Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

OSS – procedury oraz wartość progowa

Anna Pukocz
Głowna księgowa
OSS – procedury oraz wartość progowa
OSS – procedury oraz wartość progowa
OSS – procedury. Od 1 lipca 2021 zaczęły obowiązywać procedury OSS, służące uszczelnieniu procesów rozliczenia VAT, związanych gównie z internetową sprzedażą towarów dla osób fizycznych. Mogą z nich korzystać zarówno przedsiębiorcy, których siedziba znajduje się na terytorium Unii Europejskiej (procedura unijna i nieunijna), jak i przedsiębiorcy, których siedziba znajduje się poza UE (procedura unijna i nieunijna oraz importu). Przedsiębiorca, który nie skorzysta ze wspomnianych procedur, zobowiązany będzie do zarejestrowania się i rozliczenia transakcji w państwie konsumpcji sprzedaży towarów lub świadczenia usług.

Procedura unijna

Procedura ta, przeznaczona jest dla przedsiębiorstw (osób prawnych oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą), których siedziba lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej znajduje się na terytorium UE.

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą w kilku różnych państwach członkowskich UE, zobowiązany jest do wskazania jednego z nich, które stanie się państwem identyfikacji. Państwo to staje się miejscem, w którym podatnik musi wywiązywać się ze zobowiązań sprawozdawczych zarówno w trakcie roku kalendarzowego, w którym podjął decyzję, jak i, w ciągu dwóch kolejnych lat kalendarzowych. W tym okresie, nie może zmienić państwa członkowskiego identyfikacji, chyba że stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w uprzednio wskazanym państwie członkowskim identyfikacji zostanie zlikwidowane lub przeniesione do innego państwa członkowskiego UE.

W ramach tej procedury, zarejestrować mogą się podatnicy, którzy w ramach swojej działalności spełniają przynajmniej jeden ze wskazanych warunków:

1) podatnik posiadający siedzibę w UE:

- świadczy usługi na rzecz osób niebędących podatnikami w państwie członkowskim, w którym podatnik ten nie ma siedziby działalności gospodarczej,

Dalszy ciąg materiału pod wideo

- prowadzi wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość;

2) podatnik niemający siedziby w UE:

- prowadzi wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość;

3) podatnik będący podmiotem uznawanym za dostawcę:

- prowadzi wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość,

- realizuje krajowe dostawy towarów.

Podatnik nieposiadający siedziby w UE, również może skorzystać z procedury unijnej,

jest to jednak możliwe, wyłącznie w celu deklarowania dostaw towarów wykonanych w ramach  wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość. W przypadku podmiotu uznawanego za dostawcę – również dostawy krajowe.  W tej sytuacji, państwem członkowskim identyfikacji jest państwo członkowskie rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów. Jeżeli podatnik dokonuje wysyłki z więcej niż jednego państwa członkowskiego, możliwy jest wybór dowolnego z tych państw członkowskich jako państwa członkowskie identyfikacji. W takim przepadku, podatnik związany zostaje tą decyzją, zarówno w ramach danego roku kalendarzowego, jak i w ciągu dwóch kolejnych lat kalendarzowych.

W celu skorzystania z kompleksowej obsługi procedury unijnej podatnik zobowiązany jest posługiwać się tym samym numerem identyfikacyjnym dla podatku VAT, którym posługuje się w celu wywiązania się z krajowych obowiązków wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług.

Podatnik nieposiadający siedziby na terytorium UE, przed zarejestrowaniem się do procedury unijnej, winien otrzymać numer identyfikacyjny VAT państwa, które wskaże jako państwo członkowskie identyfikacji.

Istotnym wydaje się fakt, że procedura unijna stwarza możliwość zgłoszenia wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość niezależnie od państwa członkowskiego, w którym kończy się transport. W konsekwencji czego, procedura unijna pozwala, aby każde państwo członkowskie mogło stać się państwem członkowskim konsumpcji. Jednak, spełniony musi zostać, jeden, bardzo istotny warunek, a mianowicie, transport towarów zaczyna się w innym państwie członkowskim.

Ponadto, niezależnie od posiadania siedziby w danym państwie członkowskim, każdy z podmiotów uważanych za dostawcę może zgłosić krajowe dostawy towarów, czyli takie, których transport lub wysyłka towarów rozpoczyna się i kończy w tym samym państwie członkowskim. W konsekwencji, każde państwo członkowskie może stać się państwem członkowskim konsumpcji.

Procedura nieunijna 

Procedura ta, przeznaczona jest dla przedsiębiorstw (osób prawnych oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą), które, pomimo, że nie mają siedziby (działalności gospodarczej) ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium UE, dokonują świadczenia usług na terenie UE na rzecz osób niebędących podatnikami VAT.

Podatnik, który dokonał rejestracji bądź został objęty obowiązkiem identyfikacji do celów podatku VAT w UE, ma również prawo do skorzystania z procedury nieunijnej.

W przypadku procedury nieunijnej podatnik ma prawo wybrać dowolne państwo członkowskie UE jako państwo członkowskie identyfikacji. Państwo to nada podatnikowi indywidualny numer identyfikacyjny VAT (Euxxxyyyyyz), który znajdzie zastosowanie wyłącznie w celu deklarowania towarów lub usług wchodzących w zakres procedury nieunijnej.            

Procedura importu

Procedura ta, przeznaczona jest dla przedsiębiorstw (osób prawnych oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą), których siedziba lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej znajduje się na terytorium UE lub poza UE. Jednakże, celem skorzystania z procedury importu, podatnik, którego siedziba znajduje się poza terytorium UE, ma obowiązek wyznaczenia pośrednika.

Pośrednikiem może zostać podatnik, który posiada siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności  na terytorium UE. Podmiot ten, zobowiązany jest (w imieniu i na rzecz innego podatnika, który wyznaczył go na swojego pośrednika) do zapłaty podatku VAT i wywiązania się z obowiązków w zakresie VAT, tj. min. do złożenia deklaracji VAT oraz zapłaty podatku VAT oraz prowadzenia dokumentacji pozwalającej na jej rozliczenie. Istnieje dobrowolność (na poziomie państw członkowskich) w zakresie wprowadzania dodatkowych przepisów odnośnie roli pośrednika. Należy pamiętać, że dla podatników niemających siedziby na terenie UE, przepisy nakładają obowiązek posiadania pośrednika, natomiast dla podatników mających siedzibę na terenie UE, prawo, również przewiduje taką możliwość.

Pośrednik, jako podmiot zarejestrowany pod indywidualnym numerem identyfikacji VAT (INxxxyyyyyyz), może dokonać rejestracji podatnika (podatników), którzy chcą skorzystać z procedury importu.  Każdy z reprezentowanych podmiotów otrzyma osobny numer identyfikacyjny VAT IOSS (IMxxxyyyyyz). 

10 000 EUR - wartość progowa świadczonych usług lub sprzedawanych towarów

Szczególną uwagę, należy poświecić usługom telekomunikacyjnym, nadawczym i elektronicznym, których realizacja odbywać się będzie na na rzecz nabywcy (niebędącej podatnikiem). Przywołać tutaj należy, że z dniem 1 stycznia 2019 r. wprowadzono roczną wartość progową wynoszącą 10 000 EUR dla obrotu związanego z transgranicznym świadczeniem usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych w schemacie B2C, w ramach której, miejscem świadczenia wspomnianych usług pozostaje państwo członkowskie, w którym usługodawca ma siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.

Z dniem 1 lipca 2021 r. wartość ta objęła również wewnątrzwspólnotową sprzedaż na odległość towarów, których transport/wysyłka rozpoczęły się w państwie członkowskim, w którym usługodawca ma swoją siedzibę.

Wartość progowa na poziomie 10 000 EUR nie dotyczy usług innych niż wyżej wspomniane (czyli usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych).

Zarówno wspomniane usługi, jak i wewnątrzwspólnotową sprzedaż na odległość towarów, łącznie spełniać muszą wszystkie poniższe warunki:

1) dostawca/usługodawca posiada siedzibę lub, w przypadku braku siedziby, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu w tylko jednym państwie członkowskim,

2) świadczy usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne realizowane w innym państwie członkowskim na rzecz osób niebędących podatnikami lub dostarcza towary wysyłane lub transportowane z państwa członkowskiego, w którym dostawca ma siedzibę, do innego państwa członkowskiego,

3) łączna wartość takich usług/dostaw nie przekracza 10 000 EUR (bez VAT) w bieżącym i poprzednim roku kalendarzowym.

Podsumowując, jeżeli wszystkie powyższe warunki są spełnione, usługi/dostawy podlegają opodatkowaniu VAT zgodnie z stawką oraz przepisami obowiązującymi w państwie członkowskim usługodawcy/dostawcy, mając zastosowanie wyłącznie do podatników, którzy mają siedzibę tylko w jednym państwie członkowskim.

Ważne!
Wartości progowej nie wolno obliczać osobno. Wartość progowa, ma zastosowanie, tylko wówczas, gdy suma wartości wszystkich tych usług i towarów nie przekracza 10 000 EUR. W powyższym przypadku, uwagę należy zwrócić, na fakt, że te dostawy (usługi) nie mają charakteru krajowego,  dlatego niemożliwym będzie zadeklarowanie ich w ramach procedury unijnej.       

Z momentem przekroczenia wartości progowej, wszystkie transakcje podlegają zasadom ogólnym, czyli miejscem wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość lub świadczenia usług jest państwo członkowskie nabywcy.

Wartości progowe, nie znajda również zastosowania, w przypadku dostawców, których siedziba działalności gospodarczej znajduje się poza terytorium UE, ale mają oni, również, co najmniej jedno stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium UE. Wymóg jasno stanowią że, dostawca może prowadził działalność gospodarczą tylko w jednym państwie członkowskim (i nigdzie indziej).

Przedsiębiorca również, może zdecydować się na zastosowanie zasady ogólnej (tzn. państwa w którym kończy się transport), jednakże, decyzja ta pozostaje dla niego wiążąca przez okres dwóch kolejnych lat kalendarzowych.

Ważne!
Najważniejszym, jest fakt, że dla każdej z procedur, podatnik może wybrać tylko jedno państwo członkowskie identyfikacji.   

Podstawa Prawna

Przepisy odnoszące się do punktu kompleksowej obsługi (OSS) można znaleźć w następujących aktach prawnych:

• Dyrektywa Rady 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (zmieniona dyrektywami Rady (EU) 2017/2455 i (UE) 2019/1995 oraz decyzją Rady (UE) 2020/1109).

• Dyrektywa Rady 2009/132/WE określająca zakres stosowania art. 143 lit. b) i c) dyrektywy 2006/112/WE w odniesieniu do zwolnienia z podatku od wartości dodanej przy ostatecznym imporcie niektórych towarów (zmieniona dyrektywą Rady (UE) 2017/2455).

• Rozporządzenie Rady (UE) nr 904/2010 w sprawie współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej (zmienione rozporządzeniami Rady (UE) 2017/2454 i (UE) 2020/1108).

• Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 282/2011 ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (zmienione rozporządzeniami wykonawczymi Rady (UE) 2017/2459, (UE) 2019/2026 i (UE) 2020/1112).

• Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/194 z dnia 12 lutego 2020 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (UE) nr 904/2010 w odniesieniu do procedur szczególnych dla podatników, którzy świadczą usługi na rzecz osób niebędących podatnikami, prowadzą sprzedaż towarów na odległość i dokonują niektórych krajowych dostaw towarów (zmienione rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2020/1318).

Anna Pukocz, Głowna księgowa z długoletnim stażem w przedsiębiorstwach o profilu produkcyjnym

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  14. emerytura będzie wypłacana emerytom i rencistom w każdym roku - także w 2023 r. Ile wyniesie czternasta emerytura?

  Tak zwana "czternasta emerytura" będzie wypłacana emerytom i rencistom corocznie. Tak wynika z założeń projektu ustawy o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, opublikowanym 24 marca 2023 r. w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów.

  Estoński CIT a udziały w spółce cichej. Jakie skutki?

  Estoński CIT pozwala firmie tak długo nie płacić podatku od zysku, dopóki nie zostanie on wypłacony wspólnikom. Oznacza to, że spółka rozliczająca się estońskim CIT-em nie musi odprowadzać zaliczek na CIT tak długo, jak długo wygenerowane przychody przeznacza na bieżącą działalność lub inwestycje. Wybierając tę formę opodatkowania spółka musi spełnić jednak określone warunki. Czy jednym z nich jest nie przystępowanie do spółki cichej?

  Składki ZUS od umowy zlecenia w 2023 roku. Składka zdrowotna od zleceń. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne zleceniobiorców

  Kto podlega ubezpieczeniom społecznym od umów zlecenia? Jakie składki płaci się na zleceniu? Czy trzeba płacić składki ZUS od zleceniobiorcy, który jest również pracownikiem? Co ze składkami od zleceniobiorców na urlopach macierzyńskich, wychowawczych, bezpłatnych? Co z ubezpieczeniem zleceniobiorców, którzy są rolnikami, przedsiębiorcami? Jaka składka zdrowotna od zleceniobiorcy?

  Ulga na niepełnosprawne dziecko - rodzice bez limitu dochodów. Limit 100 tys. zł dla każdego małżonka przy ryczałcie od najmu prywatnego

  23 marca 2023 r. sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła poprawki do nowelizacji kilku ustaw podatkowych łącznie - dotyczące m.in. podatku PIT oraz ryczałtu od najmu. Rodzice dziecka niepełnosprawnego będą mogli korzystać z ulgi na dziecko bez limitu dochodów. Obecnie limit ten wynosi 112 tys. zł rocznie dla obojga rodziców łącznie. Dziadkowie opiekujący się niepełnosprawnym wnukiem będą mogli skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. A zgodnie z inną poprawką, w ryczałcie od najmu prywatnego każdy z małżonków będzie miał własny limit 100 tys. zł, powyżej którego płaci się podwyższoną stawkę 12,5 proc.

  Czy ceny będą wyższe? Ile jeszcze potrwa zamieszanie na rynku energetycznym?

  - Każdy ma nostalgię i chęć powrotu do tego co było przed wojną w kontekście cen, ale to oczywiście nie jest możliwe - mówi Waldemar Buda Minister Rozwoju i Technologii w rozmowie z Grzegorzem Osieckim z DGP.

  Które narody Polacy lubią bardziej, a które mniej w 2023 roku? Co wynika z badań?

  Z sondażu CBOS-u z lutego 2023 r. wynika, że Polacy najbardziej lubią Amerykanów, Włochów, Anglików, Słowaków, Czechów i Ukraińców. Do Rosjan niechęć deklaruje ogromna większość badanych (82 proc.), a sympatię bardzo niewielu (6 proc.).

  Umowa o dofinansowanie w ścieżce SMART – nowe zasady rozliczania projektów od 2023 roku

  Rozpoczęła się długo zapowiadana polityka spójności na lata 2021-2027, w ramach której finansowany jest program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Nowy program to nowe założenia i zasady, ale także zmiany w dokumentacji konkursowej, w tym w umowach o dofinansowanie. W pierwszym konkursie Ścieżki SMART umowa o dofinansowanie została stworzona na fundamentach umów zawieranych w ramach POIR. Choć sporo elementów nie zostało zmienionych, to są pewne różnice, na które warto zwrócić uwagę. 

  Zbiorcza faktura korygująca - kiedy można wystawić

  Jeżeli istnieje konieczność skorygowania większej liczby transakcji z danym kontrahentem sprzedawca może wystawić jedną zbiorczą fakturę korygującą. Nie ma wątpliwości, że taka możliwość istnieje, gdy udzielono rabatu czy opustu, gdyż wynika to wprost z przepisów ustawy o VAT. Inaczej ma się sytuacja, gdy powodem wystawienia zbiorczej faktury korygującej jest inna przyczyna. Organy podatkowe nie zabraniają jednak wystawiania w takich przypadkach zbiorczych faktur, pod warunkiem że zawierają one wszystkie elementy przewidziane dla pojedynczych faktur korygujących.

  Bezpieczny kredyt 2 procent a wynajem mieszkania. Co się bardziej opłaca?

  “Bezpieczny Kredyt 2%”, nad którym pracuje rząd, ma być nie tylko 3-4 razy tańszy niż standardowy kredyt. Dzięki preferencyjnej “hipotece” zakup mieszkania ma być też 3 razy tańszy niż najem – wynika z szacunków HRE Investments. Będzie tak we wszystkich przebadanych 10 miastach w Polsce. 

  Trzynasta emerytura z KRUS 2023. Kiedy wypłata? Dla kogo? Jaka kwota brutto?

  Kto otrzyma tzw. trzynastą emeryturę z KRUS w 2023 roku. Kiedy nastąpi wypłata? Jaka kwota brutto trzynastej emerytury?

  Zakup używanej maszyny rolniczej - np. ciągnika - a podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)

  Czy rolnik ryczałtowy ma obowiązek zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) jeżeli kupi od innego rolnika używany traktor (czy inną maszynę rolniczą, np. siewnik, bronę, pług, kombajn), czy inną rzecz wykorzystywaną w gospodarstwie rolnym? Jak odpowiadają na to pytanie organy podatkowe?

  Utrata prawa do estońskiego CIT wskutek powierniczego nabycia udziałów

  Estoński CIT stanowi interesującą przestrzeń do funkcjonowania dla podatnika i stosunkowo nadal nie do końca zagospodarowaną pod kątem prawnopodatkowym. W związku z tym pojawiają się nadal wśród podatników różnego rodzaju wątpliwości i pytania w zakresie możliwości dokonywania różnorodnych działań na gruncie tej specjalnej formy opodatkowania.

  Ceny jaj 2023 - detaliczne, hurtowe. Ile trzeba zapłacić za jaja w marcu w polskich sklepach?

  W Polsce ceny jaj skoczyły przez rok prawie o 30 proc. Ile kosztują jaja w Polsce? W hurtowniach, w sklepach i na targowiskach (bazarkach). Ceny detaliczne jaj w Unii Europejskiej w styczniu 2023 r. były (średnio) o 30 procent większe w porównaniu do stycznia 2022 r. Najbardziej podrożały w Czechach (+85%) a najmniej w państwach europejskich nie należących do UE (Szwajcaria, Norwegia) - ok. +10% r/r.

  Pułapki podatkowe w fundacji rodzinnej - na co trzeba uważać?

  Hasło „fundacja rodzinna” krąży po polskim Internecie od lat, a zainteresowanie tą instytucją nasiliło się wraz z uchwaleniem ustawy o fundacjach rodzinnych. Mogłoby się wydawać, że samo utworzenie fundacji jest lekiem na całe zło i rozwiąże wszystkie problemy polskiego podatnika, który ledwo podniósł się po Polskim Ładzie. Czy tak jest w rzeczywistości?

  Faktura dla osoby fizycznej w JPK. Co zrobić gdy sprzedaży nie zarejestrowano na kasie fiskalnej?

  Jak ująć w pliku JPK fakturę dla osoby fizycznej bez dopiętego paragonu z kasy fiskalnej. Dla osoby fizycznej została wystawiona faktura bez NIP, ale sprzedaży nie zaewidencjonowano na kasie fiskalnej (błąd pracownika). Czy taką fakturę ujmuję bez oznaczenia FP? Czy muszę ten błąd jakoś naprawić?

  Zmiana czasu na letni 2023 - kiedy. Która noc będzie krótsza?

  W nocy z soboty 25 marca na niedzielę 26 marca 2023 r. następuje zmiana czasu z zimowego na letni. Wskazówki zegarów trzeba przesunąć z godz. 2.00 na 3.00. a więc spać będziemy tej nocy godzinę krócej. 

  Zerowy VAT na żywność (stawka 0%) do końca 2023 roku. Minister Finansów: prawdopodobne

  Pozostawienie "zerowej" stawki VAT do końca tego roku jest prawdopodobne, a decyzja w tej sprawie powinna zapaść w kwietniu - poinformowała w środę minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

  Darowizny na cele kultu religijnego – ulga w podatku PIT

  Przekazałeś darowiznę na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą? A może na kościół lub związek religijny? Dobro wraca! Skorzystaj z ulgi i zapłacić niższy podatek.

  Ulga termomodernizacyjna. Jak odliczyć 53 tys. zł lub więcej

  Ulga termomodernizacyjna pozwala na znaczne odliczenie w zeznaniu rocznym PIT, które można opcjonalnie podzielić na kilka lat. Małżonkowie mogą odliczyć dwukrotność kwoty 53 tys. zł. Jak skorzystać z ulgi?

  Opodatkowanie nieruchomości w Polsce 2023 – raport Instytutu Finansów. Czy jest szansa na wprowadzenie podatku katastralnego?

  Instytut Finansów przy Ministerstwie Finansów opublikował 21 marca 2023 r. raport: „Opodatkowanie nieruchomości w Polsce na tle systemów europejskich. Wybrane problemy i propozycje zmian”. Zdaniem Instytutu obecny system opodatkowania nieruchomości w Polsce wymaga zmian. Jednocześnie w raporcie stwierdzono, że „(…) jeszcze przez długi czas realizacja opodatkowania wartości wszystkich nieruchomości (czyli podatek katastralny – przypisek PH) nie będzie możliwa. Przeprowadzenie takiej reformy podatków od nieruchomości w Polsce należy obiektywnie uznać za zadanie niezmiernie złożone i trudne do zrealizowania.”

  ZUS: utrudniona komunikacja elektroniczna od 23 do 27 marca 2023 r. Co może nie działać?

  ZUS informuje, że w związku z koniecznością przeprowadzenia prac serwisowych od 23 do 27 marca 2023 r. mogą występować ograniczenia w komunikacji elektronicznej z ZUS. Na czym będą polegać te ograniczenia?

  5 rzeczy, na które musisz zwrócić uwagę przy składaniu deklaracji podatkowej w Polsce (5 речей, на які потрібно звернути увагу при подачі податкової декларації в Польщі) JĘZYK UKRAIŃSKI

  W związku z trwającym gorącym okresem podatkowym i obowiązkowym składaniem deklaracji PIT nawarstwiają się pytania odnośnie rozliczania podatkowego pracowników z Ukrainy. Co musisz wiedzieć, jeśli jesteś obywatelem Ukrainy, w ciągu ostatniego roku zamieszkałeś w Polsce i to właśnie tutaj podjąłeś pracę zarobkową? 

  Оскільки вже розпочався період податкового декларування податків від доходів фізичних осіб PIT, виникають численні запитання щодо податкового обліку працівників з України. Що потрібно знати, якщо Ви є громадянином України, який проживав у Польщі протягом останнього року і виконував тут оплачувану роботу? 

  e-ZLA 2023 - zmiany w przekazywaniu zaświadczeń (zwolnień) lekarskich od 24 marca

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) poinformował w komunikacie z 21 marca 2023 r., że po 24 marca 2023 r. elektroniczne zaświadczenia lekarskie (e-ZLA) będą przekazywane na profile płatników składek automatycznie utworzone przez ZUS, nawet jeśli płatnik nie dokończył procesu rejestracji na PUE ZUS.

  Trzynasta emerytura 2023. Kiedy wypłata? Ile do ręki (netto)?

  Trzynaste emerytury roznoszone przez listonoszy odbiorcy otrzymają między 31 marca a 25 kwietnia - poinformowała 21 marca 2023 r. Poczta Polska. Dodała, że świadczenia trafią za jej pośrednictwem do 2 mln Polaków.

  Badanie sprawozdania finansowego w 2023 roku za 2022 rok – co warto wiedzieć

  Czas kończyć pracę nad sprawozdaniami finansowymi! Sprawozdania finansowe za 2022 rok należy przygotować do 31 marca 2023 roku. Absolutnie nie należy się sugerować zeszłym rokiem, kiedy to z powodu pandemii COVID-19 terminy były wydłużone. A co trzeba wiedzieć o badaniu sprawozdań finansowych?