Kategorie

TAX FREE - elektroniczna ewidencja od 1 stycznia 2022 r.

Opracował Paweł Huczko
TAX FREE - elektroniczna ewidencja od 1 stycznia 2022 r.
TAX FREE. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej przygotował projekt rozporządzenia określającego dane, które powinna zawierać ewidencja prowadzona przez sprzedawcę w elektronicznym systemie TAX FREE zamieszczonym na platformie PUESC oraz sposób prowadzenia tej ewidencji. Projekt rozporządzenia jest aktualnie poddawany uzgodnieniom międzyresortowym, opiniowaniu i konsultacjom publicznym. Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r. razem z nowelizacją ustawy o VAT oraz ustawy – Prawo bankowe, wprowadzającymi zmiany w przepisach regulujących system zwrotu podatku VAT podróżnym TAX FREE.

Czym jest system TAX FREE?

System TAX FREE w Polsce pozwala na uzyskanie przez uzyskania przez cudzoziemca mieszkającego poza Unią Europejską zwrotu podatku VAT za towary kupione w naszym kraju i wywożone w bagażu osobistym poza UE. Warunkiem zwrotu podatku jest dokument potwierdzający taki wywóz. System TAX FREE jest korzystny także dla sprzedawców, którzy nabywają prawo do naliczania przy sprzedaży tych towarów zerowej stawki VAT. 

Podróżny ma prawo ubiegać się o zwrot podatku VAT zapłaconego przy nabyciu w Polsce towarów, jeżeli:

 • nie posiada stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej,
 • łączna wartość zakupów wraz z podatkiem VAT, wynikająca z imiennego dokumentu wystawionego przez jednego sprzedawcę, wynosi minimum 200 zł,
 • wywiózł zakupione towary w stanie nienaruszonym, w swoim bagażu osobistym, poza terytorium UE nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał zakupu (np. przy zakupie w grudniu 2020 r. termin na wywóz towarów upłynął 31 marca 2021 r.),
 • urząd celno-skarbowy potwierdził wywóz towarów na imiennym dokumencie wystawionym przez sprzedawcę.

Zwrotu podatku podróżnym, którzy zakupili towar w Polsce może dokonać:

 • sprzedawca tego towaru lub
 • podmiot, którego działalność polega na dokonywaniu tego typu zwrotów i z którym to sprzedawca towaru podpisał stosowną umowę.

Elektroniczna obsługi dokumentów TAX FREE

Już teraz funkcjonuje usługa elektroniczna Krajowej Administracji Skarbowa dla sprzedawców wydających dokumenty TAX FREE. Z usługi tej sprzedawcy mogą korzystać ale nie jest to obowiązek.

Z pomocą tej usługi można usprawnić wystawianie dokumentów TAX FREE:

 • szybko zarejestrować dokument TAX FREE - korzystając z prostego formularza,
 • zarejestrowane dokumenty trafią bezpośrednio do rejestru, w którym funkcjonariusz Służby Celno–Skarbowej potwierdzi wywóz towarów,
 • sprawdzić, czy dokument TAX FREE znajduje się w rejestrze i czy został potwierdzony,
 • uzyskać raport o dokumentach, które zostały potwierdzone.

Elektroniczna ewidencja TAX FREE - obowiązek i nowe rozporządzenie od 1 stycznia 2022 r.

Reklama

Omawiane, projektowane rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie ewidencji prowadzonej w systemie TAX FREE będzie wydane na podstawie art. 109 ust. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”, w związku z rozwiązaniami wprowadzonymi ustawą z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2419).

Konieczność wydania projektowanego rozporządzenia wynika z potrzeby realizacji wprowadzonego w art. 109 ust. 11f ustawy o VAT, obowiązku prowadzenia przez sprzedawców uczestniczących w systemie TAX FREE elektronicznej ewidencji TAX FREE, w krajowym systemie teleinformatycznym służącym do obsługi dokumentów będących podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (w elektronicznym systemie TAX FREE na platformie PUESC).

Projektowane rozporządzenie jest wydawane na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 109 ust. 15 ustawy o VAT, zgodnie z którą minister właściwy do spraw finansów publicznych określa, w drodze rozporządzenia, dane, które powinna zawierać elektroniczna ewidencja TAX FREE, oraz sposób jej prowadzenia, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowości rozliczenia podatników prowadzących sprzedaż towarów podróżnym w systemie TAX FREE oraz kontroli obowiązków podatników przez organ podatkowy.

Reklama

Projektowane rozporządzenie określa elementy, które powinna zawierać ewidencja prowadzona przez sprzedawcę w elektronicznym systemie TAX FREE zamieszczonym na platformie PUESC. Wpisom w ewidencji podlegać będą dane o sprzedaży towarów dokonanych przez sprzedawcę podróżnym zawarte w wystawionych w elektronicznych systemie TAX FREE dokumentach TAX FREE oraz dane o wysokości zwrotu podatku VAT wypłaconego podróżnym przez sprzedawcę.

Elektroniczna ewidencja prowadzona w systemie TAX FREE będzie stanowiła kompletny rejestr wszystkich wystawionych przez sprzedawcę dokumentów TAX FREE, uzupełniany przez sprzedawcę o dane dotyczące wysokości zwrotu podatku VAT wypłaconego podróżnym oraz, w przypadku wywozu przez podróżnego towarów zakupionych u danego sprzedawcy przez inne niż polskie przejścia graniczne, również o dane dotyczące potwierdzenia wywozu tych towarów.

Jakie dane powinna zawierać ewidencja prowadzona w systemie TAX FREE?

§ 2 projektowanego rozporządzenia określi dane, które powinna zawierać ewidencja prowadzona w systemie TAX FREE tj.:

- dane zawarte w dokumencie elektronicznym TAX FREE; dane, jakie zawiera dokument elektroniczny TAX FREE określone zostaną w odrębnym rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, tj. w rozporządzeniu wydawanym na podstawie art. 130 ust. 1 ustawy o VAT,

- status dokumenty elektronicznego TAX FREE; status przedstawia, na jakim etapie od sprzedaży towaru przez potwierdzenie wywozu w oddziale celnym granicznym (UE) do zwrotu podatku VAT podróżnemu u sprzedawcy lub w firmie pośredniczącej znajduje się dokument (np. Wprowadzony, Unieważniony, Odłożona kontrola, Potwierdzony wywóz, Potwierdzony częściowy wywóz, Brak potwierdzenia - całkowity brak towaru, Brak potwierdzenia - inne, Cofnięty). Status będzie zmieniał się automatycznie w zależności od etapu realizacji procedury TAX FREE,

- data wywozu towarów poza terytorium Unii Europejskiej,

- wysokość dokonanego zwrotu podatku podróżnemu,

- datę dokonania zwrotu.

Jak będzie działał system TAX FREE od 2022 roku?

Wprowadzane przez sprzedawcę przy wystawianiu dokumentu TAX FREE dane zawarte w tym dokumencie (§ 2 pkt 1 projektowanego rozporządzenia), wymienione w projektowanym rozporządzeniu wydawanym na podstawie art. 130 ust. 1 ustawy o VAT:

 • dane identyfikacyjne zarówno podróżnego, jak i sprzedawcy,
 • informacje dotyczące dokonanej sprzedaży, tj. wartość sprzedaży i podatku VAT wraz z numerem unikatowym kasy rejestrującej, na której została zaewidencjonowana dana sprzedaż, numerem paragonu fiskalnego potwierdzającym dokonaną sprzedaż, z podaniem daty tej sprzedaży i wskazaniem osoby wystawiającej dokument TAX FREE,
 • informacje dotyczące wybranej przez podróżnego formy, w jakiej sprzedawca dokona podróżnemu wypłaty kwoty zwrotu podatku VAT oraz
 • dane identyfikujące wystawiony dokument TAX FREE: numer dokumentu TAX FREE nadawany przez sprzedawcę oraz nadawany automatycznie przez system TAX FREE unikalny numer systemowy dokumentu TAX FREE

- zapisywane będą w ewidencji prowadzonej w systemie TAX FREE przez system TAX FREE bez udziału sprzedawcy. W odniesieniu do danych podróżnego będą to jedynie dane niezbędne do jego identyfikacji.

Ponadto, także bez udziału sprzedawcy, w ewidencji TAX FREE umieszczane będą również informacje dotyczące potwierdzenia wywozu towarów z danego dokumentu TAX FREE, w przypadku gdy podróżny wyjeżdża z terytorium Unii Europejskiej przez polskie przejście graniczne oraz status dokumentu elektronicznego TAX FREE (§ 2 pkt 2 i 3 lit. a projektowanego rozporządzenia).

Pozostałe wpisy w ewidencji będą dokonywane na podstawie posiadanych przez sprzedawcę dokumentów potwierdzających dokonanie wypłaty podróżnemu zwrotu podatku VAT oraz w przypadku, gdy podróżny wyjeżdża z terytorium Unii Europejskiej przez inne niż polskie przejście graniczne - dokumentów TAX FREE w postaci papierowej, zawierających potwierdzeniem wywozu towarów z terytorium Unii Europejskiej przez właściwy organ celny.

W praktyce sprzedawca będzie zobowiązany do wpisania w ewidencji TAX FREE jedynie danych o wysokości zwrotu podatku VAT wypłaconego podróżnemu i dacie dokonania tego zwrotu (§ 2 pkt 5 i 6), oraz w przypadku, gdy podróżny wyjeżdża z terytorium Unii Europejskiej przez inne niż polskie przejście graniczne – daty wywozu towarów (§ 2 pkt 3 lit. b) i kraju wywozu towarów (§ 2 pkt 4).

Sposób prowadzenia przez sprzedawcę ewidencji w systemie TAX FREE od 2022 roku

Sposób prowadzenia ewidencji będzie określony w § 3 projektowanego rozporządzenia. Ewidencja prowadzona w systemie TAX FREE przez sprzedawcę musi być prowadzona rzetelnie i w sposób niewadliwy. Oznacza to, że zapisy dokonywane w ewidencji TAX FREE powinny odzwierciedlać transakcje dokonane w rzeczywistości, a ewidencja TAX FREE powinna być prowadzona zgodnie z przepisami ustawy o VAT i niniejszego rozporządzenia.

Przepis § 4 projektu rozporządzenia reguluje, że obowiązek uzupełniania ewidencji TAX FREE o wpisy danych wprowadzonych przez sprzedawców do systemu TAX FREE przy wystawianiu dokumentów TAX FREE oraz danych wprowadzanych przez funkcjonariuszy granicznych urzędów celno-skarbowych, będzie w praktyce realizowany przez elektroniczny system TAX FREE.

W § 5 projektowanego rozporządzenia doprecyzowano jednocześnie termin, w którym sprzedawca powinien uzupełnić ewidencję TAX FREE – tj. nie później niż w ciągu 7 dni od dnia dokonania zwrotu podatku.

Termin wejścia w życie rozporządzenia

Omawiane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., i jest to data skorelowana z datą wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe, wprowadzającej zmiany w przepisach regulujących system zwrotu podatku VAT podróżnym.

TAX FREE - odpowiedzi na najczęstsze pytania

Czy w związku z epidemią COVID-19 zostały wydłużone lub zawieszone ustawowe terminy na wywóz towarów z terytorium UE i zwrot potwierdzonego dokumentu TAX FREE?

NIE. Terminy określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. 2020.106 z późniejszymi zmianami) nie zostały zmienione lub zawieszone. Niedochowanie ich skutkuje utratą prawa do odzyskania podatku VAT zapłaconego przy nabyciu towarów pomimo ich wywiezienia z terytorium UE.

Czy można zakupione towary użytkować po ich zakupieniu przed ich wywozem?

Co do zasady zakupione towary muszą być wywiezione w stanie nienaruszonym w bagażu osobistym podróżnego. Ich użytkowanie przed wywozem może spowodować zmianę ich stanu co skutkowało będzie odmową potwierdzenia wywozu towaru, który nie spełnia warunku określonego w art. 126 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług. Należy również pamiętać, że rozpakowanie towaru w momencie jego zakupu i sprawdzenie jego działania (bez późniejszego jego użytkowania) nie zmieni stanu nienaruszonego.

Czy sprzedawca musi zwrócić podróżnemu cały podatek VAT zapłacony przy nabyciu towarów, które zostały następnie wywiezione z terytorium UE z zastosowaniem dokumentów TAX FREE?

NIE. Zarówno sprzedawcy jak i podmioty pośredniczące, o których mowa w art. 127 ust. 5 ustawy, dokonujący zwrotu podatku podróżnemu mają prawo do pobrania od podróżnego prowizji od zwracanej kwoty podatku.

Czy mogę wywieźć tylko część towaru ujętego w dokumencie TAX FREE?

TAK. Jeżeli podróżny wywozi tylko część towarów wyszczególnionych w dokumencie TAX FREE to ma on bezwzględny obowiązek zgłoszenia tego faktu w momencie przedłożenia funkcjonariuszowi Służby Celno – Skarbowej dokumentów TAX FREE do potwierdzenia wywozu. Jeżeli tego nie zrobi, a dokument TAX FREE zostanie skierowany do kontroli fizycznej ujętego w nim towaru, podróżny zostanie ukarany za usiłowanie wprowadzenia funkcjonariusza Służby Celno - Skarbowej w błąd na podstawie przepisów Kodeksu Karnego – Skarbowego.

(Źródło ww. odpowiedzi: https://te.puesc.gov.pl/)

Podstawy prawne:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz. U. L 269 z 10 października 2013, str. 1 ze zmianami)

Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. L 347 z 28 listopada 2006, str. 1 ze zmianami)

Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. 2020.106 z późniejszymi zmianami)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, oraz stempla potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, a także określenia niezbędnych danych, które powinien zawierać dokument będący podstawa do dokonania zwrotu podatku podróżnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 426)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1248)

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie ewidencji prowadzonej w systemie TAX FREE

oprac. Paweł Huczko

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  13 cze 2021
  Zakres dat:

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Usługi gastronomiczne na kasie fiskalnej online - interpretacje

  Kasy fiskalne online w branży gastronomicznej pojawiły się od 1 stycznia 2021 r. Obowiązek wymiany starych kas na nowe objął bowiem usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne. Pojawiło się jednak szereg wątpliwości interpretacyjnych związanych z nowym obowiązkiem. Oto niektóre z nich.

  Polski Ład. Ile będą kosztowały zmiany podatkowe?

  Polskie Ład. Najważniejsze zmiany jeśli chodzi o kwestie ubytku PIT to jest ok. 22 mld zł dla całego sektora, dodatkowo przewidujemy ok. 4-4,5 mld zł kosztów z tego pakietu ulg dla małych i średnich przedsiębiorstw - powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski.

  Przeniesienie firmy za granicę a podatek w Polsce

  Przeniesienie działalności gospodarczej za granicę. Zapowiadane zmiany w ramach Polskiego Ładu, rosnące koszty prowadzenia firmy, niejasne przepisy i nadmierna biurokracja – to czynniki, przez które wielu przedsiębiorców rozważa przeniesienie działalność za granicę. Jednak samo zarejestrowanie firmy w innym kraju (nawet w UE) nie zwalnia automatycznie z płacenia podatków i składek ubezpieczeniowych w Polsce.

  Kiedy osoba fizyczna ma rezydencję podatkową w Polsce?

  Polska rezydencja podatkowa. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe z 29 kwietnia 2021 r. dotyczące zasad ustalania rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku osoby fizycznej w Polsce. Zdaniem ekspertów PwC te objaśnienia mogą być postrzegane jako zapowiedź szczególnego zainteresowania władz podatkowych rezydencją osób fizycznych, które utraciły lub utracą rezydencję podatkową w Polsce.

  Czy opodatkowanie firm w Czechach jest niższe?

  Opodatkowanie działalności gospodarczej w Czechach nie jest znacząco korzystniejsze niż w Polsce - stwierdza Polski Instytut Ekonomiczny. Analitycy zwracają uwagę, że zależy ono m.in. od branży, w której działa firma, poziomu przychodów oraz relacji między przychodami a kosztami.

  Kto musi mieć kasę fiskalną online od 1 lipca 2021 r.?

  Kasy fiskalne online. Od 1 lipca 2021 r. kolejna grupa podatników zobowiązana jest do obowiązkowego ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych online. Których podatników dotyczy ten obowiązek?

  Obowiązek podatkowy drugiego stopnia w akcyzie

  Podmiotowość podatników akcyzy z tytułu obowiązku podatkowego drugiego stopnia jest przedmiotem daleko idących kontrowersji, zresztą z wielu powodów – pisze profesor Witold Modzelewski.

  Pusta faktura wymaga udowodnienia

  Puste faktury. Urząd skarbowy oskarżył firmę o nabycie pustych faktur, mimo że zeznania świadków wyraźnie stwierdzały co innego. Sprawę rozstrzygnął sąd administracyjny.

  Skutki podatkowe wycofania samochodu ze spółki cywilnej

  Skutki podatkowe wniesienia i wycofania samochodu do spółki cywilnej - cz. II wycofanie samochodu ze spółki cywilnej.

  Zwrot VAT niektórym podmiotom - zmiany od 1 lipca 2021 r.

  Zwrot VAT. Ustawodawca przygotował projekt nowego rozporządzenia w zakresie zwrotu VAT niektórym podmiotom. Nowe regulacje zaczną obowiązywać od 1 lipca 2021 r. Co się zmieni?

  Zarobki w Szwecji. Ile można zarobić zbierając jagody?

  Zarobki w Szwecji. Z danych Szwedzkiego Urzędu Statystycznego wynika, że średnia pensja w Szwecji wynosi 35,3 tys. koron brutto (ok. 15 tys. zł). Mediana wynosi 31,7 tys. koron brutto (ok. 14 tys. zł).

  Raportowanie niefinansowe ESG zyskuje na znaczeniu

  Raportowanie niefinansowe ESG (environmental, social i governance). Inwestorzy coraz częściej szukają informacji o wpływie spółek na środowisko i społeczeństwo. Polskie firmy rzadko jednak raportują takie kwestie. Dlaczego warto raportować? Co powinny zawierać raporty ESG?

  Globalna stawka CIT a realna działalność gospodarcza

  Globalna stawka CIT. Polska nie poprze planu wprowadzenia globalnego minimalnego poziomu podatku od przedsiębiorstw, o ile nie będzie klauzuli wyłączającej z niego istotną działalność gospodarczą prowadzoną w kraju - powiedział dziennikowi "Financial Times" minister finansów Tadeusz Kościński.

  ZUS w Polsce vs. ZUS w Anglii

  Ubiegły miesiąc okazał się niezwykle istotny dla polskiej gospodarki. Premier Morawiecki ogłosił główne założenia „Nowego Ładu”, czyli programu ekonomiczno-społecznego, którego założeniem ma być zniwelowanie strat, jakie w naszej gospodarce poczyniła pandemia koronawirusa. Jednakże nie dla wszystkich plan ten okazał się dobrym pomysłem; co więcej, wzbudził wśród pewnej części społeczeństwa spore obawy.

  Nowelizacja ustawy o AML – nowe obowiązki dla rynku walut wirtualnych

  Nowelizacja ustawy o AML. Wirtualne waluty to ekspresowo rozwijająca się branża z dziedziny nowoczesnych technologii. Jednak zarówno wydobycie, sprzedaż, wymiana i spekulacja walutami nie jest zarezerwowana wyłącznie dla przedsiębiorców jako inwestycja czy środek płatniczy. Walutę wirtualną często wykorzystuje się również do realizacji nieuczciwych celów i w ramach działań niezgodnych z prawem. W związku z tym pojawiają się kolejne regulacje prawne – zarówno krajowe, jak i międzynarodowe – dotyczące AML/CFT. 15 maja 2021 weszła w życie nowelizacja ustawy o AML. Co warto o niej wiedzieć?

  Blockchain w księgowości – przyszłość, która już zapukała do drzwi

  Blockchain w księgowości. Wiele wskazuje na to, że rachunkowość oparta o nowe technologie, w tym technologię blockchain to nieodległa przyszłość. Prowadzenie księgowości z wykorzystaniem rejestru rozproszonego i inteligentnych umów może pomóc przedsiębiorcom osiągać większe dochody szybciej i łatwiej. Jednocześnie, wprowadzanie nowych rozwiązań zawsze wiąże się z pewnymi wyzwaniami. Czy wątpliwości branży księgowej związane z blockchainem są uzasadnione?

  Ulga na ekspansję - kto skorzysta i na jakich zasadach?

  Ulga na ekspansję, która została zaproponowana w ramach Polskiego Ładu, ma objąć przedsiębiorstwa, w tym małe i średnie podmioty, które podejmują ekspansją na rynki zagraniczne. Na jakich warunkach będzie można korzystać z ulgi na ekspansję? Kiedy ulga wejdzie w życie?

  Dodatkowe prace a opodatkowanie VAT kar umownych

  VAT od kar umownych - dodatkowe prace. W trakcie realizacji projektu budowlanego mogą wystąpić nowe okoliczności, takie jak np. problemy z gruntem czy wady dokumentacji projektowej. Może to spowodować konieczność podjęcia dodatkowych prac, a tym samym poniesienia dodatkowych kosztów przez wykonawcę, które powinny obciążać zamawiającego. Strony umowy budowlanej muszą ustalić, czy taka kara umowna podlega, czy nie podlega opodatkowaniu VAT.

  Jak postrzegamy księgowych? Sowa, mrówka czy leniwiec?

  Księgowi są nazywani zaufanymi doradcami i wysokiej klasy specjalistami. Chociaż te określenia brzmią poważnie, po pracy często rozwijają nietypowe zainteresowania, jak sporty ekstremalne, sztuki walki, żeglarstwo bądź śpiew w chórze. Sposób, w jaki ich odbieramy, pokazują też metafory. Księgowego można porównać do wielu zwierząt – mądrej sowy, walecznego tygrysa bądź pracowitej mrówki. Z okazji Dnia Księgowego postanowiliśmy przyjrzeć się wizerunkowi specjalistów od rachunkowości.

  Nowy podatek od elektroniki uderzy w twórców i konsumentów

  Opłata reprograficzna. Nowy podatek od elektroniki uderzy w kieszenie konsumentów i przedsiębiorców, nie pomoże twórcom - stwierdził Związek Cyfrowa Polska, wydając negatywną ocenę do projektu ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego w ramach konsultacji społecznych resortu kultury.

  Podatkowa grupa kapitałowa – rozliczenie straty

  Podatkowa grupa kapitałowa. Spośród pięciu spółek tworzących grupę jedna przyniosła stratę, a cztery dochody. Spółka dominująca pomniejszyła o tę stratę podatek dochodowy wykazany i zaliczkowany przez cztery rentowne spółki, zachowując powstałą na plus różnicę zaliczek CIT, a następnie rozdysponowując ją pomiędzy siebie i spółkę przynoszącą straty. Była pewna, że to działanie będzie obojętne podatkowo, ale fiskus stwierdził, że jest to przysporzenie majątku tych spółek i musi zostać opodatkowane jak zwykły przychód. Spór między przedsiębiorcą a Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej rozstrzygnął sąd, stwierdzając, że: „Stanowisko KIS jest nie tylko nieprawidłowe, ale także nielogiczne i sprzeczne wewnętrznie. Jest również wyrazem nadmiernego fiskalizmu państwa”.

  Podatnik Bezgotówkowy od 2022 roku - jakie korzyści dla firm?

  Podatnik Bezgotówkowy od 2022 roku. Ministerstwo Finansów proponuje przedsiębiorcom program Podatnik Bezgotówkowy. To propozycja dla tych firm, które większość transakcji płatniczych przeprowadzają w systemie cashless. Uzyskanie takiego statusu „Klienta Premium” będzie możliwe od 2022 roku. Firma, która go uzyska, skorzysta z najszybszego zwrotu VAT w Europie. Pieniądze znajdą się na ich kontach w maksymalnie 15 dni.

  Jaka stawka ryczałtu dla usług gastronomicznych?

  Stawka ryczałtu - usługi gastronomiczne. Czy sprzedaż usług gastronomicznych (przygotowywanie gotowych posiłków na rzecz kontrahentów) można opodatkować na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ze stawką 3%?