Kategorie

Jak rozliczać VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych

Jak rozliczać VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych /Fot. Fotolia
Jak rozliczać VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych /Fot. Fotolia
Od 1 sierpnia 2016 r. uległy zmianie przepisy w zakresie rozliczania podatku VAT z tytułu dokonania transakcji wewnątrzwspólnotowych nabyć paliw silnikowych, których wytwarzanie lub którymi obrót wymaga uzyskania koncesji zgodnie z przepisami ustawy – Prawo energetyczne. W artykule prezentujemy wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące tych zmian.

Zmiany wprowadzone zostały ustawą z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1052) i są ukierunkowane na uszczelnienie poboru podatku VAT w zakresie obrotu paliwami z zagranicą.

Reklama

Na mocy wprowadzanych regulacji, od 1 sierpnia 2016 r. podatnik podatku od towarów i usług dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia (dalej jako „WNT”) paliw silnikowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm., dalej jako „ustawa o podatku akcyzowym”) jest obowiązany do obliczenia i wpłacenia kwot podatku VAT na rachunek izby celnej właściwej w zakresie wpłat z tytułu podatku akcyzowego, co do zasady, w terminie 5 dni od momentu wprowadzenia paliwa do Polski. 

W przypadku WNT paliw realizowanych w procedurze zawieszonej akcyzy z wykorzystaniem instytucji zarejestrowanego odbiorcy lub składu podatkowego, podatek VAT z tytułu dokonania przedmiotowego nabycia będzie obliczany i wpłacany przez płatników, którymi na podstawie zmienianych przepisów staną się zarejestrowani odbiorcy bądź składy podatkowe, które dokonują WNT paliw silnikowych w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym na rzecz swoich klientów. 

Polecamy książkę: VAT 2017. Komentarz

Podatnicy oraz płatnicy podatku VAT

Obowiązek obliczenia i wpłaty podatku VAT należnego z tytułu WNT paliw silnikowych ciąży na podatniku podatku od towarów i usług, który dokonuje takich nabyć. W dwóch przypadkach do pobrania podatku i wpłacenia go zobligowani są płatnicy tego podatku, tj. podmioty dokonujące na rzecz podmiotu, o którym mowa w art. 48 ust. 9 lub art. 59 ust. 8 ustawy o podatku akcyzowym, WNT paliw silnikowych, gdy nabycie to realizowane jest z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.  

Płatnikami tymi są:

- zarejestrowany odbiorca1,

- podmiot prowadzący skład podatkowy2.

Obowiązek podatkowy w przypadku zaliczki z tytułu WNT

Uwaga

Nowelą ustawy wprowadzone zostały w podatku VAT definicje „podmiotu prowadzącego skład podatkowy” oraz „zarejestrowanego odbiorcy”, zawierające odpowiednie odesłanie do regulacji ustawy o podatku akcyzowym, tak aby zachować spójną interpretację tych pojęć (zob. art. 2 pkt 35 i pkt 36 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – Dz. U. z 2016 r. Nr 710, z późn. zm., dalej jako „ustawa o VAT”).

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm., dalej jako „Ordynacja podatkowa”) płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Polecamy: Praktyczny leksykon VAT 2016

Zgodnie z przepisami Ordynacji Podatkowej płatnikowi przysługuje z tego tytułu zryczałtowane wynagrodzenie.

Płatnik nie ponosi odpowiedzialności podatkowej, jeżeli podatek nie został pobrany z winy podatnika.

 Podstawa prawna: art. 17a w zw. z art. 2 pkt 35 i 36, art. 103 ust. 5a-5c ustawy o VAT oraz art. 8, art. 28 i art. 30 Ordynacji podatkowej

________________

1 W rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy o podatku akcyzowym jest to podmiot, któremu wydano zezwolenie na nabywanie wewnątrzwspólnotowe albo na jednorazowe nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych wysłanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

2 W rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy o podatku akcyzowym jest to podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego.


Podstawa opodatkowania

Reklama

Podmioty obowiązane do obliczania i wpłacania podatku z tytułu WNT paliw silnikowych, co do zasady, określają podstawę opodatkowania na zasadach ogólnych przewidzianych dla WNT w art. 30a ust. 1 ustawy o VAT. Podstawą opodatkowania jest zatem wszystko, co stanowi zapłatę, którą dostawca otrzymał lub ma otrzymać oraz podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem samego VAT, a także koszty dodatkowe, takie jak prowizja, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy. Do podstawy opodatkowania nie wlicza się natomiast kwot rabatów, opustów czy obniżek cen. Z uwagi na możliwe trudności z określeniem wszystkich elementów wchodzących w skład podstawy opodatkowania przy WNT paliw (np. z uwagi na okresy rozliczeniowe między kontrahentami), dla potrzeb obliczenia i wpłacenia podatku na rachunek izby celnej, przewidziano rozwiązanie upraszczające, umożliwiające obliczenie podatku w oparciu o art. 29a ust. 1 albo 2 ustawy o VAT, co oznacza, że nie istnieje konieczność uwzględniania na tym etapie elementów dodatkowych, takich jak podatki, opłaty, czy koszty dodatkowe. W celu określenia kwoty zapłaty, o której mowa w art. 29a ust. 1 lub ceny nabycia z art. 29a ust. 2 ustawy o VAT, przyjmuje się w tej uproszczonej metodzie ceny paliw silnikowych udostępniane cyklicznie (na okresy dwutygodniowe) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów, dalej jako „BIP MF”: http://www.mf.gov.pl/ministerstwofinansow/dzialalnosc/ceny-paliw-dla-potrzeb-vat. Ceny te udostępnia się ostatniego dnia roboczego tygodnia poprzedzającego okres dwutygodniowy.  Wybierając metodę uproszczoną, o której mowa w art. 30a ust. 2a ustawy o VAT, wyliczenie kwoty podatku VAT dokonywane jest zatem jedynie w oparciu o cenę paliwa silnikowego udostępnioną w BIP MF, bez potrzeby doliczania do niej kwot podatku akcyzowego, opłaty paliwowej, czy innych wartości wchodzących do podstawy opodatkowania określonej według zasad ogólnych.

Ważne Ustalenie podstawy opodatkowania w oparciu o art. 30a ust. 2a ustawy o VAT nie ma charakteru obligatoryjnego, lecz fakultatywny. Uproszczona podstawa opodatkowania ma zastosowanie wyłącznie do obliczenia i wpłacenia kwot należnych podatku VAT z tytułu WNT paliw silnikowych w deklaracji VAT-14, natomiast ostateczne rozliczenie WNT przez podatnika w odpowiedniej w jego przypadku deklaracji dla podatku od towarów i usług, np. VAT-7, będzie miało miejsce w oparciu o wyliczenie podstawy opodatkowania zgodnie z zasadami ogólnymi, czyli z uwzględnieniem faktycznych elementów transakcji, takich jak kwota zapłaty, koszty dodatkowe, czy podatki (inne niż podatek VAT) i opłaty.

Uwaga Obliczenie wysokości kwot podatku VAT z tytułu WNT ma być dokonywane na dzień zaistnienia zdarzenia, jakim jest moment:

- wprowadzenia paliwa do miejsca odbioru wyrobów akcyzowych przez zarejestrowanego odbiorcę z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy,

- wprowadzenia paliwa do składu podatkowego,

- przemieszczenia paliwa na terytorium Polski, w przypadku gdy jest ono przemieszczane poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

Przykład 1

Zarejestrowany odbiorca dokonuje WNT paliw silnikowych na rzecz podatnika VAT z siedzibą w Polsce. Nabycie 20 m3 benzyny bezołowiowej 95 dokonywane jest od podatnika podatku od wartości dodanej z siedzibą w Niemczech, przy zastosowaniu procedury zawieszenia poboru akcyzy. Przy ustalaniu podstawy opodatkowania z tytułu przedmiotowego nabycia zarejestrowany odbiorca chciałby skorzystać z metody uproszczonej wskazanej w art. 30a ust. 2a ustawy o VAT.  Jak w opisanej sytuacji należy wyliczyć kwotę do zapłaty, o której mowa w art. 29a ust. 1 ustawy o VAT?

Przykładowe wyliczenie przedstawia się następująco:

Podstawa prawna: art. 30a ust. 2a i 2b ustawy o VAT

Terminy płatności podatku

Nowela wprowadza szczególne terminy płatności podatku VAT z tytułu WNT paliw silnikowych. Podatnik obowiązany jest bez wezwania naczelnika urzędu celnego do obliczania i wpłacania kwot podatku w terminie:

- 5 dni od dnia, w którym towary te zostały wprowadzone do określonego we właściwym zezwoleniu miejsca odbioru wyrobów akcyzowych, w sytuacji gdy WNT paliw dokonywane jest przez zarejestrowanego odbiorcę przy zastosowaniu procedury zawieszenia poboru akcyzy zgodnie z przepisami o podatku akcyzowym;

- 5 dni od dnia wprowadzenia paliw z terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego do składu podatkowego w Polsce;

- z chwilą przemieszczenia paliw na terytorium Polski – jeżeli przemieszczenie to odbywa się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy zgodnie z przepisami o podatku akcyzowym.

Uwaga

Terminy tak określone obowiązują zarówno podatników, jak i płatników tego podatku, tj. podmiot prowadzący skład podatkowy, jak i zarejestrowanego odbiorcę.

Rozliczenie VAT z tytułu WNT - faktura wystawiona przed dostawą towaru

Ważne

Termin 5-dniowy na zapłatę podatku w przypadku paliw przemieszczanych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy może mieć zastosowanie, jeżeli podatnik, najpóźniej na 3 dni robocze przed przemieszczeniem towarów na terytorium kraju, złoży do naczelnika urzędu celnego właściwego w sprawie rozliczania podatku akcyzowego zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym.

Uwaga

Wpłat podatku VAT dokonuje się na rachunek izby celnej właściwej w zakresie wpłat z tytułu podatku akcyzowego.

Przykład 2

Podmiot prowadzący skład podatkowy dokonuje WNT paliw silnikowych z terytorium Niemiec na rzecz podatnika z siedzibą w Polsce, które wprowadza do składu podatkowego  24 sierpnia 2016 r. Kiedy należy obliczyć i wpłacić podatek VAT od WNT?

Podmiot prowadzący skład podatkowy powinien wpłacić podatek do 29 sierpnia 2016 r., gdyż wówczas mija termin liczony od momentu wprowadzenia paliw silnikowych do składu podatkowego.

Podstawa prawna: art. 103 ust. 5a-5d ustawy o VAT

Deklaracje

I. Deklaracja VAT-14 składana do naczelnika urzędu celnego Podatnik dokonujący WNT paliw silnikowych jest obowiązany składać deklaracje o należnych kwotach podatku VAT za okresy miesięczne, w terminie do 5. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek ich zapłaty. W przypadku gdy do obliczenia i wpłaty podatku VAT obowiązany jest płatnik, deklaracja ta składana jest przez płatnika.


Kwoty podatku należne z tytułu WNT paliw silnikowych wykazywane są w deklaracji  VAT-14 DEKLARACJA O NALEŻNYCH KWOTACH PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W PRZYPADKU WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEGO NABYCIA PALIW SILNIKOWYCH.

Jak prawidłowo złożyć VAT-14

Wzory formularzy są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem: http://www.finanse.mf.gov.pl/vat/formularze

Elektroniczna wersja tych formularzy jest dostępna pod adresem: www.puesc.gov.pl 

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.finanse.mf.gov.pl w zakładce VAT – Wyjaśnienia i komunikaty dostępne są również zasady obsługi nowego wzoru deklaracji VAT-14. 

Integralną częścią deklaracji VAT-14 jest załącznik VAT-14/A ROZLICZENIE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEGO NABYCIA PALIW SILNIKOWYCH, w którym wykazywane są wszystkie ww. transakcje dokonane w danym miesiącu, łącznie z podaniem danych podatnika, na rzecz którego dokonuje się rozliczenia VAT oraz daty i wartości transakcji. Transakcje wpisywane są chronologicznie, według dat ich dokonania wraz z podaniem kwoty podatku należnego, obliczonego od konkretnej transakcji. 

Łączną kwotę podatku z poz. 10 załącznika VAT-14/A należy wpisać w poz. 11 deklaracji VAT-14. W przypadku gdy załączników jest więcej niż jeden, w poz. 11 deklaracji VAT-14 wpisuje się łączną sumę kwot z poz. 10 wszystkich załączników VAT-14/A.  

Uwaga

Deklarację VAT-14 wraz z załącznikiem VAT-14/A składa się naczelnikowi urzędu celnego właściwemu w sprawie rozliczania podatku akcyzowego.  

Ważne

Złożenie deklaracji VAT-14 nie zwalnia podatnika od zadeklarowania dokonanego WNT paliw silnikowych w deklaracji dla podatku od towarów i usług za dany okres rozliczeniowy, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu WNT (odpowiednio VAT-7, VAT-7K, VAT-7D czy VAT-8). Ma to miejsce zarówno w sytuacji, gdy kwoty należne podatku VAT z tytułu WNT paliw silnikowych zostały wykazane w deklaracji         

VAT-14 przez podatnika, jak również wówczas, gdy zostały one zadeklarowane przez płatnika, tj. zarejestrowanego odbiorcę czy podmiot prowadzący skład podatkowy.  
Docelowe rozliczenie WNT paliw silnikowych następuje zatem w standardowej deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług, która w przypadku podatników handlujących hurtowo paliwami składana jest za okresy miesięczne.  

Uwaga

Podatnicy dokonujący wewnątrzwspólnotowych nabyć paliw silnikowych mają obowiązek, począwszy od rozliczenia za sierpień 2016 r. (lub za trzeci kwartał 2016 r.), składać deklaracje według nowego wzoru, tj. VAT-7(17), VAT-7K(11), VAT-7D(8) lub VAT-8(8)

Wzory są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem: http://www.finanse.mf.gov.pl/vat/formularze 

Elektroniczna wersja tych formularzy jest dostępna pod adresem: http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje/formularze/vat

Podatnik, uwzględniając terminy z art. 20 i art. 86 ustawy o VAT, rozliczy w standardowej deklaracji zarówno podatek należny z tytułu WNT paliw, jak i podatek naliczony (po spełnieniu ustawowych warunków) – odpowiednio w poz. 24 i 46 deklaracji VAT-7(17), VAT7K(11) lub VAT-7D(8). Z kolei podatek wykazany w deklaracji VAT-14 ujmuje się w poz. 39 deklaracji wymienionych w poprzednim akapicie w celu odpowiedniego pomniejszenia kwoty podatku należnego do zapłaty lub powiększenia kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu lub do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy. Powyższe oznacza, że prawo do odliczenia podatku z tytułu WNT nadal realizowane będzie na dotychczasowych zasadach, a jedynie podatek należny od tych unijnych transakcji, których przedmiotem są paliwa silnikowe, będzie rozliczany dwuetapowo:

1) wpłata VAT zaraz po sprowadzeniu towaru do Polski, wykazana w deklaracji VAT-14, składanej naczelnikowi urzędu celnego,

2) rozliczenie jej w deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, składanej naczelnikowi urzędu skarbowego.  

Przykład 3

Zarejestrowany odbiorca dokonuje WNT benzyny bezołowiowej 98 z terytorium Litwy na rzecz klienta z siedzibą w Polsce. WNT dokonywane jest z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy przy zachowaniu wszystkich niezbędnych dla takiej transakcji warunków przewidzianych w ustawie o podatku akcyzowym. Benzyna zostaje wprowadzona do miejsca odbioru wyrobów akcyzowych, określonego we właściwym zezwoleniu odpowiednio 2, 12 i 20 sierpnia 2016 r.  

Zarejestrowany odbiorca, jako płatnik podatku z tytułu WNT benzyny, będzie obowiązany:

1. Wpłacać na rachunek izby celnej podatek należny od powyższych transakcji w terminach odpowiednio do 7, 17 oraz 25 sierpnia 2016 r., pomniejszony o kwotę zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku zgodnie z art. 28 Ordynacji podatkowej. 

2. Złożyć do 5 września 2016 r. naczelnikowi urzędu celnego (właściwego dla rozliczenia akcyzy) deklarację VAT-14 wraz z załącznikiem VAT-14/A, w której rozliczy podatek należny od powyższych transakcji. 

Podatnik, na rzecz którego zarejestrowany odbiorca dokonał WNT (rozliczający się z podatku VAT w okresach miesięcznych), w deklaracji VAT-7(17) za sierpień 2016 r. wykaże w poz. 39 tej deklaracji sumę kwot podatku należnego z tytułu tych transakcji, wykazanych przez płatnika w deklaracji VAT-14 w kolumnie „i” załącznika VAT-14/A. Podatnik będzie też obowiązany rozliczyć w deklaracji VAT-7(17) (za miesiąc, w którym wystąpił obowiązek podatkowy zgodnie z art. 20 ustawy o VAT) WNT benzyny na zasadach ogólnych (po stronie podatku należnego w poz. 23 i 24 oraz – po spełnieniu ustawowych warunków - po stronie podatku naliczonego w poz. 45 i 46).

Jak rozliczyć VAT naliczony i należny z tytułu WNT

Przykład 4

Podmiot z siedzibą w Polsce w sierpniu 2016 r. dokonywał WNT paliw silnikowych do składu podatkowego. Części tych nabyć dokonał dla siebie, natomiast wobec pozostałych działał w charakterze płatnika.  Jak deklaruje dokonane transakcje w deklaracji VAT-14 oraz załączniku VAT-14/A?  

W sytuacji gdy dany podmiot występuje w danym okresie rozliczeniowym jako podatnik i płatnik, zobowiązany jest do złożenia jednej deklaracji VAT-14 obejmującej przedmiotowy okres. W poz. 9 deklaracji VAT-14 oraz w poz. 5 załącznika VAT-14/A zaznacza wówczas zarówno kwadrat 3 odnoszący się do podatnika, jak i kwadrat 4 odnoszący się do płatnika. W VAT-14/A taki podmiot musi wykazać w odrębnych wierszach w części B zarówno transakcje własne, tj. nabycia dokonane na własną rzecz, oraz transakcje, w stosunku do których występuje w charakterze płatnika. W sytuacji gdy podmiot dokonuje nabycia paliw na własną rzecz, zaznacza to w kolumnie d.  

Podstawa prawna: art. 99 ust. 11a ustawy o VAT

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (Dz. U. poz. 1124)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 r.  w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1136)

Źródło: Broszura informacyjna Ministerstwa Finansów

Oprac. Adam Kuchta

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: Ministerstwo Finansów
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  30 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT - zmiany od 2022 roku

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT. Od 2022 roku przy określaniu wysokości ryczałtu (określającego wartość świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych), zamiast pojemności silnika, będzie brana pod uwagę moc silnika, z podziałem na do i powyżej 60 kW. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT). Zmiana ta skutkuje także objęciem niższym ryczałtem (250 zł) udostępnienia pracownikowi elektrycznego samochodu do celów prywatnych oraz samochodu napędzanego wodorem.

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki. W dniu 25 maja 2021 r. Szef KAS wydał opinię zabezpieczającą potwierdzającą że wniesienie przez nierezydentów, w drodze wkładu niepieniężnego, polskiej spółki do kontrolowanej przez nich spółki zagranicznej, ukierunkowane na utworzenie za granicą holdingu rodzinnego nie stanowi unikania opodatkowania. Będzie tak mimo tego, iż wypłacane przez polską spółkę do holdingu dywidendy będą mogły korzystać ze zwolnienia z opodatkowania. Fragmenty opinii wydają się wskazywać, że zarówno wybór jurysdykcji w której lokalizowany jest holding jak i moment w którym następuje wypłata dywidenda, mogą być analizowane przez pryzmat zaistnienia przesłanek zastosowania GAAR (General Anti‑Avoidance Rule – czyli ogólna klauzula obejścia prawa /podatkowego/).

  Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych - jak to zrobić

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, kto ma obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CPRA), dostępnym na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Powinny to niezwłocznie uczynić m.in. podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą w akcyzie na podstawie zgłoszenia AKC-R i nie uzupełniły go o dane, które dotychczas były niewymagane.

  Konsultacje projektu zmian podatkowych wydłużone do 30 sierpnia

  Podatki 2022. Konsultacje społeczne projektów podatkowych związanych z tzw. Polskim Ładem zostały przedłużone do pięciu tygodni; potrwają do 30 sierpnia - poinformowało 28 lipca 2021 r. Ministerstwo Finansów. Resort tłumaczy, że wydłużenie konsultacji to odpowiedź na "sygnały płynące z rynku".

  Najem prywatny od 2022 roku opodatkowany tylko ryczałtem

  Najem prywatny 2022. Od przyszłego roku przychody z najmu i dzierżawy osiągane poza działalnością gospodarczą (tzw. najem prywatny) nie będą mogły być opodatkowane PIT. Jedyną formą opodatkowania tych przychodów będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% do kwoty 100 000 zł rocznych przychodów oraz 12,5% od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł przychodów. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT). Zmiana ta będzie niekorzystna dla tych najemców, którzy ponoszą wysokie koszty dotyczące przedmiotu najmu. Na przykład remontują, czy modernizują wynajmowane mieszkania lub spłacają kredyt zaciągnięty na zakup tego mieszkania. Nie będzie można też uwzględniać odpisów amortyzacyjnych.

  Karta podatkowa 2022 - zmiany

  Karta podatkowa 2022 - zmiany. W 2022 roku opodatkowanie w formie karty podatkowej będzie dotyczyło wyłącznie podatników, którzy korzystali z tej formy opodatkowania na dzień 31 grudnia 2021 r. i będą kontynuować stosowanie tej formy opodatkowania. Od 1 stycznia 2022 r. nikt nowy nie będzie mógł złożyć wniosku o zastosowanie opodatkowania w tej formie. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT).

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych. Po niespełna dwóch latach od początku funkcjonowania ulgi w podatku dochodowym dla osób do 26 roku życia, nadal istnieje szereg niejasności związanych z ograniczeniami w jej stosowaniu. Wiele wątpliwości pojawia się w momencie, kiedy beneficjenci ww. ulgi uzyskują przychody z tytułu przeniesienia praw autorskich.

  Podmioty medyczne nie muszą wymieniać kas rejestrujących

  Kasy fiskalne a usługi medyczne. Od 1 lipca 2021 r. kolejni podatnicy są zobowiązani do wymiany kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na tzw. kasy online. Obowiązek wymiany kas rejestrujących dotyczy również podatników świadczących usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów.

  Procedura zwrotu akcyzy

  Zwrot akcyzy. Jedną z cech charakterystycznych podatku akcyzowego, odróżniających go od pozostałych podatków pośrednich jest jego jednofazowość, która zakłada nałożenie akcyzy na pierwszym szczeblu obrotu, tj. w momencie wydania towarów do konsumpcji. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że wyroby opodatkowane akcyzą w jednym państwie członkowskim zostają następnie przemieszczone do innego kraju, w którym również przeznaczane są do konsumpcji, co z założenia rodzi obowiązek nałożenia na nie akcyzy. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania, polski ustawodawca wprowadził do ustawy o podatku akcyzowym procedurę zwrotu akcyzy, której założenia i warunki zostaną omówione poniżej.

  Składka zdrowotna a PIT - co się zmieni od 2022 roku?

  Składka zdrowotna a PIT. Projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT i ustawy o NFZ) przewiduje m.in. ujednolicenie stawki składki zdrowotnej do wysokości 9% dla wszystkich podatników oraz likwidację możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Kwota wolna od podatku 30 tys. zł, kwota zmniejszająca podatek 5100 zł - PIT 2022

  Kwota wolna od podatku 2022. W opublikowanym 26 lipca br. projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się m.in. nowa wysokość kwoty wolnej od podatku w PIT - 30 tys. zł - dla wszystkich podatników obliczających podatek według skali podatkowej. Taka kwota wolna od podatku w PIT uzyskana będzie dzięki podwyższeniu kwoty zmniejszającej podatek do wysokości 5100 zł (30 000 zł x 17% minus 5 100 zł = 0 zł). Ministerstwo Finansów wskazuje, że to europejski poziom kwoty wolnej od podatku, porównywalny z tym osiąganym w Niemczech czy Francji. To 10 razy większa kwota wolna niż jeszcze pięć lat temu. Nowa kwota wolna ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT.

  Ulga dla klasy średniej w PIT (ulga dla pracowników) od 2022 roku

  Ulga dla klasy średniej. W skierowanym 26 lipca br. do konsultacji projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się nowa ulga podatkowa w PIT - tzw. ulga dla klasy średniej. Ministerstwo Finansów wskazuje, że w celu ochrony klasy średniej projekt nie tylko przewiduje podwyższenie do 120 000 zł progu rocznych dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku, ale również ulgę podatkową dla pracowników. Ulga ta ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT. Na czym ma polegać ulga dla klasy średniej?

  Źródła dochodów Unii Europejskiej - zasoby własne UE

  Źródła dochodów Unii Europejskiej. W przeciwieństwie do budżetów krajowych, budżet UE jest budżetem inwestycyjnym i nie może wykazywać deficytu. Unia Europejska osiągnęła kompromis ws. wiążącego harmonogramu wprowadzania nowych źródeł dochodów UE. Jakie nowe źródła dochodów zyska Unia?

  Podatki 2022 - kto zyska na zmianach podatkowych

  Polski Ład - kto zyska na zmianach podatkowych. Podwyżka kwoty wolnej od podatku PIT do 30 tys. zł, wzrost do 120 tys. zł progu podatkowego, podatkowe fair play i podatkowy restart gospodarki – to główne elementy podatkowej części Polskiego Ładu. 26 lipca 2021 r. rozpoczęły się konsultacje pakietu zmian podatkowych. Ministerstwo Finansów planuje, że nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r. Co się zmieni w podatkach od 2022 roku? Kto zyska a kto straci na tych zmianach?

  Zmiany w PIT od 2022 roku - projekt, szczegóły, nowe ulgi

  Zmiany w PIT od 2022 roku. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano 26 lipca 2021 r. szczegółowe założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (nr UD260). Tego samego dnia gotowy projekt nowelizacji wielu przepisów podatkowych został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Projekt ten stanowi część zmian legislacyjnych w ramach Polskiego Ładu. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów oraz Prezesa Rady Ministrów zmiany w PIT mają wejść w życie od początku 2022 roku. Jakie zmiany w PIT są zapisane w tym projekcie?

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach. Przygotowany projekt ustawy podatkowej, będącej elementem Polskiego Ładu, został skierowany do konsultacji publicznych - poinformował 26 lipca 2021 r. minister finansów Tadeusz Kościński. Projekt zawiera m.in. kwotę wolną od podatku PIT w wysokości 30 tys. zł. Pierwsze czytanie tego projektu w Sejmie jest planowane za kilka tygodni, tak by proces legislacyjny zakończył się przed 30 listopada - poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"?

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"? Naczelny Sąd Administracyjny opublikował już uzasadnienie uchwały z 24 maja 2021 r. sygn. akt I FPS 1/21, zgodnie z którą sądy administracyjne są uprawnione do dokonywania oceny, czy wszczęcie postępowania karnego skarbowego miało charakter instrumentalny i czy mogło skutecznie wywołać efekt w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Uzasadnienie dostarcza cennych wskazówek, jak należy dokonywać oceny kryterium “instrumentalności”.

  Czy od 1 lipca 2021 r. złożenie JPK_VAT z oznaczeniami MPP jest błędem?

  JPK_VAT z oznaczeniami MPP. Od 1 lipca 2021 r. zmianie uległo rozporządzenie z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (ostatnia zmiana - w par. 11 uchylono pkt 2 ustępu 2, co oznacza, że ewidencja nie musi zawierać oznaczenia "MPP"). Jednocześnie ministerstwo nie zmieniło schemy JPK (zmiana będzie wprowadzona w nowym roku), zatem istnieje nadal możliwość wypełniania pola "MPP" w ewidencji. Czy obecnie - po wejściu w życie zmian w powyższym rozporządzeniu - złożenie w urzędzie JPK_VAT z oznaczeniami MPP będzie traktowane jako błąd?

  Jaka stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej?

  Stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej. Firma jest podwykonawcą. Wykonuje usługę montażu instalacji fotowoltaicznej na rzecz innego przedsiębiorcy na domu jednorodzinnym o powierzchni do 300 m2. Czy w takim przypadku można zastosować stawkę VAT 8%? Czy należy zastosować stawkę 23%?

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT. Podatnicy VAT, którzy otrzymali subwencje z Tarczy Finansowej PFR mają wątpliwości, czy rachunek do spłaty subwencji otrzymanej z PFR ma być zgłoszony na białą listę?

  Amortyzacja podatkowa i rozliczenie leasingu - będą zmiany

  Amortyzacja podatkowa i leasing. W ramach pakietu uszczelniającego podatki Ministerstwo Finansów planuje zmianę w przepisach o amortyzacji składników majątku prywatnego wprowadzanego do majątku firmy. Zmienią się także zasady rozliczenia podatkowego sprzedaży majątku firmowego (np. przedmiotów wykupionych z leasingu) przez właścicieli firm – dowiedziała się PAP.

  Pracodawca zapłaci zaległe podatki. Pakiet uszczelniający podatki CIT, PIT, VAT

  Pakiet uszczelniający podatki CIT, PIT, VAT. Ministerstwo finansów chce rozbić solidarność pracodawców i pracowników, która ma miejsce w związku w wypłatą wynagrodzeń "pod stołem". W pakiecie uszczelniającym proponuje m.in., by po ujawnieniu takiej wypłaty to pracodawca, a nie pracownik musiał zapłacić zaległe podatki - dowiedziała się PAP.

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego - procedura wydania decyzji

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego to specjalna instytucja, umożliwiająca odciążenie majątku podatnika (a w określonych przypadkach również jego małżonka). Co kluczowe dla podatnika, może ona mieć miejsce nie tylko w toku egzekucji, ale również jeszcze przed wydaniem decyzji o wysokości zobowiązania i przed terminem wymagalności takiego. To narzędzie, w sposób zdecydowany, chroni interesy wierzyciela podatkowego, zwiększając jego możliwości uzyskania zobowiązania podatkowego. Można jednak zrozumieć obawy podatników przy funkcjonowaniu takiego odformalizowanego narzędzia - takie zabezpieczenie (nazywane „przedwymiarowym”) może być przecież ograniczeniem praw podatnika.

  Beneficjenci Tarczy Finansowej PFR 1.0 zaczynają spłatę subwencji

  W poniedziałek 26 lipca 2021 r. beneficjenci Tarczy Finansowej PFR 1.0 zaczynają spłatę części subwencji, które pozostała im po umorzeniu pozostałej kwoty wsparcia z PFR - powiedział PAP wiceprezes PFR Bartosz Marczuk.

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS)

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Ministerstwo Finansów przypomina o możliwości rejestracji w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Jak to zrobić?