Kategorie

Wywóz towarów w celu wykonania na nich usług w innym kraju UE – rozliczenie VAT

RSM Poland – Audit, Tax, Consulting
Dzięki nam z odwagą spojrzysz w biznesową przyszłość
Piotr Wyrwa
Doradca podatkowy nr 12653
Wywóz towarów w celu wykonania na nich usług w innym kraju UE – rozliczenie VAT
Wywóz towarów w celu wykonania na nich usług w innym kraju UE – rozliczenie VAT
W praktyce podatnicy współpracują z kontrahentami, którzy na ich zlecenie wykonują usługi na powierzonym im towarze. Niejednokrotnie warunki współpracy zakładają, że takie czynności będą fizycznie wykonane przez kontrahenta w jego zakładzie położonym w innym kraju. Jak takie zdarzenia należy klasyfikować na potrzeby VAT?

Wskazane na wstępie warunki świadczenia usług, mogą skutkować koniecznością przetransportowania towarów z jednego kraju do innego, a po zakończeniu wykonywania usługi kolejną wysyłką (na potrzeby artykułu przyjęto upraszczające założenie, że do transportu dochodzi pomiędzy dwoma krajami UE).

Otóż, co do zasady, „nietransakcyjne” (czyli bez zmiany właściciela) przemieszczenie towarów miedzy krajami UE stanowi transakcję zrównaną z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów (WDT). Od tej reguły ustawa o VAT przewiduje wyjątki, które – po spełnieniu określonych warunków – wykluczają traktowanie wywozu towarów z Polski, jako WDT. Nie oznacza to jednak, że takie czynności nie kreują żadnych obowiązków po stronie podatników VAT.

WDT oraz czynności zrównane z WDT

Stosownie do art. 13 ust. 1 ustawy o VAT, przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów rozumie się wywóz towarów z terytorium Polski w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ustawy o VAT (tj. odpłatnej dostawy towarów) na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.

W myśl art. 13 ust. 2 ustawy o VAT, powyższy przepis stosuje się, o ile spełniony jest warunek podmiotowy po stronie nabywcy towarów. Ustawa wskazuje bowiem, że taki podmiot musi m.in. być podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w innym niż Polska państwie członkowskim.

Zatem, dla wystąpienia WDT konieczne jest spełnienie trzech zasadniczych przesłanek:

1) następuje wywóz towarów z Polski do innego kraju UE,

2) wywóz dokonywany jest w ramach odpłatnej dostawy towarów oraz

3) nabywca towarów jest podmiotem spełniającym określone przesłanki, przede wszystkim, jest zarejestrowany na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w innym kraju UE.

Polecamy: Biuletyn VAT

W szczególnych przypadkach za WDT mogą zostać uznane także przemieszczenia towarów, które nie spełniają dwóch z ostatnich przesłanek, tzn. które nie są dokonywane w ramach czynności stanowiącej odpłatną dostawę towarów oraz w przypadkach których brak jest drugiej strony transakcji zarejestrowanej na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Zgodnie bowiem z art. 13 ust. 3 ustawy o VAT, za WDT uznaje się również przemieszczenie przez podatnika lub na jego rzecz towarów należących do jego przedsiębiorstwa z terytorium Polski na terytorium innego państwa członkowskiego, które zostały przez tego podatnika nabyte / wytworzone na terytorium Polski, jeżeli mają służyć działalności gospodarczej podatnika.

Zatem, generalnie każdy wywóz towarów należących do podatnika, który jest dokonywany z Polski do innego kraju UE stanowi tzw. przemieszczenie towarów w ramach własnego przedsiębiorstwa („nietransakcyjne przemieszczenie towarów”). Taka czynność podlega opodatkowaniu na podobnych zasadach jak „zwykłe” WDT realizowane w trybie art. 11 ust. 1 ustawy o VAT.

Takie zrównanie „nietransakcyjnego” przemieszczenia towarów z WDT ma na celu efektywne opodatkowanie VAT w państwie, w którym następuje „konsumpcja” towarów (czyli w państwie, do jakiego towary zostały przemieszczone). Dokonanie takiej transakcji wiąże się bowiem z koniecznością wykazania symetrycznej transakcji w państwie przeznaczenia towarów – tj. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) w ramach własnego przedsiębiorstwa.

Przemieszczenie towarów nieuznawane za czynność zrównaną z WDT

Ustawa o VAT przewiduje możliwość wystąpienia sytuacji, w których wywóz towarów przez podatnika do innego kraju UE nie stanowi WDT w ramach własnego przedsiębiorstwa.

Okoliczności takie zostały wskazane w art. 13 ust. 4 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, przemieszczenia towarów w ramach własnego przedsiębiorstwa nie uznaje się za transakcję zrównaną z WDT, w przypadku, gdy m.in. towary mają być przedmiotem wykonanych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju na rzecz tego podatnika usług polegających na ich wycenie lub wykonaniu na nich prac, pod warunkiem że towary po wykonaniu tych usług zostaną z powrotem przemieszczone na terytorium kraju.

Wskazany powyżej art. 13 ust. 4 pkt 6) ustawy o VAT odnosi się do zagadnienia poruszonego na początku artykułu. Dotyczy bowiem sytuacji, w której podatnicy współpracują z kontrahentami, którzy na ich zlecenie świadczą usługi na powierzonym towarze w zakładzie położonym w innym kraju UE. Jednocześnie, z przywołanego przepisu wynika, że dla uznania, iż takie przemieszczenie nie stanowi WDT konieczne jest, aby: (i) towary były przedmiotem usług wykonanych w innym kraju UE, (ii) usługi te były wykonane na rzecz podatnika dokonującego ich wywozu oraz (iii) po wykonaniu usług towary zostały przewiezione do Polski.

Pierwszy wymóg należy interpretować szeroko, jako obejmujący, co do zasady, wszystkie rodzaje usług, jakie mogą zostać wykonane na towarach podatnika. W szczególności, analizowany przepis nie został zawężony do określonego rodzaju usług, zaś wskazane w jego treści usługi polegające na wycenie (towarów) mają jedynie przykładowy charakter. Tym samym takimi pracami mogą być np. czynności skutkujące przetworzeniem towaru, polegające na jego przepakowaniu oraz wszystkie inne czynności, o ile będą pracami wykonanymi „na tych towarach". Ponadto, wskazane usługi muszą zostać wykonane na rzecz konkretnego podmiotu – tj. podatnika dokonującego ich wywozu z Polski / przywozu do innego kraju UE.

Warunkiem nierozpoznania przemieszczenia towarów jako WDT jest także dokonanie powrotnego przemieszczenia wywiezionych towarów na terytorium Polski. Niemniej, regulacje ustawy o VAT nie określają czasu po upływie, którego po zakończeniu usługi powinien nastąpić powrót towarów do kraju.

Ponadto, w art. 13 ust. 5 ustawy o VAT wskazano, iż w przypadku, gdy ustaną okoliczności, o których mowa m.in. w art. 13 ust. 4 pkt 6) ustawy o VAT, przemieszczenie towarów uznaje się za WDT. Wskazane „ustanie okoliczności” może być związane np. z sprzedażą towarów w kraju, w którym była wykonywana na nich usługa. Zdaniem autora, przepis art. 13 ust 5. ustawy o VAT znajdzie zastosowanie również w większości przypadków, gdy w wyniku decyzji podatnika lub okoliczności faktycznych wiadomym jest, że towary – wbrew wcześniejszym zamiarom podatnika – nie zostaną powrotnie przemieszone do kraju.

W sytuacji wskazanej w art. 13 ust. 5 ustawy o VAT obowiązek podatkowy powstanie z chwilą ustania tych okoliczności. Tym samym, reklasyfikacja transakcji na WDT nie wiąże się z koniecznością skorygowania przez podatnika rozliczeń za minione okresy.


Obowiązki dokumentacyjne

Obowiązujące przepisy nie nakładają na podatników obowiązku wystawiania faktury VAT w przypadku dokonywania „nietransakcyjnych” przemieszczeń towarów do innego kraju UE, zarówno, gdy taka czynność jest zrównana z WDT stosownie do art. 13 ust. 3 ustawy o VAT, jak i w sytuacji, w której zastosowanie znajdzie jedno z włączeń określonych w art. 13 ust. 4 ustawy o VAT.

W szczególności, takie przemieszczenie nie musi być dokumentowane fakturą wewnętrzną. Oczywiście, podatnicy dla celów wewnętrznych mogą sporządzić inny dokument potrzebny do prawidłowego zewidencjonowania przemieszczenia towarów do innego kraju (w tym dokument mający cechy faktury wewnętrznej).

Dodatkowo, nie można zapominać, że stosownie do art. 109 ust. 9 i 10 ustawy o VAT, podatnicy dokonujący omawianych transakcji powinni prowadzić ewidencję przemieszczeń towarów. Przepisy nie określają jej formy, pozostawiając w tym zakresie swobodę podatnikom – do dnia dzisiejszego Minister Finansów nie skorzystał bowiem z ustawowej delegacji do wydania rozporządzenia określającego wzór ewidencji. Wydaje się jednak, że w celu prawidłowej realizacji obowiązków nakładanych ustawą o VAT, taka ewidencja powinna zawierać, co najmniej: (i) daty przemieszczeń towarów, (ii) dane pozwalające na jednoznaczną identyfikację przemieszczanych towarów (łącznie z określeniem wartości) oraz (iii) datę wydania towaru po wykonaniu na niej usługi.

Podsumowanie

Konkludując, podatnicy współpracujący z kontrahentami z innych krajów UE, którzy na ich zlecanie świadczą usługi na powierzonym towarze, nie będą w większości sytuacji zobowiązani do wykazywania transakcji opodatkowanej VAT w związku z samym przesunięciem towarów z Polski do innego państwa. Nie oznacza to jednak braku jakichkolwiek obowiązków. Podatnicy muszą dysponować odpowiednią ewidencją oraz na bieżąco monitorować, czy nie „ustają okoliczności” uzasadniające wyłączenie klasyfikacji transakcji, jako nie stanowiącej WDT.

Piotr Wyrwa, Doradca podatkowy 12653, Tax Consultant, RSM Poland

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Tylko teraz
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  26 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Podatek minimalny w CIT - kto zapłaci i jak będzie liczony?

  Podatek minimalny w CIT. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (przygotowany w ramach Polskiego Ładu), przewiduje m.i. wprowadzenie nowego podatku – podatku minimalnego dla dużych korporacji. Przy czym korporacje na potrzeby podatku minimalnego rząd definiuje podobnym kluczem jak klasę średnią na potrzeby kalkulacji składki zdrowotnej.

  Ulga abolicyjna w PIT - zmiany 2021

  Ulga abolicyjna w PIT - zmiany 2021. Wejście w życie nowych przepisów ograniczających ulgę abolicyjną spowodowało, że od 1 stycznia 2021 r. polscy rezydenci podatkowi osiągający przychody w państwach, z którymi na mocy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania stosuje się metodę proporcjonalnego odliczenia zapłacą wyższy PIT.

  Jaka inflacja w 2022 roku?

  Inflacja w 2022 roku. Rada Polityki Pieniężnej podtrzymuje strategię średniookresowego celu inflacyjnego na poziomie 2,5 proc. z symetrycznym przedziałem odchyleń +/- 1 pkt. proc. - wynika z opublikowanych przez NBP "Założeń polityki pieniężnej" na 2022 rok.

  Jak odzyskać pieniądze przelane pomyłkowo na inny rachunek bankowy?

  Pomyłkowy przelew - jak odzyskać pieniądze. Wykonując przelew bankowy należy upewnić się, czy numer rachunku odbiorcy jest właściwy. Rzecznik Finansowy ostrzega, że przelanie środków finansowych na zły numer rachunku, może skutkować całkowitą utratą pieniędzy. Jeśli jednak taki błąd nam się przydarzy, nie załamujmy się. Klienci instytucji finansowych dysponują pewnymi możliwościami prawnymi, by dochodzić zwrotu własnych pieniędzy. O szczegółach informuje Rzecznik Finansowy w przygotowanym poradniku, który powstał na bazie konkretnych spraw zgłaszanych przez klientów do biura Rzecznika Finansowego.

  Wysokość przeciętnego dochodu w gospodarstwach rolnych w 2020 r.

  Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2020 r. 3819 zł - wynika z obwieszczenia Prezesa GUS opublikowanego w Monitorze Polskim.

  Klimat i biznes: oczekiwania po publikacji raportu IPCC

  Zmiany klimatu a biznes. Opublikowany w sierpniu szósty raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmiany Klimatu (IPCC) jednoznacznie potwierdza, że ograniczanie emisji CO2, a tym samym postępowania globalnego ocieplenia, absolutnie nie może być odkładane w czasie. Działać trzeba natychmiast. Dokument zawiera analizę badań z zakresu nauk o klimacie i jest podsumowaniem prac osób zajmujących się badaniem zjawiska zmian klimatu. W dobie nagłych i nieprzewidywalnych zjawisk pogodowych oraz innych skutków zmian klimatu, których teraz nie jesteśmy w stanie przewidzieć, sektor biznesu powinien zewrzeć szyki i wspólnie zastanowić się nad tym, jak sprostać negatywnym konsekwencjom aktywności przemysłowej i skutecznie zapobiegać dalszej degradacji środowiska. Stawka, jak wszyscy wiemy, jest wysoka. Ten temat komentuje dr Agata Rudnicka z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

  Ulga dla dużych rodzin - rozwiązanie potrzebne, ale czy optymalne

  Ulga dla dużych rodzin to ruch we właściwym kierunku i rozwiązanie, które było potrzebne. Ale można mieć wątpliwości, czy podobnego efektu nie da się osiągnąć w inny sposób – powiedział ekonomista prof. Marek Kośny. Ekspert podkreślał też konieczność poprawy sytuacji mieszkaniowej rodzin.

  Jak uzyskać dni wolne na opiekę nad chorym dzieckiem?

  Opieka nad chorym dzieckiem. Rozpoczynający się okres jesienny sprzyja infekcjom, zwłaszcza u najmłodszych. Pracownicy, którzy muszą zaopiekować się chorym dzieckiem, mają dwie możliwości uzyskania w tym celu dni wolnych.

  Ulga dla samotnych rodziców w PIT (1,5 tys. zł) zamiast wspólnego rozliczenia

  Ulga dla samotnych rodziców w PIT. Poprawka zgłoszona do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastąpi wspólne rozliczanie nową ulgą dla samotnych rodziców w wysokości 1,5 tys. zł. Wiceminister rodziny Barbara Socha zapewnia, że rozwiązania przewidziane w Polskim Ładzie będą dla rodziców korzystniejsze od obecnych.

  Podatek od nieruchomości a schematy podatkowe

  Schematy podatkowe nie omijają podatku od nieruchomości. Z wydanych w tym zakresie Objaśnień podatkowych wynika bezpośrednio, że Szef KAS jest zainteresowany także tym obszarem (str. 12). Wspiera to również kształt formularza MDR-1, w którym – w części, w której należy określić transakcje/zagadnienia obejmujące schemat podatkowy – wskazano dla przykładu: zwolnienia i definicje pojęcia budowla/budynek na gruncie podatku od nieruchomości.

  Polski Ład. Zmiany podatkowe z ulgą dla dużych rodzin

  Polski Ład. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła zmiany w ustawach podatkowych, jakie mają zostać wprowadzone w ramach Polskiego Ładu. Wśród wprowadzonych poprawek znalazł się zapis wprowadzający ulgę dla rodzin z czworgiem lub większą liczbą dzieci.

  E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r. Czy znikną faktury papierowe?

  E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r.. Nadciąga rewolucja w fakturowaniu. Znane do tej pory faktury papierowe, jak i stosowane obecnie faktury elektroniczne nie będą jedynymi dopuszczalnymi formami dokumentowania transakcji. Faktury ustrukturyzowane mają być wprowadzone na zasadach dobrowolności od 1 stycznia 2022 roku.

  Polski Ład - duże rodziny bez podatku

  Polski Ład. Jesteśmy otwarci na poprawkę w Polskim Ładzie wspierającą rodziny - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller odpowiadając na pytanie o dodatkowe wsparcie podatkowe dla dużych rodzin. Dodał, że jest pakiet kilku rozwiązań wnoszonych przez parlamentarzystów PiS, są one poważnie rozważane.

  Stałe miejsce prowadzenia działalności a obecność pracowników

  Stałe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb podatku VAT jest istotne, ponieważ determinuje miejsce (kraj), na terytorium którego usługi powinny być opodatkowane. Jest to często kwestia sporna, będąca przedmiotem orzeczeń nie tylko krajowych sądów administracyjnych, ale także Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Ulga na powrót w PIT - zmiany od 2022 roku

  Ulga na powrót w PIT. Po konsultacjach związanych z podatkową częścią Polskiego Ładu, rząd zdecydował się zmienić niektóre z jego założeń, m.in. w zakresie konstrukcji ulgi na powrót. Przypomnijmy, że w pierwotnych założeniach Polskiego Ładu ulga na powrót miała mieć konstrukcję odliczenia od podatku indywidualnie wyliczonej kwoty, która miała być ustalona na podstawie podatku należnego za poprzednie lata.

  Czy darowizna od brata jest zwolniona z podatku?

  Darowizna od brata a podatek od spadków i darowizn. Czy darowizna, którą podatnik otrzyma od brata, podlega zwolnieniu z podatku zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn?

  Praca zdalna a obowiązek składania deklaracji CIT-ST

  Deklaracja CIT-ST a praca zdalna. Pandemia wirusa COVID-19 wymusiła na pracodawcach zmiany organizacji pracy w zakładach pracy. Gdzie tylko było to możliwe, pracownicy zostali skierowani do wykonywania pracy w formie zdalnej (home office). Było to ogromne wyzwanie logistyczne, w których dotychczas praca była świadczona głównie stacjonarnie w siedzibie pracodawcy. Zmiana sposobu świadczenia pracy przez osoby zatrudnione wpłynęła na wiele kwestii z zakresu prawa pracy, między innymi wymusiła na rządzących zajęcie się tematem uregulowania pracy zdalnej. Przepisy w tym zakresie są obecnie konsultowane w ramach Rady Dialogu Społecznego. Praca zdalna stawia przed nami jednak o wiele więcej pytań. Jednym z problemów, jaki pojawia się w nawiązaniu do tego tematu, jest obowiązek składania deklaracji CIT-ST do urzędu skarbowego w przypadku, gdy pracodawca posiada zakłady (oddziały) na terenie innej jednostki samorządu niż siedziba przedsiębiorstwa. Czy w przypadku świadczenia pracy zdalnej przez pracowników również możemy mówić o obowiązku składania deklaracji CIT-ST przez podmioty, które przed pandemią nie były do tego zobowiązane?

  Polski Ład w podatkach - jak uniknąć negatywnych zmian

  Polski Ład w podatkach. Już teraz pojawiają się różne pomysły mające na celu uniknięcie negatywnych dla podatników skutków Polskiego Ładu. Są to np.: przekształcenie w spółkę z o.o., w spółkę komandytowo-akcyjną, ucieczka za granicę, przejście na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych albo estoński CIT. Eksperci przestrzegają jednak: każdy przedsiębiorca musi indywidualnie przeanalizować, co mu się opłaca. Radzą też wstrzymać się jeszcze z decyzjami.

  Spłata zaległości jest bez VAT. Problem z korektą odliczenia

  Spłata zaległości a VAT. Kto zalega z podatkiem wobec gminy, może uregulować dług, przekazując jej własność rzeczy lub prawa majątkowego. Ale co w sytuacji, gdy wcześniej przy ich zakupie odliczył VAT naliczony?

  Polski Ład z pakietem ulg podatkowych

  Polski Ład. Już wkrótce podatnicy, po uchwaleniu projektu z dnia 28 czerwca 2021 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, będą mogli skorzystać z wybranych ulg podatkowych. Jakie muszą spełnić warunki, by móc po nie sięgnąć?

  Pośrednictwo w sprzedaży gwarancji a odliczenie VAT

  Transakcje pośrednictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Podatnik prowadzący działalność handlową powinien ujmować w mianowniku proporcji VAT również, zwolnione z VAT, transakcje pośrednictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Nie są one bowiem „pomocniczymi transakcjami finansowymi” - tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Zerowy PIT dla rodzin 4 plus

  Zerowy PIT. Rodzice co najmniej czwórki dzieci nie zapłacą podatku, jeśli ich wspólne dochody nie przekroczą 170 tys. zł rocznie. Taki jest najbardziej prawdopodobny wariant kolejnej poprawki klubu PiS do Polskiego Ładu - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".

  Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych już w październiku w Targach Kielce

  Spotkanie, to coś czego brakowało nam wszystkim w ostatnim czasie. A jeśli połączyć to z merytorycznymi wystąpieniami, warsztatami ze specjalistami, a także bankietem? To równanie oznacza tylko jedno – II Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych! Patronem medialnym wydarzenia jest Infor.

  Usługi świadczone przez wspólnika na rzecz spółki komandytowej

  Spółka komandytowa. Organy podatkowe nie kwestionują zakupu usług doradczych od komplementariusza, o ile spełnione będą warunki uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu.

  Efekty zwalczania luki VAT

  Zwalczanie luki VAT przyczynia się do tego, że rząd może o 80 mld zł zwiększyć prognozę dochodów na rok 2021 – powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski podczas konferencji „Uczciwy VAT, zysk dla wszystkich”.