REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Rozliczenie VAT przy eksporcie i imporcie

REKLAMA

Jedną z czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jest import oraz eksport towarów. Z importem będziemy mieli do czynienia, gdy nastąpi przywóz towarów z terytorium państwa pozaunijnego na terytorium Polski. Eksport natomiast to potwierdzony przez urząd celny wywóz towarów z terytorium Polski poza terytorium Wspólnoty, jeżeli wywóz jest dokonany przez: dostawcę lub na jego rzecz (eksport bezpośredni), lub nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz (eksport pośredni). Zarówno w przypadku importu, jak i eksportu ich rozliczenie dla celów VAT zależy od poprawnego ustalenia podstawy opodatkowania oraz dokumentowania.

SPIS TREŚCI

PORADY PRAWNE

PRZYKŁADY
Obowiązek podatkowy

Obowiązek podatkowy w VAT powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi. Jeżeli podatnik wysyła towar nabywcy lub wskazanej przez niego osobie trzeciej, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru jednej z tych osób. Jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w siódmym dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Przepis ten stosuje się odpowiednio do faktur za częściowe wykonanie usługi.

REKLAMA

Autopromocja

Nieco inaczej został określony obowiązek podatkowy dla celów VAT przy imporcie i eksporcie towarów. Trzeba pamiętać, że eksport co prawda podlega 0-proc. stawce VAT, ale musi być wykazywany w deklaracjach VAT.

W eksporcie towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą potwierdzenia przez urząd celny określony w przepisach celnych wywozu towaru poza terytorium Wspólnoty.

Jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części.

Przepis ten stosuje się odpowiednio w przypadku eksportu towarów, jeżeli wywóz towarów nastąpi w ciągu 6 miesięcy, licząc od dnia otrzymania części należności.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Również import podlega rozliczeniu w deklaracji VAT, ale w tym przypadku VAT określony w dokumentach celnych stanowi dla podatnika jednocześnie podatek naliczony i należny.

Obowiązek podatkowy w imporcie towarów powstaje z chwilą powstania długu celnego. W przypadku objęcia towarów procedurą celną: uszlachetniania czynnego w systemie ceł zwrotnych, odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od należności celnych przywozowych, przetwarzania pod kontrolą celną - obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów powstaje z chwilą objęcia towarów tą procedurą.

Jeżeli import towarów objęty jest procedurą celną: składu celnego, odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od należności celnych przywozowych, uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń, tranzytu, a od towarów tych pobierane są opłaty wyrównawcze lub opłaty o podobnym charakterze i nie powstaje jednocześnie dług celny - obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wymagalności tych opłat.

SŁOWNIK

Import towarów - przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego (spoza państw Unii Europejskiej) na terytorium kraju (Polski).

Eksport towarów - potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty w wykonaniu czynności dostawy towarów, jeżeli wywóz jest dokonany przez:

• dostawcę lub na jego rzecz (eksport bezpośredni),

• nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju, lub na jego rzecz (eksport pośredni).

Sprzedaż - odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.


Stawka w eksporcie

W eksporcie towarów, gdy wywóz jest dokonany przez dostawcę lub na jego rzecz, stawka podatku wynosi 0 proc. Przy takim eksporcie towarów dokonywanym przez rolników ryczałtowych stawka VAT wynosi 0 proc., pod warunkiem prowadzenia przez podatnika ewidencji dla celów VAT (rejestru zakupu i sprzedaży VAT). Stawkę podatku 0 proc. stosuje się w eksporcie towarów, pod warunkiem że podatnik przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany miesiąc otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty.

W przypadku gdy dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium unijne podatnik nie posiada, nie wykazuje tej dostawy w ewidencji prowadzonej dla celów VAT, za dany okres rozliczeniowy, lecz w okresie następnym, stosując stawkę podatku 0 proc., pod warunkiem otrzymania wspomnianego dokumentu przed złożeniem deklaracji podatkowej za ten okres. W razie nieotrzymania tego dokumentu w okresie następnym mają zastosowanie stawki właściwe dla dostawy tego towaru na terytorium kraju. Przepis ten stosuje się w przypadku, gdy podatnik posiada dokument celny potwierdzający procedurę wywozu.

Otrzymanie przez podatnika dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty w terminie późniejszym niż wspomniany okres następny upoważnia podatnika do dokonania korekty podatku należnego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym podatnik otrzymał ten dokument.

REKLAMA

Stawkę 0 proc. stosuje się odpowiednio w eksporcie towarów, gdy wywóz jest dokonany przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju, lub na jego rzecz, jeżeli podatnik przed złożeniem deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym dokonał dostawy towarów, posiada kopię dokumentu, w którym urząd celny określony w przepisach celnych potwierdził wywóz tych towarów poza terytorium Wspólnoty. Z dokumentu musi wynikać tożsamość towaru będącego przedmiotem dostawy i wywozu.

Otrzymanie przez podatnika dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty w terminie późniejszym niż wspomniany okres następny upoważnia podatnika do dokonania korekty podatku należnego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym podatnik otrzymał ten dokument.


Przebieg pisemnego zgłoszenia

Pisemne zgłoszenie celne do procedury wywozu odbywa się w tzw. urzędzie celnym wywozu z zastosowaniem jednolitego dokumentu administracyjnego SAD składającego się z kart 1, 2 i 3.

Karta 1 jest przeznaczona dla urzędu celnego, w którym nastąpiło dokonanie zgłoszenia celnego, karta 2 służy do celów statystycznych, a karta 3 jest przeznaczona dla eksportera.

Po załatwieniu formalności w urzędzie celnym wywozu karta 3 jest zwracana eksporterowi, który dostarcza ją wraz ze zwolnionym towarem do urzędu celnego wyprowadzenia. Urzędem celnym wyprowadzenia jest:

• w przypadku towarów wywożonych koleją, drogą pocztową, morską lub lotniczą - urząd celny właściwy dla miejsca, w którym towary przejmowane są w ramach jednej umowy przewozu w celu transportu do kraju trzeciego przez towarzystwo kolejowe, organy pocztowe, przedsiębiorstwo lotnicze lub żeglugowe,

• w przypadku towarów wywożonych transportem przesyłowym (gaz, ropa naftowa, energia elektryczna) - urząd wyznaczony przez państwo członkowskie, w którym znajduje się siedziba eksportera,

• w przypadku towarów wywożonych w inny sposób lub w okolicznościach nieobjętych wyżej - ostatni urząd celny przed opuszczeniem przez towary obszaru celnego Wspólnoty (przeważnie wywóz towarów transportem drogowym).

Urząd ten będzie nadzorował faktyczny wywóz towarów poza obszar celny Wspólnoty. Urząd ten dokona też na karcie 3 potwierdzenia, że towary opuściły obszar Unii Europejskiej, co uprawnia do zastosowania 0-proc. stawki VAT w eksporcie.

Po przedstawieniu towaru i karty 3 SAD w urzędzie celnym wyprowadzenia następuje weryfikacja towarów z SAD. Urząd upewnia się, że przedstawione towary są towarami zgłoszonymi i nadzoruje ich fizyczny wywóz. Urząd celnym wyprowadzenia ma jednocześnie obowiązek dokonać potwierdzenia wywozu towaru poza obszar celny Wspólnoty na karcie 3 dokumentu SAD i zwrócić ją na żądanie zgłaszającego wyrażone poprzez umieszczenie adnotacji RET-EXP.

Zgłaszający może jednak zaznaczyć, że chce zwrotnego otrzymania karty 3 i dokonania potwierdzenia wywozu towaru w inny sposób. Potwierdzenia wywozu dokonuje funkcjonariusz celny poprzez umieszczenie na odwrocie karty 3 SAD pieczęci wskazującej datę i nazwę urzędu celnego. Po dokonaniu potwierdzenia karta 3 zwracana jest osobie, która ją przedstawiła wraz z towarem (eksporter, zgłaszający, jego przedstawiciel, przewoźnik).

CO NIE STANOWI EKSPORTU

Nie stanowi eksportu wywóz towarów przez samego nabywcę dla celów wyposażenia lub zaopatrzenia łodzi rekreacyjnych oraz prywatnych statków powietrznych lub innych prywatnych środków transportu, w tym środków transportu wykorzystywanych do celów pozazawodowych przez osoby niebędące osobami fizycznymi, takie jak instytucje prawa publicznego.

Właściwość przy poborze VAT

Z tytułu importu towarów zobowiązanym do poboru podatku należnego jest naczelnik urzędu celnego.


Dokumentowanie eksportu

Organy podatkowe stoją na stanowisku, że nie zawsze potwierdzeniem eksportu musi być SAD karta 3. Może to być kopia dokumentu SAD, ale powinna z niej wynikać tożsamość wywiezionego towaru. Organy podatkowe w interpretacjach wydawanych w indywidualnych sprawach podatników dopuszczają nawet możliwość dokumentowania dokonania wywozu w inny sposób niż posiadanie kopii dokumentu SAD. Niestety nie precyzują, jaką formę mogłoby posiadać takie potwierdzenie (np. pismo naczelnika Urzędu Skarbowego w Pruszkowie z 18 listopada 2004 r. nr US.21/AV/443/3510/04). Trzeba też pamiętać, że z dokumentu potwierdzającego wywóz towaru (czy to SAD, czy inny) musi wynikać tożsamość towaru będącego przedmiotem dostawy i wywozu. Przyjmuje się, że gdy z dokumentu SAD nie wynika, jaki towar był przedmiotem eksportu, można posiłkować potwierdzoną przez urząd celny kopią dokumentu CMR.

Innym przypadkiem, który powoduje rozbieżności interpretacyjne pomiędzy podatnikami i organami podatkowymi, jest kwestia związana z eksportem dokonywanym nie przez polski urząd celny, lecz urząd celny innego państwa członkowskiego UE. Produkty są wywożone do tego państwa i dopiero tam następuje ich objęcie procedurą eksportu. Organy podatkowe uznają, iż podatnik dokonuje w Polsce dostawy wewnątrzwspólnotowej (WDT) i dla zastosowania przez niego stawki 0 proc. VAT wymagają spełnienia warunków właściwych dla WDT. Według ekspertów nie jest to prawidłowe, choć wynika z przepisów polskiej ustawy o VAT, która w zakresie definicji eksportu jest niezgodna z Dyrektywą 2006/112.

W polskiej ustawie o VAT eksport to wywóz towarów z terytorium Polski poza terytorium Wspólnoty w wykonaniu czynności odpłatnych, przy czym wywóz dokonywany może być przez dostawcę (lub w jego imieniu) lub nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju (lub w jego imieniu).

Organy podatkowe twierdzą, że eksportem jest tylko wywóz, w którym procedura eksportu rozpoczęta została w polskim urzędzie celnym. Jeśli podatnik nie spełnia warunków do uznania takiego wywozu za WDT (np. nie jest zarejestrowany dla potrzeb VAT w kraju, z którego towary są eksportowane), organy odmawiają prawa do zastosowania stawki 0 proc. Według ekspertów praktyka organów podatkowych jest sprzeczna z treścią obowiązkowego zwolnienia zwartego w dyrektywie unijnej.

Stanowisko ekspertów podatkowych podzielają natomiast sądy administracyjne, według których w świetle dyrektywy unijnej za eksport należy uznać nie tylko wywóz towarów z Polski do kraju trzeciego, ale także wywóz towarów z innego państwa członkowskiego poza terytorium UE. Dodatkowo przepisy wspólnotowego kodeksu celnego nie przewidują żadnych wymogów odnośnie do urzędu celnego, w którym procedura eksportu powinna się rozpocząć (zob. wyrok WSA w Warszawie z 14 listopada 2007 r., sygn. akt III SA/Wa 923/07).

Z kolei stanowisko departamentu ceł, które zostało zamieszczone na stronach internetowych Ministerstwa Finansów, przyznaje możliwość zastosowania 0-proc. stawki VAT, gdy eksport potwierdza zaświadczenie wydane przez organ celny.

W przypadku zagubienia karty SAD 3 za dokument celny potwierdzający eksport można jednak uznać zaświadczenie potwierdzające wywóz towarów poza obszar celny Wspólnoty wystawione przez właściwy urząd celny na podstawie art. 793 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 w oparciu o posiadaną przez służby celne dokumentację (w tym dane zawarte w systemie obsługi deklaracji CELINA).

Wymogi poświadczające wywóz towaru poza teren Unii będzie spełniało zaświadczenie o dokonaniu wywozu towarów wystawione dla podatnika przez urząd celny, który był właściwy do potwierdzenia na dokumencie SAD karta 3 wywozu towarów poza obszar Wspólnoty (np. urząd celny w innym kraju unijnym). Będzie to traktowane jako potwierdzenie wywozu, gdy jednocześnie podatnik będzie dysponował uwierzytelnionym przez urząd celny, w którym zgłoszono towary do wywozu (np. polski urząd celny), odpisem zgłoszenia celnego SAD pozostającego w dyspozycji tego urzędu (SAD karta 1). Z karty 1 SAD musi jednak wynikać tożsamość towaru zgłoszonego do procedury wywozu z towarem, którego wywóz został potwierdzony przez urząd celny wyprowadzenia w zaświadczeniu i na którego podstawie będzie można zidentyfikować transakcję, którą objęto towar (przez wskazanie na odpowiednią fakturę).

Ewentualnie za dokument potwierdzający eksport można uznać zaświadczenie wystawione przez urząd celny, w którym towary zgłoszono do wywozu (np. polski urząd celny).

Trzeba pamiętać, że przepisy Ordynacji podatkowej określają, że dokumenty urzędowe sporządzone w formie określonej przepisami prawa przez powołane do tego organy władzy publicznej stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo stwierdzone (zob. interpretacja Łódzkiego Urzędu Skarbowego z 6 czerwca 2006 r., nr ŁUS-III-2-443/67/06/MJS).


Obniżona stawka dla usług

Nie tylko sam eksport korzysta z 0-proc. stawki VAT. Niekiedy z preferencyjnej stawki skorzystają usługi, które są wykonywane na eksportowanych towarach. Stawkę podatku w wysokości 0 proc. stosuje się do usług związanych bezpośrednio z eksportem towarów:

• dotyczących towarów eksportowanych polegających na ich pakowaniu, przewozie do miejsc formowania przesyłek zbiorowych, składowaniu, przeładunku, ważeniu, kontrolowaniu i nadzorowaniu bezpieczeństwa przewozu,

• świadczonych na podstawie umowy maklerskiej, agencyjnej, zlecenia i pośrednictwa, dotyczących towarów eksportowanych.

Z zerowej stawki przy eksporcie może też skorzystać podatnik, dla którego podstawę opodatkowania stanowi marża, a nie obrót. Dla podatnika wykonującego czynności polegające na dostawie towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio dla celów prowadzonej działalności lub importowanych w celu odprzedaży podstawą opodatkowania VAT jest marża stanowiąca różnicę między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku. W przypadku eksportu towarów dokonywanego przez takiego podatnika marża podlega opodatkowaniu stawką 0 proc.

Zgłoszenia elektroniczne

Od września 2007 r. eksporterzy mogą dokonywać zgłoszeń celnych nie tylko w postaci dokumentów papierowych SAD, ale też drogą elektroniczną. Polega to na złożeniu zgłoszenia wywozowego za pośrednictwem strony www lub e-maila. Potwierdzenie wywozu towaru poza terytorium UE eksporter lub osoba zgłaszająca otrzymuje w formie elektronicznej (xml) zabezpieczonej podpisem elektronicznym.

Obecnie istnieje więc alternatywny system zgłoszeń celnych: papierowy (CELINA) oraz elektroniczny (ECS). W systemie ECS papierowa karta 3 SAD została zastąpiona komunikatem elektronicznym (IE 599) wysłanym w systemie natychmiast po opuszczeniu przez towary obszaru Unii Europejskiej.

Trzeba jednak pamiętać, że od 1 lipca 2009 r. wszystkie zgłoszenia mają być dokonywane w formie elektronicznej. Natomiast zgłoszenia celne w formie papierowej będą mogły być składane tylko w przypadku dłuższej niedostępności systemu.

Składanie zgłoszeń elektronicznych wiąże się z poprawnym określeniem momentu otrzymania potwierdzenia eksportu, który jest podstawą zastosowania 0-proc. stawki VAT. W systemie ECS sprzedawca, który jest eksporterem - otrzymuje e-mail z komunikatem potwierdzającym wywóz bezpośrednio od organu celnego. Zarówno treść komunikatu, jak i moment jego otrzymania są zapisywane w systemie elektronicznym i eksportera, i organu.

Trudności mogą się pojawić się przy eksporcie pośrednim, czyli gdy wywóz jest dokonany przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz. Wtedy sprzedawca powinien posiadać kopię dokumentu potwierdzającego wywóz, aby móc zastosować 0-proc. stawkę VAT. Eksporter powinien mu przesłać otrzymany e-mail wraz z załączonym komunikatem w oryginalnej formie podpisanym elektronicznie. Podatnik musi przechowywać taki komunikat w niezmienionej formie wraz z e-mailem, w którym go otrzymał. W ten sposób może udowodnić fakt wywozu i moment uzyskania kopii dokumentu potwierdzającego wywóz.


Podstawa opodatkowania

Podstawą opodatkowania jest obrót. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Jak wspominałem opodatkowaniu podlega również import towarów, gdzie podatek należny jest zarazem podatkiem naliczonym. W konsekwencji jest on neutralny dla rozliczenia VAT. Pomimo tego podatnik musi określić podstawę opodatkowania dla importu.

Podstawą opodatkowania w imporcie towarów jest wartość celna powiększona o należne cło. Jeżeli przedmiotem importu są towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, podstawą opodatkowania jest wartość celna powiększona o należne cło i podatek akcyzowy. W przypadku towarów objętych procedurą uszlachetniania biernego podstawą opodatkowania jest różnica między wartością celną produktów kompensacyjnych lub zamiennych dopuszczonych do obrotu a wartością towarów wywiezionych czasowo, powiększona o należne cło. Jeżeli przedmiotem importu w ramach uszlachetniania biernego są towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, podstawą opodatkowania jest różnica między wartością celną produktów kompensacyjnych lub zamiennych dopuszczonych do obrotu a wartością towarów wywiezionych czasowo, powiększona o należne cło i podatek akcyzowy.

Podstawą opodatkowania w imporcie towarów objętych procedurą odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od należności celnych przywozowych oraz procedurą przetwarzania pod kontrolą celną jest wartość celna powiększona o cło, które byłoby należne, gdyby towary te były objęte procedurą dopuszczenia do obrotu. Jeżeli przedmiotem importu w ramach procedury odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od należności celnych przywozowych lub procedury przetwarzania pod kontrolą celną są towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, podstawą opodatkowania jest wartość celna powiększona o cło, które byłoby należne, gdyby towary te były objęte procedurą dopuszczenia do obrotu, i o podatek akcyzowy.

Podstawa opodatkowania obejmuje, o ile elementy takie nie zostały do niej włączone: prowizję, opakowania, transport i koszty ubezpieczenia, które zostały już poniesione albo będą poniesione do pierwszego miejsca przeznaczenia na terytorium kraju. Przez pierwsze miejsce przeznaczenia rozumie się miejsce wymienione w dokumencie przewozowym lub innym dokumencie, na podstawie którego towary są importowane. Elementy te wlicza się do podstawy opodatkowania, również gdy powstają one w związku z transportem do innego miejsca przeznaczenia na terytorium Wspólnoty, jeżeli miejsce to jest znane w momencie dokonania importu.

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW

Za dokument potwierdzający wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty w rozumieniu przepisów ustawy o VAT należy uznać dokument elektroniczny komunikat IE-599 z systemu ECS przesłany przez urząd celny wywozu. Komunikaty IE-599 w formie elektronicznej należy przechowywać do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Do podstawy opodatkowania dolicza się określone w odrębnych przepisach opłaty oraz inne należności, jeżeli organy celne mają obowiązek pobierać te należności z tytułu importu towarów.


Rozliczenie importu

Podatnikami VAT są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne:

• na których ciąży obowiązek uiszczenia cła, również w przypadku, gdy na podstawie przepisów celnych importowany towar jest zwolniony od cła albo cło na towar zostało zawieszone, w części lub w całości, albo zastosowano preferencyjną, obniżoną lub zerową stawkę celną,

• uprawnione do korzystania z procedury celnej obejmującej uszlachetnianie czynne, odprawę czasową, przetwarzanie pod kontrolą celną, w tym również osoby, na które, zgodnie z odrębnymi przepisami, zostały przeniesione prawa i obowiązki związane z tymi procedurami.

Podatnicy ci są obowiązani do obliczenia i wykazania w zgłoszeniu celnym kwoty podatku, z uwzględnieniem obowiązujących stawek.

Do należności podatkowych określonych w zgłoszeniu celnym stosuje się odpowiednio przepisy celne dotyczące powiadamiania dłużnika o kwocie należności wynikających z długu celnego.

Organ celny zabezpiecza kwotę podatku, jeżeli podatek ten nie został uiszczony, w przypadkach i trybie stosowanych przy zabezpieczaniu należności celnych na podstawie przepisów celnych.

Podatnik jest obowiązany w terminie 10 dni, licząc od dnia jego powiadomienia przez organ celny o wysokości należności podatkowych, do wpłacenia kwoty obliczonego podatku. W innym przypadku podatnik jest obowiązany do zapłaty kwoty należnego podatku w terminie i na warunkach określonych dla uiszczenia cła, również gdy towary zostały zwolnione od cła lub stawki celne zostały zawieszone albo obniżone do wysokości 0 proc.

Przy czym minister finansów może, w drodze rozporządzenia, określić terminy zapłaty podatku inne niż wskazane wyżej oraz warunki stosowania innych terminów, uwzględniając przepisy Wspólnoty Europejskiej oraz przebieg realizacji budżetu państwa. Z takiej możliwości skorzystał wydłużając termin do zapłaty VAT od importu.

W przypadku gdy towary zostaną objęte na terytorium kraju procedurą uproszczoną, w której okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy, podatnik dokonuje wpłaty kwoty obliczonego podatku w terminie do szesnastego dnia miesiąca następującego po tym okresie rozliczeniowym, nie później jednak niż przed złożeniem deklaracji dla podatku od towarów i usług, w której wykazuje te kwoty. Przepis ten ma zastosowanie pod warunkiem przedstawienia przez podatnika organowi celnemu, w którym podatnik rozlicza podatek z tytułu importu towarów, aktualnego zaświadczenia wydanego nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dokonaniem importu, potwierdzającego:

• brak zaległości w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa oraz zaległości z tytułu składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

• zarejestrowanie, jako podatnika VAT czynnego, od co najmniej sześciu miesięcy.

Warunek przedstawienia zaświadczeń nie ma zastosowania, jeżeli organ celny posiada złożone przez podatnika aktualne zaświadczenia.

IMPORT DOKONANY W POLSCE

W przypadku gdy towary zostaną objęte, na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, procedurą składu celnego, tranzytu, odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od należności celnych przywozowych, uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń i towary te przestaną podlegać tym procedurom na terytorium kraju, uważa się, iż import tych towarów będzie dokonany na terytorium kraju.

IMPORT POZA POLSKĄ

W przypadku gdy towary zostaną objęte, na terytorium kraju, procedurą składu celnego, tranzytu, odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od należności celnych przywozowych, uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń i towary te przestaną podlegać tym procedurom na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, uważa się, iż import tych towarów nie będzie dokonany na terytorium kraju.


Decyzja określająca podatek

Jeżeli organ celny stwierdzi, że w zgłoszeniu celnym kwota podatku została wykazana nieprawidłowo, naczelnik urzędu celnego wydaje decyzję określającą podatek w prawidłowej wysokości. Naczelnik urzędu celnego może określić kwotę podatku w decyzji dotyczącej należności celnych. Po przyjęciu zgłoszenia celnego podatnik może wystąpić do naczelnika urzędu celnego o wydanie decyzji określającej podatek w prawidłowej wysokości. Także w przypadkach, gdy w zgłoszeniu celnym nie został obliczony podatek, kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów określa naczelnik urzędu celnego w drodze decyzji. Od decyzji naczelnika urzędu celnego służy odwołanie do dyrektora izby celnej, za pośrednictwem naczelnika, który wydał decyzję.

Kopie decyzji lub innych orzeczeń wydanych w sprawie podatku z tytułu importu towarów naczelnik urzędu celnego i dyrektor izby celnej są obowiązani przesłać w terminie pięciu dni do urzędu skarbowego właściwego dla podatnika w sprawie rozliczeń VAT.

Podatnik jest obowiązany zapłacić różnicę między podatkiem wynikającym z decyzji naczelnika urzędu celnego, a podatkiem pobranym przez ten organ w terminie dziesięciu dni, licząc od dnia doręczenia tych decyzji. Różnica dotycząca podatku stanowi podatek naliczony, który podlega odliczeniu. Zasady te stosuje się odpowiednio do decyzji dyrektora izby celnej.

Stosowanie przepisów

W przypadku gdy w ustawie o VAT nie rozstrzygnięto jakichś kwestii związanych z poborem podatku od towarów i usług w imporcie, stosuje się odpowiednio przepisy celne dotyczące poboru i wymiaru cła, z wyjątkiem przepisów dotyczących przedłużenia terminu zapłaty, odroczenia płatności oraz innych ułatwień płatniczych przewidzianych w przepisach celnych.

Organem podatkowym właściwym w sprawie postępowań dotyczących odroczenia terminu płatności podatku, rozłożenia na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, zwrotu nadpłaty oraz ulg podatkowych określonych w Ordynacji podatkowej jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla podatnika.

Jeżeli, zgodnie z przepisami celnymi, powiadomienie dłużnika o wysokości długu celnego nie może nastąpić z uwagi na przedawnienie, a istnieje podstawa do obliczenia lub zweryfikowania należności podatkowych, naczelnik urzędu celnego może określić elementy kalkulacyjne według zasad określonych w przepisach celnych na potrzeby prawidłowego określenia należnego podatku z tytułu importu towarów.

W przypadku gdy kwota podatku została nadpłacona, podatnikowi nie przysługuje zwrot nadpłaconego podatku, jeżeli kwota nadpłaconego w imporcie podatku pomniejszyła kwotę podatku należnego.


Odliczenie podatku

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Kwotę podatku naliczonego stanowi w przypadku importu - suma kwot podatku wynikająca z dokumentu celnego. Podatnik ma również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jeżeli importowane lub nabyte towary dotyczą: dostawy towarów przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje:

• w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny,

• w przypadku stosowania w imporcie towarów procedury uproszczonej, polegającej na wpisie do rejestru zgodnie z przepisami celnymi - za okres rozliczeniowy, w którym podatnik dokonał wpisu do rejestru (obniżenie kwoty podatku należnego następuje pod warunkiem dokonania przez podatnika zapłaty podatku wykazanego w tym rejestrze).

Jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za następny okres rozliczeniowy.

Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu pięciu lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego.

Mali podatnicy, którzy wybrali metodę kasową rozliczania VAT, mogą obniżyć kwotę podatku należnego w rozliczeniu za kwartał, w którym dokonali zapłaty podatku wynikającego z dokumentu celnego, z uwzględnieniem kwot wynikających z decyzji naczelnika urzędu celnego - nie wcześniej jednak niż z dniem otrzymania faktury lub dokumentu celnego.

Przepisu tego nie stosuje się do kwoty podatku naliczonego, wynikającej z faktur i dokumentów celnych otrzymanych i odliczonych od kwoty podatku należnego w rozliczeniu za okres poprzedzający kwartał, za który podatnik będzie rozliczał się metodą kasową.

Podatnicy, którzy zrezygnowali z metody kasowej, kwotę podatku naliczonego (wynikającą z dokumentów celnych otrzymanych w okresie, kiedy rozliczali się tą metodą i nieodliczoną od kwoty podatku należnego do końca tego okresu) mają prawo odjąć od podatku należnego w okresie rozliczeniowym, w którym:

• dokonali zapłaty podatku - w przypadku podatku wynikającego z dokumentów celnych,

• dokonali zapłaty podatku wynikającego z decyzji naczelnika urzędu celnego.

Jeżeli w okresie, w którym podatnik miał prawo do odliczenia, nie wykonał czynności opodatkowanych, kwotę podatku naliczonego za ten okres przenosi się do rozliczenia na następny okres rozliczeniowy.

SYSTEM KONTROLI EKSPORTU ECS

System ECS jest systemem wspólnotowym, umożliwiającym elektroniczną obsługę zgłoszenia wywozowego i wymianę informacji w formie elektronicznej między urzędami celnymi na terenie Unii Europejskiej. Umożliwia m.in. awizowanie wysyłki towarów do urzędu celnego granicznego i zwrotne informowanie urzędu celnego wywozu o wyprowadzeniu towarów z obszaru celnego Wspólnoty.

Elektroniczne potwierdzenie wyprowadzenia towarów przesyłane z urzędu wywozu do zgłaszającego zastępuje kartę 3 SAD i służy jako dokument potwierdzający wywóz towarów dla celów VAT.

System obsługujący zgłoszenia celne CELINA

System CELINA wspomaga pracę organów celnych w zakresie obsługi papierowych zgłoszeń celnych oraz jest wykorzystywany do rejestrowania i przetwarzania danych pochodzących z przekazywanych organom celnym elektronicznych deklaracji INTRASTAT.


Zwrot różnicy

W przypadku gdy kwota podatku naliczonego jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W przypadku gdy podatnik otrzymał zwrot różnicy podatku z tytułu eksportu towarów i następnie całość lub część tego towaru powróciła do podatnika, a czynność ta powoduje powrót towaru na terytorium kraju, podatnik jest obowiązany zwrócić całość lub odpowiednią część otrzymanego zwrotu w terminie 14 dni, licząc od dnia przekroczenia towaru przez państwową granicę Rzeczypospolitej Polskiej. Podatnik może zwiększyć o tę kwotę podatek naliczony, począwszy od najbliższego okresu rozliczeniowego.

PRAWO DO ODLICZENIA VAT

Podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego - w przypadku gdy miejscem świadczenia tych usług jest terytorium państwa trzeciego lub gdy usługi dotyczą bezpośrednio towarów eksportowanych, pod warunkiem że podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami - jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą następujących czynności wykonywanych na terytorium kraju:

• transakcji ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, w tym świadczonych przez brokerów ubezpieczeniowych i agentów ubezpieczeniowych,

• udzielania i pośrednictwa w udzieleniu kredytu oraz zarządzania kredytem przez kredytodawcę,

• pośrednictwa lub wszelkich działań w zakresie gwarancji kredytowych lub jakiegokolwiek innego zabezpieczenia pieniędzy oraz zarządzania gwarancjami kredytowymi przez kredytodawcę,

• transakcji, w tym pośrednictwa, dotyczących rachunków terminowych i bieżących, płatności, przelewów, długów, czeków i innych zbywalnych instrumentów finansowych, z wyłączeniem inkasa należności i faktoringu,

• transakcji, w tym pośrednictwa dotyczącego walut, banknotów i monet używanych jako prawne środki płatnicze, z wyłączeniem przedmiotów kolekcjonerskich; przez przedmioty kolekcjonerskie rozumie się monety ze złota, srebra oraz innych metali lub banknoty, które nie są zwykle używane jako prawny środek płatniczy, a także monety o wartości numizmatycznej,

• transakcji, w tym pośrednictwa, z wyłączeniem zarządzania i przechowywania, których przedmiotem są akcje, udziały w spółkach i stowarzyszeniach, obligacje i inne papiery wartościowe, z wyłączeniem dokumentów ustanawiających tytuł prawny do towarów oraz następujących praw lub papierów wartościowych:

a) prawa do określonego udziału w nieruchomości,

b) praw rzeczowych dających ich posiadaczowi prawo użytkowania w stosunku do nieruchomości,

c) udziałów lub akcji, dających ich posiadaczowi prawo własności lub użytkowania w stosunku do nieruchomości lub jej części.

BOGDAN ŚWIĄDER

bogdan.swiader@infor.pl

PODSTAWA PRAWNA

• Art. 2, art. 19, art. 29, art. 17 ust. 1, art. 33-40, art. 41 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

• Par. 2 rozporządzenia ministra finansów z 26 października 2005 r. w sprawie terminu zapłaty podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów (Dz.U. nr 218, poz. 1842).

Gazeta Prawna [Tygodnik Podatkowy] nr 195(2317), 6 października 2008 r.


Towar zostaje zgłoszony do procedury wywozu w urzędzie celnym w Warszawie na dokumencie SAD karty 1, 2 i 3. Wyprowadzenie towaru poza obszar celny Unii nastąpi przez przejście graniczne z Ukrainą, do którego towar zostanie dostarczony transportem drogowym. Po załatwieniu formalności wywozowych w urzędzie celnym wewnętrznym (dokonanie zgłoszenia celnego), towar wraz z kartą 3 SAD powinien zostać wydany zgłaszającemu, który w transporcie drogowym dostarczy go do urzędu granicznego (wyprowadzenia). Urząd ten po stwierdzeniu, że towary przedstawione są tymi samymi, co ujęte w zgłoszeniu celnym, będzie nadzorował ich faktyczny wywóz i dokona potwierdzenia wywozu na odwrocie karty 3 SAD pieczęcią zawierającą datę i wskazującą nazwę urzędu celnego.


Towary zostały objęte procedurą wywozu w urzędzie celnym we Francji na dokumencie SAD karty 1, 2 i 3. Po załatwieniu formalności wywozowych w urzędzie celnym wewnętrznym (dokonanie zgłoszenia celnego), towar wraz z kartą 3 SAD został wydany zgłaszającemu, celem wyprowadzenia go w transporcie drogowym poza obszar celny Unii przez przejście graniczne polsko-ukraińskie - tam powinno nastąpić potwierdzenie karty 3 dokumentu SAD. Podczas transportu (przed przekroczeniem granicy) towar zostaje przedstawiony w urzędzie celnym w Warszawie, gdzie zgłaszający otwiera karnet TIR. W takim przypadku potwierdzenia na karcie 3 SAD powinien dokonać urząd celny w Warszawie, umieszczając jednocześnie na kartach karnetu TIR adnotację EXPORT (w przypadku towarów wysłanych do państw trzecich z zastosowaniem procedury tranzytowej - potwierdzenie jest dokonywane przez urząd celny, w którym nastąpiło objęcie towaru procedurą tranzytu).


EKSPERT WYJAŚNIA

MICHAŁ GALEJCZUK

doradca podatkowy, menedżer w Accreo Taxand

Regulacje dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego przy eksporcie w ogóle nie odwołują się do momentu wystawienia faktury. Obowiązek podatkowy w eksporcie powstaje z chwilą potwierdzenia wywozu towaru poza terytorium Wspólnoty przez urząd celny określony w przepisach celnych. Potwierdzenie może mieć formę pieczęci na karcie 3 dokumentu SAD lub komunikatu elektronicznego w systemie ECS.

Eksport opodatkowany jest według stawki 0 proc. Jej stosowanie jest jednak uzależnione od kilku warunków. Jednym z nich jest obowiązek posiadania przez podatnika dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty przed złożeniem deklaracji za dany miesiąc. Jeżeli podatnik przed złożeniem deklaracji za dany miesiąc nie posiada dokumentu potwierdzającego wywóz, nie wykazuje danej dostawy w ewidencji za ten miesiąc, lecz w deklaracji za miesiąc następny ze stawką 0 proc., pod warunkiem że otrzyma on dokument potwierdzający wywóz przed złożeniem deklaracji podatkowej za ten okres oraz że posiada dokument celny potwierdzający procedurę wywozu. Nieotrzymanie przez podatnika dokumentu potwierdzającego wywóz przed złożeniem deklaracji za miesiąc następny powoduje, że w deklaracji za ten miesiąc należy zastosować do eksportu stawkę właściwą dla dostawy krajowej. Otrzymanie potwierdzenia w terminie późniejszym upoważnia podatnika do dokonania korekty podatku należnego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym podatnik je otrzyma.

W deklaracjach VAT składanych za okresy rozliczeniowe (zwykle miesięczne) wykazuje się czynności opodatkowane, dla których powstał obowiązek podatkowy w tym okresie. Dla eksportu obowiązek podatkowy powstaje w momencie potwierdzenia wywozu poza terytorium Wspólnoty. Zatem chodzi tu o deklarację za miesiąc, w którym nastąpiło potwierdzenie wywozu. Należy uznać, że zarówno wystawienie faktury, jak i wydanie towaru nie powinno mieć żadnego znaczenia dla poprawnego rozliczenia eksportu.

W przypadku podatnika obowiązek podatkowy powstał w marcu, gdyż w tym miesiącu urząd celny potwierdził wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty. W tym samym miesiącu podatnik otrzymał potwierdzenie wywozu, co oznacza możliwość wykazania eksportu ze stawką 0 proc. w deklaracji za marzec składanej do 25 kwietnia. Takie podejście potwierdza większość organów podatkowych (zob. interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 20 czerwca 2008 r., nr IBPP2/443-541/08/BW).

Niektóre organy podatkowe przyjmują jednak odmienne stanowisko, które nie znajduje odzwierciedlenia w przepisach podatkowych. Przykładowo dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 13 lutego 2008 r., nr ILPP/443-151/07-2/ISN, stwierdził, że datą, od której zainteresowany liczy terminy wynikające z art. 41 ust. 7 i ust. 11 ustawy o VAT, jest moment dokonania dostawy towaru. Stosując się do stanowiska zaprezentowanego przez dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, podatnik nie wykazałby eksportu w deklaracji za styczeń, natomiast w deklaracji za luty musiałby wykazać dostawę towarów ze stawką krajową, chyba że przed 25 marca otrzymałby potwierdzenie wywozu.

(SVB)

PODSTAWA PRAWNA

• Art. 41 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).


EKSPERT WYJAŚNIA

MICHAŁ DRAGAN

doradca podatkowy z Mazars & Guerard Audyt

Za eksport w rozumieniu ustawy o VAT uważa się potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty w wykonaniu dostawy towarów. Wywóz towarów może być przy tym dokonany przez: dostawcę lub na jego rzecz, lub nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju, lub na jego rzecz.

Przepisy ustawy o VAT przewidują, że eksport korzysta z opodatkowania stawką 0 proc. Aby móc rozliczyć dostawę jako eksport, a więc z zastosowaniem stawki 0 proc. podatnik przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany miesiąc musi otrzymać dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty. Należy przy tym nadmienić, że dla eksportera jest przeznaczona karta SAD 3, natomiast kartę 8 otrzymuje odbiorca towaru.

Po przedstawieniu towaru i karty 3 SAD w urzędzie celnym wyprowadzenia, urząd ten upewnia się, że przedstawione towary są towarami zgłoszonymi i nadzoruje ich fizyczny wywóz. Urząd ten ma jednocześnie obowiązek dokonać potwierdzenia wywozu towaru poza obszar celny Wspólnoty na karcie 3 dokumentu SAD i zwrócić ją na żądanie zgłaszającego. Zgłaszający może jednakże wyrazić wolę zwrotnego otrzymania karty 3 i dokonania potwierdzenia wywozu towaru - w jakikolwiek inny sposób. Potwierdzenie wywozu powinno zostać dokonane poprzez umieszczenie przez funkcjonariusza celnego na odwrocie karty 3 SAD pieczęci wskazującej datę i nazwę urzędu celnego. Po dokonaniu ww. potwierdzenia, karta 3 powinna zostać wydana osobie, która ją przedstawiła wraz z towarem (eksporter, zgłaszający, jego przedstawiciel, przewoźnik) lub jeśli jest to niemożliwe - osobie wskazanej w dokumencie SAD (tj. osobie mającej miejsce zmieszkania/siedzibę na obszarze właściwości miejscowej urzędu celnego wyprowadzenia).

Trzeba pamiętać, że gdy towary zwolnione do wywozu nie opuściły obszaru celnego Wspólnoty, eksporter musi poinformować o tym fakcie urząd celny wywozu, tj. urząd celny, w którym dokonane zostało zgłoszenie celne, i zwrócić do tego urzędu kartę 3 SAD.

Gdy towary wywożone są koleją, drogą pocztową, morską czy też lotniczą lub gdy wysyłka jest związana ze stosowaniem procedury tranzytu, jeśli zmiana umowy przewozu powoduje zakończenie na obszarze celnym Wspólnoty czynności transportu, która miała się zakończyć poza tym obszarem, wówczas można przystąpić do realizacji zmienionej umowy tylko za zgodą urzędu celnego wyprowadzenia, lub w przypadku czynności tranzytowej, za zgodą urzędu celnego wyjścia. W takich przypadkach także istnieje obowiązek zwrócenia karty 3 dokumentu SAD.

Warto zwrócić uwagę, że przepisy ustawy o VAT nie precyzują, jaki rodzaj dokumentu podatnik musi posiadać, aby rozpoznać dostawę jako eksport. Należałoby w związku z tym przyjąć, iż każdy dokument poświadczony przez właściwy dla danej dostawy urząd celny, potwierdzający wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty może być podstawą do ujęcia dostawy jako eksportu. W analizowanym przypadku karta SAD 8 potwierdzona przez właściwy urząd celny mogłaby w mojej opinii stanowić podstawę ujęcia dostawy jako eksportu.

(SVB)

PODSTAWA PRAWNA

• Art. 2 pkt 8 oraz art. 41 ust. 4-7 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Podatek od nieruchomości obejmie nawet panele fotowoltaiczne. Takie zmiany już od 2025 roku

Zmiany w podatku od nieruchomości zmierzają do opodatkowania urządzeń energetycznych, np. paneli fotowoltaicznych. Budowle mają być opodatkowane jako całość techniczno-użytkowa. Podatkiem od nieruchomości (inaczej niż obecnie) już od 2025 roku objęte zostaną więc wszystkie elementów farmy fotowoltaicznej (w tym panele).

Zwrot podatku z Irlandii. Kto może dostać? Jak uzyskać?

Irlandia nadal jest popularnym kierunkiem emigracji zarobkowej dla Polaków. Tym bardziej zachęcamy gorąco do zapoznania się z przygotowanymi poniżej informacjami na temat rozliczenia podatku w tym kraju.

Spory skok inflacji w lipcu 2024 r. Na jesieni już 4%. Powodem wzrost cen gazu i energii elektrycznej

W lipcu wzrost rachunków za gaz i energię elektryczną podbije inflację o 1,3-1,5 pkt. proc. – czytamy w komentarzu ekonomisty banku ING BSK Adama Antoniaka do poniedziałkowych danych GUS. Zdaniem ekonomistów PKO BP może to być nawet +2 pkt proc. W opinii ekonomistów PKO BP trend spadkowy inflacji bazowej wyczerpuje się i jesienią możemy zobaczyć jej nieznaczny wzrost, ponownie do ok. 4 proc. rdr.

Dlaczego księgowość wciąż jest pewnym wyborem? Po pierwsze, potrzeba prowadzenia rachunkowości jest niezmienna. Po drugie, księgowość to dziedzina, która stale ewoluuje

Księgowość jest nadal pewnym wyborem. Po pierwsze, potrzeba prowadzenia rachunkowości jest niezmienna. Niezależnie od tego, jak rozwija się technologia, firmy zawsze będą potrzebować wykwalifikowanych osób do zarządzania swoimi finansami. Po drugie, księgowość to dziedzina, która stale ewoluuje, mimo nowych technologii i sztucznej inteligencji.

REKLAMA

Skarbówka gorliwie kontroluje podatek u źródła (WHT). WSA w Warszawie: zabezpieczenie „na zapas” wykluczone

Rozliczenia w podatku u źródła (WHT) w ostatnich latach są obiektem wzmożonego zainteresowania organów podatkowych. Oprócz wszczynania kontroli podatkowych czy celno-skarbowych wobec płatników, organy dokonują bardziej dotkliwych i niekorzystnych działań, takich jak chociażby wszczynanie postępowań karnoskarbowych czy wydawanie decyzji zabezpieczających. Często te dodatkowe działania podejmowane są jedynie w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia i wydłużenia czasu na wydanie decyzji. Takie działania organów podlegają jednak kontroli sądowej, czego wyraz dał WSA w Warszawie w wyroku z 22 lutego 2024 r., sygn. III SA/Wa 2564/23.

Nowa era fundacji rodzinnych w Polsce: wyzwania i korzyści po roku funkcjonowania

W ciągu roku od wprowadzenia przepisów o fundacjach rodzinnych, powstało ich ponad tysiąc, a setki innych czekają na rejestrację. Niemniej jednak, w tym okresie pojawiły się pewne aspekty wymagające poprawy.

Rzecznik MŚP: Liczne małe firmy nie udźwigną kosztów podwyżki płacy minimalnej od 2025 roku. Upadną lub zawieszą działalność

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia za pracę, które od 1 stycznia 2025 r. ma wynosić ponad 4,6 tys. złotych brutto, sprawi, że wielu małych firm nie będzie stać na zatrudnianie pracowników - poinformowała PAP rzeczniczka małych i średnich przedsiębiorców Agnieszka Majewska.

Składka zdrowotna to zwykły podatek. Przedsiębiorcy czekają na ryczałtową składkę (realizację obietnicy wyborczej). Doczekają się?

Negatywne skutki „Polskiego Ładu” odczuwa wielu przedsiębiorców zwłaszcza z sektora MŚP. Tzw. „Polski Ład” przedsiębiorcom kojarzy się głównie z tego, że składka na ubezpieczenie zdrowotne jest miesięczna i niepodzielna, i wynosi 9% podstawy wymiaru składki – uważa dr n. pr. Marek Woch – b. Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

REKLAMA

Spółki odetchną z ulgą. Minister finansów szykuje ważne zmiany w podatku

Sprawa dotyczy podatku u źródła. Ministerstwo Finansów chce, aby obcokrajowiec, który zasiada w zarządzie polskiej spółki, nie musiał już musiał mieć polskiego numeru PESEL lub NIP do podpisania oświadczenia, które pozwoli spółce nie potrącać i nie płacić polskiemu fiskusowi podatku u źródła od należności wypłacanych za granicę. Pisze o tym "Dziennik Gazeta Prawna".

Wakacje od ZUS już w 2024 roku - kto i kiedy może skorzystać? Jak to zrobić?

Wielu przedsiębiorców na to czekało. Wakacje od ZUS już niedługo staną się faktem. 9 maja 2024 roku uchwalono nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza do polskiego prawa tzw. wakacje składkowe. Nowe przepisy wchodzą w życie 1 listopada 2024 roku. Podpowiadamy, od kiedy można skorzystać z tego rozwiązania i jakie warunki należy spełnić.

REKLAMA