REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak rozliczyć się na PIT-36L

REKLAMA

Celem sporządzenia i złożenia w urzędzie skarbowym formularza PIT-36L jest rozliczenie się z fiskusem z dochodu lub straty poniesionej przez podatnika opodatkowanego według 19-proc. stawki liniowej. W rozliczeniu podatkowym za 2007 rok formularz PIT-36L po raz pierwszy ma zastosowanie do podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej.

SPIS TREŚCI

PORADY PRAWNE
Uprawnieni podatnicy

W poprzednich latach zeznanie roczne na druku PIT-36L składali wyłącznie podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą. Obowiązek złożenia zeznania rocznego na formularzu oznaczonym tym symbolem począwszy od rozliczeń za 2007 rok został jednak rozszerzony o nową grupę podatników. Zgodnie z obowiązującymi przepisami PIT-36L składają również podatnicy prowadzący działy specjalne produkcji rolnej opodatkowani według stawki liniowej. Wyjaśnijmy, że w ubiegłym roku podatnicy, którzy dochody z działów specjalnych produkcji rolnej ustalają na podstawie prowadzonych ksiąg, po raz pierwszy mogli wybrać sposób opodatkowania tych dochodów na zasadach podatku liniowego. Uprawnienie to przyznała im nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 16 listopada 2006 r. (Dz.U. nr 217, poz. 1588).

Autopromocja

Rozliczenie w oparciu o stawkę 19 proc. jest uzależnione od powiadomienia przez podatnika właściwego urzędu skarbowego o wyborze takiej formy opodatkowania. Przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą zobowiązani są to zrobić wraz z jej rozpoczęciem lub do 20 stycznia roku podatkowego. Natomiast dla podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej ustawodawca określił ten termin na 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy. W ubiegłym roku w związku z późnym wejściem w życie nowelizacji podatnicy prowadzący działy specjalne produkcji rolnej mogli jednak dokonać wyboru opodatkowania według stawki liniowej do 20 stycznia 2007 r. W efekcie podatnicy, którzy w tym terminie zdążyli wybrać opodatkowanie na zasadach podatku liniowego w oparciu o stawkę 19-proc., do 30 kwietnia 2008 r. mają obowiązek złożyć zeznanie obejmujące prowadzoną działalność w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej na formularzu PIT-36L.

Termin złożenia zeznania

Obowiązek złożenia zeznania podatkowego oznaczonego symbolem PIT-36L wynika z art. 45 ust. 1a pkt 2 ustawy. Przepis ten stanowi, że w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym podatnicy są zobowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznanie według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) opodatkowanego według 19-proc. stawki liniowej. Jeżeli ostatni dzień terminu złożenia zeznania przypada na sobotę lub dzień wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. W tym roku ostatni dzień terminu przypada w dniu roboczym. Termin złożenia zeznania podatkowego za 2007 rok upływa w środę 30 kwietnia 2008 r.

Podatnicy, którzy w Polsce podlegają ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (nie mają na terytorium kraju miejsca zamieszkania), jeżeli osiągnęli w roku podatkowym dochody ze źródeł przychodów położonych na terytorium Polski, a zamierzają opuścić terytorium kraju przed 30 kwietnia 2008 r., są obowiązani złożyć zeznanie podatkowe przed terminem opuszczenia terytorium Polski.

Zeznanie podatkowe można złożyć bezpośrednio w urzędzie skarbowym lub przesłać listem poleconym. Za datę złożenia zeznania nadanego listem poleconym w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego uważa się datę stempla pocztowego. Wysłane w ten sposób zeznanie podatkowe zostanie zatem uznane za złożone w terminie, nawet jeśli dotrze do urzędu po 30 kwietnia 2008 r. Urząd skarbowy przyjmie bowiem za dzień wywiązania się z obowiązku złożenia zeznania datę stempla pocztowego. Trzeba jednak pamiętać, że aby skorzystać z przywileju zachowania terminu, zeznanie trzeba wysłać listem poleconym nadanym na poczcie publicznej. Domniemanie zachowania terminu nie będzie miało zastosowania, jeżeli podatnik skorzysta z usług operatora prywatnego czy też prywatnej firmy kurierskiej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wzór formularza

Minister finansów publicznych co roku określa nowy wzór formularzy podatkowych. Aktualny wzór zeznania PIT-36L mający zastosowanie do dochodów uzyskiwanych od 1 stycznia 2007 r. został określony przez ministra finansów w rozporządzeniu z 2 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. nr 148, poz. 1044). Obowiązujący druk można pobrać bezpośrednio w urzędzie skarbowym. Podatnik nie ma jednak obowiązku wypełniania oryginalnego formularza otrzymanego w urzędzie. Może również posłużyć się kserokopią lub wydrukiem zeznania z internetu, np. ze strony Ministerstwa Finansów: www.mf.gov.pl lub programu komputerowego umożliwiającego jego elektroniczne wypełnienie. Istotne jest, aby druk formularza był aktualny, tzn. odpowiadał wzorowi zeznania określonemu przez ministra finansów we wskazanym wyżej rozporządzeniu.

Druk PIT-36L mający zastosowanie do rozliczenia podatkowego za 2007 rok składa się z trzech stron i podzielony jest na części oznaczone kolejnymi numerami alfabetu (od A do R). W stosunku do zeznania o wysokości dochodu osiągniętego w roku 2006 wzór zeznania PIT-36L zawiera kilka istotnych zmian, m.in. uwzględniono w nim rubrykę pozwalającą na uwzględnienie podatku z odpłatnego zbycia nieruchomości oraz dodano nową część stanowiącą wniosek o przekazanie 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.


Cel złożenia zeznania

Wypełnianie formularza podatnik rozpoczyna od podania Numeru Identyfikacji Podatkowej (poz. 1) oraz roku, za który, za który składane jest zeznanie podatkowe (poz. 4). Następnie można już przystąpić do wypełniania poszczególnych części formularza.

W części A podatnik określa miejsce i cel złożenia zeznania. Miejscem złożenia zeznania jest urząd skarbowy, którym kieruje właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego.

Podatnicy mający miejsce zamieszkania na terytorium Polski, czyli podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, składają zeznanie do urzędu skarbowego ustalonego według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego. W przypadku, gdy zamieszkanie na terytorium kraju ustało przed tym dniem, właściwy do złożenia zeznania rocznego będzie urząd skarbowy ustalony według ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce. Podatnicy niemający miejsca zamieszkania na terytorium Polski, czyli podlegający ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, składają zeznanie do urzędu skarbowego właściwego do opodatkowania osób zagranicznych, określonego w rozporządzeniu ministra finansów wydanym na podstawie Ordynacji podatkowej.

W części A formularza podatnik poprzez zaznaczenie odpowiedniego kwadratu ma również obowiązek podania celu złożenia zeznania: czyli pierwotne jego złożenie lub korekta. Wyjaśnijmy, że zeznanie PIT-36L może być złożone jako korekta złożonego wcześniej zeznania rocznego. Zgodnie z art. 81 Ordynacji podatkowej podatnik ma prawo do skorygowania danych zawartych w złożonym zeznaniu, poprzez złożenie deklaracji korygującej (zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej przez deklarację rozumie się również zeznanie) wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. Podatnik składający korektę musi zatem jeszcze raz wypełnić PIT-36L, zaznaczając jako cel złożenia formularza kwadrat 2 opisany jako korekta zeznania. Oprócz tego w odrębnym piśmie ma obowiązek wyjaśnić przyczyny ponownego wypełnienia i złożenia formularza zeznania rocznego.

ZAŁĄCZNIKI DO ZEZNANIA PIT-36L

Do deklaracji podatkowej składanej za 2007 rok podatnik może dołączyć następujące załączniki:

PIT/B - stanowi informację o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej osiągniętego w roku podatkowym. Załącznik ten składają osoby, które w roku podatkowym prowadziły działalność gospodarczą. Wykazują w nim: przychody, koszty, dochód lub stratę z działalności prowadzonej samodzielnie oraz jako wspólnicy spółek osobowych.

PIT/Z - stanowi informację o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy (tzw. kredyt podatkowy) osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym.

Autopromocja

PIT/ZG - stanowi informację o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym. Składają go osoby, które w roku podatkowym uzyskały dochody z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej wykonywanej za granicą lub ze źródeł przychodów położonych za granicą i dochody te podlegają opodatkowaniu w Polsce na podstawie art. 30c ust. 4, 5 ustawy. W załączniku podatnik wykazuje zagraniczne dochody oraz zapłacony za granicą podatek rozliczane w zeznaniu PIT-36L. Istotne jest, że załącznik składa się odrębnie dla każdego państwa uzyskania dochodu.

NIP-1 i NIP-3 - stanowią informację o złożonym wraz z zeznaniem zgłoszeniu indentyfikacyjnym/aktualizacyjnym (dla prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą - formularz NIP-1, dla pozostałych - NIP-3). Na dołączanych formularzach NIP-1 i NIP-3 można wpisać numer osobistego rachunku bankowego, na który będzie dokonywany zwrot nadpłaty. Jeżeli podany wcześniej numer rachunku uległ zmianie, podatnik powinien złożyć zgłoszenie aktualizacyjne dokonując wskazania aktualnego numeru rachunku osobistego. W przypadku likwidacji rachunku, podatnik składa stosowne zgłoszenie zaznaczając w nim pozycję: Rezygnacja.

Sprawozdanie finansowe - dołączają do zeznania podatnicy prowadzący księgi rachunkowe.

Sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej - dołączają do zeznania podatnicy, którym właściwy organ na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej wydał decyzję o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej.

Warto pamiętać, że uprawnienie do złożenia korekty ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej - w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą. W konsekwencji, złożenie korekty w czasie postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej, w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą, nie wywołuje skutków prawnych. Przywilej złożenia korekty w powyższym przypadku powraca w momencie zakończenia prowadzonego postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej. Złożona korekta powinna zawierać dane ustalone w trakcie przeprowadzonego postępowania podatkowego w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego. Złożona korekta może natomiast zawierać dane ustalone w wyniku przeprowadzonej kontroli.


Identyfikacja i dodatkowe informacje

Wypełnienie następnej części formularza oznaczonej literą B ma na celu umożliwienie organowi podatkowemu właściwe zidentyfikowanie podatnika składającego zeznanie roczne. W tym miejscu podatnik wpisuje swoje dane, tj. nazwisko, pierwsze imię, datę urodzenia. W aktualnym wzorze zeznania część B uzupełniono o numer PESEL w celu zachowania ustalonych standardów danych identyfikacyjnych. Podatnik w części B zeznania PIT-36L określa również miejsce zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego, a gdy miejsce zamieszkania na terytorium Polski ustało przed tym dniem - ostatnie miejsce zamieszkania na terytorium kraju. Podatnik określa swoje dane adresowe, tj. województwo, powiat, gmina, ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy oraz pocztę.

Część C przeznaczona jest na informacje dodatkowe. Do jej wypełnienia ustawodawca zobowiązał dwie kategorie podatników. Po pierwsze podatników, którzy byli zobowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej transakcji z podmiotami powiązanymi lub transakcji, w związku z którymi zapłata należności wynikających z takich transakcji dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. Tę część zeznania wypełniają również podatnicy, którzy w ciągu pięciu lat poprzedzających rok rozliczenia korzystali ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a, czyli z tzw. kredytu podatkowego. Część C zeznania podatnicy wypełniają zaznaczając odpowiednie kwadraty (poz. 20 lub 21). Podatnicy korzystający z tzw. kredytu podatkowego dodatkowo podają rok, w którym stosowali zwolnienie. Przypomnijmy, że do skorzystania z tzw. kredytu podatkowego uprawniony jest podatnik, który rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej i spełnia określone warunki ustawowe. Preferencja polega na tym, że podatnik przez cały następny rok jest zwolniony z obowiązku płacenia zaliczek na podatek (względnie przez kolejne dwa lata). W konsekwencji zapłata podatku następuje w sposób rozłożony w czasie. Dochód z roku zwolnienia podatnik opodatkowuje stopniowo przez pięć kolejnych lat następujących po roku, w którym korzystał ze zwolnienia, doliczając w każdym roku do dochodu (straty) osiągniętego zaległe 20 proc. dochodu z roku objętego zwolnieniem. Doliczenia podatnicy dokonują w części C załącznika PIT/Z składanego wraz z zeznaniem PIT-36L.


Dochody i straty

Celem złożenia zeznania podatkowego na formularzu PIT-36L jest rozliczenie się z fiskusem z dochodu lub straty poniesionej przez podatnika opodatkowanego według stawki liniowej. Przychody, koszty ich uzyskania oraz dochód i stratę, a także kwoty należnych zaliczek podatnicy wykazują kolejno w części D zeznania.

Podatnicy osiągający przychody z działalności gospodarczej wypełniają wiersz 1 części D formularza. W kolumnie b wykazują przychody z tego źródła, czyli przychody należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. W przypadku podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych VAT za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o VAT należny. W kolumnie przeznaczonej na wykazanie przychodu z działalności gospodarczej należy wykazać również kwoty zwiększające przychód z tytułu utraty przez podatnika prawa do ulg inwestycyjnych, w związku z art. 7 ust. 19 i 20 ustawy z 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. nr 104, poz. 1104 z późn. zm.).

Następnie, w kolumnie c, podatnik wykazuje poniesione koszty uzyskania przychodów, czyli koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródeł przychodów (z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o PIT). Kolumna d służy do wykazania kwoty dochodu. Podatnik oblicza ją jako różnicę sumy przychodów i kosztów ich uzyskania. Nie dotyczy to podatników, którzy w latach ubiegłych korzystali z tzw. kredytu podatkowego (zaznaczyli kwadrat w poz. 21 części C zeznania). Wypełniają oni rubrykę zeznania przeznaczoną na wpisanie dochodu na podstawie części C załącznika PIT/Z. Podatnicy, którzy wykazują stratę, wypełniają kolumnę e. Kwotę straty oblicza się, jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów. Podatnicy, którzy w ubiegłych latach korzystali z tzw. kredytu podatkowego, rubrykę kwotę straty ustalają na podstawie części C załącznika PIT/Z. W kolumnie f podatnik wykazuje kwotę zaliczek należnych za rok podatkowy.

Wiersz 1 części D zeznania wypełniają także podatnicy, którzy uzyskali dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej wykonywanej za granicą lub ze źródeł przychodów położonych za granicą, do których zastosowanie ma metoda odliczenia podatku zapłaconego za granicą (metoda proporcjonalnego odliczenia).

Aktualny druk formularza PIT-36L w części D przewiduje dwa źródła przychodów. Oprócz pozarolniczej działalności gospodarczej, również działy specjalne produkcji rolnej, które począwszy od 2007 roku zostały objęte możliwością opodatkowania według 19-proc. stawki liniowej. Podatnicy prowadzący działy specjalne produkcji rolnej, podobnie jak podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, wykazują w zeznaniu przychody należne (choćby nie zostały faktycznie otrzymane), uwzględniając kwoty zwiększające przychód z tytułu utraty prawa do ulg inwestycyjnych. Następnie, analogicznie jak w przypadku podatników prowadzących działalność gospodarczą - wypełniają rubryki przeznaczone na wykazanie kosztów uzyskania przychodów, kwoty dochodu (straty) oraz należnych zaliczek.

GDZIE ZŁOŻYĆ SPRAWOZDANIE FINANSOWE

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki niemającej osobowości prawnej, właściwym miejscowo organem podatkowym, w którym należy złożyć sprawozdanie finansowe, jest:

• organ podatkowy właściwy ze względu na adres siedziby spółki, jeżeli przynajmniej dla jednego ze wspólnika jest on właściwy,

• organ podatkowy właściwy dla jednego ze wspólników według ich wyboru, jeżeli organ podatkowy właściwy ze względu na adres siedziby spółki nie jest właściwy dla żadnego ze wspólników. Jeżeli wspólnicy nie dokonali wyboru - organ podatkowy właściwy dla wspólnika wskazanego w pierwszej kolejności w umowie spółki.

JAK DŁUGO TRZEBA PRZECHOWYWAĆ DOKUMENTY PODATKOWE

Podatnik zobowiązany jest przechowywać kopię złożonego zeznania podatkowego do czasu przedawnienia zobowiązania za dany rok podatkowy, czyli przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. W przypadku wysłania zeznania listem poleconym należy przechowywać również potwierdzenie nadania. To samo dotyczy innych dokumentów związanych z rozliczeniem.


Straty z lat ubiegłych i składki ZUS

Podatnik rozliczający podatek dochodowy według 19-proc. stawki liniowej nie może uwzględniać ulg i zwolnień podatkowych. Ma jednak prawo do odliczenia składek na ubezpieczenie społeczne. Podatnik składający zeznanie podatkowe PIT-36L ma również prawo do odliczenia straty z lat ubiegłych.

Odliczenia straty z lat ubiegłych podatnicy dokonują w poz. 33 części E zeznania. Pamiętać należy, że możliwość odliczenia dotyczy wyłącznie straty od dochodu z tego samego źródła, które przyniosło stratę w najbliższych, następujących po sobie kolejno pięciu latach podatkowych, pod warunkiem że wysokość takiego odliczenia nie przekroczy 50 proc. kwoty straty. Poz. 33 w części E zeznania wypełniają zatem podatnicy, którzy w latach 2002, 2003, 2004, 2005 lub 2006 wykazali straty i w roku 2007 r. mają prawo do odliczenia straty z lat ubiegłych.

W niektórych wypadkach konieczne jest dodatkowe zmniejszenie odliczanej straty. Dotyczy to podatników, którzy utracili w latach 2002-2006 prawo do: ulg inwestycyjnych lub prawo do zwolnienia z tytułu prowadzenia działalności w specjalnej strefie ekonomicznej. Jeżeli w związku z utratą powyższych preferencji zmniejszali oni stratę poniesioną ze źródła przychodów, z którym związane były zwolnienia i ulgi, w zeznaniu za 2007 rok odliczają stratę zmniejszoną o kwoty utraconych w tych latach ulg lub zwolnień.

W części E zeznania podatnicy mogą dokonać również odliczeń z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. Odliczeniu od dochodu podlegają składki określone w przepisach ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 z późn. zm.) zapłacone w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących. Kwotę wydatków z tytułu opłacania składek ZUS ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie.

Podatnik nie może natomiast odliczyć składek na ubezpieczenia społeczne, które zostały:

• odliczone od dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych, według progresywnej skali podatkowej,

• odliczone od przychodów na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym,

• odliczone od dochodu na podstawie ustawy o podatku tonażowym,

• zaliczone do kosztów uzyskania przychodów,

• których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) wolny od podatku dochodowego na podstawie art. 21, 52, 52a i 52c ustawy o PIT oraz od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W kolejnej części zeznania oznaczonej literą F w poz. 36-41 podatnicy uwzględniają kwoty zwiększające podstawę opodatkowania lub zmniejszające stratę. Należy zwrócić uwagę na to, że poz. 36 nie wypełniają podatnicy, którzy korzystali z ulg inwestycyjnych, o których mowa w art. 26a ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2001 r. i utracili do nich prawo. W takim przypadku należy zwiększyć przychód o kwoty uprzednio odliczonych ulg inwestycyjnych, dokonując odpowiednich wpisów w części D.


Obliczenie podatku

W części G zeznania PIT-36L podatnicy dokonują obliczenia podatku. Dochód do opodatkowania podatnicy uzyskują poprzez dodanie do kwoty dochodu po odliczeniach (z poz. 35) kwoty wypływającej na zwiększenie podstawy opodatkowania (z poz. 37). Tak obliczoną kwotę należy wpisać w poz. 42. Podstawę obliczenia podatku, którą należy wpisać w poz. 43, stanowi kwota z poz. 42 po zaokrągleniu do pełnych złotych. Pamiętać należy, że zaokrąglenia dokonuje się stosując następującą zasadę: końcówki kwoty wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, natomiast końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. Przykładowo kwota 30 217 zł 11 groszy po zaokrągleniu wyniesie 30 217 zł, natomiast kwota 72 500 zł 80 groszy po zaokrągleniu da nam kwotę 72 501 zł.

Od podstawy opodatkowania wykazanej w poz. 43 podatnik oblicza podatek zgodnie z art. 30c ustawy o PIT, czyli przy zastosowaniu 19-proc. stawki. Otrzymaną kwotę należy wpisać w poz. 44.

Następną pozycję wypełniają podatnicy, na których ciąży obowiązek wykazania i doliczenia do podatku kwot uprzednio odliczonych od podatku. Pozycję 45 zeznania wypełniają m.in. podatnicy, którzy:

• wycofali ze spółdzielni wniesiony wkład mieszkaniowy lub budowlany,

• w całości zmienili przeznaczenie lokalu lub budynku z mieszkalnego na użytkowy,

• przenieśli uprawnienia do rachunku oszczędnościowo-kredytowego na rzecz osób trzecich, z wyjątkiem dzieci własnych lub przysposobionych,

• w roku podatkowym otrzymali zwrot uprzednio zapłaconych i odliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Kolejna pozycja zeznania (poz. 46) przeznaczona jest dla podatników, którzy wykazują podatek zapłacony za granicą. Dotyczy to przedsiębiorców, którzy uzyskali dochody z tytułu działalności wykonywanej za granicą lub ze źródeł przychodów położonych za granicą, do których ma zastosowanie metoda odliczenia z progresją. Metoda ta ma zastosowanie w umowach międzynarodowych zawartych m.in. z Austrią, Belgią, Danią, Finlandią, Holandią, Rosją, Stanami Zjednoczonymi. Ma ona również zastosowanie w stosunku do rozliczenia dochodów z państw, z którymi Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Przypomnijmy, że metoda proporcjonalnego odliczenia polega na tym, że podatek zapłacony za granicą podlega odliczeniu od podatku obliczonego od łącznych dochodów uzyskanych w roku podatkowym. Trzeba jednak pamiętać, że odliczenie to nie może przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany za granicą. W tym wypadku kwotę podatku obliczonego według 19-proc. stawki od łącznych dochodów uzyskanych za granicą i w Polsce należy pomnożyć przez kwotę dochodu uzyskanego za granicą (wykazanego w części D zeznania), a następnie podzielić przez kwotę łącznego dochodu uzyskanego za granicą i w Polsce.

W poz. 47 wykazywany jest podatek.

Ustalenie zobowiązania podatkowego

Część H zeznania PIT-36L wypełniają podatnicy dokonujący odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne. Składka zdrowotna, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75 proc. podstawy wymiaru tej składki. Kwotę wydatków podlegającą odliczeniu ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Odliczana składka na ubezpieczenie zdrowotne nie może przekroczyć podatku wykazanego w poz. 47.

Od podatku podatnik nie może odliczyć składek na ubezpieczenie zdrowotne, które zostały:

• odliczone od zryczałtowanego podatku dochodowego na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym,

• odliczone od podatku obliczonego na zasadach ogólnych,

• odliczone od podatku tonażowego,

- których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) wolny od podatku dochodowego na podstawie art. 21, 53, 52a i 52c ustawy oraz od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Obliczenia zobowiązania podatkowego należy dokonać w części I zeznania. W pierwszej kolejności należy wykazać podatek po odliczeniu składki zdrowotnej (poz. 49). Następną pozycję wypełniają podatnicy wykazujący zryczałtowany podatek od dochodu z likwidacji działalności gospodarczej dokonanej w grudniu 2007 r. W poz. 51 podatnicy wykazują podatek należny, po zaokrągleniu do pełnych złotych, w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 groszy i więcej podwyższa się do pełnych złotych.


Kwota do zapłaty lub nadpłata

Obliczenia kwoty do zapłaty albo nadpłaty podatnicy dokonują w części J zeznania PIT-36L. W tej części formularza dodany został wiersz (poz. 57) dotyczący podatku z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19-proc. dochodu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatek ten jest płatny w terminie złożenia zeznania podatkowego za rok, w którym dokonano zbycia. Obowiązek wykazania tego rodzaju podatku w rocznym zeznaniu podatkowym wynika z art. 45 ust. 3b ustawy w brzmieniu nadanym z 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

Ustawodawca w zeznaniu podatkowym PIT-36L mającym zastosowanie do dochodów osiągniętych od 1 stycznia 2007 r. zmodyfikował również wiersze dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 29, 30 i 30a ustawy, od dochodów (przychodów) uzyskanych bez pośrednictwa płatnika. Przypomnijmy, że w rozliczeniu podatkowym za 2006 rok podatek ten wykazywany był w załączniku PIT/X a następnie w części, w jakiej wpływał na wysokość odpowiednio kwoty do zapłaty lub kwoty nadpłaty, przenoszony do zeznania podatkowego (PIT-36, PIT-36L albo PIT-38). Ponieważ utrzymywanie dotychczasowej konstrukcji załącznika PIT/X mogłoby utrudnić obsługę zeznań podatkowych w formie elektronicznej, resort finansów zdecydował o włączeniu o informacji zawartych w tym załączniku bezpośrednio do rocznego zeznania podatkowego. W wyniku dokonanych zmian pozycje od 57 do 62 odzwierciedlają część B.2 oraz B.3. załącznika PIT/X za 2006 rok.

W części J usunięto ponadto wiersz przeznaczony do wpisania kwoty odsetek naliczonych zgodnie z art. 22e ust. 1 pkt 4 i ust. 2 ustawy. Jest to związane z likwidacją począwszy od 2007 roku obowiązku składania miesięcznych deklaracji. W efekcie w formularzu zeznania pojawiła się nowa część przeznaczona do wpisania kwoty należnych odsetek za poszczególne miesiące.

WAŻNE!

Jeżeli pozycja zeznania PIT-36L przeznaczona do wpisywania kwoty nie będzie wypełniona - urząd skarbowy przyjmie, że podatnik wpisał 0. Niektóre pozycje zeznania PIT-36L muszą być jednak bezwzględnie wypełnione. Dotyczy to w szczególności podania numerów: NIP, PESEL, roku, za który zeznanie jest składane, celu złożenia formularza, informacji o dołączonych formularzach oraz podpisu na zeznaniu. Prawidłowe wypełnienie tych pozycji pozwoli uniknąć dodatkowej wizyty w urzędzie skarbowym w celu uzupełniania lub skorygowania uprzednio złożonego zeznania

ZASADY PRZEKAZANIA 1 PROC. PODATKU

Przekazanie 1 proc. podatku:

• Wybór organizacji pożytku publicznego

• Sprawdzenie danych organizacji: nazwy oraz numeru wpisu w KRS

• Złożenie wniosku o przekazanie 1 proc. na formularzu PIT-36 w części P zeznania

PODATEK OD ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI

Osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną według 19-proc. stawki linowej podatek z odpłatnego zbycia nieruchomości wykazują w zeznaniu PIT-36L w części J w poz. 56 zeznania.


Odsetki i należne zaliczki

W następnej kolejności podatnik wypełnia części od K do M zeznania, w których usunięto dotychczasowe dane będące odzwierciedleniem danych w formularzu PIT/B oraz dodano nowe części. W druku zeznania podatkowego za 2007 rok pojawiła się nowa część K dotycząca zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 44 ust. 1b ustawy o PIT. Jest to podatek, jaki osoby fizyczne, które nie mają miejsca zamieszkania na terytorium Polski i uzyskujące bez pośrednictwa płatnika przychody, o którym mowa w art. 29 ustawy, są zobowiązane wpłacać bez wezwania na rachunek urzędu skarbowego, w terminie do dnia 20 następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Obowiązek wykazywania tego podatku w zeznaniu podatkowym nałożył na podatników art. 45 ust. 3b ustawy o PIT w kształcie nadanym nowelizacją ustawy o PIT z 16 listopada 2006 r.

W następnej kolejności podatnik wypełnia część L zeznania. Podatnik w poz. 77-88 wykazuje tutaj odsetki naliczone zgodnie z art. 22e ust. 1 pkt 4 i ust. 2 ustawy o PIT. Zmiana ta jest konsekwencją wspomnianej już likwidacji obowiązku składania przez podatników w trakcie roku podatkowego deklaracji, w których należności te wykazywano za okres od stycznia do listopada. Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 22e ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT należności te należy wykazać w zeznaniu rocznym. W celu umożliwienia organom podatkowym weryfikacji prawidłowości ich regulowania w trakcie roku, podatnik został zobowiązany do wykazywania kwoty odsetek w rozbiciu na poszczególne miesiące.

Wyjaśnijmy, że jeżeli podatnik zaliczył do kosztów uzyskania przychodów wydatki na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie składników majątku, a następnie był obowiązany do zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, to w takiej sytuacji musi wykazać i zapłacić stosowne odsetki. Są one naliczane za okres od dnia zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie składników majątku do dnia, w którym okres ich używania przekroczył rok lub do dnia zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

W aktualnym druku zeznania PIT-36L dodano także nową część dotyczącą należnych zaliczek, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT. Wyjaśnijmy, że chodzi tu o zaliczki od dochodów z działalności gospodarczej z wyjątkiem zaliczek uiszczanych w uproszczonej formie na podstawie art. 44 ust. 6b ustawy. Jednocześnie na pierwszej stronie zeznania dodano odpowiednie pouczenie dające podstawę do wszczęcia na podstawie wykazanych przez podatnika informacji postępowania egzekucyjnego w sytuacji zaistnienia przesłanek określonych w tym pouczeniu. Zgodnie z jego brzmieniem wykazane w tej części deklaracji kwoty stanowią podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, na odsetki od wykazanych i nieuiszczonych w obowiązujących terminach lub uiszczonych w niepełnej wysokości kwot należnych zaliczek.

W następnej kolejności, w części N obowiązującego wzoru zeznania, podatnik powinien poinformować urząd skarbowy o składanych wraz z formularzem załącznikach. W rozliczeniu podatkowym za 2007 rok podatnicy nie składają już załącznika PIT/X. W tej części dodano natomiast pozycję dotyczącą informacji o dołączonym do zeznania Sprawozdaniu o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej. Zmiana jest konsekwencją postanowień art. 45 ust. 5a ustawy o PIT.


1 proc. dla organizacji pożytku publicznego

W związku z wprowadzeniem nowego mechanizmu przekazywania 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, przed blokiem zatytułowanym Oświadczenie oraz podpis podatnika/małżonka/pełnomocnika, dodano nową cześć O stanowiącą wniosek o przekazanie 1 proc. na rzecz wybranej przez podatnika organizacji pożytku publicznego. Przypomnijmy, że począwszy od zeznań podatkowych składanych za 2007 rok to urząd skarbowy, a nie podatnik, wpłaci kwotę odpowiadającą 1-proc. należnego podatku na konto organizacji pożytku publicznego. Jednocześnie ustawodawca przyznał prawo do przekazania części podatku podatnikom, którzy rozliczają się z fiskusem według 19-proc. stawki liniowej oraz osiągającym dochody z kapitałów pieniężnych wymienionych w art. 30b ustawy o PIT.

Ta część zeznania składa się z trzech odrębnych pozycji. Pierwsza z nich przeznaczona jest na wpisanie nazwy wybranej przez podatnika organizacji pożytku publicznego, druga - numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, trzecia - do podania kwoty, którą urząd skarbowy przekaże wskazanej w zeznaniu organizacji pożytku publicznego. Przekazywana kwota nie może jednak przekroczyć 1 proc. podatku należnego i musi być zaokrąglona do pełnych dziesiątek groszy w dół. Pamiętać należy, że w zeznaniu podatkowym wskazać można tylko jedną organizację pożytku publicznego. Wyboru organizacji podatnik dokonuje z wykazu zawartego w obwieszczeniu ministra pracy i polityki społecznej z 28 grudnia 2007 r. w sprawie organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na 30 listopada 2007 r. (MP nr 99, poz. 1078 ze zmianami wynikającymi z MP z 2008 r. nr 23, poz. 233).

Na sam koniec, w części P zeznania podatnik składa oświadczenie i podpis. Również tutaj wprowadzono pewne zmiany. W związku z regulacjami zawartymi w art. 80a Ordynacji podatkowej w tej części zeznania dodana została nowa pozycja umożliwiająca złożenie podpisu pełnomocnikowi (wraz z podaniem imienia i nazwiska). Pamiętać należy, że pełnomocnictwo może dotyczyć tylko jednej konkretnej czynności z zakresu jednego podatku. W tym celu należy szczegółowo określić rodzaj czynności oraz podatku objęty pełnomocnictwem, np. podpisywanie deklaracji podatkowej dla podatku dochodowego od osób fizycznych.

PRZYKŁAD BRAK PODPISU

Podatnik 1 kwietnia 2008 r. przesłał listem poleconym zeznanie podatkowe PIT-36L za 2007 rok i uregulował zobowiązanie podatkowe. Podatnik zorientował się jednak, że nie podpisał deklaracji. W takim wypadku trzeba jak najszybciej złożyć korektę zeznania, nie czekając na wezwanie z urzędu skarbowego. W tym celu podatnik powinien ponownie wypełnić zeznanie podatkowe, składając podpis na końcu zeznania i zaznaczając w poz. 6, że celem jego złożenia jest korekta (kwadrat 2). Do składanej korekty zeznania podatnik musi dołączyć pisemne uzasadnienie przyczyn korekty.

PRZYKŁAD ODLICZANIE STRATY

Podatnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną stawką liniową w 2006 roku wykazał stratę w wysokości 50 tys. zł. W zeznaniu PIT-36L za 2007 rok ma prawo dokonać odliczenia straty z roku ubiegłego. Trzeba pamiętać, że podatnik może odliczyć maksymalnie 50 proc. kwoty tej straty. Istotne jest, że odliczenie straty przysługuje tylko od dochodu z tego samego źródła, które przyniosło stratę. Oznacza to, że dochody ze źródła działalność gospodarcza mogą zostać pomniejszone jedynie o stratę z prowadzonej działalności gospodarczej, a nie np. ze sprzedaży papierów wartościowych. Podatnik w rozliczeniu podatkowym za 2007 rok może zatem odliczyć połowę straty za 2006 rok, czyli 25 tys. zł.

MAGDALENA MAJKOWSKA

magdalena.majkowska@infor.pl

PODSTAWA PRAWNA

• Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Źródło: Gazeta Prawna [Tygodnik Podatkowy] Nr 68 (2190), 7 kwietnia 2008 r.


Jak będzie wyglądało rozliczenie podatnika płacącego liniowy PIT w sytuacji, gdy oprócz dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce uzyskał dochód za granicą na podstawie umowy o pracę?


Mateusz Kobyliński

doradca podatkowy, starszy menedżer w firmie KPMG

Osoby o nieograniczonym obowiązku podatkowym w Polsce (tzw. rezydenci podatkowi) podlegają opodatkowaniu w Polsce od całości swoich zagranicznych dochodów i obowiązani są do ich wykazania w składanym zeznaniu rocznym. Podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej, z których dochody opodatkowane są według 19-proc. stawki liniowej, wykazują dochody z tego tytułu w zeznaniu rocznym składanym na formularzu PIT-36L. W zeznaniu tym, co do zasady, nie są wykazywane dochody uzyskiwane przez podatnika z innych źródeł niż te wymienione powyżej. W praktyce oznacza to, iż w przypadku uzyskiwania poza dochodami z działalności gospodarczej opodatkowanymi stawką liniową również innych dochodów, np. ze stosunku pracy, podatnik wykazuje je w odrębnym zeznaniu rocznym, a zatem zmuszony jest do złożenia dodatkowego zeznania (lub zeznań).

Z najprostszą sytuacją będą mieli do czynienia ci podatnicy, którzy dochód ze stosunku pracy uzyskali za pośrednictwem płatnika (pracodawcy mającego siedzibę w Polsce) ze źródeł położonych na terytorium Polski. Wówczas osoby te, oprócz zeznania na formularzu PIT-36L, w którym zadeklarują dochód z działalności gospodarczej opodatkowanej stawką liniową, złożą również zeznanie na formularzu PIT-37, w którym wykażą dochody ze stosunku pracy. Należy jednak zauważyć, że w przypadku wykonywania pracy za granicą i uzyskania dochodów z pracy, które podlegały opodatkowaniu poza Polską, konieczne będzie zastosowanie formularza PIT-36 (zamiast formularza PIT-37). Składając bowiem drugi z wymienionych, nie jest możliwe zastosowanie odpowiedniej metody unikania podwójnego opodatkowania. PIT-36 złożą również podatnicy, którzy uzyskali dochody ze stosunku pracy z zagranicy, od pracodawcy nieposiadającego siedziby na terytorium Polski, niezależnie od tego, czy dochody te podlegały opodatkowaniu za granicą czy też nie.

Podatnicy uzyskujący dochody z zagranicy do zeznania PIT-36 obowiązani będą również złożyć załącznik PIT-ZG, czyli informację o wysokości dochodów z zagranicy i podatku zapłaconym za granicą. Należy zauważyć, iż dla każdego państwa, z którego uzyskano dochody, należy złożyć odrębną informację PIT-ZG. Odrębny PIT-ZG składany jest także do każdego składanego przez podatnika zeznania. Przykładowo, jeżeli podatnik uzyskujący dochody zarówno ze stosunku pracy, jak i z działalności gospodarczej opodatkowanej według stawki liniowej podlegał opodatkowaniu z obu tytułów za granicą, musi złożyć odrębny PIT-ZG do każdego ze składanych zeznań (zarówno do PIT-36, jak i do PIT-36L).

W zależności od tego, w jakim państwie podatnik osiągnął dochody ze stosunku pracy, które podlegały tam opodatkowaniu, zastosuje on w zeznaniu rocznym odpowiednią metodę unikania opodatkowania: metodę wyłączenia z progresją lub proporcjonalnego odliczenia. Pierwsza z nich oznacza zwolnienie dochodu podlegającego opodatkowaniu za granicą z uwzględnieniem wysokości tego dochodu do obliczenia stopy procentowej podatku mającej zastosowanie do dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce. Metoda odliczenia proporcjonalnego polega natomiast na odliczeniu od podatku należnego w Polsce podatku zapłaconego za granicą do wysokości podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia przypadającego proporcjonalnie na dochód opodatkowany w państwie obcym.

(MGM)

PODSTAWA PRAWNA

• Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).


Podatnicy korzystający z opodatkowania według 19-proc. stawki liniowej tracą prawo do zwolnień oraz ulg podatkowych, nie mogą także uwzględniać kwoty wolnej od podatku. Jakich odliczeń można zatem dokonać w zeznaniu rocznym PIT-36L?


Katarzyna RzeŻnicka

starszy konsultant, doradca podatkowy w Pricewaterhouse- Coopers

Podatnicy, którzy wybrali opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej podatkiem liniowym, mogą w rocznym rozliczeniu dochodów korzystać tylko z wybranych odliczeń dostępnych dla osób rozliczających się według zasad ogólnych. Podatnik rozliczający się z fiskusem na zasadach podatku liniowego nie może odliczać od dochodu z działalności gospodarczej np. wydatków na użytkowanie internetu czy też wydatków na cele rehabilitacyjne oraz przykładowo od kwoty należnego podatku nie może odliczyć tzw. ulgi rodzinnej. Podatnik może natomiast uzyskany w roku podatkowym dochód pomniejszyć o straty z tego źródła przychodów poniesione w poprzednich pięciu latach podatkowych. Wysokość obniżenia w którymkolwiek z lat nie może jednak przekroczyć 50 proc. kwoty straty.

Ustalony dochód z działalności gospodarczej podatnik korzystający z opodatkowania podatkiem liniowym może pomniejszyć o określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących. Odliczenie powyższych składek przysługuje jednak, o ile składki te nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub odliczone od dochodów opodatkowanych według skali podatkowej lub odliczone od przychodów na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Obliczony podatek (według stawki liniowej) podatnik może natomiast obniżyć o kwotę opłaconej w roku podatkowym składki na ubezpieczenie zdrowotne. Kwota składki zmniejszająca podatek nie może przekroczyć 7,75 proc. podstawy wymiaru tej składki.

Podatnik, który podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu i który wybrał opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej podatkiem liniowym, jeżeli osiąga dochody z tytułu działalności gospodarczej wykonywanej poza granicami Polski, może ponadto od podatku należnego w Polsce odliczyć kwotę podatku dochodowego zapłaconego w obcym państwie. Odliczenie to nie może przekroczyć tej części podatku (obliczonego przed dokonaniem odliczenia), która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w obcym państwie. Zasady powyższe mają zastosowanie, jeżeli dochody zagraniczne nie są zwolnione z opodatkowania w Polsce (zgodnie z odpowiednią umową w sprawie unikania podwójnego opodatkowania stosowana jest metoda proporcjonalnego odliczenia) lub gdy z państwem, w którym osiągane są dochody, Polska nie zawarła umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.

Podatnicy rozliczający podatek według 19-proc. stawki liniowej mogą ponadto przekazać w swoim zeznaniu podatkowym kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1 proc. podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego, na rzecz jednej wybranej przez podatnika organizacji pożytku publicznego. Przekazywana kwota podlega zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. Według nowych zasad obowiązujących po raz pierwszy w stosunku do rozliczeń za 2007 rok przekazanie określonej kwoty podatku następuje przez naczelnika urzędu skarbowego, jednakże na wniosek podatnika. Za złożenie wniosku przez podatnika uznaje się wskazanie przez podatnika w zeznaniu podatkowym (PIT-36L) organizacji pożytku publicznego poprzez podanie jej nazwy i numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Przekazanie kwoty darowizny jest możliwe pod warunkiem, że zeznanie podatkowe zostanie złożone przed upływem terminu określonego dla złożenia tego zeznania (zasadniczo 30 kwietnia kolejnego roku za rok poprzedni).

(MGM)

PODSTAWA PRAWNA

• Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).


Czy podatnik opodatkowany liniowo może złożyć zeznanie PIT-36L elektronicznie. Jakich obowiązków powinien dopełnić oraz jakie wady i zalety wiążą się z takim sposobem złożenia zeznania?


Tomasz Kosieradzki

doradca podatkowy w Sol Financial Services Polska

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przedsiębiorcy opodatkowani liniowo mają możliwość składania rocznego zeznania PIT-36L w formie elektronicznej. Uprawnienie takie zostało im przyznane rozporządzeniem ministra finansów z 19 grudnia 2007 r. w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wydane na podstawie art. 3a par. 3 Ordynacji podatkowej). Zastąpiło ono wcześniej obowiązujące rozporządzenie z 16 sierpnia 2006 r., które umożliwiało składanie e-deklaracji wyłącznie tzw. dużym podatnikom.

Przedsiębiorca, który chciałby skorzystać z możliwości złożenia zeznania za pomocą środków komunikacji elektronicznej, musi pamiętać, że ten sposób składania deklaracji podatkowych został uzależniony od spełnienia kilku obowiązków. Przede wszystkim podatnik, który zamierza składać e-deklaracje, zobowiązany jest do zawiadomienia o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego na druku ZAW-E1.

W zawiadomieniu wskazuje się osobę lub osoby upoważnione do składania deklaracji w tej formie i podpisywania deklaracji podpisem elektronicznym. Kolejnym krokiem jest zgłoszenie za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez podatnika lub osobę upoważnioną do składania i podpisywania deklaracji w formie elektronicznej zgłoszenia upoważnienia (druk ZAW-E2). Możliwość składania deklaracji elektronicznych istnieje dopiero po wydaniu przez naczelnika urzędu skarbowego zaświadczenia o zgodności danych zwartych w zawiadomieniu z danymi zawartymi w zgłoszeniu. Zaświadczenie powinno zostać wydane w terminie miesiąca od jego zgłoszenia. Składanie deklaracji w formie elektronicznej wymaga również uzyskania bezpiecznego podpisu elektronicznego. Koszt uzyskania podpisu wacha się od 300 do 600 zł.

Wzory deklaracji elektronicznych dostępne są na bezpłatnej stronie www.e-deklaracje.gov.pl. Na stronie znajdują się również informacje niezbędne do prawidłowej obsługi wysyłki deklaracji w formie elektronicznej. Każdorazowo złożona przez podatnika deklaracja zostanie potwierdzona przez organ podatkowy lub elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (dokument UPO).

Przedsiębiorca, który chciałby skorzystać już w tym roku z rozliczenia PIT-36L w formie elektronicznej, ma już taką możliwość. Jednakże wymagało to od niego wcześniejszego dokonania zgłoszenia i zawiadomienia. Jeżeli nie zostało to zaplanowane z odpowiednim wyprzedzeniem, nie będzie możliwe złożenie deklaracji w formie elektronicznej w ustawowo przewidzianym terminie.

Decydując się na elektroniczną formę składania deklaracji podatkowych, należy wziąć pod uwagę również element ekonomiczny. Uzyskanie podpisu elektronicznego i jego obsługa (odnawianie certyfikatu) wiążą się z kosztami. Jeżeli nie będziemy korzystali z tej formy rozliczeń w trakcie pozostałej części roku (wysyłając przykładowo deklaracje VAT), wydatki mogą okazać się spore. Jeżeli natomiast częstotliwość korzystania z tej formy rozliczeń będzie duża, podatnik niewątpliwie zaoszczędzi dużo czasu, omijając kolejki na poczcie czy też w urzędzie oraz zyska możliwość złożenia deklaracji praktycznie z dowolnie wybranego miejsca i dowolnym czasie.

(MGM)

PODSTAWA PRAWNA

• Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

• Rozporządzenie ministra finansów z 19 grudnia 2007 r. w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz.U. nr 246, poz. 1817).

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Składka na ubezpieczenie wypadkowe w 2024 roku. Będzie obniżenie stopy procentowej składki dla 32 grup od składek za kwiecień

Opublikowany 23 lutego 2024 r. projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków przewiduje zmianę  kategorii ryzyka dla 32 grup działalności, dzięki czemu nastąpi obniżenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe. Tylko w przypadku jednej grupy działalności nastąpi wzrost kategorii ryzyka i tym samym wzrost stopy procentowej składki wypadkowej. Zmiany będą obowiązywać od składek należnych za kwiecień 2024 r.

Projekt ustawy o kryptoaktywach. Będzie nadzór nad rynkiem i ochrona inwestorów

Projekt ustawy o kryptoaktywach przewiduje wprowadzenie nowych rozwiązań w obszarze sektora rynku kryptoaktywów, mających na celu realizację prawa unijnego, w szczególności w zakresie skutecznego nadzoru nad tym rynkiem i ochrony inwestorów. Ustawa, z pewnymi wyjątkami, ma wejść w życie z dniem 30 czerwca 2024 roku.

Rada Ministrów zajmie się projektem nowelizacji ustawy o rachunkowości

Nowe przepisy mają wprowadzić do polskiego porządku prawnego unijne przepisy, które nakładają na duże firmy obowiązek publikacji danych o zapłaconych podatkach.

MF ujawniło plany dotyczące podatku Belki - nie zostanie zniesiony, a jedynie zmodyfikowany

Nie będzie całkowitego zniesienia podatku Belki, a jedynie modyfikacja obowiązujących przepisów. Tak wynika z wypowiedzi Jarosława Nenemana, wiceministra finansów. Co czeka inwestorów i oszczędzających?

VAT 2024: czy ujemny podatek należny zwiększa podatek naliczony?

Należy wprowadzić przepis prawa o charakterze uściślającym, który w art. 29a ustawy o VAT dotyczącego podstawy opodatkowania, oraz w art. 86 ustawy o VAT wprowadzi uprawnienie do rozliczania w czasie ujemnego podatku należnego oraz nakaz takiego rozliczania ujemnego podatku naliczonego – postuluje prof. dr hab. Witold Modzelewski

Dlaczego gospodarka strefy euro słabnie wobec USA od czasu wprowadzenia waluty euro?

W ciągu 25 lat od wprowadzenia euro przewaga gospodarcza Stanów Zjednoczonych nad strefą euro zwiększyła się niemal trzykrotnie. W 1999 r. roku, kiedy wprowadzono walutę euro, gospodarka USA była o 11% większa niż gospodarka strefy euro pod względem parytetu siły nabywczej. Od tego czasu różnica ta wzrosła do 30% - piszą eksperci Allianz Trade w obszernym opracowaniu Allianz Research: „Europa wydaje się pozostawać w tyle za Stanami Zjednoczonymi na wielu frontach” w lutym 2024 r.

Masz czteroletnie obligacje skarbowe indeksowane inflacją? Opłaca się teraz sprzedać i kupić nowe takie same

Czteroletnie obligacje indeksowane inflacją otrzymają w marcu 2024 r. oprocentowanie niższe niż Ministerstwo Finansów oferuje za nowe papiery tego samego typu. Ze strony inwestorów racjonalnym działaniem byłoby umorzenie starszych serii i zakup nowych papierów. Konwersja może dotyczyć papierów o wartości około…  84 mld zł. Tak radzi w komentarzu z 23 lutego 2024 r. Emil Szweda z Obligacje.pl,

Ile wynosi obecnie stopa bezrobocia? Co pokazują dane GUS?

Stopa bezrobocia wynosząc w końcu stycznia 5,4% była o 0,3 pkt proc. wyższa niż miesiąc wcześniej - tak wynika z danych GUS. Na przełomie lutego i marca stopa bezrobocia może sięgać 5,4% - 5,5% przy liczbie bezrobotnych na poziomie 840 – 850 tys. osób.

Zakup startupu - jak nie kupić kota w worku? Kluczowe: due dilligence. Poradnik dla inwestora

Akwizycja firmy jest inwestycją, która ma się opłacać. To oczywiste twierdzenie staje się jeszcze bardziej prawdziwe w przypadku nabycia startupu, który kupuje się po to, by rozwijać biznes z pomysłem, mający duży potencjał. Zakup startupu zazwyczaj jest łatwiejszy niż założenie firmy od zera, szczególnie takiej, która ma się okazać jednorożcem w świecie biznesu. Jednak podjęcie takiego kroku jest obarczone sporym ryzykiem. Aż 9 na 10 nowo tworzonych startupów upada, z czego 20 proc. kończy działalność w ciągu pierwszego roku, a kolejne 50 proc. nie utrzymuje się na rynku dłużej niż 5 lat [Źródło: Startup Genome]. Można dyskutować z tymi statystykami, ale jeżeli nawet są prawdziwie tylko w połowie, to i tak wskazują na pewne negatywne zjawisko. Ryzyka biznesowego przy zakupie startupu nie da się zupełnie wyeliminować, ale można zadbać o to, by ograniczyć je do minimum. 

Żądanie zmniejszenia kary umownej – sąd nie może sam z urzędu podejmować się miarkowania. Orzeczenie Sądu Najwyższego

Występując o zmniejszenie kary umownej dłużnik jest zobligowany wskazać, do jakiej wysokości zmniejszenia żąda. Wyinterpretować to może również sąd, pod warunkiem, że taką możliwość daje całokształt działań procesowych dłużnika. Sąd nie może sam z urzędu podejmować się miarkowania, jeśli z działań strony nie wynika chęć zgłoszenia żądania o to - orzekł w wyroku z 16 listopada 2022 r. Sąd Najwyższy (sygn. akt II CSKP 578/22).

REKLAMA