać, iż w każdym przypadku ten związek pośredni zakupów uprawnia do odliczenia podatku. Oznacza to, że wydatki na nabycie towarów i usług, poniesione w związku z realizacją społecznej odpowiedzialności biznesu mogą być kwalifikowane jako wydatki o charakterze marketingowym i mogą mieć związek z prowadzoną przez podatnika działalnością opodatkowaną, ale nie muszą.

Jakkolwiek podejmowanie przez podatnika działań w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu jest z pewnością pożądane chociażby ze względu na uwzględniany przez firmę interes społeczny, nie oznacza to jednak, że we wszystkich tego typu inwestycjach przedsiębiorca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na działania CSR, gdyż jest to uzależnione od okoliczności konkretnego przypadku.

Ponadto – zdaniem organu – nie znajduje podstawy prawnej na gruncie podatku od towarów i usług, wywodzenie prawa do odliczenia podatku naliczonego z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lub ustawy o rachunkowości, na podstawie której Spółka ma obowiązek sprawozdawczy w zakresie polityki społecznej, pracowniczej, środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji. Regulacja odliczenia podatku naliczonego związana jest wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Zdaniem organu, nie wystarczy subiektywne przekonanie o wpływie poniesionego wydatku na osiągnięcie przyszłych obrotów. Nawet jeśli, zdaniem podatnika, działania podejmowane są w ramach przyjętej strategii biznesowej można przypisać do społecznej odpowiedzialność biznesu, to należy mieć również na uwadze, że każdy wydatek powinien być rozpatrywany indywidualnie.

W konsekwencji, zdaniem organu, odliczenie VAT nie przysługuje od wydatków na organizację wydarzeń takich jak Dzień Dziecka dla dzieci i opiekunów, mieszkańców i turystów odwiedzających (…) na Stadionie (…)– catering dla dzieci z dzielnic (…) i (…); Mecz Charytatywny z okazji Dnia Dziecka na stadionie (…) – dla dzieci i opiekunów, mieszkańców i turystów odwiedzających (…), w szczególności:

 • (…) – występ artystyczny (tancerze akrobaci, bębniarze),
 • Komentator/animator sportowy – animacje sportowe podczas rozgrywek piłkarskich, Dzień dziecka),
 • (…) – zapewnienie sceny mobilnej łukowej, sprzętu scenicznego, atrakcji dla dzieci i dorosłych, medale i puchary dla uczestników turnieju dziecięcego oraz meczu głównego dorosłych,
 • Umowa z (…) dotycząca instrukcji ppoż.;
 • SKS (…) – wynajęcie stadionu na Mecz Charytatywny i Piknik/Dzień Dziecka; Ogródek (…)/zbudowanie kompleksu szklarni i tuneli pod hodowlę warzyw oraz utworzenie miejsca do zajęć edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym; Po pierwsze bezpieczeństwo – mająca na celu profilaktykę bezpieczeństwa dzieci od strony lądu i wody, zajęcia przeprowadzane w (…); Kino Letnie dla dzieci w namiocie i dorosłych, mieszkańców i turystów odwiedzających (…); Lodowisko, organizacja bezpłatnego, ogólnodostępnego dla mieszkańców sztucznego lodowiska w Porcie. Dodatkowo udostępniono bezpłatnie sprzęt do nauki i jazdy na łyżwach; Porozumienie ze szkołą; (…) Liga Piłkarska; (…); Statek/współorganizacja Pikniku; Wystawa plenerowa nabrzeża oraz Spacer fotograficzny

Zdaniem organu, z wniosku nie wynika w jaki sposób ponoszone w ramach ich realizacji wydatki przekładają się na wzrost sprzedaży opodatkowanej Wnioskodawcy. Także z wniosku nie wynika w jaki sposób wydarzenia te mają wpływ na ostatecznych kontrahentów Spółki oraz potencjalnych (przyszłych) kontrahentów.

Zatem biorąc powyższe pod uwagę Dyrektor KIS stwierdza, że z przedstawionych okoliczności sprawy nie wynika aby nabyte towary i usługi związane z realizacją ww. wydarzeń miały/lub mogły mieć choćby pośredni wpływ na sprzedaż opodatkowaną Spółki. W związku z powyższym, wydatki te nie mają związku ze sprzedażą opodatkowaną Spółki, lecz jego szczególną rolą w ramach polityki społecznej CSR. W tym przypadku nie ma związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy ponoszonymi wydatkami a działalnością opodatkowaną, który choćby w sposób pośredni wpływał na sprzedaż opodatkowaną Spółki. W konsekwencji, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu realizacji wydarzeń.

Organ zgodził się natomiast na odliczenie VAT od zamówienia wykonania gry planszowej – Wnioskodawca wskazał, że marketingowy charakter tego wydarzenia przejawia się w stałej promocji Portu działającej poprzez treść i grafikę gry, polegającej na rozrywkowych działaniach operacyjnych portu oraz poprzez umieszczony znak logo. Gra jest kierowana do kontrahentów krajowych i zagranicznych, szkół i wyższych uczelni z kraju i zagranicy. Dzięki temu następuje wzrost rozpoznawalności marki Port oraz wzrost wiedzy dotyczącej Portu. Wydarzenie to przekłada się na wzrost sprzedaży opodatkowanej u Wnioskodawcy poprzez działanie pośrednie poprzez budowę marki i jej rozpoznawalność oraz poprzez wzrost konkurencyjności. Tym samym wpłynie to na wzrost zainteresowania inwestorów, zwiększenie lojalności interesariuszy, zwiększenie wiarygodności Spółki. Przekazywanie gry następuje w sposób nieodpłatny. Odbiorcami są: podmioty biorące udział w targach krajowych i zagranicznych, studenci, uczniowie, spółki zależne i podmioty gospodarcze działające na terenie Portu.

Podobnie, organ zgodził się na odliczenie VAT od wykonania maskotki. Wydarzenie to – zdaniem Wnioskodawcy – stanowi działanie marketingowe przejawiające się stałą promocją Portu działającą dzięki skojarzeniom (…). Ponadto, Wnioskodawcy zależy na wywołaniu pozytywnych emocji u odbiorcy, które mogą być skojarzone z Portem. Wydarzenie to jest kierowane do kontrahentów krajowych i zagranicznych, szkół i wyższych uczelni z kraju i zagranicy. Przez to wydarzenie następuje wzrost rozpoznawalności marki Port, co może prowadzić do wzrostu zainteresowania Portem.

Polecamy: VAT 2020. Komentarz

Wydatki ponoszone w ramach realizacji tego wydarzenia przekładają się na wzrost sprzedaży opodatkowanej Wnioskodawcy poprzez działanie pośrednie, poprzez budowę marki i jej rozpoznawalność oraz poprzez wzrost konkurencyjności. Wydarzenie to powoduje wzrost zainteresowania inwestorów, zwiększenie lojalności interesariuszy, zwiększenie wiarygodności Spółki. Przekazywanie maskotki następuje w sposób nieodpłatny. Odbiorcami są: podmioty biorące udział w targach krajowych i zagranicznych, studenci, uczniowie, spółki zależne i podmioty gospodarcze działające na terenie Portu.

W tych dwóch przypadkach organ uznał, iż istnieje pośredni związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy ww. wydarzeniami a działalnością opodatkowaną Spółki uprawniający Wnioskodawcę do odliczenia podatku naliczonego w ww. zakresie.

Sygnatura:. 0112-KDIL1-2.4012.49.2020.3.PG

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  4 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Jak prawidłowo stosować uproszczenia w procedurze TIR w Unii Europejskiej?

  Przy wysyłce towarów każda ze stron kontraktu handlowego powinna wziąć na siebie odpowiedzialność co do poszczególnych etapów transportu towaru. Poczynając od instytucji nadawcy na liście przewozowym, poprzez stawienie się kierowcy w urzędzie otwarcia i zamknięcia procedury, aż po urząd celny przekroczenia granicy. Wszystkie elementy muszą być spójne i zachowywać ciągłość zdarzeń. W przeciwnym wypadku należy spodziewać się sankcji karnych o niedopełnienie obowiązków prawnych.

  Ulga rehabilitacyjna - jakie zmiany od 2022 r.?

  Ulga rehabilitacyjna znalazła się w programie zmian podatkowych zawartych w Polskim Ładzie. Ustawodawca planuje m.in. rozszerzenie katalogu wydatków uprawniających do tej preferencji podatkowej. Jakie dokładnie zmiany mają się pojawić od 2022 r.?

  Zwrot VAT przy oskarżeniu o udział w transakcji karuzelowej

  Wstrzymanie zwrotu VAT. Czy przedsiębiorca prowadzący działalność w tzw. branży wrażliwej, a więc w obszarze szczególnie narażonym na oszustwa związane z podatkiem od towarów i usług, oskarżony o takie oszustwo w ramach transakcji karuzelowych, objęty kontrolą i postępowaniem podatkowym, ma w trakcie jego trwania szansę na odzyskanie VAT?

  E-faktura i Krajowy System e-Faktur od 1 października

  E-faktura i Krajowy System e-Faktur (KSeF) to kolejne etapy wdrażania e-usług ułatwiających rozliczenia między firmami. KSeF ma zbierać wszystkie e-faktury wystawiane przez przedsiębiorców. Co ciekawe, jego celem jest możliwość analizowania i doglądania zgodności faktur VAT wystawionych przez przedsiębiorców swoim kontrahentom. Można wobec tego powiedzieć, że rząd chce mieć nad wszystkim większą kontrolę i zapobiec stosowaniu nieuczciwych praktyk względem urzędu skarbowego. Przejrzystość dokumentacji ma pomóc w wyłapywaniu przestępstw podatkowych i wszelkiego typu nadużyć z tym związanych. Zaletą wprowadzenia KSeF jest automatyzacja procesu związanego z przeprowadzaniem kontroli podatkowych – skrócenie ich czasu i mniejsze zaangażowanie w to przedsiębiorców.

  Nowe obowiązki biur rachunkowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy

  Biura rachunkowe. Od 31 lipca 2021 roku obowiązuje rozszerzony katalog podmiotów oraz instytucji zobowiązanych przepisami w zakresie przeciwdziałaniu prania pieniędzy, oraz modyfikacja niektórych obowiązków podmiotów wcześniej do tego zobowiązanych. Obowiązek został rozszerzony między innymi na małe biura rachunkowe nieprowadzące usługowo ksiąg rachunkowych.

  Prosta Spółka Akcyjna a startup

  Prosta Spółka Akcyjna a startup. Po wejściu w życie do polskiego porządku prawnego Prostej Spółki Akcyjnej („PSA”) wiele nowych przedsiębiorstw do rozwoju których niezbędne jest finansowanie zewnętrzne zastanawia się nad wyborem PSA jako formy prowadzenia działalności. Dla niektórych z nich może być to rzeczywiście dobry wybór. Poniżej przedstawione zostaną wybrane korzyści dla startupów jakie daje prowadzenie działalności w formie PSA.

  Polski Ład. Rewolucja w podatku dochodowym

  Polski Ład - zmiany w podatkach. Rząd przedstawił projekt zmian w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i niektórych innych ustaw. W przypadku Polskiego Ładu sprawdza się powiedzenie, że diabeł tkwi w szczegółach. Wśród zaproponowanych zmian znajdują się bowiem sztandarowe projekty podniesienia kwoty wolnej od podatku i drugiego progu, które należy ocenić pozytywnie. Jest też jednak wiele przepisów, które będą skutkowały dotkliwą podwyżką świadczeń publiczno-prawnych. Z kolei dla klasy średniej, która według projektu zaczyna się od poziomu dochodów nieco ponad 68 tys. zł, rząd zapowiedział ulgę.

  Program motywacyjny opcji menedżerskich jako finansowy katalizator w okresie pandemii

  Koszty oraz specyfika programu motywacyjnego opcji na akcje i warrantów subskrypcyjnych - wycena opcji menedżerskich zgodnie z MSSF 2.

  Ulga na zabytki w PIT i ryczałcie od 2022 roku

  Ulga na zabytki. Od 2022 r. ma zostać wprowadzona nowa ulga podatkowa dla podatników podatku PIT (płacących podatek wg skali podatkowej i 19% stawki podatku) oraz podatników ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, będących właścicielami lub współwłaścicielami zabytków nieruchomych (zabytkowych nieruchomości wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków). Odliczone od dochodu (przychodu - w przypadku ryczałtu) będą mogły być wydatki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane (także wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej) dotyczące ww. zabytkowej nieruchomości. Odliczeniu będą mogły podlegać także wydatki na odpłatne nabycie ww. zabytkowej nieruchomości - pod warunkiem, że podatnik poniósł na ten zabytek wydatek o charakterze remontowo-konserwatorskim. Ulga na zabytki jest przewidziana w projekcie (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT), przygotowanego w ramach tzw. Polskiego Ładu. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Podatek dochodowy: co można wliczyć w firmowe koszty?

  Wrzucić w koszty, czy nie wrzucić? Oto jest pytanie, które zadaje sobie każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą. Odpowiedź ma niebagatelne znaczenie, bo decyduje o wysokości podatku dochodowego. Poza tym nieprawidłowe zakwalifikowanie wydatku może narazić przedsiębiorcę na kłopoty z urzędem skarbowym.

  Polski Ład. Nowe ulgi podatkowe

  Ulgi podatkowe Polskiego Ładu. Wsparcie od fiskusa dostaną sponsorzy przekazujący pieniądze na sport, kulturę i naukę, a także kupujący zabytki. Preferencje mają sprzyjać również rozwojowi firm i ekspansji na nowe rynki.

  Wspólne rozliczenie PIT - zmiany od 2022 roku

  Wspólne rozliczenie PIT. Przygotowany w ramach tzw. Polskiego Ładu projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) przewiduje m.in. istotne zmiany w zakresie wspólnego rozliczenia podatku dochodowego przez małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Czynności opodatkowane PCC a zwolnienie z VAT

  Opodatkowanie PCC a VAT. Jakie są skutki zwolnienia z podatku VAT jednej ze stron czynności cywilnoprawnej dla jej opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

  Dział podatkowy w firmie - 6 globalnych trendów

  Dział podatkowy w firmie. Działy podatkowe mogą odegrać strategiczną rolę w procesie transformacji biznesowej. Zdaniem połowy liderów działów podatkowych pandemia zwiększyła produktywność pracowników. Na podstawie rozmów z liderami działów podatkowych, eksperci Deloitte wyróżnili sześć trendów, które będą definiować pracę specjalistów podatkowych i finansowych.

  Nowe Prawo własności przemysłowej - szykują się duże zmiany

  Prawo własności przemysłowej. Zmiany w zakresie zgłaszania wzorów użytkowych, ochrony wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i wynalazków przewiduje projekt (UD263) nowego Prawa własności przemysłowej, który został opublikowany w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Projekt ten jest przygotowywany w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii i ma zostać przyjęty przez rząd w IV kwartale 2021 roku.

  Polski Ład - co się zmieni w podatkach?

  Polski Ład - zmiany w podatkach. Przedstawiamy raport nt. podatkowych zmian w Polskim Ładzie, przygotowany przez prof. Adama Mariańskiego, przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Profesor Adam Mariański analizuje w nim projekt zmian przepisów podatkowych i wskazuje które z proponowanych przez Ministerstwo Finansów rozwiązań są korzystne dla podatników, a które doprowadzą do zwiększenia obciążeń podatkowych i pogłębienia się nierówności.

  Abolicja podatkowa dla firm wracających z zagranicy

  W ramach Nowego Ładu rząd zapowiada wprowadzenie amnestii fiskalnej dla przedsiębiorców wracających do Polski z zagranicy. Od lipca do końca roku 2022 będzie można zgłosić osiągnięty w przeszłości dochód, który nie został opodatkowany. Rząd zapewnia przedsiębiorców, że gdy wrócą do Polski z majątkiem i dochodami, nie będą ścigani za unikanie opodatkowania.

  Opodatkowanie VAT usługi najmu świadczonej na rzecz unijnego kontrahenta

  VAT od najmu. O ile w przypadku świadczenia usług najmu nieruchomości na rzecz podatnika mającego siedzibę na terenie Polski ulega wątpliwości, że usługa ta podlega opodatkowaniu w Polsce, o tyle takie wątpliwości pojawiają się często w przypadku świadczenia ww. usług na rzecz podmiotów mających siedzibę prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium UE.

  Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

  Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. Krajowa Administracja Skarbowa od początku epidemii COVID-19 wydała już około 90 tys. decyzji o przyznaniu ulg na łączną kwotę ok. 8,1 mld zł.

  Co wchodzi w skład ksiąg rachunkowych?

  Księgi rachunkowe. Z jakich elementów składają się księgi rachunkowe? Jak prowadzić konta księgi głównej oraz konta ksiąg pomocniczych? Co powinno zawierać zestawienie obrotów i sald?

  Zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego -zmiany od 2022 roku

  Zwrot akcyzy od paliwa rolnikom 2022. Rada Ministrów przyjęła 30 lipca projekt nowelizacji ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego. Nowe przepisy zwiększą m.in. limit oleju napędowego, zużywanego na 1 ha upraw rolnych.

  Wzrost otwartych postępowań restrukturyzacyjnych

  Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Gospodarka z nadziejami, ale firmy wciąż mają problemy. Rynek restrukturyzacyjny odnotował bezprecedensowy wskaźnik otwartych postępowań na poziomie 460 w kwartale.

  Zasady opodatkowania nieruchomości komercyjnych

  Podatek od nieruchomości komercyjnych. Kto podlega opodatkowaniu? Co stanowi podstawę opodatkowania? Kiedy przysługuje zwolnienie z podatku od nieruchomości komercyjnych?

  Jak rząd powinien wspierać biznes - rekomendacje AICPA® i CIMA®

  Jak rząd powinien wspierać biznes. Association of International Certified Professional Accountants, reprezentujące AICPA & CIMA, wzywa polski rząd do podjęcia dalszych kroków w zakresie wspierania odbudowy gospodarczej w Polsce poprzez wdrażanie programów dla sektora MŚP w obszarze cyfryzacji i nowych technologii, wzmacnianie kluczowych zasobów Polski, takich jak wysoko wykwalifikowana pula talentów oraz wspieranie przedsiębiorstw w ich dążeniach do zrównoważonego rozwoju. Sugestie oraz rekomendacje dotyczące dalszego wsparcia przez polski rząd biznesu i rozwoju przemysłu zostały opracowane czerpiąc z szerokiego doświad¬czenia i dogłębnej, specjalistycznej wiedzy członków Instytutu Rachunkowości Zarządczej CIMA w Polsce.

  Zasady rozliczania kryptowalut w PIT

  Kryptowaluty a PIT. W ostatnich latach inwestycje w kryptowaluty rozwijają się bardzo dynamicznie. Już nie tylko bitcoin, ale dziesiątki innych walut wirtualnych pojawiają się na portalach inwestycyjnych. Warto przyjrzeć się jak wyglądają podstawowe zasady podatkowego rozliczenia dochodu z obrotu krytpowalutami.