REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak ustanowić kaucję w VAT

REKLAMA

Którym podatnikom VAT zwracany jest do 180 dni? Jakie korzyści wynikają z wpłacenia kaucji gwarancyjnej? Jaką formę może mieć kaucja? Po jakim okresie kaucja ulega zwrotowi?

SPIS TREŚCI

PORADY PRAWNE

AKTY PRAWNE

WYJAŚNIENIA

FORMULARZE I WZORY
Obowiązek rejestracji
 
Kaucja gwarancyjna w VAT wiąże się ściśle z obowiązkiem rejestracyjnym i zgłoszeniowym. Zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 54, poz. 535 z późn. zm.) podatnicy VAT podlegający obowiązkowi zarejestrowania jako podatnicy VAT czynni muszą przed dniem dokonania pierwszej wewnątrzwspólnotowej dostawy lub nabycia dokonać zgłoszenia rejestracyjnego (patrz: formularze i wzory).
Co do zasady zgłoszenie rejestracyjne polega na zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze rozpoczęcia wykonywania tych czynności. Do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego zobowiązani są wszyscy podatnicy VAT przed dniem wykonania pierwszej czynności opodatkowanej. Również w tym przypadku zgłoszenie musi trafić do naczelnika urzędu skarbowego. W przypadku osób fizycznych prowadzących wyłącznie gospodarstwo rolne, leśne, rybackie oraz prowadzących tylko działalność rolniczą, zgłoszenia rejestracyjnego może dokonać tylko jedna z osób, na które będą wystawiane faktury przy zakupie towarów i usług i które będą wystawiały faktury przy sprzedaży produktów rolnych. Także w przypadku podatników zwolnionych przewidziano preferencje. Mogą oni, ale nie muszą, składać zgłoszenia. Po złożeniu zgłoszenia przez podatnika VAT naczelnik urzędu skarbowego rejestruje go i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego”. W przypadku podatników, którzy nie muszą składać zgłoszenia, zostają zarejestrowani jako „podatnicy VAT zwolnieni”.
Zgłoszenie rejestracyjne dotyczy także tych podatników, u których wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przekroczyła równowartość 10 000 euro, jak również tych, którzy zamierzają złożyć oświadczenie o wyborze opodatkowania określonych czynności, jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Konsekwencją złożenia zawiadomienia o rozpoczęciu czynności wewnątrzwspólnotowych jest zarejestrowanie jako podatnika VAT UE.
 
Kiedy rejestracja VAT UE wydłuża termin zwrotu
 
Niestety w pewnych sytuacjach ustawową konsekwencją zarejestrowania jako podatnika VAT UE jest wydłużenie terminu do zwrotu VAT. Stanie się tak w odniesieniu do dwóch grup podatników VAT:
• rozpoczynających wykonywanie czynności opodatkowanych, czyli tych, którzy wcześniej w ogóle nie byli zarejestrowani jako podatnicy VAT,
• którzy rozpoczęli wykonywanie czynności opodatkowanych, w okresie krótszym niż 12 miesięcy przed złożeniem zawiadomienia do zarejestrowania jako podatnicy VAT UE i którzy zostali zarejestrowani.
Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy o VAT podatnikom przysługuje prawo do zwrotu podatku. Jest to jedno z podstawowych uprawnień. Zasadniczo zwrot różnicy podatku następuje na rachunek bankowy podatnika. W części przypadków organ podatkowy ma na to 180 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika (mimo że jest to wyjątek od ogólnego 60-dniowego terminu zwrotu). Na umotywowany wniosek podatnika złożony wraz z deklaracją podatkową, kwota różnicy podatku podlegająca zwrotowi w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia ulega podwyższeniu, jeżeli podwyższenie tej kwoty jest uzasadnione sezonowością produkcji lub sezonowością wykonywanych usług, lub sezonowością skupu produktów rolnych. W terminie 60 dni zwrot przysługuje także podatnikom dokonującym dostawy towarów lub świadczenia usług poza terytorium kraju i niedokonującym sprzedaży opodatkowanej. Ale muszą złożyć umotywowany wniosek w tym celu.
 

Kiedy urząd ma prawo wydłużyć termin zwrotu
 
W każdym przypadku, gdy zasadność zwrotu wymaga dodatkowego sprawdzenia, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć ustawowy termin zwrotu do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego. Jeżeli przeprowadzone postępowanie wykaże zasadność zwrotu, urząd skarbowy wypłaca podatnikowi należną kwotę wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na raty. Prawo to przysługuje organom podatkowym zarówno w przypadku terminów podstawowych, jak i terminu 180-dniowego. Tym samym wydłużony termin dla podatników VAT UE może zostać dodatkowo wydłużony w związku z prowadzeniem postępowania wyjaśniającego.
W pewnych okolicznościach termin 60-dniowy może zostać skrócony do 25 dni. Stanie się tak, gdy podatnik wraz z deklaracją podatkową złoży umotywowany wniosek. Wówczas urząd skarbowy jest obowiązany zwrócić różnicę podatku w terminie 25 dni licząc od dnia złożenia rozliczenia. Skrócony czas zwrotu podatku dotyczy jednak kwot podatku naliczonego, wykazanych w deklaracji podatkowej, wynikających z:
• faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone bezpośrednio podatnikowi będącemu wystawcą faktury, z uwzględnieniem art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. nr 173, poz. 1807 z późn. zm.),
• dokumentów celnych oraz decyzji organów celnych (w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 ustawy o VAT) i zostały przez podatnika zapłacone,
• wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub importu usług lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji.
Podatnicy VAT UE, których dotyczy wydłużony 180-dniowy termin do zwrotu VAT, mogą zacząć stosować zasady ogólne zwrotu, począwszy od rozliczenia za okres rozliczeniowy następujący po upływie 12 miesięcy lub po upływie 4 kwartałów, za które podatnik składał deklaracje podatkowe. Podatnik w tym czasie musi też rozliczać się terminowo z podatków stanowiących dochód budżetu państwa, w tym również jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych.
 
Jaka jest cena skrócenia terminu zwrotu przez nowych podatników
 
Wydłużony termin zwrotu do 180 dni to poważny problem dla wielu podatników. Oznacza bowiem półroczne oczekiwanie na zwrot VAT. W dodatku dotyczy to pierwszego roku prowadzonej działalności. Można jednak tak długi okres skrócić. Sposobem na to jest tzw. kaucja. Przepisu dotyczącego wydłużonego zwrotu dla krótko zarejestrowanych podatników VAT UE nie stosuje się do podatników, którzy zabezpieczą ewentualne roszczenia fiskusa. W tym celu trzeba w urzędzie skarbowym złożyć kaucję gwarancyjną, zabezpieczenie majątkowe lub gwarancje bankowe na kwotę 250 000 zł.
250 000 zł – taka musi być wartość zabezpieczenia roszczeń fiskusa, aby podatnik rozpoczynający działalność otrzymywał zwrot VAT na zasadach ogólnych.
Sposób przyjmowania kaucji został określony przez ministra finansów w rozporządzeniu z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia trybu przyjmowania kaucji oraz określenia form zabezpieczenia majątkowego (Dz.U. nr 58, poz. 560). Zgodnie z jego treścią zabezpieczenie majątkowe może być przyjęte w m.in. formie obligacji skarbowych.
Warto też pamiętać, w jakich innych formach organ podatkowy przyjmuje kaucję. Rozporządzenie przewiduje tu trzy możliwości. Kaucję przyjmuje się od podatników w trybie:
1) w przypadku kaucji gwarancyjnej dokonania wpłaty lub przelewu środków pieniężnych na rachunek pomocniczy urzędu skarbowego właściwego w sprawach VAT dla podatnika składającego kaucję gwarancyjną,
2) złożenia u naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika w sprawach VAT świadectwa depozytowego potwierdzającego dokonanie blokady obligacji skarbowych, w którym została zawarta klauzula określająca, że obligacje mogą być odblokowane za zgodą właściwego naczelnika urzędu skarbowego;
3) w przypadku gwarancji bankowej złożenia u naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika w sprawach VAT oryginału gwarancji wydanej przez bank posiadający siedzibę na terytorium kraju.
Naczelnik urzędu skarbowego potwierdza pisemnie przyjęcie kaucji. W przypadku kaucji gwarancyjnej naczelnik urzędu skarbowego musi wydać potwierdzenie przyjęcia kaucji po otrzymaniu dokumentu bankowego potwierdzającego wpływ środków pieniężnych na rachunek urzędu skarbowego.
Po ustanowieniu kaucji podatnik może wystąpić do naczelnika urzędu skarbowego o jej zwolnienie lub zwrot dopiero po upływie 12 miesięcy, za które podatnik składał deklaracje podatkowe oraz rozliczał się terminowo z podatków stanowiących dochód budżetu państwa, w tym również jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych.
 

Jak ustanowić kaucję
 
KROK 1
Zgłoszenie rejestracyjne
Przed dniem dokonania pierwszej wewnątrzwspólnotowej dostawy lub nabycia czynny podatnik VAT (tj. zarejestrowany jak podatnik wykonujący czynności opodatkowane VAT) dokonuje zgłoszenia rejestracyjnego
KROK 2
Otrzymanie potwierdzenia
Odebranie od naczelnika urzędu skarbowego potwierdzenia zarejestrowania jako podatnika VAT UE.
KROK 3
Wniosek o zabezpieczenie
Złożenie w urzędzie skarbowym kaucji na kwotę 250 000 zł. W tym celu trzeba dokonać wpłaty lub przelewu pieniędzy na rachunek pomocniczy urzędu. Można też złożyć u naczelnika urzędu skarbowego imienne świadectwo depozytowe potwierdzające dokonanie blokady obligacji skarbowych z klauzulą określającą, że obligacje mogą być odblokowane za zgodą właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Wreszcie do naczelnika urzędu skarbowego może trafić oryginał gwarancji wydanej przez bank.
KROK 4
Odbiór potwierdzenia
Odebranie pisemnego potwierdzenia przyjęcia kaucji.
 
Słownik terminologiczny
 
PODATNICY VAT to przede wszystkim osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.
 
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Także wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Do działalności gospodarczej zalicza się również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.
 
Aleksandra Tarka
 
Gazeta Prawna 182/2005 [dodatek: Księgowość i Podatki] z dnia 19.09.2005

Przepisy dotyczące podatku od towarów i usług określają, że jeżeli podatnik sprzedał towar w opakowaniu zwrotnym, pobierając lub określając w umowie za to opakowanie kaucję, wartości opakowania nie uwzględnia się w treści faktury dokumentującej sprzedaż. W takim przypadku fakturę dokumentującą kwotę należności z tytułu niezwrócenia przez odbiorcę opakowań wystawia się nie później niż siódmego dnia po dniu, w którym umowa przewidywała zwrot opakowań. Jeżeli w umowie nie określono daty zwrotu opakowań, fakturę wystawia się nie później niż 60. dnia od dnia wydania opakowań. Zasada ta została wyrażona w rozporządzeniu ministra finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 95, poz. 798 z późn. zm.). Innym przypadkiem jest sytuacja, gdy np. kontrahenci zawierają umowę, w której zamieszczają klauzulę, iż kupujący zobowiązany jest przed realizacją kontraktu wpłacić kaucję zabezpieczającą w wysokości procentowej kontraktu. Trzeba pamiętać, że pobrana na podstawie zawartej umowy kwota kaucji przeznaczona na pokrycie ewentualnych strat wynikających z niewykonania warunków umowy przez kontrahenta nie jest obrotem w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług i tym samym nie podlega opodatkowaniu VAT.
 
Gazeta Prawna 182/2005 [dodatek: Księgowość i Podatki] z dnia 19.09.2005

 

Autopromocja

 

 

Ustawa o VAT przewiduje dwa przypadki dotyczące tzw. kaucji gwarancyjnych. Są to dwa oddzielne zagadnienia, które są regulowane przez różne przepisy ustawy o podatku od towarów i usług. Pomimo że w jednym i drugim przypadku przepisy odnoszą się do nazwy kaucja gwarancyjna są to dwie samodzielne grupy przepisów regulujących dwie odmienne sytuacje. W jednym przypadku dotyczą zamiaru rozpoczęcia wykonywania czynności opodatkowanych przez podatników dokonujących wewnątrz- wspólnotowej dostawy i zakupu. W drugim związane są ze zwrotem VAT podróżnym.
 
Gazeta Prawna 182/2005 [dodatek: Księgowość i Podatki] z dnia 19.09.2005


Tak, ale po spełnieniu kilku warunków. Podstawowym warunkiem jest, aby podatnicy VAT czynni, przed dniem dokonania pierwszej wewnątrzwspólnotowej dostawy lub pierwszego wewnątrzwspólnotowego nabycia zawiadomili naczelnika urzędu skarbowego w zgłoszeniu rejestracyjnym o zamiarze rozpoczęcia wykonywania tych czynności. Warunek ten stosuje się również do podatników innych niż wcześniej wspomniani i osób prawnych niebędących podatnikami, u których wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przekroczyła 10 000 euro. W takim przypadku naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podmiot, który dokonał zawiadomienia i potwierdza zarejestrowanie podmiotu jako podatnika VAT UE.
Podmioty, zarejestrowane jako podatnicy VAT UE, które uzyskały potwierdzenie tego faktu przez naczelnika urzędu skarbowego, przy dokonywaniu wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, podając numer, pod którym są zidentyfikowane na potrzeby podatku, są obowiązane do posługiwania się numerem identyfikacji podatkowej poprzedzonym kodem PL.
Według zasad ogólnych dotyczących podatników VAT, podmiotom podmiotom niedokonującym wewnątrzwspólnotowej dostawy i zakupu różnicę podatku zwraca się na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju wskazanym w zgłoszeniu identyfikacyjnym, w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia. Jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego sprawdzenia, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć ten termin do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego. Od tego istnieje jednak wyjątek przewidziany dla podatników VAT UE. W przypadku podatników rozpoczynających wykonywanie czynności opodatkowanych VAT oraz podatników, którzy rozpoczęli wykonywanie tych czynności, w okresie krótszym niż 12 miesięcy przed złożeniem zawiadomienia rejestracyjnego i którzy zostali zarejestrowani jako podatnicy VAT UE, termin zwrotu różnicy podatku wydłuża się do 180 dni. W stosunku do takich podmiotów zasady i terminy zwrotu określone w terminie 60 dni stosuje się dopiero począwszy od rozliczenia za okres rozliczeniowy następujący po upływie 12 miesięcy lub po upływie 4 kwartałów, za które podatnik składał deklaracje podatkowe, oraz rozliczał się terminowo z podatków stanowiących dochód budżetu państwa, w tym również jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych. Podatnicy ci mają także inną możliwość – mogą ustanowić kaucję gwarancyjną i od początku uzyskiwać zwrot według zasad ogólnych.
Gazeta Prawna 182/2005 [dodatek: Księgowość i Podatki] z dnia 19.09.2005 

Podstawowym warunkiem zwrotu w ciągu 60 dni jest złożenie przez podatnika dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy i zakupu w urzędzie skarbowym kaucji gwarancyjnej, zabezpieczenia majątkowego lub gwarancji bankowych na kwotę 250 000 zł. W ustawie o podatku od towarów i usług wszystkie trzy rodzaje zabezpieczenia określane są pojęciem „kaucja”, przy czym warto wiedzieć, że podatnik może wystąpić do naczelnika urzędu skarbowego o zwolnienie lub zwrot kaucji po upływie 12 miesięcy, za które podatnik składał deklaracje podatkowe oraz rozliczał się terminowo z podatków stanowiących dochód budżetu państwa, w tym również jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych.
Gazeta Prawna 182/2005 [dodatek: Księgowość i Podatki] z dnia 19.09.2005

Podróżni niemający stałego miejsca zamieszkania na terytorium Wspólnoty mają prawo do otrzymania zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów i usług w Polsce, które zostały następnie wywiezione w bagażu podróżnego poza teren Wspólnoty. Zwrot podatku podróżnym jest dokonywany w złotych przez sprzedawcę lub w punktach zwrotu VAT przez podmioty, których przedmiotem działalności jest dokonywanie zwrotu. I właśnie te podmioty (wyłącznie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna), które zawodowo zajmują się zwrotem VAT, muszą złożyć kaucję gwarancyjną, aby zacząć prowadzenie działalności. Wspomniane podmioty mogą dokonywać zwrotu pod warunkiem że:
• zawiadomiły na piśmie naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze rozpoczęcia działalności w zakresie zwrotu podatku podróżnym,
• są co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia od ministra finansów zarejestrowanymi podatnikami podatku oraz nie mają zaległości w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa i zaległości z tytułu składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
• zawarły umowy ze sprzedawcami, w sprawie zwrotu podatku,
• uzyskały od ministra finansów zaświadczenie stwierdzające spełnienie łącznie wszystkim warunków.
Jednym z warunków dokonywania zwrotu VAT podróżnym jest obowiązek złożenia w urzędzie skarbowym kaucji gwarancyjnej w wysokości 5 mln zł w formie: depozytu pieniężnego, gwarancji bankowych, obligacji Skarbu Państwa co najmniej o trzyletnim terminie wykupu. Kaucja gwarancyjna jest utrzymywana przez cały okres działalności podmiotu i podlega zwrotowi po zakończeniu działalności związanej ze zwrotem podatku. Warto wspomnieć, że minimalna kwota łącznej wartości zakupów wraz z podatkiem od towarów i usług, wynikająca z imiennego dokumentu, wystawionego przez jednego sprzedawcę, przy której podróżny może żądać zwrotu VAT zapłaconego przy nabyciu przez niego towarów, wynosi 200 zł. Kwota 200 zł dotyczy łącznej kwoty zakupów wynikającej nawet z kilku stron dokumentu Tax free.
 
Gazeta Prawna 182/2005 [dodatek: Księgowość i Podatki] z dnia 19.09.2005

- ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 54, poz. 535 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. nr 173, poz. 1807 z późn. zm.)
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia trybu przyjmowania kaucji oraz określenia form zabezpieczenia majątkowego (Dz.U. nr 58, poz. 560)

Jak zauważył organ podatkowy, w stosunku do podatników, którzy nie złożyli kaucji gwarancyjnej, zabezpieczenia majątkowego lub gwarancji bankowych, zasady i terminy zwrotu określone w art. 87 ust. 2-6 ustawy o VAT stosuje się począwszy od rozliczenia za okres rozliczeniowy następujący po upływie 12 miesięcy (lub po upływie 4 kwartałów), za które podatnik składał deklaracje podatkowe oraz rozliczał się terminowo z podatków stanowiących dochód budżetu państwa, w tym również jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych. Organ przypomniał, że ilekroć jest mowa o okresie rozliczeniowym, w przypadku deklaracji VAT-7 należy przez to rozumieć miesiąc. Zatem biorąc pod uwagę fakt, że spółka dokonuje rozliczeń miesięcznych, zasady podstawowe terminu zwrotu przysługiwały jej począwszy od grudnia 2004 r.

 

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Informacja Urzędu Skarbowego w Płocku z 28 października 2004 r. nr UPO/443/269/04/BM.

Organ podatkowy wyjaśnił, że wydłużenie terminu zwrotu różnicy podatku dotyczy podatników rozpoczynających wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, oraz podatników, którzy rozpoczęli wykonywanie tych czynności, w okresie krótszym niż 12 miesięcy przed złożeniem zawiadomienia o zamiarze dokonywania handlu wewnątrzwspólnotowego. Zatem w stosunku do podatników, którzy wykonywali czynności podlegające opodatkowaniu (zarówno opodatkowane jak i zwolnione), przez co najmniej 12 miesięcy, nie stosuje się wydłużenia terminu zwrotu podatku, a tym samym nie są oni obowiązani do wpłaty kaucji gwarancyjnej, by móc korzystać z podstawowych terminów zwrotu podatku. Organ powołał się na stanowisko wyrażone w piśmie Ministerstwa Finansów z dnia 7 maja 2004 r. (nr PP5-0331-03/214/2004/MZ/PP-1195).
Organ podatkowy stwierdził, że w stosunku do podatników, którzy przed 1 maja 2004 r. byli podatnikami VAT w rozumieniu przepisów starej ustawy o VAT, do okresu 12 miesięcy wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, który umożliwia rejestrowanie się dla potrzeb handlu wewnątrzwspólnotowego bez konieczności wnoszenia kaucji czy otrzymywania zwrotów w wydłużonym terminie, uwzględniany jest okres wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu w rozumieniu starej ustawy o VAT. Ponieważ spółka wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu VAT dłużej niż 12 miesięcy, w celu uzyskania zwrotu podatku na zasadach ogólnych, nie ma obowiązku zapłaty kaucji gwarancyjnej.
Organ zauważył, że w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu (których definicję zamieszczono w art. 2 pkt 10 ustawy o VAT), podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, niebędące podatnikami, jeżeli ich dostawy dokonują w sposób sporadyczny (nie częstotliwy). Wynika z tego, że wewnątrzwspólnotowa dostawa nowych środków transportu jest czynnością opodatkowaną, niezależnie od tego, kto jest nabywcą tych środków, oraz czy podmiot dokonujący dostawy jest podatnikiem VAT czy też nie.
Zgodnie z przepisami ustawy zasadą jest również, że obowiązkiem zapłaty podatku z tytułu nabycia tego środka do innego państwa członkowskiego obciążony jest zawsze jego nabywca w swoim kraju.
Dostawa nowego środka transportu realizowana z terytorium Polski opodatkowana jest zawsze stawką VAT 0 proc. w kraju, jako kraju wywozu pod warunkiem, że podatnik posiada dowód, iż towar opuścił terytorium kraju i został dostarczony na terytorium państwa członkowskiego, a także, gdy na fakturze zostanie umieszczony numer identyfikacyjny podatnika będącego nabywcą towaru. Podatnik musi w szczególności dysponować:
a) W przypadku, gdy przewóz towaru jest zlecony przewoźnikowi (spedytorowi):
– dokumentem przewozowym otrzymanym od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, z którego winno jednoznacznie wynikać, że towar został dostarczony do miejsca przeznaczenia w innym kraju członkowskim,
– kopią faktury dostawy,
– specyfikacją poszczególnych sztuk ładunku – gdy taka potrzeba istnieje,
– dokumentem potwierdzającym przyjęcie środka transportu przez nabywcę.
b) W przypadku, gdy dostawa nowego środka transportu odbywa się bezpośrednio przez podatnika dokonującego takiej dostawy lub przez jego nabywcę, przy użyciu własnego środka transportu:
– kopią faktury dostawy,
– specyfikacją poszczególnych sztuk ładunku – gdy taka potrzeba istnieje,
– dokumentem zawierającym: imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby lub miejsca zamieszkania dostawcy i nabywcy,
– adres, pod który przewożone są środki transportu, gdy jest on inny niż adres siedziby lub miejsca zamieszkania nabywcy,
– określenie towarów i ich ilości,
– potwierdzeniem przyjęcia towarów przez nabywcę,
– rodzaj i nr rejestracyjny środka transportu, którym są wywożone nowe środki transportu.
Powyższe dokumenty opisane w pkt a i b wystawia się w dwóch egzemplarzach (oryginał dla nabywcy, a kopia dla sprzedawcy).
c) W przypadku wywozu nowego środka transportu bez użycia innego środka transportu (gdy nabywca nowego środka transportu wyjeżdża nim z kraju do innego kraju członkowskiego):
– kopią faktury dostawy,
– specyfikacją poszczególnych sztuk ładunku – gdy taka potrzeba istnieje,
– dokumentem wywozu VAT-22, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia ministra finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia wzoru dokumentu potwierdzającego wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na terytorium innego państwa członkowskiego (Dz.U. nr 84, poz. 783).
Dokument ten powinien zawierać: dane dotyczące podatnika i nabywcy, dane pozwalające jednoznacznie zidentyfikować przedmiot dostawy jako nowy środek transportu, datę dostawy, podpisy podatnika i nabywcy, oświadczenie nabywcy o wywozie nowego środka transportu poza terytorium kraju w terminie 14 dni od dnia dostawy, pouczenie nabywcy o skutkach niewywiązania się z obowiązku terminowego wywozu towaru.
W każdym przypadku, w którym ma zastosowanie art. 106 ust. 6 wymienionej ustawy, tzn. w przypadku wewnatrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu dla nabywcy, który nie podał dla tej czynności numeru identyfikacyjnego, nadanego dla transakcji wewnątrzwspólnotowych przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, powyższe dokumenty (faktura i dokument wywozu) wystawia się w trzech egzemplarzach, z których:
– jeden wydawany jest nabywcy,
– drugi podatnik pozostawia w swojej dokumentacji,
– trzeci podatnik przekazuje w terminie 14 dni od dnia dokonania dostawy do jednostki w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych, zwanej „biurem wymiany informacji o podatku VAT”.
Powyższe zasady dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz nowych środków transportu zostały określone w art. 42 ustawy o podatku od towarów i usług.
Informacja Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego z 5 sierpnia 2004 r. nr RO/436/139/2004

Organ podatkowy zwrócił uwagę, że realizacja prawa podatnika do zwrotu została zróżnicowana w zakresie terminu zwrotu różnicy VAT. Co do zasady zwrot podatku na rachunek bankowy podatnika następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia. Ustawodawca przewidział dla określonej kategorii podatników wydłużony termin zwrotu podatku. Ma on zastosowanie do podatników rozpoczynających wykonywanie czynności opodatkowane oraz podatników, którzy rozpoczęli wykonywanie tych czynności w okresie krótszym niż 12 miesięcy przed złożeniem zawiadomienia i którzy zostali zarejestrowani jako podatnicy VAT UE. W takiej sytuacji termin zwrotu różnicy podatku wydłuża się do 180 dni.
Warunkiem stosowania zasad ogólnych zwrotu różnicy podatku w terminach 60-dniowego podstawowego lub 25-dniowego przyspieszonego w stosunku do tych podatników jest wpłata kaucji w wysokości 250 000 zł. Jak zaznaczono w piśmie, wniesienie kaucji nie jest warunkiem obligatoryjnym dla dokonania rejestracji dla potrzeb handlu wewnątrzwspólnotowego przez podatników rozpoczynających działalność lub prowadzących działalność krócej niż 12 miesięcy.
Wydłużenie terminu zwrotu różnicy podatku VAT do 180 dni w stosunku do tych podatników przestaje obowiązywać począwszy od rozliczenia za okres rozliczeniowy następujący po upływie 12 miesięcy lub po upływie 4 kwartałów, za które podatnik składał deklaracje podatkowe oraz rozliczał się terminowo z podatków stanowiących dochód budżetu państwa, w tym również jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych.
Ponadto można wystąpić do naczelnika urzędu skarbowego o zwolnienie lub zwrot kaucji po upływie12 miesięcy, za które składał deklaracje podatkowe oraz rozliczał się terminowo z podatków stanowiących dochód budżetu państwa, w tym również jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych.
W odniesieniu do podatników, którzy przed 1 maja 2004 r. byli podatnikami VAT w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, do okresu 12 miesięcy lub 4 kwartałów wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu uwzględniany jest okres wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu w rozumieniu ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.
Podatnik rozpoczął działalność gospodarczą podlegającą opodatkowaniu w czerwcu 2003 r. Natomiast o zamiarze rozpoczęcia dokonywania transakcji handlowych z podmiotami z państw członkowskich Unii Europejskiej zawiadomił naczelnika urzędu skarbowego poprzez złożenie w dniu 15 kwietnia 2004 r. zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R/UE. Ponadto podatnik nie dokonał wpłaty kaucji w wysokości 250 000 zł, jak również nie złożył wniosku o zwolnienie z kaucji.
Zatem zdaniem organu w rozliczeniu za maj 2004 r. wystąpi nadwyżka podatku naliczonego nad należnym (do zwrotu na rachunek bankowy). Zwrot VAT nastąpi jednak w terminie do 180 dni od dnia złożenia deklaracji VAT-7 za maj 2004 r. Podatnik będzie miał prawo do zwrotu różnicy podatku VAT w terminach i na zasadach ogólnych, począwszy od rozliczenia za czerwiec 2004 r.
Na marginesie organ zauważył, że podatnikami VAT są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą (...), bez względu na cel i rezultat takiej działalności. Spółka cywilna, którą jest wnioskodawcą na gruncie przepisów ustawy o VAT, jest jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej i wykonującą samodzielnie działalność gospodarczą. W świetle powyższego prowadzenie od 1993 r. działalności gospodarczej przez jednego ze wspólników spółki cywilnej, również z tym samym holenderskim kontrahentem co spółka cywilna, jest bez znaczenia. Podmioty te są odrębnymi podatnikami podatku, m.in. posługują się odrębnymi numerami identyfikacji podatkowej (NIP), jak również odrębnymi numerami identyfikacyjnymi VAT-UE.
Informacja Izby Skarbowej w Gdańsku z 26 lipca 2004 r., nr PI/005-237/04/CIP/01.

Podatnik podatku od towarów i usług – spółka cywilna z udziałem dwóch wspólników rozpoczęła w dniu 1 czerwca 2003 r. działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży palet i elementów palet do Holandii. Zgłoszenie rejestracyjne na formularzu VAT-R/UE złożyła 15 kwietnia 2004 r. informując, iż od 1 maja 2004 r. zamierza dokonywać transakcji wewnątrzwspólnotowych. Jeden ze wspólników od 1993 r. dokonuje transakcji handlowych z tym samym kontrahentem co spółka cywilna. Ponadto u żadnego ze wspólników nie wystąpiły zaległości budżetowe.
Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535), zwanej dalej ustawą, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 (tj. zarówno określona w otrzymanych fakturach, jak i wynikająca z dokumentów celnych, a także stanowiący tę kwotę zryczałtowany zwrot podatku oraz należny podatek od: importu usług, od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca, oraz z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów), jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Realizacja powyższego prawa podatnika została zróżnicowana w zakresie terminu zwrotu różnicy podatku VAT. Co do zasady, zwrot podatku na rachunek bankowy podatnika następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia – art. 87 ust. 2 ustawy.
Ustawodawca przewidział dla określonej kategorii podatników wydłużony termin zwrotu podatku. I tak, zgodnie z art. 97 ust. 5 ustawy „w przypadku podatników rozpoczynających wykonywanie czynności, o których mowa w art. 5, oraz podatników, którzy rozpoczęli wykonywanie tych czynności w okresie krótszym niż 12 miesięcy przed złożeniem zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, i którzy zostali zarejestrowani jako podatnicy VAT UE, termin zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 2, 4–6, wydłuża się do 180 dni (...)”.
A zatem na mocy art. 97 ust. 5 ustawy podatnicy, którzy:
– rozpoczynają wykonywanie czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, o których mowa w art. 5 ustawy (tj. odpłatne dostawy towarów, odpłatne świadczenia usług na terytorium kraju, eksport towarów, import towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju lub wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów), wykonują ww. czynności w okresie krótszym niż 12 miesięcy,
– przed złożeniem do naczelnika urzędu skarbowego zawiadomienia o zamiarze dokonania pierwszej wewnątrzwspólnotowej dostawy lub wewnątrzwpólnotowego nabycia (formularz VAT-R i VAT-R/UE) i zarejestrowani jako podatnicy VAT UE, otrzymają zwrot różnicy podatku VAT w wydłużonym terminie do 180 dni.
W przypadku gdy zasadność zwrotu różnicy podatku VAT w ww. terminie wymagać będzie dodatkowego sprawdzenia, w myśl art. 97 ust. 5 w związku z art. 87 ust. 2 ustawy naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć ten termin (180 dni) do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego. W sytuacji gdy przeprowadzone postępowanie wykaże zasadność zwrotu, urząd skarbowy wypłaci podatnikowi należną kwotę wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na raty (opłata ta wynosi 50 proc. należnej kwoty odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych).
Warunkiem stosowania zasad ogólnych zwrotu różnicy podatku w terminach określonych w art. 87 ustawy (60-dniowego podstawowego lub 25-dniowego przyspieszonego terminu tego zwrotu) w stosunku do ww. podatników jest zgodnie z treścią art. 97 ust. 7 ustawy wpłata kaucji w wysokości 250 000 zł. Tryb przyjmowania ww. kaucji oraz formy zabezpieczenia majątkowego, które mogą być uznane za kaucję, Minister Finansów określił w § 1 i 2 rozporządzenia z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia trybu przyjmowania kaucji oraz określenia form zabezpieczenia majątkowego (Dz.U. Nr 58, poz. 560).
Należy zaznaczyć, że wniesienie ww. kaucji nie jest warunkiem obligatoryjnym dla dokonania rejestracji na potrzeby handlu wewnątrzwspólnotowego przez podatników rozpoczynających działalność lub prowadzących działalność krócej niż 12 miesięcy. Wydłużenie terminu zwrotu różnicy podatku VAT do 180 dni w stosunku do ww. podatników przestaje obowiązywać zgodnie z art. 97 ust. 6 ustawy „począwszy od rozliczenia za okres rozliczeniowy następujący po upływie 12 miesięcy lub po upływie 4 kwartałów, za które podatnik składał deklaracje podatkowe oraz rozliczał się terminowo z podatków stanowiących dochód budżetu państwa, w tym również jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych”. Ponadto podatnik na mocy art. 97 ust. 8 ustawy może wystąpić do naczelnika urzędu skarbowego o zwolnienie lub zwrot kaucji po upływie 12 miesięcy, za które składał deklaracje podatkowe oraz rozliczał się terminowo z podatków stanowiących dochód budżetu państwa, w tym również jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych.
W odniesieniu do podatników, którzy przed 1 maja 2004 r. byli podatnikami VAT w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, do okresu 12 miesięcy lub 4 kwartałów wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu uwzględniany jest okres wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu w rozumieniu ustawy z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Ze stanu faktycznego przedstawionego przez podatnika wynika, iż rozpoczął on działalność gospodarczą podlegającą opodatkowaniu 1 czerwca 2003 r. Natomiast o zamiarze rozpoczęcia dokonywania transakcji handlowych z podmiotami z państw członkowskich Unii Europejskiej podatnik zawiadomił naczelnika urzędu skarbowego poprzez złożenie w dniu 15 kwietnia 2004 r. zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R/UE. Ponadto z treści zapytania wynika, że podatnik nie dokonał wpłaty kaucji w wysokości 250 000 zł, jak również nie złożył wniosku o zwolnienie z kaucji, o którym jest mowa w art. 97 ust. 8 ustawy. A zatem mając na uwadze obowiązujące przepisy, w przypadku gdy u podatnika w rozliczeniu za maj 2004 r. wystąpi nadwyżka podatku naliczonego nad należnym (do zwrotu na rachunek bankowy), zwrot podatku VAT nastąpi w terminie do 180 dni od dnia złożenia deklaracji VAT-7 za 05/2004 r. Podatnik będzie miał prawo do zwrotu różnicy podatku VAT w terminach i na zasadach ogólnych (60 dni lub 25 dni) – określonych w art. 87 ust. 2–6 ustawy – począwszy od rozliczenia za 06/2004 r. Ponadto należy wskazać, iż zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą (...), bez względu na cel i rezultat takiej działalności. Spółka cywilna na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług jest jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej i wykonującą samodzielnie działalność gospodarczą. W świetle powyższego prowadzenie od 1993 r. działalności gospodarczej przez jednego ze wspólników spółki cywilnej, również z tym samym holenderskim kontrahentem co spółka cywilna, jest bez znaczenia. Podmioty te są odrębnymi podatnikami podatku od towarów i usług, m.in. posługują się odrębnymi Numerami Identyfikacji Podatkowej (NIP), jak również odrębnymi Numerami Identyfikacyjnymi VAT UE.
Pismo Izby Skarbowej w Gdańsku z 26 lipca 2004 r. (PI/005-237/04/CIP/01)
 
Prawo Przedsiębiorcy 37/2005 z dnia 12.09.2005

 

Monitor księgowego Nr 019/2005 z dnia 2005-10-01


 

Monitor księgowego Nr 019/2005 z dnia 2005-10-01

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Co się dzieje z „Rodzinnym PIT”? - "Nie znajduje się na liście. Obecnie priorytetem są inne zobowiązania, które znalazły się w umowie koalicyjnej"

Okazuje się, że „Rodzinny PIT” nie znajduje się na liście w umowie koalicyjnej, ale nie jest do końca przesądzone, że w ogóle nie wejdzie w życie. "Pytanie o datę wdrożenia tzw. "Rodzinnego PIT" należy uznać za przedwczesne" - pisze Jarosław Neneman, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.

Automatyczny zwrot podatku PIT w 2024 roku. Dla nadpłat do 10 tys. zł krócej niż w ciągu 45 dni

Co do zasady urzędy skarbowe mają obowiązek zwrócić nadpłatę podatku PIT w ciągu 45 dni od dnia złożenia zeznania podatkowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. w usłudze Twój e-PIT) oraz 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego w tradycyjnej, papierowej formie. Ale w Krajowej Administracji Skarbowej funkcjonuje od 2 lat system AUTOZWROT, który pozwala na szybszy zwrot podatku.

Fiskus kontroluje mniej, ale za to skuteczniej. Kto może spodziewać się kontroli?

Ministerstwo Finansów podało, że w 2023 roku wszczęto prawie 29 proc. mniej kontroli podatkowych niż rok wcześniej. Jednak wciąż są one bardzo skuteczne, w 97,6 proc. stwierdzono nieprawidłowości. Czy w tym roku będzie podobnie? Na pewno w związku z tzw. dyrektywą DAC7, fiskus będzie sprawdzać, czy firmy korzystające z internetowych platform sprzedażowych nie uchylają się od płacenia podatków.

Ulga na złe długi w VAT w 2024 r. Czy może z niej skorzystać podatnik stosujący metodę kasową?

Podatnik prowadzi przedsiębiorstwo rzemieślnicze, ma status małego podatnika i rozlicza VAT według metody kasowej. Czy w takiej sytuacji mały podatnik rozliczający VAT metodą kasową może skorzystać z ulgi na złe długi, gdy ma nieopłacone faktury?

11,532 mln uncji złota w skarbcu NBP. Ich wartość rośnie

W marcu 2024 r. wartość złota w posiadaniu Narodowego Banku Polskiego wzrosła o ponad 8,5 mld zł, choć same zasoby złota pozostały niezmienione w stosunku do lutego. Tak wynika z opublikowanych 19 kwietnia 2024 r. danych NBP o płynnych aktywach i pasywach w walutach obcych.

MF: awaria na e-Urząd Skarbowy. Twój e-PIT działa poprawnie ale trzeba się logować przez epit.podatki.gov.pl

W dniu 19 kwietnia 2024 r. w godzinach przedpołudniowych nastąpiła przerwa w działaniu witryny urzadskarbowy.gov.pl, spowodowana najprawdopodobniej jakąś awarią. Ministerstwo Finansów poinformowało, że usługa Twój e-PIT działa poprawnie tylko, że trzeba się logować wchodząc z linka epit.podatki.gov.pl.

MF przygotowało ustawę o obowiązkowym raportowaniu ESG, implementującą dyrektywę UE

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy implementujący dyrektywę UE o obowiązkowym raportowaniu ESG. MF szacuje, że koszty dla przedsiębiorstw objętych obowiązkiem raportowania w ciągu 10 lat wyniosą 8,7 mld zł.

Twój e-PIT – przedsiębiorca musi uważać! Może pozbawić korzyści finansowych, a nawet narazić na straty

Twój e-PIT, czyli oferowana przez MF usługa jest dla podatnika bardzo wygodna, bo deklarację rozliczeniową wypełnia za niego skarbówka. Ale z racji tego, że żaden system czy urzędnik nie ma pełnej wiedzy na temat zmian jakie zachodzą w życiu podatnika, może pozbawić go wymiernych korzyści finansowych, czyli mówiąc wprost – narazić na straty.

System kaucyjny a VAT. MKiŚ ma opinię MF

Ministerstwo Klimatu i Środowiska uzyskało od Ministerstwa Finansów opinię, że VAT nie będzie naliczany dla opakowań jednorazowych, a w przypadku opakowań wielokrotnego użytku, pojawi się tylko dla tych, które nie wrócą do systemu.

Ulga na dziecko po rozwodzie - były mąż rozliczał ulgę według schematu 50/50%, z czym nie godziła się była małżonka

Po rozwodzie matka dzieci próbowała zawrzeć z byłym mężem porozumienie dotyczące ulgi na dzieci. Proponowała byłemu mężowi proporcjonalne korzystanie z ulgi według proporcji - 30% dla niego i 70% dla niej. Mąż jednak nie godził się na takie rozwiązanie. Co postanowił w tej sprawie organ skarbowy?

REKLAMA