Kategorie

Jak rozliczyć akcje promocyjne

Jakie wydatki na reklamę są kosztem w pełnej wysokości? Jak odróżnić reklamę od informacji handlowej? Czy opodatkowane jest przekazanie folderów reklamowych? Kiedy upominki w ramach akcji promocyjnej nie podlegają VAT?

SPIS TREŚCI

PORADY PRAWNE

AKTY PRAWNE

WYJAŚNIENIA
Rozliczenie w podatku dochodowym
 
Coraz częściej wiele firm do promocji swoich produktów czy usług wykorzystuje akcje reklamowe. Sprawnie przeprowadzona promocja, która przynosi firmie wymierne korzyści, daje satysfakcje. Schody pojawiają się w momencie, kiedy taką reklamę należy rozliczyć zarówno pod względem podatku dochodowego, jak i VAT.
Zacznijmy od rozliczeń wydatków na reprezantację i reklamę w podatku dochodowym. Zarówno ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.; dalej ustawa o PIT), jak i ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.; dalej ustawa o CIT) stanowi, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na reprezentację i reklamę w części przekraczającej 0,25 proc. przychodu, chyba że reklama jest prowadzona w środkach masowego przekazu lub publicznie w inny sposób. Oznacza to, że w przypadku reklamy publicznej wydatki poniesione na ten cel można w całości zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Natomiast w przypadku reklamy niepublicznej i reprezentacji kosztem będą wydatki tylko do wysokości 0,25 proc. przychodów.
 
Konieczne jest udokumentowanie wydatków
 
Chcąc rozliczyć wydatki na reprezentację i reklamę w podatku dochodowym, na początek warto rozróżnić, czy wydaliśmy pieniądze na reklamę publiczną czy niepubliczną. Od tego bowiem, z jakim rodzajem reklamy będziemy mieć do czynienia, zależy, czy poniesione wydatki zaliczymy do kosztów uzyskania przychodu. Ponadto koszty reklamy powinny zostać odpowiednio udokumentowane, tak aby można z nich wywieść wniosek, że zostały one faktycznie poniesione w celach reklamowych.
Zgodnie z przepisami ustaw o podatkach dochodowych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z pewnymi określonymi w tych ustawach wyjątkami. O zakwalifikowaniu danego wydatku do kosztów będzie decydować poniesienie danego wydatku w celu uzyskania przychodu. Konieczne będzie wykazanie, że poniesiony wydatek, np. na reklamę, ma bezpośredni związek z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Dla celów ustalenia skutków opodatkowania podatkiem dochodowym wydatków poniesionych na nabycie np. długopisów czy kalendarzy przekazywanych zindywidualizowanym odbiorcom wydatki poniesione w tym celu należy uznać za koszty reprezentacji podatnika. Tym samym możliwość zaliczenia wydatku na nabycie tego rodzaju upominków do kosztów uzyskania przychodów podatnika będzie ograniczona limitem w wysokości nieprzekraczającej 0,25 proc. przychodów.
 
Informacja handlowa nie jest reklamą
 
Istotne dla celów podatku dochodowego będzie również odróżnienie reklamy od informacji handlowej. Warto dla zobrazowania problemu przytoczyć wyrok NSA z 14 listopada 2002 r. (sygn. akt I SA/Wr 4097/01; niepublikowany), w którym sąd wyjaśnił, że celem reklamy jest przekazywanie informacji o towarach (usługach) i nakłanianie potencjalnych klientów do ich nabycia. Polega ona głównie na prezentowaniu danego towaru, danej usługi, ewentualnie marki (oznakowania produktu lub producenta), cech jakościowych, użytkowych lub konsumpcyjnych, zalet technicznych, estetycznych lub zdrowotnych, rozwiązań nowoczesnych, modnych czy nawet prowokujących, aby skłonić jak największą liczbę potencjalnych nabywców do zakupu (do korzystania z usługi). Od strony przedmiotowej można rozróżniać: reklamę towaru, reklamę usługi, reklamę marki. Natomiast informacja to dane dotyczące określonej rzeczy, fakty, na których można się oprzeć, określony stan rzeczy. Jej funkcją jest przede wszystkim przedstawienie rzeczy (towarów, firmy), tak jak się one faktycznie, rzeczywiście, w istocie swojej mają. Informacja, w przeciwieństwie do reklamy, jest pozbawiona wszelkich elementów zachęty do kupna, aprobaty opisywanego towaru, firmy, chwalenia czegoś lub kogoś. Ulotkę podającą ceny towarów oraz adresy sklepów, w których można nabyć oferowany towar za oferowaną cenę, uznać należy za ulotkę informacyjną. Jeżeli zawiera ona jednak elementy wartościujące (oceniające), zachęcające do zakupów tych towarów, będzie miała charakter reklamowy.
 

Podstawą obliczenia limitu jest przychód
 
 
Prezenty o małej wartości nie podlegają VAT
 
Reprezentacja i reklama i jej rozliczenia w VAT od momentu wejścia w życie nowej ustawy o podatku od towarów i usług budziła wiele kontrowersji. Od 1 czerwca 2005 r. obowiązują nowe zasady opodatkowania reprezentacji i reklamy VAT.
Warto zacząć od wyjaśnienia pojęcia dostawy towarów. Przez dostawę towarów zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.; dalej ustawa o VAT) rozumie się m.in. przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem. W szczególności pojęcie to obejmuje: przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia. Ustawa o VAT traktuje jako dostawę towarów także wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny. Warunkiem uznania powyższych operacji za dostawę towarów jest przysługujące podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.
Definicji tej nie stosuje się do przekazywanych drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli ich przekazanie (wręczenie) wiązało się bezpośrednio z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem.
Nieodpłatne przekazanie towarów na potrzeby związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa podlega opodatkowaniu VAT, jeśli podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu przekazywanych towarów, jednak nie dotyczy to prezentów o małej wartości i próbek.
Ostatnia nowelizacja ustawy o VAT zmieniła również pojęcia prezentu o małej wartości i próbki. Obecnie przez prezenty o małej wartości rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary: o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości osób, którym przekazano prezenty lub których przekazania nie ujęto w prowadzonej ewidencji, jeżeli cena jednostkowa nabycia lub jednostkowy koszt wytworzenia przekazanego towaru nie przekracza 5 zł. Natomiast próbką w rozumieniu ustawy o VAT jest niewielka ilość towaru reprezentująca określony rodzaj lub kategorię towarów, która zachowuje skład oraz wszystkie właściwości fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne lub biologiczne towaru, przy czym ilość lub wartość przekazywanych (wręczanych) przez podatnika próbek nie wskazuje na działanie mające charakter handlowy. Podatnicy, którzy przekazują prezenty o małej wartości, muszą prowadzić ewidencję wydawanych towarów pozwalającą na ustalenie tożsamości osób obdarowanych. Ewidencja ma pozwolić na uniknięcie konieczności opodatkowania prezentów o małej wartości mieszczącej się w limicie 100 zł. W sytuacji, gdy podatnik nie będzie prowadził ewidencji wydawanych towarów, a udowodni, że jednostkowa cena nabycia lub jednostkowy koszt wytworzenia przekazanego prezentu nie przekracza 5 zł, to również takie przekazanie będzie wolne od VAT. Jest to o tyle korzystna zmiana dla podatnika, że pozwoli na uniknięcie opodatkowania w przypadku różnego rodzaju prezentów reklamowych o niskiej wartości.
 

Stawka uzależniona jest od rodzaju przekazywanego towaru
 
Podatek od towarów i usług przekazanych na cele reprezentacji i reklamy mają obowiązek naliczać wszyscy podatnicy, którzy nie są zwolnieni od VAT. Przy przekazaniu towarów na cele reprezentacji i reklamy będziemy mieli do czynienia z tą samą stawką VAT co przy sprzedaży towarów i usług (0, 3, 7, 22 proc.). Oznacza to, że jeżeli podatnik przekaże na cele reprezentacji i reklamy np. partię książek, to od ich wartości naliczy VAT w wysokości 0 proc., gdyż dostawa książek z numerem ISBN w kraju jest do 31 grudnia 2007 r. objęta zerową stawką VAT. W przypadku przekazania towarów na cele reprezentacji i reklamy podstawą opodatkowania tych czynności jest cena nabycia towarów lub koszt ich wytworzenia.
Usługi reklamowe, jeżeli są świadczone na rzecz osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza obszarem Unii Europejskiej, lub na rzecz podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę – miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona. W przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania.
WAŻNE
Opodatkowaniu VAT nie podlega nieodpłatne przekazanie drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych (np. gazetki, ulotki informacyjne), i to niezależnie od ich wartości (kosztu wytworzenia).
 
 
Słownik terminologiczny
 
REKLAMA – rozpowszechnianie informacji o towarach, ich zaletach, wartości, miejscach i możliwościach nabycia, chwalenie kogoś, zalecanie czegoś przez prasę, radio, telewizję; środki (np. plakaty, napisy, ogłoszenia) służące temu celowi.
REKLAMA PUBLICZNA – jest powszechna, ogólna, nieprywatna. O publicznym charakterze działania można mówić wtedy, gdy działanie to występuje w miejscu dostępnym dla wszystkich, oficjalnie, jawnie.
 
 
Ewa Matyszewska
 
Gazeta Prawna Nr 230/2005 [Dodatek: Księgowość i Podatki] z dnia 2005-11-28

- ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.)
- ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.)

Istnieją różne formy zachęcania klientów do zakupu towarów lub usług. W zależności od tego, jaką formę ma przyjąć promocja, może ona rodzić mniejsze lub większe problemy podatkowe. Jedną z częściej stosowanych metod, która ma na celu zachęcenie klientów do nabycia towarów lub usług, jest okresowa obniżka ceny, tzw. rabat. Przykładowo obniżona zostaje cena kawy rozpuszczalnej w okresie przedświątecznym. Taka forma promocji nie rodzi poważnych ryzyk podatkowych. Udzielony rabat pomniejsza przychód oraz obniża obrót będący podstawą opodatkowania VAT.
Gazeta Prawna Nr 230/2005 [Dodatek: Księgowość i Podatki] z dnia 2005-11-28

Jak wiadomo, zarówno w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, jak i w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem podatnika jest wartość otrzymanych częściowo nieodpłatnie rzeczy lub praw. Z przepisów regulujących ustalenie wysokości tego przychodu wynika, że przychód ten powstaje wówczas, gdy podatnik nabywa rzeczy lub prawa poniżej cen rynkowych. Jeśli dochodzi do powszechnej i ogólnodostępnej obniżki cen towaru, należy uznać, że cena rynkowa na dany produkt spada. Trudno zatem przyjąć, że klient kupujący kawę rozpuszczalną w przedświątecznej promocji uzyskuje z tego tytułu częściowo nieodpłatny przychód.

 

Gazeta Prawna Nr 230/2005 [Dodatek: Księgowość i Podatki] z dnia 2005-11-28

Na cele promocji przygotowywane są specjalnie opakowane zestawy produktów. Przykładowo w zestawie znajdują się dwa produkty tego samego rodzaju (zestaw dwóch proszków do prania, dwóch szamponów itp.). W takim wypadku można argumentować, że na oba produkty sprzedawane w ramach zestawu udzielony został 50-proc. rabat. Jeśli w zestawie znajdują się dwa produkty tego samego rodzaju, nie będzie problemu z ustaleniem, według jakiej stawki VAT transakcja powinna być opodatkowana.
Problem może się pojawić w razie sprzedaży w zestawie promocyjnym dwóch różnych produktów, np. sprzedaż piwa ze szklanką, jogurtu z płytą CD, kawy z kubkiem, itp. Podatnicy często mają wątpliwości, jaką stawką VAT należy opodatkować sprzedaż przygotowanego zestawu, jeśli jeden z produktów, np. jogurt, sprzedawany jest ze stawką 7-proc., zaś dołączony do zestawu upominek w postaci płyty CD ze stawką podstawową 22 proc.
W orzecznictwie sądowym przyjmuje się, że dla zastosowania tej samej stawki podatku w odniesieniu do obydwu produktów sprzedawanych w zestawie konieczne jest istnienie funkcjonalnego związku pomiędzy towarem podstawowym a towarem do niego dołączonym. Taki związek istnieć będzie np. w przypadku sprzedaży czasopisma zawierającego odpowiedzi na pytania z testu zamieszczonego na płycie CD załączonej do publikacji. W wyroku z dnia 16 października 1998 r. (sygn. akt I SA/Wr 836/98; niepublikowany) NSA uznał, że płyta kompaktowa dołączona do czasopisma komputerowego stanowi jego integralną część i powinna być opodatkowana zerową stawką VAT. Biorąc pod uwagę częsty związek funkcjonalny pomiędzy czasopismami komputerowymi a załączonymi do nich płytami wydaje się, że teza tego wyroku nie może być automatycznie stosowana w przypadku każdego rodzaju sprzedaży w zestawach.
W wyroku z dnia 1 marca 1996 (sygn. akt SA/Łd 2396/95; niepublikowany) NSA stwierdził, że w sytuacji gdy przepisy prawa podatkowego przewidują zwolnienia od podatku lub ulgową stawkę podatkową dla sprzedaży określonego wyrobu w komplecie (zestawie), to bez wyraźnego uregulowania prawnego zwolnienie lub ulgowa stawka nie dotyczy sprzedaży poszczególnych elementów tego kompletu, stanowiących odrębny wyrób. Zbliżone stanowisko zajął Urząd Skarbowy Wrocław-Krzyki w interpretacji wydanej 4 czerwca 2004 r. (nr PP/443-80/86/04), gdzie wyjaśniono, że w związku z faktem, iż w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług nie wyodrębnia się wyrobu pod nazwą „komplet (zestaw) wydawniczy” składający się z czasopisma i kasety wideo, przy dokonaniu sprzedaży należy stosować stawki podatku odrębnie dla poszczególnych elementów składowych kompletu.
Gazeta Prawna Nr 230/2005 [Dodatek: Księgowość i Podatki] z dnia 2005-11-28

Bez wątpienia wydatki ponoszone na nabycie upominku dołączanego do towaru mają związek z uzyskaniem przychodów, wpływając na podniesienie atrakcyjności produktów oferowanych przez podatnika. Podatnicy decydujący się na promocję towarów polegającą na dołączaniu do niego upominku mają jednak wątpliwości, czy wydatek poniesiony na nabycie upominku stanowi w całości koszt uzyskania przychodu. Istnieją argumenty przemawiające za uznaniem wydatków poniesionych na zakup upominków sprzedawanych w ramach zestawu w całości za koszt uzyskania przychodów podatnika. Ministerstwo Finansów stoi na stanowisku, że z punktu widzenia przepisów o podatku dochodowym wydatki ponoszone przez podatnika w związku z prowadzeniem przez niego sprzedaży premiowej stanowią koszt uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Podstawowym celem prowadzącego sprzedaż premiową jest osiągnięcie dochodów ze sprzedaży towarów, które nabył lub wytworzył w celu zbycia, w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, zatem wypłacona premia specjalna ma wpływ na podniesienie poziomu sprzedaży i tym samym na zwiększenie przychodów.
 
Gazeta Prawna Nr 230/2005 [Dodatek: Księgowość i Podatki] z dnia 2005-11-28

RADA
Czynności te stanowią przekazanie towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy. Powinny zostać udokumentowane fakturami wewnętrznymi. Faktura wewnętrzna jest wystawiana tylko dla celów podatku VAT i tylko wynikający z niej podatek VAT podlega księgowaniu. Kwota netto zawarta w fakturze wewnętrznej nie jest przychodem i nie podlega księgowaniu. Ewidencja w uzasadnieniu.
UZASADNIENIE
Zgodnie uregulowaniami ustawy o VAT (art. 7 ust. 2) opodatkowaniu podlega przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem. Dotyczy to w szczególności:
• przekazania lub zużycia towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia;
• wszelkiego innego przekazania towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny,
jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.
Podstawą opodatkowania w przypadku przekazania towarów na cele reprezentacji i reklamy jest cena nabycia towarów, a gdy cena nabycia nie istnieje – koszt wytworzenia określony w momencie dostawy tych towarów (art. 29 ust. 10 ustawy o VAT). Stawką właściwą w przypadku przekazania towarów na cele reprezentacji i reklamy jest stawka stosowana przy odpłatnej dostawie takich towarów.
Obowiązek podatkowy przy czynnościach przekazania towarów na cele reprezentacji i reklamy powstaje z chwilą przekazania towarów. Przepisy ustawy o VAT (art. 106 ust. 7) stanowią, że czynności przekazania towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy powinny zostać udokumentowane fakturami wewnętrznymi. Faktury te można wystawić w jednym egzemplarzu i należy przechowywać wraz z całą dokumentacją dotyczącą podatku VAT.
Ustawa przewiduje możliwość wystawienia jednej faktury wewnętrznej za dany okres rozliczeniowy. Faktura wewnętrzna jest wystawiana tylko dla celów podatku VAT i tylko wynikający z niej podatek VAT podlega księgowaniu. Kwota netto zawarta w fakturze wewnętrznej nie jest przychodem i nie podlega księgowaniu.
Ewidencja księgowa
1. Przekazanie towarów lub materiałów na potrzeby reprezentacji i reklamy:
a) wartość w cenach zakupu:
Wn konto zespołu 4 „Koszty według rodzajów” lub konto zespołu 5 (w analityce konto 409 „Pozostałe koszty – koszty reprezentacji i reklamy”),
Ma konto 310 „Materiały” lub konto 330 „Towary” – jeżeli zostały wydane z magazynu lub
Ma konto 300 „Rozliczenie zakupu” – jeśli zostały wydane bezpośrednio po zakupie, z pominięciem magazynu;
b) podatek VAT należny podlegający zarachowaniu na uznanie urzędu skarbowego (w wysokości wynikającej z faktury wewnętrznej):
Wn konto zespołu 4 „Koszty według rodzajów” lub konto zespołu 5 (w analityce konto „Podatki i opłaty”),
Ma konto 222 „Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego”.
Przepisów art. 7 ust. 2 ustawy o VAT nie stosuje się do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek (art. 7 ust. 3 ustawy o VAT).
Prezentami o małej wartości są przekazywane przez podatnika jednej osobie towary o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób. Ewidencja taka nie jest wymagana, jeżeli jednostkowa cena nabycia lub jednostkowy koszt wytworzenia przekazanego towaru nie przekracza 5 zł. Natomiast przez próbkę rozumie się niewielką ilość towaru reprezentującą określony rodzaj lub kategorię towarów, która zachowuje skład oraz wszystkie właściwości fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne lub biologiczne towaru, przy czym ilość lub wartość przekazywanych (wręczanych) przez podatnika próbek nie wskazuje na działanie mające charakter handlowy.
Ewidencja księgowa prezentów o małej wartości przekazanych na cele reklamy – jednostka prowadzi ewidencję osób otrzymujących prezenty
 
Monitor księgowego z dnia 2005-12-01

Pytanie podatnika
Czy w świetle przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych mogę zaksięgować wydatki na zakup bonów w koszty reprezentacji i reklamy?
Odpowiedź organu podatkowego
Podatnicy prowadzą działalność gospodarczą i w ramach funduszu reprezentacji i reklamy zamierzają obdarować swoich najlepszych klientów. W tym celu chcieliby zakupić bony towarowe, będące kuponami podarunkowymi, które umożliwiają bezgotówkową wymianę na dowolne towary, do wykorzystania w sieci hipermarketów. Bony te nie mogą być wymieniane na gotówkę – tylko na produkty znajdujące się w ofercie sieci handlowej. Podatnicy, nie znając gustu i upodobań kontrahentów, chcieliby pozostawić im dowolność wyboru upominku.
(...)
Podatnicy stoją na stanowisku, iż bony takie są równoznaczne z prezentem, dlatego mogą stanowić koszty związane z reprezentacją. Podatnicy uważają, że takie prezenty pozwolą na utrzymanie korzystnego wizerunku firmy, utrzymanie pozytywnych kontaktów oraz podtrzymanie najlepszego wrażenia na kontrahentach.
Organ podatkowy stwierdza, że zgadza się z przedstawionym stanowiskiem, o ile stan przedstawiony w piśmie zgodny jest ze stanem rzeczywistym.
(...)
Zauważyć należy, iż powołany przepis, jak również pozostałe przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają definicji reklamy ani reprezentacji. Jednak w takim przypadku należy przyjąć, iż reklama to rozpowszechnianie pochlebnych informacji o danym towarze w celu zwrócenia na niego uwagi i zachęcenia do zakupu. Dla celów podatkowych można przyjąć, iż reklamą jest działanie mające na celu zachwalanie firmy, zalet jej produktów bądź usług, informacji o miejscach i możliwościach ich nabycia. Z kolei reprezentacja oznacza wytworność, szyk, elegancję odnoszoną indywidualnie, chęć popisania się przed kimś, np. potencjalnym kontrahentem. Przyjąć zatem można, iż reprezentacja odnosi się do „dobrego reprezentowania się firmy”, wywołania jak najlepszego jej wizerunku. Reprezentacja może polegać na odpowiednim ubiorze pracowników, wystroju firmy, jej logo, sposobie podejmowania interesantów i kontrahentów.
(...)
Zauważyć należy tym samym, iż zakup bonów, celem przekazania ich klientom, umożliwiających dokonanie zakupów poprzez ich bezgotówkową wymianę w sieci hipermarketów, stanowi koszt uzyskania przychodu, jednakże w części nieprzekraczającej 0,25 proc. przychodu, jeżeli przyczyni się do zwiększenia lub utrzymania źródła przychodu.
 
Prawo Przedsiębiorcy 39/2005 z dnia 26.09.2005

Pytanie podatnika
Czy przekazanie na targach krajowych i zagranicznych oraz wyłożenie w punktach sprzedaży katalogów, folderów, długopisów z logo firmy można w całości zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów jako reprezentację nielimitowaną?
 
Odpowiedź organu podatkowego
(...)
W związku z prowadzoną działalnością podatnik w celu zwiększenia sprzedaży i pozyskania nowych odbiorców dla swoich wyrobów bierze udział w organizowanych na terenie kraju i za granicą targach. W związku z tym jednostka ponosi koszty między innymi na wynajem powierzchni targowej, zorganizowanie stoiska, jak też na towary przekazywane w celu rozpropagowania wyrobów spółki (katalogi, foldery, długopisy, koszulki z logo firmy). Wyżej wymienione towary są wykładane i ogólnie dostępne dla każdej odwiedzającej stoisko osoby. Towary reklamowe wykładane są również w punktach sprzedaży przedstawicieli handlowych firmy celem pozyskania jak największej liczby odbiorców.
Zdaniem spółki, takie działania spełniają definicję zawartą w art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednocześnie tego typu reklama nie podlega ograniczeniom przepisu art. 16 ust. 1 pkt 28 cytowanej ustawy o podatku dochodowym, gdyż prowadzona jest w sposób publiczny, ogólnie dostępny dla każdego.
Po analizie przedstawionego stanu faktycznego oraz zaprezentowanego przez jednostkę stanowiska dotyczącego interpretacji przepisów prawa podatkowego tutejszy organ stwierdza, co następuje:
(...)
Kosztami uzyskania przychodów są poniesione wydatki na reklamę i reprezentację w wysokości nieprzekraczającej 0,25 proc. przychodów uzyskanych w roku podatkowym, jeśli reklama nie jest prowadzona w środkach masowego przekazu lub publicznie w inny sposób. Natomiast wydatki związane z reklamą prowadzoną w środkach masowego przekazu lub publicznie w inny sposób są kosztami uzyskania przychodów w pełnej wysokości.
W przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie zdefiniowano pojęcia reklamy i reprezentacji.
Przyjmuje się, iż reklama stanowi rozpowszechnianie informacji o towarach i ich zaletach oraz zachęcanie potencjalnych klientów do ich nabycia, przy czym może mieć ona charakter publiczny (skierowana do anonimowego odbiorcy, nieoznaczonego z góry adresata, obejmuje swoim zasięgiem możliwie najszerszy krąg odbiorców) lub niepubliczny (skierowana do określonego kręgu odbiorców, do oznaczonego adresata).
W potocznym rozumieniu reprezentacja to wszelkie działania zmierzające do stworzenia najkorzystniejszego wizerunku firmy. Można ją zdefiniować jako występowanie w imieniu podmiotu gospodarczego, wiążące się z okazałością i wytwornością, w celu wywołania najlepszego wrażenia, reprezentacja odnosi się więc do dobrego reprezentowania firmy.
Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że spółka ponosi koszty związane z organizacją ekspozycji na targach, na które wstęp jest otwarty dla wszystkich, a ponadto towary reklamowe wykładane są w punktach sprzedaży przedstawicieli celem pozyskania jak największej liczby odbiorców – to typowy przykład reklamy publicznej.
W związku z tym poniesione przez spółkę wydatki na reklamę, która dociera do każdego odbiorcy, a nie jest świadomie ograniczona do określonego ich kręgu, mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów bez ograniczenia wynikającego z art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy przy spełnieniu warunku art. 15 ust. 1 ustawy.
(...).
Prawo Przedsiębiorcy 39/2005 z dnia 26.09.2005

Pytanie podatnika
Czy wydatki ponoszone przez spółkę na ogłoszenia w książkach telefonicznych i prasie należy potraktować jako reklamy i opodatkować podatkiem VAT należnym?
 
Odpowiedź
(...)
Spółka poniosła wydatki na ogłoszenia w książkach telefonicznych i prasie. Treść przedmiotowych ogłoszeń (stanowiących załącznik do wyżej wymienionego pisma) informowała o istnieniu firmy, asortymencie oraz godzinach otwarcia i siedzibie spółki.
(...)
Z uwagi na brzmienie art. 2 ust 3 pkt 1 ustawy z 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, które obejmuje swoim zakresem przekazanie lub zużycie towarów oraz świadczenie usług na potrzeby reklamy (także reprezentacji) istotne znaczenie ma odróżnienie reklamy od informacji handlowej. Ustawy podatkowe nie definiują pojęcia „reklama”.
W encyklopedii PWN pojęcie reklamy określa się jako zespół środków stosowanych przez jednostkę gospodarczą reprezentującą podaż określonych towarów lub usług, by za ich pomocą wywołać u potencjalnych nabywców zainteresowanie, wzbudzić w nich chęć zakupienia tych towarów bądź usług.
W ujęciu „Słownika wyrazów obcych” reklama to rozpowszechnianie informacji o towarach, ich zaletach, wartości, miejscach i możliwościach nabycia, zwykle za pomocą plakatów, ogłoszeń w prasie, radiu, telewizji stanowiących zachętę do nabywania towarów lub korzystania z określonych usług.
Ogólnie zatem ujmując, celem reklamy jest przekazywanie informacji o towarach (usługach) i nakłanianie potencjalnych klientów do ich nabycia. Polega ona głównie na prezentowaniu danego towaru, danej usługi, ewentualnie marki (oznakowania produktu lub producenta), cech jakościowych, użytkowych lub konsumpcyjnych, zalet technicznych, estetycznych lub zdrowotnych, rozwiązań nowoczesnych, modnych czy nawet prowokujących, aby skłonić jak największą liczbę potencjalnych nabywców do zakupu (korzystania z usługi). Informacja natomiast, zgodnie ze „Słownikiem języka polskiego”, to dane dotyczące określonej rzeczy, fakty, na których można się oprzeć, określony stan rzeczy. Jej funkcją jest przede wszystkim przedstawienie rzeczy (towarów, firmy) tak jak się one faktycznie, rzeczywiście, w istocie swej mają.
Informacja handlowa w przeciwieństwie do reklamy jest pozbawiona wszelkich elementów zachęty do kupna, aprobaty opisywanego towaru (firmy), chwalenia czegoś lub kogoś. Ogłoszenie podające ceny towarów oraz adresy sklepów, w których można nabyć oferowany towar za oferowaną cenę, uznać należy za ogłoszenie informacyjne. Gdyby jednak zawierało ono elementy wartościujące (oceniające) zachęcające do zakupów tych towarów, będzie ono miało charakter reklamowy.
Tak więc informacja handlowa od reklamy różni się tym, iż nie zawiera elementów wartościujących przedmiot sprzedaży, zachęcających do jego nabycia. Reklama ma na celu nakłonienie potencjalnego nabywcy do zakupu produktu, informacja handlowa zawiera natomiast podstawowe informacje niezbędne do złożenia oferty lub podjęcia rokowań, takie jak adres firmy, przedmiot oferty, cenę sprzedaży lub warunki nabycia.
Rozróżnienie informacji handlowej i reklamy ma bardzo wymierne skutki na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż jeżeli firma przekazuje na swoje potrzeby reklamowe lub zużywa na potrzeby reklamy ogłoszenia reklamowe, to wartość tych ogłoszeń należy opodatkować podatkiem od towarów i usług, natomiast wartość ogłoszeń informacyjnych o towarach, firmie, przy ich przekazaniu (zużyciu), jako czynność nie wymieniona w art. 2 ustawy o podatku od towarów i usług nie podlega opodatkowaniu. Konstatując przedmiotowy wywód, naczelnik Lubuskiego Urzędu Skarbowego uznał, iż ogłoszenia zamieszczone przez spółkę w książkach telefonicznych oraz prasie, które swą treścią informowały jedynie o istnieniu firmy, asortymencie oraz godzinach otwarcia i siedzibie, mają charakter informacji handlowej niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Tym samym organ podatkowy podzielił stanowisko spółki w przedmiotowej sprawie.
Prawo Przedsiębiorcy 39/2005 z dnia 26.09.2005

Pytanie podatnika
Czy nieodpłatne przekazanie przez spółkę na rzecz potencjalnych klientów egzemplarzy promocyjnych czasopism będzie podlegało opodatkowaniu jako odpłatna dostawa towarów?
 
Odpowiedź organu podatkowego
(...)
Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, spółka zajmuje się sprzedażą wydawanych przez siebie czasopism specjalistycznych, gazet oraz książek. Sprzedaż gazet oraz książek opodatkowuje podatkiem od towarów i usług wg stawki 22 proc., ponieważ z uwagi na nakład nie spełniają one wymogów określonych w art. 146 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535). Cała sprzedaż dokonywana przez spółkę opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług. Spółka w celu uzyskania na 2005 r. nabywców czasopism i gazety prowadzi różnego rodzaju akcje reklamowe i inne czynności promujące wydawane przez siebie tytuły. W celu zachęcenia czytelników do prenumeraty na 2005 r. zleciła obcej firmie wydrukowanie egzemplarzy promocyjnych dwóch tytułów czasopism, natomiast gazetę wysłaną jako egzemplarz promocyjny wydrukowała we własnym zakresie. Egzemplarze promocyjne różnią się od sprzedawanych tytułów tych czasopism, gdyż:
1) są wydrukowane na cieńszym papierze,
2) są rozprowadzane do bazy klientów bez dodatków,
3) zawierają nakładkę z informacją „Egzemplarz promocyjny”.
Natomiast gazeta stanowiąca egzemplarz promocyjny jest wysyłana po dacie jej wydania. Za wykonaną usługę druku czasopism stanowiących tzw. egzemplarze promocyjne otrzymuje fakturę VAT. Podatek naliczony z tej faktury, a także z faktur dokumentujących wydatki na wydrukowanie gazety odlicza od należnego, gdyż jest on bezpośrednio związany z czynnościami opodatkowanymi (tj. sprzedażą czasopism i gazety wg stawki VAT 22 proc.). Jednocześnie wysyłane do potencjalnych prenumeratorów egzemplarze promocyjne traktuje jako próbki wyrobów niebędące odpłatną dostawą towarów.
W świetle powyższego, zdaniem spółki, przekazywane egzemplarze promocyjne czasopism i gazety jako spełniające wymogi próbki zdefiniowane w art. 7 ustawy o podatku od towarów i usług nie powinny podlegać opodatkowaniu VAT.
Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. W art. 7 ust. 2 ustawodawca rozszerza definicję odpłatnej dostawy towarów o przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności:
1) przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia;
2) wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny – jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.
Zgodnie z art. 7 ust. 3 cyt. ustawy, powyższego przepisu nie stosuje się do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli ich przekazanie (wręczenie) wiązało się bezpośrednio z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem. „PRÓBKĄ” jest najmniejsza ilość towaru pobrana z dużej partii, która zachowuje skład oraz wszystkie właściwości fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne lub biologiczne towaru, przy czym ilość lub wartość przekazywanych (wręczanych) przez podatnika próbek nie wskazuje na działanie mające charakter handlowy – art. 7 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku próbek, jak wynika z brzmienia przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, nie wprowadzono ograniczających limitów ich przekazywania na cele reprezentacji i reklamy, wskazując jedynie, że ich ilość i wartość nie może wskazywać na handlowy charakter ich przekazania.
Zgodnie z przedstawionym przez spółkę stanem faktycznym egzemplarze promocyjne różnią się od sprzedawanych tytułów tych czasopism użytym materiałem (wydrukowane są na cieńszym papierze), uboższą wersją (rozprowadzane są do bazy klientów bez dodatków), posiadają informację o tym, iż stanowią reklamę właściwych produktów (zawierają nakładkę z informacją „Egzemplarz promocyjny”), a ich dystrybucja nie jest odpłatną dostawą. Powyższe jednoznacznie wskazuje na ich niehandlowy charakter.
Biorąc pod uwagę powyższe przepisy, należy uznać, że nieodpłatne przekazanie przez spółkę na rzecz potencjalnych klientów egzemplarzy promocyjnych czasopism nie będzie podlegało opodatkowaniu jako odpłatna dostawa towarów.
Prawo Przedsiębiorcy 39/2005 z dnia 26.09.2005
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  15 cze 2021
  Zakres dat:

  Jak firmy wpływają na edukację ekologiczną?

  Zrównoważony rozwój trafia do domu Kowalskich, czyli jak firmy i marketing wpływają na edukację ekologiczną.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych. Ministerstwo Finansów udzieliło informacji i wyjaśnień odnośnie obowiązujących od 1 lipca 2021 r. zmian w zakresie deklaracji podatkowych w podatku akcyzowym. Zmiany te są wprowadzane do ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym przez ustawę z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694).

  Podmioty akcyzowe - aktualizacja zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r.

  Podmioty akcyzowe już zarejestrowane muszą dokonać aktualizacji zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r. Aktualizacja to efekt uruchomienia Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA).

  Interpretacja 590, czyli porozumienie inwestycyjne z MF

  Interpretacja 590 (porozumienie inwestycyjne) oznacza wiążącą opinię dla inwestorów strategicznych o wszystkich skutkach podatkowych planowanej inwestycji. Jest to nowe rozwiązanie zaproponowane w ramach Polskiego Ładu. Na czym konkretnie będzie polegało? Kiedy wejdzie w życie?

  Polski Ład - ryczałt szansą dla przedsiębiorców?

  Polski Ład - ryczałt. Konferencja Premiera Mateusza Morawieckiego z 2 czerwca br. na temat Polskiego Ładu przyniosła nowe wskazówki odnośnie zmiany zasad opodatkowania jednoosobowych działalności gospodarczych od 2022 r. Z zapowiedzi wynika, że promowaną przez rządzących formą opodatkowania zarobków przedsiębiorców podatkiem PIT będzie ryczałt.

  Podatkowe Grupy Kapitałowe - zmiany w ramach Polskiego Ładu

  Podatkowe Grupy Kapitałowe. Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanych ułatwieniach dla Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK) w ramach Polskiego Ładu: obniżenie minimalnego kapitału zakładowego uprawniającego do stworzenia PGK, więcej możliwości w powiązaniach spółek, zlikwidowanie warunku rentowności, korzystniejsze warunki rozliczania strat.

  Profil zaufany - zmiany od 17 czerwca 2021 r.

  Profil zaufany. Od 17 czerwca 2021 r. w trakcie wideospotkania z urzędnikiem będzie można założyć tradycyjny, a nie tymczasowy profil zaufany (PZ) - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Ponadto od 17 czerwca wydane wcześniej tymczasowe PZ staną się "tradycyjnymi" profilami zaufanymi, ważnymi przez 3 lata (tymczasowy profil był ważny tylko 3 miesiące).

  Polski Ład. Tworzenie Grup VAT

  Tworzenie Grup VAT (PGK VAT) to nowe rozwiązanie Polskiego Ładu, w ramach którego spółki należące do podatkowej grupy kapitałowej nie będą musiały w transakcjach między sobą rozliczać VAT. Na czym będzie polegało tworzenie Grupy VAT? Od kiedy będzie to możliwe?

  Fundacja rodzinna z ulgą repolonizacyjną

  Fundacje rodzinne. Propozycje zawarte w projekcie ustawy o fundacji rodzinnej zostały uzupełnione; ich skutkiem ma być niższe niż w oryginalnym projekcie opodatkowanie fundacji rodzinnych. Planowane jest m.in. wprowadzenie ulgi repolonizacyjnej, skierowanej do osób które chciałyby przenieść kapitał gromadzony w zagranicznych fundacjach czy trustach do polskiej fundacji rodzinnej.

  Wpłaty do PPK - kiedy pobrać zaliczkę na PIT?

  Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika oszczędzającego w PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na PIT zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT w 2022 roku – jak być powinno

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT. Jak rozwiązać problem składki na ubezpieczenie zdrowotne w nowym systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych (PIT), który ma obowiązywać od 2022 roku? Profesor Witold Modzelewski proponuje, by – przy spełnieniu dwóch innych warunków - kwota składki była dla wszystkich podatników kosztem uzyskania przychodów lub była wyłączona z podstawy opodatkowania.

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów. Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach Polskiego Ładu zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne i organizacyjne mające na celu przyciąganie do Polski strategicznych inwestorów. Już w 2022 roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów ma stać się (wg zamierzeń MF i Rządu) wizytówką naszego kraju. Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i Interpretacja 590. Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów (w tym PGK VAT) i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych.

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” - to nowy standard rachunkowości, którego projekt został właśnie skierowany do dyskusji publicznej. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 8 sierpnia 2021 r. Co zawiera nowy KSR?

  SLIM VAT 2. Korekta deklaracji importowej

  SLIM VAT 2 zawiera rozwiązanie, które umożliwi podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku.

  Kolejne deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym

  Deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym. Ministerstwo Finansów planuje poszerzenie listy deklaracji podatkowych, które mogą być podpisywane elektronicznie o deklaracje akcyzowe AKC-UAKZ i AKC-KZ. Ponadto możliwe będzie opatrywanie podpisem zaufanym albo podpisem osobistym - deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US) oraz podań w sprawach dotyczących podatku akcyzowego − przesyłanych przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

  Nadużywanie prawa przez organy podatkowe będzie utrudnione

  Postępowanie podatkowe. Fiskus decydując się na bezpodstawne wszczęcie postępowania podatkowego naraża się na ryzyko uchylenia decyzji administracyjnej i utratę kompetencji do zmiany rozliczenia podatkowego podatnika.

  Spłata zaległości podatkowej przez członka zarządu

  Zobowiązania podatkowe spółki. Organ podatkowy dochodził od członka zarządu spółki spłaty zobowiązań podatkowych, które już nie istniały.

  MF zaprasza na XII Forum Cen Transferowych – 24 czerwca 2021 r.

  Ministerstwo Finansów informuje, że XII edycja Forum Cen Transferowych (FCT) odbędzie się online 24 czerwca 2021 r. Zgłoszenie udziału można przesłać do 18 czerwca 2021 r. (piątek).

  Crowdfunding (finansowanie społecznościowe) - nowe przepisy od listopada 2021 r.

  Crowdfunding - nowe przepisy od listopada 2021 r. Trwają prace nad przepisami (ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych), które uregulują rynek finansowania społecznościowego. Platformy, które się tym zajmują, zgodnie z proponowaną ustawą będą działać zgodnie z licencją i podlegać nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Zwiększy się jednak kwota – z 1 mln do 5 mln euro – którą będą mogły pozyskać w ramach crowdfundingu. Podwyższony limit zacznie obowiązywać od listopada 2023 roku. – W krótkim terminie nowe przepisy zapewnią w miarę bezpieczne funkcjonowanie rynku, w długiej perspektywie mogą umożliwić rozwój platform, również za granicą – ocenia Artur Granicki, prezes Navigator Crowd.

  Polskie Ład. Wyższe dopłaty do paliwa rolniczego od 2022 r.

  Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze od 2022 r. W ramach programu Polski Ład ma nastąpić podniesienie stawki dopłaty do 110 zł na hektar. Wypłata dopłat według podwyższonej stawki ma nastąpić w I połowie 2022 r.

  Polski Ład - wsparcie dla rolnictwa

  Polski Ład - rolnictwo. 12 czerwca 2021 r. premier Mateusz Morawiecki podczas debaty dot. Polskiego Ładu dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Instytucie Zootechniki w Balicach koło Krakowa, przedstawił szereg pozytywnych zmian jakie czekają rolników. Ważniejsze zmiany, to: wyższe dopłaty do paliwa dla rolników, uwolnienie rolniczego handlu detalicznego, ustawa o rodzinnych gospodarstwach rolnych, kodeks rolny, E-okienko dla rolnika, cyfrowy system pozwalający na identyfikowanie żywności „od pola do stołu”, centralny system informatyczny zasobu państwowej ziemi.

  Podwyżki stawek podatkowych i podatki korporacyjne

  Podwyżki podatków. Poza klasyczną podwyżką stawek podatkowych, kraje decydują się na dodatkowe podatki korporacyjne - stwierdza w analizie Polski Instytut Ekonomiczny. Zwraca uwagę, że największym zmianom podlegają w ostatnim roku obciążenia środowiskowe.

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.