Kategorie

OSS – procedury oraz wartość progowa

Anna Pukocz
Głowna księgowa
OSS – procedury oraz wartość progowa
OSS – procedury oraz wartość progowa
OSS – procedury. Od 1 lipca 2021 zaczęły obowiązywać procedury OSS, służące uszczelnieniu procesów rozliczenia VAT, związanych gównie z internetową sprzedażą towarów dla osób fizycznych. Mogą z nich korzystać zarówno przedsiębiorcy, których siedziba znajduje się na terytorium Unii Europejskiej (procedura unijna i nieunijna), jak i przedsiębiorcy, których siedziba znajduje się poza UE (procedura unijna i nieunijna oraz importu). Przedsiębiorca, który nie skorzysta ze wspomnianych procedur, zobowiązany będzie do zarejestrowania się i rozliczenia transakcji w państwie konsumpcji sprzedaży towarów lub świadczenia usług.

Procedura unijna

Procedura ta, przeznaczona jest dla przedsiębiorstw (osób prawnych oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą), których siedziba lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej znajduje się na terytorium UE.

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą w kilku różnych państwach członkowskich UE, zobowiązany jest do wskazania jednego z nich, które stanie się państwem identyfikacji. Państwo to staje się miejscem, w którym podatnik musi wywiązywać się ze zobowiązań sprawozdawczych zarówno w trakcie roku kalendarzowego, w którym podjął decyzję, jak i, w ciągu dwóch kolejnych lat kalendarzowych. W tym okresie, nie może zmienić państwa członkowskiego identyfikacji, chyba że stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w uprzednio wskazanym państwie członkowskim identyfikacji zostanie zlikwidowane lub przeniesione do innego państwa członkowskiego UE.

W ramach tej procedury, zarejestrować mogą się podatnicy, którzy w ramach swojej działalności spełniają przynajmniej jeden ze wskazanych warunków:

1) podatnik posiadający siedzibę w UE:

- świadczy usługi na rzecz osób niebędących podatnikami w państwie członkowskim, w którym podatnik ten nie ma siedziby działalności gospodarczej,

- prowadzi wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość;

2) podatnik niemający siedziby w UE:

- prowadzi wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość;

3) podatnik będący podmiotem uznawanym za dostawcę:

- prowadzi wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość,

- realizuje krajowe dostawy towarów.

Podatnik nieposiadający siedziby w UE, również może skorzystać z procedury unijnej,

jest to jednak możliwe, wyłącznie w celu deklarowania dostaw towarów wykonanych w ramach  wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość. W przypadku podmiotu uznawanego za dostawcę – również dostawy krajowe.  W tej sytuacji, państwem członkowskim identyfikacji jest państwo członkowskie rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów. Jeżeli podatnik dokonuje wysyłki z więcej niż jednego państwa członkowskiego, możliwy jest wybór dowolnego z tych państw członkowskich jako państwa członkowskie identyfikacji. W takim przepadku, podatnik związany zostaje tą decyzją, zarówno w ramach danego roku kalendarzowego, jak i w ciągu dwóch kolejnych lat kalendarzowych.

W celu skorzystania z kompleksowej obsługi procedury unijnej podatnik zobowiązany jest posługiwać się tym samym numerem identyfikacyjnym dla podatku VAT, którym posługuje się w celu wywiązania się z krajowych obowiązków wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług.

Podatnik nieposiadający siedziby na terytorium UE, przed zarejestrowaniem się do procedury unijnej, winien otrzymać numer identyfikacyjny VAT państwa, które wskaże jako państwo członkowskie identyfikacji.

Istotnym wydaje się fakt, że procedura unijna stwarza możliwość zgłoszenia wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość niezależnie od państwa członkowskiego, w którym kończy się transport. W konsekwencji czego, procedura unijna pozwala, aby każde państwo członkowskie mogło stać się państwem członkowskim konsumpcji. Jednak, spełniony musi zostać, jeden, bardzo istotny warunek, a mianowicie, transport towarów zaczyna się w innym państwie członkowskim.

Ponadto, niezależnie od posiadania siedziby w danym państwie członkowskim, każdy z podmiotów uważanych za dostawcę może zgłosić krajowe dostawy towarów, czyli takie, których transport lub wysyłka towarów rozpoczyna się i kończy w tym samym państwie członkowskim. W konsekwencji, każde państwo członkowskie może stać się państwem członkowskim konsumpcji.

Procedura nieunijna 

Procedura ta, przeznaczona jest dla przedsiębiorstw (osób prawnych oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą), które, pomimo, że nie mają siedziby (działalności gospodarczej) ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium UE, dokonują świadczenia usług na terenie UE na rzecz osób niebędących podatnikami VAT.

Podatnik, który dokonał rejestracji bądź został objęty obowiązkiem identyfikacji do celów podatku VAT w UE, ma również prawo do skorzystania z procedury nieunijnej.

W przypadku procedury nieunijnej podatnik ma prawo wybrać dowolne państwo członkowskie UE jako państwo członkowskie identyfikacji. Państwo to nada podatnikowi indywidualny numer identyfikacyjny VAT (Euxxxyyyyyz), który znajdzie zastosowanie wyłącznie w celu deklarowania towarów lub usług wchodzących w zakres procedury nieunijnej.            

Procedura importu

Procedura ta, przeznaczona jest dla przedsiębiorstw (osób prawnych oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą), których siedziba lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej znajduje się na terytorium UE lub poza UE. Jednakże, celem skorzystania z procedury importu, podatnik, którego siedziba znajduje się poza terytorium UE, ma obowiązek wyznaczenia pośrednika.

Pośrednikiem może zostać podatnik, który posiada siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności  na terytorium UE. Podmiot ten, zobowiązany jest (w imieniu i na rzecz innego podatnika, który wyznaczył go na swojego pośrednika) do zapłaty podatku VAT i wywiązania się z obowiązków w zakresie VAT, tj. min. do złożenia deklaracji VAT oraz zapłaty podatku VAT oraz prowadzenia dokumentacji pozwalającej na jej rozliczenie. Istnieje dobrowolność (na poziomie państw członkowskich) w zakresie wprowadzania dodatkowych przepisów odnośnie roli pośrednika. Należy pamiętać, że dla podatników niemających siedziby na terenie UE, przepisy nakładają obowiązek posiadania pośrednika, natomiast dla podatników mających siedzibę na terenie UE, prawo, również przewiduje taką możliwość.

Pośrednik, jako podmiot zarejestrowany pod indywidualnym numerem identyfikacji VAT (INxxxyyyyyyz), może dokonać rejestracji podatnika (podatników), którzy chcą skorzystać z procedury importu.  Każdy z reprezentowanych podmiotów otrzyma osobny numer identyfikacyjny VAT IOSS (IMxxxyyyyyz). 

10 000 EUR - wartość progowa świadczonych usług lub sprzedawanych towarów

Szczególną uwagę, należy poświecić usługom telekomunikacyjnym, nadawczym i elektronicznym, których realizacja odbywać się będzie na na rzecz nabywcy (niebędącej podatnikiem). Przywołać tutaj należy, że z dniem 1 stycznia 2019 r. wprowadzono roczną wartość progową wynoszącą 10 000 EUR dla obrotu związanego z transgranicznym świadczeniem usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych w schemacie B2C, w ramach której, miejscem świadczenia wspomnianych usług pozostaje państwo członkowskie, w którym usługodawca ma siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.

Z dniem 1 lipca 2021 r. wartość ta objęła również wewnątrzwspólnotową sprzedaż na odległość towarów, których transport/wysyłka rozpoczęły się w państwie członkowskim, w którym usługodawca ma swoją siedzibę.

Wartość progowa na poziomie 10 000 EUR nie dotyczy usług innych niż wyżej wspomniane (czyli usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych).

Zarówno wspomniane usługi, jak i wewnątrzwspólnotową sprzedaż na odległość towarów, łącznie spełniać muszą wszystkie poniższe warunki:

1) dostawca/usługodawca posiada siedzibę lub, w przypadku braku siedziby, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu w tylko jednym państwie członkowskim,

2) świadczy usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne realizowane w innym państwie członkowskim na rzecz osób niebędących podatnikami lub dostarcza towary wysyłane lub transportowane z państwa członkowskiego, w którym dostawca ma siedzibę, do innego państwa członkowskiego,

3) łączna wartość takich usług/dostaw nie przekracza 10 000 EUR (bez VAT) w bieżącym i poprzednim roku kalendarzowym.

Podsumowując, jeżeli wszystkie powyższe warunki są spełnione, usługi/dostawy podlegają opodatkowaniu VAT zgodnie z stawką oraz przepisami obowiązującymi w państwie członkowskim usługodawcy/dostawcy, mając zastosowanie wyłącznie do podatników, którzy mają siedzibę tylko w jednym państwie członkowskim.

Ważne!
Wartości progowej nie wolno obliczać osobno. Wartość progowa, ma zastosowanie, tylko wówczas, gdy suma wartości wszystkich tych usług i towarów nie przekracza 10 000 EUR. W powyższym przypadku, uwagę należy zwrócić, na fakt, że te dostawy (usługi) nie mają charakteru krajowego,  dlatego niemożliwym będzie zadeklarowanie ich w ramach procedury unijnej.       

Z momentem przekroczenia wartości progowej, wszystkie transakcje podlegają zasadom ogólnym, czyli miejscem wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość lub świadczenia usług jest państwo członkowskie nabywcy.

Wartości progowe, nie znajda również zastosowania, w przypadku dostawców, których siedziba działalności gospodarczej znajduje się poza terytorium UE, ale mają oni, również, co najmniej jedno stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium UE. Wymóg jasno stanowią że, dostawca może prowadził działalność gospodarczą tylko w jednym państwie członkowskim (i nigdzie indziej).

Przedsiębiorca również, może zdecydować się na zastosowanie zasady ogólnej (tzn. państwa w którym kończy się transport), jednakże, decyzja ta pozostaje dla niego wiążąca przez okres dwóch kolejnych lat kalendarzowych.

Ważne!
Najważniejszym, jest fakt, że dla każdej z procedur, podatnik może wybrać tylko jedno państwo członkowskie identyfikacji.   

Podstawa Prawna

Przepisy odnoszące się do punktu kompleksowej obsługi (OSS) można znaleźć w następujących aktach prawnych:

• Dyrektywa Rady 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (zmieniona dyrektywami Rady (EU) 2017/2455 i (UE) 2019/1995 oraz decyzją Rady (UE) 2020/1109).

• Dyrektywa Rady 2009/132/WE określająca zakres stosowania art. 143 lit. b) i c) dyrektywy 2006/112/WE w odniesieniu do zwolnienia z podatku od wartości dodanej przy ostatecznym imporcie niektórych towarów (zmieniona dyrektywą Rady (UE) 2017/2455).

• Rozporządzenie Rady (UE) nr 904/2010 w sprawie współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej (zmienione rozporządzeniami Rady (UE) 2017/2454 i (UE) 2020/1108).

• Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 282/2011 ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (zmienione rozporządzeniami wykonawczymi Rady (UE) 2017/2459, (UE) 2019/2026 i (UE) 2020/1112).

• Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/194 z dnia 12 lutego 2020 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (UE) nr 904/2010 w odniesieniu do procedur szczególnych dla podatników, którzy świadczą usługi na rzecz osób niebędących podatnikami, prowadzą sprzedaż towarów na odległość i dokonują niektórych krajowych dostaw towarów (zmienione rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2020/1318).

Anna Pukocz, Głowna księgowa z długoletnim stażem w przedsiębiorstwach o profilu produkcyjnym

Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszej oferty
Webinarium: SLIM VAT 2 – Ulga na złe długi + Certyfikat gwarantowany
Webinarium: SLIM VAT 2 – Ulga na złe długi + Certyfikat gwarantowany
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  22 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Orzecznictwo TSUE chroni oszustwa podatkowe w VAT

  Skuteczne działania legislacyjne państw członkowskich mające na celu wyeliminowanie oszustw podatkowych okazują się być (w świetle orzecznictwa TSUE) sprzeczne z prawem wspólnotowym – pisze profesor Witold Modzelewski. Najlepszym tego przykładem jest wyrok z 9 września 2021 r., który na podstawie jakiś mętnych wywodów uzasadnia pogląd, że wprowadzenie w Polsce w 2016 roku granicznej płatności podatnika z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w celu eliminacji oszustw na rynku paliwowym, jest sprzeczny z prawem unijnym.

  Ulga dla klasy średniej - jakie są założenia Polskiego Ładu?

  Ulga dla klasy średniej to jedno z rozwiązań podatkowych w ramach Polskiego Ładu. Kto będzie miał prawo do ulgi? Jak wygląda algorytm dla ulgi przygotowany przez ustawodawcę?

  Opłaty drogowe - zmiany od 1 października

  Opłaty drogowe - zmiany od 1 października. Pozostało już tylko 8 dni do wygaszenia viaTOLL, który to system będzie działał tylko do 30 września 2021 r. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa apelują, by nie zwlekać i zmienić system na e-TOLL. Z nowym systemem można zapłacić zarówno za przejazd po drogach krajowych, jak i po autostradach zarządzanych przez GDDKiA. Od 1 października 2021 r. wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu w Miejscach Poboru Opłat na autostradach A2 (Konin- Stryków) oraz A4 (Wrocław-Sośnica). Od tego dnia nie będą działać viaBOX i viaAUTO. Dotychczasowi użytkownicy tych urządzeń powinni korzystać z aplikacji mobilnej e-TOLL PL lub urządzeń pokładowych kompatybilnych z e-TOLL.

  Wycena aktuarialna rezerw na świadczenia pracownicze - aktuariusz i jego rola

  Aktuariusz, wycena aktuarialna i raport aktuarialny - rola i obowiązki aktuariusza przy wycenie aktuarialnej rezerw na świadczenia pracownicze wg Ustawy o rachunkowości, MSR 19, KSR 6 i KSA 1 (wycena aktuarialna rezerw na odprawy emerytalne, rentowe, nagrody jubileuszowe itp.).

  Zakup obywatelstwa z paszportem - nowy kierunek optymalizacji podatkowej

  Optymalizacja podatkowa. W internecie pojawiły się oferty w rodzaju: Kup paszport - obywatelstwo. Uzyskaj rezydencję podatkową. Eksperci radzą, by dobrze przemyśleć odpowiedź.

  Polski Ład. Ułatwienia związane z rozliczaniem składki zdrowotnej

  Polski Ład jest w tej chwili w Sejmie, jest po pierwszym czytaniu, za chwilę zaczną się prace komisyjne. Jakich zmian możemy się jeszcze spodziewać w trakcie tych prac? W studio DGP rozmawiamy z wiceministrem finansów Janem Sarnowskim.

  Wiążące polecenie dotyczące prowadzenia spraw w grupie spółek

  Wiążące polecenie w grupie spółek. Spółka dominująca uczestnicząca w grupie spółek będzie mogła wydawać spółce zależnej wiążące polecenia – nie zawsze jednak spółka zależna będzie nimi związana. Skutki wiążącego polecenia w grupie spółek i okoliczności odmowy jego wykonania wyjaśnia Bartosz Lewandowski – aplikant radcowski z Lubasz i Wspólnicy – Kancelarii Radców Prawnych.

  Będą wyjaśnienia podatkowe do Polskiego Ładu

  Polski Ład. Chcemy opublikować wyjaśnienia podatkowe, dotyczące rozwiązań wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu dla przedsiębiorców, które będą wiążące dla administracji – powiedział wiceminister finansów Jan Sarnowski podczas EKG w Katowicach

  Ekologia coraz ważniejsza w strategiach firm

  Ekologia w strategiach firm. Prawie 57% firm na świecie uważa, że pandemia przyspieszyła realizację celów środowiskowych w firmie. Instytucje finansowe i rosnące oczekiwania społeczne są głównym katalizatorem zmian – wynika z najnowszego raportu ING i EY Biznes dla klimatu. Raport o zmianie priorytetów.

  Gadżety reklamowe a koszty uzyskania przychodów

  Gadżety reklamowe a koszty. Wydatki poniesione na nabycie drobnych gadżetów z logo podatnika, które są rozdawane dobrowolnie i nieodpłatnie, stanowią wydatki reklamowe. Tego rodzaju wydatki, jako spełniające kryteria z art. 15 ust 1 ustawy o CIT, mogą być w całości uznane za koszty uzyskania przychodów. Tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 17 września 2021 r.

  Kiedy można odliczyć VAT od zakupu artykułów spożywczych?

  Odliczenie VAT od artykułów spożywczych. Podatnicy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą nabywają różnego rodzaju artykuły spożywcze wpływające na komfort organizowania spotkań, motywację pracowników czy postrzeganie przedsiębiorcy na rynku. Kiedy możliwe jest odliczenie VAT od tych artykułów?

  Crowdsourcing jako model wsparcia i rozwoju biznesu

  Crowdsourcing można określić jako tzw. mądrość ludu czy wiedzę tłumu. Wbrew pozorom i anglojęzycznej nazwie, zjawisko to miało swoje odzwierciedlenie w życiu społecznym już w XVIII wieku. Wtedy to brytyjski rząd ogłosił konkurs dla obywateli na opracowanie najlepszego sposobu określania dokładnej pozycji statku na morzu. Ustalono nagrodę w wys. 20 tys. funtów, a proporcjonalnie otrzymywał ją każdy, kto miał choćby minimalny udział w rozwiązanie problemu. To jedna z pierwszych sytuacji, w których pojawiła się idea crowdsourcingu. Jak wykorzystać ją we współczesnym biznesie?

  Sprzedaż firmowego laptopa osobie prywatnej a kasa fiskalna

  Sprzedaż firmowego laptopa osobie prywatnej a kasa fiskalna. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zarejestrowana jako czynny podatnik VAT, zamierza sprzedać firmowy laptop. Czy jeżeli laptop zostanie sprzedany osobie prywatnej, konieczne będzie nabycie przez osobę fizyczną kasy fiskalnej? Dodam, że obecnie osoba ta nie ma kasy fiskalnej.

  Zakup samochodu w innym kraju UE przez podatnika zwolnionego z VAT

  Zakup samochodu a zwolnienie z VAT. Nasz klient, który korzysta ze zwolnienia z VAT ze względu na obrót, chce kupić w Niemczech, na firmę, używany samochód o wartości około 60 000 zł. Czy należy rozliczyć VAT z tego tytułu? Czy nasz klient straci prawo do zastosowania zwolnienia?

  Zakup pieca gazowego w ramach ulgi rehabilitacyjnej

  Ulga rehabilitacyjna. Czy zakup grzewczego pieca gazowego, zapewniającego ciepło w mieszkaniu oraz ciepłą, bieżącą wodę stanowi wydatek ułatwiający wykonywanie czynności życiowych, w związku z niepełnosprawnością związaną z narządami ruchu? Czy kwota tego zakupu podlega odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

  Zmiany w VAT - SLIM VAT 2

  Zmiany w VAT. 1 października 2021 r. wchodzi w życie zdecydowana większość przepisów ustawy z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe wprowadzającej tzw. pakiet SLIM VAT 2, która została opublikowana w Dzienniku Ustaw 6 września 2021 r. Część zmian weszła w życie już 7 września br. Co się zmienia w rozliczeniach VAT?

  Polski Ład. Propozycje zmian w VAT

  Polski Ład, wśród licznych zmian przepisów prawa podatkowego, zawiera także nowe propozycje w zakresie ustawy o VAT, które mogą zacząć obowiązywać już od 2022 r. Oto najważniejsze zmiany w VAT w ramach Polskiego Ładu.

  Kościński o Polskim Ładzie: Zostawiamy więcej pieniędzy dla tych co zarabiają mniej

  Polski Ład. Chodzi tu o elementarną sprawiedliwość. Nie może być tak, że pracodawca który zarabia 30 tys. płaci mniejsze podatni niż pracownik co zarabia 3 tys. - mówi w wywiadzie minister finansów Tadeusz Kościński.

  Polski Ład ma zresetować regresywny klin podatkowy

  Polski Ład a klin podatkowy. Polski Ład ma zresetować regresywny klin podatkowy i podtrzymać wzrost gospodarczy; myślę, że to, co proponujemy, zda egzamin – powiedział minister finansów Tadeusz Kościński podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

  Ryczałt w 2022 r. Co zmieni Polski Ład?

  Ryczałt 2022. W ramach Polskiego Ładu mają zostać ujednolicone zasady opodatkowania przychodów z najmu lub dzierżawy. Ustawodawca planuje także zmiany w stawkach ryczałtu. Jakie nowości mogą się pojawić od przyszłego roku?

  Podatek od korporacji zapłacą prawie wszystkie firmy

  Minimalny podatek od korporacji zapłacą prawie wszystkie firmy, w tym MŚP, spółki Skarbu Państwa, startupy, a nawet mikrofirmy. Nowy podatek doprowadzi do znaczącej podwyżki cen wielu towarów i spowoduje ucieczkę dużych firm do innych krajów UE - ocenia Konfederacja Lewiatan.

  System viaTOLL tylko do 30 września 2021 r.

  System viaTOLL będzie działać wyłącznie do 30 września br. Od 1 października zostanie wyłączony, a jedynym systemem umożliwiającym opłacanie przejazdów ciężkich po drogach płatnych będzie system e-TOLL – powiedziała Magdalena Rzeczkowska, Szefowa Krajowej Administracji Skarbowej.

  Zasady ustalania rezydencji podatkowej

  Rezydencja podatkowa. Jak wyglądają zasady ustalania rezydencji podatkowej na podstawie objaśnień Ministerstw Finansów z 29 kwietnia 2021 r.?

  Sprzedaż nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej a PIT

  Odpłatne zbycie nieruchomości wykorzystywanej na potrzeby związane z działalnością gospodarczą, która nie była środkiem trwałym i nie podlegała ujęciu w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej. Taką interpretację przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) został zaprezentowany w uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego (podjętej w składzie siedmiu sędziów) z 17 lutego 2014 r. (sygn. akt II FPS 8/13). Tak samo uważają organy podatkowe, w tym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

  Minimalne wynagrodzenie otrzymuje 2,2 mln Polaków. Podwyżka już w 2022 r.

  Płaca minimalna w 2022 roku. Rząd podniósł minimalne wynagrodzenie oraz godzinową stawkę minimalną od 2022 roku. Najniższe wynagrodzenie dla zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wyniesie brutto 3010 złotych, a stawka godzinowa dla samozatrudnionych i zleceniobiorców – 19,70 złotych brutto. Obecnie w Polsce 2,2 miliona osób otrzymuje płace na poziomie minimalnego wynagrodzenia.