REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Urzędowe korekty deklaracji VAT

REKLAMA

Jakich formalności musi dopełnić urząd, aby dokonana przez niego korekta była skuteczna? Czy urzędowa korekta może zmienić zobowiązanie o dowolną kwotę? Jakie są skutki korekty dokonanej przez urząd? Czy podatnik może nie zgodzić się na urzędową korektę deklaracji? Czy można zrobić korektę po kontroli podatkowej?

SPIS TREŚCI

PORADY PRAWNE

AKTY PRAWNE

FORMULARZE I WZORY
Zmiany dotyczące korekt deklaracji
 
1 września 2005 r. weszła w życie znaczącą nowelizacja ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.). Zmiany wprowadziła ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 143, poz. 1199). Poza wprowadzeniem zmian w samej Ordynacji podatkowej, akt ten dokonał zmian w wielu innych ustawach. Ustawa nowelizująca wprowadziła w sumie zmiany do 17 aktów prawnych, w tym do ustawy o VAT.
Nowelizacja wprowadziła kilka uregulowań dotyczących korekt deklaracji. Niektóre z nich należy ocenić pozytywnie, inne zaś, zwłaszcza dotyczące VAT, wymagają nadal doprecyzowania. Absolutną nowością w naszym systemie podatkowym jest nadanie organom podatkowym uprawnień do dokonywania, w zastępstwie podatnika, korekty deklaracji.
 
Kiedy można złożyć korektę
 
Rozważając możliwość skorygowania deklaracji, należy zauważyć, że pojęcie korekta deklaracji nie zostało zdefiniowane w przepisach Ordynacji podatkowej. Można więc uznać, że korekta deklaracji to czynność prawna i faktyczna polegająca na poprawieniu błędu, który został popełniony w uprzednio złożonej sporządzonej deklaracji czy zeznaniu.
Warto nadmienić, że w doktrynie spotyka się rozbieżne podglądy co do możliwości złożenia deklaracji korygującej w przypadku, gdy uprzednio nie złożono w terminie samej deklaracji podatkowej. Przykładowo, uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22 czerwca 1998 r. (FPS 9/97) – uzależnia skuteczne złożenie korekty od złożenia w terminie samej deklaracji. Natomiast wyrok NSA z 28 października 2002 r. (I SA/Wr 809/2000) stawia tezę przeciwną. Przypomnijmy, że przez pojęcie deklaracji podatkowej, której definicję znajdujemy w art. 3 pkt 5 Ordynacji podatkowej rozumie się również zeznania, wykazy oraz informacje, do których składania obowiązani są podatnicy, płatnicy i inkasenci. Ma to znaczenie o tyle, że zasady korygowania deklaracji „z urzędu” znajdować będą zastosowanie do wszystkich tych rodzajów deklaracji, a zatem również np. deklaracji płatników (inkasentów) czy informacji o posiadanych nieruchomościach składanych samorządowym organom podatkowym.
Przepisy dotyczące korekty deklaracji znajdują się przede wszystkim w art. 81 i 81b Ordynacji podatkowej, które regulują prawo podatników do korekty deklaracji i jego zakres. Do korekt odnoszą się również przepisy działu V Ordynacji podatkowej dotyczące czynności sprawdzających.
 

Jaka jest podstawa prawna korekty
 
W wyniku nowelizacji prawo podatników do korekty deklaracji stało się zasadą. Przypadki, w których korekty nie będą możliwe, są wyjątkiem. Jest to istotna zamiana, albowiem przed nowelizacją art. 81a w sposób kazuistyczny wyliczał przypadki, w jakich podatnikom, a także płatnikom i inkasentom przysługiwało uprawnienie do skorygowania deklaracji podatkowych. Artykuł 81c stanowił, że jeśli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą składać korekty deklaracji, również jeżeli nie wpływa to na wysokość zobowiązania podatkowego, wysokość kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku. Niejednoznaczność tych przepisów powodowała, że niejednokrotnie interpretowano je jako pozbawiające podatników uprawnienia do składania korekt deklaracji zwiększających kwotę zwrotu VAT, albowiem art. 81a nie przewidywał takiej możliwości, a art. 81c wyklucza taką korektę. Oczywiście z taką interpretacją nie należało się godzić, albowiem co innego wynika z poprawnej gramatycznej wykładni tego przepisu. Ponadto za niedopuszczalną należałoby uznać interpretację, która skutkowałaby pozbawieniem podatnika możliwości otrzymania zwrotu podatku w takiej wysokości, w jakiej jest mu on należny. Taka interpretacja stałaby w sprzeczności z podstawami systemu podatku VAT.
Dlatego też z uznaniem należy się odnieść do tej części nowelizacji, w której ustawodawca jednoznacznie wprowadził generalne prawo podatników do korekty deklaracji podatkowej.
W myśl art. 81 par. 1 znowelizowanej Ordynacji podatkowej, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację.
A zatem reguła ogólna stanowi, że podatnik ma prawo skorygować deklarację, o ile nie zabrania tego przepis szczególny. Inaczej mówiąc, to nie podatnik ma wskazać podstawę prawną do korekty, to organ podatkowy, chcąc odmówić prawa do korekty, musi obecnie wskazać podatnikowi, który przepis szczególny zabrania mu tej korekty.
Zmiany te jednak nie wprowadzają niczego nowego w zakresie „technicznego” sposobu dokonywania korekt deklaracji. Tak więc analogicznie jak dotychczas korekta następuje poprzez ponowne złożenie prawidłowo wypełnionego druku deklaracji, z zaznaczeniem, że jest to korekta. Podatnik, chcąc skorygować deklarację, musi złożyć wraz z deklaracją korygującą pisemne uzasadnienie tej korekty. W myśl art. 274a Ordynacji podatkowej, w przypadku braku uzasadnienia organ podatkowy ma obowiązek wezwać podatnika do udzielenia niezbędnych wyjaśnień. Wprawdzie przypisy nie określają żadnych formalnych wymogów, co do uzasadnienia korekty i nie określają, co powinno się znaleźć w takim uzasadnieniu, wydaje się, że należy w nim podać przynajmniej faktyczne przyczyny korekty.
UWAGA
To nie podatnik ma wskazać podstawę prawną do korekty, obecnie to organ podatkowy, chcąc odmówić prawa do korekty, musi wskazać podatnikowi, który przepis szczególny zabrania jej dokonania.
 
Kiedy urząd może sam skorygować deklarację
 
W wyniku nowelizacji Ordynacji pojawia się nowe uprawnienie organów podatkowych do korygowania deklaracji w ramach czynności sprawdzających. Zmiana ta spowoduje ograniczenie obowiązku osobistych kontaktów podatnika z organem podatkowym.
Przyjmuje się że ponad 20 procent zeznań podatku dochodowego od osób fizycznych zawiera drobne błędy formalne czy rachunkowe wynikające z pomyłek w zaokrąglaniu wartości, przenoszeniu kwot do innych pozycji, itp. Dotychczas, aby skorygować taką pomyłkę, urząd miał obowiązek wezwać podatnika, a ten musiał osobiście ją poprawić. Takie zasady dotyczyły również korekt deklaracji VAT.
Obecnie sprawa się upraszcza. Nowela przyznaje w art. 274 Ordynacji podatkowej organom podatkowym prawo do samodzielnego korygowania zeznań i deklaracji podatkowych, dotyczących wszelkich podatków, w wypadku oczywistych pomyłek i błędów, a także w razie wypełnienia ich niezgodnie z wymaganiami.
W myśl art. 274 par. 1 Ordynacji podatkowej, w razie stwierdzenia, że deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki, bądź że wypełniono ją niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, organ podatkowy w zależności od charakteru i zakresu uchybień:
• koryguje deklarację, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień, jeżeli zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku lub wysokości straty w wyniku tej korekty nie przekracza kwoty 1000 zł,
• zwraca się do składającego deklarację o jej skorygowanie oraz złożenie niezbędnych wyjaśnień, wskazując przyczyny, z powodu których informacje zawarte w deklaracji podaje się w wątpliwość.
 

Czynności sprawdzające
 
Czynności sprawdzające regulują art. 272-280 działu V Ordynacji podatkowej. Czynności te polegają na: sprawdzaniu terminowości składania deklaracji i oświadczeń majątkowych oraz wpłacania zadeklarowanych podatków (w tym również pobieranych przez płatników oraz inkasentów), badaniu formalnej prawidłowości tych dokumentów oraz ustaleniu stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami. Czynności te wykonują organy podatkowe pierwszej instancji, tzn. urząd skarbowy lub wójt, burmistrz, prezydent – w zakresie tzw. podatków samorządowych. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na nowość wprowadzoną nowelizacją do art. 272a Ordynacji. W myśl tego przepisu, czynności sprawdzające wykonuje odpowiednia jednostka organizacyjna Ministerstwa Finansów, do której składane są dokumenty dotyczące wymiany z państwami członkowskim UE informacji na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług. Do niej należeć będą teraz także czynności sprawdzające odnoszące się do tych dokumentów, a zatem i możliwość ich korekty w ramach tych czynności.
W przypadku stwierdzenia przez organ podatkowy, w toku czynności sprawdzających, błędów rachunkowych lub innych oczywistych pomyłek w deklaracji złożonej przez podatnika, płatnika lub inkasenta albo gdy deklaracja zostanie wypełniona niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, organ podatkowy, w zależności od charakteru i zakresu uchybień albo samodzielnie koryguje deklarację, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień, albo zwraca się do składającego deklarację o jej skorygowanie oraz złożenie niezbędnych wyjaśnień, wskazując przyczyny, z powodu których informacje zawarte w deklaracji podaje się w wątpliwość.
Omawiany tryb korygowania deklaracji może być stosowany przez organy podatkowe również do deklaracji złożonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji, tzn. przed 1 września 2005 r. Dokonywanie korekty przez organ skarbowy jest możliwe zarówno wówczas, gdy podatnik pomylił się na niekorzyść budżetu, jak i wówczas, gdy pomylił się na swoją niekorzyść i to budżet jest jego dłużnikiem.
Podkreślenia wymaga, że tego rodzaju samodzielna korekta „z urzędu” może być dokonana jedynie w przypadku oczywistych pomyłek lub błędów rachunkowych. Nie może natomiast być dokonana np. w sytuacji, gdy organ podatkowy stwierdzi, że konieczność skorygowania deklaracji wynika z popełnionych przez podatnika błędów merytorycznych, np. wykazany na deklaracji obrót, po pomnożeniu przez stawkę podatku, daje niższy czy wyższy podatek niż wykazany. W takim przypadku nie można twierdzić, że jest to oczywista pomyłka, ponieważ nie wiadomo, czy źle przeniesiono z rejestrów kwotę obrotu, czy też źle obliczono podatek. Zatem w takim przypadku organ podatkowy nie może sam skorygować deklaracji i powinien wezwać podatnika do wyjaśnienia przyczyn niezgodności.
UWAGA
Odsetek za zwłokę nie nalicza się m.in.: za okres od dnia następnego po upływie dwóch lat od dnia złożenia deklaracji, od zaległości związanych z popełnionymi w deklaracji błędami rachunkowymi lub oczywistymi omyłkami, jeżeli w tym okresie nie zostały one ujawnione przez organ podatkowy.
 
Jakie są skutki korekty dokonanej przez urząd
 
Sama zmiana treści deklaracji przez organ podatkowy nie jest jednak wystarczająca. Nie stanowi ona o skuteczności dokonanej korekty. Dokonywane w tym trybie zmiany w deklaracji muszą być zaakceptowane przez podatnika. Dlatego po dokonaniu zmian w deklaracji organ podatkowy powinien sporządzić uwierzytelniona kopię tej skorygowanej deklaracji i przesłać ją podatnikowi.
Jeśli podatnik nie wniesie sprzeciwu, korekta dokonana przez organ skarbowy wywołuje skutki tożsame – zgodnie z art. 274 par. 4 Ordynacji podatkowej – ze skutkami deklaracji złożonej przez samego podatnika. A zatem, jeśli z korekty deklaracji wynikać będzie kwota zaległości podatkowej, podatnik zobowiązany będzie do zapłaty tej zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, liczonymi od dnia jej powstania do dnia wpłaty.
W przypadku gdy ze skorygowanej „z urzędu” deklaracji czy zeznania wynikać będzie nadpłata podatku, nie ma konieczności, aby podatnik składał wniosek o jej stwierdzenie. Nadpłata podlega bowiem zwrotowi, w myśl art. 77 par. 2 Ordynacji w terminie 3 miesięcy od dnia upływa terminu do wniesienia sprzeciwu. Jeśli deklarację skoryguje podatnik – termin ten liczy się od dnia złożenia korekty.
Inną sprawą jest możliwości złożenia korekty deklaracji skorygowanej uprzednio przez organ podatkowy w przypadku, gdy podatnik nie wniósł sprzeciwu. Jeśli uznaje się, że korekta w tym trybie wywiera taki sam skutek jak wniesiona przez podatnika, to nie ma żadnych przeszkód, aby podatnik dokonał kolejnej korekty.
 

Możliwy sprzeciw
 
Warto zauważyć, że podatnik może wnieść sprzeciw (patrz: formularze i wzory) do organu, który dokonał korekty, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu uwierzytelnionej kopii skorygowanej deklaracji. Wniesienie sprzeciwu anuluje korektę (zob. art. 274 par. 3 ustawy). Przykładowo, podatnik może się nie zgodzić z korektą dokonaną przez organ podatkowy z uwagi na jej bezzasadność lub nieprawidłowe sporządzenie.
Przepisy nie określają formy ani elementów takiego sprzeciwu, może to być zatem pismo, w którym określimy, że nie wyrażamy zgody na dokonaną przez organ podatkowy korektę konkretnej deklaracji za dany okres rozliczeniowy. W piśmie zawierającym sprzeciw możemy napisać, dlaczego nie zgadzamy się z korektą, wskazując jednocześnie, dlaczego uważamy, że wypełniliśmy deklarację prawidłowo. Należy także powołać się na numer i datę pisma otrzymanego od organu podatkowego, informującego o korekcie (pismo takie powinniśmy dołączyć do sprzeciwu). Wniesienie sprzeciwu nie podlega opłacie skarbowej, jako że taki sprzeciw nie jest podaniem (jest odrębnym rodzajem pisma).
UWAGA
Wniesienie sprzeciwu anuluje korektę dokonaną przez urząd. Przy czym dla skutecznego anulowania korekty wystarczy poinformować urząd o naszym sprzeciwie wobec tej korekty. Podanie przyczyn oraz uzasadnianie naszego stanowiska nie jest w tym celu obligatoryjne.
 
Czy można dokonać korekty po kontroli podatkowej
 
W myśl nowych zasad, od dnia doręczenia protokołu kontroli do dnia doręczenia postanowienia o wszczęciu postępowania podatkowego podatnikowi przysługuje prawo korekty deklaracji. Ponieważ protokół pokontrolny najczęściej zawiera tylko opis stanu faktycznego, podatnik nie zawsze ma szansę zorientowania się, czy popełnił błąd. Znowelizowana Ordynacja podatkowa nakłada na kontrolujących obowiązek wskazania możliwości dokonania korekty. Rozwiązanie to znacznie polepszy sytuację kontrolowanych podatników. Jeśli podatnik w omawianym okresie dokona korekty deklaracji, organ nie powinien już wszcząć postępowania podatkowego.
Zgodnie z nowym brzmieniem art. 81b Ordynacji podatkowej, tak jak dotychczas uprawnienie do skorygowania deklaracji ulegnie zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego czy kontroli podatkowej. I tak jak dotychczas, będzie przysługiwało nadal po zakończeniu kontroli podatkowej i postępowania podatkowego w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego.
Jednak jak już wspomniałam, istotne jest to, kiedy podatnik będzie mógł dokonać korekty między zakończeniem kontroli a wszczęciem postępowania podatkowego. W związku z nowymi regulacjami, a konkretnie art. 81b par. 3, pojawiły się jednak wątpliwości, czy taką możliwość będą mieli podatnicy VAT, u których po kontroli nie zostanie wszczęte postępowanie podatkowe. Brzmienie przepisu wskazuje bowiem na to, że podatnicy ci w ogóle nie będą mogli skorygować deklaracji. Najdotkliwiej skutki tego przepisu odczuliby ci podatnicy VAT, którzy pomylili się na swoją niekorzyść. Jednak w kwestii tej wypowiedziało się już Ministerstwo Finansów, które stwierdziło, że brak jest podstaw do merytorycznego i praktycznego uzasadnienia dla wprowadzenia bezwzględnej bezskuteczności korekty deklaracji VAT w każdej sytuacji po zakończeniu kontroli podatkowej. Zdaniem ministerstwa należy uznać, że dodany art. 81b par. 3 Ordynacji podatkowej miał zachować obecny stan prawny w stosunku do podatników VAT tylko w formie wyjątku, czyli pozostawić im prawo do złożenia prawnie skutecznej korekty, w sytuacji gdy kontrola podatkowa nie wykazała nieprawidłowości. W takich przypadkach również po nowelizacji korekta ma być prawnie skuteczna. „Jedynie w sytuacji, gdy kontrola podatkowa wykaże nieprawidłowości, a zebrany w toku kontroli materiał dowodowy będzie przyczynkiem do wszczęcia postępowania podatkowego, korekta deklaracji w zakresie podatku od towarów i usług nie będzie prawnie skuteczna” – stwierdziło MF (pismo sekretarza stanu w Ministerstwie z dnia 8 sierpnia 2005 r., nr SP1/618/8012-110-2024/05/EB).
W celu usunięcia ewentualnych rozbieżności w interpretacji nowego przepisu, Ministerstwo Finansów rozesłało swoje stanowisko w tej sprawie do organów podatkowych. Jednak wydaje się, że wątpliwość powinna zostać rozstrzygnięta poprzez odpowiednią nowelizację samej ustawy.
 
Wiesława Moczydłowska
 
Gazeta Prawna Nr 207/2005 [Dodatek: Księgowość i Podatki] z dnia 2005-10-24

- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.)

- ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 143, poz. 1199)

Tak. Podatnik musi być poinformowany. Podatnik nie ma obowiązku zajmować stanowiska w sprawie. Dla skuteczności korekty sama zmiana treści deklaracji przez organ podatkowy nie jest wystarczająca, albowiem dokonywane w tym trybie zmiany w deklaracji będą musiały zyskać akceptację podatnika. Po dokonaniu zmian w deklaracji organ podatkowy sporządza uwierzytelnioną kopię tej skorygowanej deklaracji i przesyła ją podatnikowi wraz z informacją na temat finansowych konsekwencji proponowanej korekty, tzn. informacją o zmianie wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, zwrotu podatku lub wysokości straty bądź informacją o braku takich zmian.
Po otrzymaniu takiego dokumentu podatnik może: zaakceptować dokonaną przez organ korektę lub jej nie zaakceptować. Jeśli zgadza się z dokonanymi zmianami, nie musi robić nic. W takim przypadku korekta deklaracji wywołuje skutki prawne, analogiczne jak korekta deklaracji złożona przez samego podatnika. Jeśli zaś tych zmian nie akceptuje, bo nie można przecież wykluczyć, że poprawki organu będą bezzasadne albo zostaną sporządzone wadliwie – to podatnik może wnieść sprzeciw do organu, który dokonał korekty, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu uwierzytelnionej kopii skorygowanej deklaracji. Wniesienie sprzeciwu automatycznie anuluje dokonaną przez urząd korektę. Podkreślam, że nie jest wymagane wyrażenie zgody przez organ podatkowy na anulowanie korekty – do czasu upływu 14-dniowego terminu na wniesienie sprzeciwu jest to tylko projekt korekty i dopiero niewniesienie w tym terminie przez podatnika sprzeciwu spowoduje, że sporządzona przez organ podatkowy korekta deklaracji wywoła takie skutki prawne, jakby była złożona przez podatnika.
Przepisy Ordynacji podatkowej nie stawiają żadnych wymogów co do formy ani elementów sprzeciwu. Należy zatem uznać, że spełni wymogi sprzeciwu każde pismo, z którego treści jednoznacznie wynika, iż podatnik nie akceptuje dokonanej przez organ korekty deklaracji.
Warto też wspomnieć, że ponieważ sprzeciw nie jest żądaniem i wnioskiem czy odwołaniem lub zażaleniem i nie może być uznany za podanie, to jego wniesienie nie podlega opłacie skarbowej.
Podkreślam, iż w sprzeciwie nie jest konieczne podawanie przyczyn ani uzasadnienia swojego stanowiska – dla skutecznego anulowania korekty wystarczy po prostu zgłosić sprzeciw. W praktyce jednak, po wniesieniu sprzeciwu, można oczekiwać, że organ wezwie podatnika, aby ten samodzielnie skorygował deklarację, ewentualnie złożył niezbędne wyjaśnienia, albowiem, skoro organ dokonał korekty, to oznacza, że informacje zawarte w deklaracji uznaje za nieprawidłowe. Postępowanie to toczyć się będzie w ramach czynności sprawdzających. Warto może zatem szczegółowo uzasadnić swój sprzeciw, wskazując przyczyny, dla których podatnik uważa, że wypełnił deklarację poprawnie i korekta jest bezprzedmiotowa. Może to oszczędzić czas zarówno podatnika, jak i urzędu.


Gazeta Prawna Nr 207/2005 [Dodatek: Księgowość i Podatki] z dnia 2005-10-24

Z przepisu tego wynika, że jeżeli zakończy się kontrola podatkowa dotycząca VAT, to podatnikowi nie będzie przysługiwać prawo do korekty deklaracji. Oznaczało to, że nawet wtedy, gdy podatnik zgodzi się z protokołem kontroli, to będzie musiał prowadzić spór z organem podatkowym. Chodzi o to, że organ musi wydać decyzję i doręczyć ją podatnikowi po wszczęciu postępowania. Po co jednak to robić w sytuacji, gdy podatnik zgodzi się z wnioskami zawartymi w protokole kontroli. Przecież decyzja, w której określa się zaległość podatkową, stanowi najczęściej początek odrębnego postępowania karnego skarbowego. A pamiętajmy, że znowelizowany kodeks karny skarbowy przewiduje zaostrzenie wielu kar za przestępstwa podatkowe. Dlatego uważam, że to unormowanie zmienionej Ordynacji podatkowej ogranicza prawa podatników VAT do korekty deklaracji i jest niekonstytucyjne.
Gazeta Prawna 195/2005 z dnia 06.10.2005

TAK. Wizyty podatników w urzędach rzeczywiście będą rzadsze. Obowiązek korekty drobnych błędów rachunkowych bądź oczywistych omyłek w zeznaniach podatkowych, a nawet deklaracjach miesięcznych, będzie spoczywał na organie podatkowym. Korekta przez organ podatkowy będzie dopuszczalna jedynie wtedy, gdy w jej wyniku zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku lub wysokości straty nie przekroczy 1000 zł. Po dokonaniu korekty organ podatkowy uwierzytelni kopię skorygowanej deklaracji (zeznania) i doręczy ją podatnikowi wraz z informacją o związanej z korektą zmianie wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku względnie wysokości straty bądź informację o braku takich zmian. Na taką korektę podatnik może wnieść sprzeciw w terminie 14 dni od dnia doręczenia uwierzytelnionej kopii skorygowanej deklaracji (zeznania) do organu, który korekty dokonał. Wniesienie sprzeciwu anuluje korektę. Jeśli podatnik nie wniesie sprzeciwu w tym terminie, korekta wywoła taki sam skutek, jak korekta złożona przez podatnika.
Organ podatkowy powinien wykazać błędy rachunkowe i oczywiste omyłki w terminie dwóch lat od dnia złożenia zeznania czy deklaracji. Jeśli ujawni oczywiste błędy i omyłki w późniejszym terminie – nie będzie miał prawa naliczania odsetek za zwłokę za okres od dnia następnego po upływie dwóch lat od dnia złożenia deklaracji (zeznania). Zmiany będą miały zastosowanie do deklaracji złożonych także przed 1 września 2005 r.

 

 

Autopromocja

Gazeta Prawna 193/2005 z dnia 04.10.2005 r.


 

 

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Rachunkowość Budżetowa 19/2005 z dnia 01.10.2005

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Kasowy PIT - projekt ustawy opublikowany

Projekt ustawy o kasowym PIT został opublikowany. Od kiedy wchodzi w życie? Dla kogo jest kasowy PIT? Co to jest i na czym polega?

Obligacje skarbowe [maj 2024 r.] - oprocentowanie i oferta obligacji oszczędnościowych (detalicznych)

Ministerstwo Finansów w komunikacie z 24 kwietnia 2024 r. poinformowało o oprocentowaniu i ofercie obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa nowych emisji, które będą sprzedawane w maju 2024 roku. Oprocentowanie i marże tych obligacji nie zmieniły się w porównaniu do oferowanych w kwietniu br. Od 25 kwietnia można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany.

Kasowy PIT dla przedsiębiorców z przychodami do 250 tys. euro od 2025 roku. I tylko do transakcji fakturowanych [projekt ustawy]

Ministerstwo Finansów przygotowało i opublikowało 24 kwietnia 2024 r. projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Ta nowelizacja przewiduje wprowadzenie kasowej metody rozliczania podatku dochodowego. Z tej metody będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność, a także ci przedsiębiorcy, których przychody w roku poprzednim nie przekraczały 250 tys. euro.

Coraz więcej kontroli firm logistycznych. Urzędy celno-skarbowe sprawdzają pozwolenia na uproszczenia celne

Urzędy celno-skarbowe zintensyfikowały kontrole firm logistycznych. Chodzi o monitoring pozwoleń na uproszczenia celne, szczególnie tych wydanych w czasie pandemii. Jeśli organy celno-skarbowe natrafią na jakiekolwiek uchybienia, to może dojść do zawieszenia pozwolenia, a nawet jego odebrania.

Ostatnie dni na złożenia PIT-a. W pośpiechu nie daj szansy cyberoszustowi! Podstawowe zasady bezpieczeństwa

Obecnie już prawie co drugi Polak (49%) przyznaje, że otrzymuje podejrzane wiadomości drogą mailową. Tak wynika z najnowszego raportu SMSAPI „Bezpieczeństwo Cyfrowe Polaków 2024”. Ok. 20% Polaków niestety klika w linki zawarte w mailu, gdy wiadomość dotyczy ważnych spraw. Jak zauważa Leszek Tasiemski, VP w firmie WithSecure – ostatnie dni składania zeznań podatkowych to idealna okazja dla oszustów do przeprowadzenia ataków phishingowych i polowania na nieuważnych podatników.

Czy przepis podatkowy napisany w złej wierze nie rodzi normy prawnej? Dlaczego podatnicy unikają stosowania takich przepisów?

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą często kontestują obowiązki nakładane na podstawie przepisów podatkowych. Nigdy wcześniej nie spotkałem się z tym w takim natężeniu – może na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku, gdy wprowadzono drakońskie przepisy tzw. popiwku – pisze prof. Witold Modzelewski. Dlaczego tak się dzieje?

Szef KAS: Fundacje rodzinne nie są środkiem do unikania opodatkowania

Szef Krajowej Administracji skarbowej wydał opinię zabezpieczającą w której potwierdził, że utworzenie fundacji, wniesienie do niej akcji i następnie ich sprzedaż nie będzie tzw. „unikaniem opodatkowania”, mimo wysokich korzyści podatkowych. Opinię zabezpieczające wydaje się właśnie w celu rozstrzygnięcia, czy proponowana czynność tym unikaniem by była.
Przedmiotowa opinia została wydana na wniosek przedsiębiorcy, który planuje utworzenie rodzinnej platformy inwestycyjnej przy wykorzystaniu Fundacji poprzez wniesienie do niej m.in. akcji spółki. Natomiast spółka jest właścicielem spółek zależnych, które uzyskują przychody prowadząc działalność operacyjną w różnych krajach świata. 

Laptopy otrzymane przez uczniów i nauczycieli zwolnione z PIT - rozporządzenie MF

Laptopy oraz bony na laptopy, otrzymane w 2023 r. przez uczniów i nauczycieli, są zwolnione z PIT – wynika z rozporządzenia MF, które weszło w życie we wtorek 23 kwietnia 2024 r.

Kontyngent możliwym lekarstwem na cła

Każdy towar o statusie celnym nieunijnym w momencie wjazdu na terytorium UE obciążony jest długiem celnym. Dług ten wynika z unijnych przepisów prawa. Uzależniony jest od kodu taryfy celnej, wartości celnej towaru, pochodzenia oraz zastosowanej waluty dla danej transakcji. Unia Europejska stoi na straży konkurencyjności swoich rodzimych przedsiębiorstw, a to oznacza, że ma wielorakie narzędzia do swojej dyspozycji, aby zapewnić bezpieczne funkcjonowanie naszym przedsiębiorcom. Jednym z takich narzędzi jest cło ochronne (odwetowe), którego celem jest ochrona produkcji unijnej przed konkurencją z krajów trzecich. Często cło to występuje z cłem antydumpingowym, którego z kolei celem jest wyrównanie cen rynkowych towaru sprowadzanego z krajów trzecich z towarem produkowanym w UE.

Rozliczenie składki zdrowotnej za 2023 rok - termin w 2024 roku, zasady [komunikat ZUS]. Jak wypełnić i do kiedy złożyć ZUS DRA lub ZUS RCA?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że część płatników składek - osób prowadzących pozarolniczą działalność - musi przekazać do ZUS roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2023. W dniu 20 maja 2024 r. mija termin na złożenie ZUS DRA lub ZUS RCA za kwiecień 2024 r., w którym uwzględnione będzie to rozliczenie.

REKLAMA