Kategorie

Kto od 1 lipca 2015 r. zapłaci VAT od laptopa: nabywca czy dostawca

Dziennik Gazeta Prawna
Największy polski dziennik prawno-gospodarczy
Kto od 1 lipca 2015 r. zapłaci VAT od laptopa: nabywca czy dostawca
Kto od 1 lipca 2015 r. zapłaci VAT od laptopa: nabywca czy dostawca
Odpowiedź na to pytanie zależy od tego, kiedy stosować odwrotne opodatkowanie. Wiadomo, że po przekroczeniu ustawowego limitu, ale nie wiadomo, czy od pierwszej transakcji, czy powyżej progu 20 000 zł.

Od początku lipca 2015 r. zmodyfikowane zostaną zasady odwrotnego opodatkowania krajowych dostaw towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT. Chociaż przepisy zdają się jednoznacznie wskazywać, że już od pierwszej dostawy należy stosować odwrotne opodatkowanie, jeżeli suma wartości towarów kiedyś przekroczy 20 000 zł, to zdrowy rozsądek podpowiada coś innego. Chociaż urzędnicy mogą pochylić się nad tym problemem dopiero wtedy, gdy spłyną do nich pierwsze VAT-27 (tj. informacje podsumowujące), czyli ok. 25 sierpnia, podatnicy powinni znać odpowiedź już teraz, a na pewno w momencie dokonywania dostaw. Zastanówmy się więc, kto od 1 lipca powinien opodatkować dostawę laptopa: nabywca czy dostawca.

VAT po zmianach od 1 lipca 2015 r.

Ważne zmiany

Przypomnieć trzeba dwie ważne zmiany, które zaczną obowiązywać od III kwartału 2015 r.

Pierwsza stanowi, że szczególna metoda wyznaczania podatnika będzie miała zastosowanie jedynie wówczas, gdy nabywca będzie miał status czynnego podatnika VAT. Do tej pory wystarczyło, że nabywca był podatnikiem, nie musiał być zarejestrowanym VAT-owcem. Jednak ta zmiana nie będzie najbardziej oddziaływała na polskich przedsiębiorców.

Istotniejsza jest bowiem druga zmiana: poszerzenie obowiązku opodatkowania przez nabywców transakcji, których przedmiotem będą komputery przenośne, takie jak tablety, laptopy, notebooki, telefony komórkowe, w tym smartfony oraz konsole do gier. Pomijając konsole, trudno dzisiaj wyobrazić sobie przedsiębiorcę, który w prowadzonej działalności gospodarczej nie wykorzystuje komputerów przenośnych czy telefonów komórkowych (w tym smartfonów). Zatem od lipca każdy podatnik może się spotkać z odwrotnym opodatkowaniem. A dokładniej prawie każdy...

50 Ściąg Księgowego z aktualizacją online

Limit kwotowy 20 000 zł

I w tym właśnie tkwi problem, że nie każda transakcja dostawy komputerów przenośnych, telefonów czy konsol do gier objęta będzie odwrotnym opodatkowaniem. Otóż bowiem prawodawca różnicuje transakcje dotyczące takich towarów, w przypadku których podatnikiem będzie nabywca.

Jak stanowi art. 17 ust. 1c ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2015 r.: „w przypadku dostaw towarów wymienionych w poz. 28a–28c załącznika nr 11 do ustawy ust. 1 pkt 7 stosuje się, jeżeli łączna wartość tych towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej te towary, bez kwoty podatku, przekracza 20 000 zł”. Zapis mocno tajemniczy!

Już na początku obowiązywania tych przepisów – w lipcu – mogą się pojawić wątpliwości co do intencji prawodawcy: czy chciał on, aby nabywca opodatkowywał nadwyżkę ponad 20 000 zł, czy jednak chodziło mu o to, by w przypadku gdy suma wartości netto wszystkich dostaw w ramach jednolitej gospodarczo transakcji przekracza ustawowy próg, nabywca opodatkowywał każdą z nich. Przyjęcie drugiej opcji oznaczałoby, że już nawet te transakcje, które byłyby dokonane przed osiągnięciem limitu 20 000 zł, muszą być opodatkowane przez nabywcę.

Problem w tym, że wobec założenia, iż jednolita gospodarczo transakcja może obejmować więcej niż jedno zamówienie czy fakturę, a nawet umowę, jak również z uwagi na brak jakiegokolwiek ogranicznika czasowego (prawodawca nie wskazuje np. na transakcje w roku podatkowym), w momencie dokonywania pierwszych dostaw strony mogą nie wiedzieć, czy suma wartości przekroczy 20 000 zł, czy jedna łączna cena netto dostarczonych towarów z poz. 28a–28c załącznika nr 11 do ustawy o VAT będzie niższa niż ta wskazana w ustawie.

Co wówczas? Kto powinien być podatnikiem – dostawca czy nabywca? Wreszcie co w sytuacji, gdy strony przyjmą jedną opcję, a w praktyce sprawdzi się inna?

Właśnie problem w tym, że przy takim założeniu wszelkie zmiany (czy to opodatkowanie przez dostawcę i konieczność korekty na nabywcę, czy odwrotnie) będą musiały być dokonywane historycznie, co może się nawet wiązać z koniecznością zapłaty odsetek.

Koszty pracy po zmianach - multipakiet: książka, program, CD, teleporadnia

Może działać racjonalnie

Bardziej logiczna i przyjazna podatnikom wydaje się wykładnia, w ramach której przyjęlibyśmy, że do momentu przekroczeniu progu 20 000 zł dostawy są opodatkowywane przez dostawcę, a dopiero gdy nastąpi osiągnięcie powyższej kwoty (przy sumowaniu narastającym w ramach jednolitej gospodarczo transakcji), podatnikiem będzie nabywca. Byłaby to zdecydowanie bardziej racjonalna wykładnia. Owszem, cały czas aktualne pozostaje pytanie, co to jest ta „jednolita gospodarczo transakcja”, w ramach której należy sumować wartości netto dostaw dla odniesienia ich do 20 000 zł, ale nie wystąpiłyby przypadki, w których np. strony założyły, że nie wystąpi przekroczenie, a jednak miało ono miejsce i konieczna jest korekta historyczna.

Problem w tym, że interpretacja taka nie znajduje oparcia w regulacjach. Wskazać bowiem należy, że ustawodawca nie mówi o odwrotnym opodatkowaniu po przekroczeniu progu. Wprost przeciwnie, odwołuje się do tych dostaw, których łączna wartość bez VAT przekracza kwotę 20 000 zł. Przy takim zapisie należy przyjąć, że odwrotne opodatkowanie dotyczy wszystkich dostaw, których wartości są sumowane w ramach jednolitej gospodarczo transakcji o wartości netto przekraczającej 20 000 zł.

Gdybyśmy chcieli przyjąć wykładnię, wedle której dopiero po przekroczeniu progu ma miejsce odwrotne opodatkowanie i nie występują żadne retrospektywne korekty, wówczas musielibyśmy sobie odpowiedzieć na pytanie: a co z transakcjami „przełomowymi”?

Jeżeli w istocie intencją racjonalnie działającego prawodawcy było zastosowanie odwrotnego opodatkowania dopiero wobec rzeczywistego przekroczenia progu faktycznie dokonanymi transakcjami, zapewne wskazałby, jak rozliczyć transakcję, która spowodowała owo przekroczenie.

W ustawie o VAT znane są takie rozwiązania. I tak np. w przypadku utraty zwolnienia stosowanego na podstawie art. 113 wyraźnie zostało wskazane: „Jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc, począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę”.

Należy przyjąć, że jeżeli w istocie ustawodawca chciałby, aby odwrotne opodatkowanie miało miejsce dopiero po przekroczeniu progu, wskazałby, kto jest podatnikiem dla dostawy, której dokonanie spowodowało przekroczenie progu 20 000 zł.

Fakt, że nie odnajdziemy stosownych unormowań, jest dla mnie kolejnym argumentem potwierdzającym tezę, iż w przypadku gdy suma wartości netto dostaw jest wyższa niż 20 000 zł, to nawet jeżeli jednolita gospodarczo transakcja składa się z wielu transakcji rozłożonych w czasie, już od pierwszej powinno mieć zastosowanie odwrotne opodatkowanie. [przykład 1]

Jeżeli założenia stron nie znajdą potwierdzenia w praktyce, konieczna będzie korekta historyczna. [przykład 2]

Przykład nr 2 pokazuje wyraźnie, że bardziej racjonalna byłaby wykładnia odwołująca się do rzeczywistego przekroczenia. Byłaby – gdyby wynikała z przepisów i pod warunkiem, że wskazywałaby jednoznacznie, co z transakcjami, którymi przekraczany jest próg. [przykład 3]

Podatek od spadków i darowizn 2015 - PDF

Spadki - testament, zachowek, dziedziczenie. Zmiany w prawie spadkowym 2015 – PDF

Co powie MF

Zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Finansów na jego stronach mają się pojawić informacje na temat zasad stosowania nowych regulacji. Pomijając to, że tego rodzaju wykładnia nie ma żadnego formalnego znaczenia, nie jest wykładnią i nie daje podatnikom nawet minimalnej ochrony, należy mieć nadzieję, że znajdą się tam tak podstawowe informacje, jak właśnie te dotyczące problemu: odwrotne opodatkowanie po przekroczeniu czy jeżeli przekracza wartość transakcji. Gdyby jednak resort finansów zdecydował się na wykładnię na przekór treści przepisów (ale bardziej racjonalną), wedle której dopiero po przekroczeniu jest odwrotne opodatkowanie, to byłoby dobrze, gdyby zostało wyraźnie wskazane, kto opodatkowuje dostawę, której wartością został przekroczony próg 20 000 zł!

PRZYKŁAD 1

Dostawy przez pięć lat

Firma zawiera umowę na dostawę w okresie 5 lat laptopów, tabletów, ale też innego sprzętu komputerowego. Strony zapisały, że w okresie trwania umowy wartość netto dostarczanych laptopów i tabletów przekroczy 20 000 zł. W lipcu 2015 r. nabywca złoży zamówienie, w ramach którego nabędzie laptopy o wartości 6000 zł. Sprzedawca wskaże na odwrotne opodatkowanie, chociaż jeszcze próg nie został przekroczony. W październiku nabywca zamówi kolejne laptopy o wartości netto 12 000 zł. Sprzedawca postąpi jak przy pierwszej dostawie. W styczniu 2016 r. nabywca zamówi kolejne laptopy za łączną cenę netto 10 000 zł – sprzedawca znów wskaże nabywcę jako podatnika. Próg został przekroczony.

PRZYKŁAD 2

Korekta historyczna

Firma zawiera umowę na dostawę w ciągu 5 lat laptopów, tabletów i innego sprzętu komputerowego. Strony zapisały, że w okresie trwania umowy wartość netto dostarczanych laptopów i tabletów przekroczy 20 000 zł. W lipcu 2015 r. nabywca złoży zamówienie, w ramach którego nabędzie laptopy o wartości 6000 zł. Sprzedawca wskaże na odwrotne opodatkowanie, chociaż jeszcze próg nie zostanie przekroczony. W październiku nabywca zamówi kolejne laptopy o wartości netto 12 000 zł. Sprzedawca postąpi jak przy pierwszej dostawie. W grudniu 2015 r. ze względu na nieporozumienia nabywca zerwie umowę i oświadczy, że nie będzie nabywał sprzętu od takiego dostawcy. W tej sytuacji dostawca musi skorygować sprzedaż lipca i października, wykazać VAT należny i zapłacić odsetki.

PRZYKŁAD 3

Całość czy nadwyżka

Firma zawiera umowę jak w poprzednich przykładach. W lipcu 2015 r. nabywca złoży zamówienie na laptopy o wartości 6000 zł. Sprzedawca opodatkuje dostawę. W październiku nabywca zamówi kolejne laptopy o wartości netto 12 000 zł. Sprzedawca postąpi jak przy pierwszej dostawie. W styczniu 2016 r. nabywca zamówi kolejne laptopy za łączną cenę netto 10 000 zł – sprzedawca wskaże nabywcę jako podatnika, gdyż zostanie przekroczony próg. Jednak w takiej sytuacji nabywca będzie miał wątpliwości, czy powinien opodatkować całe nabycie, czy tylko część, która jest wyższa niż 20 000 zł.

Radosław Kowalski, doradca podatkowy

Podstawa prawna

Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).

Prawo Jazdy 2015 - PDF

Jak sprowadzić auto z Niemiec – PDF

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Tylko teraz
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  27 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Polski Ład. Nowa składka zdrowotna dla władz spółek

  Składka zdrowotna. W Polskim Ładzie znalazła się zmiana obniżająca wynagrodzenie członkom zarządów oraz prezesom spółek, a także innym osobom wybranym do pełnienia swoich funkcji w drodze powołania. Do tej pory uiszczali oni jedynie podatek dochodowy, a od 1 stycznia 2022 r. dojdzie jeszcze konieczność opłacania składki zdrowotnej.

  Koszty usług niematerialnych w CIT - usługi handlowe nie są podobne do doradczych

  Tematyka limitowanych kosztów uzyskania przychodów z tytułu niektórych usług niematerialnych nabywanych od podmiotów powiązanych budzi wiele sporów podatników z organami podatkowymi. W wyroku z 16 marca 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny zakwestionował interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, który usługi handlowe uznał za podobne do usług doradczych, badania rynku oraz reklamowych. W uzasadnieniu wyroku NSA trafnie stwierdził, że „(…) gdyby usługi doradcze odnosić do innych usług w taki sposób, jak czyni to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, to byłyby do nich podobne wszystkie profesjonalne usługi, których świadczenie opiera się na wiedzy i doświadczeniu.”. Co ważne, wyrok ten pozostanie aktualny nawet w przypadku uchylenia art. 15e ustawy o CIT, co zakłada projekt nowelizacji ustawy o CIT przygotowany w ramach Polskiego Ładu.

  Kasy fiskalne online w gastronomii - wyrok WSA

  Kasy fiskalne online w gastronomii. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie wydał wyrok w zakresie obowiązku stosowania kas fiskalnych online do rejestrowania sprzedaży w placówkach gastronomicznych. Czego dotyczyła sprawa i co orzekł WSA?

  Polski Ład. Dodatkowe obciążenia podatkowe w CIT

  Polski Ład zawiera propozycje zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Na jakie dodatkowe obciążenia podatkowe muszą być przygotowani podatnicy CIT?

  Polski Ład. Podatkowe zmiany dla rodzin

  Polski Ład. Zamiast preferencyjnego rozliczenia z dzieckiem będzie odliczenie 1500 zł rocznie dla samotnych rodziców. Pojawi się ulga „zero PIT dla dużych rodzin”. Poznaliśmy jej szczegóły.

  Ulga dla klasy średniej w PIT. Za niskie lub za wysokie zarobki to utrata ulgi

  Ulga podatkowa dla klasy średniej w PIT, przewidziana w pakiecie zmian podatkowych Polskiego Ładu od 2022 roku, może mieć zaskakujące skutki dla niektórych pracowników. Jeśli korzystali w niej w trakcie roku, a przy rozliczaniu PIT-u okaże się, że jednak zarobili za mało (tj. mniej niż 68 412 zł brutto rocznie) lub za dużo (więcej niż 133 692 zł brutto rocznie) - utracą prawo do ulgi i będą musieli zwrócić korzyści podatkowe.

  Podatek minimalny w CIT - kto zapłaci i jak będzie liczony?

  Podatek minimalny w CIT. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (przygotowany w ramach Polskiego Ładu), przewiduje m.i. wprowadzenie nowego podatku – podatku minimalnego dla dużych korporacji. Przy czym korporacje na potrzeby podatku minimalnego rząd definiuje podobnym kluczem jak klasę średnią na potrzeby kalkulacji składki zdrowotnej.

  Ulga abolicyjna w PIT - zmiany 2021

  Ulga abolicyjna w PIT - zmiany 2021. Wejście w życie nowych przepisów ograniczających ulgę abolicyjną spowodowało, że od 1 stycznia 2021 r. polscy rezydenci podatkowi osiągający przychody w państwach, z którymi na mocy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania stosuje się metodę proporcjonalnego odliczenia zapłacą wyższy PIT.

  Jaka inflacja w 2022 roku?

  Inflacja w 2022 roku. Rada Polityki Pieniężnej podtrzymuje strategię średniookresowego celu inflacyjnego na poziomie 2,5 proc. z symetrycznym przedziałem odchyleń +/- 1 pkt. proc. - wynika z opublikowanych przez NBP "Założeń polityki pieniężnej" na 2022 rok.

  Jak odzyskać pieniądze przelane pomyłkowo na inny rachunek bankowy?

  Pomyłkowy przelew - jak odzyskać pieniądze. Wykonując przelew bankowy należy upewnić się, czy numer rachunku odbiorcy jest właściwy. Rzecznik Finansowy ostrzega, że przelanie środków finansowych na zły numer rachunku, może skutkować całkowitą utratą pieniędzy. Jeśli jednak taki błąd nam się przydarzy, nie załamujmy się. Klienci instytucji finansowych dysponują pewnymi możliwościami prawnymi, by dochodzić zwrotu własnych pieniędzy. O szczegółach informuje Rzecznik Finansowy w przygotowanym poradniku, który powstał na bazie konkretnych spraw zgłaszanych przez klientów do biura Rzecznika Finansowego.

  Wysokość przeciętnego dochodu w gospodarstwach rolnych w 2020 r.

  Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2020 r. 3819 zł - wynika z obwieszczenia Prezesa GUS opublikowanego w Monitorze Polskim.

  Klimat i biznes: oczekiwania po publikacji raportu IPCC

  Zmiany klimatu a biznes. Opublikowany w sierpniu szósty raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmiany Klimatu (IPCC) jednoznacznie potwierdza, że ograniczanie emisji CO2, a tym samym postępowania globalnego ocieplenia, absolutnie nie może być odkładane w czasie. Działać trzeba natychmiast. Dokument zawiera analizę badań z zakresu nauk o klimacie i jest podsumowaniem prac osób zajmujących się badaniem zjawiska zmian klimatu. W dobie nagłych i nieprzewidywalnych zjawisk pogodowych oraz innych skutków zmian klimatu, których teraz nie jesteśmy w stanie przewidzieć, sektor biznesu powinien zewrzeć szyki i wspólnie zastanowić się nad tym, jak sprostać negatywnym konsekwencjom aktywności przemysłowej i skutecznie zapobiegać dalszej degradacji środowiska. Stawka, jak wszyscy wiemy, jest wysoka. Ten temat komentuje dr Agata Rudnicka z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

  Ulga dla dużych rodzin - rozwiązanie potrzebne, ale czy optymalne

  Ulga dla dużych rodzin to ruch we właściwym kierunku i rozwiązanie, które było potrzebne. Ale można mieć wątpliwości, czy podobnego efektu nie da się osiągnąć w inny sposób – powiedział ekonomista prof. Marek Kośny. Ekspert podkreślał też konieczność poprawy sytuacji mieszkaniowej rodzin.

  Jak uzyskać dni wolne na opiekę nad chorym dzieckiem?

  Opieka nad chorym dzieckiem. Rozpoczynający się okres jesienny sprzyja infekcjom, zwłaszcza u najmłodszych. Pracownicy, którzy muszą zaopiekować się chorym dzieckiem, mają dwie możliwości uzyskania w tym celu dni wolnych.

  Ulga dla samotnych rodziców w PIT (1,5 tys. zł) zamiast wspólnego rozliczenia

  Ulga dla samotnych rodziców w PIT. Poprawka zgłoszona do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastąpi wspólne rozliczanie nową ulgą dla samotnych rodziców w wysokości 1,5 tys. zł. Wiceminister rodziny Barbara Socha zapewnia, że rozwiązania przewidziane w Polskim Ładzie będą dla rodziców korzystniejsze od obecnych.

  Podatek od nieruchomości a schematy podatkowe

  Schematy podatkowe nie omijają podatku od nieruchomości. Z wydanych w tym zakresie Objaśnień podatkowych wynika bezpośrednio, że Szef KAS jest zainteresowany także tym obszarem (str. 12). Wspiera to również kształt formularza MDR-1, w którym – w części, w której należy określić transakcje/zagadnienia obejmujące schemat podatkowy – wskazano dla przykładu: zwolnienia i definicje pojęcia budowla/budynek na gruncie podatku od nieruchomości.

  Polski Ład. Zmiany podatkowe z ulgą dla dużych rodzin

  Polski Ład. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła zmiany w ustawach podatkowych, jakie mają zostać wprowadzone w ramach Polskiego Ładu. Wśród wprowadzonych poprawek znalazł się zapis wprowadzający ulgę dla rodzin z czworgiem lub większą liczbą dzieci.

  E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r. Czy znikną faktury papierowe?

  E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r.. Nadciąga rewolucja w fakturowaniu. Znane do tej pory faktury papierowe, jak i stosowane obecnie faktury elektroniczne nie będą jedynymi dopuszczalnymi formami dokumentowania transakcji. Faktury ustrukturyzowane mają być wprowadzone na zasadach dobrowolności od 1 stycznia 2022 roku.

  Polski Ład - duże rodziny bez podatku

  Polski Ład. Jesteśmy otwarci na poprawkę w Polskim Ładzie wspierającą rodziny - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller odpowiadając na pytanie o dodatkowe wsparcie podatkowe dla dużych rodzin. Dodał, że jest pakiet kilku rozwiązań wnoszonych przez parlamentarzystów PiS, są one poważnie rozważane.

  Stałe miejsce prowadzenia działalności a obecność pracowników

  Stałe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb podatku VAT jest istotne, ponieważ determinuje miejsce (kraj), na terytorium którego usługi powinny być opodatkowane. Jest to często kwestia sporna, będąca przedmiotem orzeczeń nie tylko krajowych sądów administracyjnych, ale także Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Ulga na powrót w PIT - zmiany od 2022 roku

  Ulga na powrót w PIT. Po konsultacjach związanych z podatkową częścią Polskiego Ładu, rząd zdecydował się zmienić niektóre z jego założeń, m.in. w zakresie konstrukcji ulgi na powrót. Przypomnijmy, że w pierwotnych założeniach Polskiego Ładu ulga na powrót miała mieć konstrukcję odliczenia od podatku indywidualnie wyliczonej kwoty, która miała być ustalona na podstawie podatku należnego za poprzednie lata.

  Czy darowizna od brata jest zwolniona z podatku?

  Darowizna od brata a podatek od spadków i darowizn. Czy darowizna, którą podatnik otrzyma od brata, podlega zwolnieniu z podatku zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn?

  Praca zdalna a obowiązek składania deklaracji CIT-ST

  Deklaracja CIT-ST a praca zdalna. Pandemia wirusa COVID-19 wymusiła na pracodawcach zmiany organizacji pracy w zakładach pracy. Gdzie tylko było to możliwe, pracownicy zostali skierowani do wykonywania pracy w formie zdalnej (home office). Było to ogromne wyzwanie logistyczne, w których dotychczas praca była świadczona głównie stacjonarnie w siedzibie pracodawcy. Zmiana sposobu świadczenia pracy przez osoby zatrudnione wpłynęła na wiele kwestii z zakresu prawa pracy, między innymi wymusiła na rządzących zajęcie się tematem uregulowania pracy zdalnej. Przepisy w tym zakresie są obecnie konsultowane w ramach Rady Dialogu Społecznego. Praca zdalna stawia przed nami jednak o wiele więcej pytań. Jednym z problemów, jaki pojawia się w nawiązaniu do tego tematu, jest obowiązek składania deklaracji CIT-ST do urzędu skarbowego w przypadku, gdy pracodawca posiada zakłady (oddziały) na terenie innej jednostki samorządu niż siedziba przedsiębiorstwa. Czy w przypadku świadczenia pracy zdalnej przez pracowników również możemy mówić o obowiązku składania deklaracji CIT-ST przez podmioty, które przed pandemią nie były do tego zobowiązane?

  Polski Ład w podatkach - jak uniknąć negatywnych zmian

  Polski Ład w podatkach. Już teraz pojawiają się różne pomysły mające na celu uniknięcie negatywnych dla podatników skutków Polskiego Ładu. Są to np.: przekształcenie w spółkę z o.o., w spółkę komandytowo-akcyjną, ucieczka za granicę, przejście na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych albo estoński CIT. Eksperci przestrzegają jednak: każdy przedsiębiorca musi indywidualnie przeanalizować, co mu się opłaca. Radzą też wstrzymać się jeszcze z decyzjami.

  Spłata zaległości jest bez VAT. Problem z korektą odliczenia

  Spłata zaległości a VAT. Kto zalega z podatkiem wobec gminy, może uregulować dług, przekazując jej własność rzeczy lub prawa majątkowego. Ale co w sytuacji, gdy wcześniej przy ich zakupie odliczył VAT naliczony?