REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Korekta WDT - termin

Karolina Gierszewska
Doradca podatkowy
Krzysztof Komorniczak
Doradca podatkowy, prawnik
Grupa ECDP
Jedna z wiodących grup konsultingowych w Polsce
korekta wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
korekta wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów

REKLAMA

Kwestia korekty wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) rodzi szereg praktycznych problemów. Jednym z nich jest ustalenie terminu dokonania tej korekty.

Kiedy trzeba skorygować WDT

W związku z faktem, iż do podstawy opodatkowania WDT stosujemy przepisy wynikające z art. 29 ustawy o VAT (przepisy mówiące o zmniejszeniu kwoty sprzedaży), w sytuacji gdy po dokonaniu dostawy zaistnieją następujące zdarzenia:

1) dostawca udzieli nabywcy rabatu,

2) nabywca zwróci zakupione towary lub

Autopromocja

KSeF. Jak przygotować się do wystawiania e-faktur

Kup książkę:

KSeF. Jak przygotować się do wystawiania e-faktur + plakat KSeF. Krok po kroku

3) dojdzie do zwrotu kwot nienależnie pobranych,

Dalszy ciąg materiału pod wideo

wówczas sprzedawca jest zobowiązany (tak jak wskazuje przywołany art. 29 ust. 4 ustawy o VAT) zmniejszyć/skorygować podstawę opodatkowania o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze.

Oczywiście w przypadku zaistnienia wskazanych wyżej zdarzeń powodujących zmniejszenie obrotu sprzedawca jest zobowiązany wystawić fakturę korygującą.

Autopromocja

Gorące tematy dla biur rachunkowych. SLIM VAT 3, KSeF, praca zdalna

Kup książkę:

Gorące tematy dla biur rachunkowych. SLIM VAT 3, KSeF, praca zdalna - Poradnik Gazety Prawnej

Polecamy: Amortyzacja podatkowa

Polecamy: Postępowanie podatkowe

Autopromocja

KSEF: wystawianie faktur ustrukturyzowanych

Kto i kiedy musi wystawić fakturę ustrukturyzowaną? Co należy mieć, aby móc wystawić fakturę ustrukturyzowaną? Kary za naruszenie obowiązków w zakresie wystawiania faktur ustrukturyzowanych. Te oraz inne zagadnienia poruszone zostaną podczas tego webinarium.

Webinarium: KSEF: wystawianie faktur ustrukturyzowanych + certyfikat gwarantowany

Podkreślenia wymaga jednak fakt, że w przypadku dokonywania korekty obrotu z tytułu transakcji WDT ustawodawca nie wymaga, aby sprzedawca posiadał potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę.

Wyłączenie tego warunku w stosunku do WDT wynika z art. 29 ust. 4b pkt 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia odbioru korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi nie stosuje się w przypadku eksportu towarów, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz dostawy towarów, dla której miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju.

Z przedstawionej regulacji można wysnuć zatem wniosek, że wobec braku wymogu posiadania przez podatnika dokonującego WDT potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę  towaru, podatnik ten może ująć korektę oraz obniżyć podstawę opodatkowania już w deklaracji za miesiąc, w którym faktura korygująca została wystawiona.

Spółka w maju 2010 r. dokonała w ramach transakcji WDT do kontrahenta na Litwę. Po otrzymaniu towaru klient stwierdził, iż nie spełnia on wymaganych przez niego norm jakościowych. Spółka uwzględniła reklamację i obniżyła kontrahentowi z tego tytułu cenę. Fakt uznania reklamacji udokumentowano wystawioną w czerwcu 2010 r. fakturą korygującą (zmniejszającą cenę). Przywołaną fakturę korygującą Spółka winna rozliczyć w deklaracji VAT-7 za czerwiec 2009 r.  Spółka nie ma obowiązku posiadania potwierdzenia odbioru tej faktury przez kontrahenta z Litwy. Jedynymi dokumentami o jakie w analizowanej sytuacji może wnioskować organ podatkowy w trakcie ewentualnej kontroli podatkowej są dokumenty poświadczające uznanie reklamacji towaru oraz posiadana kopia faktury korygującej.

Uznanie reklamacji

Dokonanie korekty obrotu z tytułu WDT konieczne jest także, w sytuacji, kiedy dochodzi do uwzględnienia reklamacji i zwrotu nabywcy ceny wadliwego towaru. I to również wówczas kiedy wadliwy towar ze względów ekonomicznych nie opuszcza terytorium kraju UE, gdzie stwierdzono jego wadliwość.

Spółka dokonuje sprzedaży towarów na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w krajach UE. Spółka udziela na sprzedawane przez siebie towary gwarancji. W przypadku, gdy podczas użytkowania pojawiają się wady fizyczne rzeczy, użytkownik towaru występuje z wnioskiem o uznanie reklamacji. W takiej sytuacji Spółka decyduje się najczęściej na zwrot lub obniżenie ceny towaru. Przy czym towary objęte reklamacją (za którą przysługuje zwrot ceny) z uwagi na wysokie koszty wysyłki nie zawsze są zwracane do Polski. Uznanie reklamacji odbywa się na podstawie przesłanego opisu rodzaju uszkodzenia towaru lub przesłanej fotografii.

W tej oraz podobnych sytuacjach podatnicy często posiadają wątpliwość czy uznanie reklamacji towaru (polegającej na zwrocie części lub całości ceny towaru objętego reklamacją) powoduje u sprzedawcy obowiązek w VAT.

Odpowiadając na powyższe wątpliwości wskazać należy, że uznanie reklamacji będzie uprawniało do dokonania korekty obrotu także wówczas, gdy ze względów ekonomicznych towary nie będą wysyłane z powrotem do sprzedawcy.

Reklamacja jako forma rabatu potransakcyjnego powoduje zmniejszenie podstawy opodatkowania jeśli zostaną spełnione warunki określone w opisywanym wcześniej art. 29 ust. 4 ustawy o VAT.

Wskazany przepis przewiduje, że dla obniżenia obrotu:

1. udzielony rabat musi być właściwie udokumentowany,

2. rabat musi być prawnie dopuszczalny, co oznacza, że musi wynikać z przepisów prawa cywilnego dotyczących gwarancji lub rękojmi.

Jeżeli te przesłanki zostaną spełnione, reklamacja będzie zmniejszała obrót jako udzielony rabat, a podatnik będzie zobowiązany do wystawienia faktury korygującej. I to niezależnie od tego czy kontrahentowi jest zwracana całość czy część ceny.

Samą fakturę korygującą, która została wystawiona w wyniku uwzględnienia reklamacji ujmuje się w rozliczeniu za okres, w którym została wystawiona.

Zwrot wadliwych towarów

Przy okazji omawiania korekty obrotu w WDT w wyniku zgłoszonej reklamacji należy wspomnieć o kwestii ewentualnego zwrotu wadliwych towarów.

We wskazanym bowiem powyżej przykładzie towary z uwagi na kwestie ekonomiczne nie wracały na terytorium Polski. Zdarzyć się natomiast może, że wadliwe towary powrócą do ich producenta. Czy wówczas, gdy reklamowany towar wraca na terytorium kraju, nie powinno się uznać tego przemieszczenia za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów?

Otóż nie. Wskazać bowiem należy, że zwrot towarów dokonywany w ramach reklamacji nie następuje w wyniku dokonanej przez kontrahenta dostawy/sprzedaży towarów. Sam fizyczny przywóz towarów na terytorium państwa członkowskiego nie oznacza jeszcze, iż nastąpiła transakcja wewnątrzwspólnotowa.

Otrzymanie przez producenta lub handlowca z powrotem towaru w wyniku jego zwrotu nie oznacza, że dokonuje on nabycia wewnątrzwspólnotowego. Podatnik jest natomiast, jak zostało to wcześniej wskazane, zobowiązany do dokonania korekty kwot obrotu wynikającego z wcześniejszej dostawy zwracanego towaru. W podobnej sprawie wypowiedział się Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w decyzji z 3.3.2008 r. (sygn. IBPP2/443-338/07/BWo/KAN-2614/12/07/KAN-1860/02/08).

Faktura korygująca in plus a moment jej wykazania

Jednocześnie wskazać należy, że przepisy nie regulują zasad dokonywania korekt polegających na zwiększeniu podstawy opodatkowania.

Spółka w ramach prowadzonej działalności dokonuje WDT. Ostatnio, po dokonaniu transakcji (po 4 miesiącach) okazało się, że przez przypadek na fakturze wykazano błędne za niskie ceny towarów (ceny pobrano z nieobowiązującego już cennika). Spółka wystawiła fakturę korygującą pierwotną podstawę opodatkowania (korekta in plus). Zastanawia się jednakże w jakim miesiącu winna ją ująć (w miesiącu dokonania WDT czy też w miesiącu wystawienia faktury korygującej).

Z uwagi na brak wiążącego trybu rozliczenia faktur korygujących uznać należy, że ujmowanie tego rodzaju faktur warunkowane jest przyczynami, które spowodowały konieczność ich wystawienia. I tak w sytuacji, gdy:

1. powodem wystawienia faktury korygującej jest naprawienie błędu, który istniał już w momencie wystawienia pierwotnej faktury, a którego konsekwencją jest zaniżenie podstawy opodatkowania w pierwotnej fakturze (np. błąd rachunkowy, pomyłka w cenie, zaniżenie wartości sprzedaży), wówczas podatnik obowiązany jest do ujęcia takiej faktury korygującej w rozliczeniu za ten miesiąc, w którym ujęta została faktura pierwotna;

2. faktura korygująca podwyższająca podstawę opodatkowania wystawiona jest z powodu okoliczności, które zaistniały po dokonaniu pierwotnej sprzedaży, sprzedawca obowiązany jest do wykazania i rozliczenia wartości z niej wynikających w rejestrze sprzedaży i deklaracji VAT-7 za miesiąc, w którym ją wystawiono.

W analizowanym przypadku, w wyniku zastosowania nieprawidłowych cen kwota należna wykazywana w fakturach wystawianych w momencie sprzedaży towarów, jest inna niż wartość wynagrodzenia, którą Spółka powinna otrzymać od kontrahenta za dostarczone towary. 

Na tle takiego stanu faktycznego, dla określenia prawidłowego sposobu rozliczenia wystawianych faktur korygujących, decydujące znaczenie ma rozstrzygnięcie czy w niniejszej sprawie korekta jest obarczona błędem/przyczyną istniejącą już w chwili wystawienia faktur pierwotnych, czy też podłożem dla niej są zdarzenia wtórne, które wystąpiły dopiero po sporządzeniu faktur sprzedażowych.

W celu identyfikacji wskazanej przesłanki koniecznym staje się określenie zakresu pojęcia zdarzenia następczego. Otóż, zdarzenie takie musi wynikać nie z samego zaistnienia nowych okoliczności, lecz powinno wynikać z działań innych podmiotów, bądź regulacji, które to de facto są niezależne od podatnika.

Innymi słowy, aby zdarzenie miało charakter wtórny jego zaistnienie winno być spowodowane niezależnymi i obiektywnymi okolicznościami, których strony co do zasady nie mogą przewidywać i kształtować. Ponadto, strony nie mogą w tym zakresie dowolnie oceniać (postanawiając z mocą wsteczną) czy nowe zdarzenie wpływa na zmianę przyjętej ceny, czy jednak dotychczasowe rozliczenie należy uznać za prawidłowe.

Wystawianie przez podatnika faktur korygujących in plus – na skutek zastosowania niewłaściwych cen (pomyłka w cenie) nie ma charakteru następczego wobec dokonanej sprzedaży. Dlatego też ww. faktury zwiększająca obrót i kwotę podatku należnego winny zostać przez podatnika uwzględnione okresie rozliczeniowym, w którym zostały wystawione faktury pierwotne.

Karolina Gierszewska, doradca podatkowy, Z-ca Dyrektora Departamentu Podatków Pośrednich

Krzysztof Komorniczak, doradca podatkowy, Prezes Zarządu ECDDP Sp. z o.o.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Darowizna w formie aktu notarialnego z zagranicy. Co jest istotne podatkowo?

  W dzisiejszych czasach, coraz częściej obywatele Polski otrzymują darowizny z zagranicy. Czy jednak taka darowizna podlega opodatkowaniu w Polsce? Jakie są obowiązki podatkowe osoby, która otrzymała taką darowiznę w formie aktu notarialnego?

  Odliczenie VAT od alkoholu dla kontrahenta. Inaczej traktowany poczęstunek a inaczej prezent

  Czy można odliczyć VAT od zakupu alkoholu dla kontrahenta? Czy ma znaczenie, że alkohol jest kupiony jako prezent, czy jako poczęstunek podczas spotkania biznesowego?

  Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw. Co pokazują dane GUS z sierpnia?

  GUS zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2023 roku. Jakie tendy pokazują najnowsze dane?

  Korekta zgłoszenia celnego wywozowego w przypadku obniżki/podwyżki cen towaru po wywozie towaru

  Korekta zgłoszenia wywozowego będzie miała wpływ na rozliczenie VATu w przedsiębiorstwie, więc warto dochować należytej staranności i mylić się jak najmniej. W przypadku pomyłki w trakcie wywozu może się tak zdarzyć, że towaru umieścimy za dużo, za mało lub w ogóle pomylimy towar i wyślemy nie to co było zamówione. Zdarza się również tak, że odprawimy towar zamówiony przez klienta, ale nie na tych dokumentach co powinniśmy. Ścieżki postępowania w takich sytuacjach są podobne i niestety długotrwałe.

  Fundacja rodzinna jako family office

  Od połowy maja 2023 r. przedsiębiorcy mogą korzystać z rozwiązania, na które środowisko czekało ponad trzy dekady, czyli z fundacji rodzinnej na prawie polskim. Większość komentarzy dotyczy fundacji rodzinnej jako wehikułu sukcesyjnego. Jest to rzeczywiście najczęstszy powód, dla którego fundacje są powoływane, czyli budowanie biznesu na pokolenia. Tymczasem można spojrzeć na fundację w szerszej perspektywie. Jedną z nich jest wykorzystanie fundacji jako rozwiązania o charakterze family office.

  Faktura ustrukturyzowana nie jest dokumentem handlowym

  Faktura ustrukturyzowana nie nadaje się do roli dokumentu handlowego ze wszystkich możliwych powodów. Można usiłować nadać tej fakturze charakter dokumentu handlowego, ale wymaga to wielu dodatkowych działań prawnych – pisze profesor Witold Modzelewski.

  Kary za przestępstwa gospodarcze od 1 października. Nawet 25 lat za łapownictwo

  Kary za przestępstwa gospodarcze managerów w firmach, znane jako przestępstwa białych kołnierzyków (z ang. white collar crimes), od 1 października 2023 r. ulegną zaostrzeniu. Za przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej w związku z piastowaniem kierowniczego stanowiska grozić będzie nawet do 25 lat pozbawienia wolności. Dotychczas za taki czyn można było trafić do więzienia na 8 lat.

  Ulga mieszkaniowa w PIT 2023 – pieniądze ze sprzedaży mieszkania można wydać na spłatę udziału byłego małżonka w nieruchomości przyznanej w wyniku rozwodu

  18 września 2023 r. Szef KAS zmienił interpretację indywidualną wydaną we wrześniu 2022 r. przez Dyrektora KIS i uznał, że podatniczka,  która przeznaczyła środki uzyskane ze sprzedaży mieszkania należącego do jej majątku odrębnego na spłatę udziału byłego męża w nieruchomości przyznanej jej na podstawie ugody sądowej zawartej po rozwodzie ma prawo do skorzystania z ulgi mieszkaniowej, o której mowa w art. 21 ust.1 pkt 131 ustawy o PIT. Zmiana stanowiska oznacza, że podatnicy którzy znajdą się w analogicznej sytuacji nie powinni płacić PIT z tytułu dokonanej sprzedaży nieruchomości. 

  Jednolita rejestracja VAT w ramach pakietu ViDA. Przedsiębiorcy popierają to rozwiązanie

  Na ten rok zapowiadane jest uchwalenie ostatecznego kształtu pakietu VAT w epoce cyfrowej (VAT in Digital Age – ViDA), który zakłada dalsze usprawnienie unijnego systemu podatku od wartości dodanej (VAT). Przyjęcie pakietu wiąże się ze znaczącymi zmianami w systemie rozliczenia VAT na terenie UE dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż wewnątrzwspólnotową. Krajowa Izba Gospodarcza dostrzega potrzebę poprawy otoczenia prawnego na poziomie unijnym, popierając projekt rozwiązań modernizujących system VAT oraz promujących gospodarkę cyfrową, zaproponowanych w ramach pakietu ViDA.

  Mikrorachunek podatkowy. Co musisz wiedzieć jako podatnik?

  W świecie podatków i opłat, mikrorachunek podatkowy stał się ważnym narzędziem dla podatników w Polsce. Ale co to dokładnie jest i jak działa? Oto, co musisz wiedzieć o mikrorachunku podatkowym.

  REKLAMA