reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Rozliczenia VAT > VAT 2021 - zmiany wdrażające pakiet VAT e-commerce

VAT 2021 - zmiany wdrażające pakiet VAT e-commerce

W Ministerstwie Finansów trwają prace nad projektem nowelizacji ustawy o VAT, która ma wdrożyć unijne przepisy dot. opodatkowania handlu elektronicznego (tzw. pakiet VAT e-commerce). Nowe przepisy (mają wejść w życie 1 lipca 2021 roku) mają przede wszystkim na celu zwalczanie oszustw związanych z VAT i uszczelnienie poboru VAT w tym obszarze, a także wprowadzenie ułatwień w rozliczaniu VAT w związku z prowadzeniem przez Internet transgranicznej sprzedaży towarów lub usług na rzecz konsumentów w UE. Wśród wielu projektowanych zmian znalazła się m.in. likwidacja zwolnienia z VAT dla importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 22 euro, czy wprowadzenie definicji ustawowych pojęcia "wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość" oraz pojęcia "sprzedaży na odległość towarów importowanych z państw trzecich".

VAT od handlu elektronicznego - implementacja pakietu VAT e-commerce

Omawiane zmiany w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (ustawa o VAT), wynikają z konieczności implementacji do polskiego porządku prawnego przepisów unijnych dotyczących tzw. pakietu VAT e-commerce. Wszystkie Państwa Członkowskie UE (oczywiście także i Polska) mają obowiązek implementacji w krajowych przepisach podatkowych rozwiązań przewidzianych w pakiecie VAT e-commerce, których celem jest pokonanie barier, w tym uszczelnienie VAT, w transgranicznym handlu elektronicznym pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami (B2C), jak ogłoszono m.in. w komunikacie Komisji z 2015 r. „Strategia jednolitego rynku cyfrowego dla Europy” oraz w komunikacie w sprawie planu działania w sprawie podatku VAT „W kierunku jednolitego obszaru VAT w UE - Czas na decyzję”.

Zasadniczą część tego pakietu stanowią dyrektywy nowelizujące dyrektywę 2006/112/WE (dyrektywa VAT):
1. dyrektywa Rady (UE) 2017/2455 z dnia 5 grudnia 2017 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE i dyrektywę 2009/132/WE w odniesieniu do niektórych obowiązków wynikających z podatku od wartości dodanej w przypadku świadczenia usług i sprzedaży towarów na odległość (Dz. Urz. UE L 348 z 29.12.2017, s. 7),
2. dyrektywa Rady (UE) 2019/1995 z dnia 21 listopada 2019 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do przepisów dotyczących sprzedaży towarów na odległość oraz niektórych krajowych dostaw towarów (Dz. Urz. UE L 310 z 2.12.2019, s. 1).

Istotna część sprzedaży towarów do konsumentów w UE, zarówno w ramach obrotu pomiędzy państwami członkowskimi, jak i w odniesieniu do towarów sprowadzanych do Unii z państw trzecich, dokonywana jest za pośrednictwem interfejsów elektronicznych, takich jak platforma, platforma handlowa, portal lub inne podobne środki (tj. urządzenie lub oprogramowanie), dalej: „interfejsy elektroniczne”, często z wykorzystaniem zlokalizowanych na terytorium UE magazynów zapewniających kompleksową obsługę logistyczną (tzw. magazyny typu fulfilment warehouse).

Głównym problemem, który mają rozwiązać implementowane dyrektywy, jest niezadowalająca efektywność poboru VAT, a przy tym relatywnie duże obciążenia administracyjne i koszty ciążące na przedsiębiorcach oraz administracji skarbowej w związku z rozliczaniem podatku należnego od ww. transakcji i weryfikowaniem prawidłowości tego rozliczania. Wynika to w szczególności z faktu, że w znacznej mierze tego rodzaju sprzedaż jest prowadzona przez bardzo liczną grupę przedsiębiorców nieposiadających siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w UE. Stąd, jak pokazuje dotychczasowa praktyka, w wielu państwach członkowskich występują trudności z zapewnieniem prawidłowego wypełniania obowiązków podatkowych przez takich przedsiębiorców.
Zmiany zakładają uproszczenie obowiązków w zakresie VAT związanych z dostawą towarów  i  świadczeniem usług innych niż telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne, dokonanymi przez Internet na rzecz podmiotów niebędących podatnikami (konsumentów).

Podatnicy powinni mieć możliwość rozliczania dla celów VAT tych transakcji dokonywanych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami VAT (konsumentów) w wielu krajach UE za pośrednictwem deklaracji VAT składanej tylko w jednym państwie członkowskim (tzw. państwie członkowskim identyfikacji).
Ponadto w związku ze zmianami wprowadzonymi w ustawie o VAT projekt ustawy przewiduje również zmiany między innymi w:
- ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i  płatników (Dz. U. z 2020 r. poz. 170),
- ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 505, z późn. zm.).

Przepisy zawarte w omawianej nowelizacji będą miały wpływ na handel elektroniczny od 1 lipca 2021 r. Przepisy te mają przede wszystkim na celu zwalczanie oszustw związanych z VAT i uszczelnienie poboru VAT w tym obszarze, a także wprowadzenie ułatwień w rozliczaniu VAT w związku z prowadzeniem przez Internet transgranicznej sprzedaży towarów lub usług na rzecz konsumentów w UE.

Polecamy: VAT 2020. Komentarz

Polecamy: Biuletyn VAT

Ustawa o VAT

Zmiany w ustawie o VAT od 2021 roku - opodatkowanie handlu elektronicznego

Najważniejszymi zmianami w polskiej ustawie o VAT, jakie mają zostać zaproponowane przez omawianą nowelizację, są:

1) Wprowadzenie definicji ustawowej pojęcia wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość oraz wprowadzenia odpowiednich zmian do dotychczasowych przepisów dotyczących tzw. sprzedaży wysyłkowej.

2) Wprowadzenie definicji ustawowej pojęcia sprzedaży na odległość towarów importowanych z państw trzecich.

3) Rozszerzenie i modyfikacja procedury szczególnej MOSS, stosowanej obecnie do usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych oraz usług świadczonych drogą elektroniczną na:

  • inne usługi świadczone na rzecz konsumentów,
  • wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość, oraz
  • dostawy towarów w państwie członkowskim dokonywane przez interfejsy elektroniczne ułatwiające te dostawy,

- poprzez stworzenie tzw. procedury szczególnej One Stop Shop (OSS).

4) Nałożenie obowiązku poboru i zapłaty VAT na podatników ułatwiających przy użyciu interfejsu elektronicznego (np. platformy handlowej):

  • sprzedaż na odległość towarów importowanych z państw trzecich w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 euro na rzecz unijnych konsumentów, lub
  • dostawę towarów na terytorium UE dokonywaną przez przedsiębiorcę niemającego siedziby w UE na rzecz konsumentów;

5) Rozszerzenie uproszczenia w postaci tzw. małego punktu kompleksowej obsługi (MOSS - ta procedura umożliwia deklarowanie i rozliczanie VAT z tytułu określonych transakcji o charakterze transgranicznym w państwie członkowskim siedziby (identyfikacji) usługodawcy za pośrednictwem dedykowanego portalu internetowego, bez konieczności rejestrowania się i wykonywania tych obowiązków w kraju usługobiorcy) na sprzedaż na odległość  towarów importowanych z państw trzecich w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 euro na rzecz unijnych konsumentów (tzw. Importowy One Stop Shop – IOSS).

6) Wprowadzenie (gdy nie stosuje się IOSS), uproszczonej procedury rozliczania VAT z tytułu importu towarów w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 euro (tzw. uregulowania szczególne), która będzie dostępna dla podmiotów zgłaszających towary organom celnym (operatorów pocztowych w rozumieniu ustawy - Prawo pocztowe np. kurierów, operatorów pocztowych), zobligowanych do poboru podatku VAT od osób, dla których towary są przeznaczone i zapłaty tego podatku w deklaracji miesięcznej;

7) Uchylenie zwolnienia z VAT dla importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 22 euro.

8) Wprowadzenie zwolnienia z VAT dla importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro, jeżeli VAT będzie deklarowany i rozliczany w IOSS.

9) Nałożenie na podatników ułatwiających przy użyciu interfejsu elektronicznego dokonywanie na terytorium UE określonych dostaw towarów i świadczenie określonych usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami (konsumentów) obowiązku prowadzenia i udostępniania na żądanie właściwemu organowi podatkowemu ewidencji zawierającej określone informacje na temat tych ułatwianych transakcji i dokonujących je podmiotów.

Zdaniem rządu wdrożenie tych zmian przyczyni się do:

a) wyrównania szans unijnych przedsiębiorców w konkurowaniu w obszarze e-handlu z podmiotami z krajów trzecich poprzez m.in.:

  • zniesienie zwolnienia z VAT dla importu towarów w tzw. małych przesyłkach o wartości do 22 EUR we wszystkich państwach członkowskich oraz
  • objęcie interfejsów elektronicznych obowiązkiem poboru i zapłaty VAT od określonych transakcji realizowanych za ich pośrednictwem;

b) pełniejszego odwzorowania zasady opodatkowania towarów /usług w miejscu ich konsumpcji, co oznacza, że przychody z VAT zasilać będą budżet państwa ostatecznego odbiorcy danego towaru /usługi;

c) zmniejszenia obciążeń i kosztów związanych z wypełnianiem obowiązków podatkowych poprzez uproszczenie i modernizację systemu VAT w zakresie transgranicznego handlu elektronicznego.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Grajda

Partner Zarządzający, Członek Zarządu MGW Corporate Consulting Group Sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama