Kategorie

Jak ustalić status nieruchomości gdy brak jest planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy?

Ewelina Dumania
Doradca podatkowy
PwC Studio
Serwis prawno-podatkowy PwC
status nieruchomości gdy brak planu zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT zwolniona z VAT jest dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę. Problemem jest często ustalenie, czy dana działka ma status terenu budowlanego, czy nie.

W świetle zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, przy zastosowaniu art. 21 ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne, w sytuacji braku planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, dla klasyfikacji terenu niezabudowanego wiążące są zapisy ewidencji gruntów i budynków, a nie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Tak wynika z wyroku NSA podjętego w składzie 7 sędziów 17 stycznia 2011 r., (sygn. I FPS 8/10.

Czy sprzedaż działki jest zwolniona z VAT

Pytanie, na które odpowiedział poszerzony skład NSA, wyłoniło się w związku z rozpatrywaniem skargi Ministra Finansów od wyroku WSA w Łodzi z 4 lutego 2009 r.,(I SA/Łd 1423/08).

W wyroku tym uchylono zaskarżoną przez gminę interpretację indywidualną w zakresie podatku VAT.

Reklama

We wniosku gmina zwróciła się o interpretację wskazując, że w jednej z miejscowości w gminie sprzedano warunkowo działkę, która była działką rolną w ewidencji gruntów i budynków, nie istniał natomiast w stosunku do niej plan zagospodarowania przestrzennego, ani decyzja o warunkach zabudowy, natomiast istniało studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w przedmiocie nieruchomości, które wskazywało, że tereny te były terenami rozwojowymi i mieszkaniowo – usługowymi.

Zdaniem gminy, przedstawionym we wniosku o interpretację, przepis art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy o VAT wskazuje na to, że liczy się przede wszystkim plan zagospodarowania przestrzennego i decyzja o warunkach zabudowy, natomiast studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie jest przepisem prawa miejscowego – może być w dowolnym momencie zmienione przez gminę – w związku z tym pod uwagę należy brać nie studium, lecz zapisy w ewidencji gruntów.

Polecamy: VAT 2011

Polecamy: Podatki 2011

Minister Finansów w interpretacji z 8 lipca 2008 r. nie zgodził się z tym stanowiskiem i wskazał na inny sposób wykładni przepisu art. 43 ust. 1 pkt. 9 wskazując, że studium jest etapem dochodzenia do planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast ewidencja gruntów jest jedynie urzędowym zbiorem informacji faktycznych, natomiast nie odzwierciedla przeznaczenia. Dane ewidencji nie mogą zatem być brane pod uwagę przy interpretacji tego przepisu.

Gmina nie zgodziła się z tą interpretacją i po wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa skierowała sprawę do WSA wskazując na naruszenie art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy o VAT i argumentując jak we wniosku o interpretację.

WSA: Decyduje ewidencja gruntów

WSA uchylił interpretację. Zdaniem sądu, charakter terenu wyznacza plan miejscowy, tam należy szukać wyjaśnienia czy przedmiotem jest teren przeznaczony pod zabudowę.

Reklama

Jeżeli nie ma planu zagospodarowania przestrzennego - decyduje zakwalifikowanie danego obszaru w ewidencji gruntów i budynków, chyba że z datą późniejszą została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Decyzje takie wydaje się wyłącznie w sytuacji braku planu miejscowego.

Sąd zaznaczył, że w momencie dokonywania sprzedaży w tej sprawie nie było planu zagospodarowania przestrzennego, a zatem w ocenie sądu decydujące znaczenie miała ewidencja gruntów i budynków, z której wynikało że przedmiotowa działka stanowiła grunt rolny. Sąd zaznaczył, że tereny te znajdowały się w terenach wiejskich a nie miejskich.

WSA wskazał również, że błędne jest odwoływanie się do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, gdyż nie ma ono charakteru normatywnego. W tym zakresie powołano się na wyrok NSA z 21 listopada 2000 r. (sygn. I SA 2437/99).
Minister Finansów złożył skargę kasacyjną, zarzucając naruszenie art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy o VAT wskazując że błędnie nie wzięto pod uwagę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

NSA w poszerzonym składzie: należy brać pod uwagę dane z ewidencji

Skarga kasacyjna Ministra Finansów została oddalona.

NSA odwołał się do wykładni prawa wspólnotowego, w szczególności Dyrektywy 2006/112/WE.

Jej art. 12 ust. 3 stanowi, że do celów dostawy terenu budowlanego, teren budowlany oznacza każdy grunt nieuzbrojony lub uzbrojony, uznawany za teren budowlany przez państwa członkowskie. Jest to zatem materia zastrzeżona dla regulacji ustawodawcy krajowego.

Polski ustawodawca jako jeden z nielicznych nie zdefiniował terenów budowlanych. Należy zatem, zdaniem sądu, sięgnąć do wykładni systemowej zewnętrznej.

Sąd przywołał przepis art. 21 ust. 1 ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne stanowiący, że podstawą planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki publicznej, gospodarki nieruchomościami oraz ewidencji gospodarstw rolnych stanowią dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków.

Brzmienie art. 21 nie daje podstaw do podziału tych danych na te, które są wiążące dla organów podatkowych i te, które nie są wiążące. W świetle tego przepisu, decydujące z punktu widzenia podatkowego będą zapisy ewidencji gruntów i budynków.

Sąd rozważył również możliwość sięgnięcia do przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W świetle jej art. 9 ust. 5, studium uwarunkowań oraz kierunków zagospodarowania przestrzennego nie jest aktem prawa miejscowego. Jest to zatem akt kierownictwa wewnętrznego, skierowany do organów gminy, który nie może być podstawą dla wydania decyzji wobec podmiotu zewnętrznego, jakim jest podatnik.

Sąd odwołał się również do wykładni konstytucyjnej, w świetle której regulacja poszczególnych materii podatkowych jest w świetle art. 217 zastrzeżona dla aktów ustawowych.

Rezygnacja ustawodawcy z definicji pojęcia terenu budowlanego lub przeznaczonego pod zabudowę nie może być wypełniona w drodze wykładni rozszerzającej przepisów o studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, gdyż nie spełniałoby to wymagań konstytucyjnych.

Rozstrzygnięcie słuszne i korzystne dla podatników

Ustawa o podatku od towarów i usług nie precyzuje, w jaki sposób należy ustalić, czy grunt będący przedmiotem transakcji jest przeznaczony pod zabudowę. Jednocześnie, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 9 dostawa gruntów niezabudowanych innych niż budowlane lub przeznaczone pod zabudowę jest zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT.

Zatem, chcąc stosować powyższe zwolnienie podatnik powinien być w stanie udowodnić, iż nieruchomość będąca przedmiotem transakcji spełnia powyższe kryteria.

W doktrynie przyjmuje się, iż w sytuacji, gdy dana nieruchomość jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego lub została dla niej wydana decyzja o warunkach zabudowy, kwalifikacji nieruchomości dla potrzeb omawianego zwolnienia z VAT dokonuje się na podstawie wspomnianego planu lub decyzji.

Problem pojawia się jednak, gdy dla danej nieruchomości nie istnieje taki plan ani nie została wydana stosowna decyzja o warunkach zabudowy. Sytuacja ta dotyczy dużego odsetka gruntów położonych w gminach.

Orzecznictwo wojewódzkich sądów administracyjnych nie było w tym zakresie jednolite – w niektórych rozstrzygnięcia wskazywano, iż w takich sytuacjach decydujące znaczenie ma studium, w innych, iż należy się kierować zapisami ewidencji gruntów i budynków.

W komentowanym wyroku NSA rozstrzyga powyższą kwestię na korzyść ewidencji. Takie rozwiązanie sprawy wydaje się słuszne i zarazem korzystne dla podatników. Uzyskanie wypisu z ewidencji gruntów i budynków jest względnie proste. Wspomniany wypis jest wydawany przez urzędy – starostwa na wniosek osoby, która ma interes prawny w jego uzyskaniu.

Ewidencja jest zbiorem urzędowym informacji o nieruchomościach i, przynajmniej w założeniu, powinna odzwierciedlać sytuację rzeczywistą, choć w praktyce może nie być na bieżąco aktualizowana.

Studium jest jedynie pewnym zarysem planistycznym, który stanowi podstawę do stworzenia planu zagospodarowania przestrzennego, jest skierowany tylko do organów gminy i może być stosunkowo łatwo zmieniony. Tym samym wypis z ewidencji jest dla podatnika nie tylko bardziej dostępnym, ale również bardziej wiarygodnym i pewnym sposobem udokumentowania statusu danej nieruchomości.

NSA w siedmioosobowym składzie zdecydował się na wydanie wyroku, który jest, formalnie, wiążący tylko w konkretnej sprawie. Niestety Sąd nie wydał uchwały, która wiązałaby wszystkie inne sądy administracyjne.

Niemniej jednak, Minister Finansów powinien przy wydawaniu interpretacji uwzględniać dorobek orzecznictwa, stąd komentowany wyrok nie powinien, przynajmniej teoretycznie, pozostać bez wpływu na praktykę organów podatkowych w analizowanym zakresie.

Źródło: taxonline.pl


Źródło: Własne
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  25 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Zryczałtowana składka zdrowotna przywilejem dla wybranych

  Składka zdrowotna. Według doniesień „Dziennika Gazety Prawnej” podatnicy, którzy rozliczają się według zasad ryczałtu ewidencjonowanego, będą płacić zryczałtowaną składkę zdrowotną. Rodzi się pytanie, dlaczego miałoby to dotyczyć wyłącznie tej grupy podatników? W mojej ocenie jest to dyskryminujące. Ceną rozliczania podatku w innej formie niż ryczałt byłaby bowiem wyższa składka zdrowotna.

  VAT e-commerce. Wzór zgłoszenia VIN-R

  VAT e-commerce. Wzór zgłoszenia (VIN-R) informującego w zakresie nieunijnej procedury szczególnej rozliczania VAT.

  Wspólny kredyt z rodzicami. Spłata rat kredytu to nie darowizna

  Wspólny kredyt z rodzicami a podatek. Spłata rat kredytu (zaciągniętego solidarnie przez pełnoletnią córkę wraz z rodzicami) przez samych rodziców - nie powoduje po stronie córki powstania obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn. Nie musi ona płacić podatku i składać zgłoszenia SD-Z2. Bowiem spłata rat jedynie przez rodziców w takiej sytuacji nie jest darowizną. Nawet jeżeli w zakupionym na kredyt mieszkaniu mieszka sama córka i jest ona jedyną właścicielką tego mieszkania. Dotyczy to oczywiście także innych "składów" solidarnych kredytobiorców - spokrewnionych, spowinowaconych, czy spoza kręgu rodzinnego.

  Opłata paliwowa - co warto wiedzieć?

  Opłata paliwowa. Jakie są stawki opłaty paliwowej obowiązujące w 2021 r.? Kto podlega opłacie paliwowej? Kiedy powstaje obowiązek zapłaty? Gdzie wpłacać opłatę? Jak złożyć informację w sprawie opłaty paliwowej?

  Oleje smarowe a opłata paliwowa

  Opłata paliwowa. Handel olejami smarowymi w Polsce ewoluuje w kierunku zwiększenia biurokracji oraz obciążeń podatkowych związanych z obrotem tymi towarami. Czy oleje smarowe podlegają opłacie paliwowej?

  System e-TOLL ruszył 24 czerwca

  e-TOLL. 24 czerwca 2021 r. Ministerstwo Finansów (MF) i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) uruchomiły nowy system poboru opłat za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz za przejazd po płatnych odcinkach autostrad Konin-Stryków (A2) i Wrocław-Sośnica (A4) zarówno dla pojazdów ciężkich jak i lekkich. Otwarte zostały pierwsze Miejsca Obsługi Klienta. Można już instalować na telefonach bezpłatną aplikację mobilną e-TOLL PL do wnoszenia opłat. Na miejscach poboru opłat autostrad A2 i A4 wyznaczone zostały pasy przejazdowe dedykowane dla użytkowników systemów e-TOLL i viaTOLL. Przewidziano okres przejściowy, w którym działać będą dwa systemy e-TOLL i viaTOLL.

  30 tys. zł kwoty wolnej od podatku dla rozliczających się liniowo

  Polski Ład - przedsiębiorcy chcą zmian, m.in. kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. zł dla przedsiębiorców rozliczających się liniowo. O wprowadzenie podatkowych zmian do Polskiego Ładu wystąpił do premiera Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

  Zwrot VAT zapłaconego w Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 2021 r.

  Zwrot VAT. Wielka Brytania będzie nadal przyznawać zwroty podatku VAT przedsiębiorcom z UE. Taką informację potwierdziła brytyjska administracja podatkowa - poinformowało 23 czerwca 2021 r. polskie Ministerstwo Finansów.

  Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Podatkach dla uczniów szkół ponadpodstawowych

  Krajowa Izba Doradców Podatkowych i Ministerstwo Finansów zapraszają do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Podatkach. Dwuetapowy konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, a ze względu na pandemię w tym roku zostanie przeprowadzony w formule online.

  Praktyka w stosowaniu przepisów o MDR

  Regulacje dotyczące schematów podatkowych (MDR) obowiązują w polskim porządku prawnym od 1 stycznia 2019 roku, a więc już ponad dwa lata. Co więcej, biorąc pod uwagę retrospektywny obowiązek zgłaszania schematów podatkowych, można powiedzieć, że zaraportowane do tej pory schematy podatkowe dotyczą uzgodnień, w zakresie których to pierwsza czynność miała miejsce nawet trzy lata temu (schematy transgraniczne).

  Korepetycje, kursy i inne usługi prywatnego nauczania - zwolnienie z VAT

  Prywatne nauczanie a VAT. Usługi prywatnego nauczania świadczone przez nauczycieli są zwolnione z VAT. Konieczne jest jednak posiadanie przez nauczyciela kierunkowego wykształcenia, a także świadczenie usług nauczania na podstawie umowy zawartej z uczniem (lub opiekunem prawnym ucznia). Jednak zwolnienie to nie ma zastosowania do usług świadczonych przez nauczycieli w ramach zajęć organizowanych przez podmiot trzeci.

  Zwolnienie podatkowe na inwestycję w PSI - od kiedy?

  Zwolnienie podatkowe na inwestycję w PSI. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w wyroku z 18 marca 2021 r. (sygn. I SA/Op 22/21) potwierdził, że prawo do skorzystania ze zwolnienia podatkowego w Polskiej Strefie Inwestycji (PSI) istnieje od momentu poniesienia pierwszych kosztów kwalifikowanych. Takie rozstrzygnięcie kwestionuje dotychczas powszechne wśród organów skarbowych.

  Wzór deklaracji uproszczonej AKC-US od 1 lipca 2021 r.

  Akcyza od samochodów osobowych. Ustawodawca określił nowy wzór deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US). Rozporządzenie w tej sprawie wchodzi w życie 1 lipca 2021 r.

  Globalne podatki i minimalna stawka CIT [Raport PIE]

  Globalne podatki. Transfer zysków do rajów podatkowych powoduje, że globalne wpływy z podatku CIT są corocznie zmniejszane o ok 240 mld USD. Najbogatsi ludzie świata przelewają 7,6 bln USD na zagraniczne konta, by uniknąć organów podatkowych. Polski Instytut Ekonomiczny w raporcie „Global taxes in the post-COVID-19 era” wskazuje, że wprowadzenie globalnego podatku majątkowego zapewniłoby 289 mld USD rocznie, globalnego podatku klimatycznego – 279 mld USD rocznie, a globalnej minimalnej stawki CIT – 127 mld USD rocznie. Zebrane w ten sposób środki wystarczyłyby na zaszczepienie przeciw COVID-19 każdej dorosłej osoby na świecie 4 razy w ciągu roku.

  VAT e-commerce. Procedura szczególna dla przesyłek do 150 euro

  VAT e-commerce. Resort finansów objaśnia uproszczoną procedurę w zakresie deklarowania i odroczenia płatności podatku z tytułu importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro (tzw. „USZ”). Zmiany już od 1 lipca 2021 r.

  Fundusze inwestycyjne - zmiana przepisów

  Fundusze inwestycyjne. 22 czerwca 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Projekt ten dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej, dotyczących funduszy inwestycyjnych oraz zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Zgodnie z projektem większość zmian ma wejść w życie 2 sierpnia 2021 r.

  Należyta staranność w cenach transferowych w świetle objaśnień Ministerstwa Finansów

  Należyta staranność w cenach transferowych. Pojęcie należytej staranności nie jest sprecyzowane w przepisach. Ustawodawca nie wskazuje konkretnych działań, które powinny zostać powzięte, ani informacji, które należy weryfikować. Pewne wskazówki w zakresie domniemania oraz należytej staranności, o których mowa w art. 11o ust. 1b ustawy o CIT wynikają z objaśnień podatkowych MF.

  Pakiet Slim VAT 2 z poprawkami

  Slim VAT 2. Sejmowa komisja finansów publicznych przyjęła w dniu 22 czerwca, wraz z poprawkami, nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług, której celem jest uproszczenie rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług – tzw. pakiet Slim VAT 2.

  Refakturowanie podatku od nieruchomości na dzierżawcę lub najemcę

  Refakturowanie podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości nie może być przedmiotem sprzedaży lub innej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a w efekcie nie podlega odrębnemu „refakturowaniu”. Jednak jeżeli strony umowy dzierżawy lub najmu postanowią, że wynajmujący „przerzuca” koszt podatku od nieruchomości na dzierżawcę (najemcę), wówczas koszt ten stanowi element ceny usługi dzierżawy (najmu). Innymi słowy wartość podatku od nieruchomości stanowi część zapłaty (czynszu) za usługę dzierżawy lub najmu. Dlatego też w takiej sytuacji wydzierżawiający (lub najemce) powinien wystawić fakturę, w której podstawa opodatkowania, to łączna cena (wartość) usługi dzierżawy obejmująca m.in. wartość podatku od nieruchomości, zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT. Koszty podatku od nieruchomości nie mogą bowiem stanowić samodzielnego świadczenia, lecz są elementem podstawowej czynności, jaką jest dzierżawa nieruchomości, zatem co do zasady nie powinny być wykazywane na fakturze w odrębnej pozycji.

  Transparentność wynagrodzeń w UE - jak się przygotować?

  Transparentność wynagrodzeń w UE. Projekt przygotowany przez Komisję Europejską zakłada rewolucyjne zmiany w zakresie transparentności wynagrodzeń. Jakie rozwiązania zakłada i jakie konsekwencje może za sobą nieść? Jak przygotować organizację do ujawnienia płac?

  Jaki wzrost PKB w 2021 roku?

  PKB w 2021 roku. Wzrost gospodarczy (tj. wzrost Produktu Krajowego Brutto - PKB) Polski w 2021 r. może zbliżyć się do 5 proc., ale resort finansów pozostaje konserwatywny w swoich prognozach - powiedział 22 czerwca PAP Biznes minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. Podkreślił, że w budżecie są zabezpieczone środki na wypadek kolejnej fali pandemii. Dodał, że wykonanie budżetu po czerwcu może być zbliżone do tego po maju, kiedy to w odnotowano nadwyżkę w wysokości 9,4 mld zł.

  Elektroniczny TAX FREE od początku 2022 roku

  Ustawa o VAT daje możliwość zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym. Procedura TAX FREE pozwala turystom odwiedzającym Polskę na uniknięcie podwójnego opodatkowania. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa szykują zmiany dla przedsiębiorców działających w systemie zwrotu VAT podróżnym od początku 2022 roku, polegającą na odejściu od papierowej wersji procedury i zastąpienie jej elektronicznym systemem ewidencji.

  Przedsiębiorca jako honorowych dawca krwi - co przysługuje?

  Honorowy dawca krwi, który jest pracownikiem, po oddaniu krwi może otrzymać dwa dni wolnego. Co jednak w sytuacji gdy honorowym dawcą krwi jest przedsiębiorca? Czy z tego tytułu przysługują mu jakieś preferencje?

  Zmęczenie cyfrowe w czasie pandemii

  Zmęczenie cyfrowe. 41% ankietowanych niepokoi się wpływem Internetu na dobre samopoczucie bardziej niż przed pandemią – wynika z badania EY. Jak postrzegamy obecnie korzystanie z kanałów cyfrowych?

  E-faktury - zagrożenia i ryzyka

  E-faktury. Już w październiku 2021 r. w Polsce zostaną wprowadzone e-faktury – zapowiada polski rząd. Na razie będą dobrowolną formą rozliczenia, jednak za dwa lata (od 2023 roku) system podatkowy zostanie całkowicie zdigitalizowany. Eksperci wskazują, że oprócz oczywistych korzyści, takich jak uszczelnienie systemu podatkowego czy uproszczenie rozliczeń między kontrahentami, e-faktury wiążą się też z pewnymi ryzykami. To przede wszystkim obawa przed inwigilacją i działaniami hakerów.