Kategorie

TAX FREE - elektroniczna ewidencja od 1 stycznia 2022 r.

Opracował Paweł Huczko
TAX FREE - elektroniczna ewidencja od 1 stycznia 2022 r.
TAX FREE - elektroniczna ewidencja od 1 stycznia 2022 r.
TAX FREE. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej przygotował projekt rozporządzenia określającego dane, które powinna zawierać ewidencja prowadzona przez sprzedawcę w elektronicznym systemie TAX FREE zamieszczonym na platformie PUESC oraz sposób prowadzenia tej ewidencji. Projekt rozporządzenia jest aktualnie poddawany uzgodnieniom międzyresortowym, opiniowaniu i konsultacjom publicznym. Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r. razem z nowelizacją ustawy o VAT oraz ustawy – Prawo bankowe, wprowadzającymi zmiany w przepisach regulujących system zwrotu podatku VAT podróżnym TAX FREE.

Czym jest system TAX FREE?

System TAX FREE w Polsce pozwala na uzyskanie przez uzyskania przez cudzoziemca mieszkającego poza Unią Europejską zwrotu podatku VAT za towary kupione w naszym kraju i wywożone w bagażu osobistym poza UE. Warunkiem zwrotu podatku jest dokument potwierdzający taki wywóz. System TAX FREE jest korzystny także dla sprzedawców, którzy nabywają prawo do naliczania przy sprzedaży tych towarów zerowej stawki VAT. 

Podróżny ma prawo ubiegać się o zwrot podatku VAT zapłaconego przy nabyciu w Polsce towarów, jeżeli:

 • nie posiada stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej,
 • łączna wartość zakupów wraz z podatkiem VAT, wynikająca z imiennego dokumentu wystawionego przez jednego sprzedawcę, wynosi minimum 200 zł,
 • wywiózł zakupione towary w stanie nienaruszonym, w swoim bagażu osobistym, poza terytorium UE nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał zakupu (np. przy zakupie w grudniu 2020 r. termin na wywóz towarów upłynął 31 marca 2021 r.),
 • urząd celno-skarbowy potwierdził wywóz towarów na imiennym dokumencie wystawionym przez sprzedawcę.

Zwrotu podatku podróżnym, którzy zakupili towar w Polsce może dokonać:

 • sprzedawca tego towaru lub
 • podmiot, którego działalność polega na dokonywaniu tego typu zwrotów i z którym to sprzedawca towaru podpisał stosowną umowę.

Elektroniczna obsługi dokumentów TAX FREE

Już teraz funkcjonuje usługa elektroniczna Krajowej Administracji Skarbowa dla sprzedawców wydających dokumenty TAX FREE. Z usługi tej sprzedawcy mogą korzystać ale nie jest to obowiązek.

Z pomocą tej usługi można usprawnić wystawianie dokumentów TAX FREE:

 • szybko zarejestrować dokument TAX FREE - korzystając z prostego formularza,
 • zarejestrowane dokumenty trafią bezpośrednio do rejestru, w którym funkcjonariusz Służby Celno–Skarbowej potwierdzi wywóz towarów,
 • sprawdzić, czy dokument TAX FREE znajduje się w rejestrze i czy został potwierdzony,
 • uzyskać raport o dokumentach, które zostały potwierdzone.

Elektroniczna ewidencja TAX FREE - obowiązek i nowe rozporządzenie od 1 stycznia 2022 r.

Omawiane, projektowane rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie ewidencji prowadzonej w systemie TAX FREE będzie wydane na podstawie art. 109 ust. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”, w związku z rozwiązaniami wprowadzonymi ustawą z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2419).

Konieczność wydania projektowanego rozporządzenia wynika z potrzeby realizacji wprowadzonego w art. 109 ust. 11f ustawy o VAT, obowiązku prowadzenia przez sprzedawców uczestniczących w systemie TAX FREE elektronicznej ewidencji TAX FREE, w krajowym systemie teleinformatycznym służącym do obsługi dokumentów będących podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (w elektronicznym systemie TAX FREE na platformie PUESC).

Projektowane rozporządzenie jest wydawane na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 109 ust. 15 ustawy o VAT, zgodnie z którą minister właściwy do spraw finansów publicznych określa, w drodze rozporządzenia, dane, które powinna zawierać elektroniczna ewidencja TAX FREE, oraz sposób jej prowadzenia, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowości rozliczenia podatników prowadzących sprzedaż towarów podróżnym w systemie TAX FREE oraz kontroli obowiązków podatników przez organ podatkowy.

Projektowane rozporządzenie określa elementy, które powinna zawierać ewidencja prowadzona przez sprzedawcę w elektronicznym systemie TAX FREE zamieszczonym na platformie PUESC. Wpisom w ewidencji podlegać będą dane o sprzedaży towarów dokonanych przez sprzedawcę podróżnym zawarte w wystawionych w elektronicznych systemie TAX FREE dokumentach TAX FREE oraz dane o wysokości zwrotu podatku VAT wypłaconego podróżnym przez sprzedawcę.

Elektroniczna ewidencja prowadzona w systemie TAX FREE będzie stanowiła kompletny rejestr wszystkich wystawionych przez sprzedawcę dokumentów TAX FREE, uzupełniany przez sprzedawcę o dane dotyczące wysokości zwrotu podatku VAT wypłaconego podróżnym oraz, w przypadku wywozu przez podróżnego towarów zakupionych u danego sprzedawcy przez inne niż polskie przejścia graniczne, również o dane dotyczące potwierdzenia wywozu tych towarów.

Jakie dane powinna zawierać ewidencja prowadzona w systemie TAX FREE?

§ 2 projektowanego rozporządzenia określi dane, które powinna zawierać ewidencja prowadzona w systemie TAX FREE tj.:

- dane zawarte w dokumencie elektronicznym TAX FREE; dane, jakie zawiera dokument elektroniczny TAX FREE określone zostaną w odrębnym rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, tj. w rozporządzeniu wydawanym na podstawie art. 130 ust. 1 ustawy o VAT,

- status dokumenty elektronicznego TAX FREE; status przedstawia, na jakim etapie od sprzedaży towaru przez potwierdzenie wywozu w oddziale celnym granicznym (UE) do zwrotu podatku VAT podróżnemu u sprzedawcy lub w firmie pośredniczącej znajduje się dokument (np. Wprowadzony, Unieważniony, Odłożona kontrola, Potwierdzony wywóz, Potwierdzony częściowy wywóz, Brak potwierdzenia - całkowity brak towaru, Brak potwierdzenia - inne, Cofnięty). Status będzie zmieniał się automatycznie w zależności od etapu realizacji procedury TAX FREE,

- data wywozu towarów poza terytorium Unii Europejskiej,

- wysokość dokonanego zwrotu podatku podróżnemu,

- datę dokonania zwrotu.

Jak będzie działał system TAX FREE od 2022 roku?

Wprowadzane przez sprzedawcę przy wystawianiu dokumentu TAX FREE dane zawarte w tym dokumencie (§ 2 pkt 1 projektowanego rozporządzenia), wymienione w projektowanym rozporządzeniu wydawanym na podstawie art. 130 ust. 1 ustawy o VAT:

 • dane identyfikacyjne zarówno podróżnego, jak i sprzedawcy,
 • informacje dotyczące dokonanej sprzedaży, tj. wartość sprzedaży i podatku VAT wraz z numerem unikatowym kasy rejestrującej, na której została zaewidencjonowana dana sprzedaż, numerem paragonu fiskalnego potwierdzającym dokonaną sprzedaż, z podaniem daty tej sprzedaży i wskazaniem osoby wystawiającej dokument TAX FREE,
 • informacje dotyczące wybranej przez podróżnego formy, w jakiej sprzedawca dokona podróżnemu wypłaty kwoty zwrotu podatku VAT oraz
 • dane identyfikujące wystawiony dokument TAX FREE: numer dokumentu TAX FREE nadawany przez sprzedawcę oraz nadawany automatycznie przez system TAX FREE unikalny numer systemowy dokumentu TAX FREE

- zapisywane będą w ewidencji prowadzonej w systemie TAX FREE przez system TAX FREE bez udziału sprzedawcy. W odniesieniu do danych podróżnego będą to jedynie dane niezbędne do jego identyfikacji.

Ponadto, także bez udziału sprzedawcy, w ewidencji TAX FREE umieszczane będą również informacje dotyczące potwierdzenia wywozu towarów z danego dokumentu TAX FREE, w przypadku gdy podróżny wyjeżdża z terytorium Unii Europejskiej przez polskie przejście graniczne oraz status dokumentu elektronicznego TAX FREE (§ 2 pkt 2 i 3 lit. a projektowanego rozporządzenia).

Pozostałe wpisy w ewidencji będą dokonywane na podstawie posiadanych przez sprzedawcę dokumentów potwierdzających dokonanie wypłaty podróżnemu zwrotu podatku VAT oraz w przypadku, gdy podróżny wyjeżdża z terytorium Unii Europejskiej przez inne niż polskie przejście graniczne - dokumentów TAX FREE w postaci papierowej, zawierających potwierdzeniem wywozu towarów z terytorium Unii Europejskiej przez właściwy organ celny.

W praktyce sprzedawca będzie zobowiązany do wpisania w ewidencji TAX FREE jedynie danych o wysokości zwrotu podatku VAT wypłaconego podróżnemu i dacie dokonania tego zwrotu (§ 2 pkt 5 i 6), oraz w przypadku, gdy podróżny wyjeżdża z terytorium Unii Europejskiej przez inne niż polskie przejście graniczne – daty wywozu towarów (§ 2 pkt 3 lit. b) i kraju wywozu towarów (§ 2 pkt 4).

Sposób prowadzenia przez sprzedawcę ewidencji w systemie TAX FREE od 2022 roku

Sposób prowadzenia ewidencji będzie określony w § 3 projektowanego rozporządzenia. Ewidencja prowadzona w systemie TAX FREE przez sprzedawcę musi być prowadzona rzetelnie i w sposób niewadliwy. Oznacza to, że zapisy dokonywane w ewidencji TAX FREE powinny odzwierciedlać transakcje dokonane w rzeczywistości, a ewidencja TAX FREE powinna być prowadzona zgodnie z przepisami ustawy o VAT i niniejszego rozporządzenia.

Przepis § 4 projektu rozporządzenia reguluje, że obowiązek uzupełniania ewidencji TAX FREE o wpisy danych wprowadzonych przez sprzedawców do systemu TAX FREE przy wystawianiu dokumentów TAX FREE oraz danych wprowadzanych przez funkcjonariuszy granicznych urzędów celno-skarbowych, będzie w praktyce realizowany przez elektroniczny system TAX FREE.

W § 5 projektowanego rozporządzenia doprecyzowano jednocześnie termin, w którym sprzedawca powinien uzupełnić ewidencję TAX FREE – tj. nie później niż w ciągu 7 dni od dnia dokonania zwrotu podatku.

Termin wejścia w życie rozporządzenia

Omawiane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., i jest to data skorelowana z datą wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe, wprowadzającej zmiany w przepisach regulujących system zwrotu podatku VAT podróżnym.

TAX FREE - odpowiedzi na najczęstsze pytania

Czy w związku z epidemią COVID-19 zostały wydłużone lub zawieszone ustawowe terminy na wywóz towarów z terytorium UE i zwrot potwierdzonego dokumentu TAX FREE?

NIE. Terminy określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. 2020.106 z późniejszymi zmianami) nie zostały zmienione lub zawieszone. Niedochowanie ich skutkuje utratą prawa do odzyskania podatku VAT zapłaconego przy nabyciu towarów pomimo ich wywiezienia z terytorium UE.

Czy można zakupione towary użytkować po ich zakupieniu przed ich wywozem?

Co do zasady zakupione towary muszą być wywiezione w stanie nienaruszonym w bagażu osobistym podróżnego. Ich użytkowanie przed wywozem może spowodować zmianę ich stanu co skutkowało będzie odmową potwierdzenia wywozu towaru, który nie spełnia warunku określonego w art. 126 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług. Należy również pamiętać, że rozpakowanie towaru w momencie jego zakupu i sprawdzenie jego działania (bez późniejszego jego użytkowania) nie zmieni stanu nienaruszonego.

Czy sprzedawca musi zwrócić podróżnemu cały podatek VAT zapłacony przy nabyciu towarów, które zostały następnie wywiezione z terytorium UE z zastosowaniem dokumentów TAX FREE?

NIE. Zarówno sprzedawcy jak i podmioty pośredniczące, o których mowa w art. 127 ust. 5 ustawy, dokonujący zwrotu podatku podróżnemu mają prawo do pobrania od podróżnego prowizji od zwracanej kwoty podatku.

Czy mogę wywieźć tylko część towaru ujętego w dokumencie TAX FREE?

TAK. Jeżeli podróżny wywozi tylko część towarów wyszczególnionych w dokumencie TAX FREE to ma on bezwzględny obowiązek zgłoszenia tego faktu w momencie przedłożenia funkcjonariuszowi Służby Celno – Skarbowej dokumentów TAX FREE do potwierdzenia wywozu. Jeżeli tego nie zrobi, a dokument TAX FREE zostanie skierowany do kontroli fizycznej ujętego w nim towaru, podróżny zostanie ukarany za usiłowanie wprowadzenia funkcjonariusza Służby Celno - Skarbowej w błąd na podstawie przepisów Kodeksu Karnego – Skarbowego.

(Źródło ww. odpowiedzi: https://te.puesc.gov.pl/)

Podstawy prawne:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz. U. L 269 z 10 października 2013, str. 1 ze zmianami)

Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. L 347 z 28 listopada 2006, str. 1 ze zmianami)

Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. 2020.106 z późniejszymi zmianami)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, oraz stempla potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, a także określenia niezbędnych danych, które powinien zawierać dokument będący podstawa do dokonania zwrotu podatku podróżnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 426)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1248)

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie ewidencji prowadzonej w systemie TAX FREE

oprac. Paweł Huczko

Komplet Premium: Faktury (faktury ustrukturyzowane)
Komplet Premium: Faktury (faktury ustrukturyzowane)
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  25 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Podatek minimalny w CIT - kto zapłaci i jak będzie liczony?

  Podatek minimalny w CIT. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (przygotowany w ramach Polskiego Ładu), przewiduje m.i. wprowadzenie nowego podatku – podatku minimalnego dla dużych korporacji. Przy czym korporacje na potrzeby podatku minimalnego rząd definiuje podobnym kluczem jak klasę średnią na potrzeby kalkulacji składki zdrowotnej.

  Ulga abolicyjna w PIT - zmiany 2021

  Ulga abolicyjna w PIT - zmiany 2021. Wejście w życie nowych przepisów ograniczających ulgę abolicyjną spowodowało, że od 1 stycznia 2021 r. polscy rezydenci podatkowi osiągający przychody w państwach, z którymi na mocy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania stosuje się metodę proporcjonalnego odliczenia zapłacą wyższy PIT.

  Jaka inflacja w 2022 roku?

  Inflacja w 2022 roku. Rada Polityki Pieniężnej podtrzymuje strategię średniookresowego celu inflacyjnego na poziomie 2,5 proc. z symetrycznym przedziałem odchyleń +/- 1 pkt. proc. - wynika z opublikowanych przez NBP "Założeń polityki pieniężnej" na 2022 rok.

  Jak odzyskać pieniądze przelane pomyłkowo na inny rachunek bankowy?

  Pomyłkowy przelew - jak odzyskać pieniądze. Wykonując przelew bankowy należy upewnić się, czy numer rachunku odbiorcy jest właściwy. Rzecznik Finansowy ostrzega, że przelanie środków finansowych na zły numer rachunku, może skutkować całkowitą utratą pieniędzy. Jeśli jednak taki błąd nam się przydarzy, nie załamujmy się. Klienci instytucji finansowych dysponują pewnymi możliwościami prawnymi, by dochodzić zwrotu własnych pieniędzy. O szczegółach informuje Rzecznik Finansowy w przygotowanym poradniku, który powstał na bazie konkretnych spraw zgłaszanych przez klientów do biura Rzecznika Finansowego.

  Wysokość przeciętnego dochodu w gospodarstwach rolnych w 2020 r.

  Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2020 r. 3819 zł - wynika z obwieszczenia Prezesa GUS opublikowanego w Monitorze Polskim.

  Klimat i biznes: oczekiwania po publikacji raportu IPCC

  Zmiany klimatu a biznes. Opublikowany w sierpniu szósty raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmiany Klimatu (IPCC) jednoznacznie potwierdza, że ograniczanie emisji CO2, a tym samym postępowania globalnego ocieplenia, absolutnie nie może być odkładane w czasie. Działać trzeba natychmiast. Dokument zawiera analizę badań z zakresu nauk o klimacie i jest podsumowaniem prac osób zajmujących się badaniem zjawiska zmian klimatu. W dobie nagłych i nieprzewidywalnych zjawisk pogodowych oraz innych skutków zmian klimatu, których teraz nie jesteśmy w stanie przewidzieć, sektor biznesu powinien zewrzeć szyki i wspólnie zastanowić się nad tym, jak sprostać negatywnym konsekwencjom aktywności przemysłowej i skutecznie zapobiegać dalszej degradacji środowiska. Stawka, jak wszyscy wiemy, jest wysoka. Ten temat komentuje dr Agata Rudnicka z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

  Ulga dla dużych rodzin - rozwiązanie potrzebne, ale czy optymalne

  Ulga dla dużych rodzin to ruch we właściwym kierunku i rozwiązanie, które było potrzebne. Ale można mieć wątpliwości, czy podobnego efektu nie da się osiągnąć w inny sposób – powiedział ekonomista prof. Marek Kośny. Ekspert podkreślał też konieczność poprawy sytuacji mieszkaniowej rodzin.

  Jak uzyskać dni wolne na opiekę nad chorym dzieckiem?

  Opieka nad chorym dzieckiem. Rozpoczynający się okres jesienny sprzyja infekcjom, zwłaszcza u najmłodszych. Pracownicy, którzy muszą zaopiekować się chorym dzieckiem, mają dwie możliwości uzyskania w tym celu dni wolnych.

  Ulga dla samotnych rodziców w PIT (1,5 tys. zł) zamiast wspólnego rozliczenia

  Ulga dla samotnych rodziców w PIT. Poprawka zgłoszona do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastąpi wspólne rozliczanie nową ulgą dla samotnych rodziców w wysokości 1,5 tys. zł. Wiceminister rodziny Barbara Socha zapewnia, że rozwiązania przewidziane w Polskim Ładzie będą dla rodziców korzystniejsze od obecnych.

  Podatek od nieruchomości a schematy podatkowe

  Schematy podatkowe nie omijają podatku od nieruchomości. Z wydanych w tym zakresie Objaśnień podatkowych wynika bezpośrednio, że Szef KAS jest zainteresowany także tym obszarem (str. 12). Wspiera to również kształt formularza MDR-1, w którym – w części, w której należy określić transakcje/zagadnienia obejmujące schemat podatkowy – wskazano dla przykładu: zwolnienia i definicje pojęcia budowla/budynek na gruncie podatku od nieruchomości.

  Polski Ład. Zmiany podatkowe z ulgą dla dużych rodzin

  Polski Ład. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła zmiany w ustawach podatkowych, jakie mają zostać wprowadzone w ramach Polskiego Ładu. Wśród wprowadzonych poprawek znalazł się zapis wprowadzający ulgę dla rodzin z czworgiem lub większą liczbą dzieci.

  E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r. Czy znikną faktury papierowe?

  E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r.. Nadciąga rewolucja w fakturowaniu. Znane do tej pory faktury papierowe, jak i stosowane obecnie faktury elektroniczne nie będą jedynymi dopuszczalnymi formami dokumentowania transakcji. Faktury ustrukturyzowane mają być wprowadzone na zasadach dobrowolności od 1 stycznia 2022 roku.

  Polski Ład - duże rodziny bez podatku

  Polski Ład. Jesteśmy otwarci na poprawkę w Polskim Ładzie wspierającą rodziny - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller odpowiadając na pytanie o dodatkowe wsparcie podatkowe dla dużych rodzin. Dodał, że jest pakiet kilku rozwiązań wnoszonych przez parlamentarzystów PiS, są one poważnie rozważane.

  Stałe miejsce prowadzenia działalności a obecność pracowników

  Stałe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb podatku VAT jest istotne, ponieważ determinuje miejsce (kraj), na terytorium którego usługi powinny być opodatkowane. Jest to często kwestia sporna, będąca przedmiotem orzeczeń nie tylko krajowych sądów administracyjnych, ale także Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Ulga na powrót w PIT - zmiany od 2022 roku

  Ulga na powrót w PIT. Po konsultacjach związanych z podatkową częścią Polskiego Ładu, rząd zdecydował się zmienić niektóre z jego założeń, m.in. w zakresie konstrukcji ulgi na powrót. Przypomnijmy, że w pierwotnych założeniach Polskiego Ładu ulga na powrót miała mieć konstrukcję odliczenia od podatku indywidualnie wyliczonej kwoty, która miała być ustalona na podstawie podatku należnego za poprzednie lata.

  Czy darowizna od brata jest zwolniona z podatku?

  Darowizna od brata a podatek od spadków i darowizn. Czy darowizna, którą podatnik otrzyma od brata, podlega zwolnieniu z podatku zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn?

  Praca zdalna a obowiązek składania deklaracji CIT-ST

  Deklaracja CIT-ST a praca zdalna. Pandemia wirusa COVID-19 wymusiła na pracodawcach zmiany organizacji pracy w zakładach pracy. Gdzie tylko było to możliwe, pracownicy zostali skierowani do wykonywania pracy w formie zdalnej (home office). Było to ogromne wyzwanie logistyczne, w których dotychczas praca była świadczona głównie stacjonarnie w siedzibie pracodawcy. Zmiana sposobu świadczenia pracy przez osoby zatrudnione wpłynęła na wiele kwestii z zakresu prawa pracy, między innymi wymusiła na rządzących zajęcie się tematem uregulowania pracy zdalnej. Przepisy w tym zakresie są obecnie konsultowane w ramach Rady Dialogu Społecznego. Praca zdalna stawia przed nami jednak o wiele więcej pytań. Jednym z problemów, jaki pojawia się w nawiązaniu do tego tematu, jest obowiązek składania deklaracji CIT-ST do urzędu skarbowego w przypadku, gdy pracodawca posiada zakłady (oddziały) na terenie innej jednostki samorządu niż siedziba przedsiębiorstwa. Czy w przypadku świadczenia pracy zdalnej przez pracowników również możemy mówić o obowiązku składania deklaracji CIT-ST przez podmioty, które przed pandemią nie były do tego zobowiązane?

  Polski Ład w podatkach - jak uniknąć negatywnych zmian

  Polski Ład w podatkach. Już teraz pojawiają się różne pomysły mające na celu uniknięcie negatywnych dla podatników skutków Polskiego Ładu. Są to np.: przekształcenie w spółkę z o.o., w spółkę komandytowo-akcyjną, ucieczka za granicę, przejście na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych albo estoński CIT. Eksperci przestrzegają jednak: każdy przedsiębiorca musi indywidualnie przeanalizować, co mu się opłaca. Radzą też wstrzymać się jeszcze z decyzjami.

  Spłata zaległości jest bez VAT. Problem z korektą odliczenia

  Spłata zaległości a VAT. Kto zalega z podatkiem wobec gminy, może uregulować dług, przekazując jej własność rzeczy lub prawa majątkowego. Ale co w sytuacji, gdy wcześniej przy ich zakupie odliczył VAT naliczony?

  Polski Ład z pakietem ulg podatkowych

  Polski Ład. Już wkrótce podatnicy, po uchwaleniu projektu z dnia 28 czerwca 2021 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, będą mogli skorzystać z wybranych ulg podatkowych. Jakie muszą spełnić warunki, by móc po nie sięgnąć?

  Pośrednictwo w sprzedaży gwarancji a odliczenie VAT

  Transakcje pośrednictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Podatnik prowadzący działalność handlową powinien ujmować w mianowniku proporcji VAT również, zwolnione z VAT, transakcje pośrednictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Nie są one bowiem „pomocniczymi transakcjami finansowymi” - tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Zerowy PIT dla rodzin 4 plus

  Zerowy PIT. Rodzice co najmniej czwórki dzieci nie zapłacą podatku, jeśli ich wspólne dochody nie przekroczą 170 tys. zł rocznie. Taki jest najbardziej prawdopodobny wariant kolejnej poprawki klubu PiS do Polskiego Ładu - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".

  Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych już w październiku w Targach Kielce

  Spotkanie, to coś czego brakowało nam wszystkim w ostatnim czasie. A jeśli połączyć to z merytorycznymi wystąpieniami, warsztatami ze specjalistami, a także bankietem? To równanie oznacza tylko jedno – II Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych! Patronem medialnym wydarzenia jest Infor.

  Usługi świadczone przez wspólnika na rzecz spółki komandytowej

  Spółka komandytowa. Organy podatkowe nie kwestionują zakupu usług doradczych od komplementariusza, o ile spełnione będą warunki uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu.

  Efekty zwalczania luki VAT

  Zwalczanie luki VAT przyczynia się do tego, że rząd może o 80 mld zł zwiększyć prognozę dochodów na rok 2021 – powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski podczas konferencji „Uczciwy VAT, zysk dla wszystkich”.